TEZA DE DOCTORAT REZUMAT

Size: px
Start display at page:

Download "TEZA DE DOCTORAT REZUMAT"

Transcription

1 Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr.T. Popa Iaşi Facultatea de medicină TEZA DE DOCTORAT CORELAłII ANATOMO-CLINICE ÎN PATOLOGIA PRECANCEROASĂ GASTRICĂ ASOCIATĂ INFECłIEI CU HELICOBACTER PYLORI REZUMAT Conducător ştiinńific: Prof. Univ. Dr. MARIA-SULTANA MIHAILOVICI Doctorand: Medic primar medicină internă Dr. GABRIELA PÂRLOG IAŞI 21

2

3 CUPRINSUL TEZEI INTRODUCERE PARTEA GENERALĂ CAPITOLUL I HISTOFIZIOLOGIA STOMACULUI... 5 CAPITOLUL II INFECłIA H.PYLORI: EPIDEMIOLOGIA INFECłIEI, METODE DE DIAGNOSTIC CAPITOLUL III CLASIFICAREA GASTRITELOR CRONICE CAPITOLUL IV ASPECTE ENDOSCOPICE ÎN GASTRITELE CRONICE PARTEA PERSONALĂ CAPITOLUL V SCOPUL STUDIULUI CAPITOLUL VI MATERIAL ŞI METODĂ CAPITOLUL VII REZULTATE CAPITOLUL VIII DISCUłII CAPITOLUL IX CONCLUZII BIBLIOGRAFIE

4 INTRODUCERE CorelaŃia inflamańie cronică-carcinom este, în prezent, dovedită şi acceptată de comunitatea ştiinńifică; asocierea a revenit în atenńia cercetătorilor odată cu acumularea dovezilor că agenńii patogeni microbieni sunt responsabili de inflamańia cronică observată în multe carcinoame, îndeosebi în cele cu origine în tractul gastrointestinal. [1] Un prim exemplu este Helicobacter pylori, o bacterie Gram negativă, spiralată, microaerofilă, care colonizează stomacul a aproximativ 5% din populańia lumii. [2] Dacă în Ńările cu standarde socio-economice înalte, infecńia are o prevalenńă mai redusă, în Ńările în curs de dezvoltare, virtual, tońi oamenii sunt infectańi. [3] IncidenŃa infecńiei cu H.pylori în Ńările din Asia de sud variază între 55-9% (Suang şi col.,1998). [4] Prin prevalenńa mare a infecńiei şi prin patologia asociată, H.pylori reprezintă cel mai important patogen gastric uman (Kato, 27) [5] şi o problemă de sănătate mondială. InfecŃia este dobândită în copilărie, are perioadă de latenńă lungă, manifestările apar, de obicei la adult; infecńia H.pylori este corelată cu gastrita histologică, ulcerul peptic, limfomul gastric cu celulă B, adenocarcinomul gastric (Fig.1). [6] Factori de mediu Carcinom Gastrită acută Gastrită atrofică multifocală Ulcer gastric Limfom Gastrită cronică activă copilărie Gastrită predomina nt antrală Ulcer duodenal Limfom adult Fig.1 EvoluŃia infecńiei H.pylori [6] 4

5 În timp ce 8-9% dintre persoanele infectate cu H.pylori prezintă o gastrită clinic asimptomatică, 1-15%, dezvoltă ulcer peptic şi 1-2%, tumori maligne (Wu şi col.,28). [7] Deşi colonizarea mucoasei gastrice a fost observată în urmă cu un secol, când, în 1893, Walery Jaworski a detectat o bacterie spiralată, Vibrio rugula, [8] interesul pentru aceste bacterii a fost redus până în 1983 când au fost izolate de Marshall şi Warren [9] şi denumite, ulterior, H.pylori. În anii care au urmat acestei descoperiri pentru care autorii au primit premiul Nobel în medicină şi fiziologie în 25, diagnosticul şi tratamentul bolilor tractului digestiv superior s-a modificat semnificativ. Deşi citarea Nobel a fost limitată la rolul patogenic al H.pylori în gastrită şi ulcer, descoperirea infecńiei H.pylori a avut implicańii mult mai mari, cea mai incitantă fiind rolul bacteriei în aparińia carcinomului gastric. [1] OrganizaŃia Mondială a SănătăŃii şi grupul de consens al International Agency for Research on Cancer au stabilit, în 1994, că există suficiente dovezi histologice şi epidemiologice pentru a clasifica H.pylori drept carcinogen definit. [11] În 1984, Correa a emis ipoteza multistadială a carcinogenezei gastrice. [12] Primul pas lipsă a fost descoperit în 1983 şi H.pylori şi-a găsit locul în partea de sus a cascadei. Modificările histologice care caracterizează progresia la carcinom gastric de tip difuz sunt, încă, incomplet elucidate; sunt, însă, bine descrise cele care apar în evoluńia progresivă, multistadială la carcinom gastric de tip intestinal (modelul Correa al cascadei carcinogenezei gastrice): H. pylori induce inflamańie cronică a mucoasei gastrice, care progresează prin stadii premaligne, ca: gastrita atrofică, metaplazia intestinală şi displazia, la adenocarcinom gastric (Fig.2). În aparińia carcinomului gastric au fost implicate: (1) modificările ADN-ului celulelor epiteliale induse de bacteria H.pylori, atât direct, prin produşii bacterieni, cât şi indirect, prin inflamańia indusă de bacterie; (2) recrutarea celulelor stem derivate din măduva osoasă; (3) dezechilibrul între proliferarea şi apoptoza celulelor epiteliale gastrice, şi, (4) în mediul favorabil creat de gastrita atrofică şi de hipoclorhidria consecutivă acesteia, de colonizarea gastrică cu bacterii enterice cu activitate nitrozoreductazică, producătoare de nitrozamine carcinogene. [1] 5

6 Gastrita cronică atrofică predominant corporeală, caracterizată prin pierderea glandelor specializate (glandele parietale), reprezintă etapa esenńială în evoluńia către carcinom; cele mai multe dovezi susńin faptul că gastrita atrofică este asociată cu carcinomul gastric mai frecvent decât metaplazia intestinală, gastrita cronică atrofică fiind, prin urmare, un indicator mai bun al riscului de carcinom gastric decât metaplazia intestinală. [13] Studiul stomacului rezecat pentru carcinom gastric de tip intestinal a arătat că gastrita cronică atrofică este identificată constant, cu un model de distribuńie multifocal sau difuz în mucoasa gastrică. Gastrita cronică atrofică este, prin definińie, asociată cu prezenńa unei forme de metaplazie mucoasă, metaplazia pseudopiloică, denumită spasmolytic polypeptide-expressing metaplasia (SPEM). SPEM reprezintă precursorul leziunilor canceroase. CorelaŃia între pierderea glandelor specializate care caracterizează gastrita cronică atrofică şi aparińia metaplaziei derivă din constatarea că pierderea glandelor parietale induce reducerea nivelului semnalelor secretate care modulează creşterea şi diferenńierea progenitorilor gastrici, rezultând proliferarea şi acumularea progenitorilor nediferenńiańi ai celulelor epiteliale gastrice. Sonic hedgehog (SHH), un membru al familiei proteinelor Hedgehog, reprezintă unul dintre semnalele secretate care se pierd în timpul progresiei la atrofie. Studiile imunohistochimice efectuate la animalele de experienńă şi la om indică faptul că SHH este secretat de glandele parietale şi că pacienńii cu gastrită cronică atrofică au cele mai reduse nivele de SHH. Deoarece glandele parietale sunt importante în programul complex de reglare a creşterii şi diferenńierii celulare în mucoasa gastrică, nu este surprinzător că pierderea acestora induce aparińia liniilor metaplazice. Studiile au subliniat că pierderea glandelor parietale în conbinańie cu inflamańia cronică sunt necesare pentru evoluńia prin calea metaplazie-displaziecarcinom. 6

7 Fig.2 Ipoteza Correa a evoluńiei multistadiale în adenocarcinomul gastric de tip intestinal. [1] Deşi s-au înregistrat progrese în elucidarea proprietăńilor bacteriene responsabile de colonizarea stomacului, persistenńa bacteriei în stomac, declanşarea inflamańiei, cât şi a factorilor gazdei care au rol în determinarea evoluńiei gastritei la carcinom gastric, persistă multe întrebări fără răspuns privind recomandările pentru profilaxia şi tratamentul infecńiei H.pylori. Strategiile de eradicare H.pylori şi diagnosticul gastritei cronice atrofice în stadiile anterioare the point of no return reprezintă metodele pentru reducerea incidenńei şi nivelului mortalităńii prin carcinom gastric. [13] 7

8 Carcinomul gastric afectează peste 8. de oameni în întreaga lume [14] şi reprezintă, în continuare, o provocare pentru clinicieni şi oncologi. În prezent, cei mai mulńi pacienńi cu carcinom gastric sunt diagnosticańi în stadii avansate ale bolii, când rezecńia curativă este imposibilă, prognosticul fiind rezervat. IncidenŃa şi prognosticul carcinomului gastric pot fi ameliorate atât prin reducerea factorilor de risc, îndeosebi stilul de viańă şi infecńia cu H.pylori, cât şi prin diagnosticarea carcinomului gastric în stadii precoce. Noile tehnici de diagnostic promit ameliorarea prognosticului pacientului cu carcinom gastric deoarece permit detectarea bolii în stadii precoce. Introducerea tehnologiilor optice noi ajută endoscopiştii să exceleze în acest teritoriu nou al oncologiei endoscopice. Pentru endoscopistul de azi, cea mai bună imagine a tractului gastrointestinal se obńine cu videoendoscoape echipate cu charge-coupled device (CCD). [15] Când se identifică o leziune suspectă prin scanarea câmpului larg se foloseşte magnificańia. Pentru examinarea unei suprafeńe plate, endoscopistul are nevoie de red flag sau waving hand (cromoendoscopia, narrow band imaging sau autofluorescenńă) pentru a determina prezenńa leziunilor displazice. Narrow band imaging şi endocistoscopia sunt primii paşi pentru integrarea microscopiei în evaluarea macroscopică a mucoasei gastrice. [16] Cu ajutorul acestor tehnologii, se poate evalua structura suprafeńei mucoasei şi vascularizańia acesteia, oferind premisele pentru creşterea ratei de detectare a carcinomului gastric precoce. Tratamentul acestor leziuni prin rezecńie mucozală endoscopică reprezintă o metodă validată în studii iar pentru unii pacienńi, o alternativă terapeutică în cazul în care nu tolerează intervenńia chirurgicală şi/sau când leziunea este limitată la mucoasă. Dezvoltarea unor tehnologii, ca analiza proteomică, [17] a identificat noi biomarkeri pentru diagnosticul precoce şi screeningul carcinomului gastric. Aceşti biomarkeri fac posibilă identificarea populańiilor cu risc înalt de carcinom gastric şi, astfel, stabilirea strategiilor terapeutice. Iată de ce mi-am pus întrebarea: Prin metodele actuale am putea stabili o corelańie între clinică, endoscopie şi examenul histopatologic care să identifice carcinomul gastric în stadii precoce? 8

9 În acest context am considerat utilă evaluarea gastritei cronice H.pylori, pornind de la experienńa SecŃiei de Medicină Internă a Spitalului JudeŃean de UrgenŃă Bacău, a Clinicii de Morfopatologie a UMF Gr.T. Popa Iaşi, Departamentului de endoscopiei al Clinicii Medison Bacău. Pe lângă metodele de examinare ale pacienńilor cu sindrom dispeptic am avut posibilitatea efectuării examenului histopatologic şi imunohistochimic al endobiopsiilor gastrice în Clinica de Morfopatologie a UMF Iaşi. Lucrarea de fańă este structurată pe două părńi: partea generală-stadiul cunoaşterii, şi partea personală-contribuńii proprii. În partea generală, structurată pe capitole, am încercat să realizez o prezentare a celor mai recente date teoretice din literatura de specialitate privind subiectul abordat: o CAPITOLUL I prezintă date de anatomie, histologie şi histofiziologia stomacului. o În CAPITOLUL II am abordat date epidemiologice, cele mai uzuale şi totodată cele mai noi metode de diagnostic folosite pentru diagnosticul gastritei H.pylori, şi, implicit ale carcinomului gastric. o CAPITOLUL III prezintă clasificările gastritei cronice şi cele mai noi probleme ce se pun în discuńie pentru a se ajunge la un consens în elaborarea unui sistem de clasificare util şi uşor de folosit atât clinicianului cât şi anatomopatologului. o CAPITOLUL IV a abordat aspectele endoscopice în gastrita cronică. Partea personală, rezervată contribuńiilor proprii: o CAPITOLUL V. SCOPUL STUDIULUI IncidenŃa şi corectitudinea diagnosticului de gastrită cronică au fost mult clarificate prin interpretarea sistematică a endobiopsiei gastrice. În acest studiu ne-am propus evaluarea corelańiilor endohistopatologice la pacienńi cu sindrom dispeptic şi anticorpi serici antih.pylori, în asociere cu reacńiile imunhistochimice care demonstrează activitatea proliferativă din mucoasa gastrică infectată cu H.pylori. o CAPITOLUL VI. MATERIAL ŞI METODĂ Lotul de studiu a inclus 469 bolnavi selectańi prospectiv şi consecutiv dintre subiecńi cu simptome dispeptice, internańi în secńia 9

10 de Medicină Internă a Spitalului JudeŃean de UrgenŃă Bacău, în perioada octombrie25-octombrie 28. PacienŃii au fost evaluańi: serologic (anticorpi IgG antih.pylori pozitivi), cu endoscopie digestivă superioară, histopatologic. Endobiopsiile au fost fixate în formol tamponat, 1-15%, pentru prelucrare prin includere la parafină. SecŃiuni subńiri de 5 µ au fost colorate: de rutină (hematoxilin-eozină HE); histochimice: Giemsa pentru coloniile H.pylori; albastru alcian, ph 2,5 pentru evidenńierea mucusului acid. Un grup selectat de 65 endobiopsii gastrice au fost investigate imunohistochimic (IHC), prin aplicarea următorilor anticorpi: antih.pylori: pentru cazurile cu colonizare redusă cu H.pylori; CD3 şi CD68: pentru caracterizarea infiltratului inflamator; Ki-67: pentru evidenńierea factorului nuclear de proliferare. Imunoexpresia a fost gradată în raport cu: intensitatea reacńiei -negativ, 1-slab, 2-moderat, 3-intens extensia colorării (grade): 1: 1%, 2: 1-25%, 3: 25-5%, 4: 5-75%, 5: 75%. Evaluarea a fost făcută în raport cu localizarea în epiteliul: superficial, foveolar, glandular şi tumoral. Evaluarea gastritei a fost făcută conform sistemului Sydney modificat(1994). [16] Protocolul biopsiei: pentru evaluarea mucoasei gastrice, s-au prelevat 5 endobiopsii (2 din antru, 2 din corp şi 1 din incizură) şi s-au obńinut biopsii suplimentare din leziunile focale detectate endoscopic (Fig.3): Fig.3 Protocolul biopsiei [19] 1

11 Simbolurile albastre şi negre reprezintă sediile din care se obńin biopsiile mucoase. Biopsiile din antru (de pe marea şi mica curbură) şi din incizură sunt utile pentru diagnosticarea infecńiei cu H.pylori. Biopsiile din corpul gastric (de pe marea şi mica curbură) sunt utile pentru diagnosticul gastritei atrofice corporeale. Biopsiile din antru şi corp, în combinańie sunt utile pentru diagnosticarea pangastritei. Incizura este sediul care poate arăta cel mai bine gastrita atrofică şi displazia. ANALIZA STATISTICĂ A DATELOR Datele au fost înregistrate şi prelucrate cu ajutorul funcńiilor programelor EXCEL şi EPIINFO. o CAPITOLUL VII REZULTATE Lotul de studiu a inclus 469 de pacienńi. Monitorizarea indică o tendinńă crescătoare a numărului de cazuri (y = 34, ,5 x), pronosticând pentru anul 28 un număr de 15 cazuri (grafic 1.). Nr.cazuri y = 13,5 + 41,5 x anul Grafic 1. Număr cazuri cu gastrită cronică în perioada Ponderea cazurilor cu gastrită cronică H.pylori în funcńie de luna în care pacienńii au fost luańi în studiu evidenńiază distribuńii crescute în lunile sezonului rece, în tońi anii de studiu, cu precădere în anul 25 şi 28, dar şi în perioada mai-iulie, mai ales în anul 27 (grafic 2). 11

12 Nr. cazuri I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Luna Grafic 2. Număr cazuri cu gastrită cronică în funcńie de luna primei internări în perioada Lotul de studiu a fost constituit din 27 de sex feminin şi 199 de sex masculin cu raportul F/M = 1,36/1. DistribuŃia pe sexe a fost preponderent feminină (57,6%), nesemnificativă statistic (p>,5). ComparaŃia vârstei medii şi ratei sexului prin testul t sau testul exact Fisher este reprezentată în tabelul I şi Grafic 3. Tabel I. Vârsta şi sexul pacienńilor nivel vârsta medie 56,32 ± 13,83 SD± 13,83 sex bărbańi 199 (42,4%) femei 27 (57,6%) Grafic 3. DistribuŃia pe sexe a pacienńilor masculin % feminin 27 58% Între cele două sexe nu se înregistrează diferenńe semnificative din punct de vedere statistic pe grupe de vârstă (p>,5). DistribuŃia cazurilor în funcńie de mediul de provenienńă relevă frecvenńa mai crescută în mediul rural (55%) (grafic 4). 12

13 urban % rural % Grafic 4. DistribuŃia cazurilor în funcńie de provenienńă DistribuŃia pe grupe de vârstă a fost stabilită la data primei investigańii şi se prezintă astfel: vârsta medie a pacienńilor la intrarea în studiu a fost de 56,32 ± 13,83 ani, variind între 17 şi 85 ani DistribuŃia pe grupe de vârstă şi sex la femei este bimodală. La bărbańi modulul este atins la grupa de vârsta 5-54 ani (grafic 5). 12 % ,58 4,53 9,7 6,68 6,92 7,16 6,68 7,16 4,77 6,44 5,97 9,79 4,6 5,1 feminin masculin 2 2,15 2,63 2,15 2,15 1,19 1,43 1,67 1,43 1,19,48,72 < >79 Grafic 5. DistribuŃia cazurilor pe grupe de vârstă şi sex Această distribuńie, coroborată cu vârsta medie a lotului indică vârsta de 55 de ani ca prag de comparańie statistică. Ponderea cazurilor peste 55 ani este de 55,2%. DistribuŃia cazurilor în funcńie de ocupańie relevă frecvenńa pens iona r 45,7% agricultor 9,1% ele v,4% fara ocupatie 19,8% salariat 25,1% 13 crescută a pensionarilor (45,7%), urmată de cea a persoanelor salariate (25,1%) şi fără ocupańie (19,8%) (grafic 6). Grafic 6. DistribuŃia cazurilor în raport cu ocupańia

14 Alcoolul şi tutunul, ca factori de risc asociańi, în studiul nostru, prezintă diferenńe semnificative din punct de vedere statistic (p =,8) (Grafic 7). 26,2% tutun 36,2% alcool 73,8% 63,8% Grafic 7. Consumul de alcool şi tutun IncidenŃa Fig.4. Harta geografică a jud. Bacău IncidenŃa mediană anuală a cazurilor de gastrită cronică H.pylori, diagnosticate în SecŃia de Medicină Internă a Spitalului JudeŃean de UrgenŃă Bacău a fost de 65,5 o / oooo locuitori, mai crescută în mediul rural (8,2 o / oooo locuitori) şi la sexul feminin (74,2 o / oooo locuitori) (Grafic 8). 14

15 la 1 5 loc ,5 74,2 53,5 8,2 65,5 Masculin Feminin Urban Rural IncidenŃa medie anuală Grafic 8. IncidenŃa specifică a gastritei raportată la populańia judeńului Bacău SecŃiunea endoscopică Endoscopia este procedeul gold standard pentru detectarea leziunilor premaligne ale tractului digestiv. [2] Leziunile elementare identificate în endoscopia convenńională au avut o mare variabilitate. Am diagnosticat inflamańia când au fost prezente unele sau toate din anomaliile următoare (Tabel II): Tabel II. Aspecte endoscopice întâlnite la pacienńii lotului de studiu Aspecte* N=469 Edem 272 (58%) Eritem 351 (75%) Macule eritematoase 4 (1%) Friabilitate 65 (14%) Exudat 117 (25%) Eroziuni plate 33 (7%) Eroziuni elevate 14 (3%) Hipertrofia pliurilor 14 (3%) Atrofia pliurilor 51 (11%) Modelul vascular 7 (15%) Peteşii 14 (3%) Nodularitate 47 (1%) Normal 43 (9%) 15 *leziuni endoscopice elementare, combinate în diferite tipuri fundamentale endoscopice (Tabel III) [21]

16 Tabel III. Tipuri fundamentale de aspecte endoscopice şi criteriile pentru diagnosticul lor Diagnostic N=469 Normal 43 (9%) Gastrită superficială (edem, congestie, friabilitate şi/sau exudat) Gastrită atrofică (modificări de culoare, model vascular vizibil) 31 (66% ) 7 (15% ) Gastrită erozivă (eroziuni plate sau deprimate) 14 (3%) Gastrită hiperplazică (hipertrofia pliurilor de pe marea 14 (3%) curbură) Gastrită hemoragică (hemoragii) 14 (3%) Gastrită verucoasă (eroziuni elevate) 4 (1%) Gastrită metaplazică (metaplazie intestinală) % Diagnosticul endoscopic al pacienńilor din lotul de studiu este prezentat în diagrama următoare (Grafic 9): gastrita endoscopica ulcere 38 tumori eroziuni 18 5 mucoasa normala endoscopic gastrita endoscopica (n=426) mucoasa normala endoscopic (n=43) Grafic 9. DistribuŃia cazurilor în raport cu diagnosticul endoscopic Conceptul de gastrită endoscopică este acceptat după recunoaşterea existenńei sale de grupul de lucru care a formulat sistemul Sydney de clasificare a gastritelor în 199. [22] Există concordanńă între diagnosticul endoscopic şi cel histologic în gastritele cronice? 16

17 Un număr de studii a arătat că există concordanńă între [23, 24, aspectele endoscopice şi cele histologice în gastritele cronice, 25] [26, 27] în timp ce altele au infirmat acest lucru. Deşi s-au raportat în literatură aspectele endoscopice ale gastritei asociate infecńiei H.pylori, [28, 29] cele mai multe studii au concluzionat că este imposibilă diagnosticarea gastritelor cronice H.pylori prin examinarea endoscopică. [3,31] În studiul nostru, concordanńa între endoscopie şi histologie a fost evaluată în mai multe moduri. Folosind fiecare pacient ca un subiect, concordanńa între gastrita endoscopică şi histologică a fost testată prin Kruskal- Wallis Test şi Kendall's W Test. Din punct de vedere statistic: Diagnosticul de gastrită cronică a fost stabilit prin examen histologic semnificativ mai frecvent (p=,1), cu o valoare predictiv pozitivă de 94,7% şi sensibilitatea metodei histopatologice, ca metodă de diagnostic a gastritei a fost de 9,4%; pe cazuistica studiată, diagnosticului endoscopic a avut o specificitate de 94,4%, valoarea predictiv negativă fiind de 9%. SecŃiunea histopatologică Au fost evaluańi următorii parametri histopatologici: infecńia H. pylori, inflamańia (profunzimea, topografia, activitatea), leziunile preneoplazice (metaplazia intestinală, atrofia), displazia (neoplazia intraepitelială), hiperplazia, neoplaziile gastrice. InfecŃia H.pylori H.pylori au fost identificańi ca bastonaşe curbe sau forme cocoide prin colorańia Giemsa şi prin IHC (Fig.4). Fig.4 H.pylori în colonii (Giemsa, OBX4). 17

18 Histologic, infecńia H.pylori a fost considerată, conform sistemului Sydney, astfel (Grafic1): o colonizare uşoară, la 171 (36,5%) pacienńi; o colonizare severă, la 55 (11,7%) pacienńi; o colonizare medie, la 14 (29,9%) pacienńi. 22,% 36,5% usoara medie severa fara 11,7% 29,9% Grafic 1. Repartizarea cazurilor de gastrită histologică în raport cu intensitatea de colonizare cu H.pylori apreciată histopatologic La un procent de 22% dintre pacienńii lotului, examenul histopatologic cu colorańia Giemsa nu a identificat H.pylori. Am identificat, astfel două loturi repartizate pe baza identificării bacteriei prim colorańia Giemsa: o Primul lot de 13 pacienńi al căror examen histopatologic nu a identificat H.pylori (Grafic 11), o Al doilea lot de 366 pacienńi cu H.pylori identificat histopatologic prin colorańiile de rutină (Grafic 12). 18

19 histopatologic prezenta H.pylori total cazuri fara gastrita gastrita leziuni preneoplazice gastrita activa neoplazii Graf ic 11. Leziu nile histo patologice identificate la lotul de pacienńi la care nu s-a identificat Grafic 12. Leziunile histopatologice la cazurile la care s-a identificat histopatologic prezenta H.pylori S-au evidenńiat semnificativ mai multe cazuri de gastrită în lotul cu H.pylori (p<,1), dar în fază cronică, nu activă, (p=,3) cu semnificativ mai multe leziuni preneoplazice decât cu neoplazie (p=,3). 19

20 Sensibiltatea metodei de diagnostic histopatologic prin colorańia Giemsa, pe lotul de studiu a fost de 78%. În cazurile cu colonizare uşoară cu H.pylori, mai ales când examenul histopatologic indică probabilitatea infecńiei cu H.pylori, se recomandă identificarea bacteriei prin metode imunohistochimice, folosind anticorpi antih.pylori (Fig.6, Fig.7). Fig.6 În cazul unui număr redus de colonii H.pylori, este utilă reacńia IHC Fig. 7 IHC anticorpi anti H.p Am analizat corelańia între intensitatea colonizării cu H.pylori şi formele topografice de gastrită: gastrita cronică profundă antrală s-a asociat cu indice de colonizare medie (p=,17); Am analizat corelańia între intensitatea colonizării cu H.pylori şi modelele endoscopice: distribuńia cazurilor de gastrită endoscopică în raport cu indicele de colonizare H.pylori arată predominanńa indicelui de colonizare uşoară şi medie comparativ cu indicele de colonizare severă (p<,1); analiza repartizării cazurilor de ulcer gastric în raport cu indicele de colonizare H.pylori a evidenńiat semnificativ mai multe cazuri de ulcer gastric cu indice de colonizare severă (p=,11); 2

21 distribuńia cazurilor de tumori în raport cu indicele de colonizare H.pylori evidenńiază asocierea semnificativă a tumorilor cu un indicele de colonizare medie şi uşoară (p=,1). InflamaŃia (profunzimea, topografia, activitatea) Parametrii histopatologici ai gastritelor din lotul de studiu sunt prezentańi în tabelul IV: Tabel IV. Repartizarea cazurilor de gastrită în raport cu profunzimea, topografia şi activitatea inflamańiei PROFUNZIME TOPOGRAFIE ANTRU Nr, (%) CORP PANGASTRITĂ TOTAL ACTIVĂ/TOTAL Superficială 5 (1,7%) 15 (3,2%) 1 (,21%) 21 (4,48%) 2/21 Profundă 225 (47,97%) 55 (11,73%) 143 (3,5%) 423 (9,2%) 16/423 Fără leziuni de gastrită 25 (5,32%) /25 Total 23 (49,4%) 7 (14,93%) 144 (3,71%) 469 (1%) 18/469 Analiza statistică a corelańiei între forma topografică a gastritei şi modelele endoscopice a relevat următoarele aspecte: Gastrită endoscopică se asociază cu gastritele profunde localizate în antru (p=,2); Ulcerul duodenal se asociază cu gastrita profundă antrală (p=,1); Pangastrita este mai frecventă în ulcerul gastric (p=,45) şi tumori (p=,14). InflamaŃia a fost considerată activă când s-a identificat infiltratul cu celule polimorfonucleare (PMN) în lamina propria, foveole sau epiteliu de suprafańă(fig.8): 21

22 Fig.8 Gastrită cronică activă cu H.pylori (HE 4x). Am corelat forma topografică de gastrită superficială sau profundă cu intensitatea de colonizare cu H.pylori şi activitatea procesului inflamator, astfel: Gastrita cronică superficială antrală (Grafic 12): superf icială antru 1 fără severă 2 medie ușoară activă ușoară medie severă fără Grafic 12. Repartizarea cazurilor de gastrită superficială antrală în raport cu intensitatea de colonizare cu H.pylori şi activitatea Gastrita cronică profundă antrală (Grafic 13): 22

23 profundă antru activă medie ușoară fără severă ușoară medie severă fără Grafic 13. Repartizare cazuri gastrită profundă antrală în raport cu intensitatea de colonizare cu H.pylori şi activitatea Gastrita cronică profundă corporeală (Grafic 14): profundă corp fără severă 2 medie ușoară activă ușoară medie severă fără Grafic 14. Repartizare cazuri gastrită profundă corporeală în raport cu intensitatea de colonizare cu H.pylori şi activitatea Analiza statistică a corelańiei între forma topografică a gastritei şi activitatea procesului inflamator, a arătat: Gastrita cronică superficială activă este semnificativ mai prezentă în antru (p=,29); Gastrita cronică profundă activă este semnificativ mai prezentă în antru (p=,16). 23

24 InfecŃia H.pylori induce în mucoasa gastrică un răspuns inflamator care constă în infiltrarea mucoasei cu polimorfonucleare (care defineşte gastrita cronică în fază activă), cu macrofage şi cu limfocite T şi B (care defineşte inflamańia cronică). [32] H.pylori afectează echilibrul între apoptoza şi proliferarea celulară. [33] Integritatea mucoasei gastrice depinde de echilibrul între apoptoză şi proliferarea celulară. ColoraŃiile imunohistochimice cu anticorpi anticd3, permit caracterizarea infiltratului inflamator cronic, prin identificarea limfocitelor T care pot fi dispuse izolat, în lamina propria sau intraepitelial (Fig. 9), sau pot fi organizate, sub formă de foliculi (Fig. 1), în regiunea antrală. ColoraŃiile imunohistochimice folosind anticorpi anticd68 identifică infiltrarea mucoasei gastrice cu macrofage (Fig.11). Fig.9 Numeroase limfocite T CD3+(IHCX1) Fig.1 Foliculi limfoizi (IHCX1) Fig. 11 Macrofage, CD68+(IHCX1) 24

25 În mucoasa gastrică normală, Ki-67 este identificat numai în istmul galandelor gastrice, unde se găsesc celulele stem, singurele celule care proliferează. În epiteliul cu activitate proliferativă crescută, celulele care exprimă factorul nuclear de proliferare se extind spre regiunea profundă a foveolei şi către epiteliul de suprafańă (Fig.12). Fig.12 Gastrită cronică profundă, Ki67+ în foveole(ihcx1) Prin aplicarea reacńiei cu Ki67 se poate detecta şi urmări aparińia unor etape consecutive: gastrită cronică în faza activă cu aspecte hiperplazice urmată de gastrită cronică atrofică, metaplazie intestinală, displazie (neoplazie intraepitelială), carcinom (Fig.13). [34] 25

26 Fig. 13 Gastrită cronică cu displazie severă foveolară, Ki67+(IHCX1 ) Examenul histopatologic, prin surprinderea evoluńiei secvenńiale de la gastrită cronică la carcinom, susńine ipoteza carcinogenezei gastrice propusă de Correa (Fig.14). Fig.14 Ki67+ în nucleii celulelor tumorale şi la nivel foveolar(ihcx 1) Expresia Ki67 este maximă în carcinom (Fig. 15). 26

27 Fig.15Adenocarcinom gastric tip intestinal, diferenńiat, papilar, Ki67+(IHCX2) Leziunile preneoplazice Gastrita cronică atrofică a fost diagnosticată, în prezenńa [35] : disparińiei glandelor în focar, cele restante fiind scurtate, infiltratului limfo-plasmocitar în lamina propria, până la nivelul muscularei mucoasei, depleńiei de mucină (Fig.16). Fig. 16 Gastrită cronică foliculară cu atrofie glandulară. (H&E, Ob 1) 27

28 Metaplazia intestinală a fost diagnosticată când [36] : mucoasa are epiteliu înlocuit cu celule caliciforme, celule absorbante, cu sau fără distorsiuni glandulare (Fig.17). Fig.17 Gastrită cronică atrofică cu focare întinse de metaplazie intestinală.(h&e, Ob 1) Am analizat corelańia între intensitatea de colonizare cu H.pylori şi asocierea cu leziuni cu leziuni preneoplazice. CorelaŃia între intensitatea de colonizare cu H.pylori şi gastrita cronică superficială antrală este prezentată în graficul ,5 3 2,5 4 ușoară medie severă 2 1,5 1,5 superfi-cială antru 1 1 leziuni preneoplazice fără severă medie ușoară fără Grafic 15. Repartizarea cazurilor de gastrită superficială antrală în raport cu intensitatea de colonizare cu H.pylori şi asocierea cu leziuni preneoplazice 28

29 CorelaŃia între intensitatea de colonizare cu H.pylori şi gastrita cronică superficială corporeală este prezentată în graficul superficială corp leziuni preneopla zice 1 medie ușoară fără severă ușoară medie severă fără Grafic 16. Repartizarea cazurilor de gastrita superficiala corporeală in raport cu intensitatea de colonizare cu H.pylori si asocierea cu leziuni preneoplazice CorelaŃia între intensitatea de colonizare cu H.pylori şi gastrita cronică profundă antrală este prezentată în graficul profundă antru leziuni preneoplazice 2 19 medie ușoară fără severă ușoară medie severă fără Grafic 17. Repartizarea cazurilor de gastrita cronică profundă antrală in raport cu intensitatea de colonizare cu H.pylori si asocierea cu leziuni preneoplazice 29

30 CorelaŃia între intensitatea de colonizare cu H.pylori şi gastrita cronică profundă antrală este prezentată în graficul profundă corp leziuni preneoplazice medie ușoară fără severă ușoară medie severă fără Grafic 18. Repartizarea cazurilor de gastrita cronică profundă corporeală in raport cu intensitatea de colonizare cu H.pylori si asocierea cu leziuni preneoplazice Analiza statistică a corelańiei între intensitatea de colonizare şi asocierea cu leziuni cu leziuni preneoplazice a relevat: leziunile preneoplazice sunt semnificativ mai frecvente în localizarea antrală ( p=,1) a gastritei cronice profunde. DistribuŃia leziunilor preneoplazice a fost astfel: în antru (Grafic 19): 16; 7% 15; 47% 39; 17% 26; 12% 1; % Grafic 19. Repartizarea cazurilor de gastrita cronică profundă antrală in raport cu prezenńa şi tipul leziunilor preneoplazice 3 38; 17% cu mataplazie+atrofie+displazie metaplazie + atrofie atrofie + displazie cu atrofie metaplazie + displazie fără leziuni

31 În pangastrită (Grafic 2): 72 47% 13 8% 26 17% 16 1% cu mataplazie+atrofie+displazie metaplazie + atrofie 27atrofie + displazie 18% cu atrofie fără leziuni Grafic 2. Repartizarea cazurilor de pangastrită în raport cu prezenńa şi tipul leziunilor preneoplazice În corp (Grafic 21): 3 6% 4 8% 5 9% 4 8% 37 69% cu mataplazie+atrofie+displazie metaplazie + atrofie atrofie + displazie cu atrofie fără leziuni Grafic 21. Repartizarea cazurilor de gastrita cronică profundă corporeală in raport cu prezenńa şi tipul leziunilor preneoplazice Analiza statistică a corelańiei între prezenńa leziunilor preneoplazice şi modelele endoscopice a evidenńiat următoarele aspecte: 31

32 Gastrita cronică din tumori s-a asociat mai frecvent cu leziuni preneoplazice, comparativ cu gastrita erozivă (p=,33) şi gastrita endoscopica(p=,38). Hiperplazia Aspectele microscopice includ lărgirea bazei foveolei ca şi adâncirea acesteea, foveola având un aspect tortuos, spiralat; se constată creşterea marcată a turnover-ului celulelor epiteliale [35] (Fig.18); Fig.18 Gastrită cronică profundă, antrală, cu hiperplazie foveolară (H&E.X1) Analiza corelańiei modelelor endoscopice cu incidenńa şi tipul leziunilor hiperplazice a evidenńiat: În gastrita endoscopică (grafic 22) % 28 72% 28 1% 9 3% Hiperplazie micropolipoasă a epiteliului de înveliș Hieperplazie foveolară Hiperplazie micropolipoasă a epiteliului de înveliș și foveolară fara hiperplazie Grafic 22 Repartizarea cazurilor de gastrită endoscopică în raport cu hiperplazia 32

33 În ulcerul gastric şi ulcerul duodenal (Grafic 23) Hiperplazie micropolipoasă a epiteliului de înveliș și foveolară 6 Hieperplazie foveolară Hiperplazie micropolipoasă a epiteliului de înveliș 2 Ulcer duodenal Ulcer gastric Grafic 23. Repartizarea cazurilor de ulcer în raport cu hiperplazia În tumori (grafic 24) Hiperplazie micropolipoasă a epiteliului de înveliș Hieperplazie foveolară Hiperplazie micropolipoasă a epiteliului de înveliș și foveolară Grafic 24. Repartizarea tumorilor in raport cu hiperplazia 33

34 Comparând statistic modelele endoscopice în raport cu corelańia cu leziunile hiperplazice, s-au constat semnificativ mai multe cazuri de ulcere gastrice asociate cu gastrită cronică cu hiperplazie (p=,46). Displazia (neoplazia intraepitelială) Displazia (neoplazia intraepitelială) de grad redus Leziunile au arhitectură mucoasă modificată, cu structuri tubulare ramificate, cripte, modificări chistice, delimitate de celule cilindrice cu mucină redusă sau absentă; nucleii sunt rotunzi sau ovoizi, pseudostratificańi [37] (Fig.19). Fig.19 Gastrită cronică cu hiperplazie epitelială si displazie de grad scazut,(h&e, Ob X1) Neoplazia intraepitelială de grad înalt: Celulele au atipii evidente; nu există invazie stromală; secreńia de mucină este minimă sau absentă; nucleii sunt pseudostratificańi, pleo-morfi, hipercromatic, cu pierderea polarizării nuclea-re; nucleoli; activitate mito-tică crescută [37] (Fig.2). Fig.2 Gastrită cronică în faza activă cu zone întinse de metaplazie intestinală şi displazie epitelială de grad înalt,(h&e,ob.x2) 34

35 Analizând statistic corelańiile modelelor endoscopice cu gastrica cronică asociind neoplazie intraepitelială severă s-au constatat semnificativ mai multe displazii identificate la cazurile de tumori (p=,3) şi ulcerul gastric (p=,34),. Carcinomul gastric a fost definit ca invazia epiteliului neoplazic în lamina propria şi a fost clasificat ca tip intestinal sau difuz (clasificărea Laurén)(1965) [38] (Fig. 21). Fig. 21 Carcinom gastric difuz cu celule în inel cu pecete (HE, ob x4) Carcinomul gastric precoce [39] (Fig.22) este strict localizat la nivelul mucoasei sau sau este infiltrativ focal în submucoasă, indiferent de prezenńa sau absenńa metastazelor. Fig. 22 Adenocarcinom precoce, metaplazie intestinală, (van Gieson,Ob.X1) 35

36 Dezvoltarea carcinomului gastric la pacienńii H.pylori pozitivi în relańie cu aspectele endoscopice este prezentată în tabelul următor*: Tabel IV. Dezvoltarea carcinomului gastric la pacienńii H.pylori pozitivi Aspecte endoscopice ToŃi pacienńii H.pylori pozitivi Nr=469 PacienŃii H.pylori pozitiv carcinom gastric Nr= 59 cu 12,6 % SemnificaŃie statistică p Aspect histopatologic Intesti nal Nr=2 4 Gastrită endoscopică ,4,786 2 Ulcer Duodenal 37 Gastric 3 6 1,3,6 6 Gastrită erozivă 18 5,8, Tumori ,5, Aspect endoscopic normal 5 *p a fost calculat prin testul Fischer pentru comparare cu pacienńii cu ulcer duodenal Difuz Nr=35 36

37 Tabel V. Caracteristicile celor 469 pacienńi Caracteristici Vârsta-ani 56,32 Sex- număr BărbaŃi 199 Femei 27 Diagnostic endoscopic - nr. Gastrită endoscopică 289 Gastrită erozivă 18 Ulcer gastric 3 Ulcer duodenal 37 Tumori gastrice 9 Localizarea gastritei - nr. (%) Predominant antrală 23 (51,8%) Predominant corporeală 7 (15,8%) Pangastrită 144(32,4%) Leziuni preneoplazice - nr. (%) 25 (46,2%) DISCUłII ŞI CONCLUZII Începând cu anii 1983, de la descoperirea H.pylori, numeroase studii au demonstrat implicarea infecńiei H.pylori în patogeneza gastritelor cronice, a leziunilor premaligne şi a cancerului gastric. Studiul realizat pe 469 de paceinńi cu sindrom dispeptice şi anticorpi antih.pylori serici permite următoarele concluzii: Studiul evidenńiază şi confirmă existenńa cazurilor de gastrită cronică în infecńia cu H. pylori; Studiul a permis identificarea particularităńilor epidemiologice ale gastritei cronice H.pylori în judeńul Bacău: 37

38 În România, incidenńa gastritei cronice H.pylori nu este cunoscută, anuarele statistice nu conńin informańii asupra acestei clase de boli; Pe cazuistica prezentului studiu, am încercat, pentru judeńul Bacău calcularea incidenńei gastritei H.pylori: incidenńa mediană anuală, incidenńa pe medii de provenienńă şi incidenńa pe sexe: de 65,5 o / oooo locuitori, mai crescută în mediul rural (8,2 o / oooo locuitori) şi la sexul feminin (74,2 o / oooo locuitori); Am observat variańie sezonieră a incidenńei cazurilor noi de gastrită cronică H.pylori la bolnavii cu sindrom dispeptic. Am remarcat două maxime: primăvara şi toamna, corespunzător activării mai frecvente a bolii ulceroase. PacienŃii studiului au fost adulńi cu vârsta medie 55 ani şi o predominanńă feminină care nu a fost semnificativă statistic. La cazurile de sex feminin s-a observat o distribuńie bimodală la vârsta 5-54 ani, iar al doilea vârf la 7-74 ani. Acest aspect este o particularitate a lotului deoarece gastrita cronică cu H.pylori scade pe măsură ce pacienńii avansează în vârstă, prin aparińia metaplaziei intestinale ce nu mai permite dezvoltarea bacteriei. Datele epidemiologice ale lotului au permis conturarea portretului robot al unui pacient cu gastrică cronică H.pylori: bărbat, peste 55 de ani (p=,13), din mediul rural (p=,6), pensionar sau fără ocupańie; Alcoolul şi tutunul, ca factori de risc asociańi, în studiul nostru s-au asociat semnificativ (p =,7) cu aparińia gastritei cronice H.pylori; Aspectul endoscopic al gastritei cu H.pylori a fost necaracteristic şi variabil şi s-a prezentat ca: eritem al mucoasei, eroziuni hemoragice punctiforme, aspect de pavaj (cobblestone) al mucoasei, mai ales când s-a asociat cu prezenńa foliculilor limfoizi şi ca hipertrofia pliurilor mucoasei gastrice, care a pus probleme de diagnostic diferenńial cu gastropatia Ménétrier sau chiar cu un carcinom gastric precoce. În general, dificultăńile endoscopice au fost rezolvate de examenul histopatologic al fragmentelor biopsiate. Efectuarea 38

39 endobiopsiei din cursul examenului endoscopic urmăreşte nu numai evidenńierea H.pylori, dar şi aspecte histopatologice ce ar putea demonstra modificări premaligne ca: gastrita atrofică, metaplazia intestinală, hiperplazia foveolară şi displazia (neoplazia intraepitelială); Analiza concordanńei între rezultatele examenului endoscopic şi histopatologic a relevat: Diagnosticul de gastrită a fost stabilit prin examen histopatologic la un procent semnificativ mai mare de pacienńi comparativ cu examenul endoscopic (p=,1); Nu există corelańie între gastrita endoscopică şi gastrita histologică; endoscopia, ca metodă de diagnostic a gastritei are sensibilitate mică, nefiind o metodă bună pentru diagnosticul gastritei; anomaliile endoscopice descrise de sistemul Sydney nu sunt specifice pentru diagnosticul gastritei, şi asemenea modificări au fost găsite în absenńa modificărilor histologice; astfel încât se sugerează ca termenul de gastrită să fie rezervat doar examenului histopatologic. Endoscopia realizează examinarea bidimensională a Ńesuturilor in situ, în timp ce examenele histopatologice sunt punctiforme şi efectuate pe specimene in vitro; această diferenńă poate fi o explicańie a discrepanńelor diagnostice între cele două metode. Examenul histopatologic cu colorańii histochimice (Giemsa) a identificat microorganismul la un grup de 366 de pacienńi, în timp ce la un alt grup de 13 pacienńi din lotul de studiu, bacteria nu a putut fi identificată; compararea celor două grupuri a arătat că în lotul cu H.pylori, au fost semnificativ mai multe leziuni de gastrită cronică (p<,1), care a fost mai ales în fază cronică, nu activă (p=,3), asociată mai frecvent cu leziuni preneoplazice (p=,3); Compararea celor două grupuri a permis calcularea sensibilităńii metodei histologice folosind colorańia Giemsa pentru diagnosticul infecńiei cu H.pylori; aceasta a fost de 78%; Având în vedere sensibilitatea mică a colorańiilor histochimice, în cazurile cu intensitate de colonizare cu H.pylori redusă, este necesară efectuarea de reacńii imunhistochimice cu anticorpi antih.pylori; 39

40 Evaluarea parametrilor histopatologici ai gastritelor a permis următoarele concluzii: Gastrita determinată de infecńia cu H.pylori a fost mai severă în antru (p<,1) unde s-a manifestat sub formă profundă asociată cu infiltrat inflamator difuz şi folicular, în timp ce în corpul gastric infecńia cu H.pylori s-a manifestat ca gastrită cronică superficială şi cu puńine colonii de H.pylori. Gastrita cronică superficială în fază activă a fost semnificativ mai frecventă în antru (p=,29); Gastrita cronică profundă în fază activă a fost semnificativ mai frecventă în antru (p=,16); Analiza corelańiei între modelul endoscopic şi parametrii histopatologici ai gastritei a arătat: PacienŃii cu gastrită endoscopică, în urma comparańiei, histologic, au avut risc relativ de 1,27 ori mai mare şi o valoare predictivă pozitivă de 77% de a avea gastrită cronică localizată în antru (p=,2), în forma profundă (p=,2); Gastrita profundă antrală are risc relativ de 1,67 ori mai mare de a se însońi de ulcer duodenal, cu semnificańie statistică (p=,1) şi o valoare predictivă pozitivă de 86%; Pangastrita este mai frecventă semnificativ în ulcerul gastric (p=,45), şi în tumori (p=,14); Analiza infecńiei cu H.pylori a permis următoarele concluzii: În cazul tumorilor, a predominat colonizarea uşoară şi medie cu H.pylori (p=,1); În condińiile aparińiei ulcerului gastric, s-a constatat un indice de colonizare sever, cu semnificańie statistică (p=,11); Nu s-a observat o relańie stabilă între densitatea colonizării cu H.pylori şi distribuńia leziunilor preneoplazice; Asocierea cu leziuni preneoplazice a arătat: Gastrita cronică profundă cu leziuni preneoplazice a fost localizată mai frecvent în antru (p=,1); Gastrita cronică cu leziuni preneoplazice a fost evidenńiată semnificativ mai frecvent în tumori, comparativ cu gastrita endoscopică (p=,38) şi cu gastrita erozivă (p=,33); 4

41 Gastrita din vecinătatea tumorilor are leziuni preneoplazice frecvente, semnificativ statistic în raport cu gastrita din ulcerul duodenal (p=,2); Analiza hiperplaziei a permis următoarele concluzii: Riscul relativ de aparińie a leziunilor hiperplazice a fost semnificativ mai mare în ulcer compartiv cu gastrita endoscopică (p=,37); Riscul relativ de aparińie a hiperplaziei este de 1,78 de ori mai mare în ulcer fańă de gastrita din tumori (p=,46); Neoplazia intraepitelială (displazia): Leziunile de neoplazie intraepitelială (displazia) au fost identificate mai frecvent în gastrita din tumori în comparańie cu ulcerele, cu valoare predictivă pozitivă de 72% (p=,34), riscul relativ de aparińie a displaziei fiind de aproximativ 2 ori mari mai mare în cazul tumorilor, comparativ cu ulcerele (RR=1,9); Neoplazia intraepitelială de grad redus a fost identificată cel mai puńin frecvent în gastrita erozivă (p=,25); InfecŃia cu H.pylori determină un infiltrat inflamator bogat în limfocite T (CD3+), foliculi limfoizi şi macrofage (CD68+); H.pylori stimulează apoptoza şi induce proliferare celulară intensă în epiteliul de suprafańă şi în etajele superioare ale foveolelor gastrice. Prin aplicarea reacńiei cu Ki-67 se poate detecta şi urmări aparińia unor etape consecutive: gastrită cronică, cu aspecte hiperplazice, urmată de gastrită cronică atrofică, metaplazie intestinală, displazie, carcinom in situ; Analiza pe grupe de vârstă a tipurilor de gastrită cronică (nonatrofică, atrofică), a relevat o curbă asemănătoare cu cea din Japonia sau Coreea, regiuni recunoscute prin incidenńa crescută a carcinomului gastric; populańia suferă precoce tranzińia de la gastrită nonatrofică la pangastrită atrofică. Carcinomul gastric începe să apară la pacienńi în jurul vârstei de 4 de ani şi incidenńa continuă să crească ulterior. Carcinomul gastric: a fost diagnosticat la 12,6% dintre pacienńii lotului, confirmând datele Studiului NaŃional multicentric privind prevalenńa Cancerului Gastric în România, (23) care a 41

42 arătat că, în România, rata mortalităńii prin adenocarcinom gastric este de 2 ori mai mare decât în Ńările Uniunii Europene, cu decese / 1 loc/an pentru bărbańi şi 6.8 decese /1 loc/an pentru femei (1.8 % din decesele prin cancer ); Carcinomul gastric a fost semnificativ statistic mai frecvent în ulcerul gastric (p=,6) decât în ulcerul duodenal; Cele mai multe carcinoame au fost de tip difuz şi au fost diagnosticate mai frecvent la femei; Rezultatele studiului confirmă relańia strânsă dintre infecńia cu H.pylori şi leziunile premaligne gastrice; hiperplazia şi displazia foveolară asociată cu metaplazia intestinală şi atrofie glandulară; leziunile preneoplazice gastrice reprezintă procese dinamice cu posibilităńi de regresie sau progresie. Studii prospective sunt necesare pentru a evalua dacă eradicarea infecńiei cu H.pylori va diminua incidenńa cancerului gastric; Eradicarea H.pylori poate preveni declanşarea cascadei carcinomatoase; În final, se poate susńine că diagnosticul corect al gastritei cu H.pylori necesită coordonarea datelor serologice, endoscopice cu cele histopatologice la pacienńii cu simptomatologie corespunzătoare pentru aplicarea unui management terapeutic adecvat şi eficient. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 1. Fox JG, Wang TC Inflammation, atrophy, and gastric cancerj Clin Invest. 27; 117(1):6 2. Malaty H. Epidemiology of Helicobacter pylori infection. Clin Gastroenterol 27; 21: Graham DY, Adam E, Reddy GT, et al. Seroopidemiology of Helicobacter pylori infection of developing and developed countries. Dig Dis Sci 1991; 36: Suang JQ, Sridhar S, Chen T, Hunt RH. Meta-analysis of the relationship between Helicobacter pylori seropositivity and gastric cancer. Gastroenterology 1998;114:

43 5. Kato M, Asaka M, Ono S, Nakagawa M, Nakagawa S, Shimizu Y, Chuma M, Kawakami H, Komatsu Y, Hige S, Takeda H. Eradication of Helicobacter pylori for primary gastric cancer and secondary gastric cancer after endoscopic mucosal resection J Gastroenterol. 27;42 Suppl 17: Graham DY, Sung JJY, Helicobacter pylori in: Feldman M., Friedman LS., Brandt LJ., eds., Sleisenger & Fordtran s Gastrointestinal and Liver Disease Pathophisiology/ Diagnosis/ Management, Philadelphia WB Saunders, 26, Wu M-S, Chow L-P, Lin J-T, Chiou S-H Proteomic Identification of Biomarkers Related to Helicobacter pylori-associated Gastroduodenal Disease: Challenges and Opportunities Journal of Gastroenterology and Hepatology28; 23(11): Konturek JW Discovery by Jaworski of Helicobacter pylori and its pathogenic role in peptic ulcer, gastritis and gastric cancer Journal of physiology and pharmacology 23; 34, S3, Marshall BJ., Warren JR. Unidentified curved bacili on gastric epithelium in active chronic gastritis. Lancet 1983,1: Uemura N, Okamoto S, Yamamoto S H. pylori infection and the development of gastric cancer N Engl J Med 21; 345: Schistosomes, Liver Flukes and Helicobacter pylori. In: IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Vol 61:Lyon, France: International Agency for Research on Cancer, Correa P Human Gastric Carcinogenesis: A Multistep and Multifactorial Process First American Cancer Society Award Lecture on Cancer Epidemiology and Prevention Cancer Research1992;52: PubMed 13. Hala El-Zimaity Gastritis and Gastric Atrophy Curr Opin Gastroenterol. 28;24(6): Kabir S Effect of H.pylori Eradication on Incidence of Gastric Cancer in Human and Animals Models: Undelying Biochemical and Molecular Events Helicobacter29;14: Garcia M, Jemal A, Ward EM, et al. Global cancer facts and figures 27. Atlanta, GA: American Cancer Society, 27; 18 43

44 16. Marcon NE, Wilson BC, DaCosta RS Development of Endoscopic Devices. Past, Present and Future in: Atlas of endomicroscopyed. Kiesslich, Galle PR, Neurath MF 28 Springer Medizin Verlag: Classen De M, Tytgat GNJ, Lightdale CJ Advanced Imaging in Endoscopy in:gastroenterological endoscopy Second edition 21 Georg Thieme Verlag 18. Wu M-S, Chow L-P, Lin J-T, Chiou S-H Proteomic Identification of Biomarkers Related to Helicobacter pyloriassociated Gastroduodenal Disease: Challenges and Opportunities Journal of Gastroenterology and Hepatology28; 23(11): Dixon MF; Genta RM; Yardley JH; Correa P Classification and grading of gastritis. The updated Sydney System. International Workshop on the Histopathology of Gastritis, Houston 1994 Am J Surg Pathol 1996;2(1): Lee LL, Feldman M Gastritis and Gastropathies in: Feldman M., Friedman LS., BrandtLJ, Eds. Sleisenger&Fordtran s Gastrointestinal and Liver Disease Pathophisiology/ Diagnosis/ Management, Philadelphia WB Saunders26; Day DW, Jass JR, Price AB, Sheperd NA, Sloan JM, Talbot IC, Warren BF, Williams GT Gastrita cronică asociată cu H.pylori Morson and Dawson s Gastrointestinal Pathology (Fourth edition). Published online: 28; Michio K, Hirokayu Y, Sachiyo N, Takeshi O, Shigeru S, Hisayuki F şi al. Endoscopic classification of chronic gastritis based on a pilot study by the research society for gastritis.digestive Endoscopy 22;14: Tytgat GNJ The Sydney System: Endoscopic division. Endoscopic appearances in gastritis/duodenitis J Gastroenterol Hepatol 1991;6: El Guindy A, Ghoraba H A Study of Concordance between Endoscopic Gastritis and Histologic Gastritis in Nonulcer Dyspeptic Patients with and Without Helicobacter pylori Infection Tanta Medical Sciences Journal 27;2(2): Gurjeet Kaur, S Mahendra Raj A Study of the concordance Between Endoscopic Gastritis and Histological Gastritis in an 44

Procesarea Imaginilor

Procesarea Imaginilor Procesarea Imaginilor Curs 11 Extragerea informańiei 3D prin stereoviziune Principiile Stereoviziunii Pentru observarea lumii reale avem nevoie de informańie 3D Într-o imagine avem doar două dimensiuni

More information

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice "Îmbunătăţirea proceselor şi activităţilor educaţionale în cadrul programelor de licenţă şi masterat în domeniul

More information

Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Valerica Baban

Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Valerica Baban Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Sumar 1. Indicele de refracţie al unui mediu 2. Reflexia şi refracţia luminii. Legi. 3. Reflexia totală 4. Oglinda plană 5. Reflexia şi refracţia luminii în natură

More information

Semnale şi sisteme. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC)

Semnale şi sisteme. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC) Semnale şi sisteme Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC) http://shannon.etc.upt.ro/teaching/ssist/ 1 OBIECTIVELE CURSULUI Disciplina îşi propune să familiarizeze

More information

Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU

Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU Controlul versiunilor - necesitate Caracterul colaborativ al proiectelor; Backup pentru codul scris Istoricul modificarilor Terminologie și concepte VCS Version Control

More information

Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 -

Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 - Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 - Barionet 50 este un lan controller produs de Barix, care poate fi folosit in combinatie cu Metrici LPR, pentru a deschide bariera atunci cand un numar de

More information

Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative

Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative Modul de stabilire a claselor determinarea pragurilor minime şi maxime ale fiecǎrei clase - determinǎ modul în care sunt atribuite valorile fiecǎrei clase

More information

INFLUENŢA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA DINAMICII DE CREŞTERE"IN VITRO" LA PLANTE FURAJERE

INFLUENŢA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA DINAMICII DE CREŞTEREIN VITRO LA PLANTE FURAJERE INFLUENŢA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA DINAMICII DE CREŞTERE"IN VITRO" LA PLANTE FURAJERE T.Simplăceanu, C.Bindea, Dorina Brătfălean*, St.Popescu, D.Pamfil Institutul Naţional de Cercetere-Dezvoltare pentru

More information

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N Pentru a putea vizualiza imaginile unei camere web IP conectată într-un router ZTE H218N sau H298N, este necesară activarea serviciului Dinamic DNS oferit de RCS&RDS, precum și efectuarea unor setări pe

More information

Structura și Organizarea Calculatoarelor. Titular: BĂRBULESCU Lucian-Florentin

Structura și Organizarea Calculatoarelor. Titular: BĂRBULESCU Lucian-Florentin Structura și Organizarea Calculatoarelor Titular: BĂRBULESCU Lucian-Florentin Chapter 3 ADUNAREA ȘI SCĂDEREA NUMERELOR BINARE CU SEMN CONȚINUT Adunarea FXP în cod direct Sumator FXP în cod direct Scăderea

More information

Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate

Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate 3 noiembrie 2017 Clemente Kiss KPMG in Romania Agenda Ce este un audit la un IMM? Comparatie: audit/revizuire/compilare Diferente: audit/revizuire/compilare

More information

GHID DE TERMENI MEDIA

GHID DE TERMENI MEDIA GHID DE TERMENI MEDIA Definitii si explicatii 1. Target Group si Universe Target Group - grupul demografic care a fost identificat ca fiind grupul cheie de consumatori ai unui brand. Toate activitatile

More information

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962)

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) ARBORI AVL (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) Georgy Maximovich Adelson-Velsky (Russian: Гео ргий Макси мович Адельсо н- Ве льский; name is sometimes transliterated as Georgii Adelson-Velskii)

More information

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA ȘCOALA DOCTORALĂ TEZĂ DE DOCTORAT

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA ȘCOALA DOCTORALĂ TEZĂ DE DOCTORAT UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA ȘCOALA DOCTORALĂ TEZĂ DE DOCTORAT Rolul factorilor de creștere în progresia carcinoamelor bazocelulare REZUMAT CONDUCĂTOR DE DOCTORAT: PROF.UNIV. DR. SIMIONESCU

More information

Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii

Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii www.pwc.com/ro Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii 1 Perioada de observaţie - Vânzarea de stocuri aduse în garanţie, în cursul normal al activității - Tratamentul leasingului

More information

Cristina ENULESCU * ABSTRACT

Cristina ENULESCU * ABSTRACT Cristina ENULESCU * REZUMAT un interval de doi ani un buletin statistic privind cele mai importante aspecte ale locuirii, în statele perioada 1995-2004, de la 22,68 milioane persoane la 21,67 milioane.

More information

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ:

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: Marketing prin Google CUM VĂ AJUTĂ ACEST CURS? Este un curs util tuturor celor implicați în coordonarea sau dezvoltarea de campanii de marketingși comunicare online.

More information

ISBN-13:

ISBN-13: Regresii liniare 2.Liniarizarea expresiilor neliniare (Steven C. Chapra, Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, 3rd ed, ISBN-13:978-0-07-340110-2 ) Există cazuri în care aproximarea

More information

INFLUENŢA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA GERMINĂRII "IN VITRO" LA PLANTE FURAJERE

INFLUENŢA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA GERMINĂRII IN VITRO LA PLANTE FURAJERE INFLUENŢA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA GERMINĂRII "IN VITRO" LA PLANTE FURAJERE T.Simplăceanu, Dorina Brătfălean*, C.Bindea, D.Pamfil*, St.Popescu Institutul Naţional de Cercetere-Dezvoltare pentru Tehnologii

More information

EPIDEMIOLOGIE GENERALĂ. Dr. Cristian Băicuş Medicală Colentina, 2005

EPIDEMIOLOGIE GENERALĂ. Dr. Cristian Băicuş Medicală Colentina, 2005 EPIDEMIOLOGIE GENERALĂ Dr. Cristian Băicuş Medicală Colentina, 2005 metodologia cercetării (validitate) = EPIDEMIOLOGIA CLINICĂ cercetare clinică ŞI BIOSTATISTICA articol, prezentare evaluarea critică

More information

CARACTERISTICILE FORMELOR DE MANIFESTARE ALE BOLII DE REFLUX GASTRO-ESOFAGIAN LA PACIENŢII CU PREVALENŢĂ CRESCUTĂ A INFECŢIEI CU HELICOBACTER PYLORI

CARACTERISTICILE FORMELOR DE MANIFESTARE ALE BOLII DE REFLUX GASTRO-ESOFAGIAN LA PACIENŢII CU PREVALENŢĂ CRESCUTĂ A INFECŢIEI CU HELICOBACTER PYLORI CARACTERISTICILE FORMELOR DE MANIFESTARE ALE BOLII DE REFLUX GASTRO-ESOFAGIAN LA PACIENŢII CU PREVALENŢĂ CRESCUTĂ A INFECŢIEI CU HELICOBACTER PYLORI Adrian Cǎtinean 1, Simona Costin 1, Adela-Viviana Sitar-Taut

More information

Mecanismul de decontare a cererilor de plata

Mecanismul de decontare a cererilor de plata Mecanismul de decontare a cererilor de plata Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) Ministerul Fondurilor Europene - Iunie - iulie

More information

Subiecte Clasa a VI-a

Subiecte Clasa a VI-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii

More information

Conducător ŞtiinŃific: Profesor Universitar Dr. Ioan T. ROŞCULESCU. Doctorand: Aurelia GLAVICI

Conducător ŞtiinŃific: Profesor Universitar Dr. Ioan T. ROŞCULESCU. Doctorand: Aurelia GLAVICI UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE CRAIOVA FACULTATEA DE MEDICINĂ EVALUAREA ROLULUI COMPONENTELOR EPITELIALĂ ŞI STROMALĂ ÎN COMPORTAMENTUL CARCINOMULUI GASTRIC REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT Conducător

More information

Curriculum vitae. 36 ani România Nationalitate: română Mobil:

Curriculum vitae. 36 ani România Nationalitate: română Mobil: Curriculum vitae Adina Elena Ceobanu Sos. Pacurari, nr. 7, Iași 36 ani România Nationalitate: română Mobil: 0040744666467 Email: adice01@yahoo.com Educatie: Septembrie 2014- până în prezent: doctorat în

More information

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR. T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ DISCIPLINA DE ASISTENŢĂ PRIMARĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE ŞI EPIDEMIOLOGIE

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR. T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ DISCIPLINA DE ASISTENŢĂ PRIMARĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE ŞI EPIDEMIOLOGIE UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR. T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ DISCIPLINA DE ASISTENŢĂ PRIMARĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE ŞI EPIDEMIOLOGIE TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT PROGNOSTICUL CANCERULUI DE COL

More information

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IAŞI REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IAŞI REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IAŞI REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT GASTRITELE ȘI ULCERUL GASTRODUODENAL: ASPECTE CLINICE, ENDOSCOPICE ȘI EVOLUTIVE LA COPIL Conducător ştiinţific, Prof.

More information

INFLUENZA ACTIVITY UNITED STATES AND WORLDWIDE, SEASON *

INFLUENZA ACTIVITY UNITED STATES AND WORLDWIDE, SEASON * INFLUENZA ACTIVITY UNITED STATES AND WORLDWIDE, 2007-08 SEASON * 3 Abstract * Articol preluat din: Morbidity and Mortality Weekly Report. www.cdc.gov/mmwr. Vol. 57, No. 25, June 2008 REVISTA ROMÂNÅ DE

More information

Teza. Doctorat. Rezumat. Doctorand Marius MATEI Conducator stiintific Prof. univ. dr. Florin BOGDAN

Teza. Doctorat. Rezumat. Doctorand Marius MATEI Conducator stiintific Prof. univ. dr. Florin BOGDAN UNIVERSITATEA ORADEA FACULTATEA DE MEDICINA GENERALĂ ŞI FARMACIE Teza de Doctorat Rezumat Doctorand Marius MATEI Conducator stiintific Prof. univ. dr. Florin BOGDAN Oradea 2007 În lucrarea de fańă ne-am

More information

ANTICOLLISION ALGORITHM FOR V2V AUTONOMUOS AGRICULTURAL MACHINES ALGORITM ANTICOLIZIUNE PENTRU MASINI AGRICOLE AUTONOME TIP V2V (VEHICLE-TO-VEHICLE)

ANTICOLLISION ALGORITHM FOR V2V AUTONOMUOS AGRICULTURAL MACHINES ALGORITM ANTICOLIZIUNE PENTRU MASINI AGRICOLE AUTONOME TIP V2V (VEHICLE-TO-VEHICLE) ANTICOLLISION ALGORITHM FOR VV AUTONOMUOS AGRICULTURAL MACHINES ALGORITM ANTICOLIZIUNE PENTRU MASINI AGRICOLE AUTONOME TIP VV (VEHICLE-TO-VEHICLE) 457 Florin MARIAŞIU*, T. EAC* *The Technical University

More information

RESEARCH CONCERNING THE INFLUENCE OF ANGLE OF FILING FROM THE KNIFE BLADES VINDROVERS ON THE MECHANICAL WORK ON CUTTING

RESEARCH CONCERNING THE INFLUENCE OF ANGLE OF FILING FROM THE KNIFE BLADES VINDROVERS ON THE MECHANICAL WORK ON CUTTING BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LIX (LXIII), Fasc. 2, 13 SecŃia CONSTRUCłII DE MAŞINI RESEARCH CONCERNING THE INFLUENCE OF ANGLE

More information

Hemoragiile digestive superioare non-variceale: factori care influenńează evoluńia, cu referire specială la rolul Helicobacter pylori

Hemoragiile digestive superioare non-variceale: factori care influenńează evoluńia, cu referire specială la rolul Helicobacter pylori UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MEDICINĂ Hemoragiile digestive superioare non-variceale: factori care influenńează evoluńia, cu referire specială la rolul Helicobacter pylori

More information

TEZĂ DE DOCTORAT. anomalie cromozomială numerică fetală, screening prenatal, diagnostic prenatal, tehnică FISH.

TEZĂ DE DOCTORAT. anomalie cromozomială numerică fetală, screening prenatal, diagnostic prenatal, tehnică FISH. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ CUVINTE CHEIE: anomalie cromozomială numerică fetală, screening prenatal, diagnostic prenatal, tehnică FISH. TEZĂ DE DOCTORAT

More information

D în această ordine a.î. AB 4 cm, AC 10 cm, BD 15cm

D în această ordine a.î. AB 4 cm, AC 10 cm, BD 15cm Preparatory Problems 1Se dau punctele coliniare A, B, C, D în această ordine aî AB 4 cm, AC cm, BD 15cm a) calculați lungimile segmentelor BC, CD, AD b) determinați distanța dintre mijloacele segmentelor

More information

MS POWER POINT. s.l.dr.ing.ciprian-bogdan Chirila

MS POWER POINT. s.l.dr.ing.ciprian-bogdan Chirila MS POWER POINT s.l.dr.ing.ciprian-bogdan Chirila chirila@cs.upt.ro http://www.cs.upt.ro/~chirila Pornire PowerPoint Pentru accesarea programului PowerPoint se parcurg următorii paşi: Clic pe butonul de

More information

Updating the Nomographical Diagrams for Dimensioning the Concrete Slabs

Updating the Nomographical Diagrams for Dimensioning the Concrete Slabs Acta Technica Napocensis: Civil Engineering & Architecture Vol. 57, No. 1 (2014) Journal homepage: http://constructii.utcluj.ro/actacivileng Updating the Nomographical Diagrams for Dimensioning the Concrete

More information

Evoluția pieței de capital din România. 09 iunie 2018

Evoluția pieței de capital din România. 09 iunie 2018 Evoluția pieței de capital din România 09 iunie 2018 Realizări recente Realizări recente IPO-uri realizate în 2017 și 2018 IPO în valoare de EUR 312.2 mn IPO pe Piața Principală, derulat în perioada 24

More information

La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - <numarul dvs de carnet> (ex: "9",

La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - <numarul dvs de carnet> (ex: 9, La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - (ex: "9", "125", 1573" - se va scrie fara ghilimele) Parola: -

More information

A NOVEL ACTIVE INDUCTOR WITH VOLTAGE CONTROLLED QUALITY FACTOR AND SELF-RESONANT FREQUENCY

A NOVEL ACTIVE INDUCTOR WITH VOLTAGE CONTROLLED QUALITY FACTOR AND SELF-RESONANT FREQUENCY BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LX (LXIV), Fasc. 4, 2014 Secţia ELECTROTEHNICĂ. ENERGETICĂ. ELECTRONICĂ A NOVEL ACTIVE INDUCTOR

More information

UNIVERSITATEA DIN ORADEA. RELAłIA DINTRE INFECłIA CU HELICOBACTER PYLORI ŞI INFARCTUL MIOCARDIC ACUT

UNIVERSITATEA DIN ORADEA. RELAłIA DINTRE INFECłIA CU HELICOBACTER PYLORI ŞI INFARCTUL MIOCARDIC ACUT UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE RELAłIA DINTRE INFECłIA CU HELICOBACTER PYLORI ŞI INFARCTUL MIOCARDIC ACUT LUCRARE PENTRU OBłINEREA TITLULUI ŞTIINłIFIC DE DOCTOR ÎN MEDICINĂ

More information

VALOAREA REPETĂRII BIOPSIEI PROSTATICE ECHOGHIDATE TRANSRECTAL LA

VALOAREA REPETĂRII BIOPSIEI PROSTATICE ECHOGHIDATE TRANSRECTAL LA VALOAREA REPETĂRII BIOPSIEI PROSTATICE ECHOGHIDATE TRANSRECTAL LA BOLNAVII CU HIGH GRADE PIN P Geavlete, T Jora, D Georgescu Clinica de Urologie, Spitalul Clinic de Urgenţă Sfântul Ioan Bucureşti Corespondenţă:

More information

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA ASPECTELOR ȊN CANCERUL GASTRIC

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA ASPECTELOR ȊN CANCERUL GASTRIC Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa Iaşi Facultatea de Medicină Generală Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa Iaşi Facultatea de Medicină Generală Catedra de Obstetrică Ginecologie

More information

Olimpiad«Estonia, 2003

Olimpiad«Estonia, 2003 Problema s«pt«m nii 128 a) Dintr-o tabl«p«trat«(2n + 1) (2n + 1) se ndep«rteaz«p«tr«telul din centru. Pentru ce valori ale lui n se poate pava suprafata r«mas«cu dale L precum cele din figura de mai jos?

More information

DISTRIBUŢIA GENOTIPURILOR HPV ÎN NEOPLAZIILE CERVICALE INTRAEPITELIALE EXPERIENŢA CDT VICTOR BABEŞ

DISTRIBUŢIA GENOTIPURILOR HPV ÎN NEOPLAZIILE CERVICALE INTRAEPITELIALE EXPERIENŢA CDT VICTOR BABEŞ ARTICOLE GENERALE 9 DISTRIBUŢIA GENOTIPURILOR HPV ÎN NEOPLAZIILE CERVICALE INTRAEPITELIALE EXPERIENŢA CDT VICTOR BABEŞ Prevalence and distribution of high-risk genotypes of HPV in women with cervical intraepithelial

More information

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC Anul II Nr. 7 aprilie 2013 ISSN 2285 6560 Referent ştiinţific Lector univ. dr. Claudiu Ionuţ Popîrlan Facultatea de Ştiinţe Exacte Universitatea din

More information

STUDIUL FACTORILOR DE RISC ȘI APORTUL EXPLORĂRILOR IMAGISTICE ÎN DIAGNOSTICUL ȘI STADIALIZAREA CANCERULUI ESOFAGIAN

STUDIUL FACTORILOR DE RISC ȘI APORTUL EXPLORĂRILOR IMAGISTICE ÎN DIAGNOSTICUL ȘI STADIALIZAREA CANCERULUI ESOFAGIAN UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MEDICINĂ GENERALĂ STUDIUL FACTORILOR DE RISC ȘI APORTUL EXPLORĂRILOR IMAGISTICE ÎN DIAGNOSTICUL ȘI STADIALIZAREA CANCERULUI ESOFAGIAN REZUMAT

More information

TEZĂ DE DOCTORAT STUDIU CLINIC, HISTOLOGIC ȘI IMUNOHISTOCHIMIC AL CANCERULUI COLORECTAL

TEZĂ DE DOCTORAT STUDIU CLINIC, HISTOLOGIC ȘI IMUNOHISTOCHIMIC AL CANCERULUI COLORECTAL UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE CRAIOVA ȘCOALA DOCTORALĂ TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT STUDIU CLINIC, HISTOLOGIC ȘI IMUNOHISTOCHIMIC AL CANCERULUI COLORECTAL Conducător de doctorat, Prof. Univ. Dr. LAURENȚIU

More information

UNIVERSITATEA DIN ORADEA ŞCOALA DOCTORALĂ. Studiul managementului hemoragiilor digestive superioare în terapia intensivă

UNIVERSITATEA DIN ORADEA ŞCOALA DOCTORALĂ. Studiul managementului hemoragiilor digestive superioare în terapia intensivă UNIVERSITATEA DIN ORADEA ŞCOALA DOCTORALĂ TEZĂ DE DOCTORAT Studiul managementului hemoragiilor digestive superioare în terapia intensivă Conducător ştiinńific: Prof. univ. Dr. Ladislau Szegedi Doctorand:

More information

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4.5.4 şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Data: 28.11.14 Versiune: V1.1 Nume fişiser: Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4-5-4

More information

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom RAPORT DE PIA?Ã LUNAR MARTIE 218 Piaţa pentru Ziua Următoare

More information

Propuneri pentru teme de licență

Propuneri pentru teme de licență Propuneri pentru teme de licență Departament Automatizări Eaton România Instalație de pompare cu rotire în funcție de timpul de funcționare Tablou electric cu 1 pompă pilot + 3 pompe mari, cu rotirea lor

More information

The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 2018

The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 2018 The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 08 Problem. Prove that the equation x +y +z = x+y +z + has no rational solutions. Solution. The equation can be written equivalently (x ) + (y ) + (z ) =

More information

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%]

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%] Piaţa pentru Ziua Următoare - mai 217 Participanţi înregistraţi la PZU: 356 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 264 Număr mediu de participanţi activi [participanţi/zi]: 247 Preţ mediu [lei/mwh]:

More information

Candlesticks. 14 Martie Lector : Alexandru Preda, CFTe

Candlesticks. 14 Martie Lector : Alexandru Preda, CFTe Candlesticks 14 Martie 2013 Lector : Alexandru Preda, CFTe Istorie Munehisa Homma - (1724-1803) Ojima Rice Market in Osaka 1710 devine si piata futures Parintele candlesticks Samurai In 1755 a scris The

More information

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR:

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR: NOUA STRUCTURĂ a Ch League Pe viitor numai fosta divizie A va purta numele Champions League. Fosta divizie B va purta numele Challenger League iar fosta divizie C se va numi Promotional League. CHAMPIONS

More information

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M )

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M ) FLEXIMARK FCC din oțel inoxidabil este un sistem de marcare personalizată în relief pentru cabluri și componente, pentru medii dure, fiind rezistent la acizi și la coroziune. Informații Included in FLEXIMARK

More information

Studiu: IMM-uri din România

Studiu: IMM-uri din România Partenerul tău de Business Information & Credit Risk Management Studiu: IMM-uri din România STUDIU DE BUSINESS OCTOMBRIE 2015 STUDIU: IMM-uri DIN ROMÂNIA Studiul privind afacerile din sectorul Întreprinderilor

More information

EFECTELE FARMATOXICOLOGICE ALE TRATAMENTULUI INFECTATILOR CU HIV

EFECTELE FARMATOXICOLOGICE ALE TRATAMENTULUI INFECTATILOR CU HIV UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE MEDICINA SI FARMACIE REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT EFECTELE FARMATOXICOLOGICE ALE TRATAMENTULUI INFECTATILOR CU HIV Conducător ştiinńific Prof. Dr. Doc. Barbu Cuparencu

More information

ACTA TECHNICA NAPOCENSIS

ACTA TECHNICA NAPOCENSIS 273 TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA ACTA TECHNICA NAPOCENSIS Series: Applied Mathematics, Mechanics, and Engineering Vol. 58, Issue II, June, 2015 SOUND POLLUTION EVALUATION IN INDUSTRAL ACTIVITY Lavinia

More information

capsule, 30 mg lansoprazol Rapid Sigur Puternic Cel mai utilizat lansoprazol generic în Europa IPP cu acńiune rapidă

capsule, 30 mg lansoprazol Rapid Sigur Puternic Cel mai utilizat lansoprazol generic în Europa IPP cu acńiune rapidă capsule, 30 mg lansoprazol Puternic Cel mai utilizat lansoprazol generic în Europa IPP cu acńiune rapidă Sigur Rapid Avem grijă de controlul acidităńii gastrice. IPP Krka 20 de ani de experienńă şi încredere

More information

AGREGAREA FAMILIALĂ ÎN CANCERUL COLORECTAL: ASPECTE CLINICE ŞI MORFOPATOLOGICE

AGREGAREA FAMILIALĂ ÎN CANCERUL COLORECTAL: ASPECTE CLINICE ŞI MORFOPATOLOGICE UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR. T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ REZUMAT TEZĂ DE DOCTORAT AGREGAREA FAMILIALĂ ÎN CANCERUL COLORECTAL: ASPECTE CLINICE ŞI MORFOPATOLOGICE Coordonator ştiinţific:

More information

STUDIU PRIVIND INCIDENŢA UNOR TIPURI DE BOLI NEOPLAZICE

STUDIU PRIVIND INCIDENŢA UNOR TIPURI DE BOLI NEOPLAZICE STUDIU PRIVIND INCIDENŢA UNOR TIPURI DE BOLI NEOPLAZICE ANTONELLA CHEŞCĂ 1, TIM SANDLE 2, GELLERT ATTILA GYURKA 3 1,3 Universitatea Transilvania din Braşov, 2 Bio Products Laboratory Marea Britanie Cuvinte

More information

Managementul Proiectelor Software Metode de dezvoltare

Managementul Proiectelor Software Metode de dezvoltare Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Managementul Proiectelor Software Metode de dezvoltare 2 Metode structurate (inclusiv metodele OO) O mulțime de pași și

More information

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR.T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ GENERALĂ REZUMAT

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR.T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ GENERALĂ REZUMAT UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR.T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ GENERALĂ T E Z Ă D E D O C T O R A T REZUMAT ASPECTE ACTUALE PRIVIND REFLUXUL GASTROESOFAGIAN LA COPIL CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC,

More information

MANAGEMENTUL CALITĂȚII - MC. Proiect 5 Procedura documentată pentru procesul ales

MANAGEMENTUL CALITĂȚII - MC. Proiect 5 Procedura documentată pentru procesul ales MANAGEMENTUL CALITĂȚII - MC Proiect 5 Procedura documentată pentru procesul ales CUPRINS Procedura documentată Generalități Exemple de proceduri documentate Alegerea procesului pentru realizarea procedurii

More information

REZUMAT TEZĂ DE DOCTORAT HEPATITA CRONICĂ CU VIRUS B ÎN NORD-ESTUL ROMÂNIEI. ASPECTE SOCIO- EPIDEMIOLOGICE ȘI CLINICE ACTUALE

REZUMAT TEZĂ DE DOCTORAT HEPATITA CRONICĂ CU VIRUS B ÎN NORD-ESTUL ROMÂNIEI. ASPECTE SOCIO- EPIDEMIOLOGICE ȘI CLINICE ACTUALE UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ˮGR. T. POPA" IAȘI FACULTATEA DE MEDICINĂ REZUMAT TEZĂ DE DOCTORAT HEPATITA CRONICĂ CU VIRUS B ÎN NORD-ESTUL ROMÂNIEI. ASPECTE SOCIO- EPIDEMIOLOGICE ȘI CLINICE ACTUALE

More information

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE TEZĂ DE DOCTORAT

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE TEZĂ DE DOCTORAT MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE TEZĂ DE DOCTORAT IMUNOHISTOCHIMIA ÎN DIAGNOSTICUL DIFERENŢIAL DINTRE ADENOCARCINOMUL

More information

Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania

Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania CAPETE TERMINALE ŞI ADAPTOARE PENTRU CABLURI DE MEDIE TENSIUNE Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania Terminale de interior pentru cabluri monopolare

More information

METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI FACULTATEA ENERGETICA Catedra de Producerea şi Utilizarea Energiei Master: DEZVOLTAREA DURABILĂ A SISTEMELOR DE ENERGIE Titular curs: Prof. dr. ing Tiberiu APOSTOL Fond

More information

INPUT MODELLING USING STATISTICAL DISTRIBUTIONS AND ARENA SOFTWARE

INPUT MODELLING USING STATISTICAL DISTRIBUTIONS AND ARENA SOFTWARE Annals of the Academy of Romanian Scientists Online Edition Series on Engineering Sciences ISSN 2066 8570 Volume 7, Number 1/2015 63 INPUT MODELLING USING STATISTICAL DISTRIBUTIONS AND ARENA SOFTWARE Elena

More information

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 101 conform Regulamentului produselor pentru construcții UE 305/2011/UE

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 101 conform Regulamentului produselor pentru construcții UE 305/2011/UE S.C. SWING TRADE S.R.L. Sediu social: Sovata, str. Principala, nr. 72, judetul Mures C.U.I. RO 9866443 Nr.Reg.Com.: J 26/690/1997 Capital social: 460,200 lei DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 101 conform Regulamentului

More information

TERAPIA SECVENŢIALÂ PENTRU ERADICAREA INFECŢIEI HELICOBACTER PYLORI CA PRIMA LINIE DE TRATAMENT

TERAPIA SECVENŢIALÂ PENTRU ERADICAREA INFECŢIEI HELICOBACTER PYLORI CA PRIMA LINIE DE TRATAMENT TERAPIA SECVENŢIALÂ PENTRU ERADICAREA INFECŢIEI HELICOBACTER PYLORI CA PRIMA LINIE DE TRATAMENT Angela Peltec 1, Vlada Dumbrava 1, Roman Bodrug 2, Raisa Tanase 3, Silvia Bârca 3, Svetlana Ţurcan 1, Clinica

More information

Ce știm și ce nu știm despre consumul dăunător de alcool?

Ce știm și ce nu știm despre consumul dăunător de alcool? Studiu privind impactul economic al consumului dăunător de alcool asupra sistemului de sănătate din România Ce știm și ce nu știm despre consumul dăunător de alcool? Consum: UE România Există cel mai înalt

More information

TEZǍ DE DOCTORAT EVALUAREA ACTIVITĂŢII CELULELOR STELATE HEPATICE ÎN PROGRESIA BOLII CRONICE HEPATICE VIRALE C

TEZǍ DE DOCTORAT EVALUAREA ACTIVITĂŢII CELULELOR STELATE HEPATICE ÎN PROGRESIA BOLII CRONICE HEPATICE VIRALE C UNIVERSITATEA DE MEDICINǍ ŞI FARMACIE CRAIOVA ŞCOALA DOCTORALĂ TEZǍ DE DOCTORAT EVALUAREA ACTIVITĂŢII CELULELOR STELATE HEPATICE ÎN PROGRESIA BOLII CRONICE HEPATICE VIRALE C ~ REZUMAT ~ Conducǎtor de doctorat:

More information

AMPRENTA CITOLOGICĂ ȘI IMUNOCITOLOGIA ÎN DIAGNOSTICUL ȘI STADIALIZAREA TUMORILOR PULMONARE

AMPRENTA CITOLOGICĂ ȘI IMUNOCITOLOGIA ÎN DIAGNOSTICUL ȘI STADIALIZAREA TUMORILOR PULMONARE ȘCOALA DOCTORALĂ AMPRENTA CITOLOGICĂ ȘI IMUNOCITOLOGIA ÎN DIAGNOSTICUL ȘI STADIALIZAREA TUMORILOR PULMONARE REZUMAT TEZĂ DOCTORALĂ CONDUCĂTOR DE DOCTORAT: PROF. UNIV. DR. DANIELA ADRIANA ION DOCTORAND:

More information

STUDIUL DE ANALIZĂ A COST-EFICACITĂŢII SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ DIN COMUNITĂŢILE ASISTATE PE ANUL 2010 ÎN JUDEŢUL SIBIU

STUDIUL DE ANALIZĂ A COST-EFICACITĂŢII SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ DIN COMUNITĂŢILE ASISTATE PE ANUL 2010 ÎN JUDEŢUL SIBIU STUDIUL DE ANALIZĂ A COST-EFICACITĂŢII SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ DIN COMUNITĂŢILE ASISTATE PE ANUL 00 ÎN JUDEŢUL SIBIU Dr. Doina MERLA, Doctor în medicină, licenţiată în asistenţă medicală

More information

FACTORİ DE İNFLUENŢA ASUPRA DURATEİ DE SUPRAVİETUİRE İN CANCERUL COLORECTAL

FACTORİ DE İNFLUENŢA ASUPRA DURATEİ DE SUPRAVİETUİRE İN CANCERUL COLORECTAL UNİVERSİTATEA DE MEDİCİNĂ ŞI FARMACİE DİN CRAİOVA ȘCOALA DOCTORALĂ FACTORİ DE İNFLUENŢA ASUPRA DURATEİ DE SUPRAVİETUİRE İN CANCERUL COLORECTAL - rezumat - CONDUCATOR DOCTORAT PROF. UNİV. DR. CİUREA TUDOREL

More information

TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT

TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA ŞCOALA DOCTORALĂ INFLUENŢA FACTORILOR DE PERSONALITATE ŞI A STRESULUI ASUPRA PERFORMANŢEI ACADEMICE LA STUDENŢII MEDICINIŞTI TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT CONDUCĂTOR

More information

STUDIUL SINDROMULUI METABOLIC ÎN POPULAŢIA UNEI COMUNITĂŢI RURALE DIN ROMÂNIA

STUDIUL SINDROMULUI METABOLIC ÎN POPULAŢIA UNEI COMUNITĂŢI RURALE DIN ROMÂNIA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" - IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT STUDIUL SINDROMULUI METABOLIC ÎN POPULAŢIA UNEI COMUNITĂŢI RURALE DIN ROMÂNIA Conducător

More information

TEZĂ DE DOCTORAT NOI PERSPECTIVE ÎN DETERMINISMUL GENETIC AL CANCERULUI DE PROSTATĂ -- REZUMAT --

TEZĂ DE DOCTORAT NOI PERSPECTIVE ÎN DETERMINISMUL GENETIC AL CANCERULUI DE PROSTATĂ -- REZUMAT -- UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE CAROL DAVILA BUCUREŞTI FACULTATEA DE MEDICINĂ GENERALĂ TEZĂ DE DOCTORAT NOI PERSPECTIVE ÎN DETERMINISMUL GENETIC AL CANCERULUI DE PROSTATĂ -- REZUMAT -- Conducător

More information

REZUMAT TEZĂ DE DOCTORAT

REZUMAT TEZĂ DE DOCTORAT UNIVERSITATEA,, LUCIAN BLAGA SIBIU FACULTATEA DE MEDICINĂ,, VICTOR PAPILIAN SIBIU DOCTORAND DOINA MERLA REZUMAT TEZĂ DE DOCTORAT CONDUCĂTOR ŞTIINłIFIC, Prof. Univ. Dr. LIVIU VULCU 2010 UNIVERSITATEA,,

More information

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip 26/07/2015 Download mods euro truck simulator 2 harta Harta Romaniei pentru Euro Truck Simulator

More information

ON THE TRANSIENTS OPTIMIZATION AND THE POWER FACTOR CORRECTION OF THE STATIC CONVERTERS

ON THE TRANSIENTS OPTIMIZATION AND THE POWER FACTOR CORRECTION OF THE STATIC CONVERTERS U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 70, No. 1, 2008 ISSN 1454-234x ON THE TRANSIENTS OPTIMIZATION AND THE POWER FACTOR CORRECTION OF THE STATIC CONVERTERS N. FULGA 1, M. O. POPESCU 2, Claudia POPESCU 3 Obiectivul

More information

Manual Limba Romana Clasa 5 Editura Humanitas File Type

Manual Limba Romana Clasa 5 Editura Humanitas File Type Manual Limba Romana Clasa 5 Editura Humanitas File Type We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our ebooks online or by storing it on your computer,

More information

Managementul referinţelor cu

Managementul referinţelor cu TUTORIALE DE CULTURA INFORMAŢIEI Citarea surselor de informare cu instrumente software Managementul referinţelor cu Bibliotecar Lenuţa Ursachi PE SCURT Este gratuit Poţi adăuga fişiere PDF Poţi organiza,

More information

PACHETE DE PROMOVARE

PACHETE DE PROMOVARE PACHETE DE PROMOVARE Școala de Vară Neurodiab are drept scop creșterea informării despre neuropatie diabetică și picior diabetic în rândul tinerilor medici care sunt direct implicați în îngrijirea și tratamentul

More information

Prima. Evadare. Ac9vity Report. The biggest MTB marathon from Eastern Europe. 7th edi9on

Prima. Evadare. Ac9vity Report. The biggest MTB marathon from Eastern Europe. 7th edi9on Prima Evadare Ac9vity Report 2015 The biggest MTB marathon from Eastern Europe 7th edi9on Prima Evadare in numbers Par%cipants subscribed 3.228, 2.733 started the race and 2.400 finished the race 40 Photographers

More information

Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A.

Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A. Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A. CREDIT IMOBILIAR în MDL (procurarea/construcţia/finisarea/moderniz

More information

Nume şi Apelativ prenume Adresa Număr telefon Tip cont Dobânda Monetar iniţial final

Nume şi Apelativ prenume Adresa Număr telefon  Tip cont Dobânda Monetar iniţial final Enunt si descriere aplicatie. Se presupune ca o organizatie (firma, banca, etc.) trebuie sa trimita scrisori prin posta unui numar (n=500, 900,...) foarte mare de clienti pe care sa -i informeze cu diverse

More information

Evaluarea competitivităţii regionale -abordări teoretice şi practice

Evaluarea competitivităţii regionale -abordări teoretice şi practice Evaluarea competitivităţii regionale -abordări teoretice şi practice Autori: Muşat Ioana Dumitru-Vlădulescu Cristian- Marius Academia de Studii Economice din Bucureşti Facultatea de Economie Agroalimentară

More information

ASPECTS REGARDING THE ELECTRICAL RESISTIVITY SOFTWARE MEASUREMENTS ON INSULATING MATERIALS USING 6517A HI-R SWEEP TEST PROGRAM

ASPECTS REGARDING THE ELECTRICAL RESISTIVITY SOFTWARE MEASUREMENTS ON INSULATING MATERIALS USING 6517A HI-R SWEEP TEST PROGRAM BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LVII (LXI), Fasc. 4, 2011 SecŃia ELECTROTEHNICĂ. ENERGETICĂ. ELECTRONICĂ ASPECTS REGARDING THE

More information

USING SERIAL INDUSTRIAL ROBOTS IN CNC MILLING PROCESESS

USING SERIAL INDUSTRIAL ROBOTS IN CNC MILLING PROCESESS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LXI (LXV), Fasc. 3, 2015 Secţia CONSTRUCŢII DE MAŞINI USING SERIAL INDUSTRIAL ROBOTS IN CNC MILLING

More information

EVALUATION OF THE YARN QUALITY CHARACTERISTICS THROUGH SYNTHETIC INDICATORS

EVALUATION OF THE YARN QUALITY CHARACTERISTICS THROUGH SYNTHETIC INDICATORS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LVI (LX), Fasc. 2, 2010 SecŃia TEXTILE. PIELĂRIE EVALUATION OF THE YARN QUALITY CHARACTERISTICS

More information

Reţele Neuronale Artificiale în MATLAB

Reţele Neuronale Artificiale în MATLAB Reţele Neuronale Artificiale în MATLAB Programul MATLAB dispune de o colecţie de funcţii şi interfeţe grafice, destinate lucrului cu Reţele Neuronale Artificiale, grupate sub numele de Neural Network Toolbox.

More information

Catedra Anatomia Omului

Catedra Anatomia Omului Prolapsul uterin mai este numit hernie a diafragmului pelvian sau insufic - pro Concluzii 1. 2. 3. Bibliografie 1. - 2. - 3. - 4. - 5. -. 6. - 7. http://dnevnik.bigmir.net/view_article/dnevnik/597958/

More information

Prelucrarea numerică a semnalelor

Prelucrarea numerică a semnalelor Prelucrarea numerică a semnalelor Assoc.Prof. Lăcrimioara GRAMA, Ph.D. http://sp.utcluj.ro/teaching_iiiea.html 27 februarie 2017 Lăcrimioara GRAMA (sp.utcluj.ro) Prelucrarea numerică a semnalelor 27 februarie

More information

COMPARISON OF PITCH CONTROL SYSTEM FOR AN UNMANNED FREE-SWIMMING SUBMERSIBLE VEHICLE WITH PD CONTROLLER AND LINEAR QUADRATIC REGULATOR USING MATLAB

COMPARISON OF PITCH CONTROL SYSTEM FOR AN UNMANNED FREE-SWIMMING SUBMERSIBLE VEHICLE WITH PD CONTROLLER AND LINEAR QUADRATIC REGULATOR USING MATLAB BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LX (LXIV), Fasc. 3-4, 2014 SecŃia AUTOMATICĂ şi CALCULATOARE COMPARISON OF PITCH CONTROL SYSTEM

More information

Rezultate ale studiului de prevalenţă privind comorbidităţile la diferiţi pacienţi 1

Rezultate ale studiului de prevalenţă privind comorbidităţile la diferiţi pacienţi 1 Rezultate ale studiului de prevalenţă privind comorbidităţile la diferiţi pacienţi 1 A. CAPISIZU Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, București A. ZAMFIRESCU Universitatea de Medicină și

More information

Textul si imaginile din acest document sunt licentiate. Codul sursa din acest document este licentiat. Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND

Textul si imaginile din acest document sunt licentiate. Codul sursa din acest document este licentiat. Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND Textul si imaginile din acest document sunt licentiate Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND Codul sursa din acest document este licentiat Public-Domain Esti liber sa distribui acest document

More information

THE THICKNESS MEASUREMENT OF WEFT KNITTED STRUCTURES MADE WITH ELASTOMERIC YARNS

THE THICKNESS MEASUREMENT OF WEFT KNITTED STRUCTURES MADE WITH ELASTOMERIC YARNS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LVI (LX), Fasc. 3, 2010 SecŃia TEXTILE. PIELĂRIE THE THICKNESS MEASUREMENT OF WEFT KNITTED STRUCTURES

More information