MONITORUL OFICIAL PARTEA 14E01/, DECRETE

Size: px
Start display at page:

Download "MONITORUL OFICIAL PARTEA 14E01/, DECRETE"

Transcription

1 Anni Mil Nr. -^ 1 E 120 LEI EXEMPLARUL Marti 9 Octomyrie A T Cfl MONITORUL OFICIAL PARTEA 14E01/, DECRETE JURNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTRI, DECIZMNI MINISTERIALE, CONIUNICATE, ANUNTURI JUDICIARE (DE INTERES GENERAL) ABONAMENTE IN LEI in TARA1 Particulari Autoritati de Stet, judet si comune urbane Autorltati comunale rurale IN STRAINATATE.... OOOO tine tuna Un exemplar din anul curent lei anli trecuti Partea I sau a 11-a Deshaterile warnent. PUBLInATII IN LEI [midis LINIA 1 an I 6 luni 3 luni 1 lune sesiune M. C part. I-a J160 part. Il-a Abonamentul la partea Ill-a (resbater le parlamentare) pentru sesiunile ordinare, prelungite sae extraordinare se socoteste IMO lei lunar (minimum I tuna). Abonatnentele l publicatille pentru autoritati si particulari se platesc antleipat. Ele vor fi insolite de o adresit din par tea autoritatilor si de o cerere timbrata din partea particularilor. Institutig nu garantcaza transportul Pentru trlmiterea chitantelor sae a riarelui i pentru cereri de lameriri petitionarli vor trhnite in plus suma de 100 lei spese de birou si porto simple 240 DECRETE $1!URNALE ALE CONSILIULU1 DE MINISTRI : Acordarea avantajelor legit pentru incurajarea industriel la industriasi si fabricanti Idem la meseriasi si mori tardnesti ScHmbari de nume, incetateniri mop Comunicate pentru depunerca juramantulut de incetatentre Autorizari pentru infiintari de birouri vamale.. 18,000 CITATI1LE: Curttlor de Casette, de Conturi, de Apel sl Tribunalelor. Judecatoriilor 130 PUBLICATIILE PENTRU AMENAJAMENTE DE PADURI: 240 Paduri dela 0 10 ha 10,01 20,,. 20, P 100, ,01 5W,,,, 500, peste 1000 PUBLICATII DIVERSE Brevete de Inventluni Schimbari de nume Libera practice profesionala.. a mositulul Pierdert de acte, (minimum le1).. LAMURIRI Toate publicatille se mamma cu Ilniametrul corp W. Little Diferite pentru attoritati M. O. se Socoteste aproxhnativ 6 cevinte. Fandurtle necomplete se calcu- I.. particularl leaza ea linii intregi. 1 Comerciale, bilanturi, tabele, citatti de hotarnicie Fublicatiile primite panti la era 10 dimineata se insereaza in Monitorul Oficial din a treia zi Pentru publicatille depuse la glikeu dupa ora 10, dach se cere sa fie inserate in Monitorul Oficial din a treia zi, se pläti o taxä suplimentara de 500/0; dacä se cere sä fie inserate in Monitorul Oficial din a doua zi se va pläti o taxä suplimentard de 100%. Toátä corespondenta se va tritnite pe adresa: Monitorul Oficial, Bucuresti Telegrame: MONITOFICIALTelefon: , , ,-Cont C. E. C. 201 lir. publieatiei SUM A Aa: Pagina Jurnale alç Consditdui de Ministri.Ministevul Finantelor 1,292. Fixdre de jetoane Antorliare -pentru acordare de indensulsatii Ministentl Justitiei Anniston, dispozitjunilor jurnalului Consiliului de Ministri Nr. 2,247 din :-8749 Occiziuni Preetlintiu Consiliului de tilittiftri Bloeare do humbac ,573. Numire de membru in Consilinl de`eudmhiistrave Beetificare a e Ministerut Afacerilor Intorne.. 1,721. Completae de atauliuni, , 9,778. Deslipiri de sate in pe-rsoua i numiri, ' Fittantelor- 45_453. Acardare de gradatie , Numire de censor -... Miscare In personal..... Ministerul Justitiel transferiiri i angajari Punere In. retragere Reetificiri....4 Ministentl Edueatiei Nationale 27,117. Numiri in comisiune. Transfer*ri in lnvatamântul primar 26: 08. Fixarea atributiunilor- Rectificitri do transferitri.. maestrelor. -.. z., ai `I , _ ; Nr. publicatlei Treeerea nspectoratului scolar Bihor la Timisoara 252, Delintitarea atributiunilor specialitate, Incadrare. InfiinVrt" de posturi in îuvì4mântui primar Rectificare, Ministerul Cultebor 48,517, 48,153. Recunoasteri de numiri Minigtentl Artelor Transferare Numire dò ttimbrit in eomisiune Numiri i inhintrai 36 00, :-( quo :00 1 COO , va loo Bulevardul Elisabeta, Pagina Regimma scolari 8764 inspectorilor de Ministerul Propagan4ei 2,065. Clasarea orasului Fágrai ca statiune turistice 2,097, , Detasare si numire,, Ineetere de angajare, Miuisterul de Rdzboi "116, Numiri de eomisiuni Ministenil-Agrieulturil si Domeniilor Miscare in personal '... Ministetiul Induitriei fi. Contertului 44,032, 44,318: Numire modificare de comisie, Aprobiiri de censilii de administratie , , 44,778-7 Numiri de ad-tori de supraveghere, , NumPre de censor , Demisiuni "Incetare de delegatie.. Destituiro 4.. s (Continuare n pag IT-a)

2 8748. N publiiitie1 ''S tr M.. A R :., MAefor ft Petrobilui ,; , -.1=fliami1 i.;. _23,054, Transferare Mjntrui Coinunrcapitor fi Lucriirilor Publics 4217, , Autori4ri 6. t '. destironitri de fnnetiuni,ministerui SandtAtil MiScare in personal si ocordrtri de grailatii,,,, Min/Willi Munch/ Detasruri llinisterut Asistentel Asigurarlior Sociate Delegatie 72,086-- Punere in disponibilitate ,... 7, Recunoasteri d, gradatii, 7: Anulare de decizie , Treeeri eehivalente : Angajare:.... PaginS ; U Ñ. 230 :P:OctoniVrie 1945 Nr. _pa, Cainunicate vi eireulitri ininisterfale Paella Ministerui Educuttei Natioude. Potduir v6.cante,,, ; a. Clieniare prin. transfere inv4runfintn1 Sepenok Ministerul Justitiel Acordare de naturalizare S. 878o M L.. Ministerul linuntelor. 11 Legen pentru organizarea 1 reglementarea coni.ertultd. de bane! din 8 met 1934 (eu medifia,ri1e V aduse jii1ìt.1s., 28 Ia.? 1945 inclnsiv) t; I. # : Ministerul Vgdndttitii Concurs Aaiun-turf judieiare Cereri pentru schimbari de aurae. s Is.t 879e CereK pentru aeordarea ceteiteniei rona-ne.. 879a Con:No(1 de averi.. V, 1 )-, JURNALE ALE CONSILIULUI DE MINITRI MINISTERUL FINANTELOR Consiliul de Ministrii In sedinto so dela. 2 Octomvrie 1945, Land,in deliberare referatul d-ini ujinistru seeretar :de Stet la Deputeineutul Finantelor. eu Nr., din 22 Septemvrie 194'5; -In baza dispozitiunilor art, 28,-29 pi 30 din Codill fnuctionarilor.publici,. Decide: Art. I. Jetoanele de prezenta pentru propedinli i membri ce compun comisiile de apel fiscale prevazute cle art. 31 din eodul de procedura fiscalii, se fixonz5,. ast fel : 4) Pentru eenasiile de apel.ce Awetioaeaza pe langä admieietratiile finandare din Capitalii: Prepedinte, lei de sedinta. Membrii aparatorol fiscului, lei de sedintii. Secrotar, lei de sedinti; b) Pentru comisille de apel to funetioneaza pe lfingh celehtlte adininistretii.einanciare, Presedinte, lei de sedinta.. Membrii i aparaterl- fiscului, lei do vcii ' Secretar,- lei L500 de sedinta. Akeste indemniiatil se vor plàti pentru exercitiul financier 1945/946 en incepere de% 1 Septemvrie Art. HI. Parivit dispozitinnilor art,.11 din jurna1u1- Consiliului ie Ministri Nr. 703 din.1945 numiirul 'maxim do jeteane ce se poato acorcla In cursul unei luni este de 15, -indiferént de numarul radintolor tilluto lunar. Art. /17: Setenul de prezenta fixat la art. i din prezentul jurnal, peutru retribuiroa activitkii i rambursarea ebelluielilor do transport, suportee de premembrii i secretan ai OtniSillnilor do apel-, tze soeotese ea repreiint5 50 la seta cbeituieli, do transport 0 resttil de 50 la Rita reprezinta indemnizatii pentru activitatea depusa, aes ennt-pre vede art. 2 din jurnalu1 Consiliulei de Miniqtri Nr. 975 din 19 Iulie Art. II. Indemnizatlile-preiazitte de jurnalul Consiliului de Ministri Nr din 17 Iulie 1945, fixate pentru instantele de impuntre, se acorda, pe exereitiul 1945/946, functionarilor de po Mega administratiile financiare din provincie, MA, a se mai face vreo deosebire intro diferitele ()rape i judete. Dcci, pentru toate administratiile financiare din provincie se vor plati jiidemnizatiile previizute la art. 1, lit. b, din jurnalul Nr din 1945, fixate pentru instantele de impunere speciale i anuale. Art. VI. D-1 ministru secretar de Stat la Departamentul Fina,utelor este inearcinat cu aducerea Ia indeplinire a diapozitiunilor enprinse in prezentul jurnal. Dr. P. Groza, Gh. Tiitgrcsen, Dr. D. Bagdasar, M Ralea, Pr. C. Bardtmea, Lotar Ridäceanu, Jug. Tudor loneecu, Al. Alexandrini, It Viron4.14. Patrivanu, Prof. P. Constantinesea, TO, ProL fag. Gh, Nicolan, Teohari Georpeat, tdan Voitee. Nr ConsiEul de MMistri, In sedinta dela 2 Ottonavrie 1945, Luand n deliberare referatul d-lui ministru eecretor de Stat la Depärtamental Finantelor, In baza dispozttiunilor art, 49 din 'Jogea Monopolului vanzitrij. spirtului pi bauturilor spirtoaso si a taxelor de. consumatie; raziind i jurnalul Consillulei de Minitri Nr , publicat in Monitorul Oficial Nr, 159 din 17 Tulie 1945,- Decide: Art. I. Administratia Comercia15, M. A,. T. este autorizata ea plateasca fune- Vonarilor insarcina(. cu colectarea pi fabeicarea tuicii in regie, Intre 1 Octoravrie Martie 1946, In afara de diurnele prevazute in jurnalul Consiliului de Miniptri Nr Ain 3 Mai 1945, indeannizatiile- ziniee speciale Prevazute niai jos: a) Pentru inspeetorli fiimneiari inepectoril Anearcinati. eu Oupraiegberea centrelor de colectare, lei 4.500; b ) Pentra prqledintele contisiel de-re; oeptie dela eentrele de colectare,, lei; c) Pentru membrii comisiunilor, lei 3.000; d) Pentrnt secmtarul regiunii de. ekelectare, lei 3,000. Art. IL Functionarii care V itetirv-eaza la colectarea tuieli, In afara de reeeptionarea, plata si expedierea iicii ctimprtrote, sunt obligati pa se deplaseze col putin 3 zile pe saptamana In ecatian* invecinate eu centrul de coleetare pentitt 4 mijloci vaniardle pentru Menopol. Art. III. D-1 ministru secretar de Stat la Departamentul Finantelor este inelircinat Cu aducerea la Indeplinire diepozitinnilor cuprinse in inezentul jurnal. Dr. P. Grua, 0h. TStäreseu, Teuhari Geor gescu, Ing. Tudor Ionescu, Prof. P, Constantineacn-Iasi, Voltee, Pr. C. Barducea, Dr, D. Bagdasar, L. Pätr4eanu, Prof. bag. Ch. Nieolan, Al. Alexandrini. Nr, MINISTERZL JUSTITIEI Consiliul de Ministri, in sedintaso co. la 5 Oetomvrie 1945, AvInd liz vedere referatul d-lor rai nitri ai justitiei i finantelor, en NI' din. 5 Octomvrie 1945, Vapand dispozitiunile art. 1 al legii Nr. 641 din 19 Decemvrie 1944, pentru abrogarea inasuriloe legislative sera: evreesti, Decide: Art. I. Se analeadt dispozitiunile jut-. nalulul Consiliului de Ministri eu Nr, din 25 Octomvrie 1940, prin care se declara blocate i indisponibile toota birunrile mobile si imobile, apartinand S. A. Banco, Marmoroseh Blank & Co., PrtIC1UÌ1 rid acelea apartimind tide Blank.

3 9 0v...tonal/lie tow lionitorul OFICIAL Matt& I) Nr Art. II. Sc auterizit ministrui finautelor sti anuleze numirea itdministratorului gerant, ftientii prin deciziunea cu. Nr din 28 Oetomvrie Art. ///. ministri a.i justitiei finantelor sunt inarcinati en aducerea la indeplioire a dispozitiuniler present ulu i jurnal. Or. Peru Groza, Gh. Titäraseu, Voitee, it. 7:kroni, AL Alexandrini, L. Patrat Kann, M Oaten. Ing. Tudor Ioneseu, Pr. C. Burducea, P. Coiantineseu-Iaoi, Prof. ing Oh. Nieolau, Lotar RAdb.reann. Nr DEC1ZIUNI PRE* ED INTIA CONSILIULUI DE MINI$TRI Noi, ministru subsecretar de Stat al aprovizioniirii armatei si populatiei civile, In Conformitatc ea legea Nr. 599, pablicata in Monitorul Oficial, pentru funeiionarea O. B. I. C.-ulni; Având in vedere dispozitiunile legli Nr. 351, relativ la reprimarea speculei ilicite si sabotajului economie, publieatii in Monitorul Oficial din 3 Mai 1945; In tomeiul legii Nr. 478, publicatrt in Monitorul Oficial din 16 Tank 1945, Deeidem: Art Pc data publicttrii prezentei deciziuni in Monitorul Oficial, se blochea55, la dispositia Subseeretariatului de Stat a Aproviziongrii Armatei i Poj)uh4iei cantitatea de 1.326,5 kg bumbac brut indigen calitatea I-a si a II-a, apartinand Tesiitorieii mecanice,,stroe" din Bucuresti, ealea Motti lor Nr Art Infractiunile la prevederile prezentei deciziuni se pedepsesc in conformitate ea dispozitiunile legii 351 din 3 Mai Art Directorul Directiei textile si pielttrie din Subseeretariatul do Slat al Aprovizionttrii Arinatei si Populatiei Civile este insrtreinat eu adueerea cleplinire a prozentoi deciziuni. Patti, la 4 Octomvrie Ministru subsecretar.de Stat. Ckeneral N. Pfirvulesen Nr Prin deoizia ministnt suhs&retar de Stat al aprovizionärii armatei si populatiei civile Nr din 17. Septemvrie 1945, cu ineepere dela publicarea prezentei deciziunt, d-1 Ion. Rakofi se numeste membra tn Consiiliul do administratie al Oficiului de Bumbac. si Ctinep5., in loc Vacant. RECTIFICARE Ill decista seeretar general a. Presedintiei Consilialui de Ministri Nr din 1945; publicatit 1n Monito-, rul Oficial Nr. 216 din 22 Septenivrie 1945, part/ea:i-a, la pagina 8232, ooloana 111-a, In andul 12 de as In sus, se va eitti: Marinesen. Gheorghe, in loe de Marinescu Constantin".. Eroare de manuseris. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Noi, ministru secretar de Stet la Departamentull Afacerilor Interne, Avand In vedore referatul Serviciului contro special jandarmi si petmpieri militari din acest departaanent Nr din 31 August 1945, prin care face eunoseut crt pentru executarea diverselor Ii multiplelor delegatiuni Ce s'a primit in ultimul timp, relativ la actele de ges- Ulnae ale Corpului de gardieni publici, urmeazi a se da 6 deciziune ministepentru a se eompleta dispozitiunile prevarzute in decizia N-r K. din 24 Iunie 1936, publicata in llonitorul Oficial Nr. 147 din 27 Iunie 1936 i Nr. 834 din 30 Iu lie 1942, publicatl" in Monitorul Ofi0ia Nr. 183 din 8 August 1942, ca din punct de vedcre 'de control si verificare a gestiunilor, Carpnl gardienilor publiei din Bacaesti sr', fie trecu asupra Serviciului de control special; Avand in vedere dispozitiunile deciziunui acestui dopartament Nr. 22 din 14 Aprilie 1945, publicatà in Monitorul Oficial Nr. 94 din 24 Aprilie 1945, prin caro seful Serviciului control special jandarnri i pompieri militari oste autorizat de noi, pentru. a numi prin ordine de zi ofiteri verifieatori la casieria I. G. din efiterii de intendenta de care dispane; In baza dreptursor conferite nota prin legile in vigoare, Deeidem Art Dispozitiunile prevazute in deciziunile acestui departament Nr K. din 24 Iunie 1936, publicatä in.monitonal Oficial Nr. 14'7 din 27 Janie 1936 Nr. 834 clin 30 Iu lie 1942, publicatrt In Monitorul Oficial Nr din 8 August 1942, se completeazet atributiunile Serritiului do control special jandarmi si pompierii militari i cat controlul verificarea gestiunilor Corpului do gardieni publici Bucuresti.. AY't Ofiter verificator al gestiunilor Crp-uluI gardienrior publici Bucaresti va fi numit dupä cat& prin ordin de zi, de eare seful Servicittlui control special. Art. 3, - Directiunea Serviciul do control special si Inspeetotatul gardienilor publici din Bucuresti, au inarcinarea executil.rii prezentei deziuni. Data la -29 Septenivrie 1945, a. ministru, Gr. Geamägus Nr. Pen: &Chia iitja Nr din 28 Septemvrie 1945, se apre0 dealpirea sarului Cotu-Varnes dela comma Elisabeta Doamna, lad. Roman, spre a forma singur o comuni rarallt aparte, ea denumirea do Cotu-Vames", asa cum fost pánli, In anul In urma acestci modificrtri, comma Elisabeta Doamna ra. fi compuert din satole Elisabeta Doman& si Basta, eu resedinta in satul Elisabeta Doamna. Idem Nr din 28 Septem.yrie 1945, satul Fedelesoiu se deslipesto de la comma Goranu, judetul Arges, sine a 'forma singur o comma rurai wparte cu denumirea de,,fedelesoiu", asa cum a Lost panii la 31 Martie Hem Nr din 19 Soptemvrie 1945, Baneiu Eugen se nume0e, pe data de 15 Septemvrie 1945, in gradul de comisar frä gradatii, grupa A, tabela 22, tip 29 de salarizaro, la Polit%t orasalui Sf. Gheorghe. Idem Nr A. din 28 Septenivrie 1945, notarul Taritta P. Ion din judetul Teleorman, se transferi, dupii cercre, pe data de 1 Octomyrie 1945, la dispozitia Prefecturii jud. Timis-Torontal, pentru a-i plasa intr'un post vacant. Idem Nr A. din 26 Sopteinvrie.11945, -drnii: Budoanu Sergiu, Iieentiat in drept i Cociorvii Gh. Paul, absolvent a 8 clase liceu teorotic agricol, se numose in fanctiunea de notari, cu titlul Provizoriu, primal in grupa A 23, ciput ;do salarizare 33, iar al (loaea in grupa IA 23, tipul de salarizare 35, pe ziva de Octomvrie 1945 si se repartizeaz5. la "klispozitia Prefecturii judetului Tarnava- Mica pentru a fi plasati in locuri va- Cante, urmand a fi definitivati in functiune, du.p5, treperea unui an, prin supunere la un examen in fate und cemiiunii de examinare. ldem Nr A. din 26 Septemvrie.1945, d-1 Sarducan Loan, bacalaurcat, se numeste in functiunea do nctar, Ca titlul provizoriu, grupa A 23, tipul de salarizare 35, po iu.a do 1 Octomvrie 1945 Si se repartizeazii la dispozitia Profec-,turii judetului Satu-Mare, pentru a fi plasat in lee vacant, urmand a fi definittivat In functiune, dupii trocerea unui an, prin supunere la un examen in fata.unei comisiuni. do examinare. Idem Nr A. din 26 Septemvrie 915, d-1 Delihovschi Alexandra, absol- ;vent a 4 ease secundare, se numeste in ifunctiunea de notar, cu titlul provizoriu, grupa A 23, till& n'e salarizaro 35, po gina de 1 Octonivrie 1945 si so repartifzeazä la digpozitia Prefecturii judetului Buzrat pentru a fi Plasat in loc va- 'rant. Susnumitul va pub?a fi kloeuit dia 3

4 8750 MONITORUL OPICIAL (Partea I) Nr Oetomvrie 1945 Atnetiunea do notar, eu tatkil provizoainupe mirà ce so vor prezenta candirlati absolventi de Butt, pentru acest amst. 1(km Nr A-. din 26 Septéinvrie 1945, 14 Paxton M. Petre, absolvent al cursului secundar inferier, se numegte Ii 'funev.unea de notar, eu Utlul provi- Xorin, grupa A 23, tipul de salaf.zare $5, pc zilia de 1 Octonivrio 1945 sl Se re-.. ipartizeazit la dispozitta Prefecturii jadetulni VMcea, pentru a fi plasat in loe vaiant., Susnumitul va putea fi inlocu;t din bnctiunea de notar, ea lillul provizoyin, po mfieuri cc se vor prezetta can- &dai abselearti de lk;n1 pentru acegt Idem Nr A. din 2,3 Septemvrie 1945, d-1 Costin Duml tru. licentiat in drept, se nnmesbe in. fun...linnea de nostar, cu tiflul provizor;u, gropa A 23, ti- Pill de salarizare 35, pe zam, de 1 Odo yrio 1945 gi se repartizea4 la dispozi- Va Prefeeturil judetului Courlui, pentru a fi plasat in Joe vacant, urmand. a.fi definitiviat In' funetiune, duprt trueyea unui an, priù suptinere l.a tni examen in fate utiei cmtisiani de rnin;1131'0. Idem Nr A. din 28 Septemvrie 1945, d-1 Sicoe Ionel, bacalaureat; se numeste in funefunea de notar, cu. titlul -provizoriu, grupa A 23, tipul de salarigare 35, pe ziva de 1 Oetomvrie 1945 sí se repartizeazi la dispozitia Prefecturii judetului Turda, pentru a fi plasat in I'm vacant, urmând a fi definitivat Ii funetiune, duipl trecerea mrui an, prin supunere ia un examen In fata an& eomisiuui examinare. Idem Nr A. din 25 Septemvrie 1945, Stoicheseu Liviu kan; abedyeut a 6 clase lkeu, se numeste in fune-- times de rioter, ou titlat pavvizorin,.grupa A 23, tipal de salarizare 35, pe isiva de 1 Getomvrie 1945 ai se repartiunit la dispozitia Prefeeturii judetului Beverin, pentru a fi plasat in lot vacant.. Suenumital va putea fi irdoeuit din funetinn.:,a de mor, ea titlul provizoriu, pe milsur5, ee se vor prezenta candidati absoiventi de licen, pentru aced Pest. ldem Nr A din 27 Septemvrie 1945, t1-1 Alexandrescu C. Octavian, ab:- solvent al,5rolii de agrieulturit gradul se numeste in functianea de notar, ea tit- InI grupa A 23, tipul de ealarizaro 35, iv zit's. de 1 Octomvrie 1945 gi eo repartizeazii la dispozitia Prefectu7 rii judatului Tutova, pentru a fi plazat in Joe vács,w-. Susnumitul va putea fi inloedt diii functitmea do notar, eu titlul provizoria.pe masurit co se vor prézenta candid* absolventj de liceu, pentru aceet poet. Idem Nr A din 27 Septemvrie.1945, d-imarian Paul, absolvent a patra daze scoala normalit, se numeste Iii film. tiunea de notar, cu tithil provizoriu, grupa A 23, tipul de salarizare 35, pe ziva do.1. Octomvrie 1945, si se repartizeaza la Diepozitia Prefecturii jai BacAu, pentru a fi plaeat in loc vacant. Susnumitul va pntea fi inlocait din functiunea de notar ca titlul provizoriu, pe miteurrt co se vor prezenta candidati absolventi de lieeu, pentru acest post- Idem Nr A din 24 Septemvrie 1945, d-4 Constantin Nicolas, absolvent a opt clue de liceu, se numeste in lanetiunea de notar, cu titlul proatizoria, grupa A 23, tipul de salarizare 35, pe ziva de 1 Octomvrie 1945 si se repartizeazil la dispozitia Prefecturii judetului.tarnava Mare, pentru a fi plasat in loc vacant, urmând a fi definitivat in funttiune, duprt trecerea unui an, prin supunere la mi examen in fata tine! Conisiuni do examinare, Idom Nr A din 21 Septemvrie 1945, d-1 Dumitreecu Nkolae, foe, notar, se reprimeste in ftmctiune pe data do 1 Octomvrie 1945, eu graffiti de notar claea I, grupa C 12, tipul de ealarizare 9 si se repartizeazit la diepozitia Prefecturii Ind. Moe, pearl' a fi plasat inteun poet vacant.- Idem Nr A din -21 Septenwrie 1945, notarul Ionescu Mihail, din jud. Ilfov, se consideri demisionat din rune- 'thine pe data de 1 Tunic 1945, pentrn ne prezentare la poet. Idem Nr A din 24 Septemvrie 1945, otarul LizArescu Gheorghe din judetul Tutova, se considera demisionat din functiune pe data de 23 August 1944 pentru neprezentare la poet. Idem Nr A din 21 Septenrvrie 1945, notarul Oristean Pompiliu din iud. Toleorman, so transfera dupri cerere, pe data do 1 Octomvrio 1945, la dispozitia Prefecturii slid. Sibiu, pentru a fi plasat inteun post vacant. Idem NI% A din 21 Septemvrio 1945, notaral Cerghizan G-heorghe din jideul Têtrnava Mick ee transferit dupa mere, pe data o 1 Octomvric 1945, la dispoiftia Prefecturii iud. Murea, pentru. a fi plasat bite= poet vacant. Idem N A din 3 Octonivris 1945, d-1 Teodor Bocatei, subdirector ij 3 grad* la Profeetura Úd. Mararduree; se deleagil a indeplini functiunea de sub- Prefeet acelui pe data de 1 0ctorimie1945 panii la nei dispozitiuni. Idem.Nr A din 21 Septemvrio 1945, notarul. %clue Nicolae sild. Arad, ee traneferâ &pit cerero, po data do 1 Octomvfe 1945, la dispotitia Prefecturii jud, Satu Mare, pentru a fi plaeat in_post vacant. IdeM Nr A din' 1 Octomvris 1945, notarial Bonn I. Gheorghe judetul Satu Mare, se transfera &pit cerere, pe data do 15 Octomvrie 1945 la dipizitia Prefecturi;. jud. Frtgäras, pentri a fi plasat inteun poet vacant.. Idem Nr, A din 21 Septemv,rie 1945, notarul Ciobana Gavril din Ind.. Turda, so transferil &ph' cerere, pe dat4 de 1 Octomvrie 1945, la dispozitia Profecturii Ind: Cluj, pentru a fi plasat in poet vacant. Idem Nr A din 24 Septeniarie 1945 notarul Snein Grigore din judetul Tárnava Mid, se transfera dupit cerere,: po data de 1 Octomvrie1945, la dieppzitiaprefecturii nd. Alba; petitru a-1 plasa intenn poet vacant Idem. Nr A din 27 Septemvrie 1945, d-1 Cantemir Mihai, abeolvent a 5 elate secundare, se numesto In functionea, de notar, cu titlul provizoriu, grupa A 23, tipul de salarizaro 35, pe ziva. de 1 Octomvrié 1945 i so repartizeaza, la die.- pozitia Prefecturii sud. Rralâtiti pentru fi Plasat In loc vacant. Zuennmitul va putea fi inlocuit din functiunea de notar eu titlal provizoriu, po masurrt co se vor prezenta candidati abeolvenit de licen,,pentru acest post. Idem Nr din 2 Oetomyrie 1945, subaeful de birou. Nenovici DrAgan din Directiunea General a Politiei, se transferti la cerere, pe data de 1 Odomvrie 1945, la Cheetura politici Idem Nr dinl Octomvrie 1945, telefon:sta clasa II-a Popoviei Bufrosina dela Politia orasulni Baclu, in prezent, In cadrul de comprimare, se pune In retrageye pentru limita de varstri, pe data de 30 Noemvrie 1945, pentri a-si aranja drepturile la peneie. Idem Nr din '7 Septemvrie 1945, comlsarul ajntor Plesca Constantin, &la* peljjia Câmpulung-Bucovina, se indeparboazil din functiuno. Dentru narasirea see, vitinatti. 4

5 9 Oetomyrie 1945 MONITORUL OFICIAL (Partea 1) Nr Idem Nr din 2 Oetomyrie 1915, funpiegatul firrt gradatie David Ionel din. t)irectiunea gèneral4 a politiei, Directia jpolitiei. de Gigue*, se indegtrteazit 'functiune pentru lip6 nemotivatà dela Seryieiu. Idem Nr din 2 Octomvrie1945, informatorul Adam' Toodor din Prefea Ora Politiei Capita lei, se indepirteazit din functiune pentru grave abateri, Prin decizia d-lui director general al Politiei generale a Statului NI% ain i Ocbomyrie 1945, gardianul publie elasa III-a Pintea Livia, dela Chastura politiei Brasov, se transfeaq la cerere, pa data de 16 Oetomyrie 1945, dela Chestura Bra:soy, la Cheetura pelitiei 014 Idem Nr din 1 Octoravrie 1945, pastul gardian public»gaeta Italian, Se recheam lii eadrele satire pe data de 16 Septemarie 1945, la Politia Tuleea. Idem Nr. 24:541 din 1 Octonwrie 1945, gardianul public ease, III-a Stefan Vaisne, dela Chestura politiei Brasov, se nsferit la eerere, pe data de 1 dome - aria 1245, la Politia orasului Satu. Mare. Idem Nr din 1 Oetomvrie 1945, Mirea M. Dumitru se numeste, pe data de 16 Oebamyrie 1945, in gradul de gardian public clasa grupa O 7c tipul 11 de ealarizare: la Cheetura Crarioya. Idem NI% din 1 OetomiTrie 1945, Fitiu Ana se nmeste, pe data de -1 Septenwrie 1945, in postul de femee de serviciu, grupa D 1, tip 8 de salarizare,' Cabinetul medical al Directiunii generale. Idern Nr, din 1 Octomvrie 1945, gardianul public Cieioveanu loan, dela Inspectoratul gardienilor publiei, so traneferg la eerere, pe data de 16 Octomyrie 1945, dela Inspectoratul gardienilor publici, la Politia rasului Del. Idem Nr din 1 Octomvrie 1945, gardianul public Baican loan, dela Chestura Brasov, se transferg, la cerere, pe /data; do 16 Octomyrie 1945, la Chestura politiei Cluj. Idem Nr din 1 Octomvrie 1945, fostul detectiv Monciu Sebastian, se reeheamg, in eadrele active ale politiei, pe data de 1 Octonwrie 1945, in Directiunea. genera15, a politiei. Idem Nr din 28 Septemyrje 1945, d-1 Dumitreseu M. Constantin se numeste pe data de 1 Oetomvrie 1945, In gradul de agent de politie clam III-a, grape). Q 7, tip 8 de Salarizare, la PolitlaT.-11Agutele. Idem Nr din 1 Getomvrie 1945 Bordeanu Dumitru se inmate, pe data de 1 OctomYrie 1945, in gradul de gar, dian public clasa grupa 0 7, tip 11 salarizare, la Politia orasului Idem Nr. 21,539 din 1 Oetomvrie 1945, fostul gardian public clue, II Palaghian Constantin se recheama ta cadrele active ale poli, tiei pei data de 1 Oetenwrie 1945, la Politia GOnapulung-Muscel, Idem NT. din 1 Oetomvrie 1945, fostull gardian public Oprea R. Ioan se ieolani n cadre% *live ails palitiei, pp data de 1 Await 1945, la CheStum Politiei. Mean Ne din 1 Oetonwrie 1945, festal gaaalian publie Andronache reeheanni In caldrelle active ale. pdliwó pe data de 16 Octonwrie iti Politia Focsati. Mean Nr din t Octomorrie 1945, geadianul imbibe el. Ita uean Teader, dela Pol4ia Turda, se traits-,erä., la germ, pa data de 16 Oietomyrie 1945, dela 'Duda la Ohestura Politiei Cluj..1Idom NO Clqin, 1 Oetomyrie 1945, gardiannl. public el. II-a Da- Mien Aural della Ohesturia Timirarai, Se trans:deist la cereals, pe data de 16 Oetanwrie 1945, dela Chestnut Timiaoora la Chestuaia Clu(j. Idem Nr din 1 Getomyrie 1945, deeiztunsa Nr din 1246, se rectifieg partial n sensul e, la. Inspeeteratul regional de politie- Cluj, a fast reehemat -in eadrele active gardiaauiu pnblie el. III-a Dineai Glaorghe si nu Dime Gheorghe. Idem NT din 1 Gotoanyrie 1945, gandianul public el III-a Hueiu Vasile, dela Chestura Politiei Sibiu, se transferá lia cerere, pe.data de 1 Oletomyrie 1945, ia Politia Bistrita.. Idem Nr din 1 Oetoinvire 1945, aaentut de politie aisan "Betre, dela Politia Rigraras, se transfera la cerere, pe data de 1 Ostomyrie 1945, la Poliia de Tee-Jodi*" Za15ar. Idem Nr din 1 Octomyrie 1915, Hubbell' loan Se anineeste, pe data. de 1 Idle 1945, in gradal de gardian. publie el In, grupa.0 7, tipul de salarizare 11, la Ohestara Po4iiei Oluj. 'Mom NO din 1 Oetemyrie 1915, fosta femme de seryieia Bursae Mitra se recheamit in cadrale active ale pe data de'l Septanwrie 1945, Polttia Huai. Jdn Nr din 1 Octomyrie 1945, Ghioneanu Ion se nuanaste, pe data de 1 Octomvrie 1945, In postal de informator dimmist in Direetiunea Generalit Politiei, au diming luarani de lei Idem Ne. 24:55.1 din 1 Oetanwrie 1945, seful de settle de gardieni publici Cuibus Isaila, dela Politic Turda, se transferii, la cerere, pe idiata de 16 Ootoanyrie 1945, dela politia Turda la Cheat:alma Politiei Oluj. Prin deeizia d.m direetor genenal al pengenciarelor i institutelor de Pre- Sanitie eu Nr 'din 4 Oetemyrie 1915, d-1 Graana V. Iosit sef die birou fitra giadatie, seeretar oontabil la Penitenetaeul DumbrAveni, se detaseazi inteeesul seryleialui eu aieelitai grad la Penitenciarul Odorhei si se deleagi ea administrator al aeelui peniteniciae, pe data de 3 Detoniarie Mein Nr din 1 Oetamyrie 1945, se reviue asupra deeizianii Nr din 1945, tn. sensul el se rzpaimeste In seryiela d-1 Melieeseu Atanasie, ea gradal san de sef de birou faa gradatie, pe data de 1 Ellie 1945 si se trace la diapozitia Directiunii penitenciarelor. Idem Nr din 26 Septeravrie 1945, dal. Menea Dumitea, e numeste in functiunea 'de seeretae contabil eu gra'dul de sularf de birou färà gradatie la Peni teneiaruil Aiud, pe data de 20 Septemyrie 1945 si s detarseaza pe za.e.eak4i data eu aeciai fuliqiune grad, la Panitenciaral BraaeY, in haul d-lui Vacariu loan, teeent in alit post. D-1 Vaeariu loan, eaptahil eu gradul de sef de birou en 2 gradatii la Penitenciarul Brasey, $9 trece la dispozitia Dirociiuiiii Peniteneiarelor, pe data de 20 Septemyrie Idem Nr din 4 Octomvrie 1915, d-1 Zaimfireseu Dumitru, sef de birou far-a gradatia delegat administrator la Penitenciarul P.-Nearat twrt la Penitenciarul CAlitra,i,' se in, depärteaz1 din 'servicia, Pe data de 1 Septemyrie 1945, fig nicio indemaitate, pentru abaterile previzute la ant. 2, alin. a, b, c i d, din legea. pentra Purificarea administratitlor publice. 6

6 9752 MONITORUL OFICIAL (Partea Nr. 230 Idem N din 4 Oetomvrie d-1 Okitan Aron, sef de biros], farti gradatie delegat administrator la Penitenciarul R.-Siirat, se pune In dispelnibilitate, pe data de 1 Octomvrie 1946, pentru abateri grave in servieiu. Idem Nr din 4 Octotuavrie 1946, d-1 Matei Steffan din R.-Sarat, se nnmeebei pe data de 1 Octomvrie 1946, in poetul de ad-ter, dela Penitenciarul R.-SArat, ou gradul de ef de birou fara gradatie (grupa A 9, tip 29), in local d-lui Olotan Aron, pus in cilsponibilitate. MIN1STERUL FINANTELOR Prin deciia miniseiri Nee din 28 Septemwie 1945, d-1 Loghin Dumitra, agent adminiskativ cl. I de pe lfinga Administratia financiara Iasi, oe repartizeaza pe data de 10 Octomvrie 1945, conform dispozitinnilor amt. 101 din Codul funotionarilor publiej la Administratia financiara Severin, fr plate eheltuielilor de transport. Idem Ne din 28 Septemvrie 1945, se revine asupra deciziei ministeriale Nr din 23 Octonivrie 1946, Orin oare d-1 Meaides Alexandra, a foot lasat in disponibilitate din functiunea de agent adaninistrativ a 11-a, de pe langa Administratia financiara Moen* pontru procedee ilegale in serviciu susnurnitul se mentine in functiune, in gradal avut, fara plata clrepturilor de salar pè timpul dela 1 Noemyrie 193 *IA la 1 Oetomvrie 1946, cat nu a prestat serviciu, iar pentru faptele care au determinat bidepartarea din serviciu, se podepseste cu avertisment.»ierderea ajtariir1ui pe 15 zile. Minn Nr din 28 Septemvrie d-1 Porumb Teodor, agent aelaninistrativ el. II-a de pe langit Adminis-. tratia financiara Timisoaras se repartisoma pe data de 10 Octomvrie 1945, conform disporithmilor art. 101 din Oodul functionarilor pirbiici, 1 Administratia financiara Bihor. Idem Nr din 28 Septemvrie 1946, d-1 Popeacu D. Ioa, agent triministrativ ol. I-a de pe lâng. Administratia finan.ciarti Arad, se repartizesza pe.clata de 10 Oetomyric 1945, oonform dispozitiunilor art. 101 din Codara funetionarilor pnbliei, la Administratia finaneiara Gorj, facrii plate cheltutolilor.transport. Idiom Nr din 28 Septeravrie 194t d-1 Teodoroseu Miliafl, agent ad. ministrativ cl. I-a de pe liinga Adaninistre4ia fine/110ma. Panda, se reparti- 6 zeazti., pe data de 10 Oetainvrie 1945, eonform llipoit.hvnhior art. 101 din Codul functimaarilor publici, la Adniinistratia finenciark Idem Nr din 28 SeptemVrie 1945,.d-1 Ionescu E. Nicolae, agent administrativ daia El, d pe lângti Ad-tie financiara Deli, se repartizeaza, pe data de 10 OCtomyrié 1945, conform dispozitiunilor art.., 101 din Codul.functionarilor Publici, la Ad4ia ftnanciarti -Satu- Mare.' Idem Nr din '28 Sep teniveie 1945, d-1 BancilA Ion, agent ad-tiv el. Ill, de pe lfinga Ad-tia financier:a -Cainpulung, Se repartizeaza, Pe data de 10 Octomvrie 1945, conform dispotitinnilor art. 101 din Codul functionarilor publiei, ia Ad-tia finaneiaril Tutova; fr plate cheltuielilor de transport. Idem Nr din 29 Septemyrie 1945, d-1 Marie Croitoru, agent ad-tiv class. II, de pe Until Ad-tia financiara Somes, se repartizeazil, pe data de 10 Octomvrie 1945, conform d*ozitiun.nor art. 101 din Codul functionarilor publici, la Ad-tia finau erg Viatica, fttra pieta cheituieffilor de transport. Idem Nr din 3 Ootomvrie 1945, d-1 PAnescu ken, set de seetae rrárii gradatie, dela Adlia financial-a Aracea, se repartizeaza, pe data de 15 Octomvrie 1945, la Aid-tia financiari omanati, in conformitate cu dispozitiunile art. 101 din Coclul funetionarilor publici Idem Nr din 3 Octomyrie 1945, d-na PAnescu Lucia, sef de birou cu 1 gradatie, dela Ad-tia financiara Veea, se reparitineazi, &pa' estate, pe data de 15 Octonivrié 1945, la Ad-tia financiara Romans*, in conformitate au clisp. art. 101 din Codul ftmet. ini- Idem Nr din 28 Septemvrie 1945, se acorda, pe data. de 1 August 1945, gradatia I-a a gnadului de inepeer tor financiar, grupa A 28, tip 20 de'salaritzare, N. GrAnescu, actua a! inspector finaueiar faxii gradatie, grupa 28, tip 21 de salarizare, dela Casa Generail de Pensiuni, farti plata sporului de salariu pitni. la 1 Decemvrie Idem Nr din 28 Septemvrie 1945, candidatii previizuti mai jos, angajat.i de autoritätile locale la ad-tiile financiare din Moldova si Bucovina de nud, ramesi neincadrati; se angajeaza in continuare, ea diarnisti,_ la adliiite fi 1 9 Oetomvrie 1945 nanciare i cu drama Rid:eat:1 in dreptul fieciruia: 1.- Avram Esters, la Ad-tia Dnanciara Bacau, eu o diurna fixa de-lei Filip Adela; la Adlia finaneittra Baran, cu o diurna fixa de lei Pintiaie Zinaida,, la Acl-tia finánotarti Bacau, cu o diurna fixa de lei. 4. Nita D. Ion, la Ad=tia financiarit Botesani, cu o diurna fixii de lei. Acest personal vs avea atributiuni de impiegat, dactilograf si agent adminisc, trativ, potrivit atmdiilor i necesititgor de serviciu indicate de administratoral financiar. Idem Nr din 3 Octomvrie 1945, d-1 Stefan Georgescu, subdirector. la Directiunea generala administrativa, se numeste, pe data prezentei deciziuni, in calitate de censor, pe termer'. de 4 ani, Banea de Credit a Meseriesilor, eautindu-se de cauthmea cerutii de decretullege. Nr din Idem Nr din 2 Octonivrie 1945, d-ra Mihaeseu Florica, dactilografti eu 1 gradatie, dela financiaail. Buzau, se repartizeasa,.pe data' de 10 Oetoravrie 1946, la Adlia fieai cíar Vlasca, uncle functionessa ea detasatii, conform art. 101 din Codul fumepublici, ftir5. a mai avea drep,. tul la indemnkatie de mutare ei cbeltuieli de transport. Idem.Nr din 2 Octomyrie 1945, d-na Sarlea Georgota, impiegati eu 2 gradatii, dela Ad--tia financiari NfisAud, se repartizeaza, pe data de 10 Octomvrio 1945, la Ad-Va. financiar1 Baia, in conformitate cu dispozitinnile art 101 din Cochil funevonarilor putad, Rail a avea dreptul la plata inderrinizatiei de mutare i ebekuieli de transport. Idem Nr din 28 Septem.vrie 1945, d-tl. Doroftei Ion, impiegat eu gradatii, dela Ad-tia financiara Ciuc, se repartizeaza, pe data de 10 Octomvrie 1945, la Ad-tia financiarti Neanyt, In conformitate cii dispozitiunile art. 101 din Codul functionarilor putditi. Idem Nr din 29 Septeravrie 1945, urmätorii funetkmari din Serviciul exterior al Ministerului de Finante, se transfera, dupa oerere, pe data de 10 Octomvrie 1945, la Ad-Vile financiare specificate in dreptul fieciruia: Rusac Emilian, subset de birou cu 1 graclatie, pe loc, dela financiark Neamt, la,ad-tia financiara Sibiu, link/ fenotionea7 ii. ca detesat. Iamb Gheorghe, eubsef de birou

7 9 Oetemyrie gradatie, pe loc, dela ikd-va finanetarii Suceava, la Ad-tia financlarq Baia. Vlasu Gabrieia, subsef de birou eu 1 "grad'atie, Pe Joe,clela- Ad-tia financiaril :Bihar, la- Ad4ia finaneiarä- Cluj. Due& Dumitru, impiegat cu 2 gradatii, dela Ad-tia.financiarA Seetorul I -Galbeli; la Ad-tia_finaneiarA Covurlui, ineetancln-i, pe aceeasi data, detasarea la Regiunea VI de inspeetie Galati. Pulger Ecaterina; dectilogratii cu gradatie, dela Ad4ta financial% Buzlin, -la Ad-tia financiarii Covarlui,.unde functioneazä ea deta.a15. Idem Nr din 28 Septemyrie 1945, d-1 Moldovan Corneliu, sef de bi- Tou :eu 2 gradatii, clela Ad-Via financiarli, Clue, se transferil, dapil cerere, pe data de 10 Oetomvrie 1945,.la Ad-tia finaneiara Bihor. Idem Nr din 28 Septemvrie 1945, d-na Frirnu Natalia, aef de birou eu. 1 gradatie i d-1 Frimu Savel, subsef birou cu. 1 gradatie,. pa loc, ambii de la Ad-Va financier"; Iasi, se transferä; 'diva eerere, pe data de 10 Octomvrie 1945, la, Ad-Va financiara Buziu; uncle functioneaei ca detasti. Idem Nr din 28 Seplenivriec1-1 Rates& Alexandru, sef de Mimi]. en 1 gradatie, din Serviciul exterior al Ministerului de Finant,e, se transferä, dupa cerera, pe data de 15 Octomvrie 1945, a. Ad-tia- finandarä Sibiu, uncle functioneazä îi prezent ea detasat. Idem Nr din 28 Septemvrie 1945, d-1 Loghinesen Vasile, sef de seetie eu 1 gradatie, dela Ad-tia financiaril Yncea, se repartizeazii, dupl carere, pe data de 10 Oetomvrie 1945, la Ad-tia financiarä Argea, t.n cicmformitate cu ciis- Pezitinnile art. 101 din Godul funetiona Aar publiei. Idem Nr din 29 Septemvrie 1945, d.-1 Vrapcin St. Constantin, agent ad-tiv clasa II, de pe 1111a Ad-tia, financing Odorhei? Se repartizeazä, pe 'data de 10 Oetomyrie 1945, conform dispozitinnilor art. 101 din Codul functionarilor publici, la Ad-tia financia.rä Bush; MA plata cheltuieliler de trans- Port. Idem Nr din: 2 Getoinviie 1945, Mureseanu Gheorghe, agent d6 control principal cu 1 gradatie, del d-tia financiará Satn-Mare, Se repartizeaza, pe data de 10 Oetomyrie 1945, la Ad-Vs financiarä Clul; in. eadrui art: 101 din Codul functionarilor publici, färä drept la plata chelituie1i4 or ote transport. MONITORUL OFICIAL (Parfea I) Nr Idem Nr: din 2 Getomvrie -1945, d-1 Antonovici Roman, agent de eontrol cu. 2 gradatii, dela Ad-Va final]; eiarä Tutova, se repartizeaza, pe data de 10.0ctoinvrie 1945, la Adlia financiarä Satu-Mare, in cadrul art. 101 din Codul funetionarilor publici, flea clrept la plata cheiltuieli4or de transport. Idem Nr din 3 Oetomvrie 1945, d-7e Burghelea Petre, chimist clasa III, dela Ad-Va financiarä Bac'ku, se consider& demisionat din serviciu, pa Pe data de 4 Aprille 1945, conform art. n din Codul funetienarilor publici, pentru neprezentare la post. Idem Nr din 2 Octomvrie 1945, d,-1 State Constantin, taxator fr gradatie, dela Vaina flai, se transferi in intsresul servichtlui, pe data de 5 0etomvrie 1945, la Varna Arad. Idem Nr din,2 Octomyrie 1945, d-ra Traiana Floreseu, dactilögrail fael gradatie, dela Varna Craiava, se trece in grad echivaleat de impiegata fiirä gradatie, grupa A 9, Opal 35 de salarizare, pe data de 10 Octornvrie Idem. Nr din 2 Octomyrie 1945, d-1 Alexandru Huianu, ta.xator ;au 2-gradatii, dela vama Timisoara- Bega, se transfer& in interes de servipe data de 19 OctomYrie 1945, la vama Rredtkiti. Idem Nr din 2 Outomyrie 1945, daetilografa farä gradatie Rosu Maria, dela vaina Oradea, se transferä in interes de serviciu, pe data de 5 Oetomvrie 1945; la vama Vale& lui Idem Nr din 2 Petanrvrie 1916, pa data de 10 Oetomvrie 1945, se transferä interes de serviciu, torul personal din Servicial exterior al 1. Taxatorul eu. 2 gradatii Capotä Constantin, dela vama Constanta, la Yaina Negm-VodA. 2. Taxatorul en 1 gradatie Seearä Aural, d.ela vaing Censtanta,- la vama yalea lni Mihai. 3. Taxatorul grit gradatie Nicelae Dumitru, dela vama Tiraisoara-Intrepozite, la -vama Jimbolia. 4. 1'1E000ml asistent en 1 gradatie Pass% Eugen, idela vama Lugoj, la va- Ma Jimbolia. 5. Omni de serviciu el. irr Irminciuc Nieolae, dela vanla CAlArasi, J vsma Salonta. Prin declzl. d-ini direacir general rad-vel comerciale M. A. T., Nr Ain 3 Ocitc_auvrie 1945, Marini Pant Inifeetd Baraae.losit Mire.0 Traian, Botuaeseu loan, BulaI, Ioan, inspeetori; FrunzA Ghenadie, deleann Dumitru, Glontea Cristea, d.roneseu Nicolae, Georgeseu Petra, sub-, inspectori; Tarachiu Dumitru, Zaharer scu Ion, Cioltei Ion, controlori; Coin= Nestor, ajuter arhivar; Iliescu Aurelg Lothari Gavril, Guniia Nicola% ;Pops Dumitru, Popesen Vespasian, Pivovarog Igor, Grofu Constantin, Delibas Octeri vian, Nicolau Vasie, Plena Timotel agenti de control i 12ibasa Augustin, a-1 gent ad-tiv, se pun la dispozitia Direffi produselor nemenopolizate diz Ad-tia centralä, pe tot tiinpul eat vox, dura operatiunile de coleetarea Directiunea produselor nemonopolizate Ii va repartiza., pe centre de celectare, dupii nevoie MINISTERUL JUSTITIEI rrin deeizia rnuiijßijal Nr On 4 Qctomvrie 1945, d-1 Aural Moga, eenduclitor de carte funciarä eu 3 gradatii, dela JudecAtoria mix% Beius, se finainteazii, pe ziva de 15 Octomvrie 1945, eonduelitor principal de earte funciara ou. 2 gradatii, grupa A 31, tipul de salarizare 25, la aceeasi judeeatorie, in post vacant. D-1 Teofil Bin, impiegat eu 2 gradatii, clela Corpul portilreilor Tribunalului Turda, se inainteazii, pe ziva de 15 Oetomyrie 1945, grefier frä gradatie, grapa A 31, tipul de salarizare 32, la Judeeätoria Iara din jud. Turda, In 19- col ìllui Traian Bihi, transferat. D-1 Alexandra Gh. Niculeseu, grefier cu 2 gradatii, dela JudecAtorie I. G. Duca din jud. Ilfov, se inainteaza, pe ziva de 15 Octoravrie 1945, grefier pf Kra gradatie, grupa A al, tipul d,e salarizare 29, la aceeasi judecatorie, in 'past vacant. D-na Aria Verona Ciimpeanu, daetilografa cu 3 gradatii,.dela Tribunalul Roman, se inainteazii, pe ziva de 15 Octomyrie 1945, dactilografit prineipalit cu 1 gradatie, grupa A 40, tipul de salarizare 31, la acelaai tribunal. D-na Valeria Suciu, dactilografi cu 2 gradatii, dela Parchetul Tribunalului Turda, se Inainteaá, pe ziva de 15 0etomvrie 1946, dactilografa principal": färä gradatie, grupa A 40, tipul de salarizare 32, la acelaf,d tribunal. D-na Cornelia Stoica, impiegata cu 2 gradatii, dela.judeciitoria mixta Blaj din jud. Tarnava-Mick se transferii, dup'a cerere, In aceeeai calitate, pe due. de 15 Octomvrie 1946, la Judeelitoria mix% Odorhei In post vacant. D-1 Gheorghé Radu, grefier cu 2 gradavi, dela Judecitoria II mix% Raman,

8 8754 MONITORITE OFICIM.; (Paites I) Nr. 230 se transfera, dupti, eerere, Fn aceeagi ealitate, pe ziva de 15 Octomvrie 1945, la Judeeittoria BAra din jud. Roman, in, locul decedatului Ion Drägan. D-1 Petru Onutit, grefier cu 2 graclatii, dela Judeditoria $ipotele din judetul Iagi, se transferil, dupa cerere, in aceeagi calitate, pe ziva de 15 Octom,- vrie 1946, la Judeeiltoria IJ mixtä Roman, in locul d-lui Gheorghe Radu, transferat. InaintArile rnentionate in prezenta deciziune, se foe fruit spor de olariu, panii la 1 Decemvrie 194.5, conform legii Nr. 566 din Idem Nr din 4 Octomvrie 1945, d-1 Iosif Tujoni, ajutor de conduditor de carte funciarit eu 3 gradatii, dela Judeditoria ruralit FAget din eire. Tribunalului Lugoj, se Anainteazii, pe ziva de 10 Octomvrie 1945, condudir tor de carte funciara cu 1 grade:tie; gr. A 31, tipul de salarizare 28, la aeeeagi judeditorie, in locul dqui Ciornel Rusu, transf era t. AceastA inaintare se face flea spor de salariu ping la 1 Decemvrie 1945, conform legii Nr. 566 din 1945 Idem Nr din 4 Octonwrie 1945, d-1 Gheorghe Caluparu, grefier eu 1 gradatie, dela Judeditoria ruralä Onegti din jud. Badiu, se transferä, &pit cerere, in functiunea echivalenta de impiegat eu grad de ajutor de grefier do tribunal eu 1 gradatie, pe ziva de 15 Octomvrie 1945, la Owtea de pel Bucuresti, in locul d-nei Maria 130,gdan-Iosif, transferata. Idem Nr din 4 OetomVrie 1946, d-1 Tome C. (Panaiteseu, ajutor de grefier eu 3 gradatii, dela Tribunalul Teeuci, se inainteaza, pe zina de 15 Octomvrie 1945, grislier eu 1 gradatie, grupa A 31, tipul de salarizare as, la acelagi tribunal, in post vacant. Aceasti inaintare se face f.rá spor de salariu, panii. la 1 Decemvrie 1945, vonform legii Nr. 566 din Diem Nr din 4 Octomvrie 1945, d-1 Paul Apostoleseu, grefier cu 2 gradatji, dela Judeditoria mixta Bistrita din jud. NAsAnd, se inainteazi pe ziva de 15 Octomvrie 1945, grefier gef farà gradatie, grupa A 31, tipul de salarizare 29, la aceeagi judecatorie, in Post vacant. Aceastit inaintare se face fitrit sper de salariu Omit la 1 Decenavrie 1945, conform legit Nr. 566 din Idem Nr din 4 Octomvrie 1945, d-ra Maria Foleanu, domiciliatà In Bueure ti, se angajeaza temporar, cu ineepere dela 10 Octomvrie 1945, piina la noi dispozitiuni, functionari diurnista in Directiunea contabilitwi din acest minister, urmând &A fie retribuitä eu o cliurnä fjxà lunar4 de lei, din care se va scädea impozitul respectiv, färä alt drpet indemnitate.de senmpete, de chirie eau *tor familiar. Idem Nr din. 4 Octomvrie 1945, d-na Ghizela Simon, impiegatä eu 3 gradatii, dela JudecAtoria mix% Brad din elm. Tribunalului Zarand-Brad, se transferrt, dup4 cerere, in aceeagi cali tate, pe ziva de 15 Octomvrie 1945, la Sudeditoria rurala Baia de Cris, in post vacant. Idem Nr din 4 Octomvrie 1945, d-na Alexandrina Sterba, impiegatä cu 2 gradatii, dela Tribunalul.Badim, o transferii, dap:a cerere, In a., ceeagi calitate, pe ziva de 16 Getonwrie 1945, la Tribunalul Ilfev, in local d-rei Viorica Murgm transferata. Dim Nr din 4 Octomvrie 1945, d-1 Nitä M. Lupagcu, ajutor de" grefier, cu grad de grefier eu 3 gradela Tribunalul Dâmbovita, se pune Ia retragere, dupit cerere, ca având implinitä etatea de 57 ani, pe ziva 31 Deeemvrie 1945 gi in pozitinne- de a-0 exereita drepturile la pensie conform legii. RECTIFICARI In Monitorul Oficial., partea I, Nr. 188 din 19 August 1945, in care s'a publicat deciziunea Nr din 16 August 1945, la pagina 7328, coloana III, ranaul al 5-lea de jos in sus, se va citi: Nr. 26, in lee de: Nr. 28". Eroare de manuscris. In Monitord Oficial, partea, I, Nr. 147 din 3 Iu lie 1945, in care s'a publicat inaltul decret regal Nr din 2 Iu lie 1945, la pagina 5539, coloana III, Tinclul al 10-lea de sus in jos, se va cu 4 gradqii, In loc de: 3' Eroare de manuseris, IIINISTBRUL EDUCATIEI NATIONALIK Noi, ministru secretar de Stat la Departamentul Educatiei Nationale, In temeiul legii Nr. 575, publicatil in Monitorul Oficial Nr. 264 din 14 Noel* vrie 1944; Având in vedere decizia Ministerului gducatiei Nationale Nr , publicatii 9 Oefomvrie 1945 in Monitorul Oficial Nr. 44 din 25 Februarie 1945; Ay-And In vedere reseratul Inspectoratului General al Educatiei Fiziee, Sperturilor i Tunismului Nr din pctomvrie 1945, Decidem: Art. 1. Se numegte in Comisiunea interimara, de conducere a U. F. S. R., eu data publicarii prezentei deciziuni In Moniborul Oficial, d-1 dr. I. Alexi, asistent universitar, ln locul rämas vacant prin demisiunea d-lui ing. virgil Ibräi. leanu. Art.,2. - Inspectoratul General al Edneatiei Fizice, Sporturilor gi Tnrismmliii din minister, este insitreinat eu aducerea la indeplinire a prezentei deciziuni. Datit la 8 Octomvrie Ministru, *t. Yoiteo Nr Noi, ministru secretar de Stat la Departamentul Educatiei Nationale, Având in védere dispozitiunile art din legea invätamântului mar gi normal, Deeidem: Art Urmäterii Invittittori se transfera, pe data de 1 Septemvrie 1945, Ia gcolile primare din udetul Olt, aritate in dreptul fieeäruia: Urbane Ivan Ioan dela Slatina Cloeociov-Olti la Slatina Gari, I. Marineseu Ecaterina dela Slatina Clocociov-Olt la Slatina, Nr. 1 b., IV. Osiceanu Niculina dela Slatina inixtä Gar4-01t-Slabina la Nr, 2 b., IV. Ilade Constanthr dela Volintiri-Getaiea Albâ la Slatina, inst. de reeducate-, Aluneanu Loan dela Chiginan-LApugna la Slatina mixtä garii, Simionescu Letitia dela Chintul Gberlei-Someg la Slatina-mixtä gara, Iy. Buraie Florea Nicolae dela A:Innis OptAgani- Olt la Alunig Alunig, V. Stänescu Cecilia dela Capul Deal-dui DrägAgani-Vincea, la Albegti Valea Sedi, II. Dinu. I, Vasile dela Bälitnesti Main- Rogu-Olt la Bälänegtiz IV, Ionescu Florica dela Beciu-Olt la Brebeni Români, III. Simion Ioan dela Techereu-Mba la Bäreänegti Vicelele, W. Simion Ioana prin pacredintare Alha-Bitranegti, Yieelela de Sus, IL RAducii, Marin dela Poiana Miciilui- Cánapubing la Beciu, IV*

9 9 Oetairnatfe 194 Predoneecu Ioana dela Rona do Jos- Maramurea la Birch Niteasca, II. Rotarn P. loan dela Salcea-Teleorman la Cillineati, IV. Vladeseu Edda dela Naipu-Vlasea la Calineati, V. Barba. Stan dela Deleati Doneati-Olt la Câmpu Mare Murgeati, I. Popescu R. $tefan dela Valea Ungarani Ciorâca-Olt la. China, III. Doagiti Aurelia dela Milcov Deal-Olt, la, Coloneati, IV. Florea Gheorghe dela Bara-Severin -Comant, V. Angeloscu Leonte dek Stefaneati Catblota-Walti la Constantipeati, I. Popeecu I. Constantin dela. Segarcea- Teleorman la, Cum*, I, Buzeecu Petra dela Itoaaa-Olt la Corbu Vitlinesti, I. Tatornirescu Alexandrina dela Dealal Mare-Hunedoara la Corbu Vitiineati Popescu I. Joan dela Slatina-daril transferat F. Slatina Nr. 1 b. Mircea Constantin, dela Vanciciutri-! Hotin, la Crikiunei, III. Niculeecu Spirea, dela Teslui Cher-i leati-olt; la Curtiaoara, PT. Geanit Teedora, dela Dobrotinet Proaspeti-Olt, la Teslui-Cherleati, Ir. Nieulità Vasile, dela Inculiteni-Tia ghina, la Deleni, Schit, I. Popeecu T. Ilie, dela Olt, la Deleni-Cominita, II. Oneseu Constantin, dela Costavgt Cioa flan-olt, la Daneasa-Zngaga, II. Foaaan Marin, dela-cebet-s114. la Dobrotinet, IV. Neagoe Stay, dela Vultureati-Valea lui Alb-Olt, la. Duraitreatia IV. Prsda Marin, dela Comana-Constanta, la Dienci, IV. Baca* Elena, dela SiimburaaV-Olt, la Dobroteasa, IV. Marinaseu Maria, dela DragInesti Nr. 2, Olt, la Dràaitneati Nr. 1, V. Popeseu L. Mihai, dela Ciuman Ciac, la Draganeati Nr. 2, V. Sbânca Dumitru, dela St Ilie-Suceaaai la Fata Dincant, I. Flareseu Constantin, dela Fata-Olt, Gura Boului Prodani, I. Ioneecu Elisabeta, dela Faraoni Morozen-Cetatea:Albi. la GOOtavrtt Pastt a, II. Mateescu Maria, pain ineredintare, la Liea, Jordan Tatiana, dela Seaca-Olt, la Ma hileaaii de, Jos, IV. Ionitil Alexandra, de4a Valeni Popesti 1 la 4ierlesti, III, &anal Flerea, dela Caractri-Lipaana, la Negreni, IV. Palm loan, dela Priaeaca SAltratesti- Olt, la Mrgineni-Baltati, MONMORTTL Olga/ILL (Parfea T) Nr. 230 Manea loan, dela Duraai-Caliacra, la Mikov Deal, I. Solu. Teoclor, dela Lupaa Margaia- Turda, la Brebeni Sarbi, VI. Conca Llama prin incredintare, la Macey Vale, Popescu Vktoria, dela Ghimpf.teni-Teleorman, la Milcov-Prooroti, II. Dumitrescu N. Paraschiva. dela Matea-Tecuti, la Märuntei, II. Silveanu Aarel, dela Viraatii de Vede Mogoaeati-Ola, la Briritatii de Vede-Metoeati, I. Ionescu. Ioana, dela Cireaaov-Olt, la Oporelu, Lupeacu Maria, dela Corbu-Ungheni- Olt, la Optaai-Ziivoi, III. Dima Dumitru, &la Spittaru Mierli-, ceati-olt, le. Oteatii de Jos, I. Stänescn. Florica, prin ineredintare, la Oteatii de Jos, II. Dräghici Duutitru, dela Denisler-Durostor, la Potcoava Nr. 1, IV. Oeiceanu Emil, dela Aefachioiu-Durostor, la Potcoava Nr. 2, Cuteecu loan, dela Perietii de Sus-Olt, la Perietii de Jos; IL Radulescu VasNica, dela Lunea-Tulcea, la Porfa Profeni, Damitrescu Marin, dela Santimbru- Chic, la Raaletu-Govera, I. Ridut Victor, dela Bereni-Murea, la Dumitrescu N. Joan, dela Seaca-Olt, la Vieroa, IV. Bitirbuleseu Zamfira, dela Uriaul de Jos-Murea, la Spaâncenata, I. Bitirbulesou Zantfira, dela Uriqui de Jos-Murea, la Spraneenata, Marin Ilie, dela Vintila Bratiaeu-Olt, la Schita Grad, Dumitrache Filoftei, (Iola Veceri-Tarnava-Mare, la Sineati V. Marin Elena, dela Chilia-Olt, la Seorniceati, V. Bolboaae Ilie, dela Maguri Joseni- Cluj, la Seaca, V. Ionian Mindica, dela Nisfoaia-Hotin, la Seaea, VI. Popeaca F. Ion, dela Risletu Vieroa- Olt, la Spieeni-Vineti, III. Linea Gheorghe, dela Canaai-Salaj, la Sârbi MAgura, III. Nastase Marin, dela Chireliaati-Tighina, la Serblineati-Buta, I. Raduleecu T. Vaisile, dela Caraeular- Caliacra, la Teitua I. Stroe Marin, dela erbâneatii de J06- Olt, la Tâmpeni, IV. Ioneecu Maria, dela Alunia-Olt, la Turia-Borleasca, II. Stan Marin, dela Mirceati-Olt, la Tittuleati, VI Conatantinescu D. Ion, dela Crampoia-Olt, la Ureoaia T., p452 I SAvalescu Xurel, clela Btani Miei- Odorhei, la Vata,, III. -Iliescu Constantin, dela Haai Kiaseier- Caliacra, la Vata-Bridicea, I. Rosu Teodor, dela Dragoeati-Olt, 'la Vlangireati, I. Ionita Maria dela Oaeati-Olt, la Wmgiíreati, II. Dumitreecu I. Silvia, dela Causani- Tighina; la Valea Ungureni-Gojgarei, II. Hudicoveehi Elena, dela Perbicauti- Hotin, la Vultureati-Valea lui Alb, II, Graure Joan, dela Recat Nima-Murea la V. Mare, IV. Radu Marin, dela Maldar-Olt, la Vlaici, IV. Parvulescu Nicolae, dela Topana-Olt, la Fagetel-ncala, I. Georgescu Paraschiva, prin incredintare, la Chilia Pelicani, Georgeseu P. Lon, dela Frumoaea-Teleorman, la Ursoaia, funct. au post Citimpoaia libel. T. Nr GRADINI DE MPH MIOT Urbane Stiurca Alexandrina, dela TgaSitiveni- Dorohoi, la Blatina Nr. 1, I. Bonciu Eugenia, dela Borodino-Cetatea Alba, la Slatina Nr. 2, I. Barbu Ana, dela Chiainau Nr, 2, Lipuana, la Slatina Nr. 2, II. Burale Gusatu Ioana, dela CtiSlita Durarii- ' , la Cpteana, I. MAEI3TRI eg MAESTRE Urbane. Roman Gheorghe, dela Drriganetautt, la Slatina Nr. 2 b., I. Ramat Niculeacu Petrita, dela Ch:met Faget- Caw, la Billäneati, I. Andrceecu Elena, dela Radomiaeati-.01t, la Caliatati, J. PosTing DEVENITE VACANTE Urbane Alemandrescu Marin, dela Poporelul- RtideFi-Olt, la Slatina 1 b., Dinescu Constantit., dela Alicia Mare-Caliaera, la Slatina 2 b., V. Oantil Maria, dela Bfirseati-Teleorman, la Slatina mixta gará, II. Niculeseu. Paraschiva, dela Alexandria, la Slatina Nr. 2 f., V. Popescu Gheorghe, dela Valea Mtnreei-Olt, la Slatina-Clocociov, HI - Hristeseu Eufimia, dela Spineni Vinet,i-Olt, la Slatina-Clocociov, II. Barbu Constantin, dela Slobozia Dar ca-orhei, la Slatina-Clocoeiov, V. Barba Valentina, dela Slobozia Dar ea-orhei, la Slatina-Cloeociov, VI. Marinescu D. Ioan, dela Dobrotineta Pietris-Olt, la Slatina, inst. reedue., X. 9

10 8756 MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. 230 Ghimiaeseu Peke; clela Serbineatiide-Jos-Olt, Ia Slatina, inst. reedue. IX. Dumitreseu VintilA, dela Ohirasov- Satul Nou, la Slatina inst. reedue, XII. M(4.06 RAdulescu Aurora, dela Muereasea- YAlcea, la Alunia, IL RAdulesen Gheorghe, prin incredintare, la Alunia-Optalsaai, I. Paraschiv Ioan, dela Dubosari-LApupa, la BAIrinesti M. Rosa, I. Ionete Nicolae, dela BrAncovenirTea leorman, la BAreati-Srnfirdan I. BArbu Anastasia, prin Ineredintare, la BAllineati, V.. Nestor Maria, dela Codrenii Vechi- Boron, la Beaiu, III. Barbu Dumitru, dela ChiainAu Nr. 2 LAnuana, la Cireasov, II. Tritium Maearie, dela Tudora-C. Albk, la Cireasov-Sat Nou, L Diaconu Stefan, dela Vlaici-Olt, la Coloaesti, VI. Dumitru. Alexandra, prin incredintare, la Corbu-Ungheni, PetricA Maria, prin incredintate, la.chilia, IL SAndulesen Irina, prin incredintara, la Ciomilgasti, II. Stiingn Alexandru, dela PAulesti-Läpupa, la Curtisoara-Cherleati, III. Andreescu Napoleon, dela Corneleanea-Soroea, la CAlinesti, VI. Georgascu Petra, dela Soncuta Mares. Mare, la CrAciunei, V. Dumitrescu Ecaterina, dela Ma ld4-. Olt, la Co loneati, V. Viliduleseu Joan, dela Joroganii.Noi-BAlti, la DejeSti-Domnesti, I. Negtrt Ioana, dela Birsoi Arm, la Dritgoeati, III. Popa I. Vasila, clela Chitorani-Praa hova, la Dienci, III. Ctirstea Dumitru, dela Duda-Olt, la Dobrotinet-ProasPati, I. Popeseu L. Stefan, dela Luncriu de- Sua-Hmied., la Driiniiesti 1, VI. Bejan Margareta, dela Vata-Olt, la DobrotinetProaspeti, II. dela Sulina-W- Mocanu C. Ioan, aea, la Dobrotinet-Proaspeti, III., Gabriel, prin incredintare, la Dudu, IIL GitirAseu Ana, dela Schela-Gorj, la DrAgAneati 2, V. Popeseu D. Ioan, prin iacredintare, la Fataa I. Ionescu Constantin, dela Crilinesti- torojinet, ia GostavAt-Berindei, I. Popescu Mircea, dela Coaja-Hunedoara, la Icoana, I. Popescu hie, deia Tituleati-Olt, la Milcov din Vale, I.. Nacu Constar*, prin Ineredintare, la Mileov-Deal, II. Bleagu Gheorghe, dela Suiea-Olt, la Bilräati, de Vede-Mogosesti I. 10 Marin Nicolae, data Optasi-Olt, la Mirceati, III. Tarnoveanu Stefan, prin incredina tare, la Mihilestli de Jos, V. Conca. Radu, prin incredintare, la Mihilaatii de Sus. Popescu Petra dela Vaka, Danulul- Arge, la Maldrir, III. Dumitrescu Constantin, dela Batar- Satu Mare, la Optasi, I. RAdulescu Datmitru, dela Beria-Olt, la OPorelu-RAdesti, I. Stegarn. Mari]; dela V. Mare-Bui., cesti-olt, la Priseaca-SAltrineati I.. Ionescu Marin, dela Turia Olt, la Periet,ii de Slls, I. RACIllieeett I. Vasile, dela Lunea-Tulcea, la Profa-Profeni, I. /II Dumitteseu Gh.. Ion,. dela Ghlauri suiuciuc-caliacra, la Rájletu Vieroa I. Dumitrescu Eleonora, dela Rájlatu Govora-OIt, la Rijletu Vieros, IL Dumitrescu Sofia, prin incredintare, la RAjleta Vier% II. Ionescu D. Ion, dela Dobrotinet- Proaspeti, la OporeluaRAdeati, III. Nicolae V. dheorghe, dela Dr41- nesti 1 Olt, la Serbänestii de Jos, IV. Iordache Nieolae, dela Balagea-Caliacra, la SerbAneatii de Jos, I. Popescu Elisabeta, dela Wisletu-Olt, la Spineni H. Graure Petra, prin Incredintare, la.seaca, IV., Dumitrache Elena, dela Cânjoya- Dolj, la Shiesti, TY. Andreescu Miron, dela Regale Mihai- Ismail, la Samburesti, II. Coma Marin, dela Chilia NougaChia lia, la Tituieati, IV. ScArlAtescu Eufrosina, dela Galieea- 'Arm, la Turia, III. Degaru Ioana, dela CiomAgesti-Olt,.1a Topana; II. StAneseu Dumitru, dela StefAnesti- -Ilfov, la TVilleni, VI. Rosoiu Ianca, dela Sita-Buzgalui- Brasov, la VAleni-Popesti, II. Diaconescu Constantin, dela Ali Ania fe-caliacra, la_v. BrAtianu, I. CàÍin Alexandru, prin incredintare, la V. Ungareni-CiorAca, I. Dinu Gherghina, dela MArghia de Sus-Arges, la Vlaiei, V. Finkel Grigore, dela Pisica-Tuleea, la Vlaici, I. Lupescu Preda, dela Gostavrit-Be7 rindei-olta la V. Mare-Buicesti, I. SAvnlescu Elisabeta, dela Mereni- Olt, la Va-ta, II. RAduleseu V. Elena, dela Carasular- Caliacra, la Silica, II. PAruaeanu Elena, dela Dealul-Odora hei, la Valea Ungureni, II. Scurtu Valentina; 'dela Mitrofani- :VAlcea, la DrAgiinasti, I. 9 Oetky-t-Tie 194 GIUDINI DE COPII MICI Bura24 Ioneseu Eitatimia, dela Boraneul Mfe- Trei Samna la DrAgAtiegi, I. MAE Tlig g* MAESTRE Pwale IvAnna Electra, dela Samlaureati-Olt, la Radomiresti, I..inva0aart fofti Pe data de.1 Septemwi4 1946, Floresen Vasilica, dela Moldoveanka- BAlti, la AlimAnesti, W. Tudor Ghearghe, dela TAfArteni-Cera nauti, la AlimAneati, V. DascAln Marla, dela Cimialia-Iainailt la BAlteni, VI. Bureti Constantin, delta VAseAnti-Cera narti, la BAlbeni, VII., Orijanschi Soflas dela Comaat-Tia &Ma, la BAlteni, VIII. Ohelara G-rigore, Volintiri-Oetatiea Alba, La BA:Muesli; VI. Chelartra Valentina, dela Volintiri- Qetatea Albk la BA1Anesti VII. Ianenkseu loan, dela SArAriatea AlbA, lia BArksti de Vede, V. Ianeulesan -Ana, dela SArAria-Catatea AM,. BArAsti de Vecle, V. Calein Constantino, delft Cleaatita. Petatea ARM la BArAlati de Veda, VIT. Nestor Anatolia, dela Dumbfkveni- Soroca, la Been, V. Oaleiii Damitru, dela _Oleastita-Cetatea Alba, la CioeAneati, II. Nicodim Liuba, dala DrAguaenii Nola LA;puana, la Deeiu-SmArdan,. IV. Nieoclim Alexandru, dela ailed,- senii Noi-LApasua, la DechaSmArdan, II. Mihnablei Elena.. dela Ciobolanau- Cahul, la Banseati Viespeati, IL Marin,eseu Niaolne, dela Cuizovea-Orhei, la Icoana., t /945, HI. Marinesati Anastasia, dela. Cuizovca- Orhei, la Icoana, t /945, IV. Serban Mandaehe, dela Sterdneati- Cetatea Albk la Bacea, III. Slusaru Nicon, dela Seorteni-Orhei, la CAlineati, VII. Slusaru Agafia, dela Scorteni-Orhei, CAlinesti, VI. TAtaru mua, _dela Tuclora-Cetaftea Alba, la Cireasov, III. Seseti Ioan,.dela TudoraXetatea Albk. la Cirenaov, sat Nola II.. Dumitru Ilie, dela I. G. Dnea,Cahal. la Colowati, VII. Dumitreseu Nicolaa, dela Marianea- Tighina, hi Comenii7VIII.. Diaconeasa Vosiliea, -del& Hardali- Caliaera, la -Constantinesti., V; ("Alin Alexandra, dela Carapeeä-Caliä: era. la Constantineati, CAlin Aurelia, dela Carapcea-Caliaera, la Constatineati, IV.

11 9 Oeterarrie Mitruadt. dela Valea Berjii- Tighina, la Coteana, Capeauu Maria, dela Visehioiu-Duroster; ia Cateana, VIII. Cfipeami Marin, debt Viachtein-Dugoator, la Co leans. VII. Blidesau Consta;itin, dela Pandaelia- Cetataa Alta, ha Cobeana, IX. Bok liaor Dionisie. dela Pureari-Cotatea Albi, lia OrfiMpoaia, VI. Marinas= -Loan, deila PrajikaSoroaa, la Corbu-Ungheni, III. Marineoeu Maria, dala Prajila-Sorocs, Corbu-Ungheni, W. Opareaa Elena, dela. (blab! Au-Jastti- Juana, la Curtiaoara C. M., I. Tama Iowa dela Plosea-Riidiluttl, Curti:para., C. M., V. StfialVil Maaia, &la Piluleati-Llpeana, Taalui-Cherleati, IV. Chintea Gavril, dela Nag&eleati-Iii-- puana, la Deleni-Delani, H. Niarditg Eoaterhia, dala Pobornarkica Dom, la DeleniaSehit, U. Caaalarin Dar* delta Deljiler-Chilia, Dabrotinet, Ceadarie bu, detla Daljiler.Ohillak, lt Dobrotiuet, V. a Gabum Ana, dela dippozitia ministeiuld., la Retina Nr. 2 b, vu. Spina Italia, dela Ra'aeani-Billti, la Dunnitreati, V. Toun Elena, dela Gura ghina, Dobrotinet-Proaspeti, W. Filimona ham, dela Vlsieni-Orhei, DrAgiineati NT. 1, VI. Seurtu Teodor, dela Stefan eel Mare- Lpuana, la Driigitneati Nr. 1, VII. Matti Efrimia, dela Dondoaani-Soraea. la Deagiluaati Nr. 2, VI. M4u Teadora, dela Doncloaani-Soroea, -la Deggiluesti Nr. 2, VIL Tomeseu Ioan, dela inaulitenials. mail, la Gura Boului, Alexandresau Dumitru, dala Oeanzaia lia-callaara, la Gum Boului Prodani, HI. Guinea Teodor, dela Divizia-40datea AM, la Isvosaaale, VI. Guinea Nina, Ma ReniaLkages, la Itmarele, VII. Itlidulasott Canstantha clela Caramurat-Cadiaera. la Pata, Boiadgii Mitrodora.. dela pawns, la Isvoirele, Obuhovsalli Gheorghe, dela Valintiri. Oetatea Albra l Thazeati, t. 252.a29/945, Obuhavaehi. Maria, dela Volintiri- Cetateaa Alba, la Buzaati, t i946, Dobre Me, dela Marienfeld-Tighina, la Mibileatii cle Sus, VI, Stoian Ion, delta Cualnirea-Soroca, Milrgineni, IV". - Stoian Eugenia, dada OtoanaipeaSca roea, la Miggiuteali, MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. 230 Popasca Gheoaghe, dela Boeaana-Orhei, la Bältati, III..Popaseu Valentina, dela Bocaaaia-Orhei, la Bfiltati, IV. Stolea Gheorghe, dal& Durk:der-Oa- Haan., la Miroeati, III. Diaeoneseu loan, dela liardali-oaliaera, la Mogoaeati, V. Stäneseu Flores,. dela Batiir-Tighina, la Mogoaeati Jitaru, W. Stanou Lidia, dela Caraoui-Iiipuana, la Negreni, V. Pennant Elena, delta Simionesti-Ti. ghine, la Miíruntei, Silvéana Tiberia, dela Proliacoa-Oaranti, la Motoeati, IT. Marineseu T. loan, dela Oliania4i- Rilauti, la Mogorati Mogaseati, IV. Marinesau Viorica, dela Bahrineati- Rralitut,A la Mogarati MiTomti V. Nieoleseu Gheorghe, dela Balagea-Caliaera, la Oteatii de jos, Bobeieä Stefan., dela Soroca-Soraoa, la Piiroa,i, IV. Driighioi Elena, dela Deniglar-Dareator, la Peteoava N. 1, IV. Staneu. Florea, la Negreni, W. Marinagen Duanitru, dada Bfirneati- Storojimet, Pat4001Va Nr. 1. VII. Osieeanu. Teodora, dela Aatfachioi- Durestor, la Poteoava Nr. 2, IV. Ioneseu Radta dela Caira-Cetataa la Poteoava Nr. 2, V. Stanesau Gonstantia, dela Tutglaa0e. taaea Alba., b Poboru, IV. Popéson P. Conatantin, &la Mtigetati. M.-Samoa, la Poiana, IV. I'apeseu Bodica, data Vernita-Tt- Aim, la Radorairesti, c. m., I. Cusgeeanu Anton, dela Bolbeei-So. ram, la 4praneenata-Gfilmoo, Mitroi Grherghina, clthi Hofungstala Cetatea ANA la Scomieesti, VII. Georgesou Margaret*, dela Volintiri Oetahea Albra la Tiltuleati, VIII. Dumitraehe Iowa dela Denislar-Duroator, la Sineati, Siivulasen Nieolae, delta SofianaaIsmail, la Seam, VII..Dataltreseu Maria, dela Orihana M.,.jud. Oabad, la Spineni Cuza Gorobet Maria, debt Hagan Battr- Ismail, la Spittaru-Popeati, III. Papagota Victor, delft Otaei-Sorom, la Slating Nr. 1 b, VI. Boneiu Loan, &la Paraoni-Oetabea AIM, la Slatina Nr. 2 b, VL.0eapa N6dejdea, dela Ohiainlin-Lra pupa, la Slatina Nr. 1 f, V. Preeleseu Marl; dela Maltala-Carniia4i, la Slatina f. maaghr., I. Nate Thane, dela AlormanCaliatna. la Slatina Nr. 2 1, VL OotrutA Maxis, delta.0.iiinati-tigbina, 4IN Oztr.iM YiR 8757 Outrutta aboargha, &La fikataratrighina,. la Gorki Non IIL Popeseu Zeiid delft Otwei-Soroca, :la Corbu Ooeoeiov, VI. Oeting Vera, dela Slobozia-Billti, la Corbu e. in. 1, IL Nenov P. Dumileu, dola la Diineasa, Nieolae Iulia, dela Toeilaal-Gbilia, SerbAnaatii de Jos, VI. Papeku Ion., dela Alexoeni-Saraea, la Sulam, TH. Gout Maria, dala Sarnanya-Calimera, la Tiltufleati, VII. Ciumpeanu Eugenia, dela dtapozitta ministerului, ML Seornieeati VII. Itikluleseu C. Maria, dela Caramnrat- Caliaera, la Teitta.Ritseior, IL. PAtraaeu Stefan, dela Milioalt-Storo iittet, la Campeni, V. Drriaut Spiridoak dela Hotarelertta- Hamra, la Titaileati, V. Vlaieu. Toodor, dole Golita-banail, la Urlitiamea, IV. Cataraga bu, dada Stoluicel-Ialipuena la Unseals, III. Dumitata dela Ciueurul Mare- Oernä-ufti, la Verguleasea-Poganu, Halieu Gabriela, dela Giueurul Mare- Corn**, la Vaaguleamea-Pogatin, IV. Ilieeeu Elena, dela Bast KiwitarOa- I icara, la Vats V. ' Bogdan Ion, dela Copanea-Tighina, la.voltureatt. V. lui Alb., Serbana Iowa, dela jut. Oaliacra, la. Valea Mare, V. $erbana Constantin, dela Kili-Kadi,' jud.. Caliaera, la Valea Mane, VI. Ivanea dela Haaohioi-Durora tor, La Valea Mare, a in., L Slapeie Maria, dela MoldovapOetatea- Alb* la Vilaoana Nitn Ilie, dela TharnitreOl-Cetatea- Albil. la Vlaiei, VI. Ciobann M. leak dela diepozitia ministerului, la Shatina, o. Nr Ilie M. N. dief.a. (bap, mitriet., Searnicaati. Nituliesen R. Dumitru, debt disp. minista la p. L. POpeseu Pompiliu, dela diep transfelat D. Smardan. Popeseu Constantin, dela disp. mintat. transferat la I'oiana. Popesou Damitara transferat la aaaala Beria. Gabura Ana, dela &ea. rainist. la ae. Nr. 2, Slatina. Georgesau Constantin, dela Blillieelu- Oetatea Aliart., la Slatiaa inst. need., XIV. Struganu Alexel, debt SlOboziaaR1- &Anti, la fitatiask, Inst. mad. XIII. Topall Gheorghe, dela Dftnwii giorateati-Btatat 11

12 8761 MONITORUL OFICLAJJ -(Parfea fl Nr. 230 Panas Agapia, aelä Oulifiretki-iSoroca, la Oracioneni, IV. /*pan.i'ladlinir, dela CohurestieSoroea, la Profa-Oneesti L Zineoesen Teodor, dela Cismeaua-Ismail, lia Stejarolipotesti Oltu Raisa, dela Chisinau, le. Verguleasa, Onofrei Gh., dela Vabneea-Lagusna, la perdu Beria, L Sandulaecu Irina, prin ineredintare, Bil.m.estii de Sus, II. Obuholasehi Maria, dela Volintiri-Cetatea Alba,.la Chilia, III. Obithovsehi Gli., del.a Vonntiri-Cetatea Alba, la Deleni-Deleni, I. Moires Mihail, dola Romanesti-Tighina, la Ffigetel Baba, IV. Mouras Georgeta, dela Rominesti-Tie ghlnal la Goatavfit-Cioflan, I. Nisioor St. Maria, deia Tiintesti-Ceranti, la Pro& Merni, Nistor I. Stefanie., dola Targol Nistrolui-Cernairti, la Midair; II. Nistor C. AlexamIra, clela Pohooirbe. Soroea, la Spiltarn-Mierlioesti, I. Nistor Constantin, dela Polioarbe-So.-. roca, la Urei, 11. Nicolita Irina, dela Chisinao, la Ba, rksti de Cepturi, IV. Nicolaescu Andrei, dela Tighina, Operelu-Deria, Popesen Nicolas, dela Scheinl Deal* lui Schein-Argos, la Ciekmägesti, I. Rosu Gheorghe, dela Fru3noemat-Telac:km[3ml, la Dobroteasa; p. p. V. Vlaseeami. Ion, dela Oinanagesti-Olt, Morgesti Campul Mama, p. Art D-1 director al Inviitamilaitului primar oduce la inclopinire -dispozitiunile prezentei p.'ministru, P. Mitoaeseu Mara Nr Noi, ministru secretor de Stat. la Departamentul Edacatiei Nationale, Avand In vedere dispozitiunile art din loges invatamantului primar 0 normal, Decidem: Art Urmatorii invä.'tatori se transfera pe data de 1 Septemvrie 1945, la scoalele primare din jud. Valcea, arätato In dreptul fiecarnia: Ferrari urbane publieate vaeante Marinescu Pasoi Nicolae, dela Stoenosti-Stoenesti-Valcea la R.-Valcea, -Cop. sc. see. bäiei, p. V, gr. sup. Marinesca Die, dela Sf...Ghtiorgita-T. &aunt, la R.-Valcea, b. p; 6, cop. v. Sec. gr. sup. Bumbulescu Const., dela Baile Gevera- 12 Valcea,,la.R-Valeta, b. p. 7, cop. v. see., gr. sup. Glteanu M. Elena, dela.11,-valcea ni 1, la R.:alma, I. p. 7 f., art. 17'7. Zbarlea M. Ion, dela BAlcesti-Balcesti- Valeta, la R.-Válcea, m. 2, p. 5 b., cop. v. sec., casa teren. Minu Costea, dela Tarnauca-Dorohoi, la Drägasani, b., p. 5, cop. v. sec. Moreanu Ion, dela Cugir-Hunadoara, la Dragasani, b., p. 4, emit, teren. Stahie N. Ana, dela CAlina-Valcea, la Dragäsani..f., p. 5, cop. v. sec. Raduleseu Adela, dela ZaVideni-Silea-i Valcea, la Drägasani, f., p, 4, mama vatl., loc. Draghici Alexandru, dela Prundeni- Prundeni-Valeta, la Dragaliani, m. 1, 1). 4 b., caste local. Matineseu Petra, dela Oe. Mari-Valcea, la Oc. Mari-Ocnita, p. 5 b., art Boiangiu. Nicolae, dela Oc. Mari-Rau-, reni-valcea, la Oc. Mari-Ocnita, p. 6 b., art Stamuleseu Coast., dela Sirineasa-gi4 rineasa-valcea, la Oe. Mari-Slatioarele, p. 1 b., ca i teren. Novae Melania, dela Incred. Vakes, Ia Oc. Mari-SlAtioarele, p. 2 f. sot functionar publk. Diaconeseu I. Ion, dela Draganu-Tor, toesti-valeta, la Calimanesti, p. 9 b., mama vad. Caracas Stela, dela Se. copii mid Tul, cea, la R.-Valcea, p. 1, v. c. m. 3, sot Inv, loc. Parvu owlet Elisabeta dela Tr.-Mare, la R.-Valcea, f., p. 1, maestri, grad. mare. Raduleseu Lucia, Emilia, la Dragasani, f., p. 1, maestra, sot fune. part. local. Gaghel Vladimir, la Oc. Mari, p. 1i maestru, singur Mazilu Const., dela Beezoi sat, Vakea, la Dragavni cent. practic., p. 1, maes, singur souk. Ciovica Ilie, dela Suici-Arges, la Dragasani cantle', pract., p. 2, maestri', easa, term. Ernestina. Georgesen, dela Vlalurta- Odorhei, la Calimanesti, p. 10, T din Posturt ustane devenite taoarite Floreseu I. Elena, dela Daesti-Curtea- Valcea, la R.-Valcea, in. 1, p. Olteanu Elena, sot Tune., asim. en VINT. Vivn Florica, dela Debu1eni-Roman0i, la.r,valcea, in. 2, p. Lucretia. Popescu, sot Inv. local. Pasoi Eleoaora, dela Goranu-Arges, la R.-Valcea, f." 1, p. Stelian Mihrteseu, sot pr. local. Dumitreseu D-trie dela Bunesti-Teius- Valcea, la Oc. Mari, p. Petra Mariann, sotie func lacalitata..1/ D'eldie 1945' BerlikazO Petra dela Inst. Reed. Slatina,Olt, la Oe. dari-ranfeni, P. P. Bc1- iangiu Nic., casa, teren; local. Zamfirescu Gheorghe, dela Pietrarii-de- Sus-Valeta, la Bane Govora, p. C-tin Bumbuléseu, cask teren. Chelareseu Gh., dela Brilineqti-Doroboi, la Dragäsani, b, p. Grhoianu Teedora, vac. grad. mare. Velichi Cerist.; la Dragasani-Momotesti, p: Badea Marin, casä cop. v. secund. Popescu Sofia, dela Sutesti-Mazili-Valcea, la Drägastni C. Dealului, p. StAneseu Cecilia, casa, teren. Tarbalescu D-tru, dela Sambata-de-Jos- Pagans, la Drägäsani m. 1, p. Bradu aheorghe, cash', teren. TransfeRri Fria fixare urbane Avramescu Gheorghe, dela Citianesti- VAlcea, la R.-Valcea, b., p. 11, cop. sc. sec. grad. mai mare. Dina Marin, dela Maciuca-Botorani-.Valcea, la R.-Valeta b, p. 9 cop..ec, see. Nitu Ion, dela Oradea Mare-Bihor, la R.-Válcea, b., p. 10, cop. v. see., casa. Ciobeeeu Nicolita, dela. Qinmagi-Grageni-Valcea, la R.-Valcea, f., p. 8, sot pr. Panoiu Olga, dela Bogsrmesti-Gura- Vaii-Valcea, la R.-Valcea, p. 6, set pr. kcal. Meseseu David, dela Muereasca de Jos- Válcea; la Calimanesti, m., p. 10, par. bittrfini. Elieseu M. Me; dela 8troesti-Stroe0i-.Valcea, la R.-Valeta m. 1, p. 6, sotie fume. P. T. T. Valcea. Diaeonu Teeclor,- dela Berbe-Rosioara-.Valcea, la R.-Valcea m 2, p. Vacant, xari, cask teren, grad. sup. Ionesen Sofronia, dela Ocnele Mari- Copaceni-Valcea. la R.-Valeta, in. 1, p. vacant prin fixari, cop. sc. See., cash, 0 teren. Tenie Maria, dela Osoi-Iasi, la Oc. Mari Copkel, p. Sofronie Ioneicu, apr. cop. qt. sec. Dina Domitreeen, del:a Glodoni-Balt.i la Oe. Mari-Copaeet, v. fixari, par. batrani. Aleiandrina, dela Franceeti- Cosani-Vakea Oe. Mari-Coplicel, fixari, Cop: v. see. R.V. Popesen V. Maria, delta Vatlestj-Valrea, la R.-Valeta, in; 2 v. f, sot preot. Sava Claudia, dela Sc. fete la Ot. Mari, p. vac. fix., aprop. sot preot R.-Valcea. - Prestescu Ana, dela Macioca-Ovedel- Valeea.% Oc. Mari, p. -vac. fix., apr. sot of, R.-Vakta. Porupea Maria, la Oc. Mari-Rauremi, p. 2 f., apr. sot of. R.-Valeta. Zaharia Aurelia, (.16A rj.éttoaf:oe-bu-

13 9 Oeiximvrie 1945 z5m. hi Oc. Mari-Ocnita, p.,vac. fix., Apr. sot faint. Cum Virginia, la -:Oc. Masi-Ocnita, p. vac, fix., apr. sat ot. Popescu. Demetra, dela Steenesti-Barlog:Talcea laoc. Mari-Ocnita, p. vac fix., apr. sot funct. Boiangiu Maria, dela Margheni-Itemaiiati la R.-Value, p. T. f., apr. sot preot. Diacanescu I. Nic., dela Bogatu Boman-Sibiu la Dragaisani, b. p. vac. fix.,,.iiee.grad. mare.. Chelärescu Maria, dale; Calina%i-Do- 'rohiai la Drgain f. p. 5 fixari, vejc. grad. mare. Juseu Elena, la Dragasarti, f. p. 7 op. se. sec. Mitrache Elena dela Pesceana-Putent: Ya lima la DA,g4ani, f. p. 6 fixrtri, cask *term; -Costea, Virginia, dela Probotesti- Dorohoi 1a Drag *rani, nr: lp. vac.- fix., cop. r. s. ee Pap egcu Florloa, dela ItrasaintaTe- Valces.la Calimänesti 111. p. vaic. fix., sot inv. local..13tioui M. a, dela Sinesti-V. -Stejaruhii-Valcea la CA; imanesti, p. vac. fix.,. teren. Oculeasullaria,,dela Sirineasa-Valcea la..o. Mari-Coe1u. p. vac. fix., Apr. sot of.. R.-.Valcca. Parapal Olga, clela VàIeni D.-Vakea la. Mari-Onita, p. vac. fix.; apr. sot funet. : Stilea V. Elena, dela Floresti de S. ge. 'c...m:,-vmcea, la R.-VA:lima, c. cnt. Nr. 1 p. cop. ge. sec. d'arabalescu Viorica, dela Sarni-Ate. de 3,-Fag, la Dragasani,,sc. C. miei p. 2 Cend., Cop. Oc. sec. Posturi publicate vaecotie runcle Cioacä Ion la. Pietrarii de S., p. Gh. nfireecu, pitrinti Abagiu Victor, dell*, Borza-Salal la Araarasti-Stiubeu T. p. 5 fixat, din Giocea D. Nieolae, dela Glavile-Aninoasa-Valtea la, Amarasti--Stiulaeu p. 3 v.,' casä, teren. Floreim L Victor, dela Sabol-Poiana- Tarda la Alunu Igoin p. 4 b. v., sing. sol. Nacea Dumitru, dela Marcea--Maecea- Valcea la Bitbeni-Bietrita, Romani p. 3 bv., par: batrani, Ioaehim Procopie la Babeni 1/2 chuet, P. 3 b., yea. gr. mare. Baas& Ion, dera Baketsti-Ulicein-Valtea la Billeesti-Balcesti p. 4 b., art Blaa Margareta delagoruussti-valcea la Bribeni-Babeni p. 5 f., sot inv. loc. Ursu Ilarion la Bratesti-BrAtesti.p. 4 satie Popescu Ioana, dela Hasmas-Bihor la BarbatestiBarbäteSti p. 5 L., sot ip.y. loc. MONITORIM OPICIAT3 (Partea I) Nr. 230 Tita, Dumitru, dela Uhesler-Bihor la B514ätesti-Barbitteeti- p. 6b mama växl. Teadoeseu Cezar, de:a Blitäsani-Mari gineni-valcea la p. 2 b., art Carstolu, Alexandrina, dela Rodesti- Negrulegti-Valcea la Bodesti-Bode iti p. 6, Art &Mu Gheorghe, dela Durbeeti-Lapatina la Brezoi b.. inama v6d, Popescu Gh. Maria, dela laia-vainea la Brezoi Sat, p. 4 f., sot pr. lee Petre Yieter, dela Bligdrineatl-Gura V. Valcea la Buiiesti-Bunetiti, p. 4 b.,. sortie irw. local. Petre Otilia, dela Bunesti-Teius-Valcea la Bunesti-Bunesti, p. 5 f., art Popescu. M. llama, dela Dobriceni-Debriceni--Valcea la Bunesti-Bunesti, p. 6 f., cash', teren; Poroineanu Elena, dela Tomati-Sor cujeni-botosani, l Bunegti-Bunesti, p. 3 f., rim. sing. sol. Constantinescu T. Ion, la Cestesti-Perigike, p. 5 b., par. bats. Micut Elena, dela Izvorul Rece-Vab Oa la Costesti-Ferigile, p. 6 f., casit, teren. Armagescu Patin, dela Toinsani-Tomriani-Vakea la Costesti-Pietreni, p. 2 b., cop. sc. sec. COedita Gheorghe la Costesti-Petreni, p. 3 b,, parinti -b5,tr. Catrina Elisaibeta, dela Otetelisti-Vélcea, lia Costesti-Petreni, p. 6 f., casa,',,..telgenioniart.an Vera, la Fauresti-Faureeti, p. 7 fete, ay. gr. mare. Androne loana, dela Crainic-Mehed. p. 5 f., sat preot. adulesen. Eugenia, la Calinesti--Proëni; p. 2 f., sot preot. Scaleschi Victor, la OttlinetsiSaraci-- nesti, p. 2 b., avand Yee. Borneo. Alexandru,,dela Bade -Govora, eatejesti-villeea la Cazinegti-Bangesti, p. 4 b., emit, teren, vechime. Mironesett Maria, dela Jica-Nasitud la Gazanesti-Barsesti, p. 5 f., sot funet. publ. Diaconescu P. Gheorghe, dela %Wulari-Obarsa-VitIcea 'Caineni-Robesti, p. 1 b., mamit viiduvro Tilbacutu Elena, dela Portita-Sälal la Caineni-1tobe0i, p. 2 f., cash, ter. Avrinte Evdochia la Caretanesti-Carstan4ti-Va1cea, p. 3f., sing. sal. Mir* Eafimie, la Carstrinesti-Car stitnesti, p. IV b., sing. sot. Georgescu eh., data. Govurclura-. Meheclinti la Cantiinesi-Ilqi. p, 3 b., sing. sal. Dan Valeria, dela Copaceni-Balteni- Valcea, la 'dpicel Ulmeti. P. 3 f.s art Ioachim bubovia, la Crapituri-liamaim, p. 2 f., vec. gr. mare, Popescu Sava, dela, Oretemi-Merenesti- -Valcea, la Creteni-Isvor, p. 4 b., art Govoreanu,.D-tru, la Ditesti-Curtea, p. 2 b., Gaol, teree $tuicif Xenia& la Dfiesti-Mahalaua V., p. 2 f., vac. In sari, Nisigeanu. Elena, dela Maciuca-tiocoa- Valcea, la Dejoi-Nisipi, p, 3 f., casä, ter., vec. eery. -Nisipeaint Emil, dela Dozesti-Dozesti- Vitleea, Ia Dejoi-Nisipi, 6. 4 b., mama vad., Nioolaescu Nicolae, dela Dezevti-Fartktetiti, la Dejoi-Nisipi, p. 5 b., par. batr. Tomescu loan, dela Stoenesti-Stoenesti-Valcea, la Dobriceni:-Dabrieeni, p. 4 b., par. batr..vulpe. Gheorgbe, dela C. A. Gurguiata-Valcea, la DobrieeninDobriceni, p. 5 b., mama vad. Ciomartan Grigore, la Fauresti-Fiureqti, p. 8 b., vec. serv. Pauneseu Cicerone, dola Inceedintare Valcea, la Fauresti-Fatiresti, p. 9 b., par. :bats. Tanasesen Gheorghita, la Floreqtii do Sus, p. 5 f., par. its. Scurtu Ecaterina, la Florestii da Sus, p. 6 1., vac., serv. Scurtu Sosipatru, la FloreAli de Joe, p. 4 b., vec. serv. Busuioc Mihai, la FumureniArraiitorn, p, 1 b., sing. so]., Margaritescu Gh. Marina, dela Nemoiu-Merinesti-Valcea la SlAylle-Pesceana, p. 5 f., par. bats. Cumpanasu. Const., dela Plesoi-Pfirausani, la Gridiftea-Blia,ti, p. 3.b., vac. eery. Dania' V. Cana., la Gradistea-Bilefti, p. 4 b., vec. eery. Diaconescu Dumitru dela incredintare Mehedinti, la Burieni-Episcopia, P. 1 b., casa Mica I. Gheorgho, dela Berbesti-V.- Ma.re-Valcea, la Greci-Mateesti, p. 5 II casa ter. Popescu Faun, dela Poianele de S. Munte-Marazeures, la floras' Tg., p. 4 b., apr. par. bat. Turn Maria, dela Mildarestii de S.- Valcea, la Hare,/ Tg., p. 5 f., sot funct. publ Nicolescu Virginia, dela incredintare Valcea, la Horez Tg p, 6 1., apr. par. bat., Stoica Vasile, la Horez-Ursa,ni, p. t vec. serv. Stoica V. Nina, ia ligrez-uraani, f., yee. serv. Ionescu Iaco.b, dela lavorul 11; Marita- Yalcea, la Izvorul R., p. 3 b., art

14 8760 ViONITORUL OFICIAL (koalas 1) M. 2$0 9 Oefomvrie aropeacia4; Maria,' dala Berbeati-Romanati, la Laloa-Lttloa, p. I- b aid. Popescu. TIorica, dela,barbeati-reman*,.1a Laloadialoa, p:.2.1., mama. _ aid. Stefaneacu Niolita, la Licusteni-Lacuateni, la 2 f., par. bit. Diloone Cenet dela ChioraitaGhio- MiuNalcea, la Lieneteni-Ganeati, p. 2 b., cash. ter. Andronacho M. Elena, dela 1ncradii4are Valcoa, 'la IiideatiUde.0,,kt. 4 1,, ca5, tor, Ghaeagbe, Carlibaba- Campulailg-Rucovinta het, p.:2 b. easä ter. a0-hirea Petra, dela Phltinalaaa-Campu- -inng-bueiwina, la MarceAlareea, p. 4 b., oaie funct. publ., Chirith Natalia, la. Marcea loneatei- Govrei, p. 8 1., aot funct. C. P. R. Macavei Stefan, dela Botaati-Arad, la Mactulararaerniaoara, p. 1 b., sing. $3c1. Stainciulesca Toodóra, dela incredaitareavaleea, la Mildulart:Corniaoara, p. gr. mare. Strionheann Mihai, la Malaia-Giunget, p..1 b., aing. Boa Gutu bong., la Malaia-SaliOte, p. 1 sol. Iharircseu Maria; dela. recateati-petreni-valcea, la Mihrteati-Magara, p. 4 1., pa. pitr. Sevaansebi Anastasia, la Mibileati- Tatarani, p. 2 1., vela eery. Diaeonescu Viarka, la Nemoia-06.- man, p. 2 f., sot inv. Sofbaneseu C-tin dela Slaaoma-Mehedirrai, la Nomoht:Coman, p. 3 b.. gr. mare. Tataaa Ana, dela Nenciuleati-Saecioara, p, 2 1., sing- sol, Bildea G. Nicolae, la Olaneati-sat, p, 2 b., marah aid. Deju Elisabota, dela Vlildeatilleaaa- Valcea, la Olineati-sat, p. a f., par. bar. Stanea Ioana, dela Biala Olineati-Livada-Vakea, la Olaneati-eat, p. 4 fa soa preot. Miliieacu Goorgeta, dela Incredintare Valcea, la Otaaani-Oteaani, p. 4 1., Or. batr. Ciamtiatan C-tin, la Oteteliau-Oteteliaa p. 8 b., gr. mare, Ceauaa N. Ioa, dela Paaaeati-Magla5i- Petiari-Valeea, la Prniatati-Mliglaai, p. 8 b.', art: 177. Popeatu Gabriela, dela Crocna-Arad, Ift PAaacati-Othau-Barcanole; p. 4 f., mama vial., T /945. Plorescu G. Gila dolu Franc4ti-Caaani-Va1ee1, la Paurati-6ralsan-Bareanole p. 6 b., par batr., T /945. iopescu Ion, dela Crozna-Arad, la Serséaiuc. Nadejdota la Phaufeati-Othiliu:-Bairauele, p. 5 la, mani.a.. vial. loners= R. Maria,.dela Stooneati-Stoa. neati-vikaa, la Phugegti-Otiiaan-Bre5,-; read, p, oat inv. -Marines= Dumitia, Phraoni-11-?Dalai, la 8 b., gr. mare; Pascoatia-Cueueni, p. 5 f. sot fling para Eofimia, la Pesceanaaoeati, p, 2-., sing a Apostoleacu Anania, dola Pcideati-Negruleati-Valcea, la Petrarii de Sas, p, 4 cata tor. vee. sera Papa Pau}a, la Pleaol Veaca., p, 2 f. cae5, tea. Plugaru Manale, la Paundeni-Prundeni, p. 4 b., yea, eery. Plugaru Valentina, la Prundeni-Prandeni, p. _5 1,, apr. sot mv.. Constantincscu V. Ana, dela VàIQni Macea-Valcea, la Romaneati Zgubea, P. 2 1,, tot Inv. Nästase Ion, la, Romani-Tanhaeati, p. 1 b., sing. sol. Nastaaca Sofia, la Romani-Tanhaeati, p. 2 1., eing. sol, Corlat Coralia, dela Rani-Iial, la Romani-M-rea Royez p. 1 f,, sing. sol. Mean& Wails, itonmnii de Joa, p. 3 b., vat, sera, gr. mare. Guricat Vaile, dela Sineati-V. Stelarului-VitIcea., la Sineati-Gena p. 3 b., art Rialkhe Conet., dela Rhmaatii-Boaea Suaaniiade Jos-Valcea, la SlAtioaraaOlari, p. 4 b., caeh ter. Prodeecu Nicolae, dela Foleatii de Sue- Valeea, la Támaani-TomOni, la 4 b., rash, ter..cult. Marinich Matei, dela -Sinmartin-Ciaa, la Slatärei-Dobruaa, p. 3 b., cash ter; Teo`dor G. Maria, dela Bologi-Vakea, la Bujoreni-Olteni, p. 4 fa mamh yid Gcargaseu N. A-dru, dela Dejol- Nsipi-Bejañi-Vâlce, la Ciumagi-Cluin,agi, p. 4 b., eat inv. Mateescu Auralian,dela $tirbeati-valleghearoiu-gheeroia, p. 5 b., mama Andronaehe Nitolae, dola Armaaeati- Modoaia-Valcea, la Lapuaata-Saralaati, g, 5 b., ca.si ter. 7"...orith Vaaile, la LalopMologeati, p. 3 b., yea, gr; mare. Mitroi. D. Gla la Mit,rotani-Mktaofana p, 3 b., mama vid. Popeacu M. Vasik, dela Mitrofani- Mitrofani-Vakea, la Orleati-Pricopoaia, p. 3 -b., par. bar. Floricu Ghearghita dela incredisaare VMeta, -. la Pituaeatalitiglaai-Pietrari, p. 2 f., alma casa, teren. Ionescu I. Gh., dela Ineredintarea Val- aea, la it amaatalleica--staialeatf pa -1, b., phr. bar,. dela.. Zlat'oari-Olarie yalcea; i Sltipara-Goruneati,...p, 8 af, att Truaeh Zamfir, la Zlaveati-Tg., p. $ b., Ióneseu Nicalae, dela Buneati-Buneatia Vfikea, la Zmeuriit Cacova, la 3 la., Mir* terfal ' Sârbu Vladimir, la Siwoesti -Diana, a 2 la, sing. sol. Ilieseu M. Toma, dela Tolohenl-Soinea, la Stroaati Cap. Milaiaanu, p. 1 b., bar. : Elisabata, dela Voitaati-sata, VAlcea, la Stefaneati-StefAnetti, p. 3 fa par. bar, Barba V. Cohat., dela Volee ti-sati:, ytticoa, la Stafriniatiltafaneatia p..4 Va. cash ter, GherbAneseu Zendela, l tefrineatt, Stafantati, p. 5 f., veg. sery. ConatantiueseaGliaorghita, dela kiliv aeteati-gärj, la Sirineasa-Siriteasa; p. 4 f., vec. sera-. gr. mare: Drigiineseu Nieolae, dela Istihaza- Turda-Turda, la Tetoi-Serbineati, p. 8 b., sosie inv.,. Babae Ana,' la..turaeatatureeati, p. 4 f., vec. serv.. Raduleseu Apoatol, dela de J.Villeea, la Wurei-Iffarel., 3 b., art Papa V. 'Maria, la IIRreaTjeurai, 5 L. par. btr. mai 13, not, Map.- Saciorditeanu Elvira, dela 'Snored. VAlceas la Vaedeni-Vaadani, p. 7 1r., sing, pl. Rianniceanu. Mireea, dela Pleasa Valcea, la p. 4 b., art G'ntu. Nina, a Voineasa-Voineasa, 2 b., fa singura Croitoru Gheorghe, dela ineredintare Viikeit, /a Zavideni-Aureati, p, 1 b., apr, parinti. Manu Erica, dela ineredintare Valeea, la Barbuceni., p.-6 1., cash', teren. Mateeseu Constanta, data Tetoiti- Vajoialai, Valcea, la ZrarenaZitreni, p. 2 fa cash, teren: Mateeseu Ion, dela Sugag-Alba, la Zatreni-ZAtreni, p. 3 b., eask teren. PribeanuCenstanta, dela Maduea- PopaatiaVileea la V15deati-Vlideati, T. 5 1., vec. serv.. Kirgariteseu Gg., la Glhvile pes- ceana, p. 4 b., par. bor.- Stavinschi IrMa, 'la Drigiaani, p.. noi fixata T diu Bondoc'Constaatiu, dela Zilvideni- Silea-Vileea. la Zavideni Babucenk p. 4 b., sotae.lav. Useatu Gh. Pilafteia, dela Doba-Rnmanati, jud. Romanati, la zriviijeti- Aure ti, p. 2 f., sing. solic. 14

15 . Pitea 0 aiteinivri# Serhan I. Egena, dela Madulari-Beica-,Vilcea, la Uaurei-ITsurei, p. 4 f., casa teren. - Ahagiu Virgil, dela Popesti Firijba- N.alcea, Amilasti-Padina, p, 1. b., sotie Posturi 'wale de-ignite vacante Popescu N. Gheorghe, dela Stoineati- Barlog, la Stoinasti, p. N. Marineseu, Paaoi, art Buaoi Constantin, clela Pietroasa, la p. Bar. lea Ion, mi. * Ionescu Ion, la Para lia, p. Gatejescu. Maria, par. bill,. Sarbu Alexandra., la Stroeati Dianu, p. Cegaceanu Iiaria, sing. solicitanta. Badrajan Stefan, l.a Brundeni- Brundeni, p. Draghici, vechime servia ' Mama liga Linha, la Calina-Calina, p. Ana Stahie, vechime serv. Rizoiu Constantin, dela Horatu Salaj, la Zivideni-Silea, p. Bondoc Const., Mama fad. Zbarnea Aural, la Buneati-Teitia, p. Dumitrescu, singura solicitanta, Suslaru Vasile, la Sirineasa, p. G. Tainuleaeu, vechim. servicitt. Stavinsehi Mihai, la Glayile MiÌ noasa, p. Ciocea Nic., vechime serv. Alexa L. Gheorghe, la Malcea-Maltea; p. Nacea Dumitru, grad.. mai mare, Dragan Dumitru, dela Golfin-Romanati, la p. Balasa, par. Dieu Octavian, clela Pietroasa, la BalasaUi-Margineni, p. Teodoreseu Cezar, casa, teren. Niculeseu Traian, dela f pöst, la Pietroasa, p. Dieu Octavian, mama *Ad. Popescu Matei, dela Fericea Satul- -Mare, la Beuesti Peiei, p.. 1 b., casa, teten İonescu P. Maria, f. pot, la Podesti, Neguilesti, p. Carstoiti Alexa, cask leten. Costache Dumitru, dela Sugaga Maimmures, la Bogdânesti, Gura Vii, p. Petra Victor, cask term. Vulpe Margareta; dela Trohani-Vaslui, la, Dobriceni-Dobriceni, p. Popescu fleana. casa, teren. Ionescu Valentina, f. post, la IsVorul-Recea, p. Mimi; Elena, parinti biitrani. Pantaru Alexandru, f. post, la Tomaani-Tomaani, p. Armasescu, singurul solicitaut. Cotruta Trifon, dela Olucli-Durostor, la Mile Govora-Gatejeati, p. Boonea 'Alexandru, sing. scilicitant. Ahagin. Dumitru, la Creteni-Maenaafi, p. Popescu Sava, par. bätr. Popa Elena, dela Giulti-Rusaneati, la Maciuca Ovesel, p. Prestescu Ana, tfren. Barzescu Ion. dela Buneati, la Stoi- MONITORUB OP101.11Ti (Partea 1) Nr. 280 neati-stoineati, p. Toineseu Ion, par. Waal. PopescuMihai, dela Zmeura Cacova, la Buneati-Buneati, p. Barzescu Ion, par. batr. Diaconeseu Ioana, dela Ocnita Mina, la Smeura-Cacova, p. Popescu M., par. biltr.. Ciomârtan Ludmila, la Oteteliau-Otelelisu, p. Catrina Elisabeta, vechime serviciu. Serbaneseu Nicolina, la Nemoi Meriaeati, p. Margaritescu Maria, par. batrâni. Belciu Nicolita, f. post, Gorj, la Maldarastil de Sus, p. Suru Maria, a- proape sot Georgescu Ioz, f. post, la Isvprul Recea-Marita, p. Irnescu Jacob, singurul solicitant. Mate-men Elisabeta, f.post, la Ghiroi-G-hiroi, p. Diaconu Const., mama!yid. Cionittrtan Vera, la Otetelia-Oteteliau, p. Catrina Petre, mai mare In grad. Catrina Petre, dela Otetelia, la Costeati Petreni, p. Lazärescu Maria, casa teren. Matti Elena, la Vladtasti-Pleaaa, p. Deju Elisabeta, singura solicitantg. Popescu Gh. Maria, clela incredintare, la Ortineati-Bai, p. Stanca Inana, mama yaduvii. Nicolescu Constantin, 'dela Incredinare, la Pauseati-Maglas Petrari, p. Ceauan Ioan, par. bätr. Nitoi T. Ion, dela Frandeati-Malaietu, la Francesti-Cocaani, p. Florescu Gh., art. 177: Ionescu Dumitru, dela incredintare, la Frauceati-Maliiietu, p. Nitoi Ion, a- proape parinti. Barzescu Maria, dela Bunesti, la Stoineati-Stoineati, p. Wria Ionescu, par. batr. Dumitrescu Nicolae, delá Cheia-Valcea, Ia Bodeati-Negrulesti, p. Apostelescu, Maria, sot Inv. D. Grigore, dela Vireamort- Severin, la Sineati V. Stejar, p. Gurica y., par. bah% Nedelescu Pascu, dela Petrova, Maramurea, la Rameati-Beca, Susanii de Jos, p. Ridiche Constantin, par. Mtn Tanasescu Stefan, la Folestii de Sus, p. Prodescu Nic., par. bar. Suvar Petre, dela Babeni-Bistrita, la Nisipi Bocaani, p. Al, Georgeseu, mama vadu.va. Diaconescu Iian, dela Incredintare, la Babeni-Biatrita., V. Mare, p. Suvari Petre, singurul solicitant. Stefanescu I. Marin, dela incredintare, la Stirbeati-Stirbesti, p. Mateescu pär. batr. Talpa Grigore, -la Armilsaati-Modoala, p. Andronache N.. sing. solicitant Pattas Vladimir, la Mitrofani-Mitrofani, p. Popescu Vasile, singurul solicitant. Dumitreseu Ioaua, la Slatioara-Olari, p. newt]. Elena par. batr. Copaceanu Dumitru, debt ineredin- -tare, la Buneati-Buneati, p. Ionescu N., par. batr. Vadiliu Maria, la Voieeati-Sant, p. Tonescu Elisabeta, singura solicitanta. Vasiliu Nicolae, la Voiceati-Sant. p. Barbu Const., singurul solicilant. Serban Ion, dela Rameati-Beica, la Usurei-Suaanii de Sus, p. Radulesett Apostol, mama vad. Palaghia Cor.st., la Rameati-Beica, p. Serban Ion, singurul solicitat Serban Elena, dela Madulari-Beica, la traurei-uaurei p. 4 f., vacant. parinti. 'Alexandra Gh. Gheorghe, dela incredintare, la Madulari-Beica, p. Serban Elena; casa, teren. Mai Vladimir, la Vladesti-Pleasa, p. Mircea Ramnicean, singurul soliei tant. Drägliaescu Lucia, dela Tetoi-$erbil-; ifasti, la Tetoi-Vijoieati, p. Mateeseu Constanta, art Ceauau. Demetra, dela Ghimes Chic, la Pauaeati-Maglaai, p. 1, cond. sot. inv. Turcu Valeria, dela Incredintare, la Suteati, Mazil, p. Popescu Sofia, curt, teren. Bälel Alexandru, la Bogclanesti- Bogdaneati, p. Oprescu Constantin, casä, teren. Stanescu Elena, dela Izvorul-Mehedinti, la Muereasca de Jos, p. Munitrescu Aurora, vec. serv. Armasel Gheorghe, dela incredintare, la Muereasca de Sus, p. Ilinea Beat., easa, teren. Ridiche Ioana, dela Buzestii de Sus, la Slätioara-Olari, p. Servaru Vasile, casa, teren. Chiritescu Marin, la Colteati-Colteati, Viadoiu Gh., sing. solicitant. tefu Ion, dela ineredintare la Valdeni, Vaideni, p. Alexandrescu mama Predeseu Laurentiu, dela Ghesier- Tarnava-Miett la Lutagesti, Staneati- Luncii, post Petre Vasilesen,, casii ren. Bradu T. Gheorghe, delta Dragaaani la Orlestki-de-Sus, p. Scria Lueretla, cad' tereenl Bi naafi Maria, la Fruíila, Bet- oi p. 'rrasculeteu. Ana, sot preot. Zugravu Constantin, dela Zavoieai la Ghioroi-Ghioroi, p. I3uicaini, m*5. Paru Teodor, la Pesceana, Roiesti, p. Ispàifu Gh., singurul solicitant. Cismaru Nieolae, dela incredinlare, la brtnittea, Botorani, p. Mint Marin, par. Diaeoneseu Claudia, dela ineredintare, 15

16 . kest;i IMO Bibeni-BiArita, V. Ma*, P. %elan Beats/Ina. BrirlAdeanu Amu, la Babeni-Oltet, p Bobareil Ana, sisrua aoheit- Rova Victoria, dela.troce*-villera Greei-Greei, p. Berbeseu Varvaral sot Ilusuioe Constanta, dela ineredintare la Rosiile-Pagarei,.p. Eugenia Gheorghe, teren. Paints Agtaia, 1a Mitrofani-Raen, p. Petrulian Gh., sing. solieit. Marinesea Maim, }a Pirieni-Piirileni, jj Ridiatscit Be., Sing. solicit. Nedeleu Arna dela Rilmesti-Beiea la, Bitmettti Beiea-SuirAnii i1 4i p. 13alasa Elena, sot. Panaghia -Antonina, la Hâmesti-Beio p. Nedeleu Ave, sing. solicit. IoneSeu D. Corstantin, -dela Plesoi- Born, h.gradiste-obiglab, pc HMI-amen Gh.,.. Nicu Dumitru, dela ineredintexe la 10ein1il-Popesti, p. Pribeanu CoThstaarta, giiiä vad. Chiteran Nieolae, dela Sighet-Salaj la Pojogi, Pojogi, p I. Popesen, singur so- Stroe Filiftei, dela liaeredintare, Bunesti-Bunosti, p. Barmen M., sing. aolit.. D'luleseu Darnitru, dela Bainet-Solatv.la Rosiile-Pert"ti,.p. Ionescu P.. Damara, inter. fam. Tudoroiu Jon, dela- Brosteni-*erblla '41.voeni-Var1eni, p: 4. b. sot. taw* Cornoiu Pantelimen, la Brosteni-l$erbiuesti, p. Tetloroiu!On,. parinti bi- Wink loneseu M. Virgil, delft Ocnele Mari- Copacel la Caaibiesti-Cazitinesti, p. AVrameseu teren. Suvar Sabina,-dela Caltesti-Villeek la Oiumee-Gageni, F. Ciobesen. Nicolita, eagri, teren. vt4iiaret. F.J04, la (2,01te.1 ti ,ti, p. 4avar Sabina, singura Gogu Grigoro, dela Stroesti-Villaa la Stroesti-Stroesti, p. Tlieaeu GIL, art. i77. Gilsea Anton, la StroesAi-Stroesti p. Gogu GrIgore, sing. solcit. liolban Ghearghe, Berbesti-Rosi- sara, p. Dconn ia Tree/or, singnrul tant. Podeann Zoo, dela Cacialesti-Neanit la VIAdesti-VIAdesti, p. Pepescu Maria, srpr. sat. Drumm Maria, deia ineredintare la BogdAnefti, q. yj, p. Baneiu Olga. Nenita Eumaia, /a Peseeana-Pneni, P Mitraehe BI., sing. solicit. Pitts Or. Maria, dela Pajogi-eires- Vihva la Sinosti-Ganes, p. 2 f. Pites loana,tcren, easa. BRiatran Nieolae, la grefegi-mrenesti, 16 la WON1TORIIL OFICM (p ut% I) Nir 230 p. Popeseu Drianitru, singling staicitaut....*erbanescu Duraitru, dele. Glavile- Yalcea, la Nemoi-Coman, p ramas vocant. Avrinte Nina, la Suteqti-Sutesti, p. Saraolu. Elena. Stancioiu Aurelia., dela ineredintase la 00.sterfi, M..13,istrilar p..1 amine&. toore. Sarbu Aurelia, dela incredintare la Mateesti-Matèesti, p. Maistrri. Pistol Elena, dela incredintare la Sundu-Padmetu, p. 1 inaistra, s,ot pr. Popeseu Gatriela, dela Grogna-Arad, la Serbanesiti-erbrinesti; p. Octavia Opritoiu, sot.inv. Ilinea Constantin, la Rosiile-PABArei, p. Ionesen Gh., priì4i britrani. Costea Elena, dela Vatava-Mures la Otetelis-Otetelis, p. maistri, gingura Popescu Teodora, dela Stoenesti-Valcea Ia Zatreni-Zatrenii,-.p. maistri, sing. solicit- Pope.scu Elena, dela Padina-Buzau, la Maldaresti Centru Pra.otic, p. maistra, s,ng. solicit. lordadieseu Elisabeta, dela Pietroasele-Buran, la Bileesti-Bileesti, p. eonduelitoare, sing. solicit- Vasfali Emilia, dela Viseul de Sus-Moramures, la Costesti-Ferigele, p. eonducatoare, sing. solicit. Mursa Teodora,- la- Romani, M. }Jerez, p. eanducaloare, sing.solicit. Pedele5 Elena, dale,. Seabinsehi-losi, la Costesti, M. Bistrita, p. eemlucatoare, veehim. in serv. Comstartineseu Glieeria, dela Vânu- 1e-T%LeIiediuti, la Langesti-Lungesti,. se. C. in., cask teren. Moinea Elena, dela Birchis-Severin, Ia Horez,liorez, maistra, sot inv. htori transfeiati Psis.fizelri posturi Shirzu Alexandra, de* Troita Mures Zivoieni-.-Strinesiii, p. fix., easa, ter. Velichi Victorias dela dispoz. Ministerului la Drag5sani, sc. b., p. fix. inter. fain. Ciociolu Mihai, la Drigisani-Mamotesti, p. 3, inter. fain. Ciocoin Glie la Dragasani-Mamotet5ti, p. 4, inter. fam. NenE Mihail, dela Tulli S. Mare la Driig4anj. C. Dealului, p. 3 b., inter. fam. Serafim Ion, dela Bribeni Bistrita-Ro-. mani la Babeni Bistrita-Ungureni, p. 6 sot inv. Ilebesel Ion, dela Buza Somes i BAbeni Bistrita-Ungureni, p. 7 owl. teren. Costeanu Marin, dela f. Post la Assirkti-Angaiie.i, p. 3, plir. Mgr. Cioces N. Vleterla, de/a f. poet, /a A- parasti-s.tiubein, p. 4, easil, teren. Ocionivrie 1945 Nistoin Nicolae, olela. Banzesti-Seve. rin la. Barbittesti--Barbatesti, p. Ito -Asa. Dumitriu. Lucretia, dela Visea Runedoara l Ea.rbifesti-ParbAt fl p. 8 easc teron. Barb* YasiI, dela DurogLor, a Bat* sani-driganu, p. 4, cask'. Drunitru D. Plorica, Bodesti--Bo dc tj, p. 7, cas'a. Dumitiu. V Dine& 14 Badesti-BOdesti, p: 8,, casa. Dan Gheorgho, dela Izvorul.ltece 14 Copaceni-Valteni, p. 3, sot inv. Poposeu Dunitru delo. Creteni, la, Creteni-rzvorril, p. 5, are, 177. NicoIaeseu GIL Maria, dela Vidra de Jos--Turcla la Genuneni-Genuneni, p, f., sot preot. Bardae Victor, dela Ghiloasa de Jo? la Mricium Popesti, p.-1 b., easa. Saraolu Elena, dela Sntesti. la Orelastii de Sus, p. 5 f., casa. Oprea Gheorghe, clela Calinosti-Groieni P.: 9, hittr. Ungureanu Sevasi.ian, la Pausesti-Wa. glesp. 10, par. biltr. Tudoseseu Ion, dela Baird de Jos la Petrari de Jos, p. 7 la., Or. bar. Siegilru* Ion, la Piiiitteoti-Otisia-Ur. smesti, p. 7. b., mamit yid. Popeseu C. Ion, la Sireneasa p: 4 V., battr. Papa Gh. Vergieii, la Usurei-Usurei, p. 6 b., par. hair. Tfircanu Vergk, dela Lupu-Tr. Mica. la Usurei-Susanti de us, p. 4 b.; Mama Nedeleseu P. Victoria, dela Usurei la Wamesti Beicä-Susanii de Jos, -p. 4 b.: par. VAL Tartan Y. dela Dobriecai-llo; manati a Usurei-Susanii de Jos, p. Vietoria Nedeleseu, par. btr. Alexandro D. Niolae, dela Vaideni la Ciumagi-Cageni, p. 3 b., casa, teren. Mazilu Marin, dela Muereasea-An-- dresti la Latlesti-Ladesii, p. 5 b., mania vro. Serpuiala Ecaterina, 1. post la Pisap. 4 f., curt. Chitue Mihail, f. post la Govora Sat, p. 6., par. bitr. Tudor Gheorghe, f. pest la Bujorani- Bujorani, p. 5, mama vad. Grigorescu. Nieolae, f. post la Teioi p. 3 b., pro. hatr. tolca Dumitru, f. post la Muereasca de Sus, p. 5 b., par. bar. Avrinte Gheorghe, dela Vales Iepii Ilanedoara la 011inesti Sat, p. 6, par: ir. %desert Victor, f. pcst la Sufesti-Maail, p. 5 b, cask teren. D:dieegcu Aurelian, dola. Givagiu la p. 5 b, cask term.

17 9 Ocrtornvrie 1945 ONTTORUL OFICIAL (Partea I) Nr, Popescu D. Ana, dela Calinesti 1 Tirezoi Sat, p. 6, casä, teren. Diaconescu Camelia, f. post, la p. 4 f., teren. lorclacheseu David, dela Tulghes Clue la Cazänesti-Warsesti, p. 6 b., cask ter. Dimitriu Constantin, dela Aninoasa- Rau 3cloara la Dobricen-Dobriceni, p. 6 b., par. Utz% Georgescu. Ecaterina, dela Francesti- Militetu la %lent Bistrita--Romani, p. 4 f., sot preot. Un Ljl Zenovia, la Franc ti-maltietu, p. Georgescu &aterina, singura Vaduva D. Florea, dela Doblica-linnedoara la Fundid Scundului, p. 4 b., ma, Wren. Popeseu Constanta, la Sirineasa-Sirineasa, p. Earia Oculeanu, singura solic, Opritoiu Octavio., dela Serbänesti. la P. Otasau, Ursälesti, p. 6 f., cash% Popa C. Gheorghe, dela Armilsesti la Roiasti-Ciocattei, p. 4 b., cad,. Zamfir Nicolae, dela Cristian la Lbusna-Sarulesti, p. 6 b., mama vaduva. Sandulescu Minoolora, la Rosiile Lupuevti, p. 5 f. 13,0$ inv. Tolleson A. Gheorglay, dela Rosiile Pasarei la Rosiile Lupuesti, p. 6 b., art, 177.' Ionescu. P. Dumitru, dela Rosiile Pertesti la Gradiste Obislav, p. 4 b., par. Var. Greeeann Victoria la Gren-i-Greei, p. 4 f., casa, teren, Tudor Nicolae, dela Lindenfeld Severin la Ciumagi-Ciumagi, p. 5, sot funct. fixat.i. la #colile urbane Constantinescu Serifima, dela Callacra la Dragasani, se. f., Geta, P. Olaru Alexandra, dela Caliacra la R.-Valcea, nt. Nr. 2 p. fix., sot funet. Craciuneseu Nicolae, la R.-Valcea, m. Nr. 3, p. fix. copii sc. Streinu Isidro'', la Dragäsani-C. Dealului, p. fix., singurul solicitant. Streinu Ana, la Dragkani-C. Dealului, p. fix., singurul solicitaut. Craciuneseu Iufima la R.-Valtea, NT. 1, post fix., curt. Neaga Vera, la Ocnele Mari, p. fix., aprop. sot. -\ Gneatiuc Mihai, la Dragisani-Mainotesti, p. fix., inter. fain. Mihut Ion, dela Tg. Mures la R.-Valcea, v. b. p. fix., inter. fam. Mihut Ecaterina, dela Tg. Mures la R.Valcea, se. b, p. fix., inter. fain. Constantinescu Ewen, del?, Caliacra, la Dragasani, sc. Fratii Nicelescu, inter. fain. Inveitiltori Pauli la &Nile primare rurale Antonovici Silvia, la Sinesti Ganea, p. 4 L. inter. fam. Andrevanu Emil, la Slavesti-Targ, p. 3 b., inter. lam, Alexa Maria, la Mareea Mama, p. fix., inter. fam. Raman Anania, la Gusoeni Sparneni, p. fix., inter. fam. Bogatu Macarie, la Sutesti Sutesti, p. fix., inter. fam. Boisteana Pezina, la Voicesti Sant, p. fix., inter. fam. Ciulei T. Olimpia, la Zavideni Bärbueeni, p. fix., inter. fam. Ciulei Ion, la Zabideni Biirbueeni, p. fix., inter. fam. Covercä Silvia, la Surupatele Surupatale, p. fix. inter. fam. Covercä Const., la Surupatele Maniistireni, p. fix., inter. fain. Cotrutii Sergiu, la Mihaesti Magura, p. fix., inter. fam. Cotrutä Filofteia, la Mihäesti Mägura, p. fix., inter. fam. Cretu Gheorghe, la Prundeni-Prundeni, p. fix., inter. fain. Frumusache Teodor, la Buloreni Buloreni, p. fix., inter. fain. Melnie Alexandru, la Däesti Popesti, p. fix., inter. fain. $tefäniudi Vera, la Ditesti, Mahalaua Veche, p. fix., inter. fam, Tutunaru Vladimir, la Cornesti Boghia, p, fix., inter. fam. tefanescu I. Dumitru, la Licusteni Gänesti, p. fix., inter. fam. Radonschi Nina, la Otesani-Otesani, p. fix., inter. fam. Ursuleae Sgapie, la Otetelisu Otatelisu, p. fix., inter.lam. Ursuleac Maria, la Otetelisu Otetelisu) p. fix.; inter. fain. Sadulschi Ion, la Pologi Ciresu, p. fix., inter. fam. Smera Tihon, la Ramnesti Beca, p. fix., inter. fam. Morcov Constantin, la Zatreni Zatreni, p. fix., inter. fam. Morcov Ana, la ZAtreni Zatreni, P. fix., inter. fam. Roman I. Gli. la Zavoieni Varleni, p. fix., inter. fam. Roman Paraschiva, la Zavoieni, p. El. Draghicescu, inter. fam. Revenco Melania, la Zlatiírei Ziatarei, p. fix., inter. fam. Mihalcea Gheorghe, la Zlatärei-Zlatärei, p. fix inter. fain. Stavinschi Axentc, la Calina Mina, p. fix., inter. fam. Stavinschi Larisa, la Calina Calina, p. fix., inter, fam. Popescu. Dumitru, la Brezoi Carpatina, p. fix:, inter. fam. Bolgar Alexandrina, la Mihäesti Stupäeni, p. fix., inter. fam. Nenitli`Nicolae, la Periteana Paieni. p, fix., inter. fam. Nicolescu Iulian, la Pietrarii de Jos, p. fix., inter. fam. Mihai S. Victoria, la liorez-targ, p. fix., parinti bätrani. Roman Ion, la atefinesti $toffinesti, p. fix., inter. fam. Roman Liuba, la $teflinesti, p. fix., fam. Barliideanu Ion, la Bilbeni Oltet, p. fix., inter. fam. Calistru Elena, la Nemoi Coman, p. fix., inter. fam. v. de eop. m. Rabac Ion, la Turco-1U Tureesti, p. fix., inter. farn. Invdtátori fixati n jud. Frdlcea, continuaft Pitu I. Elisabeta, la Daesti Popesti, p.; fix., inter. fam. elaru Mihail, la Creteni Striminoasa, p. fix., inter. fam. Preda Sandu, la Criipaturi Popesti, p. fix., inter. fain Moianu Gheorghe, la Brezoi sat, p. fix., Wen fam. Nutu Ion, la Oliinesti sat, p. fix., inter. fam. - Mandacan Roman, la Billeesti Blice4ti, p. fam. Mandacan Irina, la Biileesti Ulieioiu, p. fix. inter. fam. Popa Virgil, Mädulari Beica, p. fix., inter. fam. Mieut Glieorghe, la Costesti Ferigile, p. fix., inter. fam.. Popescu L. Ion, la Väleni Necea, p. fix., inter. fain. Barbuleseu Petro, f. post, la Slatioara Olari, p. fix., inter. fam. Strutinschi Spiridon, la Muereasel de Jos, p. 3 b., inter. fain.,sapte frati Maria, la Francesti Copal, -p. 2 f., inter. fam. Spulber Tatiana, la Miciuca Bow, p. 2 inter. fam. Slifca N. Aleka, Isvorul Race, p. 2 f., inter. fam. Scabiola Teodosia, la Glävile Aninoasa, p. 2 f., inter. lam. Scaleschi Valeria la Orlesti Popesti, p. f., inter. fain. Sandu Nina, la Calinesti f., inter. fam. p. 2 Stoian Ion, la Vaideeni, p. 7 b., inter. fain. Samburschi-Liubovi, la Muereasca Andreesti, p".. 2 f. inter. fain Sasmac Vera, la Calinesti, p. 2 f., inter. fam. Stasi Vasile, la Armilsesti, p. 1 be inter. fam. Sorbala Ion, la Pescana p. 1 b., inter. fam. Sacoveanu Tatiana, la Dlesti Curtea, p. 2 b., inter. fam. Reveneu Elisei, la Driigana Tortoefti, p. 1 b, inter. fam. 17

18 8764 MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. 230 Rudi Eugenia, la Zavideni Si1ea p 2 f., inter. fam. Revencu Ludmila, la Gorunesti Gorunesti, p. 2 f., inter. fain. Radu Maria, la Benesti Pa lei, p. 2 f., inter. fam. so Gr. Ana, la Malaia, p. 2 f., inter. fain. Puscasu Maria, la Brosteni, Veite lu, p. 2 f., inter. fam. Tcaci Ciobanu Petra, la Buneti Teius, p. 3 b., inter. fain. Smarandache Nicolae, la MAdularn 0- bfirsia. p. 1 b, inter. fam. Psenic Perpitna, la Cernaegesti 01- teanca, p. 2 f., inter. fam. Prodan Claudia, la Copaceni BA lteni, p. 2 f., inter. fam. Redescu Alexandra, la Giulesti Rustnesti, p. 2 P., inter. fam. Sirnicbiu Pantelimon, la Doziisti Dozasti, p. 4 b., inter. fain. Preot.0 I. Maria, la Dozriesti Ffirtik" sesti, p. 2 b, inter. fam. Sali N. Origore, la Cheia, Gurguiata, p. 1 b, inter. fam. Postulache Manola, la Dozasti Cittesti, p. 2 1., inter. fam. Postulache Elena, la Dozasti Seciu, p. 2 1., inter. fam. Popovici Eliza, la Folesti Dumbrivesti, p. 2 f., inter, fare Popescu I. Antonina, la Giuksti Tanislav, p. 2 f., inter. fam. Pepescu Aurora, la Ginlesti Omorâcea, p. 2 f., inter. fam. Rudi Nicolae, la Plesoi Piratisani, p. 2 b., inter. fam. Revencu Alexandru, la Greci Milostea, p. 3 b., inter. fam. Prodan Gheorghe, la Berbesti V. Mare, p. 1 b., inter. fam. Popescu N. Ilie, la Madulari Beka, p. 5 b, inter. fam. Popescu Serafima, la Nenciulesti By dele, p. 2 f., inter. fam. Popa P. Dumitru, la Olteanca aarostea, p. 2 b., inter. fam, Popa Nedeldá, la Rosiile Pertesbi; p, 2 f., inter. fam. Popa Mihail, la nacovits, Cerna, p. 2 b. inter. lam. Popa Gh. Ion, la Romanii de Sus, y. 2 b., inter, fam, Pliimildeala Pavel,. la Pologi Pojagi., p. 2 b., inter. lam. Paleauschi Masan, la, Berbesti V. Mare, p. 2, inter. fam. Popa T. Ion, la Villeni Deal, P-. 2, inter. fam. PImádealà Lidia, la Tetol eèb nesti, p, 2 f., inter. fa.m. Pivnicieru Aural, la Oreteni Mreneati, p. 2 f., inter. fam. 18 Potfinghie Ion, la Cheia, p , liter Pereteatcu Aurelia, la Tomsani-Tomsani, p. 2 f., inter. fani. Pfiriu Elena, la MAdulati Beica Biurpoara, p. 2 f., inter, fam. Paraschiv Constantin, la Dozesti Dep. 4 b. Predeseu Vasile, la Stroesti-Stroesti. p. 3 b., inter. fain. Pârlea Teodor, la GrAdiste V. GrAdiste, p. 2 1., inter. mat. Pfirlea Ecaterina, la Valeni Mecea, p. 2 f., inter. fam, Popovici Vasile, la Bogdanesti-Bogdiinesti, p. 4 f', inter. fam. Georgesen Elisabeta, la Calimanesti. p. fix, inter. farm Diaconovici Dumitru, la Babeni Thigureni, p. fix, inter. fam. Raileanu Nkolae, la Blbeni Romani, p. fix, inter. fam. Cujnevici Tatiana, fixata la Sc. Bistrita, u4l, Vikea, inter. fam. Conduedtoare Diculescu Cristina, la Calimilnesti, v. 1, conducatoare. Vlintu Eugenia, la Colegi de Sus. Inväteitori Bárca Mihai, dela Cliep. miniet. la tfe. NT. 5 b., R.-Valcea. Bfirca Varvara, dela dig,. minist. la c. Nr. I f,, R.-Vfilees, Maestre fi maeftri Dominte Teodora, la Costesti Ferigile, p. 1, maestra. Otel Evdochia, la Bibeni Bistrita-Ungureni, p. 1, maeari. Greizel Sofia, la Bilrbataiti, To. 1, maesträ. Peceteanu Constanta, la mitii)ara Olari, R. 1, maistrii. Art. 2, D-1 director al invatamintului primar va aduce la indeplinire dispozitiunile prezentei decizii. I). Ministry Miron Niooleseu NT /946. Prin decizia ministeriala, Islr. 2,63,808 din 3 Octomvrie 1945, la scoalele primare uncle functioneazil 2 maestro, una va fi peritru gospodarie i una de luau. de mama (lingerie, croitorie i Vent). Idem Nr din 4 Octeimvrie 1945, 60 rectifica publicarea In Menitorul partea I, Nr. 223 din 1 Octomwie 1945; a transferaril invatatoarei Cornelia Mircea la postul VIII Costeasca C. F. R., in sensul ca. susinimita este 'bransferatii, avfind agrementul C. F. R., gsadul si Cask nronrietate- in Bucurest!. 9 Octemyrie 1945 Idem Nr. 263,965 din 4 Octomvrie 1945, se rectificii publicarea n Manitorul Oficial, partea I, Nr. 223 din i Octoinvrie 1945, a transferarii d-nei Melania Timotin, maestra la sc. NI% 30, fete din Bucuresti, pa motivul ca are soli functionar public, In sensul ca dea so transferii la &cep, sooala, pa motivul cá are cash' i sot de profesiune libera, in Bacuresti. Idem Nr din. 29 Au.- gust 1945, Inspectoratul scolar ai judetului Bihor, provenit din conto, pirea Intspeetoratiellor seolare Beius Oradea Mum. twee isa Regiunea sea:tiara Timisoara, pe data de 1 Septeravrie Idem NT. 25a179 den 24 Septemvrie 1945, inspeetorii de vecialitate (pentra inviltrunitutul particular, pentru coope.- ratie, pentra,c. F. R.,, pentru gradini de copii, peaittam eerairbote seolare. penbru iuântul agricol i pentrn lintartnintni pnalatic) nu pot" face inspeutii doe& in eadrul specialitatii Despeetive.,. Inspectorii de toate gradele, la dispozitia ministerului,, nu pot face ins., pectii decat eu delegatie specialla dela d-i director general l Inväliimântului primar. Cererile pentru gradatie de Merit grad* superior se vor imainta nuanai la nispectoratuit scalar judetean, pfina la data de 15 Noean.vrie a. e Dupti aceasta data na se vor mai primi declit eererile invkitorilor Pentru Inscrisr 3a. In vederea Inaintarii la gr. I si If. m mentine termenul 1 Coctomvrie, pve-taztit de ler. Inspeetiile peciale pentru mice grad gradatie de merit, vor inceue pe data de 15 Noemvri.?, Idem Nr din 1945, Liceul teoretic de fete Maiea Dòmnului" din Cluj, sustinut de Comgregatia surorilor Makii.Domnulni", se incuidreaza, pe data publicarii prezentei nitonal Ofieial, in regimul scolilar con. fesionale din Trinsilvania eriberatl Idem Nr din 22 Auguat se infiinteaza pe data de 1 Septera, vrle 1945 postal 2 la E,wiala primara din Coni. Tatmdclau, satul Seinoiu, jud:. Ilfov, platit din fandal global previizat la art. 41, alin. 2, al bugetului pe e- xetrteitilla finaniciar Idem NT din 22 August 1945, se îmfiii4eazä pe data de 1 SepteniVrie 1945 urm.gtoarele posturi :. 1. F...tur InvAtAtoare

19 9 Oefenivrie 1945!coal& primara din com. Hotarele DeaL Ilfov. 2. Postul VII pentru invä,otor postul vm pentru inv4itoaire la scoala.primará din com. Otopenii de Sus, ducl. Ilfov. 3. Postal ig pentbrni invätatoare.scoala primarii *Suliman, com. jud. Ilfov. 4. Postul W pentru inv5vitoare la seeala primarii din corn. Tamasi, jud. Dfov. 5. Postul III pentru inväitator la coaia prirner'ä, din stuif Tigânesti, judetti Dfov. Acieste posturi vor fi 'ratite din fandid preazut In bugetul pe anal 1945/ 1946, la art. 44, aim se public:a vaeante pentru transferärile pe anni 1945/946. Idem Nr din 16 August 1945, se Iínífiineazä, pe ziu.a de 1 Septemvrie 1945, un post de intatoare ponduc5,toare la seoala de civil mici din OM. Fundeni, jrnl Ilfov, plgtit dela tirt. 44, alin. II.- RECTIFICARE In decizia Nr din 1945, publicat5. In Monitorul Oficial Nr. 52 din 4 Martie 1945, partea I, pagina 1661, coloana II, In rândurile 17, 18 si 19 de sus in jos, se va citi: artist specialist principal cl. li, grupa B 3, tipul de salarizare 3, in loc de artist specialist principal cl. I, grupa B 3, tipul de salarizare 6". Eroare de manucris. MINISTERUL CULTELOR Prin. decizia rnjnisteria1. Nr Idin 1945, se recunoaste, pe data de 1 Octomvrie 1945, numirea cuviosului preet 'Aurel Popescu in postul de preot alutator dela parohia Mavrodolu din orasul Pi test i. Idem Nr. 48,153 din 1945, se remnea,ste, pe data aparitiel deciziei In Mcnitorul Oficial, numirea cuviosilor ieremonahi: Teofil Tema si Dosoftel Popa, In posturile de pre* deserve*, dela Sf. Mangstire Cernica-Ilfov, a cuviosului ieromonah Nicedim Bujor, In postul de diacon dela Sf. ManAstire Cernica-Ilfev si a ierod. Damian]. Pânzaru, in postul intendent al Palatului Patriarhal. MINISTERUL ARTELOR Noi, ministru secretar de Stat la Departamentul Artelor, Având'h]. vedere dispozitiunile art. 99 din Codul funetionarilor publiei; Avâ.nd in vedere petitiunea inregisfratä sub Nr din 1946; Având mn vedere apróbarea Iginiat& MONITOIITTL UNCIAL (Partea I) Nr. 231 rului de Finaurte, data prin adresa en Nr /2.375 din 1945, pentru traaisferareal d-lui Garoiu Sever, sef de sectie eu 1 gradatie, la acel departament; Având in vedere procesul-verbal al comisiunii de propuneri pentru numiri, inaintari j tronsferiiri, din sedinta dela 28 Septeanvrie 1945, aprobat, Decidern : Art. 1: - D-1 Garoiu. Sever, sef de seetie eu 1 gradatie la Direetiunea generalii a bugetului ti a contabilifitii generale a Statului din Ministerul de Pinante, se transferri pe data prezentei deeiziuni In Administratia centralii a Departamentului Artelor, Directia contabiliatii, in post echivalent, vacant, fiind salarizat conform grupei A 9, tip de salarizare 26, categoria 1. Art D-1 director el personalului din Departamentul Artelor este autrizat eu aducerea la indeplinire a prezentei deeiziuni. Data la 30 Septernvrie Ministru, M. Ralea. Nr Prin decizia rnbaietorialä Nr; din 5 Octomvrie 1945, d-1 Vartec Gh. Nicolae se numeste in postul de pasnic el. V, la. Ceiatea Neamtului, pe data imediat urmiteire publicarii prezentei deeizinni in Monitorul Oficial, conform grupei D 1, tip 9, eat. III. Idem Nr din 5 Septemvrie 1945, d-na Stefania Zottoviceanu Russu so nurneste, pe data publiarii prezentei deciziuni in Monitorul Oficial, membri In Comisiunea de cenzurare a textelor propuse spre reprezentare la teatrele parti-ulare si de revista, instituita prin deciziunea ministeriall IsIr din 13 Septemvrie 1945, In locul d-nei Florica Selmaru, demisionatä pe aceeasi datii. Idem Nr, din 3 Octomvrie 1945, d-ra Eleonora Costescu, licentiat1 in isteria artelor, se numeste, pe data imediat urmiitoare pub1iarii prezentei deciziuni in Moniterul Oficial, preparatoare la Muzeul National Carol I din Bucuresti, in post vacant, flind saladzata conform grupei A 21, tip de salarizare 2, cat. I, err salariu lunar bugetar de lei. Ideni Nr din 26 Septeinvrie 1945, d-1 Adam Bgitetu, artist &tor, se nmeste,, pe data imediat urmitoare puprezentei deciziuni In Monitorn1 in postul de preparator fârä gr., la Pinaceteca Statului din Bucureqtif pliitit conform grupei A.% 20 bis, tip 33, sat. 1, en. lei kagetar Idem Nt. '6.490 abl, 190, Orists4 Timase in prezent paznie el. IV la g51110 zeul Tb. Aanan, se inwinteazi, Pe (label imediat nrmateare publiertrii prezenta deciziuni in Monitorul Oficial, pazuid el.. III, fiind salariat D 1, tip 7, categoria I conforni grupsi NINISTERUL PROPAGANDEI Noi, ministru secretar do Stat la Departamentul Propaga.ndei, Aviind in vedere referatul O. N. T. inregistrat la Nr din 1945; Avánd in vedere art. 27 din legea pen. tru organizarea turismului, Decide= Art Orasul rigkras se clai3eazit etatiune turistica. Art Directia speciali Ofioiul National de Turiem esteinsiircinatii eu editoerea la indeplinire a prezentei deciziuni. Data la. 3 Octomvrie Ministru, P. Constantinescu-Tagi Nr Prin decizia ministeriahl Nr. 2.09f1 din 4 Octomvrie 1945, d-ra Eugenia Mau, daetilografii priee. eu 3 gr., In Di reetiun ea pe rsona lu i, sec retar i a tultrii adrninistratiei, se detaseazii, pe date, prezentei deeiziuni, la Economatul de aprovizionare a functionarilor acestni departamerrt. Idem NT din 4 Octornvrie 1945, d-1 Constantin Mihail Ionescu, gef de seetie eu 1 gradatie, in Directiunea personalului, secretariatului i administratiei diu aeest departament, se nurneste, po data prezentei deciziuni, seeretar supleant al Comisiei de receptie pent=,materiale i lueräri, instituitii la aces% departament prin decizia Nr din Idem Nr din 4 Octomvrie 1945, Ineeteazi, pe data de 1 Septem.vrie 1945, angajarea, d-lui Gheorghe Sorescu, ajutor de sofeur diurnist in Directiunea personalului, secretariatului si administratiei, pentru parasirea serviciului. MINISTERUL DE RAZBOI Noi, ministru subsecretar de Stat pentru MarinA pe laugh Ministerul de Elzbed., Având In vedere re.feratril Nr din 18 Septemvrie 1945 al Biroului regulamente din Subsecretariatul de Stat al Marinei, privitor la organizarea lucrului pentru elaborarea, verificarrea, tipunerea in servieiu a regulamentelor, instructiunilor i brosurilor. necesáre instruetiei in Marini, 10

20 8766 MONITORIIL OFICIAI1 (Partea I) Nr. 230 Decider]] : Art Pentru timpul dela 1 Mai 1945 la 1 Aprilie 1946, se numinte ursiiitoarea Comiste de regulamente: Prettedinte, opt. c-dor Dumitresert Ion. Membri: ept. e-dor Toma Matei, Antoneseu T. j ept. Branzea Seeretar, mtr. Ritingher Nie. Referenzi pentru: Mine, dragas, obstructiuni, ept. c-dor Popescu Tudor. Regulamente taetiee i reg. serv. la bord, opt. e-dor linngu Corneliu i lt. e-dor Ciolac Gh. Manual de manevre, lt. c-dor Stoian Ion. Art Serviciul secretariatului general al S. S. M. este insarcinat cu adueerea la eunostinta a prezentei deeizii ministeriale. Data la 26 Septemvrie Minietru subeeeretar de Stat, Amiral Bärivaneanu Petre. Nr Noi, seeretar general la Ministerul de Raaboi, perotru Marina, Aviind lai vedere referatul Nr din 27 Septemvrie 1946 al S. S. M-, Serviciul personalului, raportul Nr din 22 Sepemvrie 1945 al Statului-Major al Marinei, precum i rappertul Nr din 1945 al Scoalei Navale, Decidern : Art Se nume$e urmatoarea comisie pentru a verifieat laboratorul de chimie al eoalei Nava le. Presedinte: cpt. c-dor Greeescu Emil, director de studii tl Scoalet Nava le. Membri: d-na Mariueseu Florica, profesoara de ehimie la Liceul din T.- Magurele; slt. eehfp. Ciobanu Dumitru mstr. prine. Stetchievici Boris. Art Durata verificarii va fi de 5 zile, în care timp comisiunea de mai sus va avea drepturile de misie previi- vi- zuta prin decizia minisferiala in goare. Data la 2 Oetomyrie Seeretar general, C'Amiral I. Balan Nr. 119 MINISTERIIL AGR1CULTURII $1 DOMBNIILOR Prin decizia ministeriali NT din 29 Septemvrie 1945, urmatorii medici veterinari, se detarazil, dupa ce, rere, pe data de 1 Oetomvrie 1945, fiind retribtati din posturile îù care sunt ti- 1. D-1 dr. Pantelimon Nicolae, medic veterinar insp. general, dela Serviciul veterinar al jud. Prahova, se delarazii la Inspeetoratul general de control din minister, ineettindu-i pe aceeasi flea detasarea la Inapectoratul animalelor si saritar veterinar Bueuresti. 10. D-1 dr. Movileanu Dumitru, medic veterinar de cir-tie, dela Oeolul veterinar Miercurea, jud. Sibiu, se detarazil la Ocolul Medias, jud. Tirnarva-Mare. 3. D-1 dr. Cornea P. Ioan, mddie veterifler stagier, dela Ocolul veterinar Aiba.Iulia, se detaseaza la Ocolul Miercurea, jud. Sibiu, ineetindu-i detasares Ia Serviciul veterinar,'jud. Sibiu. 4. D-1 dr. Spornic Romulus, medic veterinar stagier, dela Ocolul veterinar Reghinul-de-Sus, lud. Mures, se detaseaza la Ocolul Rupea, lud. Tarnava Mare. V. D-1 dr. Bordei Nicolae, medic vet. stag., dela Oeolul Bäleti, jud. Prahove, se detaseaza la Oeolul Razboeni, jud. Neamt, 6. D-1 dr. Gheorghiu Gr. roan, medic vet. stag., dela Oeolul veterinar Raeboeni, jud. Nean4, se detaseazit la Institutul de sernri i vaceinuri Pasteur". 7. D-1 dr. Badelitä Aurel, medic veterinar stag., dela Ilerghelia Rusetn, ju-.detul Braila, se detarazit la Ocolul veterina.r Bethausen, jud. Severin. 8. D-1 dr. Pantea Nieolae, medic vet. stag., dela Echipa Volaintii, se detarasa la Herghelia Rusetu, jud. totodetä detasarea la Sindieatul pentru ifieurajarea eresterii ei- 9. D-1 dr. Onciein Petre, medic vet. de eir-tie, dela Serviciul veterinar al jud. Muscel, se detaseazi la Serviciul veterinar al orasului Câmpulung, fird. Mnseel. 10. D-1 dr. Moroiu Mihail, medie vet. primer, dela Oeolul veterinar Orsova, jud. Severin, se detarazä îì serviciul central al Direetiei cresterii animailelor. 11. D-1 dr. Danilaeu I. Spiru, medic veterinar stag., dela Serviclul veterinar al jud. Romanati, se detaseaza la Ocolul veterivar Orsova, jud. Severin, totodatä detasarea la Ocolul Marginea, jud. Severin. 12. D-1 dr. Nieolaescu Vasile, medic vet. primar, aeful Depozitului de armasari ai eerie Brebeni, jud. Olt, se detaaeaza la Oeolul Covasna, jud. Trei- Scaune D-1 dr. Genus Nicolae, medic vet. primer, dela Oeolul veterinar Zorleni, jud. Tutoya, se detaaeazd, la Ocolul I, jud. Vlara. 14. D-1 dr. Pasculeanu dheorghe, medic veterinar de cireumscrigtie, dela A- batorul MuniCipiului Bucure0i, se detaseaza la Ocolul Mangalia, jud. Constanta. Diem Nr din 6 Oetomyrie 1945, u:rmatorul peronal din serviciile si sectiunile Institutului de Seruri j Vaccinuri Pasteur", se inainteasii, pe zina- 9 Oetnnwrie 1945 imediat urmliteare publicarii in Mori* torul Oficial, eu plata sporului de see. lariu dela 1 Decemvrie 19'45: I. Personalia tehnic 1. Dr. Graziela Grásolu, actual medic veterinar de laborator eu 1 grads, se avauseaza ea sef de luerari cu. 3. gradátie, grupa A 20 bis, tip Dr. Mitaileseu Alexandru, medio veterinar de laborator fara gradatii, avanseaza ea ad de lueräri frä gradatii, grupa A 20 bis, tip Dr. Alexandriata Brasoveanu, actual medic veterinar de laborator frä gradatii, se avanseaza ea sef de luerari Sri gradatii, grape A 20 bis, tip Dr. Mihaita Stan, medic veterinar de laborator fara gradatii, se avanseaza sef de luarari fara gradatii, grapa A 20 bis, tip Dr. Nina Jitaru, medic vderinar de laborator eu 2 gradatii, se avanseaza ea aef de luerliri en 2 gradatii, grupa A 20, tip 262. XL Personal administrativ 1. Dm V. Malaita, sef d seetie eu.gradatii, se avanseazil, prin trecere, in eadrul Personal de inspectie i con, trol", ea inspeetor eu 1 gradatie, grape. A 26, tip Ion Lupan, ajutor contabil eu 2 gradartii, se avanseaza in gradul de con@ tabil fdra gradatii, grupa A 27, tip 29. III. Personal auxiliar qi de servieva 1. Buzea Constantin, laborant clasa V. se avanseazit pa laboranit clue IV, grupa C 15, tip Coroianu Partenie, laborant close y, se avanseaza ea laborant clasa IV, grupa C 15, tip Tita Ion, actual laborant clasa V, se avanseaza laborant close IV, grupa 15, tip Cieen Ion, laborant clasa V, se a- vanseaza laborant elasa IV, grupa C 16, tip Stanch]. Dumitru, magaziner prin.- eipal elasa I, se avanseaza ca masagiqner aef clasa Ill, grupa 03, tip P. 6. Doroftei Nicolae; meserias principal elasa IV, se avanseazä ea meserias class. grupa C 8, tip 10. Idean Nr din 1 Oetomyria 1945, d-na Floriea Popa Maxim, ing. agr, stag. (buget Camera Arad), dela Camera agricoli Arad, aflati detasatii la Direetia funeiare, ea eonsiderä detasata dupa cerere, cu 'huepere dela data de 28 Septeanvrie 1945, la Serviciul regional de imbuniglätiri funciare Brasov. Inceteazá pe data prezentei deeisiuni detasarea d-lui Vasileseu Victor, ctali. agr. aef (buget Camera), facutal, pris D. M. Nr. 195 din 1945, la Regiunea I sericicolii Lugoi, d-sa revenind pe asseati data la sediul Carnerei agricole &Voris,

21 9 Octomvrre 1945 Se primestedemisiunea din serviciu pe data de 1.Septemitrie 1945 &ref Maria Baca, agent ad-tiv stag:a,: (buget Camerit), dela Camera agr:eolfi Tr.-Mare. I,dem Nr dtn 28 Septcuivrie 1945, pereonalui. bp31 Eat mai_ in se Mentine detasát la Set contra/ pentra Aplicarea Armisi,q ulut d.:pfi cum urmeazii: 1. La biroul Central al Basarabiei Gobjilä Vlad, inginer agronom insp. el. I. Petra* Valeriu, ing. agr. sef. CovAsneanu Iorgu, ing. agr. el. I, aflat detasat (d. m. Nr din 1945), dela. Pmmera agrieola VAleea, pentru lichidarea Eeonomatului functionarilor dela fostul Direetorat la Agriculturii din Basarabia, clarificarea 8ituatiei inventarului Ocelui eeonomat j defintivarea lu-: erärilor eu privire la animalele evaeuate din Transnistria si Basarabia. Tesooveanu Claudia, ing. agr. el. II. Arfirie Nicolae, ing. agr. el. IL earu.a ti ineeteazi pe data prezentei deeiziuni delegatia de a executa la Camera agrieolh Dâmbovita, pentru lucrarile de pregatire, reparare i expedierea bunurilor fostei Camera agricole Ismail al se detaseaza la Serviciul central pentru 'apliearea Armistitinlui pentru luerarile de eompensare. Benghea Tudora, subset birou eu 1 gradatde. Podaru Garmela, telefonisti, cu atiibutiuni de dactilografa. Olteann Gh. EL, cusiltor de dosare el. II-a. 2, La punctite cte trontier4 Zavulan Ion, ing. agr. el. I la Soco lar Lupaseu Nicolae, ing. Galati, agr. cl. II, la 3, La Centrul de colectarea bunurilor din, Turnu Severin Stratan Gh. H., ing. agr. cl II, earula Ineeteail delegatia de a lucra la Camera agricola Gorl, pentru Camera agricolä Soroca i se detaseaza, la Centrul aus-itat. Ioväneseu Ion, agent agr. stag., diruia li ineeteazà pe data prezentei deeiziuni,.delegatia la Centrala Directoratului Agr. din Basarabia, eu sediul la Bueuresti *se -detaseazi. la CentrnI snseitat, pentru Supraiegherea reparatiei si predarii mobilierului evacuat de -acel directorat si a geaeratorului dela Fabrica de marine- 4_ La Camera Agricola Do lj, pentru Camera A.grieola Constantinescu Florian,.ing. agr. ef, Cälcâi Grigore, eond. agr. set Lozneanu Mihail, administrator agri.- col el. I. MONITORUL OFICIAL (Paitea I") Nr. 230 Sa,mansehi Constantin, agent. agr. el.. I. Zaianciovschi Arcadia, mecanic cl. I. Moraru. Teodor, ad.m. agr. pr., si Iurchievici Alexandru, adm. agrieol cl. I, care vor biers (acestia doi din urina), pentru Camera agricolli Chilia. 5. La Camera Agricola Mehedinfi, in comma Vanju-Mare, pentru Camera Agriooki Orhei Afanase Veceslav, ing. agr. el. II. Tapu Alex., adm. agrieol el. I. Turcanu Stefan, ad.m. agricol el. I. 6, La Camera Agricola Arges, pentru Camera Agricola Cahul Caramihu Vasile, ing. agr. sef. Oiolae Alexandru, ing. agr. stag. Miclea Mihail, ad-tor agricol el. IL 7. La Ocolul Agricol Calafat-Dolj, pentru Camera Agricola Chilia PopeSeu Mereni Ion, ing. agr. sef. Harnagea Aurel, contabia, gradatie. Moroianu Constantin, ad-tor agricol el. I. 8. La Camera Agricola Yalcea in comuna Raureni, pentru Camera Agricola Tighina Mtisorin Boris, ing. agr. stagiar. Iliescu Nieolae, co.nductor agricol ;et Multi Haralambie, conductor agricol 9,.La Çamera Agricola Bomanati, pentru Camera Agricola Lapusna Streliceanu Aural, ing. agr. rf. Dodi Alexandru, conductor agr. sef. 10. La feoctla de agric. Draghiceni-Itomomati.;- pentru fcoala de agricultura Cricova-Lapusna Papis Grigore, bag. agr. sef. 11. La $coala de agric. Sopot-Dolj, pentru $coala de agricv2tura Branseni-Balti Mardani Constantin, ing. agr. el. I. 12. La Stariunea viticola Dragasani-Valcea, pentru Statiunea de viticultura Ri fitopatolagic Chisinau Baidaus Ion, Ing. agr. insp. Senehieviei Igor, ing. agr. el. II. Govan Alex., sulasef birön. Inceteazà pe data prezentel ti eeiziuni detasarea personalului mai los mentionat la institutille specificate in dreptul fiearuia, urnatind relua fieeare atributiile avute anterior sau atributiunile date pánil la data aparitiei prezentei deciziuni. Dela Servicini Central 1..Teadorin. Mihai, ing. agr. insp. el. II, repartizat la Inepeetoratul regional agricol Brasov. Dela Camera Agriool Bäifi, aflatil la Dolj, 1. Cerneseu Teodosie, ing. agr. q.cf, repartizat la Inspeeteratul regional agricol Craiova. 2. Muresan Stanislav, impiegat en gradatii, repaittzat la Camera agrieollt Prahova. Carov Adolf, sef sectie cu. 1 gradatuiel,r.epartizat la Directia 4. Bulat Petra, ad-tor itgr. cl. I, ropartizat la Camera agricoli Do1, Ocolul Rojistea. Dela Camera Agricola Cetatea Alba, aflatd Severin Manea Mihai, ing. agr. el. I. repartizat la Camera agrieolä Satu-Mare. Diaconoviei Eugen, agent ad-tiv cl. I, repartizat la Camera agricoll Satu-Mare, Carnal Zinaida, impiegata eu 1 graclarepartjzatii la. Camera agricolii Satu- Ma re. LApusneanu Mihai, conductor ag.r al repartizat la Camera agrieola Odorhei. Dela Camera Agricola Orhei, aflata la Vanju- Mare, jud. Mehedinti Buzbei Constantin, sef do seetie cu 2 gradatii, repartizat la Camera agricola Clue. Popa Gheorghe, cond. agr. aj.., repartizat la Camera agricolli FigAras. Dela Camera Agricola Soroca, aflata la Gorj Nigai Ion, ing. agr. set repartizat la Dir. produetlei vegetale. Captarenco Mihai, sef de seetie ea 2 gradatii, repartizat la Camera agricolä Cluj. Presteseu Pavel, conductor agrieol sef, repartizat la Camera agricola VAleea. VArjoie Alexandra, Potoroagit,'dacti,- lografti eu 1 gradatie, repartizath la Camera agricola Gorj. Dela fosta Camera agricola Ismail, aflata la Dambovifa DragodAnesen Ion, ing. agr. set repartizat la Directia produetiei vegetale. Nästase Ioaehim, inspector eu 1 gradatie, repartizat la Camera agrieoli Prahova. Gheorghe. Ion, sef de sectie cu 2 gradatii, repartizat la Camera agricoll Tuleea. Chirpae Nieulae, subsef de birou en 1 gradatie, repartizat la Camera agrieolit Arges. Antoneseu Olga, subsef de birou ea 3 gradatii, repartizatii la Dir. prod. veget, Dela fosta Camera atiricold Ismail, af1at a Corabia-llomanati Biber Octavian, ing. agr. ef, repartizat la Direetia imbuniltitirilor funciare. Dela fosta Camera agricold Cahul, aflata la Ialomita Popovici Ion, ad de seetie, repartizat la Camera agricoli Ioneséu Paraschiv, sef de birou eu 1 gradatie, repartizat la Camera agrteolti Britila. 21

22 8768 MONITOR1IL OFICIAL (Partea I) Nr. 230 Florea Gheorgliö, agent aid-tiv el. repartazat la Camera agricolg Stoinoseu Liudmila, agent ad-tiv stag. repartizat la Camera agrieolit ylnea. Dela fosta ;Camera agricold Chi lia, aflatd la Calafat-Dolj Gore Vasile, cond. agricol, repartizat la Camera agrieolg Buzgai, Ocolul agrieka. Mizil. Dela fosta Camera agricold Tighina, aflatä la 176 lcoa Uleencu.Nichita, ing. agr. stag., repartrizat la Camera agrioolg Maj. Negru Leon, ad-tor agricol cl. II, repartizat la Camera agricolg May. Comeenco Pavel, contabil, repartizat la Camera agrieolg Tutova. Cozacioe Maxim, sulvef de birou au 3 gradatii, repartizat la Camera agricolg. :VAleea. De la fosta Camerd agricom Ldpufna, aflata la Romanati, Pot log Alexandra, conductor agrieol pr. el. II, ropartizat la Directia produc- Vei vegetale. Isehinji Ion, adm. agricol el. II, repartizat la Camera agrieolg Vlasaa, Ocolul agricol Giurgiu. RAileanu Alexandru, impiegat, repaytizat la Camera agricolg Roman. Ghibu Emil, ing. agr. el. I, repartizat la Camera agricolg Odorhei. Alexev Nicolae, contabil, repairtizat la Camera agrieolg Roman. Nistor. Gheorghe, agent ad-tiv stag., repartizat la Camera agricolg Romanati. Arsenio Nieolae, sef de sectie cu I gradatie, repartizat la Camera agrieolg Hunedoara. De la fosta fooald de motoculturd Todirefti, Tighina, aflata la fcoala de agriculturd Ceacova-Titnif-Torontal Prodan stefan, ing. agri el. 1, repartizat la Dir. inv. i propagandei agricok. Priceputu stefan, adm. agrieol ajutor, repartizat la S?oala de agricultarg Dritghiceni-Romanati. vela fosta fcoald dc agriculturd Cocorozeni- Orhei, aflatd la &oak' do agriculturd Poiana-Dolj MAreulesen stefan, ing. agr. cl. repartizat la $coala de meserii agricolo m p en Tu r do, Vultur Bòris, magazioner pr. cl. I. repartizat la $eoala de agriculturg Simlgul Rosea Alexandru, ad-tor agricol ajuter, ropartizat la $coala de agriculturg Poiana Mare-Dolj. Dela fosta Scoalä dc agriculturé Sony(,, (Oates* la $coala de agriculturd Lugoj-Severin Macovei Ni?olae, ing. agr. sef, repartizat la Scoala de agriculturg Lugoi. 22 Dela fosta coald de aflata la lcoala Gemeni-Mehedinfi Rgileanu Grigore, repartizat la coala meni-mehedinti. Mticulturd Saharnat de agriculturd agent ad-tiv el. I, de agrieultarg Ge- Dela fosta ecoald qe agricultura Purcari- Cetafea-Albel, aflaté la fcoala de agricultemii Lugoj Gavrilitig $tafan, ing. agr. el. I, repartizat la,.$coala de agriculturg RrAmnieu-Sgrat.. Dela fosta qcoalei de.agriculturd Cupeni-Cahul, Viatfl la lcoala de Agriculturd Ceacova- Timig-Torontal Nieolau Vasile; ing. agr. sef, repartizat la $eoala de agrieulturg Simlgul Agapie Petra, Maistru neasim, def. eu 3 gradatii repartizat la Scoala de agrieulturg Dragomiresti-Ilfov. Dela fosta.5coalti de agrioulturd Brdsweni- DNA aflatd la Seoala de agricultii;:d Sopot-Dolj Beznea Ion, adm. agricol ajut., repartizat la Scoala agricolg Bekeati. Dela 'fosta Stafiune agricold Copanca-Tighina, aflatd la Stafiunea Viticold Dragdfitni-Ydlcea Botsez M. Ion, ing. agr. insp. el. II, repartizat la I. C. A. R. Dumitresau Ion, meeanie el. IV, repartizat la Camera agricolit Dolj. Vela fosta Statiune viticold $aba-cetatea-albd, aflaa Stathinea Viticold Drägdsani-Valcea Dumitreseu Constantin, ing. agr. sef, repartizat la I. C. A. R. Anghel Vasile, ag. ad-tiv el. I, repartizat la Camera agriaolg Turda. Personalul mai jos mentionat aflat detasat pentru luergrile dela fostui Diractorat al agriculturii Chisinga dare, se trace au incepere dela data prezentoi decizinni sub control:rid Directiei contabilitatii In minister:. 1. Enalescu Lucia, agr. l. I. 2. Angheleseu Gh., subd. f. gr. 3. Seem% Alex., maistru neaa. def. cu 3 gr. 4. Rubeti Alex., contabil. 5. Secarg Elena, impiegat f. gr. 6. Mitru. Ion, regietrator.. '7. Balica Dumitru, conductor agricol. Idom Nr din 1 Octomvrie 1945, d-1 Liseanu Grigore, inginer agronom sof, dela Camera agrieola Dolj, se transferg In interes de serviciu pe data de 1 Octomvrie 1945 la Camera agricolg Sonnets, 'in?4alitate de fef al Ocolului agrieel Gherla, avându-se in vedere eampa- Ilia de insgmantgri agricole. Plata salariului urmeazg, a i se face din bugetul Inpeetorateior i ervicillor 9 Oetomvrie 1945 agrieole, din postul ing. agr. se& la categ. III, din care este retribuit In pre, zent. Mani Nr din 28 Septemyrie 1945, pgdurarii Pop N. Vasile, Prigoan4 Vasile I si Bodea stefan, dela. Ocolul vie Iura, co s'a desfiintat, se transferg, in; interes de serviciu, primul la Ocolul vie Cluj, iar urnatoril doi la Ocolul vie Gilgu. In west stop se ravine la deeizia nitnisterialg Nr din 1945,- prin care acesti pgdurari fuseserg transferati la Ocolul silvic Turda.. Plata saiariilor cuvenite se va face si mai departe din bugetul Statului (Insp. Ocoale silvice P. P. J.) si din bugetul fondailui de pazg, din posturile ee detiri In prezent. Idem Nr dim 1 Oetomvrie 1945, d-1 Popovici Holban, sef de seetie eu 1 gradatie, -dela Directia cresterii animalelor, se detaseazg dupg Ceram, pe data prezentei deeisiuni, la Sorvidul veterinar al judetului Iasi. Tdem NT. 2.7p9 din 28 Septemvrie 1945, d-1 Rusu Alexandru, ing. subinspector silvic, din Serviciul central al Direetiei pgdurilor persoanelor juridite, se dotaseazit pe data prezentei cleciziuni, In interes de serviciu, in calitate de direator al Seealei de piklurari Gan-Cluj. Prin decizia d-lui administrator al Casei PAdurilor Statalui ea Nr din 26 Septemvrie 1945, d-1 Tichie Andrei, conductor silv. ajutor, din Administfatia Casei PAdurilor Statului, cu serviciat la Ocolul silvie Cotmeana din Directia reg. Pite:sti, domiciliat in corn. Rilmnieu-Stirat_ jud. Rilmnien-Särat, se pune in retragere din ofieiu, pe zina de 31 Octoruvrie -1945, spre a-si aranja dreptul la petsie, pentru eauzil de boalg contraetatii in timpul, insii nu din cauza _ MIN1STEIMIL INDUSTIIIE1 $1 COMERTUI.U1 Prin deeizia ministeriald.nr, din 2 Oetomyrie 1945, s'a numit o noud Comisiute interimard la -Camera de Comert si Industrie Satu-Mare, in com- 1uierea Uringtoare: Presedinte, Potra Iuliu. Vieepresedinti;,Molnar Vasile, pentru industrie ; $uta Dumitrn pentru coin qq. Membri: dr. To= Qavril. Murgu loan, dr. Weiss -kn.., Murean Maxidys iexandru, Abrudan Vasile irl_tr4i-ea Ion.

23 . Se S 9 Oetomwie 1945 Nr din. Oetomvrie s'a.facut nrmatoarea modificare in compuuerea Comisiunii Interimare a Camerii de Comert si de Industrie Ploiesl numita prin deeiziunea Nr din D-nii P. Visarion si Al. Davidesca, membri n comisiunea interimara, au. fost inlecult prin. Antoe Geerge,SCU. i Constantin Curelea. Idem Nr din 2 Octomvrie 1945, se aproba urmatortil consiliu de administrate la Societatea,,Carl Sill", a A. din Cisnadie: ay. Careen C-tin, dr. Niculae Bergman, Carl Sill, membri; Simion Piso, Gerhard Fleischer, Busoiceanu Niculae, censori mentine administratorul de supraveghere. Idem Nr din 2 Oetomvrie 1945, se numese pe data prezentei deciziuni administratori de suprayeghere la societatle aratate in dreptul ruia, d-nii: Veda Alexa, la Soc. Silviculture Ardeleana din jud. Mures. Radu Aurel, la Fieraria Petrovits, Sighisoara. Cialâc Corueliu, la Emeta", fahr. de , Medias. Nicolaevici Dragos, la Moara Weber, Bocsa Montana. Doholici Vasile, Tabacitria Vaguer Wilhelm, Agnita. Livia Cadar, la Domeniul Cudeamesterhaza din Toplita, Lunea Bradului ai Stfineeni, jtul. Mures. Mandatele administratorilor de supraveghere auterior numit, inceteazii. Tdem Nr din. 5 Octomvrie 1945, d-1 Merin Oprisoreanu 'se numeate administrator de supraveghere la fabrica I. Schmidt" din Craiova, calea Severinului. Mandatul administratorului de supraveghere anterior numit, inceteaza. Idem Nr din 1 Octomvrie.1945, d-1 profesor dr. Niculae Regman se numeste in calitate de censor la Fabriea de materie artifieiala Orlalith", S. A. din Sibin-Orlat. Idem Nr din 2 Octomvrle 1945, se aproba urmatorui consiliu do administrate la S. A. Deropa, Sibiu: Pantie Leonhard, Wohlfeiler AIfreeA membri; dr. Nic. Regman, ad-tor delegat; Gh. Ciuca, Teodorescu Leonida Ion Bucsa, censori. Se mentne administratorul de supra- Veghere. Prin decizia ministru subseeretar de Stitt al Industrial de Stat cu Nr. 350 din 1 Octomvrie 1915, ee Lae pa MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. 230 data ixnediat urmatoare publiearii in Monitorul Oficial a prezentei deciziuni. urmatoarele avansari in. personalnl a- cestui subseeretariat de Stat, dupa cum urmeaza: La gradu/ cic subof k birou fiird gradatie Grupa A 9, tip salarizare 32 ea vet/lima dela 31 Martio 1945 Mazilu loan, impiegat f. gr. Motateanu Ilie, impiegat ea 1 gr, facov Nicolae, impiegat f. gr. Tudor Paulina,iimpiegat cu 1 gr. La gradul de ajutor coutak f4r4 vraciatie Grupa A 27, tip salarizare 32 au vechimea dela 31 Martie 1945 Barliideanu Vasile, impiegat (coniabil) f. gr. Drepturile de salariu decurg dela data de 1 Deeemvrie 1945, conform decretului lege Nr. 566 din Idem Nr. 342 din 27 Septemvrie 1945, se primeste demisia din serviciu a sefului de serviciu frail gradate Diaou Mihail, din cadrele S. S. I. S., in. vederea aranjarii dreptarilor sale la peusie, pe data de 31 Octomvrie Idem. Nr , se primeste a usierului el. IV drele S. S. T. S., temvrie 1945, din 27 Septemvri6 demisia din serviciu Stan Andrei, din cape data de 30 Sep- Prin deeizia d-lui comisar general al preturilor, de pe lane], Ministerul Industriei j Comertului, eu Nr din 4 Octomvrie 1945, inceteaza, pe data de 22 Septemvrie 1945, delegatiunea de inspectie, control i constatare la, legea Nr. 351 din 1945, peutru reprimarea speculei ilicite si a sabotajului economic, acordata prin deciziunea ministeriala eu Nr din 1945, d-lui coneilier Constantinesen Petro, deeedat. Idem Nr din 4 Octomvrie 1945, di Stelian Panoiu, se destitue, pe data de 27 Septemvrie 1945, din Corpul de inspectori de control de pa Yana Comisariatul General al Preturilor, MINISTERUL MINELOR l PETROLULUI Prin decizia ministeriala Nr din 25 Septemvrie 1945, d-ra Stambuleanu Aurora bacalaureat j d-na Romasen LudmiIa, absolventa a Scolii normale; reuaite la concursul pentru gradul de arhivar ajutor 1,inut la data de 27 Iunie 1945, se numese, pe ziva nrmatare publiearii prezentei deciziun' in Monitorul Oficial, In gradn1 de arhivar ajutor f. gr., grupa A 39, tip 32 de salarizare, in Administrate eentrali a Ministerultd Minelor ssi Petrolului, nrmand fi platite, prima din pogo va cant de arhiver ajutor f. gr., jar a dotta dinteun post vacamt de subaef de ()iron f. gr. Idem Nr din 2 Octomveie. 1945, urmatoarele candidate reusite La eoneursul pentru posturile de dectilo, graft), tinut la data de 26 Iunie la Ministerul Minelor j Petrolului, so numesc, pe ziva urmatoare prezentei deciziuni in Monitorul Oficial, in gradul de dactilograf WI gradate, grupa A 40, tip 35 de salarizare, in administrate eentrala a aeestui departaanent : Goorgescu Teodora. Grigoriu Aurelia. Mareof Reaterina. Reduleeeu Filoftele, mingiut Maria. Cristea Venera. Florea Maria. Idem Nr din 29 Septenivrio 1046, d-i Drighici Badea, orn de servidiu el. f, grupa D 1, tip 5 de salariaare, din Ministerld IndUstriel j Comertului, se transfera dupa cerere, pe zina urmitoare publicarii prezentei deciziuni le Monitorul Oficial, in administrate eentrait a Ministerului MinelX ai Petrolului a Direetei Energiei, urmind a ft dinteun post vacant de cusator dosare el. T, grupa D 1, tip 5 de salarizare. MINISTERUL COM N 1CAXII LO It LUCRARILOR PUBLICE Prin decizia ministériala N din 1 Oetomvrie 1945, d-1 conductor da arhitectura. Mircea Tomulescu este antorizat a inlocui pe d-1 conductor de arhiteetura Marian Demetresca, prevedintole sectiuldi conduetorilor arhiteeti, la luerarile Consiliului Corpului Subinginerilor i Conductorilor din Romania, ori de cate ori acesta din erauil va ft nevoit sâ lipseasca dela aedintele cored' Idem Nr din 29 Septemvrld 1945, panìí la reglementarea pe cale de lege a situatiunii cetatenilor straini, aw treprenori de luerliti- de inginerie, legiut Inginerilor va aeorda autoriza4 ti provizoril acestor antreprenori pen-. tru a putea benefiela de prevederild art. 48 din legea pentru purtarea titiw exercitarea profesiunii de inginer si infiintarea Colegiului Inginerilor, publicata in Monitorul Oficial Nr. 303 din 30 Decemvrie ministru subsacretar de Seart 1* Departamentut Comumbeatiitor i Islet-ardor Public, Având lu viedera rapertal dflui direea. tor. g!..1witl al (Xilor Fertate Romano; 23

24 8110 Pe ba tiitö U Pentru organizarea lor Ferate Române si 4.0 cgii pentru statutul pensonalului- O. F. R., Dee-Winn: Art. 1. Se aprobil urmlitoarele tn- Ñäreiri cliesttreinäri die unertiiuni, in award Direstiunii Generale O. F. pe data prezentei deeiziuni : D-1 inginer setf clasa H Sipieeana Yasile, seta& subdirestor la Dineetiunea eonstrudiilor, insäreineazii Cu. unethmea de diirestor al acelei (UMW.- Uuni, in lociul d-lui inginer inspect general Bujoreanu Niieoliae, amnia i se utribue functiunea die consilier gaper:jar. D-il inginer hasped.= general elasa II Barbaiani Aristide, astual subdireetar la Direertiunea intnertzinerli, se in.- silreineasä eu funetiunea de director al eeei direetiuni, Im 1oc d-lui inginer inveotor general Zamfiressa Petre, i ea atribue funetiunea de inspeotor special. Art. 2. Directiuneá Generalli O. F. R. 0 Direetiumea personahaui din Ministeruil ajì& i Inerarilor Publice sunt inskeinate cii adueerea la indeplinire a preenntei decizhan. DatA la 29 Septemvrie Ministru subsecretar de Stat, Ion Gheorgho Maurer Nr MINISTERUL SANATATII Prin deeizia ministeriadä. Nr din 1 Septemerrie 1945, d-ra Maria Beerier, soir de ocrotire *en. la Instiintal Surorilor de Oerotire Olaj,. se deleaga, pe data 'Pre.Tentei deeiziuni; asiden :a. la aeclasi institut. Idein Nr din 4 Oeitnvrie 1946, d-1 dr. Mailer Octavian se ura 'paste, pe data pnezentarii la post, media 9BO11i11daT onorifie la Sipitalal Cetitrial de boll mintale i nervoase din Bareuresti, Serviciul V B, Idem NI% din 2 Octomvrie 1945, 4.1 Burgheilea bu, lve& de bir011 eu 3 gnadatii, grnpa A 9/29, DiresVa contabilitätii i Controlulni finauciar, se inicadreazä, pe data Media posterioani prezenftei deciziuni in Monitoral Oficiad, ea arhivar a ator eu 3 gradatii, grapa A 39/29, in posbuil ee i s'a tannsformat prim bugetul pe earereitiul 1946/946, la &tee* directie, indeplinind efeetiv functia de arhivacr. Irlem Nr din 28. Septenwrie 1915, se acorda dreptut la a dötta gradartie d-nei Oteorgeta Stefan Gheorghe, pe data de 1 24 SIONITORTIL OFICIATI*(Partea Nr ani si 11 haai timp serval, unnamicl ea pla se ilea, Ma data innerierii gradatiilor in lniget Idem NT din 4 Oetoinvrie 1945, d-na Georgia, Ana, dactilograrg eu, 3 gradiatii, dela SeErvicinl sanitar al judetalui Târnava Mare, se trailsferà, pe data imediat posterioarä biieärii pnezentei deciziami In Monitoruf Oficial, in aceeasi calitate, la Sana,- twill T. B. C. Sibiu, in postul vacant de dnetilografii färä grada0e, difiereqa da grad.4ii urmâncl a i se pläti dolt% vechiufl post. Idean Nr din; 25 StiptentVrie 1945, d-na Maria Nutil., pensonal de servichi la Servicial sanitar al Portudni, joustiainta, se pune: in retragere din dieiu, pe data de 30 Septemvrie 1945, pentru eaz de boalä contnaetatä thnpul, dar nn diù eau= servkin, lui Prin deeizin inspeeter generait sanitar Iai Nr din 3 Idle 1946, se moral personalului sanitar auxiliar mentionat mai jos dela iiitituiue salaams din omul. si act Beau, graatille specificate in dreptul. fieeärnial, pe data de 1 Apailie 1946, Si anume: Gradatia I, aotualului pergonai sqnitar auxilinr fdir4 gradatil, Ramat C. Vasile, agent sanitar lia Oere. Demnita, Maria, jud. Baain, care la data de.mai nil are 5 ani si lurai de serviciu. Atonniesei Eofrosina, mot.* la Cere. Brusturoas% ad. Baal', eare la.datá.de mati sus are- 6 ani si 2 hmi de Ser- &are Anieta, missal Baeäu, eane la data de mai sits ane 5 ani si - hmi de servicia. Bogdan Aglaia, ioniunikel, la gpftalul Pavel 0 Ana Cristee.", din ea eare la delta de Mai sus are 5 ani 3 luni de servieiu... Gradatia II, actualului personal Sanitar aifiliar oti 1 grarlatis. Dammam Maria, infirmierä la ad. Pavel.0 AIM OriBilea".., din. Baal], care la data de mai 'sus are 10 ani si 11 lunidìe serviehr. Liehi OM3stantin ofieiant sanitar Spitalul din Vale; Rea, jacl. Badiu, care la data de mai sus are. 10. ani 5j 4 luni de serviciu. GradoVa III; actualukti perional smaitar ausiliar '2 gkedaiii Theodor; agent sainitlat, -"Hiliateand. Oelv- Btrr.o!; cateladahade Mai sns, are 16 api si Juni Ole P.Ovi011,- 9 Oetennirle 1945 Grade& 77, actuatuluti personal &natal! alwr tk cu gradatti Dada Ana, moasä I Oere. jud. Baau, care la diata de Mai Effls are ani 0 6 luni de serviciu. Idem NT din 3 lulie 1946, Afe aeordii personsibuilui =liter auxilian meutionat mai jos, dela servieille 0 ins stitutiile sanitáre din judetul Facia; vadatiile specificate Ial drephil fifth"- ruia, pe data de 1 Aprilie 1945, si mime : Gradatia I fwtval.ului. personal sanitar auxiliar fiír4' gratlatii Locovei Aurel, oficiant sianiftar, dsla SpitalulHuSi, jiic14uil Pàlcicu, care la 'data de mai sus áre 5aauii7 luni de serviciu. Grigorateä Profira, mousä, Oare. Galanmeoaria, jadetul. Facia, care la clatá de mai suli are 5 ani si 11 luni de ser.-.- GerOu Ionela Mau; Me*, dela Cens: rayeresti, judem Fäleitt,. care la data de mai Sus are 6 ani 0 8 luni de servieis 1Cfraclatta III..actualului personal sanittir aueliar au gradatil Andrieseu.0etavian, ofielant saalit6;, dela Sptalult ROduaineni,.judeV11 FAN eiu,. care la data de- mai sus are 16 nail 4 ltmi de servicin. Ra'iranal Nicolae, agent sanitar, de1 6 Oirc. Berezeni, judetal Facia, care la data de anai sus are 16 anf. si 4 luini de perviciu.. On:Tugela Oonst.,. agent sanitar dela Lama Banului, adetul Falciu, care la data de maisus are 15 ani si 3 lani de servieht. Azoitei leanav moask-dela Oene. RA dueäneni, judetil Fälteiu, care la data de mai sus are 15 ani de servieiu. Gradapa.1V uotualului personas sanitar aumiltár. au 8 gradatil -.Pintilie llie oficiant saintar, delo Räducitnent, judetul eaire.la' data de Mai sus are 20 ani 0 7, luni de serviciu. Pivnieeru Iowa, agent sanitar,. dela or,s0.11 Huai, jnd. Fideiu, care ja data e mai sus awe 20 ani, i kikyto, i de servieiu. prfutatia act:au/alai personal sanitar auailtar cu 4 gradattl. Andreases. Ecaterin.a.moasä, 06re. Seoposeni-Gorbani, judetul eh; care la data de mai sus are 25 ani f}i. 11 lani de servieiu. Idenl NI% din 3 Julie 1945, se a-. cork.personalului sanitar auxiliar men-. mai jos, dela Inatìtuiile sanitaré din.orasul i jud. -Non4, gradaltilo spe-

25 9 044 Wire 1903 MONITORUL OFICIAL (Parka I) Nr eificate in dreptul fiecarnia, pe- 'data de, Aprilie 1945, ai anume: Gradetia I actuahelul personal santtar auxiliar Ara gradati Sebastian Ioan, agent sanitar dela.cere. Costisa, sud. Neamt, care la data de mai sus are5 ani ai 3 luni de serviciu. Acatrinei Gheorghe zie Stan, ag. sanitar dela Cerc. Tasläu, jud. Neamt, care la data de ai sus are 6 ani de serviciu. Limbeic Trofim, ag. sanitar dela Cere. Bältätesti, jud. Neamt, care la data de naai sus are 5 ani si 3 luni de servicia. Mardare Liubeic Virginia, moa$5, dela Cere. BältAtesti; jud. Neamt, care la data' do mai stis a Implinit 5 ani ai 8 bani de serviciu. Ionel Natalia, moasä dela Care. Cosjud: Neamt, care la data de mai sus are 5 ani si 5 luni de servieiu. Cäinpeanu Eufrosini, moasii dela Care. Cficiulesti,lud. Neamt, care la data de mai sus are 5 ani si 5 luni de serviriu. Huianu Ana, moasä dela Cere. Picas, jud, Neamt; care la, data de mai sus are 5 ani i 21.uni.de servieiu. Buda Chertie Maria, mom*" dela Care, Bodesti,.jud. Neamt, care la data de mai sus are 5 ani i 2 luni de servida. Resmeri# Teisanu Natalia, moash dela Cam tanatori, Nearat -care la data de mai.sus are 5 ani si -6 luni servichi. Arseneseu Vatamanu Maria, moasii dela Core. Petrieani, iud..neamt care: la data de Mai, am are 6 ani serviciu. Chelaru-Codreanu E., moasii dela Cere. Negresti-Neamt, care la data de mai sus are 6 ani ai 2 luni de servieiu. VrAnceanu.Eleonora, moasä dela Care; RomAni, jud.,neamt, care la data de mai sus. are 5 ani- si 5 luni de serviciu. Andronie Rusu Olga, moasä dela dere. Gelu-Neanit, care la data de mai sus are -5 ani ai 2 luni de serviciu. SAlägeanu PAun Natalia, moaaa dela Care. CeahlAu-Neamt care la data de mai sus are 5 ani $i.3- hrni de serviciu. Ailindi Anastasia, moasil dela Cerc. )ztaslu-neamt care la dat c-.. de mai sus are 5 ani i 3 luni de ServiCiu.. VfitAjelu Varvara; infirmierá dela. Spitalul Tg.-Neamt, care la data de mai sus are 5 ani si 5 luni de Serviciu. Mändru Maria,' infirmier5 dela Spi-. tahd Piatra-Neamt care la data de mai sus are 6 ani si 10 luni de serviciu. Résmeritä Elena, infirmier5 dela Spi- alul Piatra-Neamt care la data de mai sus are 5 ani -de serviciu: Gradatia II actuatulia penonal sanitar cz& 1 gradatie lluianu Neeulaie, agent sanitar dela Care. Bicaz-Neamt, -care la dat de mai sus are 10 ani i6 luni de serviriu. -Ungureann Gbeeighei, agent sanitar dela Core. Ranceati, jud. Neamti care la data de mai sus are 10 ani si 6 luni de servieiu. Teisanu Constantin, agent sanitar dela Cerc. VAnAtori-Neamt, care la data de mai sus are 11 alni de serviciu. Cäeiuleanu Buzdugan Maria, moasa dela Cere."Bistrita-Neamt, care la data de mai sua are 11 ani si 5.hmi de serviciu: Botia Ana, infirmier5 dela Spitalul Piatra-Neamt, care la data de mai sus are 11 ani de servichi. Gradatia III actualului personal sanitar auxiliar en gradat4 Luca Neeulaie,.ag. sanitar dela Cerc. Hangu-Neamt, Care la data de mai sus are 16 ani ai 11 lupi de servieiu... Dimitriu Ioan,--agent.sanitar dela Core. Rosnov-Neamt care la data do mai sus are 15 ani i 1 hint", de servieiu. Vasile, Ag. sanitar. dela Care.,Gireina-Neamt, care la data de mai sus are 15 ani Si 7 luni de serviciu.- Boboc.Gheorghe, ag. sanitar in orasul Piatra-Neamt, care la data de mai sus are 15.ani de serviein. Dabija Riixanda, moauí dela Care. Rizboioni-Neamt, care la data de mai sus are 15 ani si 5 luni de serviciu. Gheorghiu Constanta, of. sanitara dela Spitalul P.-Neamt, care la data de mai sus are 15 ani si 3 luni Serviciu. Mändru Vasile, of. sanitar. dela SPitalul P.-Neamt, care la data do Mai sus are 15. ani -si 1 ling de serviciu. CrAeseu Maria, moas5 dela Spitalul P.-Neamt care la data de mai sus are 16 ani i. 2 luni de serviciu. Gradatia IY actuatutui personal sanitar auxiliar cu 8 gradatli Asavei Vasile, agent sanitar dela Cam Dumbrava-Rosie, iud. Nearat, care la data do mai sus are 21 ani si 10 WM de serviciu. Ciltea Nicolaie, ag. sanitar dela Cerc. RAzboieni-Neamt, care la data de mai sus are 20 ani ai. 9.1uni de serviriu. BAlasa. Marin, of. sanitar dela Spitalul Tg.-Neamt, care la data de mai sus are.23 ani ai 9 luni de serviciu Budäu Vasile, ag. sanitar dela Cere. Bodesti Precista, jud. Neamt, care la data de mai sus are 20 ani si 2 lard de serviciu. Nicolau Natalia, moasii dela Cerc. Rediu-Neamt care la data de mai sus are 20 ani ai 6 luni de servieiu. Bursue Gheorghe, of. sanitar dela Spititdail Hangu-Neaant care la data de mai sus are 20 ani ai 10 luni de serviciu. ionescu Bursue Maria, moas5 dela Spitalul Hangu, jud. Neamt, care la data de mai sus are 20 alai i 2 luni de servieiu. Moraru Eugenia, of. sanitaril dela Spitalul Contagioai Piatra-Neamt,, care ladata de naai sus, ate.22 ani de serviciu. Gradatia 37 actualului personal sanitar ' (twilit," el& gradatii Andronaclie Nicolaie, ag. sanitar dela Care. ZArnesti, jud. Nearnt, care la data de mai sus are 26 ani si 5 luni de serviciu. Vasiliu R. Vasile, ag. sanitar dela Cere. Dragomireati, jud. Neamt, care la data de mai sus are 25 ani $i 8 luni de serviciu. Anghel Victor, ag. sanitar dela Care. MArgineni-Neamt, care la data de mai sus are 25 ani de sorviciu. Bordeanu Maria, modsä dela Cere. Podoleni-Neamt care la data do mai sus aro 25 ani si 8 luni de serviciu. Idem Nr din 3 Iulie 1945, se a, cordil personalului sanitar auxiliar month), nat mai cos, dela institutiile sanitare din orasul qi slid. Roman. gradatiilo specifi. cate In dreptul fiedruia, pe data de 1 Aprilie 1945, ai anume: Giadatia I actualului personal sanitar auxiliat fiird gradatii Blänaru Joan, agent sanitar dela Cere.- M1Mcelul de Sus, jud. Roman, care la data de mai sus are 5 ani ai 2 luni de serviciu. Matei Constantin, ag. sanitar dela Cerc. SAboa.ni-Roman, caro la data de mai sus are 5 ani $i 4 luni de serviciu. Roau laboranta dela Spitalul Precista Mare-Roman, care la data de mai sus are 5 ani de serviciu. Gradatia III actualului personal santtar auxiliar cu Z gradatii Trifan A. Joan, agent sanitar dela Cerc..Mirceati-Roman, care la data de laai sus are 15 ani de serviciu. Sii.vescu Gheorghe, ag. Bandar, dela Serv. sanitar al orasului Roman, care la data de mai sus are 16 aw si 1 lima de serviciu. Gra4a0a 117 'aotualutui personal sanitar ausiliar au 8 gradatil Toma Vasile, ag sanitar dela Serv. sanitar al orasului Roman, care la data de mai sus are 21 ani de serviciu. MurArescu G. loan, ag. sanitar dela Care. Cuza,-Vodit-Roman, care la data de mai sus are 20 ani i '7 luni de serviciu. Grad.* V actualului personal sanitar auxiliar cu 4 gradatiti Grädinaru Neculaie, ag. sanitar dela Cere. Galbeni-Roman, care la data de mai sus aro 25 ani si 9 luni de serviciu. Idenm Nr din 3 Iulie -1945, se acordi personalului Bandar auxiliar mentionat mai es, dela institutiile sanitare din orasul i udettil Vaslui; gradatiile specificate in dreptul fieefiruia, pe data de 1 Aprilie anuine: 25

26 8772.MONITORUL OFICIAL (Par lea I) Nr..230 Vradatia 1 actual:1,ni personal sanitar auxiliar fárii gradatiti Mihai Toma, agent sanitar dela Cere. Tibiinesti-Voslui, care la data do mai sus are 5 ani si 4 luni do serviciu. Filip Maria, moasi dela Core. Fiieuta- Viislui, care la data de mai sus aro 5 ani 5i 5 luni de serviciu. Foghel Eufrosina, moasa. 'dela Spitalul DrAghici"-Vaslui, caro la data de mai sus.are 5 ani 5i 4 luni de serviciu. Gradatia II aotualului personal sanitar au.uiliar ou 1 gradafie Mocanu Eleonora, ag. eanitara dela Coro. Muntenli de Jos-Vaslui, care la data de mai sus are 10 ani 5i 6 luni de serviciu. Pirtea Constantin, agent sanitar; dela Cerc. Scânteia, care la data de mai sus aro 10 ani ai 5 luni de servieiu. Gradafia III aettalului personal sanitar aurciliar ou 0 oadati4 Grigore Gabor, of. sanitar, dela Spitalul Negresti- Vaslui, care la data de mai sus are 16 ani 5i 6 luni de serviciu. Gradqia.tv aotualuivi personal sanitar ausiliar ou 8 aeadafii Bojoagii Dumitau, agent sanitar, dela Care. Moara DomneascA, iud. Vaslui, care la data do mai sus are 20 ani si 10 luni de serviciu. Sevastirn Adela, agenta sanitari, dela Core. Negresti-Vaslui, care la data de mai sus are 21 ani i 9 luni de serviciu. Steoboreanu Neculaio, agent sanitar, 'dela Serviciul sanitar al orasului Vaslui, care la data do mai sus are 20 ani si 7 lunl de serviciu. Baraetaru Elisabeta, moa.ä dola Cerc. Osesti-Vaslui, care la data de mai sus aro 20 ani si 8 luni de serviciu. aradatra V aetualului personal sanitar airiiin ou 4 oradafii Marcu Dumitru, agent sanitar dela Cere. Feleina, jud. Vaslui, 'care la -data 'do mai sus aria 25 ani de serviciu. 1?rin decizia d-lui inspector general sanitar al Regiunii IV sanitara Pitestti ou Nr din 22 Septemvrie 1945, d-na Apetroaiei Elisabeta, absolventii a!tveoalei de moase din Sighisoara, se numeste ea moa.srt la Seetia matomitate dela Spitalul Targoviste-DAmbovita, In mod provizoriu, pe data publiciirii in gonitorul Ofieial. MINISTERUL MUNCH Prin decizia ministerialit Nr din 1 Octomvrie 1945, d-na Marcela Matei, invatatoare la $coala de fete Nr. 2 din Slatina-Olt, se dotaseazit Po iata prezentei deeiziuni, in acect departament si se de1eag5. inspector pentra ciiminele de ucenici. Plat a salariulni se va face dela eatedrte MINISTERUL ASISTENTEI ASIOURARILOR SOCIALE Prin deeizia ministerialg Nr din 26 Septemvrie 1945, d-1 Riiduleseu Daniel, agent administrativ olasa actual: administrator al Dispensarului Nr. 1 al-casei Centrale a Asigurilrilor Sociale, se deleagii pe data prezentei deeiziuni, a indeplini funetiunea de administrator al Spitalului in local]. d-aui Dumitriu Gheorghe, care so desareineaz5, din aceasta cantata. p-1 Dumitriu Gheorghe, administrator do imobil clasa II, se trace, pe data prozentei deeiziuni, ea administrator delegat al Dispencarului Nr. 1, in local d-lui RAduleseu Daniel, trecut la Spitalal aka'. D-1 Constantin Tomoscu, inspector in Casa Centralit a Asigurkilor Soeidie, se insareinea,zii a asista la instalare 51 p red are. Idem Nr din 25 Sep temvrie 1945, Pileurariu impiegat 1 gradatie, la. Casa Asigurkilor Sociale Lugol, se lasi In diaponibilitate, po zina de 1 August 1915, data parrisirii servicererea de demisie nefiind aprohat.a. Idcm Nr din 4 Octomvrie 1945, d-1 Gheorghe Tabaranu, administrator do mobil olasa 1, easier al Spid-1 Tiinase Gheorgbe, agent administrativ clasa eeonom, se destitaosc din serviciu, potrivit art. 137, al, I, din Codul functionarilor publici. D-1 Nicolae Mihiiilesou, telt de birou, administrator al spitalului, se destitue din serviciu, potrivit art. 137, alla, c i h, din Codul functionarilor publici. D-nii: Ianeseu Vasile-Tmndafir,,telefonist clasa II, contabil al spitalnlui Poloneine Dumitru, meserias clasa IV, buciltar, se destitue din serviciu potrivit art. 137, alin. h, din Codul functionarilor publici. Serviciul de contencios al Casei Centrale a AsigurArilor Social() va introduce aotiune In ustitie, petrivit patrimoniului public, pentru. reeuperarea pagutalor, land totadati msurfle neeasare asigurataare. -9 Ootomvrie 1945 Idem Nr din 22 Septemvrie 1945, se recunoaste urmatorului personal sanitar auxiliar din Asigurilrile Sociale, graft-title specificate in dreptul fieckuia, cu incepere dela 1 Aprilie 1945: Lisievki Natalia, eora. infirm, cu. gr,, Iaì, i se recunoaste a 2-a gr. Toader Aglaia, sora infirm. eu 1 gr., Iasi, i se recunoaste a 2-a gr. Olaru Ana, moasit sp. cu 1 gr., Iasi, i se recuneaste a 2-a gr. Verdes Gheorghe, of. sanit. cu 1 gr. Jata, i se recunoaste a 2-a gr. Vorniceanu Natalia, mot* sp. cu 2 gr. Iaai, i se reeunoaate a 3-a gr. Andreaseu Stefania, moasa sp. cu 1 gr., Iasi, i se recunoaste a 2-a gr. Loghin Emilia, moasil Spit., Iasi, i se recunoaste 1-a gr.. Hodos Florka, moasil spit. 10.0, i se aeorda 1-a gr. Zamfirescu Natalia, moasii.spit., Iaai, i se acorda 1-a gr. CulitA Elena, soril infirm., Piatra- Neamt, i se recunonste a 2-a gr. Chiriert C-tin, of. sanitar cu 2 gr., Piatra-Neamt, i se recunoaste a 3-a gr. Fortini Francise, of. sanitar au 1 gr.,. Piatra-Neamt-Crucea, i se recunoaste 2-a gr. PuseutA- Stanea, moasii. spit., Tg.4 Neamt, i se recunoaste 1-a gst, Voliseu C-t:n tehn dent, Pitesti, i so -recunoaste 1-a gr. BulgAras Profira, sorä ocrot,, Lung. Museel, i se recunoaste 1-a gr. Golei loan, of. sanit. en 1 gr., Tn.( MAgurele, i se recunoaste a 2-a gr. Mateescu Elena, moasit spit., Alexandria, i se rectmoaste 1-a gr. PuPuiae Pelaghia, of. sanit., Alexandria, i se recunoaste a 2-a_gr. Parvu Ilie, of. sanit. cu 4 gr., Alexandria, i se recunoaste a 5-a gr. Pietro- Stoica Gheorghe, of. sanit. aita, i se recunoaste 1.--a gr. Moraru Victoria, infirmiera, &WV-C.-Lung, i se reeunoasto 1-a gr... Ilia harm, moasii sp. cu 2 gr., Tiirgoviste,j se recunoaste a 3-á gr. Plesa stefan, of. sanit. ou i gr., Tiirgoviste, i se recunoaste a 2-a gr. Moldoveanu Teodor tehn. dent., Tfir-. goviste, i se recuneaste 1-a gr. Lupoiu Gheorglie, of. sanit eu 1 'gr.% TArgoviste, i'se recunoaste a 2-a gr. Dumitru Nieolae, of. sanit. eu 1 gr.., Tttrgoviste, i se recunoaste a 4-a gr. Dinu Tarsita, infirm. cu 1 gr., Gura Oenitei, i se recunoaste a 2-a gr. Mircea Avide, moas'a spit. Puejoasa, i se recunoaste 1-a gr. Dumitrescu Ioana, moa5ii, spit. au i gr., Pietroqita, i s recunoaste a 2-a gr. Neagoe Vasile, of. sanitar Pietroaita,- i se recunoaste 1-a gr. 26

27 9 Ootonwrie Natu Veronica moasa, spit. Thrgoyiste T. B. C., i se reennoaste 1-a gr. Tiroiu Paraschiva, moasii spit. Ga-,;o0.. se recunoaste 1-a gr. Panaiteseu St., moasa spit. Galati, i se recunoaste 1-a gr. Sobotici Pusea E., moash spit. Galati, I se recur oaste 1-a gr. Chebae Joita, moasa spit, Galati, i se reeunoaste 1-a gr. Dendrino Maria, moasa spit. eu 1 gr., Galati, i se recunoote a 2-a gr. Stomata Elisabeta, oasa spit. Galati, i se recunoote 1-a gr. Cazaeu Ioana, moasa spit. Galati, i se reeunoaste 1-a gr. Mfirza Eugenia, laborant au 4 gr., Galati, i se recunoote a 5-a gr. Costea Panna, laborant, Galati, i se reeunoaste 1-a gr. Ilieseu Pia, moasa, spit., Galati,.i se recunoaste 1-a gr. Leu Stefan, of. sanitar, Galati, i se reeunoaste 1-a gr. Palads Lucia, sera infirm. Galati, i se reculloaste 1-a gr. Pändarn. C-tin,tehn. dent., Galati, i se réeunooste 1-a gr. Zisulescu Tineu, Of. sanitar cu 1 gr., se reeunoaste á 2-a gr. Floreseu Maria, sera oerot., i se recunoaste 1-a gr. Oprina Elisabeta, me* spital Pioi se reennoaste 1-a gr. Popa loan, ()aslant sanit., Vega., i se reempoaste 1-a gr. Plesoiamt Mitra, oficiant sanit., Boldesti, i se recunoaste 1-a gr. Stambulin C-tin, ofieiant sanit. eu 1 gr., Urlati, i se recunoaste a 2-a gradatie. Zlotea Andrei, oficiant sanit, T. B. C., i se recunoaste 1-a gr. Raclucanu Sofia, infirm. eu 1 gr., Braila, i se recunoaste a 2-a gr. Baiter Alfred, tehn. dent., Braila, i se recunoaste 1-a gr. Chiritoiu Maria, laboranta, Bràila, i se recunoaste 1-a gr._ Butunoiu Ana, moasa eu. 1 gr., Braila, i se reeunoaste a 2-a gr. Dozaneseu Draghici V, moasa eu 1 gr., Braila, i se recunoaste a 2-a gr. Vasiliu Aneta, moasa eu 3 gr., Baeau, i se reeunoaste a 5-a gr. Nieolau Veronica, moasa, Bacau, i se reeunoaste 1-a gr. Merenta Maria, tehn. rad., Bacau, se recunoaste. 1-a gr. Varnav Elena, moasa cu 3 gr., Bacau-Moinesti, i se recunoaste a 4-a gr. Varbiu Eugen, of. san., Bacilu-Comanesti, i se reeunoaste 1-a gr. Lasear Elena, moasa eu 1 gr., Baeau, i se recunoaste a 2-a gr. Cristian Lucretia, moa, Baeän- Onesti, i se reéunoaste 1-a gr. Patnreneu- Nicolas, ofk% sanit., Buzau, i se reeunoaste 1-a gr. MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. 230 Davidoviei Anton, tehn. dent,, Buzau, i se reeunoaste 1-a gr. Moise Nieolae,. ofic. sanit. eu 2 gr., Buzau, i se reeunoaste a 3-a gr. Barbu Savuta, moasa eu 1 gr., Rm.- Sarat, i se recunoote a 2-a gr. Ar.done Maria, Of. sanit., ampina, i se recunoaste 1-a gr. Dobronici Elena, mool spit. Campina, i se reeunoaste 1-a gr. Marin Stelian, ()fie. sanit. Predeal, i se recunoaste 1-a gr. Salvet Elena, moasa cu 3 gr., Sinaia, i se recunoaste a 4-a gr. Ghinea C-tin, of. sanit., Smala, i se recunoaste 1-a gr. Co ocaru,eugenia, of. sanit., BAicoi i se reeunoaste 1-a gr. Mihasseu C-tin, of. sanit. eu 2 gr., i se reeunoaste a a-a gr. Neeula Ioan, of. sanit., Margineanea, i se reennoaste 1-a gr. Suzan Maria, supraveghetoare, Azuga, i se recunoaste 1-a gr. Bartas Diamanta, moa.sä spit. SPit. Constants, i se recunoaste 1-a gr: Lazareanu Maria, moasa, spit. eu, 3 gr., Craiova, i se reeunoote a 4-a gr. Simidan Dumitra, sora inf., Craiova, i se reeunoote a 2-a gr. Stäneseu Joan, of. sanit. au 1 gr., Craiova, i se recunoaste a 2-a gr. Nedea Angela, of. sanit. au 1 gr. Craiova, i se reeunoaste a 2-a gr. Rizoli Ioana, moasä spit. eu 1 gr..bresoi, i se reeunoaste a 2-a gr. Stakeviei Mihail, tehn. dent:, Valea Sadului, i se reennoaste a 2-a gr. Vlad Marin, ofic. sanit., Craiova-Caracal, i se recunoote a 2-a gr. Zamfiréseu Dumitra, moasrt sp. eu 1 gr., Craiova, i se recunoaste a 2-a gr. Teodoreseu Maria, sora, in.f., T. B, C., Tr.-Severin, i se reeunoaste 1-a gr. Jomir Rozalia, moasä spit, Botosani, i se recunoaste 1-a gr. lonescu Gh., tehn, rad. cu 2 gr., Galati, i se recunoaste a 3-a gr. Alocatale pentru plata gradatiilor aunt inserise in bugetul pe exereitiul 1945/946. Idem Nr din. 26 Septemvrie 1945, se anuleaza decizia ministerialà Nr din 13 Iunie 1945, prin care d-na Bogoi Adela, om de servieiu el V la Casa Asigurarilor Sociale Constanta, Spitalul Clement Popeseu, Teclairghiol, a fost din eroare pensionata pe data de 1 Octomvrie 1945, pentru linatta de varsta. Prin decizia d-lui director general al Casei Centrale a Asigurarilor Social*, Nr din 23 Iulie 1945; d4 Bàoiu Stefan, om de serviciu elasa III, la Depozitul de imprimate din Casa Centrala a AsIgurarilor Sociale, se trece. pe data 87'73 prezentei deeiziunii, in functia echivalonta de cuartter de dosare elasa III, la Direetia alministrativa din Casa Can. trala, a Asigurarilor Sole, urnainh d a fi pliitit din postul sila actua l! pfina la noul buget. Idem Nr din 26 Septemvrie.1945, d-1 Buren. Mihail, actual fochist clasa V, la Spitalul Principele Nieolae" din Azuga, se trace in post de melanie clasa IV la acelasi spital, pe data publidirii prezentei deciziuni in Monitorul Oficial, i retribuit eu salariul de lei lunar, conform grupei C, tip 11. Idem Nr din i Octomvrie 1945, d-1 I. Judean, se angajeazrt tempo, rar in functiunea de mecanie clasa IV, la Spitalul Vulcan, pe data prezentarii la servkiu, care nu poate depasi 45 zils in urnaii dela data prezentei deciaiuni, urmând sà fie retribuit eu o diurnä de lei lunarii, fart]." alt drept la indemnizatie de scumpate, chirie sau ali aiutor familiar. COMUNICATE SI CIRCULARI MINISTERIALE MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE Faeultatea de Arhitecturi In conformitate eu art. 72 toi 73 din legea invatamitntului superior, se public:a pentru a fi *palpate prin concurs urmfitoarele postnri de personal didactic alutator vacante la Facultatea de arhitectura: 1. Peen1 de asistent pe 1âng catedra de proecte de arhiteetura generalä aplieata (prof.'0. Doicesm). 2. Postal de asistent pe Dag& eatedra de constructii. Candidata vor inainta cererile de inscriere, insotite de actele legale Seeretariatului facultätii, in eel mult 20 zile dela data publicarii. Facultatea de SOinte din Iatli La Facultatea de stiinte din Iasi cunt vacante urmatoarele posturi: 2 posturi de asistenti la Laboratorui de fiztiel moleculark amstka si optica, grupa A 8 bis, tip 24, cu salariul bugetar lunar de lei fiecare. 1 post de asistent la Laboraterul de chimie organic:1i, grupa A 8 his, tip 24, cu salarful bugetar de lei. Doritorii de a ocupa acest post se vor inserie la Decanatul Facultiltii de trtiiota din Iasi, In ternaen de 20 zile dela. data publicarii vacantei in Monitorul Candklatii vor trebui sa Indeplineasei conclitiunile impuse de art. 72 si 73 din legea de organizare a invatrimantului superior. Nr, 328/

28 8774 MONITORITL OFICIAL (Fates I) Nr. 230 Direotia tevitimantului superior In eonformitate cu cl:epozitiunile art. 63 din legea relativil la organizarea laviltamântului superb:it', ministerul pablica raportul Comieiunii de chemare prin traneferarea d-lui profeeor titular N. Daecovici, dela Facultatea de Drept din Isoi, ca. profeeor titular la catedra de Drept international public, dela Facultatea de Drept din Bucureoti, Nr /945. Subscrioii Anibal Teedorescu, George Fotino oi Ion V.. Gruia, prpfesori la Facultatea de Drept din Bucureoti, euntom de parere, aoa cum se constatit i In procesul-verbal incheiat In ziva de 26 Iulie 1945, sit fie chemat, la catedra vaeanta de Drept international public dela Facultatea de Drept din Bucureoti, d-1 profesor Nicolas Daecovici, titular al ca. tedrei.de Drept international public,- la Facultatea de Drept din Iaoi. Propunerea noastrii o sprijinim pe motivele euprinse in acest raport. I. D-1 profesor Nicolae Daocovici, este titular al catedrei de Drept international public, la Unlversitatea din Iaoi oi a fost numit, pe bazä de concurs, profesor universitar agregat la 15 Iu lie 1923; a fost apoi definitivat, la aceastii, catedra, in 1926: in conditiunile legii de organizare a Invittiimantului universitar, atunci In vigoare. In 1940, a lost propus pentru inttlia eerie pentru transferarea prin dubfare, la catedra de Drept international eublic, dela Facult. de Drept din Bucureoti. Inteadeviir, prin decretul-lege din 28 August 1940, priviter la reglementatea situatiei facultatilor atunci desfiin- 1,ate oi a membrilor corpului didactic dela acele facultitti, s'a statornicit, in vederea acestor lucräri, prin art. 5 oi 6 principiul incadrärii din oficiu la celelalte Universttäti din tard, a profesorilor conferentiarilor riimaoi dela facultätile desfiintate, la vacantele existente la.celelaite Universititti, lar in cazul lipsei de eatedre vacante s'a previtzut principiul dublärii catedrelor, uncle so simte neyoe ; pen art. 7 s'a prevoeut cl odatä cu Incadrarea din oficiu a personalului didactic dela Universita tea desfiiutatit, mi- Nsterui va putea sä trinsfere la catedrele i conferintelc vacante fi la cele dublate dela facultätile sinzilare din Bucureoti, Iai oi Cluj. oi pe profesorii conferentiarii dela facultittile respective, ale ieestor UniversitAti, trt Cazul când a- oeotia consimt. Aceste Incadritri oi traneferiri urmau sit se facii, in conditiunile art. 8, de 0 comisiune alciltuiti din reetori, decani i profesori. In ce priveote catedra de Drept international public, 28 comisiunea de incadritri, alatuitä din cátiva profesori ai facultittii noastre, a recomandat pentrii transferarea prin dublare pe temeiul activiatii i reputatiet deosebite, pe d-1 profesor Nicolae Daocovici, la catedra de Drept international public, al carei titular era prof. G. Meitani (Proces-verbal NI.. 169'549 din 20 Septemvrie 1940), oi a propus, totodatä, pe d-1 prof. Turcauu, ramas dela CernAuti, pentru incadrgea In locul d-lui profesor Nicolee Dayecovici la Ia i. MInisterul afa dat curs recomanditrii de incadrare, prin transferare, a d-lui profesor Daocovici i a ineadrat pe d. prof. Turcanu, la Sibiu, uncle triple; in loc sa dubleze catedra de Drept international. In urma intampinarilor focute, mi21 nisterul revin'e numai In ce priveote Ineadrarea prof. Turcanu la Sibiu, aclutcându-1 la pen dublare, operatiune posibila numai prin pensionarea anticipata, inainte de sfaroitul anului oeolar, a prof. Juvara, titularul catedrei de Drept international privat, dela Universitatea din Iaoi. Numai datorito unei neseeetiri a dispozitiunilor decretaluileie din 28 August 1940, prof. NiC. Daocovici n'a fost confirmat ca incadrat prin dublare, licit din 1940, la catedra de Drept international din Bucureoti, aoa ca prin propunerea ce o facem, se restabileote starea de legalitate in favoare d-lui prof. Daocovici. II. Activitatea Hit/lifted a d-lui profesor Daocovici, se poate grupa in: 1. LucrAn i stndii de drept conetitetional 2. Lucriiri i studii de drept tional public. 3. LucrAri i studii dc istorie ei politicà internationaii insteeire generala se desprinde die toatii, aceastit activitate otiintificit. Cunootintele aprofundate, in séctorul dreptului public' intern, i-au ingitcluit perspective Oi edânciri speciale In tiinta Dreptului international public, in aceeaot milsura in care dreptul intern oi dreptul inteenational au zone ce se intrepotrund. Regulile luridice fundamentale prin care statele participit la viata internationala au oi o cousacrare formala interna, fie cä ele sunt munai rezultatul pittrunderilor elementelor internationale in Constitutia interna, fie c'à ele reprezintil necesitatile directe i spontane interne, in procesul natural al colaboriirii Natiunilor sau in pozitia de interdependenta a- Statelor. Nu se poate neglija, nici dependenta mutuala, adica influenta reciprocit pe care Nat.unile o exereità uncle asupra altora, nici principiul libertatii Statelor, adicà principial suveranitittii Statelor pe 9 Oetomvrie 1945 oare se eseazit regula interdependentei Statelor suverane, nevoite si reglementeze problemele adesea. complexe pe care le ridici dependenta Natiunilor". (Punck-Brentano in Précis du droit dès gens, pag ; Dupuis in Récueil des cours, 1924, I. Les relations intern). Deaceea se explicit dece raporturile intre Dreptul international public i Dreptul constitutional, sub imperiul realitatikr, preocupa otiinta juridica, strainil românä, inteo masurit aoa de mare; ecest interes se adâneeote sub influenta fermelor noui ale Dreptului international. ExietA un drept constitutional international, care dupii Verdross este dreptul international cutumiar, deoi inca, din 1914, acest autor aratà CA in constitutiunile Statelor, gasim fundamental dreptului gintilor; acest drept este de natura identica cu dreptul constitutional exterior, el este la discretia Statelor care pot sriel modifice sau sii-i abroge, sustinere care este, insd, contrarie principiilor comunitittii juridice iri internatio nail Georges Scelle vede in dreptul constie tutional international, normele consti tutiee le comunifdtii internationale, iar B. Mirkine Guetzevitch, IntrebuinteazA formula dreptul constitutional international", cuprinzand, in aceasta regulele constitutionale de drept intern, Care au o intindere internationala ; adicä dreptul constitutional piitruns de elemente internationale: tratatele internetionale, declaratia de ritzboi, renuntarea la ilzboi, libertatile individuale; etc. (Récueil des cours de l'académie de la Hage 182, t. 38 ;,Le droit international et le droit constitutionnel, pag. 311 urm. l Draft constitutionnel international 1933, cu teeth: literatura Vezi oi Georges Seale In Précis du Droit des gens", Paris, 1932). In aceasta ordine de idei, pozitia Dreptului international public, fata de dreptul intern esteexplicaa, prin teorii substantial deosebite: Prin teorie coexisientei a cloud ordine jurklice independente: interna internationalit; b) Prin teoria recunoafterii prjorjtdtjj drcptului international. e) Prin teoria recunoagerii prioritdii dreptului intern; d) Prin teoria unitätii dreptului public. Nu mai putin interesante sunt porerile -constitutionaliotilor. Profesorul de drept constitutional. Max Seydel admite eel mult eun drept constitutional paraded", al Statelor civilizatc. in deesebi pe consideratiunea cii, orice drept trebue &f gäseasca local sa'a ífl teo putere.szeperioard". Internationalie tii germani sestin aeeeaoi idee. Pk. Zorn construcete conceptul unui drept constitutional exterior", Albert Zorn afirmil

29 9 Oetomvrie 1045 dreptul gintilor nu-i din punct de veders juridic, drept, dealt numai in mdsurd in care devine drept constitutional". Max Wenzel priveste dreptul internatlonal public ca un drept constitutional exterior al Statu Aceste pireri se IncadreazA, evident, intio anumiti pozitie a dreptului intern, fati de dreptul extern. Nu mai putin, insk ele aratá inlantuirea necesara, ineluctabilä, intre a- ceste discipline. CunoscAnd, ca specialist, aceste- douri discipline, d-1 Dascovici este pe deoparte In mäsurrt sä examineze, unitar, aceste seetoare care apartin dreptului public genenal, iar pe de altii parte, sä arate influentele reciproce. De foarte multe ori, spune d-1 Dascovici, regulele juridice internationale nu sum decdt o extensiune in afard a regulelor constitutionals interne, iar daci ne referim la dreptul public eamparat, vom constata norme juridice asernanatoare, san chiar identice la State le ajunse cam la acelas nivel de desvoltare In materie de Drept international public, sunt anumite principii ca/re tind spre o aplicare universald dupa ee ele si-au aflat origina departati In creatiunile politice constitutionale ale unui popor mai inaintat pe care eelelalte 1-au imitat". Principiile juridiee fundamentale interne, de pildi reghnul reprezentativ de originfi anglo-saxona, care se bucura de un prestigiu universal, pätrund tot mai Inuit in materia relatiilor internationale unde comunitatea popoarelor, se organizeazil juridic, aproape dupii aceléasi norme. (Curs de drept international public, 1935, Tip. Terek, Iai, Introducere). Totusi dreptul international public are un caracter universal, constituind o disciplinii pozitivi de aplicare in raporturile internationale o garantie supremi, pentru paeea progresul ornenirii eare a atins ultimul stadiu de desvoltare, In cennunitatea juridic:a internationali, riimrnând doar à perfectioneze organizarea functionarea institutiilor internationale. D-1 prof. Dascovici, in cercetarea pozitiei mai sus definitä, admite interventia i limitarea suveranitatii Statelor, In anumite chestiuni, privite ea a- partinand comunitätii internationale; implicit prin aceasta recunoaste existenta unei autoritati supra-statice. Charta dela San Francisco din 26 Iunie 1945, pune bazele unni adevirat Stat international, având organe i principii de functionare, intocmai ca inteo orline constitutionala nationalii. Ea este reznitatul incercarilor de a se rupe solidaritatea interdependenta Statelor. Dincolo de solidaritatea nationalä, viate MONITORUL OFTCIAT, (P.artea I) Nr. 230 popoarelor impune solidaritatea internationali impinsi papa la limita de pe urmi. In cursul eau din 1935, prof. Das covici scrie :,,omenirea nu se mai poate intoarce la viata de izplare st anarhio de odinioari i orke mifcare inapoi nu v( avea alt efect dectit rd intpingd inainte evolutia comunitdtii juridice internationale". Charta. din 26 Iunie 1945, dela SanFrancisco, confirma a- ceastri judecatä, pe deoparte prin organizarea sa organe deliberative g executive, si consiliul de securitate care nu este subordonat adunärii generale pe de altä parte prin principiile constitutionale ale comunititii internationale pe care le cuprinde! a) Organizarea unor mijloace de coercitiune care investesc deciziile Natiunilor Unite cu puiere sanctionatorie; b) Abolirea regulei unanimititii, in hotarttrile NatiunilOr Unite, eeeace constituc o infrângere,a principiului save. ranitdjj Statului, eu exceptia dreptului de veto pentru cei cinci membri p@rmanen aj consiliului de securibate, din cauza rrispunderii lor ma-. jore, executarea hotaririlor; c) De. Iegalizarea ca instrument de politich nationali, prin interzicerei cazurilor de räzboi admise de pactul Soc. Natiunilor, i eensacrarea principiilor pactului Kellogg de supunerea tuturor litigiilor unei proeeduri pacifice; d) Dreptul de interventie colectivii a Natiunilor Unite asupra tuturor Statelor, chiax j ne-membre, pentru mentinerea pàeii, a securititit si a cooperirii internationale; e) Internationalizarea sfortirilor pentru ridicarea standardului economic i social al individului j respectul universal id drop- firl turilor fundamentale ale omului, d.eosebire de -sex, rasi, limbà sau credintä ; f) aderarea, ipso facto, a tuturor Natiunilor Unite, la statutul Curtii de justitie internationalä i obligatia executarii deciziunilor ei. Deci, incerearea de a se rive solidaritatea internationali, a avut un rezultät opus consacrat prin aceastä Chartä constitutionalk internationalä, care pune bazele --Stao tului international. Ceeace este interesant de retinut, este faptul ci lucräiile studiile 'de specialitate ale prof. Dascovici, cuprind demonstratiuni ale acestor principii trecute astrizi in pozitivitatea internationald, ea fiind expresiunea unor realititi politice si sociale, ce nu mai pot fi Inliturate III. Wzaminarea luerdrilor de drept eonstituflonell Ne vom ocupa de lucrärile eele mai importante. 1. Revocabilitatea nulitatea &dot: judiciare, administrative fi politice (It& cnare premiati de Facultatea de Drepi din Bucuresti, la coneursul Diseseu`, din 1913), reväzutä, completatii i apoi tiprtriti in 1919 (pag. IV + 148), curi prinde interesante eonsideratiuni privf toare la invaliditatea actelor juridice de drept public, cercettund inexistent% nulitatea, anulabilitatea i revocabilita. tea actelor juridice de drept public. I/1. partea intâia a Ina-Aril, se ocuprt de ele4 mentele constitutive si de sanetiunel actelor judiciare. Adopti In distinctia nulitätilor, absolute vi elative, natura interesului care trebue ocrotif; jeaza distinetia juridici intre inexistentd nulitate j atenueaza rigoarea sane' pentru nulitatile virtuale, en pirerea c judecatorul va trebui, in afari de aprecierea in fapt, insufi cientk ad mai apreciezei In drept, dacil violarea acestui principiu este de naturi sä provoace nulitatea actului, dnpil unni din motivele indicate. In partea a doua a lucriirii sale; urmareste aceeasi idee, In raport cu conditille de existentá sanctinnea actelor administrative; SO ocupi de diferenta intre actul juritr dietional, In care numai in mod excep- Vonal se creeazii situatiuni juridiee nouj aetul administrativ care creeaza, prin excelenta, situatiuni juridice noui; cerceteazä sanctiunile i neeesitatea lor in dreptul administratív aalitand ei, anumite imprejuriri de fapt i consi. deratiuni de oportunitate, pot stabili caracteral de ordine publicri pe care ar trebui si-1 ailaa toate legile adminis. trative, preconizind aseel un control al inoportunititii actelor administrative (vizi di merito). Judecitorul trebue sa distingi Intre nereguláritatile actelor pentru vicii substantiale i accidentile deci nulitatea trebue sa se fdapteze, sa se 111mM/die dupa scopul pe care-1 urmiireste, in esentii, legiuitorul. De alai se.desprinde largo putere de apreciere a judecatorului i caracterul pretorian, aproape constant, pe care 1-a avut dreptul Public. Examineazii mai de. parte, institutia contericiosului adminis. trativ ; revocabilitatea j limitele revoeabilitatii actelor administrative, dintre care cea mai import/anta -este reapeetas, rea drepturitor caftigate. In sfârait, partea treia, examineazä actele politic* care concretizeasii conducerea Statului; actele de guverndmiint, parlamentare legislative. PormuleezA o teorie prop., 29

30 8776 MONTTORUL OFICIAL "(Nrfea I) Nr. 230 prie asupra actelor de guvernámânt, invedereazit caracterul absolut al legilor primare constitutionle; examineaza, principiul conformitatii legiior ordinare, legii oonstitationale. Afirmá ideea acelei 'prirti din doctrine dreptului constitutional de azi, ca puterea constituantà rezidd in Natiune" i greutatea de a se controla legfile care cuprind vointa sociald intreagd". Expune, cricontrolul constitutionaliatii legilor. distingind etistenta legilor, conformitatea legilor cu normele constitutionale de fond si abrogarea sau modificarea textelor constitutionale prin mijlaeirea legilor ordinare. Cerceteaza legislativ jurisprudential, in oadrul Constitutiunii din 1866, controlul constitutionalitatii legilor, allturându-se teoriilor care recunose tribunalelor de orice grad, acest drept i combätand teoria unor publicisti români el paza Consbitutiei este incrediurtato Regelui, teorie care reinvie puterea arbitrarä maximit a exeeutivului absolutist. 2. Declararta de rdzboi i incheierea tratatelor dupii COnstitutia noasträ, Iasi, 1928, pag. 28., In (west studiu d-1 prof. Daseovici disôut.ä o problemä de ordine constitutionalii internit : eine (ire dreptul, in eadrul Constitutiei din 1923, sa declare rdzboi, sä incheie pace si sit Incheie tratatte? Deci, formele externe ale declaratiei de razboi, efectele sale asupra Statelor j tratatelor anterioare, asupra bunurilor j persoanelor strline, nu inträ in aceastit cercetare. Gäsind insuficient textul constitutional, d-1 Dascovici recurge la eercetarea istorica si la normele eonstitutionale cu. tumiare. In trecut Domnul avea in Eteeastit meterie competenta exclusivä. De la cele douti inchinitris din,1891. qi 1513, se pune capitt drepturilor Donlnitorilor de a trimite soli la Curti le straine, de a incheia tratate de tot felul, de a face ritzboi. De atunel nu se mai poate vorbi de libertatea noastra in materie internationalä, pitua la. 1856, toate ritsvrätirile unui Stefänitii Vodit sau Mihai Viteazul. Färä a discute aici temeinicia acestor sustineri, oliserviim doer, c Domnul incheia -ackele de politicii.externä de acord cu boerii j cu sfatul, adica cu credinta tu- 'turor boerilor mari i qa cum o dovedeste materia1u1 documentar; a- poi nici inchinarea. nominald, nici inphinarea cu pephef, n'au suprimat libertataa noastril, n materiile Internationale, mai ales cii problema existentei eelor patru hatiserifuri fundamentale, este rezolvaiä negativ, piing scum. Retinemi ea interesanta insä, ideea continuitatii constitutionale cutumiare, aeslega rea p rob lemei aritate. D-1 30 bascovici compel% textele Constitutiunil din 1866 si 1923, cu art. 68 din Constitutia belgianit texte, care omit dispozitia c.. Regele declarü räzboi, incheie pace g tratale politice, din textul belgian, o- misiune explicabi1. pe imprejurarea cä la 1866 Tara noastra nu era independentil. In Constitutiunile europene aceste atribute revin aefului de Stet, prin oficiul guvernului, iar puterea legiuí- Ware exercitit un intreg sistem de control constitutional, in leeturii cu operatiunile contingente acestor raete. Rezo-- varea problemei %sit, arata d-1 Dascovici, este ingreuiati de existenta prin. cipiului plenitudinei atributiunilor de suveranitate, care revine puterii leguitoare. Disk 111 marginile Constitutiunii din 1866, s'au creat reguli constitutionale noi si cutumiare pe care Constitu- Vunea din 1923, reproducând textul Constitutiunil din 1866, le-a %sat sä vietuiescil mai departe. p-1 Dascovici dovedeste sustinerea sa cu un bogat ma- - terial documentar, istorie, politic. Examinând imprejurärile i aetele constitutionede din 1877, 1883, 1.913, 19+14, 18 Septeanvrie 1914, 4 August 1916, cele trei Consilii de Coroanit din 1918, Consiliul de Coroanä din 4 Ianuarie 1926, tratatele politice din 1901, conventia de arbitraj cu Franta, pactul de prietenie si colaborare cordialit cu Italia, arato co, toate au fog desbatu. te, iscälite i ratificate, de Rege Si guvern, sari prin guvern, frä nici un amestec.prealabil san ulterior, al Parlamentului dup4 drepful nostru constitu tional cutumier, declararea- de rhboi, incheierea päcii si a tratatelor stint in compete* Regelui, dach prin a- ceste acte nu se aduc schimbäri teritoriale i atingeri drepturilor individuale ale cetatenilor. 3. Exercitiul puterilor regale prin Institufii de provizorat: Locotenenta Regenta. Edit. Vella. Romtineased 1929, pag- 50. Plecând. dela principinl permanentii Oapulud Statului i exercitiul provizoriu al puterilor supreme in rile monarchice, d-1 prof. Daseoviel, a- ratä imprejurärile provizoratului in 6- xereitiul continuu i neintrerupt al puterilor regale. ExamintazA aceste in dreptul comparat i Iii trecatal Tarilor române, ineepánd cu institutia Cainidcdmieli, din sec. ei 18-lea. Poate ca ar fi fast extrem de interesant studiul regulebor obiceiului pamântsului in materie i studiul institutiei asocierii Domnie. ExamineezA apoi prevederile Constitutiunii din 1866 si smote* ca Consiliul de Miniatri este tot un caz de Loeotenentä regalä, 1m lhnitele art. 81. Cerceteazii regulele constitution* 9 Oetonivrie, 1445 cutumiare, care au apärut aläturi de regulele serise; apoi oaracterul, colegial elect,iv, al Regentei. Distinge Regenta de Weld.; arati eompetenta Regentei; releva lipsa unui statut de funetionare uzantele de functionare, statornicite dela 1921 la In sfarsit, observit CA spiritul de stabilitate si continuitate al institutiei Coroanei nu admite principiul revocarii Regentei. L'evoluzione del Contenzioso Am. ministrativo rumeno. Estrato degli,,studi di diritto pubblico in onore, di Oreste Ranellett", In acest studio. se ^apriride o expunere legislativit i jurisprudentala a Contenciosului administrativ, in Romania, dela 11 Februarie 1864 panä la sistemul actual, insistandu-se asnpra regulelor fundamentale de organizare i functionare, asupra actelor supuse controlului jurisdictional si asupra actelor sustrase acestui control, 5. Cursul de drept constitutional 0 ad/ministrativ, Iasi, 1932, pag. 280; Curs de drept constitutional 0 administrativ, Iasi, 1934, pag In aceste douä cursuri tiparite, d-1 prof. Dascovici examineazit probkmcle de baza ale dreptulei eonstituttonal j administrativ. Combate tendiutele de atotputernir.:ie ale Statului. ExamineazA principiile fundamentale ale dreptului public, ale Statulni, organizarea i functionarea puterilor constutionale si a institutiilor in timpuri normale, criza, teoria libertätii, etc. DupA 41-1 Dascovici, al treilea element constitutiv al Statului este guvernul", adicit autoritatea supremd de canducere i comandd". Ori, puterea 0 autoritatea pe de oparte, guvernul sureranitatea, pe de altg parte, reprezintä diferente i raportul permanent, intre organ 0 competenta, mijloc i functiune. Stiinta modernä priveste suveranitatea ca o putere neconditionatd. D-1 Dascoviei inlätura confuzille curente in dreptul constitutional _si face toate distinctiunile necesare. Regele este cew trill de distributiune al suveranitiltii intre puterile separat constituite din Star. IV. Consideratiuni asupra lucrdrilor de drept constitutional. Cateva din sustinerile d-lui Dascovici se cuvin sit fie cercetate in mod deosebit. 1. In studiul &Au Declaratia de rázboi", d-1 Dascovici scrie ca nevoile Romaniei moderne au elaborat norme constitationale nescrise, alitturi de cele scrise, care completeaza lipsurile san omisiunile explicabile odinioarä, alte ori chiar nesoeotind Iii aparentli ceea e ar r.oe i, Pe mien deductivä, din totalitatea

31 9 Oetomvrie 1945 Constitutiunii si din regulele interpretative ale dreptulni public. Deci institutiuni i reguli Oe'runctio- Aare, cu caracter cutumiar, intregese continutul dreptului nostru constitutional. Institirtia Consiliului de Coroang, dreptul Regelui de a declara räzboi, de a Incheia pace i tratate politice, In täcerea textului constitutional i droptul Consiliului de Ministri de a exercita a- tributiuni regale, In absenta Regetui din Tara, sunt, dupg d-1 Dascovici., regulele constitutionale cutumiare, cele mai de seamg. La ele aclauggm, principiul responsabilitätii politice msnisteriale pting la 1938, transformarea regimului pariainentar n regim guvernamental, numirea functionarilor publics prin decizia ministerialei sub repimul Constitutiunii din 1866 fid altele. Dreptul constitutional distinge, astazi, practica constitutionakl, de cutumd, pricedentele pur politice, de eele constitutionale; cutuma constitutionald, de practica eontrarie Constitutiunii, procedeele de falfificare constitutionald, de cutumele propriu zise. Confuziuni multiple se adaugrt, azi, In teoria dreptului constitutional, elaboratit" de unii scriitori. Pgrerile d-lui Dascovici, in materie, au fost criticate de unii Constitutionalisti, sustinfindu-se crt Inteun regiro constitutional rigi& ctituma nu poate sä aim alt rol cleat acela de a suplini lipsurtle de procedurä. Pitrerea Darovici este insii cea exacta, obiceiul constitutional putánd coexista, alitturi de normele constitutionale scrise, eu valoarea urtui izvor fotmal, al dreptului fundamental. RealitAtile-constitutionale confirmä pârerea d-lui profesor Dascovici. 2. In lucrarea sa,,revocabilitatea nubtatea..." d-1 prof. Dascovici explicit exceptarea actelor de guvernamfint dela controlul jurisdictional, mimai pe consecintele normale deduse din caracterul lor absolut de superioritate, generalitate fortd majord. Teoria actelor de guvernitmánt intemeiata pe masuri de sigurantä este incâ o primejdie pentru liberfatile publice, cu cele trei caractere absolute, teoria actelor de guverniimfint devine,inutilii, legiuiturul läsând cuvântuljurisprudentei. Observatia prof. Darovici este intaritit de o stare jurisprudentialä actualit, care examineazit, in cadrul enteritlor legale, realitatile care dau continutu actului de guvernämant. 3. Mai gäsim, in Cursul de Drept constitutional" di 1934, o &atingle intemsantä, pe care d-sa o face, In lea,- turg' cu prerogativele regale. Ele,,privesc acté ale AFefului Státuluj sustrase oricrui fel de control' constitutional, politic sau iudecatoresc" Ele aunt aete -11 carac ter discretiónar, cup rin zand MONITORUL OFIGIAL (Partet 1) Nr 230 drepturi absolute ale Suveranului, de a face; direct i personal, anumite acte, sau de a refuza al le fad,. Doctrina priveste însà prerogativa ca un mijloc pus la indemâna Regelui eau Coroanei, In vederea Indeplinirii atr:butiilor regale.. Neresponsabilitasea.Regelui este 4 o prerogativii. Dela JohnLocke ;in Essay on the gouvernement, la Montesquieu, Îfl l'esprit des lois, la Esmein si Hauriou si la ceilalti constitutionarsti, straini români, stärueste aceastii oonfuziune intre prcrogativä si atributie, ea un usus Uranus. Prof. DascoVici a elimi nat Insa aceastit confuziune, aproape curentg. V. Vucrari de drept internaional public fi de politica itzternationald 8'777 cesa:re, Invederând di opera constructiv4 si de progr, pe care o cuprinde Sta, tutul stä, in partea privitoare la ar-; nitrea fhivialit. Tratatele i Statutul de, termina vest regim fluvial international care-trateazil, pe picior de egalitate com, pletä, banurile si pavilioanele tuturor puterilor- Dupit examinarea tuturor regulelor statutului, studiul se ineheie ca criticanoultti regim dunarean, cu situatia dela gurile Dungrii si cu viitorul nostru la Dungre. Principiul nationalitätilor i Socie. tatea Natiunilor. Edit. Cartea Roinftneascii, Lucrarea cuprinde o 111w, care de sintezä asupra regulamentului international, rezultat pe urma rrizbo, iului din gi In care problemele politice si juridice sunt examinate cu toatit grija. Romania vede o Socie, tate a Natiunilor intemeiatii pe libera egala convetuire dintre ele, voluntar Ild contractual, tinzând ca in locul fortal ca mijloc suprem pentru deslegarea neintelegerilor, s'a se introneze Dreptul. 4. Procedura recursului la S. N., fig materie de minoritäti, In Arhiva pentni tiinf a fi reforma sociald, Nr. 3-4, 1924, anul V. 5, Politica comerciald a Dundrii, Edit, Cartea Româneaseg. 5, Ce s'a urmärit i ce s'a putut rea- Liza la Geneva. Protocolul dela Geneva, In grupa luerlirilor de drept international public si de politicii, internationalg, 1. La question du Bosphore.et des Dardanelles, 1915, Genève, Georg et Cemp, Lib. de i'université, tezii de doetorat, sub presedintia prof. L. Renault, admisit cu mentiunea très bien" i retenue", dela Facultatea de Drept din Paris. Autorul cerceteazit problema din punct de vedere istoric, po1iti i juridic, pang la Congreaul dela Berlin din 1878, dovedind o documentare istorica i po- FticA justä, cu infitisarea elementelor juridice, cele mai de seamil. Invedereazg importanta Märii Negre pentru popoarele Europei Sud orientale i consecin- manie, in La Roumanie économique, 7. La polisigue danubienne et a Rom-, tele unei stgpiiniri statale unice, care, in organ A1 Uniunii Camerelor de Comert, evolutia iatoricii a dat, intotdeauna, loc la conflicte. D-1 Darovici se Intreabit cum ae poate realiza un regim de pacificare si rosteste formula neutralizdrii pa-g, Curs de Drept international public, strdmtorilor printr'un regim international. Solutia propusit Izvoritste din 1935, pag Curs de Dreg international public. idealul de pace, justitie si libertate. 10. Ours de Drept international public, partea H-a, 250 pug. 2. Dunärea noastrd, 151 pag, Fundatia culturalg Pr;ncipele 'Carol. Lucrarea cuprinde o expunere, pang la zi, loace de constrangere directii intre State. Rdzboiul, noutralitatea i alte mifr a problemei dunärene, insatitit de teitul In aceste cursuri d-1 prof. Dascovici cerceteaza principiile generale si pozitia Statutului dela Paris, din 1921, Existg o problema a DunArii, In orice datg a dreptului international public, diferitele istoriei vechiului nostril continent. DunArea româneascil tin& sit se confunde, State, relatiile Internationale forme statale in raporturie cu eelelelte cit mai milt, eu Dunitrea internationalg, iar interul european dela gurile conflictelor, organizarea juridicrt a lumil cele pasnice i violente pentru lichidarea fluviului, nu este si nu poate fi decat In desvoltarea istorica, tratatele plea expiesia cea mai exactä a interesului generale si pozitia României, problemele nostril. national. D-sa examineazg diferitele epoci, Ong la noul regim interdrul dreptului international; regulele ju- românesti importantg deosebitä, in canational dungrean. Statutul definitiv al ridice privitoare la formarea Dungrii proclamit: libertatea navigatiei tatea actelor internationale etc. Trebue egalitatea tuturor pavilioanelor, pe sit preciziim ea aceate lacrilri sunt singucursul navigabil dela Ulm la' Marea rele cursuri complete de circa:it international public. In literatura juriclicä ro- Neagrii, precum. reteaua fluviala internationalizata. D-1 prof, Dascovici mâneasca. arata toate particuiaritätile- acestui regim si face toate diatinetiile juridite ne-' public in' doctrina romdneased, in 11.' Problem', de drept international vo- _ 31

32 ()N11 ()RIM 021CIATI Partea T) Nr Oetomvrie 1945 lumul einagial pentru prot. Bucuresti, Doctrina dreptului international public nu treblie rilmän5 straina de problemele nationale; ea trebue sä ia o atitudine, in aced problem& Examinand, In mod critic, politica oficial de Stat, in cadrul proble- Lawlor dreptului international si a intereedier românesti, d-1 prof. Darovici stoate in evident& in aeoastil luerwre ca 0 In toate studiile sale, unele atitudini producatoare de urmiri, in problema dunireanä, in problema MArii Negro 0 a Strâmterilor, in problem ocrotirii minoritatilor, a tratamentului sträinilor si In alte probleme Internationale, in legaturii cu interesele ro Miles ti ia Politica noastre externd, studin introductiv la eolectia de texte ointeresele si drepturile.româniei", In aceastä Imam expune indrumiri neceaie pentru opera de documentare cuneastere stsintifica a problemelor generate 0 speciale de politici externä, Invederând lipsa de 000rdonare si de cercetare din vreme, a problemelor internatienale. Expune apoi principalele pro- Eeme reinânesti deslegate prin tratatele ide pace si actele internationale dupii Difertele problem speciale sunt examinate cu toatä grija.. Respectul angajamentelor externe constitue un principin sä'natoe de politica externä; dar el attn.* direct si imediat, de buna deprindere a respectului datorit legilor, chlar din partea color care le fac, pentruea aceleasi organe ale Statului Incheie si ratifica tratatele.0 conventicle. 13 Actiunea revizionistä si greselile noastre, 1937, Brawo, Iasi; 14. Materit prime, colonii j revizionism pasnic, 1938, edit. Brawo, Iasi. 15, Marea noastrti sau regimul Strginttorilor, 1937, tip, Terek. Iasi. Cele doui probleme ale vietii noastre nationale, Dunärea i stramtorile Marii Negre, care Iii realitate nu fac dealt. una i aceeasi problemil, e mnfáieazà sub forma unui contreet iebitor. Renasterea RomAniei coineide eu asezarea Dunilri; tsub ecutul Euopei. D-1 Dascoviei face o interestint A incinsiune in isteria Tärii noastre, Invederând ea problema strântorilor este uu compliment, do egal interes, al problemei drinarene. Expune apoi evolutia iolitjí curopeanil dupg 1878 si examiineizä evolutiv regimul stramtorilor. Precizeazh, lu diferitele etape, atitudinea RomAniei si..aratri ca siguranta maxima a coastel neastre maritime nu peate rezulta dectit din deschiderea definitiva a stramtorilor pentru toate pa- Examineazii apoi priocipiile Conventiei noi si arata ca Statutul dela Montreux nu fete ultimul cuvânt, In 82 mama problemä care främântä Europa oriental. 16. Politica externä si interesele nationale, studie introductiv la colectia epolitica international' in documente", Marea noastrt Ø Strdmtorile, din punct de vedere luridic, 1938, Bucuresti. 18. Libertatea navigatiei n Mediterana j interesele noastre nationale, 1938, edit. Brawo, 19. Rdzbodul i libertatea comerciale a neutrilor, edit. Brawo, Rtizboiul actual i neutralitatea, 'edit. Brew., 1940, Iasi. ln aceastä luerare se- cerceteaa si se sustine legitimarea neutralität:i roneinesti, cu respectul independentii sale politic& ie 21. Regulele retzboiului i ale neutralittitii, 1940, edit. Marvan, Bucuresti. In aceastä lucrare se cereeteaeä RAzboiul i Neutralitatea., regulele raeboiului terestru i aerian, regulele razboiului maritim, regulele räzboiul terestru j aerian, regulele neutralitatii In rizboiul.maritim, etc Dreptul rtizboialut si neutralitatea evolutia tehnicei räzboiului urmitrile 'priviteare la regulele de rtaboi i neutralitate; lucrarea cuprinde un studiu introductiv i doua referate dn 1939, deepre regulele neutralitatil, urmate de colectia textelor conventionale, 1941, edit, Terek, Iasi, 23. Armele metodele noi de lupta In dreptul rzboiului, conuncare la Academia de Stiinte morale si politice din Bucuresti, din 2 Mai 1941, cuprinsä tn studiul introductiv dela punctul , Blocada i dreptul rtizboiului maritim, 1943, edit. Revieta Fundatiilor Regale. 25: RegiMul Dundrii si al stramtorilor ultimele d,outi decenii, 1943, Iasi, tip. Terek, cu anexii documentark cuprinaind acerdurile dela Sinaia i Bucaresti. In aceasta lucrare se interpreteazä regimul DunArii si al Stamtoriler In ultimole douä decenii, noul statut al DunAni si noua randuiala din Marea Neagrä dela Strtue.tori, aratând avantajele deeavantajele lor qi ineistandu-se asupra problemelor conexe, 26. Colaborare cu spet,e jurispruden tiale române din anii 1929, 1930, 1931 si 1932 la publicatia Annual Digest of Public international law cases editatii de London School of Economics and. Politieal Science -(University of.london). 27. Despre starea i ocupatia de rdeboi, in Pandectele romtine, 1943, partea IV-a. o examinare a tuturor lueratilor studiilor sale de dent international public, de politia istorie internationall, eete cu neputintil in cadrul unui report, din pricina marelui lor numär, Revistek( ziarele franceze si germane, engleze, italiene, americane i cehoslovace, revie tale j ziarele roanáne, publica, din 1915 pánä in 1945, studiile k articolele profeserului Dascovici, earacterizate prin maturitate, precizie si simplitate In expunere i prin adáncime in cercetarea problemelor. Problemele care-1 stiptineee, In mod permanent si stäruiter, In literarile sale de drept inernational public, sun t : Dundrea j streinttorile Mdrii Negre, Societatea Natiunilor Ø minori- Vitae; Repargiunile de rdzboi, Dator:ile interaliate, Afacerea optantilor, Materune prime, Transitu Ø problemele economice, Revizionismul, Pacea j rdzboiul, Tratatele, Politica externd. VI. Caracterizarea gene-raid a luordrilor de drept katernational public Profesorul Dascovici are o anumità Intelegere a dreptului international pulic. Ea se datoreaza, In primul rind, improjurarii de a cunoaste, inteo egal milsurii i dmptul public intern 0 dreptul public extern; In al doll& Tând, formatiunii sale idealiste, de internationalist, care pane accentul pe elementale juridic inteun demeniu pang acum invadat vielentat. atat de mult, de fapte; In al treilea rând, epiritului situ realist i In patrulea rand, spiritului säu legalist, &IA care, predominanta, metodelor politics in sfera internetienala, nu Inläturä suprematia revendicarilor legii i invielabilitatea annmitor drepturi individuale care aleiltuese acea sfere ideald a drepului'. Elementele statics dinamice, Prublemele de pure teorie, problemele de tehnice 0, problemele de politicti, gäsese o egala preocupare in IncrArile -d-lui prof. Dascovici. El nu este numai eun pozitivist, Prepcupat de dreptul, existent, ci si un cercetater preocupat de deecifrarea noilor formule jurid:ce ale dreptului international, In functie de realitatile politico internationale. Privit in cele douä, aspect& starea de starea normald, dreptul international publie are, ca principal mieune, sa asigure i. sä, garanteze pacea. For. i mele noi ale dreptului international se xn räsfrang In studiile prof, Darovici. As tfel : a) In principiu, normele dreptului in. ternational nu confera drepturi i nu impun obligatiuni decat,stateler; b) Pacea este starea normal in vieata international; razboiul este exceptia; dreptul pkii este fundamental; c) Consimtimántul joacä un rol covarsiter In formatiunea regulelor internationale; Croatia cutumiarl internee e

33 9 Ocienivrie 1946 *Dada inseareng, in fond, ua proem do lärgire a conetiinte} sociale, dineolo de granitele Statului; el) Profesorul Daecevici priveete droptul Mternational public, din pullet do vedere al cont.inutului, ea, partea droptului public, in general, care ee ocupg relatdile dintre State; el constitue o discipling autonontii care Cade sä imbrglieeze orke regulg juridicg, ping la ullima ei expresie de aplitatiane in cadrul international,.adica In vieata comuui- CAW internationale, fnterstauc i chiar suprastatick pe mresurg ee se desavarveto procesul de elaborare, continua ei progresivg, a regalelor comunitätii jtuidice internationak. Intro teoriile care neaga dreptul international public, pri-.eindu-1 ea, o parte a dreptului intern, pe.consideratiuni felurite teoriile earo etyma,' natura juridic, a dreptului internationel, eau natura lui prejuridick prof. Dascovici teeing, implicit, ciltre teoria suprastaiteit, de naturä iuridicg; e) D-1 Daecovici priveete Statele ea principalii membri ai- comunitatii internationale de azi, cu drepturi i clatorii Mciproee. El pare hotgrtt, din primele sale lucräri, el.rocunoasca subordonarea suveranitii flearui Stat, la comandanentele superloare ale Golidaritätij ei inerdependentei.statelor eiviliiate. Pre um libertatea individuhii este limitati reglementati de eoneideratij de ordine puhlieg din,eupriusul fiecgrui Stat, tot libertatea Statelor, adieg euveranitatea br, cu anaeronieul drept; de veto materia afacerilor" eiterne, urmeazg ea fie ei este in fapt, tot mid met prin comandamentele majore ale comunitittii internatienale. Condainnerea rilzbeiuhri de agresiune ei a aliantelor politiee secrete, dupg prim! rgeboi mondial si pang, la isbucnirea eelai de al &ilea mare ruiztioi si silintele dela San Francisco, prin care so pun bazele unrii orgalisru..uprastatie, prin Charta internationalti din 26 lunie -1945, privitor la ordinea ei pacea internationalg, cu garantia ei rgspunderea marilor puteri ale lumii, se invedereazg evohitia rapidg spre organizarea tot mai desavareita' a comuniatii juridice internationale, prin desfiintarea liadesea anarhica, i turbulentg, a Statelor cu porniri agresive i intentii imperialiste. Prof. Dascovici, invedereazg pozitia dominantä fati de `ogee nationalii, chiar eu caracter consiluional a Statelor membre, in Sec. Natiunilor, a prevederilor din tratatele pgcii generale trecute eta% cum ee aratä grin limitatiunile aduse suveraritätii Statului roman, pe censideratiunile cornunitgtii internatienale, in meal cara?teristic MONITORUL OFIO/AII (Partea I) Nr 230 al oerotirii minorität,ilor, (Guysul de pate: pag. 190 i urm.), i in eazal regimalvi apelor din bangiul' dingrean, (Aciunea revizionistit greselile noastre); D-1 prof. Davovici demenstreaza autonomia partieularitätile dreptului international public, intr'o eerie de lucriiri, in. care combate metodele lor in interpretarea i practicarea dreptului gti4ilor. Acestia confundii ocupatia ca mijloc pentru dohandirea bunuriior ffirg stipan (res nullius), cu ocupatia de Aratä eg preseriptta din dreptili privat nu mai poate fi invocata, ea milloc, pentru dobandiri teritoriale intro State, nici ehiar î eontinentul afriean, cu imense teritorii libere oarecum, de o suveranitate precisg i recunoscutg, chiar pe vremea actului general al Conferintei dela Berlin. din 1885; cu atit mai putin in cuprinsul Europel, uncle granitele sunt de Inuit precis consacrate prin tratate insotite de hgrti anexe, cu delimitgri a- mänuntite. In eoneeptia oea Ilona, de condamnarea agresinnii ei a actelor de violentg, la schimbarea fruntariiler, Ian"), consinitgníantul populatiior, pe temeiul principiului politic de liberg determinare a soartei colective a natinailor, ca o consecintg a libértatii indivizilor aleätnitori, prescriptia ehiar trebue respinsg in dreptul-- international public, and este vorba de aeorterirea actelor de violehtg, in interesul päcu i al signrantei eolective. Proelamarea tibilitatii crimelor de drept international public, adicg- a refuzului.de.a recunoaste efeete juridice fapteler implinite, prin acte de violentg si de eueerire, a r duce toemai "la efeetele de_stabilitate de sigurantii, pe care le urmäreete recunoaeterea efeetelor prescriptiei in dreptul privet. (Curs de -drept internationat, peg. 361). Cat.priveste recunoaeterea tacit& sau subinteleasg a fruntariilor dintre State, ea este irelevanta in droptul international, chug ne gandiin la importanta de totdeanna a delimitärilor precise de fruntarii intro State ei chiar intro zonele lor de influentil colonialg. expansionistg. De altfel, lu aceastä priviut,g, sunt prezente doug teorli. Dupg unii interneexistg o recunoetere implicitg de fruntarii i s'an tras in aeeastg, privintg, concluziuni speeiale din conventii semnate intre State; aeeste conventii constituesc angajamente de cea mai mare importantg, in domeniul securititii internationale. Este adevarat el existg in dreptul international. anumite recunoaatteri, de pildg recunoasterea implieitii a guvernelor de fapt. Rectmoeterea implieitg de garantie, Ins, dealtfel, Ma con- sistenti juridicii 8719 ì fgrii eficaeitate In orq dime juridieg internationalii, pe es* alti internationalieti, id prof. Dame vici, o 1nlAtur, fiiud menita sa crane nunaai iluzii i desamiigiri. ConeeptiThe eivilietilor in dreptel internatonal pabile, au dus la erori j la rgsturngri do situatii juridice, din pricina ratiudlor juridice deosebite, care stlipanese sectoarele deosebite, ale celor.doug disci- Pline. In sfareit, redproeitatca legilor rgsbohilui, intro beligerantii d civilizatie, "aproximativ egali, este o regulg de bazg dreptului international Si ocupatia cu intentia de dcibaridim definitiy i yeanieg, dupg neternationalistul indreptgteste, pe ocupant, sä oxereite paterea luridicii, de suveranitate asupra tsritoriului cucerit, spre deosebire de o- cupatiile trecgtoare. Dupg alti jurieti, elementul international, 'hug, nu estg sufkient ca sg se fad, deosebiri de valoare luridicg, intre feluritele ocupatii de riisboi. In politica internalionali tre hue sii fiin deosebit de Prevg,zgtori toate actele de Stat trebuese fficute In limitele bine precizate Si intelese ale dreptului gintilor. Am semnalat aceste ea I (ve a 6peele din conceptia juridieg internationalg.' a pros. Daecovici: al egnii spirit Malist nu.1gprezenta intereselor roman& i fn politica international& VT!../lotivitate de organizator Inceeaec priveste ineritele de organizetor, notgm cii d-1 profesor Daecovici: a) A fest delegat roman invitat de Union des nationalitée, la conferinta hationalititilor oprhnate, in zilele de funk 19Th, la Ecole des &totes Etudes din Paris, conferintg care s'a tinut sub preeedintia lui Painlevé qi a istoricalui Charles Seignobos, Kezentand eu acel prilej un report referitor la po"- zitia ei interesele Natiunei romane. in marele rgsboi (Les Annales des Nationa. lab, Boleti?: de 'Union des nationalit4s, Nr. 7-8, 1915, pag. 219); b) A fost delegat al guvernimi roman la prima Conferintg pentru eodificarea prep tului International. la Haga. in Martie 19.3o;. a) A fost expert jueldic roman la Conferinta pentru unificarea dreptului fluvial international, la Geneva, in Noemvrie 1930; d) A partieipat la prima Conferintel a profesorilor 'éttropeni de drept inter national, privitoare la metodele de pre.. dare a invitlimintului dreptului inter. national, in Iunie 1934, la Lwow; proeesele-verbale matericele doeumen

34 8780 MONITORUL OFICIAL (Pae lea 1) Nr. 230 ;tare publioafe de Initilut de Droit ronetitutionnel", Université Jeau Casi- Onir, in sub titlul Conférence stir renseignement du Droit international Pot de.s relations internatiomiles", arata Masura participaril d-lui prof. Daacoiltici, delegatul Rominiei, la luerarile Çonferintei (pag , 77, , ) ; e) A Lost expert juridic In delegatia romiina, la luerarile Conferintei dela Sinaia, din 1938, care au dus la schimbaa rea regimului (lela gurile Dunärii; f) A fost secretar general al Ministerului Educatiei Nationale, din mue 1938, pang in Iu lie 1940; g) A fost reprezentantul României la Conferinta 8-a de Instructie publica, tinuta In 1939, la Geneva ; h) A fost consultat, ea expert juridic, de Ministerul Afacerilor Straine, in deiasebi in 1909, And la eererea sefului guvernului, a prezentat douii referate privitoare la chestiunile de neutralitate ai la primirea trupelor ai a guvernului polon in refugiu, pe teritoriul Romantei. (Dreptul rilzbofului Ø neutralitatea, 1941, tip Terek) ; a fost apoi consultat, la vara anului 1940, cu prilejul dictatului dela Viena, de Ministerul TAfacerilor Striline, In privinta lucräiior Conferintei româno-bulgarä ai a redactirii tinor acte de interes international; j)..-este membru titular al Academiei 'de attinte morale si politiee din Romania; al Societalli The Royal Economic society", din Londra, patronata de Regele Angliei; el Soc. The Econometric $ociety", University of Chicago I; al lui,;the New Commenwealth Institute" lin Londra; este niembru corespondent Institut juridique international" Iin Haga; k) A Lost, In anii , membru in Consiliul de administratie al Regiei autonome a Porturilor i Cailor de romunica-ve pe Apii; este membru in Comitetul de directie N. F. R. dela 1938; l) Este membru in Comitetul de-redaetie, dela aparitie, al revistei Afai- Danubiennes", organul centrului de Smite studii internationale din Buc.; detine diferite dernnitati elective in organizatiile profesionale ale ziaristilor ping in 1945; desfasoaril o activitate publica de cunoasterea i afirmarea intereseler RomAniei, Lida 1913, pang la n) DA o (lesvoliare de mare presti- 34 Igiu Instil utului de'drept International Public,- de pe lftngä catedra.sa, publiand din 1926 Incrarile intocmite de a- cest In.stitut, sub condtteerea sa ; in.aeeastii colectie au aparut pttnii acum:. Nr. 1, Oct. GAdei, Ocrotirea mina- Nr Interesele i drepturile României in.texte de drept international public, cu un tudiv, introductiv de prof. Day. covici. Nr D'Albon I., Diaconeseu G., Grigoriu M., Latta. G., Popeseu N., Smeu M., Tudor G., i Ursu Gr. Relucrare coleetiva sub eonducerea prof. Daacovici.. Nr Marea noastrd sau, regimul strâmiorilor dupd Conferinta dekt Montreux, 1937, ai Harta strâmtorilor. Nr Politica internatidnald in documente, cu n studiu introductiv, de N. Daacovici. Nr. 13. L. Casso, Rusia -i bazinul dunarean, Nr. 14. Dreptyl rdzboiului f i neutklitatea, colectia tuturor textelor conventionale i un studiu introductiv i cele cloud referate asupra neutralitdtii, de, prof. Daacovici. n) Alte insarcinari i distinetiuni a- rata participarea continua,- ca organizator, vieata publicii a aril. a prof. Daacovici. VIII. Activitate pur didacticd. D-1 prof. Dapovici are 23 de ani de aetivitate universitara, In ealitate de profesor titular la catedra de drept international public, dela Jicenfà. Totodata a suplinit i catedrade drept constitutional ai administrativ dela timp de 11 ani, dela , in timpul suspendarii titularului eatedrei. In tot aceet timp desfilaoara, la cele dourt catedre, atit de apropiate,- o aetivitate didacticti cu rezultate preeise al cu regularitate pilduitaare. Cursul gm de drept international public incepe In 1923, eu Dreptut *kw, al razbotalui Ø al neutralittitii; Dundrea stramtorile; lar la doctorahil juridic, cursuri eu subiecte felurite: Dreptul comunicatiitor internationale terestre, maritime fi aeriene ( ); Ocrotirea minariteitilor ( ) ; Dezarmarea ( ) ; Institutiile de justitie internationald ( ). In Anuarele Univeraitaaii din Iaai, la partea rezervatit Facultatii de Drept din Iaai, se publicii darea de.seamil a- supra activitatii didactiee, numiirul.9 Oetenwrie 1945 titlurile lucrtirilor de seminar ai materia Gursului predat de fieeare- profesor, clod i cele ale d-lui prof. Daseoviei la Dreptul International". '. De asemenea, in aceleaai /Annexe, àc aratti: namarul orelor de seminar, subiectele. lucrarilor acute de studenti -materia analitica a Cursului de drept constitutional e administrativ. Vom adauga ea, In acest thnp, prelegerile sale sunt publicate eu ingrijire. Astfel : a) Cursul de drept constitutionat $i administr(itiv, Iasi, 1932, pag.. 280, tip Terek; b) Cana/ de drept constitutional fi admiilistratiy, Iasi, '1934, pag. 368, tip. Terek; e) Cursta de drept international pupublic, Iasi, 1931, pag. 380, tip. Terek; d) Cursul de drept international public; vol. I, Iasi, 1935, pag. 460, tip. perek; Cursul de drept international pu- Me, vol. II. Rdzboiul, neutralitatea alte mgloace de constrangere dintre. State,- 1934, pag. 250, tip. Ix. Incheeie Pentra consideratiunile privitoare la activitatea atiintifick didactica si de organizateir, aratate in wait report, socotim ea d-i profesor N. Dascovici mntruneite conditlunile legaleade a fi transferat, prin chemare restrânsii, dela eatedra de drept intrnational public dela Universitatea din la catedra de drept internatior.al public; vacanta la Universitatea din Bucureati, i propunem deciziunea noastrii Censiliului Facultatii de Drept, ca sì hotfirascil, potrivit legii de organizare a invatamantaint superior..anibat Teoclorescu, Georyc Fotino, L V. Orttio, MINISTERUL JUSTI11E1 Directiunea judiciarä Prin. 'Mahal decree regal *NI! ;..din 1945, publicat in Monitorul Oficial Nr. 172 din 1 August 1945, s'a acordat fiaturalizarea d-lui Samzon George, do-: mieiliat In Bueuresti, Zeta Amzei Nr.: eare a depus la 5 Oetomvrie 1945 d giuitul juramânt, dela care data Inc+ 'NI sä se producti efeetele naturalizaria Conditiunde ;egii privitoare la dobandirea ai pierderea nationalitatii române. Dos. Nr nat./939

35 Oatoinv.rie 1045 MONITORUL OFICIAL (Parteal) Nr t :a MINISTIML FPIANTELOR [Agee pentiu.organizaree si. regleinentarea comertulul de band din 8 Mai 1934 (cu modiflcärile aduse pint la 261glie 1945 intlusiv),titliti, Dispozgiuni geneiwle Prin.letrePrindere.de bind& se Intelege oriee intreprindere comercialit al cfirci obied principal este acela de a sityarai ariee JO de ciperatiuni &supra sumelor de.bani, in namegar, asupra ceeditelor,.asupra efectelor de (*melt aeupra diferi-,teler Valori nagociabile, precum i oriee alte operatiun;, in lega- :Ora eu aeestea. Comertul de band, nu se; poate exercita dealt nu.- Mai de catre -soeiettit bancare, constituite In conditiamile legii de.fata. Societatile anonime pe actiuni, avand un capital de. eel putin. 100 Iniklioarie lei, pot prinn depuueri dela salari4ii 1or Aceste: depuneri flfl: vor del)* pentru fiecare salariat eifra ealariului brut pe timp de un an. Operatiunile de mai sua se yor putea face numai eu interim rea ònailitz1ui Saperior Bancar, care va putea decide retrageteaei In cazui dad constata abateri'dela normele de funetiotara atabilite de prezenta lege si de decretul-lege Nr. 447 din 16 garuarie SOeietk.ile iutorizate stint obligate.sa.trimita situatiuni se- 3nestriaie de depunerile primite Comiliului Superior Banear, tare va putea cerceta daca operatiuntle de depuneri sunt efectatata.confom prevederilor din prezenta lege ai din decretul' 1e-P.:Nr din 16 Februarie 1942_ aft!. eensidera soeletate bangara orice societate comer- &Lb.' inscrisa in registrul societatilor bancare. Intreprinderile, al carer obiect principal eate comertul de banea, neinserise in.acest registru, langa celelalte aanctuni penale, Vor fi puse In stare de lichidare, potrivit art, 54;- aliu. 5 ai arm. din aceastä lege. :a.art. 4. Comertul de bawl nu se poate exercita decat pe baza unei autorizatiunt speeiale. Aceasta autorizatiune.se aeorela de catre Conediul Superior Banear In condifianile legii de fata 1;;i poate fi data pentru tot blur de operatuni 416 band. sau numai pentru un numar limitat'din aceste opegatiuni. '..Nefolosirea autorizatiunii timp un an delea data adordarii ei, atrage deplin drept pierderea benefieiului de a exereita comertul de banca. Autorizatiunea va putea fi tot* relneita dupa o nouti, exa minare a conditiunilor de incuviintare. Art. 5. Cererea.de autoriaare se va adresa Coasilitilui Superior Bancar,, institait potrivit art. 42 din prezenta lege, la carese va alatura proiectul de act conetitutiv.. i proiectul de atitut. Consiliul. Superkr Bancar, examinand oportunitatea economica genera1 i localit a infiintarii unei noi Intreprinderi de band, preeum i Indeplinirea tuturor conditunilor cerute de hotar4te in mod definitiv asupra îufiiz4irii societatii, diipa ce, In Prealabil; i se Va fi depus recip'sa Casse de Depuneri Consemnatiuni sau ebitanta Bancii Nationale, constatand efeca ta tuarea varsiimantului de capital prevazut la art. 11 ai 12 dial prezenta. lego... Consiliul Superior Bancar poate propune partilor modifidude si completarile care trebuese aduse aettilui constitucv ai statutelor. Art. 6, Nicio sucursalä a unei societfit4 bancare nu poate lua fiinta, In tara eau in etrainitate, mai Inainte de a fi feet autorizata de Consiliul Snperior Bancar. Nejafiiirtarea sneursaley:in tijn de-un' 4n dela bticr a- atrage de plin drept pierderoa beneiciidu de d o mai Infin4ta fàrä o noul. aprobare. Pormal'Atatila preserise de art. 9, se ver respecta si í :az (io craatune a. unei sucursale. Pe langii aceste fonnalitati reueursala va- fi mnmri8ui i gistrul societiltilor bancare al Oficinlui regietrelni de conie4 al locului unde Se deschide. In acest caz se vor 1 rece in reg.atn., in intregime, eat actui constitutiv, cat si nuinide i puteril.1 acordate reprezentantlor ei din sueursalii. Intrepriuderilabaneare sediul principal in strainatate na yor putea, excreita eomertul de band. In Romania, dealt (Iva se vor tonfornm dispozituailor prevazute in cedul de.comert ver obtine autorizarea Coaailiului Superior Báncar, ele fond supuse normelor de functionare ai control prevaztite in legea DIspozitiunea de mai sus, referitoaro la autorizarea Consi- Superior Bant!ar, nu.ae.aplkl aocietatlor baneare au se'. Oil principal In strainatate ii care aveau sucureale in Bacareati la data de 8 Mai Art. 7. Toate Intreprinderile bancare functiontind in Ro- Mania sunt supuse legii de fatil.. Sant aplicabile societkplor bancare toate dispozitunile din codul de comert sau din celelálte legi In vigoare care nu sunt contrare prescriptiunilor aeestei legi Dispozitiunde legii de fata se aged institutunilor comerciale de credit, functionand pe bazit de legi speciale, In. masura in.eare na contravin dispozitunilor din aeelo lega Nu Runt supuse dispozitunilor prezentei legi nrmatearele inatitutuni de credit: Banca Nationala a Romaniei. Casa Genera% de Bconomii i Cecuri Postale. Caen de Depuneri i Consemnatuni. Societatea Nationalit de Credit Industrial.. Societatea Creditului, Rural ia Soelotatile de Credit runeiar Urban, functionand pe ban legilor din 27 lunie 1923, 20 August 1929 si 20 Martie 1926 Cooperativele de credit, care funetioneaza sub controlul Centralei Cooperative de Indrumare ai Control. Casele de Inaprumut pe gal ale agrkultorilor i industriaailor, functionfind pe baza legii din 9 Martie 1915, modificata prin legea din 30 Mai 1929_ Institutunile de credit sit a utor eu caracter profesional mutual, care, cenform statntelor lor, aunt constituite Dunaj de ftmatiónari publici i care nu fac operatinni cleat eu membrii CredituTi Agricol Ipotecar al Romaniel. Institutul de Credit Ipotecar. Banca Agr:col6,- functionand pe baza legaor din 1 Aprilio :_.ain.?,8 Februarie 1906, din 1 Mai 1912 al din 14 Itdie Institutul National de Credit Agricol. Institutul Natknal de Credit Meatergitresc. lastitutul National de Credit Aurifer ai Metalifer. Da asemenea, nu stint supuse dispozitinnilor Prezentei iegi casele de pensiuni i ajutoare ide salariatilor intreprinderilor comerciale i indnstriale, dad aunt constituite ea pew:tame ittrklice i functioneaza potrivit legit asignrarilor sociale..' TITLUL II Dispozitittni referitoare la constitairea fi adminisirarea societittilor baneare Art. 8. Societat.ile bancare, oricare ar fi felul kr, trebuese constituita prin act antentic. Statutele unet societat bancare vor arata operatiunde no care banca este autorizati a le executa. q

36 3792 MON ITORUL OFICIAL (Partea I) Nr efointeie Art. 9. Ii baza deciziei de autorizare data de Consiliul Superior Bancar, tribunalul in. jurisdietia caruie, soeietatea baneara lai va stabili sediul principal, va dispune tranecrierea regietrul do societati sau, acolo unde asemenea registra nu exista, inscrierea In registrul firmelor, a actului constitutiv a statutelor, ficandu-se mentiune de deciziunea de autorizare. De asemenoa, va ordona publicarea In Buletinul Oficial Bancar a actului constitutiv, a, statutelor si a deciziei de autorizare. La fiecare Oficiu al registrului comertului din tarrt, se va infiinta ate un registru special, denurait Registrul sotietatilor bancare", In care se va Inscrie actul constitutiv t statutele, facaridu-se mentiutie de decizia Consiliului Superior Bancar a't de tneheierea tribunalului. Inserierea In acest registru Inlocueste inscrierea In registrul comertului ai nu se goate efeetua deal duprt indeplinirea tuturor. formelor de publate prevraute de acest articol. Nieio societate bancara nu vb, putea fi tnseriä In west registru. mai In.ainte ea actul constitutiv i statutele sale si fi lost aprobate de &titre Consiliul Superior Bancar. Sunt aplicabile registrului societatiler bancare toate dispozitiunile din legea pentru Infiit4areit unui registru al comertului, care nu sunt eentraril legiti de fatrt. Publicitatea aetelor sbeietatilor bancare, preertzute in legi statute, se va face dupa cum urmeaza:. (4) Actele oonstittitive, sltutele, precuni modifiettrile lor; actele de fuziune, botaririle adunitrilor generale pentrit eporirea, reducereasau reconatituirea eapitalulisi, precum i cele de disolvare i lichidare, se vor deputte la tribunalul competent, care le va transcrie in registrul respectiv, ea i. pentru. Celelalte eoeie- Ele se vor Inscrie In registrul sec:et:w.0r bancare dela Ofi çiul registrului comeetului din localitatea undo intreprinlerea bancara îi are sediul principal si sedlile sueursalelor; grin de rogare dela dispozitiunile codului comercial, ele se vor publica Buletinul Oficial Banear. Publicitatea de mai aus se va face in termen de 30 zile dela data actelor, afara de cazul In care legea dispune altfel; b) Publicilatea actelor intreprinderilor de banea, in afar6, de acelea enumilrato de alineatul precedent, cants de legi i sta. tute, se va face prin mentionarea lor In registrul societatilor bancare al locului unde Intreprinderea 41 are sedkil principal si se- 'riffle eueursalelor 0 grin publicarea in Monitorul Oficial i In Buletinul Oficial Bancar. Publieitatea de mai sus se va face in tennen de 15 zile &la 'data actului, afarg de cazurile In care legea diepune altfel; c) Deciziunile Consiliului Superior Bancar se vor publica in Buletinul Oficial Bancar, atunei efind legea o cene sax Consiliud botarilste. Montiunile despre meet') "decizinni se vor face si In registrul societlor bancare al locului undo bitreprinderea isi are sedul principal si sediile sucursalelor. Publicitatea de mai sue se va face In termen de 15 zile.dela 'data comunicàrii acestor deciziuni, afarli do cazul in care legea berme altfel. Consiliul Superior Bancar va publica, eub ingrijirea sa, Oficial Baticar", care va apare cel putin de &eta ori pe Optamana In local Buletinului Conailiului Superior Bancar". an west buletin se vor trimite eratuit 5 exemelare Instritutuli Central, de Statistic& Coneiliul Saperior Banear va stabili normele de aparitie, o ganizare i taxele pentru publkatiuni. inscrise in registrul societatilor bancare-se considerrt regulat conatituite, fára bideplinirea niciunei alte formalitkti ei au pensonalitate juridic& Art. 10. Societâtilebancare aunt supuse d'..sgozitiunilor referitoare la firmelo eociale din legea pentxu infiintarea unai registru al comertului, precum si urrnatóárele Cuvântul de badea' '., nu poate fi intrebuintat decat in f..rmasociala, 0, unei intreprinderi bancare logalmente autorizati eoustituita. Nicto bandi nu poate alege o firma socialii care sa peat/ da loo la confuzhnte eu,bance. Nationala a Itemaniei sau eu o intreprinderé banearii existentre Orice modificare'a'firmei soeiale nu_ se'peato faee decat'eu autorizarea expresit a Consiliului Superior Bancar. Pe *rice act de corespondenta al eocietatii banehre 4 va ergo. liimurit cap:to-dui efectiv v6,rsat, rezervele, localitatea eediului principal 0i adresa, sicursalele, precum 0 data. si numarul do inseriere in registrul societitilor baneare. institkitiune de cred,t, de oice fel ar fi, nu va putea primi sau conserva denumirea de Casa de eeonomii`, fie cider partial in titularea eu exceptiunea Caselor de econota4 si ceenri postale eau a Caselor comunale de economil, functick nand In baza legii de constituire din Acele institufuni care actualmente au aceastä denumire'vor trebui ert o inlocuiasca cu denumirea de Casa' de Päetrare, esti alta asemanatoare In termen de maximum un an dela publicarea legii pentru inlesnirea si refacerea creditului din 20 Apriffe Art. 11. Capitalul unei societrxti bancare in mime colectiv, In comanditrt simpla sau eu faspunderelimitata, nu pdate fi Mai pale: In Bucuresti de lei , In Municipli de 50S lei, In celelaltecomune urbane de lei jar in Comtinele male de lei Este interzis a se conatitui eapitalul oeja prin aportuf natura sau prin debitari In cont. Gel ptitin jumatate din eapitalul aocial va trebui -64 'fie efiktiv varsat la constituirea societ4i, iar reatul- eel mai tarziu inteun an dela conetituire. Art. 12. Capitalul societatilor bancare ationime salt in cemandit a. pe actiuni nu va pace fi mai mic decat indoitui melor specificate în articolul precedent, dupe' Consiliul Superior -Bancar poate; Mai, admitc Si 61Fine. mici decat plafonul fixat, atát pentrii seeiet.544-de PeraoaTit cat i pentru cele de capitaluri, färä sa se.peatrt scoberi sub g 'din. cifra cap talului social 6tabiii14 in prezenta lege. Este intrriistt eonatituirea cagitamlui aecial grin -aportu'ri tz naturasau prin debit.ri in cont.. Fiecare din membrii fondatori ai,eocietàii bancare pe actiu4 este obligat a pastra tirap de 5 ani o eotà de eel putin: 30 la, Starr din capitalul ce a subserie. Aceste actitmi Vor fi nontinative i. blocate la sediul bancii: Cel gatin jum6.tatedin capitalul eubaeris va fi viirsat ziva constituirii.societatii,- restul urmând a fi vänsat. eel mat; tarziu Intr'un an dela constituire. Capitalul aocial va fi divizat in actitini a cáror va,leare AO; minalá nu poate fi mai mica de 500 lei fiecare. Se excepteaza intreprinderile baneare existente la data de 8. Mai 1934, care vor trebul sit ee conformeze dispeiitiunilor de reek sus numai In cazul and vor eere inserierea lor In ceta-bursei:' Stmt interziee aetiunile eu vet plural. act'unikr nominative eau la purtrttor ale societiltii; 1or bancare, care e vor emite dupil publicarea aceetei legi, vorstrebui s cuprinda-:- 1. Denumirea societatii. 2. Data actudui conatitutiv si aceea a publicatiunii sale, '::11 aratareá.locului unde ea a Wst fled& 3. Cifra capitalului social; numgrul si euma totali a actitr-il nilor. 4. Durata egeidgtii. AeeSbe titlur't vor fi taiate diettrun registru ca.ma.t eli. ' vor(:1. pieta Semi:aft:um -a doi administratori sau a administratorult. unic.

37 0-efoWe-rie MONITORIIL OFICIAt n'extea I) Nr Cheltaielile de eenetituire orl veer putea depätti 3 la filltg, din veloarea capitalului social 0 ele,vor fi amortizate in decureul primilor 5 ani jdela infiintarea óeietìi.. In eta de.. 3 la suta m e vor cakula be1buieli10 necesitate de plata taxelor do timbru pentru contractele de societate,.peateu actinnisi impozitele pe Bete 0 lapte juridice.,prin derogare dela art. 1 din.legea Nr. 242 pentru transfermarea aefiunilor la purtitor in actiuni nominative din 25 Martie 1941, in caz de majorarea capitalului soeial la eeoietiitile baecare existente, precum i In eazul constituirii de noi soeietati bancare, actiunile ver patea fi emise si la purator.. Art Ode eocietate bancara.esto obligata a retine, In fiecare an, cel put:n 10 la suta din benefkiile note, pentru con- ; etituireaunui fond de rezervii destinat sit aeopere eventuale,pierdeei din operatiunile bäncii. Aceste relined as vor efectua papa' ee fondul de rezervä va atinge eel putin capital-al social. Dela "aeeasta data, aceasta retinero se reduce la 5 la sutii fang Cand fondul de rezerva va fi egal ou de clouii ori capitalul. Pdn derogare clela prevederile art. 33 din.legea pentru asearea contributiunilor direct aeupra veniturilor, sumele afee-,tate fondelni de reeervä, previizut de alin. preeedent, pitnii la..kineite, de 10 la sutä din beneficiul net,.arátat prin bilan, atunci and rezervele nu au atins jumatate din capital 0 pänii la 5 la elitä and ele nu au atine cifra capitalului, so aced din vonitul brut in vederea determinarii beneficiului net supue impozitelor directe.pe venit. Art. 14. Capitalul unei eoeietati bancare nu poate fi 44)- 14 priu aporturi n natnea sau prin debitiiri in cont. eaz and o eocietaté,* bancara eporeste capitalul prin emiterode noi actiuni., la. un curs enperior valorii lor nominale, diferenta va fi treenta la fondul de rezerva, dela art. 13. Primele de emieiune, percepute peete valorea nominala, a actiuniler 6u oeaziunea sporirii cap.talului unei societati anonime bancare, nu aunt impuse, atât.thnp cit-raportui dintre prima de emiciune si valoarea nominalä a actiunii eete egal en eel dintre ezerva loge.% exietenta (constituiti prin ecutire de impozit) _. eapitalni Art. 15. LT Nicio societate bancara. va putea modifica Aatutele deal eu autorizarea Consiliului Superior Bancar. Pentru aceete modificari, precum ç1 pentru eelelalte acte so- Ciale a carer publicitate este ceruta kle lege, se va urnia conform art. '9 din lege. Art. 16. Membrii fondatori ai unei sociotati bancare pe aé tinni nu pot stipule, in preprial lor interes, niciun avantaj de netura mieserezo capitalul social i rezervele. nici in momentol &mecturii i. ni In viitor. Orke etipulatiuno contral% este nula. tì pot totusi stipule, prin actul eonstitutiv, o participare la benoficiile nete -ale secietäti, care sa nu reprezinte un procent mai mare -de 6 la sea., calculat asupra benefkiului net, aprobat 'de. adunarea generala 0 care sit nu aibit o &Iraq mai mire de 5. ani. In caz de eporireacapitalului see:al, in deeureul acostor 5 ani, ealculul beneficiului net se va face numai in raport cu eapitalul eacial de constituire. Plata wester avantaje eau piirti de fondator nu peate- avea loc deat'dupii aeordarea Unui dividend de minimum 5 la eutii, distribuit actionarilor- eotietätii. PArtile de fondatori vor fi reprezentate prin -ttluri nominative de egala valoare, care nu vor putea fi transmiee Prin acte Intre vii eau gajate,. &cat NI coneimtrungintul expres al conelliului de administrate. r". Stmt. coneiderai ca. membr '. fondatori, in infteleeul acestui arnomai persoanele dezemnate ea atare constitut Art. 17, in 11.ztie wtäiie baneare funefionand in Rom& nia, administratorui unic si eel putn douii treimi din numarul membrilor consiliului de aklministratie, ai consiliului de censor!, precum i ai comitetului prevazut la art. 1J din legea banearl, vor fi roman!. Art. 18. Numarul maxim si minim af administratorilor va fi stabilit prin statute; in caz dc vacanta a unui loc de administrator,,ce3alti administrated, deliberfind improuna eu ceneorili ver proceda la inloceire, printetin alt administrator, penti convocarea adunarii generale. - Mad este un einor administrator 0 acesta se retrage, adu. narea genera% va trebui ea fie convecata In caz de moarte eau: impiedicare fzieä, nuinirea provizorie se va face' de catre con. sod; bush* adunarea generalä va fi convocata de urge* pentrut numirea definitiva a administratorului. La-intrareasa in functiune,fiecare administrator va trebui depuna la eediul eocietätii o garantie Diepozitiunile art. 237 din codul emnercial Regole Whai I so aplicil in totul i aeestor garantii. Administratorii societapor baneare.in mane eoleetiv eau In.comandita simpla vor fi numiti de adunarea asociatilor, uumai dintre asociati cu faspundere nemarginita. In societatile cu faspundere limitata, administratorii vor fi akei tot de adunarea general a asociatilor, mimai dintre posesorii de cete a carer valoare nu poate fi mai mica, pentru fiecare administrator in parte, de 1/50 din valoarea capitalului so, cjal. Ara 19, Administratorii unei societati bancare stint finuti a executa personal functiunile co le sunt ineredintato, cu grijas Unui comerciant conscincioe 0 de a sobserva eecretul comercial, Ei pot, insa, delega parte din atributiunile br, pe timp marginit, la unul sau mai multi dintre adminietratori, care vor constitui un comitet restrans. Directorii si functionarii bancii nu pot face parte nici din consiliul de adminietratie çí nici din consillul de ceneori. Directoral general (sau inlocuitorul san) al unei societati bancare poate totuei face parte, cu. vot deliberativ, din cornitetill format Imprenna eu adninistratorii delegati. Art. 20. Administratorii unei soeietiti bancare nu pot o, cupa, fitrà autorizarea expreert a consiliului de administratie sa-u, In lipsa unui consiliu, fat% autorizarea expresa a adunarit asociatilor, postul de membri in consibile de administratie eau de directed In alte Intreprinderi bancare i Mel sä participe Id asemenea intreprinderi ca asociati ou riispundere nemärgnitl Tot estfel, membrii direetiunii nu pot conduce, pe contul.1or sau pe contul unor terte persoane, alte rintreprinderi bancare, comerciale eau induetriale; ei -nu pot participa In alte Intrewinded de tweet fel, mid in ealitate de asociati Personal rispunzatori i nici ea administrated eau directori, alara de cazurile and exereita aceste functiuni cu autorizarea conililui bancii. Art. 21. Consiliul de adminietratio al unei banci nu poate delibera valabil cleat daa sunt prezenti sau reprezentat 213 din numärul tota1 al membrilor care II compun..deciziunile eonsiliului de administratie al unei bänc se iau ou maloritatea av soluta a membrilor Prezenti sau reprezentati; etatutele pot inea prevedea o majoritate mai Insemnatä. Un membru din consiliul"de administratie nu poate reprozen ta in consiliu mai mutt dead tin alt membru i numai pe baza unei delegatiuni. speciale. Administratorii societätilor. baneare sunt datori a tine Ira registru de Procese-verbale, constatitna, in ordinea cronologici, decieiunile luate de consiliu, eu mentiunea membrilor care au luat parte la. sedinti, precum ei a xezaltatului votului. Procésele-verbale vor trebui semnate de membrii care au luat parte la sedhita. Ble vor consemna..imnotrivirile exprimate prin opiniile separate ale memlyrilor.prmenti i la ela se ver al'atura.eele trimise ulterior de membrii abseel 37

38 8784 Ptunii la redadares definitivl a preeeslui-verbal, preeum pana lii trecerca deciziunilor in. regiotrul de prooese-verbale,. minute,eintiatä de membrii prezenti va tine loe de procesyerba Art. 2:2. Administratorii socieatilor baneare, eu al ekror yet s'a lust deciziunea, aunt :solider rispunzatori, atilt fati de socielate, eat si faith-de terti, de toate prejudiciile eauzate pen eulpa tor, conform regulelor dela mandat. Solidaritatea poate fi degajaa deck priu impotrivirea formala la afirsital actulai prejudiciabil, consemnatil in procesul-verbal, dresat conform artieolului precedent Aetinnea in responsabilitate civi1 in contra administratorilor apartine prin adunarea sa. generala; pentru dasehiderea actinnif, este necesara numai majoritatea absoluta voturi a adunirii asoeiatilor. Oriee c1an4 contrarli, cote nula. Art. 23. Directrii se,eietatilor bancare, prkeum i conducatorii sucursalelor si agentiilor br, sunt responsabili, atilt farti de societata, cât i fata de terti, de toate prejudieiile caw zate prin culpa 1or cceaform regulelor dela mandat. aind mai multi directori au partieinat la savarsirea nnor isemenea aete preju.diciabile, responoltb4itabea lor este solidari, afara de impotrivirea Iorznal n chier momentul lullrii deciziunii pentru incheierea actului... Art. 24. Intretprinderile bancare vor comuniea Consiliului Superior Danear. (Idetä u triiniterea bilanturilor, remuneratia globalìt a.cordatii administratorilor, directorilor i censorilor, care nu se.prelevii asupra beneficialui, ficand parte din cheltulelile generale, cum ar fi salariile fixe, jetounele de prezer4a, indemnizatiile de locuintil, misiune i transport, gratificatiile de mice fel, tautiemele contraetuale sau orice alte surne de aceasai netura. - 'Nate remmawatille alecate conducerii intreprinderilor bancare din benefiriiiil net, vor fi aupuse aprobarii adunlrii generale. Se vu pocena atelaai mod si pentru partieipavile lo bonefichi ale personalului.. Statutele intreprinderilor bancare vor prevedea cotele maxime ce pot fi alocate conducerii i pereonalului. Consiliul Superior Bancar va fixa priu decizie, la bleeputul fiecarui an, procentul maxim al totalului cheltuielilor generate ale biincilor, raportat la volumul plasamentelor. Pentrn anul fr urs. decizia se va 'da ptuill la 13 August Art. Adunarea generala ordinaril va alege 3 plat la censori, 0 tot atati suplearrti. Buckle afjníi administratorilor, pân Fa al patrulea wad inelusiv, au sunt eligibili san, dealt omit alei, pierd ealitatea de censer i In -eaz do moartc, de renuntare, decildere legani a unuia din censori, supleental eel mai in vtirsta, li irdoeueste. DacA, cu acest chi numiind censorilor nu se poate complete, censorii care rrnân numesc alte persaane care si inlocuiasa pe cei absenti, Vial la Intrunirea. celei mai apropiate aduniiri generale. Censorii societatilor baneure pe actiuni vor trebui sii fie actionari, intr'oproportie de eel- putin jumitate din aceea etabiliti de art. 18. La intrarea in functiune ei vor depune In garantie neeste actiuni, conform art. 18- Cel putin unul din acesti censori va fi contabil expert sau autorizat La eocietätile beware eu sediul in eomunele neresedinte, contabilui expert san auterirat poate fi inlocuit primlean contabil stagier. Aeesta nu tete supus conditiuuilor din alineatul precedent. Durata functiunii eensorilor va fi determinatii prin Statute, fkrit a putea depj 5 ani, a tot priu statute se va fixe, modul lor de retribuire, independent de resultate. 38 MONTTORUL OFICIAL (Partea I) Nr Oetenwrie 1946 Ceesorii, al egror nlandat- p.nxpirat saw:a, incetat pot fi realesi., Art. 26: Membrii.din consjliul de eeneori trebue deplineasea personal atributiunile lor legale íj statutare, si aunt datori sa plistreze secretal eomercial, asupra tuturor celor coustatate eu prilejul exereitiirii funetiunii lor. Consiliul de censori, sau fiecare censor in partee are dreptul de a asieta la deliberatiunile consiliului de administra. Ei vor fi.convocati In aeest scop de presedintele consiliulilt de adrainistratie sau inlocuitorul site Cemorii pot cere oricand lrunuriri i documente dela administratorii saeietatii, sa,. verifiee registrele, cease, depozitele de titluri, utilizarea fondului de rezervii, potrivit art. 13, bilantul anual. repartizarea benerieiiior, etc.. despre care vor face o dare d.e semiì. prin raportal lor catre adunarea gene- Aceste cerectari se vor face ell diseretiune i fitra a tur. bura activitatea norniala a in cazul in care se constata abateri dela aplicarea legli, sau nerespectarea statuteior, consiliul de censori sau fieeare censor in parte, va educe oele constatate la cunostinta presedintelui eonsiliului de administratie. Daert acesta nu ia de indata misurile neeesere de indrep. tare, oensorii vor educe abaterile la. eunostinta primei aduniri generale,..lar daca neregulele aunt grave, consilinl de censori va cenvoca in cel- mai scurt timp posibil adunarea generalä, spre a delibera asupra acestor nereguli, SezisAnd despre a- emote i Consiliul Superior Bilinear. Iai acest din imna eaz, Coneiliul Superior Banear,.verifieasml reclamatiunea consiliului de censori, va putee lua, dupi expirarea lermenului pentra tinerea. adunrii generale, masurile dictate de titlul V din aceasta lege.. auisorii sunt direet i solider raspuuzatori de prejudiciile ea-mate societittii Priu eulpa lor, conform regulelor dela raandat. Art. 27. Administratorii, membrii direetiunii i +wawa. nu pot lua sume de bani pe credit dela.societatile bancare la care functioneeza Fee exeeptie imprumuturile &cordate funetionarilor dsi fondurile de ajutor create special in acest scop. Nerespectarea dispozitiunilor prezentului articol atrag, pen- Ira administratorii care au seennat asemenea aetê, pierderea raandatului lor, cleosebit de respons'abilitatee decurgand din aceste acte. -Art. 28. Baum nu va putea incheia eu niciunul din funetionarii sitj niciun fel de operatiuni privind patrimonial Ulucii, decht.eu autorizarea expresii a consiliului de administra, tie si cu avizul consili-alui de eensori. Art. 29. Nu pot fi fondatori de societati bancare, admi. nistratorj, censori i direetori, persoanele care au suferit vreo eondainnare,penall pentru fart, escrocherie, abuz de *ere. dere, fals, delapidare, bancrutii simpla ori fraudaloasa, sau -oriee crime sail delicte saviiraite in vederea unui interes patri. menial, ilicit, cum si complicii la asemenea fapte. De asemenea, nu pot fi fondatori de societilti baneare, ad ministratori, censori i directori, falitii, chiar persoanele care s-imt sau an.fost admiuistratori, eapsori directori ai unei intreprinderi falite. Art. 30. Ou eel putial S zile inainte de intruiiirea adu. narit generale, societitile bancare vor depuue bilantul anual 3ontu1 de profit si pierdere, la grefa tribunalului competent, indeplinirea vreunei alte forme de publicitataanual trebue intoemit si aprohat de aduuarea cel mai tttrziu I.ii termen. de 4 luni dela finele fiecäru an, durkuyydelttl-thp stoilit de Cieusilitil Superior Banear.

39 9 Ociteditrie 1045 MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr, 230 primelor sase tun'.ale fieeärui an, administratorii Bocietätilor baneare stint Obligati s Intoemeasa bilantul -brut gemestrial al intreperinderii, dupä modelnl-tip stabilit de Con- 'gain]. Superior Bawer. -- atitt eel anual, insotit de contul profit plerdere, regulat -aprobat, cât i cel semestrial, se vor deptme triburialul competent, oare va dispune publicarea lor. Bilanu1 semestrial se va publica in Bnletinul Oficial Banear, iar eel anual îi Monitorul Oficial el. in Buletinul Oficial Bancar. Bilantul semestrial se va publica in termen de.45 zile dela data intoomirii lui, iar eel "anual, imprennä cu centul de profit pierdere, in termen de eel mult 30 zile dela data aprebärii de eàtre adunarea generalä. _ Intreprinderile bancare vor inainta Consilinlui Superior Bomar, &Tilde pe bilanturile anuale i semestriale, intoemite pe coloane, in termen del5 zile clela data expirärii termenului de publicare, conform alineatului precedent. BAncile i institutele de credit de orice fel, supus'e prevederilor aeestei legi, sunt obligate a Mail:eta BAncii Nationale a Româniel, In afarä de.bilantorile niiai susmentionate lu acest art. col, i o situatiune lunarä a aetivului i pasivului lor, dui-a forranlarele oe ge vor stabili de Bailee, Nationalä a României. Renee, Nationalä a României va putea face, prin organele sale, vérifioarea situatiilor arätate in alineatul precedent, pre. Cuin i, eel putin odath pe an, verificarea In amänunt a situatiei i adiyitätii reale a bancilor care au datorii la Banca National:A a României, aceste bänei fiind obligate a pune la dispo tia organelor Brinell Nationale a României price registre, acte Si date necegare stabilirii situatiei reale, oare vor fi cerute de Banea Nationalii a României, eu exceptia numelui- deponentului, care nu Se va comuniea daa banca socoteste necesar a PIstra seeretul. La bancile ei institutele de credit -care nau datorii la Rama NationalA a României,.aceste verifiari se vor face de catre organele Consilului Superior -Dancer, fatä de care au obligatia de a se conforma dispozitiilor alineatului precedent. Funetionarii BOcii Nationale a României j ai Consiliului Superior Banear, sunt obligati a Pästra secretul comercial, sub sanetiunea destituirii din postul ce oeupà pe Iângä institutul de control respectiv i vor fi deferiti justitiei pentru delictul de violare a secretului profesional. Art. 31. LA Intoemirea bilantului se Vor observa urmiitoarele reguli : a) Odatä cu publicarea bilantulni anual, se va publica separat i contul de profit i pierderee intocmit conform mode, lului stabilit de Consiliul Superior Banear. b) Capitalul atat oel subscris eat s,i eel doplin väreat cor:t e: rezervele orieärei societäti bancarei vor trebui 65, rezulte fiecare lämurit in bilant; c) Debitele i creditele bàncii, astfel cum rezultä din registre, trebuese trecute-in mod distinct in bilant, dupä, diferitele lot._ eategerii: Nu aunt admisibile compensatiunile -de particle deosebite, a tt i. in bilant cat in contul de profit si pierdere; (9 Cambidle. vor trebui trecute in mod distinct de mice alte titiurj i vor fi clasate dupä eategoriile ce se vor determina pr:n regniament, Valoarea cambiilor reeecontate trebue ea rezulte in mod expres iin bilant. Cambiile priinte.spre Incaeare vor fi trecute in conturi de or, dine ce se vor altura la bilant. Cambiile primite in garantie i cele de ciretletinne nu. pot fie eu:a deeät In conturle deordne. Oblieetiunile cambiale ale bgneii vor figura in pasivul bilan- In mod disunct de celelalte obligatiuni ale ei, fiind ciasif:ato dupa cum stint plätibile in tara sau in sträinatate; 8785 e) Titlurile, proprietatea bändi, trebueec trecute in mod diem tinet de cele provenite din participatiuni. Celt, provenite.din reporturi., comodate, depozite i gajuri vor fi trecute la conturile de ordine ce se vor alatura la bilant. Asemenea se vor aräta separat valorile mobiliare cu venit fit cele cu venit variabil; f) La postul cassa" nu pot fi trocute decal monedele metaboo sau de hârtie, nationale sau stable, eumele dieponibile la Banca NationalA a României, precum i cupoancle exigibile emise sau garantate do Stat. Art. 32. Pentru evaluririle cliferitelor posturi din bilant vor obeerva urmatoarele reguli: a) Monedele de aur, precum j devizele etraine trebus..*c eva.- luato in bilant, dupg media schimburilor din luna anterioarä tei In care s'a intocmit bilantul; b) Titlurile cotate la bureä vor fi treeute In bilent la enrsul rem:that din media celor 30 zile anterioare datei de Intoemire bilantului. Titlurile netotate la bursä nu vor putea.fi trecute la un prel mat mare deck acel de cumparare ori ace], din ultimul bilant. Daca valoarea actualä a accstor titluri ar fi :nferioarii pretului de cumpärare ori a celui inregistrat 'In bilantul precedent, ere vor fi trecute la valoarea actualä. Evaluarea meter titluri eo va face motive t de coneiliul de adminstratie impreunä cu eoneorii. Diferenta de cure ce ar rezulta in plus, dupä ecaderea pierderilor la totaldtatea portofoliului de titluri, nu va tdistribuiti prin derogare dela prevederile legii pentru asezarea contributiunlor directs aeupra veniturilor, nu va fi impusä Diferenta in minus va fi trecutä la pierderi. Diferenta de curs in plus, efectiv realizatii prin vânzarea titlurilor, inträ In compunerea benefie:ului impozabil; c) Toate Qreantkle vor fi Inscrise in activ la valoarea reala rezultatä din titlurile respective. Creantele asupra unor debitori recunoeenti insolvabli í oriea creante constatate nerealizabile, In total eau in parte, vor fi a- mortizate, fie direet.din beneficiu, prin conturile de rezultate, fie prin intrebuintarea unui fond krezerva epecial pentrn creante dubioase. Wine; la creiarea fondulu i. de rezerva speeial in lipea de beneficii, ereantele arätate In alineatul precedent vor fi Inreg!strate la pierder:. Prin derogare dela prevederile legii penteu asezarea contributunilor cl:re,?be asupra veniturilor, sumele alocite din beneficiu pentru aeoperirea creantelor nerealizabile, ori,pentru constituirea fondulai de rezerva special pentru creante dubioaseeeunt neimpozahile. Aecet fond de rezerva este neimpozabil In mileufa In care nu depäeeete 5 la. sutä din plaeamentul In ereante al intrepr:nderii. Constatarea creantelor nerealizabile se face de &are bancile creditoare. Fiscul se poate subroga in drepturile bäncii creditoare, pentru partea din ereatä corespunzatoare drepturilor sale asupra sumei cu care a fost amortizatä creanta ipate urmari p debi. tori, In cond:tiunile i cu procedura prevgzutà de codul de procedurä Sumele incaeate ulterior, prin creante amortizate, vor fi ea. cotite drept benereiu impozabil. Incaeärile reepective vor figura In contul de profit ei pierdere, inteo rubrica eeparatä; d) Imobilele bäncii vor fi trecnte la pretul lor de eonstructie sau de cumpä'rare. Ele vor putea fi arnortzate treptat, in proportie cu uzura lor, printeun post speeeal de amortizare. Bäncile eant autorizafe tsã amortizez' beneficiile anuale pân la 2 la cart din valoarea bunurflor ler imobiliare. sumelo Intrebuiatate In acest &cop fiind neimpozabile, 39

40 . Se 8786 MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr Octomvrie 1945 TITLUL III Despre operafiunite de bawd Art. 33. Prin operatiune de banca se Intelege orice operaittne juridica asapra etunelor de bani in nurnerar, asupra creditelor., asupra efectelor de comer i asupra valorilor taegoeiabile, romitne eau strane, eavareite de o intreprindere }Amara. Art 34, Operatiunile do banci se impart in: a) Opeeatiuni do Nandi eelinare, b)-operatiuni de bancei tare nocceita o autorizare expreeä din purtea Consiliului Super Or Bancar. Operatiumi le de banal necesitând o autorizatiune expresa sunt: 1. Eliberarea de livrete de ecenomie la purtator sau nominative, dar platihle la purtator. 2. Emiterea de bonuri de easii la purtator sau nominative, dar pliitibile la purtator. 3. Emiterea de titluri 1.1e 4. Pemirea de depazite sere fruetificare ue termen eau la vedere. 5. Emitorea de ceetir cireulare sail de cmuri de calatorie. 6. Efeetuarea operatiunilor de gal agritol, conform legii eaupra eontraetului de ga agrieol, publicata in IsioUtorul Oficial Nr. 87 din 16 Aprilie Toate celelalte Operatiuni de bandi stint considerate ordinare. Art. 35. Dreptul de a elibera livrete de economie la 'nailtor eau nominative, dar platibile la purtator, precum si de a Slibera borturi de easii la purtator eau nom:native, dar plàtibilo la purtater, nu poate fi aeordat decat eocietatilor baneare având o existenta de eel putin 5 ani 0 al ca'ror capital eoeial repro dupa fetal soeietfitii, eel put'n indoitul capitahiluti eacial cerut de art. 11 j 12 din prezenta lege. Aceste livrete si boauri eaea nr vor putea fi emiee &eat pe baza do deporite In numerate Acost drept nu ve putea fi acordat lablneilor care au suferet eondamnare pentru allatete dela prezenta lege in eursul ultimilor 5 ani. Totalui depunerilor pe eare o banca le poate primi nu poate fi mai mare de 20 ori valearea capitalulni plue rezervele, Consiul Superior Banear va paten fixa, dela caz la (-az un plafon superior. Bonurile de casii einee conform acestui artieel nu vor putea avea o valoare mai iniea de 5.0e0 lei fiecare. Aegleasi conditiuni de capital si de emisiuue stint ebligatorii pentru bindle care emit eeeuri eireulare eau de cillatoe. Met aplicarea alin. precedent. Are 36. Totalui obiigat unilor de oriee fel; pe care o baneit le poate contracte, nu.poate &pee: (e 24 ori valoarea eapitalului &nisi plus rezervele, Consilarl Sueerior Banear poate aproba un plafon superier pang, la de 30 ori valoarea capitalului, plus rezervele. Este intrz's biluellor de a oferi deponentilor termen fix sau la vedere dobiinzi nejustifieate favt de nature operatiunilor intreprinderii bancare, de cheltuielide ei de regie Si de sjuatia generalil a pietii. -113te de asemenea eiterzie baneilor de a intrebnnta pentru atragerea clepouentilor de or:co fel, Mijloace necompatibile eu situatia unei asemenea Intreprinderi, cum ar fi: intrebuntaeca obicinuita intermediari remunerati, oublieltate exa.geratil e! eontinand afirmatiuni necorespunzatoare u situnta bgn,7 ii i a- afacerile sale. Art. 37. Nicio banea nu va putea aeorda unui eingur farit garantit, un credit ina: mare de 15 la eutii din valearea eaptaluliu eocial, plus rezervele. Aprobarea de credite unui ein- 40 gur client peste 5 la suta din valoarea capitalului social, plus rezerveleeesto exclusirsr de competenta coneiliului de administratie. Orice stipulatie contrarie acestui articol este null. Art. 38. Bâncile nu pot face urmatoarele.opere4iuni: 1. De a cumpfira i vinde marfuri ei a face, pe cont propriu.. orice alt comert &cat eel de banca. Se excepteaza dela aceasta interzieere eumpararea acelor Mare faii care an fast dobiendite In executarea ciantelor bncii fi care vor fi vándute in. eel mai scurt timp poeibil, preeam mi.rea In depozit a marfurilor engros ale elientilor sad eau chiar ale pereoanelor etraine, in magazii mutate destinate. 2. De a eumpara imobile pe cont. propriu, afari de acelea nce cesare exereitiului comertului eau de bancii sau. uzului personalulni precum i afara de imobilele dobándite In executerea creantelor baneii.' Aceste din urma irnobile vor fi vánkiute in eel mai seurt Dela aceasta interzkere se exeepteaza si, imobileie cumparate pentru inmagazinarea inärfurilor aecasor depezitare este permieä in conditiunbe dela punctul 1 din acest arceol. 3. De a campara pentru contul lor proprin titturi producitoare de dividende pentru un total mai mare de 25 la sea dill valoarea capitalului so.eial, plus rezervele. Se exeepteaza actinjulo dietribuite ca rezultat.al majorarii de capital pe -baza de reevaluari i subeerierile de'actiuni autorizate, la cererea bancii respective, de clitre coneiliul interministerial. 4. De a creia sau participa in alte intreprinderl de orice natura, eta un capital mai mare de 25 la euta din valoarea capitahtlui 'social, phis rezerveie. Se excepteaza partielparile antorizate, la cererea reepective, de eatre coniliui interministerial. Cu doate acestea, totalul participarilor 0 al titlurilor prodacatoare de dividende, impreunii eu valoarea imobilelore inclusiv poetic:pa:rile, titlurile i imobilele prevtizute la art. 62, nu-vor putea in niciun caz intrece capitalul social, phis- rezervele, inclueiv iezerveie special pentiu imobile eau pentru diferentele de curs nerealizate la portofolial de titlure 5. De a cumpara propriile lor actiuni pe cent proprin, de a a- 'corda credit asupra lor, de a le c.onstitui in.gaj pentru datoriile batde a le plasa prin col-portaj eatt impunându-le en prilejul acordiirii imprumuturiler clientiler. exeepteaza raseumpararea d aretiuni proprii in vederea reduterii capi.taluli soca1, hotaritil de adunaiea gererala extraordinara a actionarilor. 6. De a primi depozitein. numerar sautit.luni, cae'l patrimonial banc'i ee afla in stare de ineetare de plati eau pasivul Intrece activid. In toate aeeste cazuri responeabilitatea adminietratorilor este prezumath Ana la dovada centrarie. Art. 39; Nimeni nu poate exere-ita in mod obrelnu t operatiuni de eredit ie termen ecurt, niel din eapitalui eau propriu niei -din capitalal alter persoane sau bane', deeat In conditiunile legii de fata Prin credit: pe termen seurt se intelege price fel de operatiune de imprunmt de sume de bani al carer le-men nu este mai lung de 6 luni. In ce priveste creditele aeordate agrieultorilor, acestea gee socotese a fi pe termen seurt când seadenta lor nu treee de un an dela acorderea imprumutului. Dovada à o pereoana eete agricultor se face eu ti C.ert if ic at eliberat de Camera de -agrieultura competent-a eau de paceptia reepectiva. Art. 40. BAneeile care primeee depuneie la vedere orj ears contraeteaza obiigaiun la vedere, sunt obligate a awe urmae toarele active, calculate fata de totalul aceetor angajamentet a) Cel putin 25 la euta In titluri de Stet. eau garantete de Stet calculate potrivit art. 2' pct. b, alite I efecte

41 9 Oetenivrie 1945 MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. 230 oomert, semnate de furnieori ai Statulti j girate de Casa Autonomg de Finantare i Amortizare, ce pot fi primite la lombard sau scant la Bence Nationalg a Romaniei; b) Gel pufn 10 la sutg In numeral.. Prin depozite i obligatiuni la vedere se intelege toate depozitele i obligatiunile contraetate de bancg, a cgror executare trebue sa aibg loe la cerere, eri Inteun termen de maximum 30 de zile dela contractarea angajamentulut. Dispozitia dela art. 40, pct. a, cu privire la moaul de calcul al titkrilor de Stat sau garantate de Stat, precizate prin prezenta lege, are caracter interpretativ. Art. 41. Intreprinderile bancare care primese titluri eau efoete de comer Iii depozit eau in gaj, eunt obligate a le igstra cu grila unud comerciant constiincioe de a le Inscrie In regietre epeciale, cu argtarea felului. lor, a valorii lor nominale a numerelor s't seriilor ce poartg, precum si a tuturor eemnelor ee le deosebeec de alte tit.luri, purtând aceeasi denumire. Aceste valori nu pot fi date In gal de cgtre baneg i thc incredintate altor pereoane decat cu consimtgmântul expree al deponentului sau al celui care a con.stituit gadul. cio baneg nu poate eitercita dreptul de vot apartinând tie tlurilor ce eau fost date in depozit eau In gal, deelt cu viintarea expresg a deponentului eau a oonstituitorului gajuki. Aceastg IncuvIntare trebue data cu prilejul fiecgrei depuneri Ue titluri In depozit eau in gad. Prin valorile primite in depozit sau in gaj, intreprinderea bancarg eete obligatg a elibera clientului o adeverintg, constatând enumerarea tuturor elementelor detinctive prevgzute in a- ljneatal 1 din acest articol. Prin derogare dela art ei 1688 din code civil, art. 480, alin. 2. din codul comercial j dela dispozivunile oricgror legi in vigoare României, bgncile vor putea Ineheia conventii de gaj, fgrg a hia gajul d.n poeesia debitoruki eau constituantului. In acest caz gajul ee considerg valabil conetituit prin singu- Dui efect al semngrii conventied. Debtorul eau constituantul 11 va detine pentru banca creaitoare, rgepunzand de coneervarea ea. Gajul devine opozabil fatg de terti prin tranecrierea ficutg In cenformitate cu diepozitunile art. 480, alin."6 ei 7 din codul comercial Gajul eonstituit asupra materiel prime supuse transformgrii industriale ye continua sg existe i asupra materiei industrializate de egalg valoare Cu materia transformatg. Bunurile gajate, afarg de st.ipulatie contrarie, vor putea fi Inlocuite de debitor prin altele de aceeasi naturg, calitate cantitate eau valoare. Bunurile care vor Inkeui pe cele estente se vor socoti galate deplin drept i fgrg nicio altg, formal:tate. Ori de câte oil banca creditoare va constata cg gajul este a- menintat eg disparg eau eg'pianag din valoarea lui, ea eete In drept eg cearg plata de indatg a creanpi sale, care Ise considerg ex!gibilg, iar presedintele tribunalului, la cererea bancii, este dator a lipune, pe cede de ordonanta presedintialg, datg in baza art. 67 din legea accelergrii judecgtilor, luarea oricgror ingsuri necesare de conservare, strângere, transpatt eau inmagazinare a gajului plug la vanzarea lui. Apelul i recureul contra acestei ordonante presed'artiale nu suependg executerea Cheltuielile fieute in ecopul de mai sue sunt privilegiate asupra oriciror alte creanp. Institutiunile bancare Particulare care vor acorda credite coneort'ale 1ntreprinderilor c.omerciale eau induetriale impreung Cu Caza de Economii i Cecuri Postale (C. E. C.), Casa Autonomg de Finantare ei Amortizare (C. A. F. A.). Societatea Nationalg de Crat Industrial, Creditul National Agricol eau Banca Me- _ 8787 seriaslor, vor beneficia In mod indivizibil de toate privilegiilo referitoare la conetiturea garantiilor sau ia executarea creantem kr de care se bucurg oricare din institutiile de mai eus partici4 pante la creditul acordat in baza legilor lor organice. Actele, oontractele i conventidle de oriee fel, procum i come rilo pentru inscriptiuni eau intabulgri ipotecare eau de gajuri, referltoare la creditele prevgzute in alineatul procalent, la cara partieipg Societatca NaVonalg de Credit Industrial sau Casa de Finantare i Amortizare, vor putea fi autentificate de oricare din aceste doug :ustitutiuni, in conformitate eu prevederile legik kr organice. Orice sumg rezultatg din executarea oricgrci averi a debitoe rului in baza unui cralit acordat conform alineatului precedent& se va detribui Intro creditorii figurând in actul do deschideni de credite eau in conventiile anexe, In proportie cu creanta fie4 cgruia, chiar dacg executarea i realizarea creantei s'a Meut p0 baza unui privilegiu aparfnând numai unuia din crediteri. Dispozitiunile acestui articol e aplicg i inetitat unilor bancare care nu sunt eupuse depozf miler prezentei legi. TITLUL IV Supravegherea i controlul comertului de baited Art. 42. Pentru aplicarea acestei legi, cum ei pentru stto pravegherea comertului de bancg In genere, se institue un consie liu euper:or bancar, având personalitate juridic,/ de drept public. Coneiliul Superior Bancar se compune din: Guvernatorul BAncii Nationale a României. Doi delegati desemnatj Intre administratorii acestei met& tutiuni. Doi consilieri ai Curtii de Apel, desemnati de Mineterul Doi delegati a Ministerului Finantelor. Trei delegati ai Asociatiei bincilor române, alesi de Ministerul Finantelor dintr'o l'etg de 9 pereoane propuse de toate ear. tegeriile de bgnci, si anume: de biincile mari, mijiocli i miei, f:eeare categorie propunând câte trei pereoane. Sunt considerate blind mict acek co un capital de lei inchisiv, banci mijlocii, acele ea un eapital de lei Obi la inclusiv i bgnci mari acele eu tin capital'euperior. Numirile membrikr care compun "consiliui se face pr.& decret regal, dupg propunerea Ministerului Finanplor i recomandarea institufunilor care Ij desemneazi eu exeeptia Guvernatorului B. N. R. Durata delegatiunilor membrilor din Consiliul Superior Bancar va fi de 4 ani. Delegatiunea, membrilor a n Consumi Superior Bamar eete irevocabilg, afarg de abateri grave ce se vor conetata peel deeiziunea unanimg a celorlalti membri care comptin consiliul. Onvernaterul Bgncii Nationale a Fornâniei este de drept preeerlintele Coneibului Superior Bancar, Ministerul Finantelor ye: desemna din sanul consiliuluj un vicepreaed nte. Membrii numiti in baza calitgtii pe care o detin sunt considerat demieionati când activitatea kr Inceteazg. Membrii consiliulni trebue sii indeplincaseg condittile cerufs de art. 29 a prezentei legi. Ei pierd de drept ealitatea lor de membri In cazul tine! cone damnäri definitive pentru faptele prevgzute In aeeet articol. Membrii Consiliuki Super:or Bancar num4 ulterior intr'o fueetiune publicg Il piietreazi calitatea de membrii in west Art. 43. Pe lângii Consiliul Superior Bence e creaat nit secretariat general 41

42 8788 MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. 230 'Seeretaral general v fi numit de Consi liul Sitperior Bancar pi va avea un titlu academic de specialitate eau diploma. de absolvire a,5coa1c,:: emperioare de comert, eliberatä mai Inainte de Infiintarea Acaiemiei de Ina lte Studii Comerciale 01 Induetriale, itularul unei aeomenea diplome a ocupat, timp de eel putin 10 ani, funetiunea efectiva de director de banca. E asieta la del-beratiunile Consiruki Superior Bancaa contreeemnand toe() deciziunile acestuia. In ipea secretarului general, preeedintele Conelului Supetier Bancar poate imputernki pe unul din functionarii Consiliulu ea eemneze pentru eecretarul general dedziunile ei toate luerarile care cad ta sarcina acestuia. Art. 44 Conelliul Superior Dancer hotaraste aeupra chestiunilor da te in competenta sa, in prezenta a eel putin 5 membri. Et judeca pe baza de memor:i ecriee. La termenul ce se va fixa In aeest scop ee vor cite atat partea intereeata, cat si Ministerul de Finante, din oficia, prin scr:soare recomandatte cu eel putin 10 zle libere inainte de ziva termenului fixat. La termenul fixat coneiliul va putea cere lamuriri celor Art. 45. Pentru valabilitatea dec:ziunilor Consiliului Superio Bancar eunt necesare 4 voturi. In caz!de paritate votul prer.i telu i decide. Deciziunile Coneiliula1 Superier Banear sunt definitive qi execnterii 0i eupuee recumului Inaintea Inaltei Curti de Caeatie sectia III, de partile care au figurat inaintea CensiVue lui Superior Bawer, conform art. 44, alineatul 2, In termen de 30 zile dela data publicarii acestor deciziuni in Buletinul Ofieial Batrear. Curtea de Caeatie va judeca de urge* in camera de cons11iu, fixand termen de jadecata i eitand din oficiu toate partile care au figurat inaintea Coneiliului Superior Banear; conforni art. '44, ail% 2, precum 0i Consilkl Superior Bancaa Curtea va lua intotdeauna concluziunile Ministerului public. De asemenea va ka in toate cazurile comluziunile Consiliului Superior Bancar. In eaz de admitere a recursului, Curtea de Casatie va el/ore fondul. Deciziunile definitive ale Consiliului 'Superior Bancar, prin care s'a hotärit licbidarea societal:nor bancare pentru pierderea eapitalului social sub limita prevazuta de art. 54, vor putea fi retracta to de catre Consiliul Superior Bancar, daret,banca tn cauza va face dovada cà, in termen de 6 luni dela data ittmanerii definitive a hotaririi de lichidare, si-a reconstituit capitalul. te prin maxima activului, fie prin reducerea pasivului pe care 1-a avut la data pronuntarii hoteiririi a carei retractare se cere ei &tea inlauntrul acestui termen a eerut retraetarea. Deciziunile Consiliului Superior Bancar, pronuntate conform legii de fata, sunt executorii de drept ei fruit' somatiune. Ele vor fi executate la cererea Consiliului Superior Bancar sau la cererea partii interesate, prin millocirea tribunalului Competent care, la randul sau, va ordona exeeutarea prin Corpul de portarei sau agentii de executare din jurisdictiunea sa. La exerntare, Consiliul SuPerior Bancar va putea fi reprezentnt printr'un delegat al eau. Executarea deciziuniior Conailiulut Superior Banear se va face prin Corpul de portarei al tribunalulai local sau prin coinisariatele de politie in comunele urbane,.dupa interven.tia directa a preeedintelui Consiliului Superior Bancar &Aire tribunalul sau catre eeful poletlei respective. Deeiziunile Consiliuiui Superior Bancar relative la adminis- %retie interioar a consiliului sau la expedierea lucrarilor cueonte, at ei la cele prin care se ordona o cercetare, conform: art,. 46 sau prin care se trimite in judecata consiliului, vor pu- 'tea fi Plate de amul satt raai multe coma/l.1e de 3-5 membri 42 9 Oetomvrie delegwti consillu i care vor pntea lua hotariri valebile cu votul a 3 din membrii bor. Art. 46. In caz de abatere dela prezenta lege ei regulamentul ei, dela legile aplicabile intreprinderilor bancare, dela statutele adestor intreprinderi, precum i in caz de neexecutare a deciziunilor Consiliului Superior Bancar, date in conformitate cu art. 44 de mai sue, Cousiliul Superior Bancar se poate sceiza, fie din oficiu, fie de catre Ministerul public. In cazul in care se sesizeaza, Consiliul Superior Bancar va ordona o cercetare a situatei reelamate. Cercetarea se va faee de Consiliu prin organele sale sau prin acelea ale Biincii Nationale a Romaniei. De asemenea, Consiliul va putea incuventa orice probe, In afara de proba cu martori. Adminatratorii, condusätorii 01. lichidatorii intreprincle rilor bancare sunt obligati a pune la dispozitia celor ins5xcinati eu facerea cereetarilor, toate actele registrele cerate de ace0tia. Dupa depunerea rdortului e. constatare, preeedintele Consiliului Superior Railcar sau inlocuitorul eau, Va fixa un termen pentru udecarea cazului, conform art. 44. Daea Cónsiliul gaseete reclamatiunea intemeiatä, va pronnnta o deciziune, potrivit art. 45, prin care va lua masurile preeazute in aceasta lege, date in competer4a sa i va sesiza, de _va fi cazul, Ministerul public sau instantele judecatore0ti competente.. : Reeursul in contra deciziunilor date pe baza aceatui articol suspencla exeeutarea. Art. 47. Membrii Consiliului Superior Bancar sunt gati a pastra secretal comereial. De asemenea, sunt obligati a pastra seoretul comercial, secretarul general ei ceilali functionari ai Consiliului, sub sanetiunile ce se vor prevedea in regulament. Art. 48. Prin regulamentul acestei legi se vor determina in chip amanuntit modul de functionare al Consiliului Superior Bancar, organele de reprezentare, serviciile, functionarii personaul ftecesar birourilor sale, preeum 1 migoacele sale financlare. Funetionarii i avocatii Consiliului Superior Bancar stint functionari i avocati publici sj au dreptul s participe la Casa Geneinalii de pensiuni a Statulue Aceeti functionari constituesc Uil corp de specialitate, supus dispozitiunilor statutului functionarilor publiei. Numirea, ineadrarea 0i salarizarea lor se va face in confermitate eu aceet statut 01 cu normele de organizare intocmite de Consiliul Superior" Banear. Avocatii Consiliului Superior Bancar sunt supu0i dispozitiunilor legii pentru organizarea Corpului de avoeati Avocatii in functiune la data publicarii legii de fata, numiti de catre Consiliul Superior Bancar, 'Bunt de drept definieivi se ineadreazi e»nform prevederilor art. 64 0i 70 alin. 2, din legea pentru organizarea avecatilor publici, gnaaul corespunzator salariului ce-1 primese la data publicarii prezentei legi, sau in gradul eel mai apropiat acestui salariu. Retinerile-pentru peneii se vor face e,:e Consiliul Superior Banear dela data numirii personalului eau ei se vor varsa de catre arest.consiliu, Casci Genersle de Pensiuni a Statulut, conform diepozitiunilor legli Casei Generale de Pensiuni. Actiunea disciplinara se executä, atat fata de functionari, eat et fatel de avocati, de catre Consiliul Superior Bancar. Art Bugetul. Consiliului Superior Bancar va fi aco petit in afarä de alte venituri, prin cotizatiunile bancilor fume- Oman?: in Romania 0i prin taxele speciale pentra autorizari. 2. Cotizateunile ll VOr putea fi mai mari de 0,25 la mie din capitalul soeial subscris pentru bändle mici ei de 0,50- la iniè din capitaki social subscris pentru bancile muloei j mart. 3. Aceste eotirertiuni vor fi platitia in petrte rate trimestriale la inceputul Peeing trienestrk

43 9 Oetomerrie 1845 MONITORUL 0110IAL (Partea I) Nr Cotizatiunile vor vine. la Consibul Superior Bancar, iar In caz de neachitare la termen se vor putea incase's, prise pereeptie din localitate sau prin organele speeiale ale Consiliului Superior Banear. 5. Taxele pentru eereri de autorizgri de Infiintgri a unei soreietäti bancare nu vor putea depiial 1 la mie din eapixalul social subscrie Taxele pentru eereri de autorizgri de fuzi-tmi, modficäri de statute, infiintilri de sueursale ei de exereitare a operat.lunilor speciale nu vor putea depgen lei 0,10 la mie din capitalul social eubseris, pentru bgneile miei ai lei 0,20 la mie din eapitalul soeial subscrie pentra bgneile miloeii 0 marl. Cuantumul aeestor eotizatiuni si taxe va fi stabilit de Córag- Lill Superior Banear. Taxele speciale vor eenetitui, Imereunil eu veniturile rezultate din publieatiuni, un fond special ce se va administra i Inteebuinta de Coneiliul Superior Banear. Ministerul de Final* va ineerie In fiecare aa, in bugetul sgu, o subventie pentra a aeoperi in parte eheltuielile Consiliulni Superior Banear. Bugetul Consiliului Superior Bancar va fi Intocmit de Cane prezentat spre aprobare Ministerului de Finante. Exeeutarea aeestui buget va fi supusit controldui Inaltei Curti de Conturi. Cotele maxime ale cotizatiunilor ai taxelor previtzute la acest artieol vor putea fi marite de Consiliul Superior Banear ping la- impâtritul acestor sume, TITLTIL V Dispoktiuni finale; penctle transitorki Art. 50. Casele de sehimb au zàràfiile eare ii limiteazit comertul numai la operatiuni ile sehimb de oriee tel de monocle, nu stint supuse art nici eelorlate dispozitjuni de constituire i funetionare din aceastilege. Ele vor fi, Ineil, supuse supravegherii i controlului Conailiului- Superior Bancar. Casele de sehimb nu vor putea- pane in 1ma lor cuvântul ebancii" t nici vreun alt euvânt, in afarg de Casg de sehimb" si de numele proprietarului sau denumirea intreprinderii. Art. 51. Intreprinderile comereiale eare au de obieet principal al comertalui lor, numai acordare de Imprumuturi pe gai orke fei de obieete 0 care nu cad sub prevederile legii din 9 Martie 1915, modifientg la 30 Mai 1929, referitoare la casele de imprumut pe ga. ale agricultorilor ì industriaailor, se eonstituese ai funetioneazg in eonditiunile legii de fatit. Casele de Imprumut pe ga.. nu vor putea. Meg purta In firma br euv-ântul Baneg", ei numai denumirea de Case de Imprumnt pe gar, sau o altg asemilnitoare. Art ruziunile a doug sau mai multe societi-ti baneare, orieare ar fi felul Dr, se hotgrgate de fieeare societate Ini parte ea yob:0 necar pentu modifiearea statutelor. Consiliul de administratie al fieegreia din Mine& care voiese freeiona va putea 'Meg- supune prospeetul de fuziune vizei -prealabile a Consiliului Superior Bancar. Deciziunile de fuzionare a fiecgrei soeietitti baneare, cuprinzind conatiuniie fuziunii bilantarile ei deciziunea de autorizare a Consillului Superior Banear, se vor depune la, Oficiul registrului de comert al fiedrei soeietsati care fuzioneazg, spre a fi Inserise In registrul societlitilor bancare 0- publicite, potrivit art. 9. In contra deciziunii de fuziune se va putea face opozitie In termen de 2 luni dela publiearea actelor de -mail sus, de oricare din creditorii sau actionarij societgtii care au votat contra sau au fost absenti, dad aceati actionari dovedeee eg la data editngrii generale, care a doeis fwiuncee erau proprietari numiir de act:1=i reprezentând 1/10 din oapitalua social.; Opoe 8780 aitia se va indrepta la tribunalul loeului untie societal-ole fttie zionitite ei-au Bleat sediul central. ToOte opozitiile se vor ludeea de urgentâ in Camera de eonsillu, printeo singurg hotgrire. In contra hotgririi tribunalului ae poate face apel In termees de 10 zile dela pronuntare. Curtea va ludeca de urgentg In Came:a de eonsiliu. Termenul de recurs este de 10 zile dela pronuntare. Reeursul se va,iadeca de urgentg in Camera de eonsiliu. Opeetia suspendg fuziunea afara de eazurile And va jus- Oita plata tuturor dateriilor sociale sau consemnarea lor la Baaca Nationalg a României sau la Cassa de Depuneri 0 Cone,senmatinni, And toti ereditoei coniamt la fuziune sau 'And: ereditorii oponeirti au fost desinteresati pen plate sau consentname sumei. Dupg expirarea termenului de mai sus, sau lu cazul ca s'a Meat opozitiune i oponentii nu au fost desinteresati. In urine rgmâneril definitive a hotarlrii datg asupra apoeitiei. fuziunen va putea fi execute-lg. Societatea ritmasit in fiinta sau noua societate eare rezultg din fuzitme, preia asupra ea toateedrepturile i obligatiunile societivlor stinse. Deeizimaile de faziune stint opozabile aetionarilor, färit a se pntea retrage din sacietate. Art. 53, Dacii la alegtuirea primului bilant al bineilor fuzionate, ar rezulta Iin reevaluarea imobilelor eau altor active plusuri de valoare ease, conform legilor in vigeare, sent impozaa bile, ele vor fi seutite de orke impunere dad vor fi I recute la rezervele bncii fuzionate. Art. 54. Dad, din eauza pierderilor eufertte, cap:talul social al unei 'Anal a scazut la jumittate din valoarea apitite lului statutar sau la timlitette din valoarea capitalului neeeear previzut la art. 11, 12 si 35 din prezenta lege, eand eel statue tar nu a fost mai mare, adrainistratoria iar iu eaz de amisiune din palace lor, consiliul de censori, suut datóri a convoca, maximum 2 Inni dela aceastit eonstatare, adenarea generalg exe traordinarg a asoziatilor, spre a decide asupra reintregirii sait redueerii capitalului social la sumele argeate In art. 11, 12 E# 35, eind eapitalul social a foat mái mare. Daea" adunarea generalg nu va fi convoeatá de egtre aeeste organe, eonvocanea se va face de urgentg, pe urma unei cometäri prealabile, de eittre Consiliul Superior Banear. Daeit adunarea generalg nu decide completarea ori reduterea eapitalului social. lichidarea soeietitii ori modificarea obiectue lui ei, sau dad In termen de 3 luni dela data intrunirii adunge rii generale a asociatilor, completarea eapitalalui social nu este realizatg, Consiliul Superior Banear va putea retrage autorizarea de funetionare ca banel Acelea0 norme se vor aplica i societittilor In nume eolectiv, In comanditi i eu rfispundere limitatg, eind adunarea asoeiaa tilor va putea fi convocatii de orieare din asociati. In toate eazurile in care societittile tancare so disolvg, lichidarea se va face sub eontrolul Consiliuluj Superior Banear. Vanzarea, gajnrea, ipotecarea, precum i Insträinarea sub orke formg a bunurilor de orice fel a societlitilor baneare In lichidare, se poa.e face numai eu autorizarea Coneiliubei Sue perior Bancar. Lichidatorii stint obligati a. inainteze Conjil:ului Superior Banear,.In termen de 15 zile dela expirarea fiecgrui trimestru, situatiuni de luergrile efectuate. -.Dad operatiunile de lichidare nu au foet terminate in tere men de tin an dela. data deciziunii -adunärit generale 'care a hotgrit lichidarea societatii, Consiliul Superior Bancar va putee deelde ca lithidarea sg se faeg de judecgtorul sindic al tribunae lului competent, iar la societatile baneare, cu sediul in comunelel nereeedinte de ludet, de judeciitorul de oeol. 43

44 8790 MONITOR:CM OFICIAL (Par(ea-t) Nr Getomyrie 1945 'Art. 56. In caz de [aliment din partea unei Intreprinderi bancare, activul inventariat de judecatorul sindic se va Uchida Oe catre uni curator nurait de tribunalul care a declarat dupa, o listä de specialkai, intocmitä te Coneiliul Superior Bancar. Numirea curatorului se va face prin chiar sentinta declare, ;bd. de talizent sau printeo incheicre posterioarii. Activul bancilor falite se va lichida de curator sub directiu-. ales i controlul ludecititorului sindic: In caz de necesitate, attinarea creditorilor unei Vinci falite (Ira putea desemna o cornisiune de creditori, care sà ajute i srt.supravegheze opera (Ie lichidare Incredintatä curatorului. Conturile de lichidare se vor depune judecatorului care le va supune omologirii tribunalului. roate actiunile i actele sävarsite de curator, in vederea lisunt scutite de orice taxe sau timbru farrt prendiciul taxelor falimentare cuvenite Statului. Dispozitiunile acestui articol se aplicii, i falimentelor bancare in curs de lichidare. Art. 56. Dacit in cursul existentei unei întreprinderi bancare, se constata cà aceasta-nu se conformeazä prevederilor legilor, regulamentului i codului comercial, statutelor sau dei- 'ziunhlor date de Consiliul Superior Bancar, acesta va putea pliea urmititoarele sanctiuni: a) Avertismentul; b) Amenda rival dela lei Omit la o suma ogali cu 5 la suti, din capitalul social, in folosul Statului ; c) Restrângerea operatiunilor intreprinderii; d) Retragerea autorizatinnij de.funetionare. In cazul aplicarii acestei sanctiuni, Consiltul Superior Bancar va obliga organele de conducere ale bancii sa convoace aduparea generala pentru a se decide asupra schimbitirii obiectului 'Comertului sau disolvarii Intreprinderli, conform cu codul comercial. Schimbarea obiectului social nu se va putea face decal, dupi aehitarea creditorilor sau cu consimtrimântul unanimitiitii lor. In cazul cand pana la adunarea genera% creditorii uu au fost achitati sau nu au consimtit la schimbarea obiectului soial, societatea se disolvä.. Organele de conducere ale bincii care au atributiunea de a convoca adunarea generala si nu o fac tn termen de 15 zile dela prirnirea instiintitirii de retragerea autorizatiunii de functioxtare diñ partea Censillului Superior Bancar, vor -fi pedepsiti ineb:soare pang la 3 luni i eu amendi penalá pana la lei Ordinca acestor sanctiuni nu este obligatorie. Consiliul Superior Bancar va putea aplica sanctiunile prevaute la literile a i b ad-torilor, censorilor, couduatorilor sau llchidatorilor intreprindcrilor contraveniente, independent do sanctiunile penale aplicabile acestora. Deciziunile date In baza.acestui act se pot ataca cu recurs la Casatie. Despre sanctiunile i decaderile pronuntate de Consiliui Superior Bancar, se va face me/itiune In registrul societatilor bancare. Dacii din cereetatea filcuri se constatrt ca 'valearea totalului,angajamentelor unei Vinci Intr'ece valoarea activului sau, Consiliul Superior.Banear va putea decide lichidarea j va sesiza,tribunalul comercial competent, spre a proceda la lichidarea Art. 57, Oricine va.exercita comertul de banca, fara *autorizarea ceruti de art. 4, sau va viola dispezitiuned art. 39 din prezenta lege, se va pedepsi cu inchisoare dela a luni pänä la 2 ani si,cu amenda dela panit la lei. Transmiterea cambiilor care garanteazä tmprumuturile, de dire imprumutatorul contravenient la dispozitiunea art. 39, apara de 'penalitatea previzutä de =at artieol. In infiintarea -anti sucursale, firä autorizarea malt de art, 16, Consilial Superior Bancar va decide desfiintarea sucursalel. De asemenea, Consul:mi. Superior Baucar va putea aplica ar.1- rainistratorilor j directorilor vinovati, pedeapsa amenzii vile dela lei la lei fiecare, In folosul Statului. Orieine va intrebuinta denumirea de banert" sau pe iceea de,,casä de credit popular", in firma sa, dud nu este autorizat a face comert de banca, se va pedepsi cu inchisoarea IAA, la 6 luni i amenda dela lei la lei. Dad infractiunile prevrante la alin. 1 ai 4, se vor sävirsi de o.societate, sanctiunile se vor apliea administratorilor directorilor acesteia. Cine va da sau trimite BAncii Nationale a Romaniei sau. Consiliului Superior Bancar, cu buna 04inti, date necorespuneatoare realitätii, se va face vinovat-de fa1si se va urmari pedepsi, conform dreptului comm.. Art, 58. Fondatorii, administratorii, directorii censorii, care vor fi trecut sub täcere situa4iunea de falit sau vreuna din condamnirile preväzute de art. 29, vor fi pasibill de pedeapsa dela 15 zile panä la 6 luni ifichisoare i amenda dela lei paal la lei, fära aplicare de eircumstante uuratoare. Ei vor pierde, de plin drept calitatea e administratori, censori sau directori ai bancii respective. Aceastä deadere se va pronunta de catre Consiliul Superior Bancar, chiar mai Inainte de deschiderea actiuuii publice, la care caz recursul nu suspendä executarea. Art. 59. In caz de.faliment din partea unevbanci, violarea.art. 4, 9-16, 19, 20, 24, 26-28, 30-32, 34-38, va atrage pentru adrninistratorii, directorii ii censorii vinovati sanctiunea prefizuta de legi pentru banerutil frauduloasil, fara prejudiciul celorlalte sandiuni civile i penale, iirevizute aceastä lege san alte legi in vigoare. Art. GO. Sanctiunile penale prevazute in aceastil lege aunt de competenta tribunalelor ordinare. Art..61. In termen de 2 luni dela proinulgarea acestei legi, in care timp.va lua fiin. Consiliul Superior Bancar, 'fiecare banca existentrt este obligati a comuniea Consiliului Superior Bancar copie de pe ultimul bilant anual, copie de pe bilantul brut al ultimului semestru, cum si lista membrilor consiliului e administratie, a ciensorilor i directorilor.- Intreprinderile bancare, inscrise astrtzi in registrul comertuvor fi inscrise in registrul banear pe baza unei cereri ins. tail' de actul constantly, de statute, cum s ide admilnistrattorilor. Cererea se va adresa in termen de 2 luni dela promulgarea acestei legi, judeatorului delegat la oficiul respectiv, indiand numarul de inscriere in registrul comertului, fara orice formalitate sau plata vreunei taxe, Dispozitiunle acestui articol se aplici, si bancilor existente sub firmä jndividualà. Acestea sunt obligate totodata a declara capitalul lor propriu, a comunica actul, constitutiv Statutele. Ele vor mai putea primi depuneri spde fructificare, pe termen, sat la vedere, IncA timp de 2 ani dela promulgarea pre-. zentei legi. BAncile existent() sub forma de societati in nume colectiv, in IA comandita simpla sau cu raspundere limitata, care nu Indeplinesc prescriptiunile prezentei legi, sunt supuse acelorasi conditiuni, putând ing prim: depozite numei pâna la valoarea capitalulii lor social deplin värsat Depozaele primite pilna, la data promulgärii acestei legi, cum tptalul angajamentelor vor fi proportionate in termen de maximum 5 ani dela accasta data, potrivit Prescriptiuilor acestei legi. Deasemenea bancile existente sub forma de societati pe aunt supuse conditiunilor fixate prin acest articol, fiind In acelasi timp obligate ca, in termen de maximum 5 ani, si proportioneze depunerile i totalul pasivului, I dispozitiunile preeentei legi. conformitate_en

45 9 Octomvrie 1045 MONITORUL OFICIAL (Partea Nr De drepturile cástigate, previlzute in prezentul a.itico1, vor benefit:1a si societatile care vor fuziona, 4.4 deertreul aeestor 5- ani Art, 62. Dispozitiuntle prozentei legi intrit vigoare dela publicarea ei In Monitorul Imobi/ele care se gasese la promulgarea legii ae fat& in patrimoniul -and 1:4110, nu stint supuee dispozifunilor art. 38, pet. 2. Bünei le vor putea pastra in Patrimonial lor.tithuile proclucatoare de dividende sau participatitmile ire care le posedä la data de 1 Septemvrie 1943, chin, dacrt ele depasese cotele previtzute de art. 38, pct. 3 si 4 alin. I. SocietAtile bancare existente aunt obligate a se conforraa dispozitinnilor art. 18, 25 ai 27, In termen do 2 ani dela publicarea acestei legit. Intreprinderile bancare existente la, datá de 8 Mai 1934, oricare ar fi forma lor jurklica, nu aunt supuse dispoaitinailor art. 11, 12 si 35 din prezenta lege, cceace priveste capitalul so cial. Intreprinderile bancare, care nu indeplineec cerintele art. 11 ai 12 din lege, sunt uià., obligate ca in termen de 18 luni dela data publicarli prezehtei legi, sä-si fi stabilit prin statute cifra capitalukii lot real, care va fi verificatä.de Consiliul Superior Banear. Termenul do mai sue va putea fi prelungit de Coneiliul Superior Bancar Cu inert un an. Intreprinderile baneare ex:etente la,date-, de 8 Mai 1934, al c5ror capital este inferior sumei de lei 5 milioane pentru. orasele municipil si 2 rnilioane lei pentru eelelalte orase, precum i cele care au sediul In commie male cati euburbane, to vor putea mentine in firma lor denurnirea de -Banc5", cu obligatiunea aib5, in subtitlu denumirea de Caesi de credit pepular", Aeeastä mentiune se va putea face pe actiuni prim simp la lor.atampilcare. Mimi le care au in euhtitlu denumirea de Case de credit popreeum si-casä ae credit popular, nú vor putea primi depoziie mai mult de 3 ori eapitalul social, plus rezervele. Superior.Bancar poate apeoba, pe bug, de cercetarl, ca instirtuti:ile de mai sue ea primeeed un total mai Mare de de puneri, pkiig la maximum de 6 eri velearea capitalului social, plue rezervele. asemenea, ele nu vor putea f autorizate s exercite operatiunile prevazute de art. 34, la numerele 2, 3 i 5. Art Intreprinderik bancere eub firma individualä, exietente la 8 Mai 1934, aunt obligate ea, In ternwil ci, 5 ani Idela acea dati., sä ce transforme in soeietiiti bancare ill -.onfornaate ci-t dispozitianile acestei legi. Sociotatile bancaro cu sodiul principal in strainalate si eara.avean sucureale in Romania la data de 8 Mai 1934, sunt obit. gate ca, panii la 1 Aprilie 1938 sil se conformeze dispozitinnlor art. 6 si diepozitiuniler acestei legi. Dac5, panii Ia termenele fixate prin aiincatale preccdente, tile trepr;nderile bancare nu se vor conforma. dispozitiunilor de mai sus', Consiliul -Superior 13ancar- va decide punerea lor in.lichi.i daee; In acest caz, normele prevazate de legi 4..tz privire lir puts-. rile si Indatoririle lichidatorlor societatilor comerciale eu aplieii. si lichidatorilor intreprinderilor bancare sub firmä indvflnulit care vor avea reprezentanta ad ciara a intreprinderii. In caz do lich:dae a eucureaklor intreprinderilor baneare, a- vfind eodiul principal in sträinittate, aetivul eucurealclor dfrt Romilaia va eervi pentru plata eu preferint5 a eredi;orilor din tart Societätilo bancarc existente 6unt obligate a se cenfornia d.spozitiunilor art.. 19 si 25, alin. 1, 2 si 3, hi termenul de 2 arti Art. 64. Dispozitiunile din codul de comert, privloare la Ì1 contraetul de cent curout, se aplica sicoutracteler -1.lo dtiechidere de credxite In cont curent ai oil:carer operatiuni de orodil in,-ont cureatz_chiar &eh nu stint constatate priu act iierit A7-2*-= Toate dispozitiunle, formularele, ;nstruet;unile si mäsurile cu caracter general, hiate de Banca-NatiYnalii a Romtiniei, In aplicarea divereelor légi, accrete, jurnale. ale Goileilialui de ministri, decizinni mihisteriaie, etc., eare, i-au 'delegati atributiuni diveree, se vor publical eu ecutire de pieta, in Monitorul Oficial ai eo vor cooniona inteun Buletin al e5u. Cei intereeati se coneidera a canoe*, toate dispeaitiuniic 0 masurae, de., mai euearlitate, ale Brincii Nationale a Rona.' n:ei, via faptul.publicarii kr in Monitortil -Oficial. fi. ioordo, nark lor In euesiera Mean. Art. 66. Toate dispozitiunik eontrarii acwiei :cgi t,:e Evi brag. Printr'un regulament al atectei let; se vor determine nor-, mele de aplicare a dispozitiunilor prezentei legi. Art. 67. Ministerul de Finante este autorizat ea, publice o edit.:e a legii pentra organizarea ai reglementarea comerttilui de banc5;,publicatil in Monitorul Oficial Nr. 105.din 8 Mai 1934, cu-toate modificiirile aduse 'aeesteia prin legile si-deereteleaegi ulter:oare, refaciind numerotarea artieolelor. MINISTERUL SANATATII Directinnea persoualuki in conformitate cu art. 158 si 184 din legea pentru organizarea sanitari a Stahl lui, se publiel concurs pentru parea postului de medic primer, specialitatea obstetric ii. ginecologie, IntitatuI cliuko-obstetrical, Maternitatea. Spitalul Filantropia din Bucuresti. Concursul va incepe in ziva de 10 Noemvrie 1945, ora 9, in localul Ministerului &rat A-0i din ealea Plevnei Nr. 19. Au dreptut sit cearii inscrierea la acest concurs medicii primari In pecialitatea obstetricg si ginecokgie, care ocupg, locuri definitive, cei care an trecut examend de clasificare pentru medici primaxi, specialitatea obstetrica i ginecobogie si so afli pe tablourile Minfsterului Säntii, sefii de lucräri, aeictentii universitari cu o vechime de 10 ani in invatanaantul univereitar do specialitate. Afarä de.aceste conditiuni, candidatii trebueee sá indeplineascá si urmatoarele condit.iuni generale: 1. 85, nu fie excluil din corpul functionarilor ministerului, sau alter institutiuni sau autoritii, ori suspeudati temporar.in momentul inscrierii. 2. SA nu fie condamnati prin hotà- Are judecitoreascii -definitiva pentre vreuna din faptele prevazute de art. 139 din Codul functionarilor publici Regele Mihai I. 3. Bärbatii eä fi satiefacut legea recrutárii. Concur:sal va consta dintr'o expanere a eandidatilor asupra activitätii lor stiintifice i profesionale; care va fi examinatä i verificati pe teren, de catre o comisiune. C-ererile de inscriere, meeque de actrle necesare, ee- primesc ht Ministerul SAimAtA'i-i panii zitia de 1 Neemvrie Nina la data de 5 Noenivrie inelusiv, candidatii vor depuue tin memoriu, insotit de actele doveditoar a activitätii lor profaeionak i tiint4lia.. Lista candiditilor admiei ee va la Ministerul Siinlitätii, in ziva, de 5 Noemvrie In acelasi tfnip, s va afisa celor indepiirtati deja ine(tiere, arzitändu-ee in dreptul fieeäruia eauzele 1,..etru care nu a fost admits. r Cei ce se ered pc tieclrept indepättati dela inecriere vor inainta contest:10a minieteruhii,.pinb, in ajunul pentru solutionare Odatil cu cererile 41e lust:here, datif vor depune si taxa de concur., do lei Nr: , Octonwrie 4. 45

46 8792 MONITORUL OFICIAL (Parto I) Nr: Octomvrie 1945 ANUNTURI TUDICIARE MINISTERUL JUSTI1E1 Ilintsterul publiaf neeasta, conform art. S din legs. &supra autnelul Nr. 646 din 14 August epre ttinta acelora eare ar voi xi lack Intimpinare stria la Ministerul de Juatit le, in termenul prevaeut de nrt. 10 dia ouseitata lege. D-1 Paul Freitag, nascut la 5 Deeemvrie 1923, in Bucuresti, domiciliat Bucuresti, str. Scarlriteseu Nr. 34, a ant cerere acestui minister de a fi aulorizat & schimbe numele eau patroni- Mic de Freitag in acela de Gigot; spre a se numi Paul Gigoiu. Dos. NT. 5/288/ D-1 Itic Maiseson, nascut la 14 lu- Ue 1911, In Bucuresti, domitiliat In Bueuresti, str. Mitropo;itul Dosoftei Nr. 14, a Meat cerere acestui minister de a fi autorizat s schimbe numele au patronimic de Maisozon. in acela de Leon-Moiseam spre a se numi Itic Leon-Moisescu. Dos. Nr. 5/1.397/ D-1 Marcel Rosenberg, näseut la 4 Iunie 1922, in Bucuresti, domichdat in Bucuresti, str. Nerva Traian Nr. 66, a icut cerero acestui minister de a fi autorizat sa sehimbe numele su patronimic de Rosenberg, in acela de Mircea- Butoianu, spre a senumi Marcel Mirbea-Butoianu. Dos. Nr. 5/1.385/ D-1 Josef Rosemberg, nascut la 12 Mai 1891, In Craiova, domiciliat In Bunureeti, str. Nerva Traian Nr. 66, a facut cerere acestui minister de a fi autoezat uä chimbe numele au patronimic Ie Rosemberg In acela de Butelanu, spre a se nurni 1:met Butoiauu.. Dos. Nr. 5/1.384/ D-1 Siegmund Rosenberg, niiscut la.18 Iulie 1924, In Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, str. Nerve- Traian Nr. 66, a fileut cerere aceetui minister de a fi autorizat sä schimbe numele säu patronimic do Rosenberg in acela de Butefaun, spre a se numi Siegmund Bute- Dos. Nr. 5/1.399/ D-1 Costia Anghel &dived", Itasca la 28 Aprilie 1911, In comuna Gropeni, iud. Brjla, domiciliat, in Braila, etr. Dorobantii-Noi Nr. 475, a facut eatere acestui minister de a fi autorizat sä schimbe numele su patronimic. de Balivacii in acola de Angelescu, spre a se riumi Costicii Anghel Angelescu. Dos. Nr. 5/1.185/ D-1 Jean Kaufman, naseut la 26 Aprilie 1920, in Ga1ai, domiciliat in Braila, b-du; Cuza Nr. 232, a facut cetore acestui minister de a fi autorizat schimbe numele au patronimk de &adman in acelo de Doran, spre a se gurni Jean Doran. Dos. Nr. 5/1.387/ D-1 Iulitt Moiscovici, agent la 22 Aprilio 1921, In comuna Podul Turcului jud. Tecuci, demitiliat In Bucuresti, strada Dobroteasa Nr.: 17, a facet cerere acestui minister de a fi autorizat sä schimbe numele san pationimic de Moseovici in sole, de Lupu, spre a se nurai Ian Lupu Ḋos. Nr. 5/1.352/945. D-1 Marin Badea, niiscut la 6 Mai 1900, in comuna Gratia, ltd. Vlasca; domiciliat tu Bacuresti, funditura Sutosului Nr. 4, a facut cerere acestui minister de a fi autorizat schimbe nuniele sau patronimic de Badea in acela de Ionescu, spre a Re numi Marin Ionescu. Dos. Nr. 5/1.138/ D-1 losub Herscovici, naseut la 3 Mai 1915, In Iatsi. domiciliat let Buellresti, calea Mosilor Nr. 135, a Meat cerere acestui minister de a fi autorizat si schimbe numele siu patronimie de Herscovici in acela de Mura-Negrin, spre a se numi Iosub Murai-Negrin. Dos. NI% 5/1.442/ D-'e Theodor Alexe, nilseut la 7 Decemvrie 1915, In comuna Craciunelul de Jos, slid. Tirnava-Mica, domiciliat Brasov, str. Constantin Yea l3ranco-, veanu Nr. 66, a Rica cerere acestui minister de a fi autoriiat sä sehimbe numale situ patronimic de Alexe In acela de Borcea, sere a se numi Theodor Borcea. Dos. Nr. 5/ Prin decizia Nr din 2 Octomvrie 1945, s'a schimbat d-lui Heinrich Neiger narec. in Viena (Austria) la 20 Iunie 1903, numele situ patrotimic de Nei. get; n acela Niteecu, spre a se numi Heinrich Nifescu.. Prezenta so publiea in extras, conform art, 12 din legea Nr. 646 asupra numelui din 14 August Dos. Nr. 5/307/945. Prin decizia Nr din 26 Seetemvrie 1945, s'a schimbat d-lui Iosif Adler, naseut In comuna Salonta, judo- Bihor la 26. Septemvrie 1909, munele au patronimic de Adler in acela de Ardeleanu, spre a se nurai Ióeif Ardeleanu. Prezenta se publiert in extras, conform art. 12 din legea NT. 646 aeupra numelui din 14 Augeet Dos. Nr. 5/ Prin decizia Nr: did 26 Septemviie 1945, e'a echimbat d-luj beset Grimberg, naecut in Beau, la 2 Martie 1912, nutnele au pattonimic de Grimberg In acela de Ilie Zaharia, epre a ee numi Imef Ilie 'Zaharia. Prezenta 60 publia In extras, conform art. 12 din legea_nr. 646 aeupra numelui din 14 August Doe, Nr, 5/1.089/945..Prin decizia NI% din 2 Oc:. tonwrie 1945: e'a sehimbat Ianta L. Blumen, naseut in 11.-Siirat la 17.Sep. temyrie 1906, numele eau patronimie de Blumen in aeela de Florea Ramniceanu, epre a se numi lama L. Florea-Râmniceanu. Prezenta eepublica in extras, conform art. 12 din legea Nr. 646 aeupra numelui din 14 August DOS. Nr. 511,33'7/945. Prin deczia Nr din 1 Octomvrie 1945, s'a schimbat (.17,1ui leak Mohnblatt, nascut'in Pitesti la '19 banuarie 1906, numele salt patronimic de Mohnblatt In acela de George Fulga, spre a ee numi leak George Fulga. Presenta se publiea In extrae,conform art. 12 din legea Nr: 646 aeupra numelui din 14 August D08. NJ.. 5/162/945. Prin deeizia Nr, din 4 Octomyrie 1945, e'a echimbat d-lui Marc% (prin botei Marcel) Miezis, naseut in Craiova la 26 Octomvrie 1899, numele säu patronirak de Miezis in acela de Ioneecu, epre a ee numi Marett (prin botez Marcel) Ionescu. Prezenta ee publica in extras, conform art. 12 din legea Nr. 646 aeupra numelui din 14 Auguet Dos. Nr. 5/10045: Prin decizia.nr din 2 Octomvrie 1945, s'a echimbat d-lui Maurice (prin botez Gabriel-Victor) Horenstein, nascut in Bucuresti la 18 Mai 1910, numele au patronimic de Horenstein In acela de Costeecu, apre a Se mimi Maurice (prin botez Gabriel-Victor) Coetescu. Prezenta se publica in extras, conform art. 12 din legea Nr. 646 asupra numelui din 14 A-aguet Dos. Nr. 5/689/ Prin. deeizia Nr din 5 0etoravrie 1945, is'a schimbat d-tiei Serena (prin botez -Maria) Veisberger, nascuta In comuna Satu Mare, judetul Satu Mare, la 30 Oetenivrie 1903, numele ean.patronim'e de Veisberger In acela do Vasilescu, epre a se numi Serena (grin botez Maria) Vasilescu. Prezenta so publici in extrae, conform art. 12 din legea Nr. 646 asupra numelui din 14 Auguet 1945; Dm, Nr /945. Prin decizia Nr, din 2 Oetonwrie 1945, s'a schimbat d-lui loan gmeckner (Smegner), naecut in comuna Voleinet, judetul Radauti, la 5 August 1899, numeloau patronimie de Smeckner In acela de Stegarn, spre a ee numi Joan Stegaru. Prezeata se publica in extras, conform art. 12 din legea Nr. 646 asupra numelui din 14 Angust Dos, NI% 5/101P45.

47 (./ 9 OeteniVrie 1915 Piqu'deeizia,Nr din 2 Octeinvrie.1945, s'a.sehimbat d-lni -"Martin )3 Fithelatein, nascut in Bucureiti a 28 'prilie. 1509, nuniele. silin Patrenimic do Fi4e1ate4i. in acela de Economu, apre' a se Mimi Martin Econoniu:,, 1".rezenta se publich iti_extras, cenkorm art...42 dm legea NI.: 646 as-apra rinnaelui 'din a -Atignst Dos; Nr. 5/171/945. Prin deeizia Nr din 4 finivrie 1945, S'a, Schimbat d-mi roan M. Cibbann,näseut In ceninna Siliatea Crtieft; '-ju- detul -Doll; la _24 Ianuarie 1898, patronitnic de Ciobanu.in a- cola de Rilduleseu, 'apre a se nunii lean ll'ithdtilesen..prnt. ø publich in extrais, Conforni art..12 din legea NI% 646 aiunra numelili din 14-kiigust Dos. Nr. 5/491/945. Comisiunea pentru constatarea couditiunilor de naturalizare i.recunoaçterc D-I..George.C. Joreschi, domiciliat jfl Bncureati,-strada Mjcr1i Nr. 22, a. Etcut cerere acestui minister pentru a i se acorde, 'eethtenia românii. Prin cercre petitionarul arathch este de profesiune frizer, nriscut in Galati, la data de 30 Iunie 1896: Conform art. 19 din legea privitoare la 'dobândirea i pierderea nationattatii romane, se publich aceasta spre,stiinta kelora carear vol à fad, intâmpinare, pptrivit.art. 20 din zisa lege. Dos. Nr. 70/Nat./941. D-1 Eugen Schmoll, domiciliat in Del, strada- Floria Nr, 14, a acut cerero aceetni minister pentru a i a se acorda cethtenia românh. Prin cerere petitionarul arath, c ego supus maghiar, de profesiune farma&.st, niscutin Bolossagyarmat la' data de 4 Octomvrie 1902, de religiuno romhno ca-. Conform art. 19 din legea pl*ritoare la dobfindirea i pierderea nationalitgtii remâne, se publich aceasta spro stiiuta acelora care ar voi à fata intampinare, potrivit art; 20 din zisa lege. Dos. Nr )is/Nat./945. D-1 Alhazidis Anton, domiciliat th Bucuresti, strada Cetatea Alba Nr. 14, a fiteut cerete aceetui minieter pentril a i sa.acorda'cetlitenia româng. eerero petitionarul arath eh este de Profesiune comerciant, nhscut in ark sul Trebizunda, Asia Mica, la data de 17- Iannarie 1892, de religiune ortodox, veai. 6tabi1it in tail din anul Canform art. 19 din legea privitoare la.dobandirea'si pierderea.nationartritii române,,se publicà aceasta spre st,inta acelora Care ar voi s fach intampinare, potrivit art. 20 din zisa lege. 146N1tORTYL OPICIAL ertea I) Nr. 230 D-I lon'zimnea, domiciliat îì OM. Traian, judetul CA:Metal4a, fhent cerere acestni Minister pentrie'aj... bo acorda eetiltenia rorahnh. : Pries Cereie petitionaral arath ch este de. profeeiune..mancitor,:naseut in. coin. Valul lui Traian, judetul. Coriatanta la data de 7 Ianuarie de religiune ortedoxii. Conforin.art, 19 din.legea privitoare la; debindirea i pierderea natienál:thtii remâne,hse" publich ex:east:a Spre atiiuta aéalora care ar voi 6 fach inthmpinare, potrivit art. 20-din zisa lege. Dos. Nr. 296/Nat,./942 Pardietul Tribuualului Mar Noi, primul procuror al Tribunalului Ilfov, AvAnd in vedere sentint criinal ii Nr. 2 din 4 time 1945 a TribunaluIui Poportilui din BuenreSti prin eare se avere apartinând nr-.. miltorilor condamnati: 1. Pamfil Seicaru, de ani 50, ziarist, fost director al ziarului Curentul", cu ltimul domiciliu in Bricuresti, str: General Angheloscu Nr. 92, asthzi disphrut. 2. Ion Dumitrescu. zis Dimitrescu, de ani 46, fost avocat i ziarist, CU ultimul Bucuresti, str. -Paris Nr. 45, In. prezent arestat. 3. Romulus Diann, de ani 40, ziarist, ea ultimu domiciliu In Bucuresti, str. Arhitect Mincu Nr. 9, in prezent arestat. 4. Romulus Seisanu, de ani 60, ziarist, eu ultimul domicilin in Bucuresti, str, General Ghenea Nr. 3, In prezent arestat.. 5. Ilie PoNscu Prundeni, de ani 88, ziarist, cn ultimul domiciliu In strada Mitropolitul Iosif Nr, 1, in prezent a- restat. 6. Alexandni Hodes, de ani. 51, ziarist. cu ultirnul domicilia in Bucuresti, str. Ciprian Porumbescu Nr. 14, in prezent arestat. 7. Radu Demetrescu Gyr, de ani 40, publicist, fost conferentiar universitar, in prezent arestat. 8. Grigore Manoileseu, e auj 47, 'zia rist;''cu ultimul domieiliu in Bucuresti, str. Dr. Kalinderu Nr. 20, azi disphrut. 9. Gabriel' Bäliinescu, de ani 32, ziarist, eu u1timul domiciliu In Bucureati, str. Cpt. Zlätescu Nr. 35, azi 10. Pan Viziresen, de ani 42, profesor, publicist, fost dirtor a revistei,,muneitorul Reiman", en ultimul domieiliu ill Baeuresti, str. Stere Sphtaru Nr. 17, azi dispärut. 11. Aurel Cosma, major, publicist, fost consilier ministera1, cu ultimul domicilia in Timisoará,. azi dieparnt. 12. Ilie RAdUleseu, de ani 46, fost clirector al ziarului Porunca Vremii", do- mieliat 'in 'Bucureati, 13-dul Ferdinand Nr. 174, azi arestat Dobre Ion.zis Niehifor Crainie, profesor universitar, de ani 54, cu ultimul domiciliu- in Bucnrestr-iitr. Polenh: Nr. 28, azi. disphiut.....averea cendamnatilor de.mai sus se eenfleeg' indiferent de data dobilndirii, precum ai averea sopei si deecedentilor dobanditil dung data: de 6 Septemvrie 1940, in favearea Statnlui, eu titlul de despilgubiri. Avand in vedere dispozitiunile legi Nr. 647, publicatii, in Mouitorul Oficial NI% 183 din 14 August In termen de 30 zile dela data -acestei publieatinni, toti acei care detin cu orice titlu bunurile celor condamneti persoanelor intrand in prevederilo art. 16, al. H, din legea Nr. 312 din-24 Aprilie 1945, proeum i acei eare date.- reazh: acestora eu oriee titlu hani sat prestatiuni, ori au incheiat acte jarldicei; intrfind in prevederile art. 16. al. I, din acea lege, Stint obligati al le declare Parchetului Tribunalului -11fov sau Par, chetulai Tribnnalulni domiciliului dc elarantului. Cei ce \tor ande acte l fapte ^ne noscute de ei; sae vor da informatine neexacte, se vor pedepsi 'eonform Priin-proenror, Petre loneseu Prim-seeretar, Petra 8totoeseit, Dos. Nr /945. Nei, prime.' procurer. al Tribunalului 13ov, AvAnd in vedere sentinta eriminals Nr. 3 din 19 Lillie 1945 a Tribunalulni Poporului in Bucuresti, prin care se confisch. Intreaga avere apartinand urmhtorilor condamnati: 1. Agapie Vasile, de an; 64, lt.-col. in rezervh, eu ult.itnui dondeilin In Ie.i, str Palade Nr. 8, astazi =Stk. 2. Ion Mihäescu, de ani 44, inspector la Bailee. Nationalh a României, mul domicitiu. In Bucuresti, str. Orzari Nr. 58 bis, in prezent arestat. 3. Fotinó Dionisle, de ani 52, lt.-colt In rezervii, en ultimul domiciliu Iii Itu.e cureati, str. Popovici Nr. 8, in prezenf arestat 4. Popescu Gheorghe, sergent major de jandarmi, In prezent dispirit 5. Mihhilesen Stefan, do anl 40, maior de jandarmi, cu ultimul domiciliu In Bucuresti, strada Antim Nr. 9, in prezeni arestat. 6. Vainta Pintilie, fost prim gardian al Inchisorii Rabnita, originar din Chiai. azi dispärut. 7. Chlughreanu Constantin, fost gardian al Inchisorii din Rabnita. originar din comuni Filseu, aid. Dorohoi, pärut,

48 MONITORITL OFICIAL (Partea I) Nr Octomvrie Ivanovici Constantin, fost gardian Inchisorii din Rabnita, originar din comuna Tanta, ludetul Vaslui, aii dis- Pgrut 9. Niculescu Mihai Coca, fost pretor militar la Odesa, azi dispärut (sentinta Nr. 1 din 22 Mai 1945 a Tribunalului Toporului din I3ucureati). Averea condanmatilor de mai sus se confiseä, indiferent do data dobandirii, precum si averea sotiei descedentilor Sii, dobinditii dupit data de 6 Septem- Yrio 1940, in favoarea Statului, cu titlul de despagubiri. Avand lu vedere' dispozitiunile legii Nr. 647, pub;icatä In Monitoral Oficial Nr. 183 din 14 August In termen de 30 zile dela data prezentei publieatiuni, toti acei care dotin cu orine titlu bunurile celor condamnati ai ale porsoanelor intrand in prevederile art. 16, al. II, din Nr. 312 din 24 IA.prilie 1945, precum i acei care datoreazii aeestora cu orice titlu bani sau 'Alta prestatiuni, ori au Incheiat acte bridiee, intränd In prevederile art. 16, al. I, din acea lege, stint obligati sa le declare Parchetului Tribunalului ilfov: sau Parchetului Tribunalului declarantului. Cei ce vor ascunde acto i fapte cunoscute de ei, sau vor da informatiuni ne- 'exacta, se vor pedepei conform legii. Prim-prosuror; Petro loneseu Prim-secretax, Petre Stoiceseu Dos. Nr /945 Noi, primal precuror al Parchetulni Tribunalului IlfoV, Avand In vedere sentinta criminalä Nr. 5 din 21 Iu lie 1945 a Tribunalulul Poporului din Bucureati, prin care se confisci intreaga avere apartinând nrmiltorilor condamnap: 1. Frätescu Vasile, de ani 30, plot. activ, näscut In comuna Sgrata-Veche, sad. BáIi, eu ultimul domicilia in Bucureati, str. Sf. Petra Nr, 16, astazi areetat. 2. Stancu Ion, de alai 46, plot. ads. activ, nliscut in comuna Jugureni, judetul Dâxnbovita, eu ultimul domiciliu in cona. Gitearti, sud. Dâmbovita, in prezent arestat, 3. Sliftoiu Aurel, de ani 52, cilpitan rez., cu ultimul domiciliu In Bucureati, soseaua Stefan cel Mare Nr. 182, In present arestat. 4. Toma Danalache, de ani 35, functionar, cu ultimul domiciliu in Buntreati, b-dui Pache Nr. 120, in prezent a- restat. 5. VlAdescu Alexandru-Wartenberg, blänar, ca ultimul domiciliu In Bucureati, aos. Filautropiei Nr. 67, In present a- restat. 6. Musetescu Alexandru, do ani 48, funetionar, cu ultimul domleiliu In Bu- Mot:literal Ofirint t Imprimeriile Statului cureati, str, Ion Dobrescu Nr. 5, in pre. zent arestat. 7, Väleesca Çonst., de ani 54,, pensionar, näseut in comuna Gloduri, judetul ultimul domiciliu in Baditi, arr. Tiralni Nr. 41, arestat. 8. Marinescu Ruson, de ani 38, Miscut in comuna Bärdosei, judetul Ialomita, cn ultimul dorniciliu In Suceava, arestat. 9. Teodorescu Constantin, de ani 56, clipitan rez., cu ultimul domicilin in Sìstr. Moara cia Scoartg Nr. 19, azi a- restat. 10. Arminin Petroniu, de ani 38, avacat, näscut in Buzäú, cu ultimu l! domicilia in Bucuresti, qr. Scoala Ploreasca Nr. 42, arestat, Averea condamnatilor de mai sus se confiscii, indiferent de data r dobandirli, par.= ai averea eotiei desceadentilor sgi, dobanditii dupl..), data de6 Septemvrie 1940, in favoarea Statulul cu tithil de despägubiri. Având In vedere dispozitianile legii Nr. 647, publicatä in Monitorul Oficial Nr. 183 din 14 August In termen de 30 zile dela data acestei publicatiuni, top acei care detin cu orice titlui bunurile celor condamnati ai ale persoanelor intrând in prevederile art. 16, al. II, din legea Nr. 312 din 24 Apritie 1945, precum i acel care datoreasä a.cestora eu arke titlu bani sau alte prestatiuni, ori au ineheiat acte saridice intrand in prevederile art. 16, al. I, din acea Page, sunt obligati 4, le de- -clare Parchetului Tribunalulni Ilfov eau Parchetului Tribunalului domiciliului declarantnlui. Coi co vor a.scunde acte i fapte cunoseute de ei, sau vor da informatiani neexacte, se vor pedepsi conform Prim-procuror. Petro lonesau Prim-seerettg, Petre Stoiceseu Dos. Mr /945. Noi, primal procuroe al Tribrunalului Ilfov, Având in vadere sentinta eriminaluí Nr. 7 din 8 August 1945 a Tribunalulni Poporuhri din Bucureati, prin care -se confiscil intreaga aver() apartinand nrmiltorilor condamnati: 1. Taflaru Ion, de ani 35, fost fixatetionar politienesc, niiscut in com. Rosad. Braila, eu ultirnul domiciliu in Bucurasti, str..ernest Djuvara Nr. 12, astazi dispärut. 2. Ion Prunesca, de ani 30, foal; comisar de politie, ea ultimul domiciliu in Bucureati, str. Prof. Mititg Constantinescu Nr. 1-3, dispgrut. 3. Iagolnitä Emil, de ani 56, fost tor, eu ultimul. domiallin in Bucureati, str. Maria Rosatti Nr. 8 bis, In prezent arestat.. 4. Damitreseu -Sava, de ani 38, fost comisar sef, eulaiinul-domitiliu. In Bu- cureati, str. Agricultori Nr. 4, iia.prezent. dispärut., 5: Vasilache Petra; de ani 33, -fast Comisar, eu iilt.imul domicillu in -Bu61- Fioseatta Pantelimon Nt.. 260,- 4/1 prezeut disparut. 6. Constantinescu Gha de au1 35:..fegt comisar, cuaultimul domicilita str. Carol Knapp() Nr. zent dispgrat. Sänguceaa Mihail, de aui 32, ug.sout in- cam, Bueecea, ad. BotOtatili, cii ultirnul domiciliu In Bucuresti; tr. Bta cegi Nr. 63, arestat. 8. Baliai Ion, de ani 38, eu ultimul domiciliu in Bucureati, str. Vasile Nr. 23, azi arestat. 9. Preda Ion, cu ultimul dorniciiiu In Bacuresti, str. Canonical Bunea NI% 6, azi dispgrut. 10. Petra VIAdescu zis -Sava, d 42, en ultimul domicilia In Bueureati, lea Cälärasi Nr. 321, in pvezant arestat. 11, Guao Nieolae, de ani 35, näscut In eomuna Ilárseati, ad,. Argea, cu u1tiratt2 domiciliu. în Bucureati, azi disparut. Niculescu Mircea, de: ani 49, alga. cut In Galati, cu ultimul domiciliu in Bucureati, str. Vulturi Nr Mihail Erich, de anj 44, adiscut comuna,sibia, eaa'ultimul domicilin in Bucureati, aoseaua Pantelimon Nr, 284, arestat (sentinta Nr..9 din 29 August 1945 a Tribunalului Poporului) Neserici Sanion, ciipitan activ. de ani -32, ngseut in Cralova, eu ultimul domicilia In Bacilu, sir. Dragos-Vodli Nr. 1, arestat (sentinta Nr. 9 dir,a29 AUgust 1945 a Tribunalului Poporului), Averea condamnatilor de mai sus se confiscg, indifereut de data -dobändirii, precuin i averea sotiei i deseedentilor dobtinditg dupg data de 6 Septentvria 1940, in favoarea Statului, tithit de despligubiri. AVând in vedere dispozitiunile legli NI% 647, publicatil in Monitoril Nr. 183 din 14 August In tennen de 30 zile dela -data 'acestei publicatiuni, toti acei care detin cu orice tititi bunurile color- condamnati i ale 16, al. II, din lava, Nr.'312 din 24 Aprilie 1945, precum i acei- careadatoraazi aeestora Cu orice-titlu bani Eau alteprestatiuni, ori au incheiat acte bridice trând in prevederile art..16, al. I din acea lege, sunt obligati SA le declare Parchetului Tribunalului lifov san Par-. chetului tribunalului dorniciliului dadarantului. Cal ce vor ascunde acte -si fapte fatnoscute de ei, isaat vor -da Ad0ring-4mi neexaete, se vor pedepsiaaonform Prim-procuror. Pare lonescu Trim-searettta-Petra.,Stoir, Dos- Nr D i rect or general AfTpin. RATIGRANIO

PARTEA LEGI, D ECRETE. UNTURI judiciare (DE INTERES GENERAL) Desbaterile DECRETE $1 IURNALP. ALE CONSILIULUI DE MINISTRI IN TARA

PARTEA LEGI, D ECRETE. UNTURI judiciare (DE INTERES GENERAL) Desbaterile DECRETE $1 IURNALP. ALE CONSILIULUI DE MINISTRI IN TARA -wt/ wv14:47e/v Anul CXIV Nr. 255. 800 LEI EXEMPLARUL Sámbätä 2 Noel/writ) 1946. REGATUL ROMANIEI MONITORUL OFICIAL PARTEA LEGI, D ECRETE JURNALE ALE CONSILIULUI DE NUNISTRI, DECIZIUNI MINISTERIALE, CONIUNICATE,

More information

Evoluţii în domeniul protecţiei copilului

Evoluţii în domeniul protecţiei copilului Evoluţii în domeniul protecţiei copilului Aplicarea politicii de dezinstituţionalizare a copiilor, fie prin reintegrarea lor în familia naturală sau extinsă, fie prin înlocuirea măsurii de protecţie de

More information

FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI GAZELOR

FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI GAZELOR RAPORT PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENȚI AFERENT ACTIVITĂȚII DIN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 LA FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI ŞI GAZELOR Date minimale 1. Prezentul raport a fost

More information

., _. PARTEA. Iat DECRETE JURNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTRI, DECIZIUNI MINISTERIALE; COMUNICATE, llesbaterile parlament

., _. PARTEA. Iat DECRETE JURNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTRI, DECIZIUNI MINISTERIALE; COMUNICATE, llesbaterile parlament Anul XTIi Nr. 163. 50 LEI EXEMPLARUL Simbit4 21 lulie 1945. E A.T L R,N1E."; E I ORULOFICIAL., _. PARTEA. Iat DECRETE JURNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTRI, DECIZIUNI MINISTERIALE; COMUNICATE, ANUNTURI JUDICIARE

More information

NEGATE'. ItOlkIlANIx. I. PARTEA i-a D ECRETE ANUNTURI JUDICIARE (DE INTERES GENERAA)

NEGATE'. ItOlkIlANIx. I. PARTEA i-a D ECRETE ANUNTURI JUDICIARE (DE INTERES GENERAA) O AWL-la:411T. Anul CXV Nr. 176 10.000 LEI EXEMPLARUL Luni 4 August 1947 OHM. -111111111 NEGATE'. ItOlkIlANIx. I MONITORUL PARTEA i-a D ECRETE JURNALE ALE VONSILIULUI DE MINISTRY, DECIZILTNI MINISTERIALE,

More information

Mecanismul de decontare a cererilor de plata

Mecanismul de decontare a cererilor de plata Mecanismul de decontare a cererilor de plata Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) Ministerul Fondurilor Europene - Iunie - iulie

More information

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice "Îmbunătăţirea proceselor şi activităţilor educaţionale în cadrul programelor de licenţă şi masterat în domeniul

More information

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip 26/07/2015 Download mods euro truck simulator 2 harta Harta Romaniei pentru Euro Truck Simulator

More information

Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii

Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii www.pwc.com/ro Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii 1 Perioada de observaţie - Vânzarea de stocuri aduse în garanţie, în cursul normal al activității - Tratamentul leasingului

More information

Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Valerica Baban

Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Valerica Baban Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Sumar 1. Indicele de refracţie al unui mediu 2. Reflexia şi refracţia luminii. Legi. 3. Reflexia totală 4. Oglinda plană 5. Reflexia şi refracţia luminii în natură

More information

VLAD-CRISTIAN SOARE - avocat definitiv

VLAD-CRISTIAN SOARE - avocat definitiv Informații personale Dată naștere: 17.04.1989 Localitate: București Telefon: 0745 512 512 E-mail: vlad.soare@soare-legal.ro VLAD-CRISTIAN SOARE - avocat definitiv Calificări Avocat definitiv în Baroul

More information

REGATUL ROMANIEI MONITORUL,_OFICIAL. liartea I-a DECRETE ANUNTUIU JUDICIARE (DE INTERES GENERAL) publici 1.

REGATUL ROMANIEI MONITORUL,_OFICIAL. liartea I-a DECRETE ANUNTUIU JUDICIARE (DE INTERES GENERAL) publici 1. r -.An] CXIV Nr. 174. 500 LEI EXEMPLARUL Marti 30 Tulle 1946. REGATUL ROMANIEI _ MONITORUL,_OFICIAL liartea I-a DECRETE jumiile xiticonsiliului DE MINI,TRI, DECIZIUNI NumstimittiAtt-CO*411.ilICATE, ABONAMENTE

More information

Przesłuchania do chóru "Muzyka zespołu Queen symfonicznie" TENOR

Przesłuchania do chóru Muzyka zespołu Queen symfonicznie TENOR Sorano Alto Tenor Bass "Somebody to Love" Przesłuchania do chóru "Muzyka zesołu Queen symonicznie" b b TENOR Can a ny bo dy ind me some bo dy to love "Bohemian Rhasody" 6 bb n b r n Is this the real lie

More information

Updating the Nomographical Diagrams for Dimensioning the Concrete Slabs

Updating the Nomographical Diagrams for Dimensioning the Concrete Slabs Acta Technica Napocensis: Civil Engineering & Architecture Vol. 57, No. 1 (2014) Journal homepage: http://constructii.utcluj.ro/actacivileng Updating the Nomographical Diagrams for Dimensioning the Concrete

More information

Procesarea Imaginilor

Procesarea Imaginilor Procesarea Imaginilor Curs 11 Extragerea informańiei 3D prin stereoviziune Principiile Stereoviziunii Pentru observarea lumii reale avem nevoie de informańie 3D Într-o imagine avem doar două dimensiuni

More information

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom RAPORT DE PIA?Ã LUNAR MARTIE 218 Piaţa pentru Ziua Următoare

More information

STARS! Students acting to reduce speed Final report

STARS! Students acting to reduce speed Final report STARS! Students acting to reduce speed Final report Students: Chiba Daniel, Lionte Radu Students at The Police Academy Alexandru Ioan Cuza - Bucharest 25 th.07.2011 1 Index of contents 1. Introduction...3

More information

Subiecte Clasa a VI-a

Subiecte Clasa a VI-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii

More information

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%]

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%] Piaţa pentru Ziua Următoare - mai 217 Participanţi înregistraţi la PZU: 356 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 264 Număr mediu de participanţi activi [participanţi/zi]: 247 Preţ mediu [lei/mwh]:

More information

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin: ORDIN Nr. 2800/2017 din 20 octombrie 2017 pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată

More information

La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - <numarul dvs de carnet> (ex: "9",

La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - <numarul dvs de carnet> (ex: 9, La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - (ex: "9", "125", 1573" - se va scrie fara ghilimele) Parola: -

More information

Având în vedere: Nr. puncte 1 pe serviciu medical. Denumire imunizare. Număr. Nr. total de puncte. servicii medicale. Denumirea serviciului medical

Având în vedere: Nr. puncte 1 pe serviciu medical. Denumire imunizare. Număr. Nr. total de puncte. servicii medicale. Denumirea serviciului medical CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ORDIN privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 571/2011 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea

More information

CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente. VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET

CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente. VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET Str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2-4, Sector 1, CAIET DE SARCINI Obiectul licitaţiei: Kick off,

More information

EVALUATION OF THE YARN QUALITY CHARACTERISTICS THROUGH SYNTHETIC INDICATORS

EVALUATION OF THE YARN QUALITY CHARACTERISTICS THROUGH SYNTHETIC INDICATORS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LVI (LX), Fasc. 2, 2010 SecŃia TEXTILE. PIELĂRIE EVALUATION OF THE YARN QUALITY CHARACTERISTICS

More information

NOTA: se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii.

NOTA: se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii. 2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal sau altele asemenea,

More information

Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU

Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU Controlul versiunilor - necesitate Caracterul colaborativ al proiectelor; Backup pentru codul scris Istoricul modificarilor Terminologie și concepte VCS Version Control

More information

The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 2018

The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 2018 The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 08 Problem. Prove that the equation x +y +z = x+y +z + has no rational solutions. Solution. The equation can be written equivalently (x ) + (y ) + (z ) =

More information

SAMPLE KYRIE. Dm (Em) Dm (Bm) (Bm) (G) (Em) (Bm) (D) Chri ste. ri e e. son. ri e e lé. Gm7 F (G) Gm7. (Bm) (Em7) (D) (Em7) (D) son. Chri ste.

SAMPLE KYRIE. Dm (Em) Dm (Bm) (Bm) (G) (Em) (Bm) (D) Chri ste. ri e e. son. ri e e lé. Gm7 F (G) Gm7. (Bm) (Em7) (D) (Em7) (D) son. Chri ste. KYRIE Capo 3: () m () m () m () m () m () () B e e (7) m7 lé () m () m lé son. Ky r e e () son. Chr ste SMPLE Text: raduale Romanum, 1974. Musc: Chant Mass; raduale Romanum, 1974; gutar acc. 1995, OCP.

More information

PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE. 2. Domeniu de aplicare Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca

PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE. 2. Domeniu de aplicare Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE 1. Scpul: Descrie structura si mdul de elabrare si prezentare a prcedurii privind dcumentele care trebuie intcmite si cursul acestra, atunci cind persana efectueaza un decnt.

More information

Citadela Eseu Naţional de Rezistenţă din Ardealul de Nord. În 1943 este urmărit de Gestapo-ul german. Se refugiază din Cluj la Deva, unde cunoaşte familia Petru Groza. În martie 1945, pentru o scurtă perioadă,

More information

ketiattdj. ROMANIEI PARTEA Lak LEGI, DECRETE A NILINTURI IVDICIAPE (DE If% TERES GENERAL) uesbater I e sprisment. rudecatoriilor 240 PAduri dela

ketiattdj. ROMANIEI PARTEA Lak LEGI, DECRETE A NILINTURI IVDICIAPE (DE If% TERES GENERAL) uesbater I e sprisment. rudecatoriilor 240 PAduri dela Ann] ntit Nr 243 120 LEI EXEMPLARUL Miereuri 24 Octonwrie 1945 ketiattdj ROMANIEI MONITO L OFICIAL PARTEA Lak LEGI, DECRETE JURNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTRI, DECIZIUNI MINISTERIALE, COMUNICATE, A NILINTURI

More information

C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge

C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge C.. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge Lista lucrarilor publicate in reviste cu factor de impact calculat si scorul relativ de influenta cumulat lucrarii Tipul lucrarii (e.g. articol) revistei revistei

More information

Curriculum vitae. 36 ani România Nationalitate: română Mobil:

Curriculum vitae. 36 ani România Nationalitate: română Mobil: Curriculum vitae Adina Elena Ceobanu Sos. Pacurari, nr. 7, Iași 36 ani România Nationalitate: română Mobil: 0040744666467 Email: adice01@yahoo.com Educatie: Septembrie 2014- până în prezent: doctorat în

More information

icionaniei MONITORUL OH CIAL PARTEA iak LEGI, D ECikkETZ ANI.INTCYRI IlVIDICIA.RE (DE INTERES GENTERAL) Desbaterde W M.

icionaniei MONITORUL OH CIAL PARTEA iak LEGI, D ECikkETZ ANI.INTCYRI IlVIDICIA.RE (DE INTERES GENTERAL) Desbaterde W M. , Pentra hiut CXV Nr. 10. SINsomimar 800 FICFMPLARUL Luni 13 Tanuarie 1947. A T Ii icionaniei MONITORUL OH CIAL PARTEA iak LEGI, D ECikkETZ FURNALE ALF', CONSILIULUI DE MI SI 5TRI, DE.V.XPINI MINISTERIAL%

More information

Olimpiad«Estonia, 2003

Olimpiad«Estonia, 2003 Problema s«pt«m nii 128 a) Dintr-o tabl«p«trat«(2n + 1) (2n + 1) se ndep«rteaz«p«tr«telul din centru. Pentru ce valori ale lui n se poate pava suprafata r«mas«cu dale L precum cele din figura de mai jos?

More information

THE ROLE OF THE PREDECESSORS IN THE DEVELOPMENT OF THE CONTEMPORARY FINANCIAL LAW

THE ROLE OF THE PREDECESSORS IN THE DEVELOPMENT OF THE CONTEMPORARY FINANCIAL LAW THE ROLE OF THE PREDECESSORS IN THE DEVELOPMENT OF THE CONTEMPORARY FINANCIAL LAW CÎRMACIU DIANA Universitatea din Oradea, Facultatea de Stiinte Juridice, Catedra de Drept public Abstract The judicial

More information

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC ArcelorMittal Tubular Products Iasi SA EN 10217-1 teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC Page 1 ( 4 ) 1. Scop Documentul specifica cerintele tehnice de livrare pentru tevi EN 10217-1 cu capete

More information

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR:

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR: NOUA STRUCTURĂ a Ch League Pe viitor numai fosta divizie A va purta numele Champions League. Fosta divizie B va purta numele Challenger League iar fosta divizie C se va numi Promotional League. CHAMPIONS

More information

Evoluția pieței de capital din România. 09 iunie 2018

Evoluția pieței de capital din România. 09 iunie 2018 Evoluția pieței de capital din România 09 iunie 2018 Realizări recente Realizări recente IPO-uri realizate în 2017 și 2018 IPO în valoare de EUR 312.2 mn IPO pe Piața Principală, derulat în perioada 24

More information

Sylvain Guillaumet Composer, Interpreter, Teacher

Sylvain Guillaumet Composer, Interpreter, Teacher Sylvain Guilumet Composer, Interpreter, Teacher rance, Châteauroux About the artist Musician, composer and author, he multipes the musical experiences, both in the interpretation of the writing Today,

More information

ANDREI GHE. STEFAN-COSTACHE

ANDREI GHE. STEFAN-COSTACHE ANDREI GHE. STEFAN-COSTACHE CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume şi prenume ANDREI STEFAN Adresă Str. Costieni Bl C4, et 2, ap 11 Rîmnicu Sărat, jud. Buzău Telefon 0238568640/0728901637 Fax 0238568640

More information

USING SERIAL INDUSTRIAL ROBOTS IN CNC MILLING PROCESESS

USING SERIAL INDUSTRIAL ROBOTS IN CNC MILLING PROCESESS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LXI (LXV), Fasc. 3, 2015 Secţia CONSTRUCŢII DE MAŞINI USING SERIAL INDUSTRIAL ROBOTS IN CNC MILLING

More information

British-Romanian Week, Bucharest, 8-13 May 2017

British-Romanian Week, Bucharest, 8-13 May 2017 1 British-Romanian Week, Bucharest, 8-13 May 2017 Săptămâna româno-britanică, Bucureşti, 8-13 mai 2017 Lidia Vianu s Students Translate MTTLC Masterclass de Traducere Literară Găzduit de ICR 2 Sunday 7

More information

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT. Anul de studiu: 2, semestrul: 1

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT. Anul de studiu: 2, semestrul: 1 Facultatea: ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI Domeniul: Economie Programul de licenţă: Economie agroalimentară şi a mediului Durata programului de licenţă: 3 ani Forma de invatamant: ZI Promotia: 2010-2013

More information

A NOVEL ACTIVE INDUCTOR WITH VOLTAGE CONTROLLED QUALITY FACTOR AND SELF-RESONANT FREQUENCY

A NOVEL ACTIVE INDUCTOR WITH VOLTAGE CONTROLLED QUALITY FACTOR AND SELF-RESONANT FREQUENCY BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LX (LXIV), Fasc. 4, 2014 Secţia ELECTROTEHNICĂ. ENERGETICĂ. ELECTRONICĂ A NOVEL ACTIVE INDUCTOR

More information

Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate

Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate 3 noiembrie 2017 Clemente Kiss KPMG in Romania Agenda Ce este un audit la un IMM? Comparatie: audit/revizuire/compilare Diferente: audit/revizuire/compilare

More information

D în această ordine a.î. AB 4 cm, AC 10 cm, BD 15cm

D în această ordine a.î. AB 4 cm, AC 10 cm, BD 15cm Preparatory Problems 1Se dau punctele coliniare A, B, C, D în această ordine aî AB 4 cm, AC cm, BD 15cm a) calculați lungimile segmentelor BC, CD, AD b) determinați distanța dintre mijloacele segmentelor

More information

privind rezultatele preliminare ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor 2011

privind rezultatele preliminare ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor 2011 COMISIA CENTRALĂ PENTRU RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI AL LOCUINŢELOR COMUNICAT DE PRESĂ 24 august 2012 privind rezultatele preliminare ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor 2011 Datele preliminare

More information

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N Pentru a putea vizualiza imaginile unei camere web IP conectată într-un router ZTE H218N sau H298N, este necesară activarea serviciului Dinamic DNS oferit de RCS&RDS, precum și efectuarea unor setări pe

More information

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind preluarea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova din administrarea Serviciului Public Comunitar

More information

VIRTUAL INSTRUMENTATION IN THE DRIVE SUBSYSTEM MONITORING OF A MOBIL ROBOT WITH GESTURE COMMANDS

VIRTUAL INSTRUMENTATION IN THE DRIVE SUBSYSTEM MONITORING OF A MOBIL ROBOT WITH GESTURE COMMANDS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LIV (LVIII), Fasc. 3-4, 2008 Secţia AUTOMATICĂ şi CALCULATOARE VIRTUAL INSTRUMENTATION IN THE

More information

Mary Poppins Medley (3 Part)

Mary Poppins Medley (3 Part) High 8 1 17 q=175 [A] 1 If you want this choice po -sit-ion Have a cheer- y dis- po- si-tion ros- y cheeks No warts. Play games, all sorts You must be kind, you must be wit- ty ver - y sweet and fair-

More information

A d r i a n C L E N C I S I A R P r e s i d e n t

A d r i a n C L E N C I S I A R P r e s i d e n t www.siar.ro A d r i a n C L E N C I S I A R P r e s i d e n t 1/12 17.10.2018 Founded in january 1990 SIAR is a professional organization of engineers working in the field of automotive and transport engineering

More information

2nd International Conference for Doctoral Students

2nd International Conference for Doctoral Students 2nd International Conference for Doctoral Students IPC 2015 CALL FOR PAPERS June 5-6, 2015 Lucian Blaga University of Sibiu Sibiu, Romania CONFERENCE AIM The purpose of the conference is to provide to

More information

Semnale şi sisteme. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC)

Semnale şi sisteme. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC) Semnale şi sisteme Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC) http://shannon.etc.upt.ro/teaching/ssist/ 1 OBIECTIVELE CURSULUI Disciplina îşi propune să familiarizeze

More information

AE Amfiteatru Economic recommends

AE Amfiteatru Economic recommends GOOD PRACTICES FOOD QUALITY AND SAFETY: PRACTICES AND CONTRIBUTIONS BROUGHT BY THE CENTRE OF RESEARCH AND ALIMENTARY PRODUCT EXPERTISE Prof. univ. dr. Rodica Pamfilie, Academy of Economic Studies, Bucharest

More information

Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 -

Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 - Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 - Barionet 50 este un lan controller produs de Barix, care poate fi folosit in combinatie cu Metrici LPR, pentru a deschide bariera atunci cand un numar de

More information

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4.5.4 şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Data: 28.11.14 Versiune: V1.1 Nume fişiser: Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4-5-4

More information

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962)

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) ARBORI AVL (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) Georgy Maximovich Adelson-Velsky (Russian: Гео ргий Макси мович Адельсо н- Ве льский; name is sometimes transliterated as Georgii Adelson-Velskii)

More information

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BULETINUL ASF. Activitatea în perioada :27

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BULETINUL ASF. Activitatea în perioada :27 AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BULETINUL ASF Activitatea în perioada 0.09.0-0.09.0.09.0 0: NR. 9 / 0.09.0 prin Legea nr. 3/03, cu modificările și în temeiul art. 3 alin. () și (), art. alin. ()

More information

PACHETE DE PROMOVARE

PACHETE DE PROMOVARE PACHETE DE PROMOVARE Școala de Vară Neurodiab are drept scop creșterea informării despre neuropatie diabetică și picior diabetic în rândul tinerilor medici care sunt direct implicați în îngrijirea și tratamentul

More information

THE MEASUREMENT OF MAGNETIC FIELD IN TWO POWER DISTRIBUTION SUBSTATIONS

THE MEASUREMENT OF MAGNETIC FIELD IN TWO POWER DISTRIBUTION SUBSTATIONS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Volumul 62 (66), Numărul 4, 2016 Secţia ELECTROTEHNICĂ. ENERGETICĂ. ELECTRONICĂ THE MEASUREMENT OF

More information

CERERI SELECT PE O TABELA

CERERI SELECT PE O TABELA SQL - 1 CERERI SELECT PE O TABELA 1 STUD MATR NUME AN GRUPA DATAN LOC TUTOR PUNCTAJ CODS ---- ------- -- ------ --------- ---------- ----- ------- ---- 1456 GEORGE 4 1141A 12-MAR-82 BUCURESTI 2890 11 1325

More information

Compania. Misiune. Viziune. Scurt istoric. Autorizatii şi certificari

Compania. Misiune. Viziune. Scurt istoric. Autorizatii şi certificari Compania Misiune. Viziune. Misiunea noastră este de a contribui la îmbunătăţirea serviciilor medicale din România prin furnizarea de produse şi servicii de cea mai înaltă calitate, precum şi prin asigurarea

More information

REGATUL ROMANIEI. PARTEA I-a LE0I, DECRETE JURNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTRI, DECIZIUNI MINISTERIALE, COMUNICATE,

REGATUL ROMANIEI. PARTEA I-a LE0I, DECRETE JURNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTRI, DECIZIUNI MINISTERIALE, COMUNICATE, Arrul CX Nr. 50 15 LEI EXEMPLARUL Vineri 27 Februarie 1942. REGATUL ROMANIEI MONITORUL OFIC1AL PARTEA I-a LE0I, DECRETE JURNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTRI, DECIZIUNI MINISTERIALE, COMUNICATE, ANUNTURI

More information

Regulament privind aplicarea unor prevederi ale art. 104 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare - PROIECT -

Regulament privind aplicarea unor prevederi ale art. 104 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare - PROIECT - Regulament privind aplicarea unor prevederi ale art. 104 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare - PROIECT - În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a)

More information

The driving force for your business.

The driving force for your business. Performanţă garantată The driving force for your business. Aveţi încredere în cea mai extinsă reţea de transport pentru livrarea mărfurilor în regim de grupaj. Din România către Spania în doar 5 zile!

More information

Structura și Organizarea Calculatoarelor. Titular: BĂRBULESCU Lucian-Florentin

Structura și Organizarea Calculatoarelor. Titular: BĂRBULESCU Lucian-Florentin Structura și Organizarea Calculatoarelor Titular: BĂRBULESCU Lucian-Florentin Chapter 3 ADUNAREA ȘI SCĂDEREA NUMERELOR BINARE CU SEMN CONȚINUT Adunarea FXP în cod direct Sumator FXP în cod direct Scăderea

More information

25 LEI EXEMPLARUL Sâtnbiti 17 Aprilie 1948., REPUBLICA POPULARA ROWIANA MONITORUL OFICIAL. PARTEA I-a. LEI31, DECRETE

25 LEI EXEMPLARUL Sâtnbiti 17 Aprilie 1948., REPUBLICA POPULARA ROWIANA MONITORUL OFICIAL. PARTEA I-a. LEI31, DECRETE Anut CXVI Nr. 9. 40M 5 LEI EXEMPLARUL Sâtnbiti 7 Aprilie 948., REPUBLICA POPULARA ROWIANA MONITORUL OFICIAL PARTEA I-a. LEI, DECRETE IRRNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTIM DECIZILINI MINISTERIALE, COMUNICATB-

More information

VEN, SALVADOR. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ # œ œ œ

VEN, SALVADOR. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ # œ œ œ INTRODUCCIÓN / INTRODUCTION q = c 84 4 2 # /E / /B # 4 2 n # 6 10 / B N 6 # /E / / /B /E. # J.. J # n # 14 B VEN, SALVADOR (El Dios Paz) Savior Lord Coro al SATB, Canr, Asamlea, lauta, Ooe, Trompeta en

More information

Lista tutorilor formațiilor de studiu (licență și master) începînd cu anul universitar

Lista tutorilor formațiilor de studiu (licență și master) începînd cu anul universitar Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași Facultatea de Economie și Administrarea Lista tutorilor formațiilor de studiu (licență și master) începînd cu anul universitar 2016-2017 Programe de licență -

More information

PRIM - MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ

PRIM - MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale

More information

Rodgers & H. let's start at the ve-ry. with a - b - c when you sing you be-gin. sun me, a name i call my-self. pul-ling. my way.

Rodgers & H. let's start at the ve-ry. with a - b - c when you sing you be-gin. sun me, a name i call my-self. pul-ling. my way. Rodgers H ALL let's start at the ve-ry be - gi-ig a ve-ry good place to start he you read you be-gi ith a - b - c he you sig you be-gi ith do -re - mi do - re - mi the first three otes just hap-pe to be

More information

ON THE TRANSIENTS OPTIMIZATION AND THE POWER FACTOR CORRECTION OF THE STATIC CONVERTERS

ON THE TRANSIENTS OPTIMIZATION AND THE POWER FACTOR CORRECTION OF THE STATIC CONVERTERS U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 70, No. 1, 2008 ISSN 1454-234x ON THE TRANSIENTS OPTIMIZATION AND THE POWER FACTOR CORRECTION OF THE STATIC CONVERTERS N. FULGA 1, M. O. POPESCU 2, Claudia POPESCU 3 Obiectivul

More information

Nume şi Apelativ prenume Adresa Număr telefon Tip cont Dobânda Monetar iniţial final

Nume şi Apelativ prenume Adresa Număr telefon  Tip cont Dobânda Monetar iniţial final Enunt si descriere aplicatie. Se presupune ca o organizatie (firma, banca, etc.) trebuie sa trimita scrisori prin posta unui numar (n=500, 900,...) foarte mare de clienti pe care sa -i informeze cu diverse

More information

Textul si imaginile din acest document sunt licentiate. Codul sursa din acest document este licentiat. Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND

Textul si imaginile din acest document sunt licentiate. Codul sursa din acest document este licentiat. Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND Textul si imaginile din acest document sunt licentiate Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND Codul sursa din acest document este licentiat Public-Domain Esti liber sa distribui acest document

More information

Prima. Evadare. Ac9vity Report. The biggest MTB marathon from Eastern Europe. 7th edi9on

Prima. Evadare. Ac9vity Report. The biggest MTB marathon from Eastern Europe. 7th edi9on Prima Evadare Ac9vity Report 2015 The biggest MTB marathon from Eastern Europe 7th edi9on Prima Evadare in numbers Par%cipants subscribed 3.228, 2.733 started the race and 2.400 finished the race 40 Photographers

More information

S.C. Apă Canal S.A. Sibiu Regional Operator for Sibiu County- South Area and Făgăraș Municipality

S.C. Apă Canal S.A. Sibiu Regional Operator for Sibiu County- South Area and Făgăraș Municipality S.C. Apă Canal S.A. Sibiu Regional Operator for Sibiu County- South Area and Făgăraș Municipality Vasile Maier Technical Manager S.C. Apă-Canal S.A. Sibiu The history of S.C. Apă Canal S.A. Sibiu goes

More information

METODOLOGIA OBŢINERII CERTIFICATULUI DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ Aprobată în şedinţa Senat din 21 septembrie 2011

METODOLOGIA OBŢINERII CERTIFICATULUI DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ Aprobată în şedinţa Senat din 21 septembrie 2011 UNIVERSITATEA SPIRU HARET CENTRUL DE LIMBI STRĂINE (CLS) METODOLOGIA OBŢINERII CERTIFICATULUI DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ Aprobată în şedinţa Senat din 21 septembrie 2011 Introducere Organizarea şi desfăşurarea

More information

Documentaţie Tehnică

Documentaţie Tehnică Documentaţie Tehnică Verificare TVA API Ultima actualizare: 27 Aprilie 2018 www.verificaretva.ro 021-310.67.91 / 92 info@verificaretva.ro Cuprins 1. Cum funcţionează?... 3 2. Fluxul de date... 3 3. Metoda

More information

CONSIDERATIONS REGARDING THE SMALL POWER

CONSIDERATIONS REGARDING THE SMALL POWER C CONSIDERATIONS REGARDING THE SMALL POWER STATION S CONNECTION AT THE LOW VOLTAGE NETWORKS Eng. Sin BALAUTA,PhD 1, Eng. Stelian BULIGA 1, Eng. Laurentiu UNGUREANU 1, Eng. Marius IUZIC 1 1 E.ON MOLDOVA

More information

Candlesticks. 14 Martie Lector : Alexandru Preda, CFTe

Candlesticks. 14 Martie Lector : Alexandru Preda, CFTe Candlesticks 14 Martie 2013 Lector : Alexandru Preda, CFTe Istorie Munehisa Homma - (1724-1803) Ojima Rice Market in Osaka 1710 devine si piata futures Parintele candlesticks Samurai In 1755 a scris The

More information

U1920 POLITEHNICA UNIVERSITY OF TIMIŞOARA

U1920 POLITEHNICA UNIVERSITY OF TIMIŞOARA U1920 POLITEHNICA UNIVERSITY OF TIMIŞOARA RESEARCH REPORT 2011 Copyright Editura Politehnica 2012 Toate drepturile sunt rezervate editurii. Nici o parte din această lucrare nu poate fi reprodusă, stocată

More information

ANEXA Nr. V 1 : MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE I.Salarii de bază (A)Salarii de bază pentru funcţiile diplomatice şi consulare

ANEXA Nr. V 1 : MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE I.Salarii de bază (A)Salarii de bază pentru funcţiile diplomatice şi consulare ANEXA Nr. V: REGLEMENTĂRI specifice personajului încadrat în aparatul central al Ministerului Afacerilor Externe şi la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate

More information

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC Anul II Nr. 7 aprilie 2013 ISSN 2285 6560 Referent ştiinţific Lector univ. dr. Claudiu Ionuţ Popîrlan Facultatea de Ştiinţe Exacte Universitatea din

More information

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ:

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: Marketing prin Google CUM VĂ AJUTĂ ACEST CURS? Este un curs util tuturor celor implicați în coordonarea sau dezvoltarea de campanii de marketingși comunicare online.

More information

TEOLOGIA. anul XXI, nr. 2 (71), 2017

TEOLOGIA. anul XXI, nr. 2 (71), 2017 TEOLOGIA anul XXI, nr. 2 (71), 2017 The review publishes studies, translations from the Holy Fathers, notes, comments and book reviews. REQUIREMENTS The authors assume responsability for the contents of

More information

PROIECT. În baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

PROIECT. În baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, PROIECT NORMĂ pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr.39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară,

More information

Jean Mouton. (before ) Nesciens mater. This edition prepared for The Tallis Scholars. Gimell

Jean Mouton. (before ) Nesciens mater. This edition prepared for The Tallis Scholars. Gimell Jean Mouton (before 1459 1522) Nesciens mater This edition prepared for The Tallis Scholars Gimell Edited by Timothy Symons for Gimell Records COPYRIGHT NOTICE ll rights reserved. Timothy Symons and Gimell

More information

Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania

Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania CAPETE TERMINALE ŞI ADAPTOARE PENTRU CABLURI DE MEDIE TENSIUNE Capete terminale şi adaptoare pentru cabluri de medie tensiune. Fabricaţie Südkabel Germania Terminale de interior pentru cabluri monopolare

More information

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IAŞI FACULTATEA DE GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE DEPARTAMENTUL DE GEOLOGIE

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IAŞI FACULTATEA DE GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE DEPARTAMENTUL DE GEOLOGIE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IAŞI FACULTATEA DE GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE DEPARTAMENTUL DE GEOLOGIE Bulevardul Carol I, nr. 20A / 700505, IAȘI Tel/Fax: +40 232 201462; geology@uaic.ro SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC

More information

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M )

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M ) FLEXIMARK FCC din oțel inoxidabil este un sistem de marcare personalizată în relief pentru cabluri și componente, pentru medii dure, fiind rezistent la acizi și la coroziune. Informații Included in FLEXIMARK

More information

LISTA COMPLETĂ A LUCRĂRILOR ELABORATE

LISTA COMPLETĂ A LUCRĂRILOR ELABORATE LISTA COMPLETĂ A LUCRĂRILOR ELABORATE I. TEZA DE DOCTORAT (T) T1. A.A. Dobre, Metode de investigație în analiza unor fenomene cuplate de inginerie medicală, cordonator Prof. Dr. Ing. Alexandru Morega,

More information

Raport Financiar Preliminar

Raport Financiar Preliminar DIGI COMMUNICATIONS NV Preliminary Financial Report as at 31 December 2017 Raport Financiar Preliminar Pentru anul incheiat la 31 Decembrie 2017 RAPORT PRELIMINAR 2017 pag. 0 Sumar INTRODUCERE... 2 CONTUL

More information

bvparm2006.cif bvparm2006.cif Printed by Ram Seshadri

bvparm2006.cif bvparm2006.cif Printed by Ram Seshadri Jan 19, 09 9:48 Page 1/26 ACCUMULATED TABLE OF BOND VALENCE PARAMETERS Data_BOND_VALENCE_PARAMETERS_2006 05 02 bvparm2006.cif BVPARM.CIF _audit_conform_dict_name cif_core.dic _audit_conform_dict_version

More information

CONFERENCE PROCEEDINGS

CONFERENCE PROCEEDINGS 5 th International Conference on MODERN RESEARCH IN PSYCHOLOGY: TRENDS AND PROSPECTS 25 to 27 May 2012, Sibiu, Romania INDIVIDUALS, SOCIAL AND WORK GROUPS, ORGANIZATIONS: MODERN RESEARCHES IN APPLIED PSYCHOLOGY

More information

O Dive Custos. œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ œ œ œœœ œ. au - ri - a - cae do-

O Dive Custos. œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ œ œ œœœ œ. au - ri - a - cae do- Henry Parker Countertenor 1 Countertenor O Dive Custos Elegy on the Death of Queen Mary, Z.0 O di - ve cus-tos au - ri - - a - cae Henry Purcell (19 19) Basso Continuo 7 # # Ó do- mus, O O # # di - ve

More information

ARE THE STATIC POWER CONVERTERS ENERGY EFFICIENT?

ARE THE STATIC POWER CONVERTERS ENERGY EFFICIENT? ARE THE STATIC POWER CONVERTERS ENERGY EFFICIENT? Ion POTÂRNICHE 1,, Cornelia POPESC, Mina GHEAMALINGA 1 Corresponding member of the Academy of Technical Sciences of Romania ICPE ACTEL S.A. Abstract: The

More information

The Dramatic Publishing Company

The Dramatic Publishing Company Code: Y29 ISBN 13: 978-0-087602-352-5 www.dramaticpublishing.com THE YEL LOW BOAT by DAVID SAAR Cover art by Benjamin Saar Dra matic Pub lish ing Woodstock, Illinois Aus tra lia New Zea land South Af rica

More information

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Precizările din 25.05.2007 referitoare la dispoziţiile art.45 şi art.49, respectiv ale art.80 şi art.83 din O.U.G. nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

More information