., _. PARTEA. Iat DECRETE JURNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTRI, DECIZIUNI MINISTERIALE; COMUNICATE, llesbaterile parlament

Size: px
Start display at page:

Download "., _. PARTEA. Iat DECRETE JURNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTRI, DECIZIUNI MINISTERIALE; COMUNICATE, llesbaterile parlament"

Transcription

1 Anul XTIi Nr LEI EXEMPLARUL Simbit4 21 lulie E A.T L R,N1E."; E I ORULOFICIAL., _. PARTEA. Iat DECRETE JURNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTRI, DECIZIUNI MINISTERIALE; COMUNICATE, ANUNTURI JUDICIARE (DE INTERES GENERAL) ABONAMENTE IN LEI STRAINATATE, sum hunt Us exemplar din anul curent lel atilt trecitti 19 llesbaterile parlament. Partea I sau a 11-a 1 au 6 tuni Ittni 1 iunäj sesiune IN TARA:. Particulari" Autoritati de Stat, judet i comune urbane & Autoritati comunale rural loyart I-a 60 part Abonamentul la partea ill-a (Desbater le parlameatare) pentru seslunile ordinare, prelungite sau extraordinare se socoteste lei lunar (minimum 1 lung. Abonamentele *i publicatille pentru autoritati si particular! se platesc anticipal Ele vor fi insolite de o adresa din par tea autoritatilor el de o cerere timbrata din partea particularilor. Institutia uu garauteaza transportul slaralui -Pentrn trimiterea chitantelor sau a ziarului pi pentru cererl de lamurirl petitionarii vor trimite In plus same de 80 lei spese de birou pi porto simplu Toate publicatille se inasoara en liniametrul corp 10. Linla LAMURIRI: M. O. se socotelte aproximativ 6 cuvinte. Randurile necomplete se calenleas!! ca linii introgi. es loco B LT A T txt IN JURNALELE CONSILIULUI DE MINISTRI: Acordarea avantajelor legit pentru Incurajarea industriei la industries! *1 fabricanti....,..... edi Idem la meseriasi si mori taranest ir & Schimbari de name, incetateniri Comunieate pentru depunerea juramantului de Incetatentre Autorizari pentra Inflintarl de birourl vamale CITATIILE: Curtilor de Casette, de Conturl, de Apel Tribunalelor. Judecatorillor..... PUBLICATIILE PENTRU AMENAJAMENTE DE PADURI: 0-10 ha Patlarl Intro * 20, T, 100,01-,200 St 0, 200, * a u. pate PUBLICATII DIVERSE: Brevete de inventiuni.... '- Schimbari de nume, tref inserari Libera practica profesionala a mositului Plerderi de acte, (minimum 600 lei inclusiv un exemplar M.O.) Diferite pentru autoritati, particular! Conv teiciale, bilanturi, tabele, citatii de botd.rnicie f p Inertia USIA se ww Publicatiile primite pfini la ora 10 dimineata se insereazi in Monitorul Oficial din a treia zi. Pentru publicatiile depuse la ghiseu dupi ora 10, daci se cere si fie inserate in Monitorul Oficial din a treia xi, se va plätl o taxi suplimentarii de 500/0; clack se cere sit fie inserate in Monitorul Oficial din a doua zi se Ira plati o taxi suplimentarä de wovo. toatä corespondenta se va tritnite pe adresa: Monitorul Oficial, Bucuresti 1 Bulevardul Elisabeta 29 Telegrams: MONITOFICIALmaelefon : , , Cont C. E. C. 201 pablicatiei Decreté Ministerni iffaceillor Interne Transferare M A Ri Vi ro, a. 4* 14 Newt Nr. publiaatiel Palest TE 1-: 6216 Mintsterul Educafiei Nationale , ; , Inftiat5r1 de posturi 6233 Miecare In personal 4,-, e,, t Ministerul Educatiei No/ion* 2.026, Numire 'de subdirector t director Neu. Ministerut Comunkatiaor Numire de subdirector DeolzIani Freledinfia Consiliuttif 2:341. Blocare de lemne Beetificare.x Ministerui Rfaceritor Interne MIleare In personal e. Minliterui Finanfelor Rican fa personal Ministerul Justitiet ; Repartleare 11,!? Taucrarifor PONCA!.... * MA oxt to e :.r t ,6233 Ministerui Oultelor Tronsferiri 51 minere tu. rotragore Ministerul Agriculturii fi Domeniilor -"Mc ' w* Modificarea att 0 din deciz a ministeriala Nr din 20 Iunie al..] Numire In comisiune 1, , Angajare de personal orz e Confirmare In calitatea de membri In Comisia mix% romino-bulgari pentru schimbul de populatie, 6236 Milcare fa personal M... MA M. MA Ministerul Industriel i Uomerfutut Confirmare de consiliu de administratie la Fabrica de postay din Braeoy wm fileare perional ** 6238 (Coatiatiara In pag. Ma)

2 6216 MONITORUL OFICIAL (Partea 1) Nr Mlle 1945 Mr. publieatld S IJ M A LI Peens Ministeral Minelor f Petroluied D.919. Leclarare de suprafa0, minierä Nr. publicatiel Ministerut Asistentei Asigurarilor Socials Restrictii asupra functionarii medicilor in intreprinderi Autorizare s , Mileare in personal,.re.. :s7( Pagina Demistune, Miristerui Saneblth Comunicate i circulari ministerial() 3,524. Ma orarea alocaliei de brana pentru animalele de trac Ministerul Finantelor Taxele cuvenite pentru obtinerea de brevete Tablou eu titlurile de renta ioite la sorti., ' Infiinlare de infirmerie temporará Numire in consieul de igiena '766. Numire de medic onorific, Aliware in personal timae Ministerul Educatiei Nationale Rozultatul concursului de translatori fcc,c 6245 O 410 es 6242 Ordonante de contumacie 6246 Anunturi indiciare Ministerul MuiuU Plus, de atributtuni comisiei pentru reducerea amenzilor 6242 Cereri de schimbare de name 1 OS' Numire de membru in comisie interimara 6242 Cereri de acordare de cetatenie rom4mil , Angaki in serviciu Letaltare, t... ce 6242 Mandate de aducere 6246 DECRETE MINISTEHUL AFACERILOR INTERNE MIHAI I, Prin graia lui Dumnezeu i vointa national:a, Rege al României, La toy de fatei ti viitori, andtates Asupra raportului ministrului Nostra secretor de Stat la DepartamentuI Afacerilor Interne en Nr A din 1945, VAzAnd ovizul Comisiunii de recoruandari de pe Curtea SuperioarA AdministrativA Nr. 256 din 18 Mai 1945; Având in vedere vaeanta de eonsilier dela Cnrtea AdministrativA Craiova avizul favorabil comisiimii prevarut6 de art. 19 din legea masurilor financiare n vigoare, comunicat eu adresa Ministerului Finantelor Nr din 1945; In baza art. 6 si 18 din legea de organizare a Curtilor Administrative, Am decretat i deerefam; Art. I. D-1 Emillan Liasievici, consilier fara gradatie, dela Curtea AdministrativA Suceava, se transferg in "acid vaeant la Curtea AdministrativA Cralava. Art. IL Ministrul Nostru seeretar de Stat la Departamen'ul Afacerilor Interne este InsAreinat eu executarea acestui decret. Dat in Bucuresti la 10 Julie MIHAI Ministrul afacerilor interne, Teoliari Georgescu Nr , MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE MIHAI I, Prin gratia lui Dumnezen i vointa nationalk Rege al Rorahniei, La toti de fatei 0 viitori, sandtate: Asupra raportului ministrului Nostra secretor de Stat la Departamentul Educatiei Nationale, inregistrat la Nr din 1945, Având in vedere dispozitiile legii învl tamantului industrial din anul 1936; Având In vedere avizul favorabil al speeiale pentru ocupari *de Comisiei posturi i angajari de personal temporar, de pe lânga Ministerul de Finante, inregistrat la Nr din Am decretat i decream: Art. I. D-1 ing. Alexandru Djighit, profesor «ii titlul definitiv in inv4amânul industrial, se num4;te, pe data prezentului deeret, in postul de subdirector al Liceului industrial de baieti din BrAila, ea salariul de inginer ordinar clasa I (conform dispozitiilor art: 103 din legea invataanântului industrial), tahela A 10/27, eu lei lunar. Art. II. Ministrul Nostru seeretar de Stat la Departarnentul Ed.ucatiei Nationale este insareinat cu adueerea la intleplinire a prezentului deeret. Dat In Bucuresti la 26 hide IHAI Ministrul educatiei nationalme, t. Voitee r. 2.02( MIHAI 1, Prin gratia lui Dumnezen si vointa Rege al Romfiniel, La toti de farei j viitori, sdlatate: Asupra raportului ministrului Nostrn secretar de Stat la Departamentul Educatlei Nationale, inregistrat la Nr din 1945, Având in vedere dispozitiile legil pentru organizarea i functionarea vataanantului industrial din Aprilie 1936; Avkad in vedere avizul favorabil aj Comisiei speeiale pentru ocupari de posturi si angajari de personal temporar, de pe lang6 Ministerul de Finante, inregistrat la Nr din 1945, Am decretat i decretam: Art. I. D-1 ing. Victor Constant1neseu, profesor eu titlul definitiv in invatiimantul industrial, se numeste, pe data publicarii prezentului decret, in postul direetor al Liceului industrial de Viiieti din Ploiesti, cu gradul de inginer sef clasa I, tabela A 10/17, eu lei lunar. Art. JI. Ministrul Nostru secretor de Stat la Departamentul Edacatiei Nationale este insäreinat cu aducerea la indeplinire a prezentului decret. Dat in Bucuresti la 26 lunie MIHA I Ministrul educatiei nationale, t. Yoitec Nr

3 , %lie 1M$ MONITORDE OFICIAT.; (Partea 1) Nr. 16/i 017 HINISTBRUL CONVNICATIltolit LueRmumnt?MACH MIHAI I, Prin gratia lui Duninezen i Vointa nationalk Rege al României, La NU de fata $ vutori, san4tate: Asupra raportului inistruiui Nostru secretar de Stat la Deparfamentui,Gomunicatiilor i LucrArilor Publice. ou Nr din 29 1=4! 1945, Ayând tt veden dispozttiunile ad. 5, qi 13 din legea Nr. 122 din 1* pen- Ott statutul personalului P. C. A:, -Pe ban avizului favorabil al Gomisino nii apeeiale peotru oeupiri de posturit Previztta, la art. 19 din iegea mäsurilor financiare exceptionale, dat prin adresa Nr din 24 Iunie 1945, Ain decretat i decretrun: 'Art. I. D-1 inginer naval Martin Milian se numeote, pe ziva urmätoare publicaril decretului fit Monitorul Oficial; pottul de subdirector, grape A, categ. 5, elasa III, retribuit eu lei lunar, pluo celelalte accesorii 7 categoria II DE CIZIIIK PRESEDINTIA CONSIL1ULUI DE 1IINISTRI Noi, ministru subsecretsc e Stet el aprrizionfirii armaf,ei 4 ftiopulavej civil, Avant/ in yedere referatul Servicioluj Gembustibil din Subperetariatul de Stat al AprovizionOrli cu Nr, din 10 Enlie 1945; Având in vedere dispozitinnile articolulttt 17 din decizintlea r, 1.972, publicato tu Monitorul Ofiia RI% 29 din 6 nixie 1945; Având Lii yedere dispozittuutle artieolulul 2 din OccizluneS Nr , publics-co, in Monitorul Oficial Xr. 46 din -24 V4:0 bruarie 1945; temeial legii Nr. 851, pentru reprimaata epeculei Weitel 91 sabotejului economic. publiciatn, In Monitornl Oficial 101 din 3 Mai 1945; In temejul legi4 Nr. VS, publicatä in Menitorul Oficial I34 din 16 ratio 1945, becidein: 'Art Po data pnblieorii prezientei deeirluni. n Ilánife; aul Oficial, se btocheazä, repart'eaz 1 deotinti dela exploatitrile de mai jos; pentra dopozitele de rezeryä ale eapitaleif iirmiitoarele cantitoti de lerane &e foe, indiforent de situagi: eare ear afla: gäri, depozite intermediare salt paduri.: Ï. Pentru depozitele, easel pddurilor din Bucuroti-Obor 0 Bucuroti-Filaret 1* Dela Ocoalele san Oentrele Cantitatea do vagoane Statia de incrucare slivioo 0, A. P. S. a 10 tone 1. canipina,11.4ceintail11,1?let: p, Cial4u.441;eisc.4;:Ai..o: 3. TisOu 4. Pirscov :. Ploieoti... oces :C *Kg] 7. Gurtea oie Argeti _73 S. VAlsan. 9. Radu Negru o_c :* 10. Cotineana...E oranktilti..0.N :430,4iE',12, Campulung 18, Hârtieotj N. Gh. Popovici (rjeor- 'ieni) 15. Butoiv... Lucieni.. 17, Pucioasa O.. stalpeni BObeni 20. Horeziu (Gentru-Arnota)..-.vii, Telega-Prahoya. 600 Cisläu, Vernegti Yerne4ti-Buzlin. :W01 PArseey, etc. Buzau. 800 $Iui, Griyina etc. 800 Yrdeni de Mint ete, 300, Curtea de Argo,, 200 Curt% de Arge. 100 Merisani-Pite0i. 100 Piter;sii. ; 100 lucereasa-muocef., 200 GOmpulung-Musect. 100,Clueereasa-MuKel,' 40Q 14.eordend-MR,oel.' 200 Petroaia-Dâmbovita. TArgovWe-Dhinbovita. 200 Puetioasa i Petrolita., Dâmboy4a StAlpeni-Museel. BAbeni-Valcea Bitbeni-yttleea. looalitaf6, la Direetittirei $autierdini Naval T.-Severia. Art. II. Ministrul Nostru secretor dd Stat la Departamentul Comunioatillor 1;4 Luerttrilor Publice este irsdreinat en executarea acestui decret Dat in Bucure#i la 10 Julie MIHAI Minietrul comunicatillor ei al luerhrilv publice, Gh, Gheorghlu-Dej Nr Pentru depozitele Primdriei Municipiului Bucureeti-Obor Linie de garaj Dela Ocoalele salt Centrele) Oantitatoa silvlee C. A. P. S. de vagoane Statia de Incircare a 10 tone 11. Cotinghi, Ion, Braoov 500 Intorsura-Bugului. 2. Papacostea Gh., Grape, Braipoy O. Benstzel ol Koehler, Bra4ov. 4. Soo, Telega", Telega 6. DrilgOnescu I., l'eaila 6, See. Xereantila, Comaruie 7. SOC. Carpantiva", Breooin.. 1,00 8, Soo. Yasilatul, Brezolu Soo. National& de Gomert, Robevit 100 Ieueseu M. D.I etr. tirbey YOU Nr Gugal :Victor, Caineni., Central de exploatare 'Caps. Stftlpcni, gralpeni Bttlea Iosif, Mittlu...x R.Secea , 9colul (1. G. B. V.).0atol I MihAe0i Intorsura-BuzAuluj. 300 Intorsura-Buziului. 120 Telega-Prahova. 50 Telega-Prahova. 30 Telega-Prahovat, LotruV-Meek Lotru-Válcea. Rote4ti Ramnieu-ralcea,.. $tilpeni-mweet,, Curtke de Arge4. Ramnicu-Valcea. M1JiAfÍ *i Chloereasa. 3. Pentru depozitui Institutud National al Cooperatiei (1NCOP). Poectua stefan eel Mare Nr, 71, Bueuroti-Obor de,rral a moritor) 1 Ruzescu Gh., Dtingeni-Arge 2, 50e, Will Vadului, Raul Yadului. 4,4 Ay. otel.. 3. Rep Malin, Ramnieu-VAL cos Cooperatiya Progresul", Gotneana 5. Cooperatiy-a Muntij Argeplui", Ourtea, de Arm 6. Cooperativa Forestiera` Pitcoti 7. Coeperatita Brebu", Bre4- bu-praliova Soc. Moroeni, Pet-1'001a Ckl 9. Pishu Gh., Neholu Soc. Foresta-Italo-RomânO, Nehoiu DascMu Ana, Periani Condstantin tefan, Curtea de Arge 13. Exploatairea Jean Floresou, Ourtea dc Argeo. 14, Popeu O. Constantin, Peripni. 50 Jiblea-Vâleea. 80 Raul Vadului-rig tea. 20 Ramnica-VOlcea. 100 Pite#i. 200 Curtea de Arm 20 Curtea de Arm 100 Telega-Pnabova. 100 PetroOta-Dâmbovita. 50 Nehoiu-Buz5u. Nehoiu-Bazau. Gaineni-Valcea. 50 Curtea de Argev, 50 Curtea de Arge 19 C in eni-irttioe4,

4 6218 MONITORM; OFICIAL (Partea I) Nr Iulle 1945 De la Ocoalele sau Centre% silv!ce C. A. P. S. Cantitatea de vagoane 4 10 tone Statia de inciireare 15. Albulescu I., Bilcinresti, Dâmbovita 20 Ghergani-Dâmbovita Cotenesoa I., Târgov4te, str. Comineanu Nr Câmpalung-Muscel. 17. I. O. Smian, Pitesti 30 Clucereasa-Muscel. Cooperativa Viitorul", Berevoesti-Musce1 30 StAlpeni-Museel 19. Hulubeseu j Niusetescu, CAmpulung 20 Cimpulung-Muscel. 4. Pentru depozitul Drajna". Bucurefti-Obor 1. Sec. Drajne, Máneein-Ungureni 200 Mâneciu Ungureni- Prahava. EXPLOATAREii 1. I. Codreseu, Bucuresti, str. Bits- Lau Nr. al, Pareul Corneseu : 2. Eforia Spitalelor Civile, Bucuresti, b-dul Blisabeta Nr Fleresen Jean, Curtes de ArgeS 4. Soc. Rini Vaduluj din Bucuresti, ealea Rahavei Nr Soc. Ardeleana din Bucuresti, Piata Rosetti Nr Soc. To legs din comma Telego- Prahova Soc. Nationalg de Cornell din RobeSti-VAlcea Soc. Ardeleana Bneuresti,. -Plata Rosetti Nr Pentru depozttul,161cenkch", soseaua Bucurefti-Filaret Linie d garaj.cantitatm Dela Osoalek salt Centrele de vagoane Statia de imamate silvice C. A. P. S. a 10 tone I. N. Simian, R.-Vâleea 2. N. Simian, R.-Vâlcea 3. Mircea Negot si C. Selaru, in torsura-buzaulni Popescu ConstaAtin, Curti* de Arges 5. Poresta-Italo-Români, Neho:o sau Cominesti S. Pentru diver qi depozitari cu ni de garaj Gara devineareare Cantitatea vagoane Lotru.-Vâlcea MAneein-Ungareni-Prahova Curtea de Arges Râni Viadului-Vàleea. Covasna-Brasov Nehoiu Buuuu 50 Telega-Prahova 50 Art. 3. PrimArla Muucjpiului Capitalei i depozitarii particulari destinati a stoca lemnele de foe aratate in articolui 1, stint obligati a angaja lemnele repartizate p/ana la 31 Iulie 1945, lar exploatatorii San producatorii strait indatorati a incheba angajamental pânii la acea-datti si a face livrarea cu precadere, fatä de oricare alte angajamente san reparteari pe care le au. In termen de 2 zile dela publicarea prezentei deciziuni n Moniforul Oficial, depotiturii particulari eare nu pet -constitui stocul de rezervi indicat tri articelul I, aunt obligati a face PrimAriei Municipiului Oapitalei, o comnnicare scrisa acest sens. ProdueAtorii de lemne stint -obligati a. lua -contact dzect en primaria pentru angejarea lemnelor in eazul in care pang. la 22 Iulie a. e. Tu s'an prezentat depoziiarli s sugajeze lemrole. Art. 4. Plata loninclor va face conform imartelor comeraiale, la preturile oficiale. beninele et se vor Lyra, pentru istocurik de rezerva vor fi useate, de esentil tare, eu sau Ma, eu eel milt 5 la sut,a lemne suì4iri au buturi RAinnien-VAlcea. Thrgu-Jin. lute-mu ra-buzului, Curtea de Arges. Neholu-BuzAti san 00,1 manesti-bacan. Depozitartd din Capitali Codresca, Bucuresti-BAncasa, linie de garaj. 50 ;tefan2scu-trifoi, Bueuresti-Obor. 50 MArgjneanu Al., Bucuresti-Obor. 50 Combustibilul, Bacure,ti-Obor. Solomoviel Aron, Bucurestii-Obor. Dumitreseu Câmpina, Bucuresti-Obor Bihorul", Bueumti-Obor. Robesti-VAlcea 50 Covasna-Brasov si Nehoin Buzki Bucuresti-Filaret. 9. Sec. Carpatina, Brezoi.. Lotru Paseu Gi., Bucuresti-Obor. Art. 2. ProducAtorii si'eipleataterq Ariitati In articolul Art. 5. ProdttcAtorii de lemne de foe, artatatj In aft-ticoltil I, al aeestei deciziuni, sunt obligati a liorra lemnele de foe 14, al prezentci deeiziuni aunt obligati sa, angajeze lemnele c franco vagon statia de expedite ce deserveste exploatarea lor tre destinatarii indieati n tennenul aràtja i sa inceapa imem. mai târzin ba 1 Noemyric Orice asociatie, transfer, cesiune oan vânzare a lemnelor de foe din partea produ- In asa fel, luat pitria la 1 Oetomvrie 1945, sa fie earute sell* diat depunerea pozitiilor de fraehte In statiile de expedit14 caterilor dela artieolul 1 al prezentei decininni, atrage drup6 sotile de trasura pentru Intreaga ehntittité de lemne repartf4 sine ln mod automat 4ligatia pentru nonl Proprietar de a oath In articolul 12 al prezentiei 'cieelituni,'indiferent de a*, executa livrairca lemnelor destinate-stoculni de rezerva, potrivit dispoz4iunilor din prezenta deeiziune. In serisoaren de trasurg, se va Mentiaia-dé 'ciltre gajamentele sau obligatiunile lor antericere. expeditor, ây adresa depozitului indiettinnea ' de r.". edepozit»epervla.a, Produelitorii sunt obllgali a cáinvriiei 'in scris Serviciului combustibil din Subseeretatriiatul' Aproviieiiárij, poitiile did frachte depuse. Art. 6. Depozitarij stunt obligqi' atom lemnele fl deperi zitele lor separat de lemnele SOAitt"rietrari sotisfacea.ca etri rentli a popnlatiei Inscrise. Lennie-le repartizate In articohlt 1 l'prezentei deciziunj saationate stocuri aeestet IlepirtaVd fi trai distribuite sub nici o formi de cutre InstrAinarea sub erice formil a aeestor letine dn depozit, sam dela dzstinatia ler In eursal transportillui instriinarea de sub blocare sj se va tonetiona ea atare. Distribuirea acestor lemne va face mnni in timpul oe se va stabili conform dispozitinnilor et..te ttor- (la de care Subsecretariatut de Stat l AprovizAcuArii. Art. 7. Din lemnele de foc destinate pentru depozitele. Administrgiei (Nisei PAdurilor Statultit 'yor stoea numal

5 5 21 Tulle 1345 MONITORUL OFICTAL (Partea I) IkIr juniatate din sos.irile zilnice, restul urmând a, se distribui populatiei, functioaterilar ai I. O. Vaiati lor Inacrisi la acele depozite. *?rii unitatilor silvice ale Capsului, Oare alimentead, depez"tele de rezerva, sunt obligati a depune frachte si a expedia lemeele destinate acestor depozite cat preddere, fat:k de mice alte comenzi, repartitii san angadamene, conform plaaului ce Ii se la comuniea, direct de calre administrate Depozitelor ;Caps din CapitalA. Pozittile de frachte depuse de care aceste unitäti silvice se ator comunica ii erls direct Administratiei depozitelor Caps din CaPitalA, aceati aefi de unitati hind direct 0 persoriad rilspanzateri de -executarea livrärilor potrivift dispozitiilor din Tzeilta Off izi u.ne. Art. Toate lemnele de foe sosite pe rampele Capitalei neregula i contrar dispozitiunilor de ratiovalizare & con, surnului de lemne de foc din deziziunile Nr , j din prezenta decizinne, se vor destinta de dtre organele de control de pe rampe, pentru steenrile de rczerd ale Capita-lei. Se vor dirija in depozitele de rezerva i fractiuni de vagame, dad vreo categerie de consumatori de oriee fel aduee pe rampa lemne de foe, in eantitate mai mare decal cota sta.- bilitti in perndsul san cartela eliberata. 'Ara 9. Depozitarii de lemne de fac stint obligati sa dirijeze in depozitcle preprii teat& lemnele de foe sosite pe adresa lor. Lemnale sosite pentru depozitul de rezervii se yor stivui poarivit dispazi-tiunilor din artieolul 6 al prezentei deciziuni, iarcelelalte 'Kline de foc neblocate, sosite pentru satisfaeerea gospochiriilor lai6e-arise la aeel depozit, se vor distribui pe bonuri din cartelk potrivit dispozitinnilor daciziei Nr din 1945, la rand, in ordinoa iuserierilor, numai gespodartilor in-. RECTIFICARE Se anulead deciziunea Nr din 14 Julie 1945, inserata din eroare in Monitorul Oficial Nr. 162, partea I, din 20 Ittlie 1945, la pagina 6187, coloanale I ai II, ramânând bung prima inserare a acestei deeiziuni din Monitorul Oficial Nr. 161, partea I, din 19 Iulie 1945, la pagina MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Prin deeizia ministeriala Nr 'A din 14 I-ulie 1945, se deleaga a indeplini funatimiea de pretor, urmätorii notari din judetul Ea-tin Dumitra, la plasa Cram& jud. Sälaj. Lutai Joan, la plasa Supurul de Jod, jud. SAlaj. Masean Liviu, la plaaa $iinlettl Silvaniei, jud. Salaj. Idem Nr din 9 Iulie 1945, 'persoanele mai jos notate se numese, pe data prezentarii la serviciu, in gradul da comisar ajutor, grupa A 22, tip 32 de salarizare, la unitatile politieneati indicate in dreptul fiedruia: Constantinescu T. Aurel, la Politia TrarAgurele. Dan Florea Miliai, la Cornisariatul Alexandria. Bugiu I. Alexandru, la Comisarlatul Gheorghiu D. Ioan, se numoste agent cl. III, grupa C 7, tip 8 de salarizare, pe data prezentarii la serviciu, la Comisariatal Alexandria. Idem Nr din 9 Iulie 1945, d-1 Mihele Vasile se numeste, pe data de 1 Mai 1945, la Politia Beitia, in gradul de comisar ajutor, grupa A 22, tip 32 de aalarizare. Idem Nr A din 10 Julie 1945, data: Babe Emil, bacalaureat i Isac Simion, absolvent a 5 clase acoala normath', se numese in futtetiunea de notari ca titlul provizoriu, grupa A 23. tipul de salarizare 35, pe zina de 15 Julie 1945, si se repartizeaza la dispozitia Prefecturii judetului Nilagad, pentra a fi plasati In locuri vacante. D-1 Baba Emil, bacalaureat, urmead a fi definitivat In funetiune, dupà trecerea unui an, pria supunerea la un examen in fata miei comisiuni de examinare, iar d-1 Isac Simion, absolvent a 5 claae saoala normala, va putea fi Inlocuit din funetiunea de notar eta titlul proyizoriu, pe masurà ce se vor prezenta candidati absolayenti de liceu pep.- tru. acest post, sor:se conform normelor ta vigoare si a dispazitiunilor din oomunicatele Subaecretariatulni de Stet al Aprovizionärii. Lista persoanelor care urmeaza a primi lemnele dela aseste depozite, va fi afiaatä la depozite, eu o data/mini inainte de inceperea diatributiei lemnalor. Refuzai de inaeriere e populatiei domieiliatii in apropierea depazitului, livrarea de lemne la alte gospodarii neinserise sau nelivrarea in ordiaea inscr:erilor, fad mativ real, sau incalurea dispozitiunilor din alineatul precedent, Ara fi conaderati ca refuz de livrare j sanetionatil potrivit decretului-lege pentra reprimarea speculej ilieite 0 a sabotajului economic. De asemenee taste interziz ea din lemnele repartizate salt angajate de depozitari, ateatia &A le dirijeze direct Rental intreprinderi, particulari san alti el:anti de orice categorie Lenmele de foe sosite pentru eeenornate, intrepritideri, &indicate, etc., se vor distribui de catre conducerea acestor eeoaomate, numai pe bonuri de earterk clupa aceleasi norme ca depozitaaii, conducerea wester institutii fiind responsabila de indoplinirea tuburor formaliratilor de echitabila distribuire a lemnelor. Art. 10. Infractinnile la prevederile preaentei deeiziuni se pedepsesc In conformitate en dispozitiunile Nr. 351, pia blioata In Monitrul Ofieial din 3 Mai Art. 11. Direetorul materialelor de construe* leitn hartie i eful InspectoratuTu1 de control din Subseeretariatul de Stat al Aprovizionarii j Oficiile coaomiee judatene vizati stint insareinati eu adatearea 1a indeplinire a prezentei deciziuni. Data la 18 Lille Ministru subseeretar de Stat, General N. Parralesen Nr Idem Nr A din 9 Julie 1945, d-nii: Ciuntu. Ipolit, absolvent a 8 clase liceu i Tipa Teodor, absolvent al eursului seeundar inferior, se numesc in humtiunea de notari eu tidal provizorita ;la A 23, tipul de salarizare 35, pe ziva de 15 Julie 1945, si se repartizeazii la Dispozitia Prefecturii judetului &weave, pentru a fi plasati in locuri vacante. D-1 Ciuntu Ipolit, abaolvent a 8 clase hem, urmeed a fi definitivat in funethine, dupa trecerea unui au, prin supunerea la un examen in fata maei carnisinni de examene, iar d-1 Tipa Teeder, absolvent al cursului seeundar inferior, ya putea fi inlocuit din functiunea de notar cu titlul provizoriu, pe milsurui ee se vor prezenta eandidati absolventi de licea pentru acest post. Idem Nr. 14,059 A din 10 Tillie 1945, d-1 TAra-tA P. Ion, absolyent a 8 clue 'Meta se numeste in funetirtuea de uotar cu titlul provizoriu, grupa A 23, tipul de salarizare 35, pe Aim de 15 Ellie 1945, ai a repartizead la dispozitia Prefecturii judetului Teleorman, pentru a fi plasat tu loe vacant, urmand a fi definitivat la funetiune, dupa trecerea until an, prin supunerea la un examen In fat% u4ei aquaialaini de exam* mare.

6 6220 Idem Nr, din 9 lulie 1945, d-1 Panescu Constantin, se numeste lu grae dul de comisar ajutor fär gradatii, gr. A 22, tip 32 de salarizare, la Po litia Pg.- Jite pe data prezentarii la serviciu. Idem Nr din 9 Julie 1945, se fat urmätoarele numiri la Ohestura de Craiova, pe data prezentkii primirii serviciului: D-1 RAdulescu Cornel, in gradul de comisar fara, gradatii, grupa A 22, tip 29 : Ochisor Constantin, Popoviei Alexandru, Dumitru Gheorghe, in gradul de comisar ajutor gradatii, grip& A 22, tip 32 de LAziireanu Aurel, Mitxicof Mitco, Bärbuleseu Traian, Cretan Gheorghe, Wan :Victor, Bordei Grigore, Filip Dumitru, VAduva Dumitru, Hristea Manea i Sapunov Petra, n gradul de agenti de politie cl. III, grupa C 7, tip 8 de salariza t D-1 Tecu Vasile, in postul de telefo- Wet cl. II, grupa C 11, tip. 11 de Idem Nr A din 6 In lie 1945, d-1 dr. Pop Ion, foet pretor el. I, se repr'ineste, pe ziva de 10 Tulle 1945, in functiunea de pretor prinetpal far5, gradatie, grupa A 23, tipul 24, in lee vacant, la dispozitia Prefecturii judetului 13ihor, Idem Nr A din 6 Julie 1945, d-nti: dr. Benedict Socaciu, Boca Valentin si Bwitia Emil, fosti pretori el. I, se reprimase In functiunea de preter principal färit gradatie, grupa 23, tipul 24, in locurile vaeante, la dispozitia Prefecturii judetului Some, pe ziva de 10 Iu lie Idem Nr A din 14 Lilie 1945, potartil Balasineylei Nleolae, din jude Mehedinti, se transfera dupg cerere, Re data de 15 Iulie 1945,, la dispozitia Prefecturii judefulni Prahevi, pentru a-1 Rlasa inteun poet vacant. Idem Nr A din 13 Iulie 1945, notarul Leaanu Dumitru, din judetul Sibiu, se transfera dupa cerere, pe zina, de 15 blip 1945, la dispozitia Prefecturii judetahli Prahova, pentru a-1 plasa intr'un post vacant. Idem Nr A din 14 Iulie 1945, d-1 Farcas Victor, pretor eu 1 gradatie, fost in judetul Hotin, i repartizat la Inspectoratul general administrativ al Cire. Timisoara, se transfera, pa ellia do 15 Julie 1945, la plasa Valea lui Mihai, din jud. SAlaj, in loeul vacant. Tdem Nr, A. fain p Ldie 1945, notsrul Todoran Lizein din judetnl lifu- NNlosra, tranate4 dupa eigtre, pi 6 MONITORITL OFICIAL (Partsa I) Nr. 163 data de 15 Iulie 1945, la dispozitia Prefecturii judetului Timis-Torontal, pentnt a-1 plasa bete= post vacant. Idem Nr À. din 13 Iulie 1945, notarul Ortelecan Ion, din judetul Argos, se transfera la dispozitia Prefeetnrii Sälaj, pe data de 15 Julie 1945, pentru a fi plasat In post vacant. Idem Nr A din 14 Infle 1945, se fac urmatoarele transferäri iii riteresul serviciului, pe ziva de 15 Julie 1945, In corpul pretorilor din judetul TArnava-Mieä: Micu Victor, primpretor fara gradatie, dela plasa Blaj la plaaa Baehnea. Simon Traian, primpretor fara gradatie, dela plasa rernaveni la plasa Iermt Mihalte Iosif, pretor en 1 gradatie, dela plasa Iernut la plasw TArniiveni. Denghel Traian, primpretor fiträ gradatie, dela plasa :Valea Lung& la plasa Blaj. Moldovan Cornel, pretor principal farà gradatie, dela plasa Baehnea la plasa Valea Prin deeizia d-lui director al penitenrelor i institutelor de preventie c Nr din 4 Iulie 1945, cl.-1 PAsiroiu Constantin se numeste, pe data de 15 Julie 1945, In functiunea de administrator al Penitenciarului BrAila, cu gradal de sef de birou fara gradatie (grupa tabela 9, tipul de salarizare 29), In locul d-lui TAtaru Constantin, pus in disponibilitate. Idem Nr din 4 Julie 1945,, r d-1 Ersov Ion se numeste pc; data de 15 Julie 1945, in functiunea de subadministrator al Penitenciarului Galai, eu gradul de ef de birou fár graaatie (gr. A, tabela 9, tipul de salariu 29) si se de-leagä aceeasi datä, a indeplini functiunea de administrator al acelui penifenciar. Idem Nr din 7 Julie 1945, d-1 Clotan Aron se nurneste, pe data de 15 Julie 1945, in functiunea de administrator al Penitenciarului R.-SArat, eu gradul de sef de birou fara gradatii, (grupa A, tabela 9, tipul de salariu 29), In locul d-lui Muresan Romulus, IndepArtat din serviciu, Idem Nr din 7 Iulie 1945, d-1 Chid Enache se numeste, pe data de 15 Julie 1945, in functiunea de administrator al Penitenciarului Ballad, In gradul de sef de birou farà gradatie (grupa A, tabela 9, tipul de salariu 29), in locul d-lui Volpe Ivan, Indeptirtat din servial% Iulie MINISTERUL FINANTELOR Noi, ministru Secretar-de,Start- la Dee partamentul Finantelor, AvAnd In veders dispozitiunile Codului funetionarilor publici si avizul CO. misiuni pentru propuneri de numirii inaitari j tramsferäri dela jr. Nr din,1945; 7 Decidem: Pe data de 20 lung 1946, d-1 Popeecia Alexandru, sef de serviciu fara gradatii In Ad-tie, centrala a MinAsterului Finarrtelor la Direetinnea personalului, se treee in gradul avut de administrator financiar färä gradatii, grupa A 28,, UP' 24 de saleriu. DatA la 17 Julie p. Ministru' Lazir Ioneseu Nr Prin decizia ministeriala Nr din 16 Tillie 1945, d-1 Bercea Victor, rpf de birou eu 2 gradatii dela Administratia financiara Ialomita, se deleagä a Indeplini functiunea de controlor pentru urmarire pe rang5, aceeasi administratie. Idem Nr din 16 Julie 1945, d-1 Bereft.). Gheorghe, sef de seetie cu I gr., dela Administratia financial% Teleorman, se detaseaza In interesul serviciului, pe data de 25 Tulle 1945, la Administratia financial% Seetorul IV Verde. Idem Nr din 16 Iulie 1945, d-1 Constantinescu Ioan, perceptor de agentie eu douii gradatii, dela Administratia financiar& R.-SArat, se repartizeazit, In interesul serviciului, pe data de 30 Julie 1945, in conditiunile art. 101 din Codul funetionarilor publici, la Administratia financiarii Idem Nr din 17 Julie 1945, d-1 Vacrtgras5. D. Gheorghe, perceptor de agentie eu doug gradatii, evacuat la Administratia financiad Teleonnan, ee repartizead, In interesul serviciulm, po data de 20 Julie 1945, In conditiunile art. 101 din Codul functionarilor publici, la Administratia financiaril Tutova. Idem Nr din 16 Julie 1945, urmatorii agenti de control, se transferä, In interesul serviciulni, pe data de 20 Iulie 1945, la Administratiile financiare specificate In dreptul fiecaruia, undo functioneaza ca evacuati: D-1 Gorlescu Gheorghe, agent de control eu 2 gradatii, la Adrninistratia financiar5, Arges. D-1 Bucurescu Gheorghe, agent de control principal cu 1 gradatie, la AdministraVa financiara Dauabovita.

7 21 Tillie 1945 MONITORPL OFICIAL (Partea I) Nr. 163 Cal D-1 Civanov Dumitru, agent de control cu 1 gradatie, la Administratia finanêiarii Dâmbovita. D-1 Maresca Ca-rnel, agent de control cu 1 gradatie, la Administratia financiar5, Dambovita. Idem Nr din 17 ludic 1945, d-1 Bineata Alexandru, deteetiv cl. II-a, grupa C 7, tip '7 de salarizare, din Ministerul Afacerilor Interne, se transferg dupg cerero, po data de 20 Iu lie 1945, In grad echivalent de agent administrativ clasa I-a grupa C 1, tipul 8 do salarizare, in Serviciul exterior al acestui departament si se repartizeazg la Administratia financiarg Ilfov. Idem Nr din 16 Iulie 1945, d-1 Popescu Alexandra, sef de birou fàr gradatie, dela Administratia financiarg Sectorul II Naga-a, se transferg, dupg. cerere, pe data de 20 Julie 1945, la Admindstratia financiarg Fgggras, delegandu-se a indeplini functiunea de controlor pe lângg acaeasi administratie. Idem Nr din 16 Julie 1945, d-1 Constantineseu Ioan, subsef de birou cu 2 gradatii dela Administratia finaneiarg Sectorul II Negru, se transferg, dupg zerere, pe data de 25 lulie 1945, la Administratia financiarg Faggras, delegandu-se a indeplini functiunea de controlor pe Bragg aceeasi administratie. Idem Nr din 16 Julie 1945, d-1 Traciu Clement, agent de patio clasa grupa C 7, tipul 8 de salahzare, de pe lfingg, Ministerul Afacerior Interne, se transferg dupg cerero, pa data de 25 Iure 1945, in grad echiva lent de agent aanainistrativ clasa I-a, grupa C 1, tipt,1 8 de salarizare, in Serviciud exterior al Ministerului de Fisaute si se repartizeazg la Administratia financiarg Bacgu. Idem Nr din 2 Julie 1945, se ravine asupra dispozitiunilor deciziei ministeriale Nr din 1945, numai in ceea ce priveste transferareá tn interesul serviciului, pe data do 20 fauna 1945, a d-lui Oancea Gheorghe, ioupiegat eni 2 agrodatii, dela Administra.?tia financiarg Brasov la Adminisratia financial% Maramures, in sensul cg nu- Mitul urmeazg sg functioneze mai depart() la vechinl sgu post dela Administratia financiarg Brasov. Idem Nr din 12 Iulio 1945, so rovine asupra deciziei ministeriale Nr din 1945, prin care d-1 Platona Nicolae, agent administrativ clasa a feat tranaferal dupg cerere, la Admi- nistratia financiarg Arad, urmand ca susnumitul sg functioneze mai departe la vechiul post de pe lângá Administratia financiarg Bihor. Idem Nr din 12 Iulie 1945, se ravine asupra deciziei ministeriale eu Nr din 1945, prin care d-1 Marin Dumitru, agent administrativ clasa II-a, a fost transferat in interesul sorviciului, pe data de 20 Iunie 1945, la Administratia financiarg Somes, urmand ea susnumitul sá funetioneze mai departe la vechiul post de pe langg Administratia financiarg Vlasca. Idem Nr din 13 Iulie se ridicg suspeadarea aplicatg d-nei alma Aneta, subsef de birou ca 1 gradatie, pe loc, dela Administratia financiarg Vlasca, prin decizia ministerialg Nr din 1945, pa data de 19 Septemvrie 1944, in conformitate eu dispozitiunile art. 160 din Codul functionarilor publici. Idem Nr din 13 rulie 1945, d-1 Vanghelie Florea, perceptor de a- gentie eu una gradatie dela Administrafia financiarg Romanati, so suspondg din serviciu pe data de 20 Iulie 1945, conform 'art. 161 din Codul functionarilor publici, cu retinerea totalg a salariului, intru eat prin sentinta coreetionalg Nr. 685 din 14 Aprilie 1945 a Tribunalului Romanati, sectia II-a, rgmasg nedefiniting, a fost condamnat la 6 luni chisoare corectionalg i sg. plgteaseg Statului mama de lei cheltuieli de procedurg pentru delictul de nedrepte lugri, provgzut pedepsit do art. 138 din codul penal, cu aplicatiunea art. 157 si 158 din codul penal. Idem Nr din 13 Tillie 1945, d-1 Pavlov Ioan, guard financiar cu 1 gradatie din Sectia Ggrzii financiare inisoara, se suspendg din serviciu, pe data de 14 Aprilie 1945, in conformitate en dispozitiunile art. 160 din Codul funetionarilor publici, in interesul cercetgrilor.. _ Idem Nr din 16 Tulle 1945, pe data de 20 Julie 1945, se reprimese in{ servieiu, se inainteazg, II so acordá gradatie rot se numese in posturi bugetare vaeante la Garda financiarg si administratiile finaneiare, urnatorii: 1. dakab Vasile, sulaeongisar, 3 gradatii, grapa A 28, tip 29 de salariu. 2- Mielte Sigismund, subeamisar, 2 gradatii, grupa A 28, tip 30 de salariu. 3. Farea,s Alexandria subcomisar, 1 gradatie, grupa A 38, tip 31 de gala:hu. Pivel Gheorghe, subeomesar,a gra4aile,_ grupa A 2, 0140 salatriu. 5 For,anazi Arcadia, suboomisar 1 gradatie, grupa A 28,, tip 3,1 de salariu. 6. Csiki GoIomaa, guard financiar eu 2 gradatii. grupa A 38; tip 33 de solaria. 7. Ghimes Joan, guard financiar eu 2 graclatii, grupa A 38, tip 33 de nu 8. Blaga Dumitru, guard P:nanoiar au 2 gradatii, grupa A 28, tip 3-3 de salarim 9. Bodaciu Aural, guard financiar ca gradatie, grupa A 213,. tip 34 de sa- i Szabo Stefan; guard finaneiar eu gradatie, craapa A 38, tip sa.. Czako Ioan, guard finaneiar en 1 gradatio, grupa A 28, tip 34 do salariu. 11. Csabai Vaaile, guard finaneiar eu gradatie, grupa A. 38, tip 24 de salar1iu: Adam, guard financier eu gradatde, gnapa A 28, tip 34 de saloan, guard finanefar eu gradatie, grupa A 38; tip 34 de salar1iu: 4 Farua.5 tefar, guard finaneiar eu datie, grupa A 28, tip 04 de 15. Chelement Eugen, fuard finare. eu 1 gradatie, grupa A 28, tip 34 de salani.16. lari17u. Huszti Gaza, guard finaneior en 1 graclatie, grupa A 28, tip 34 de 18. Trattner Gavril, guard finame. eu gradatie, grupa A 28, tip 34 de aalaria Ṫrittner Coloraan guard finaata. cui gradatia, grupa A 28, tip 34 de salari0u. 2 Roza Franeise, guard financiar ca gradatie, grupa A 28, tip 34 de sa. lexi Neineth Ludovie, guard finana. cu gradatie, grupa A 28, tip 34 do sea 111xi Vere Ladislau, guard finane. eu gradatle, grupa A 28, tip 34 de salari. 23nLornne Zigisniud, guard finane. cu gradatio, grupa A 28, tip 34 do salari4u.. 2 Maraga.Adalbort, guard finane. eu 1 gradatie, grupa A 28, tip 34 de sae lari2511: Erarsei luliu, 0m serv. el. V, grupa D 1, tip 9 do salarizare la Ad-tia financiarg Satu-Mare. 26. Veseion I osef, orn sorv. el. V, grupa 1) 1, tip 9. de salarizaace la Ad-tia financiarit Satu-Mare. 27. Lasnady losaf, nu serv, el. V, grupa D 1, tip 9 de, saiarizare la Ad-t41 finaniciarit Satu-gazio.

8 Szabo Nkolae, freal. 14, D 1; tip 9 de salarizare la Adetia financiarä Satu-Mare i pe we-4i datgl; se detaseaza la seetia Qrzjj financiare Idem Nr din 16 Iu lie 1945, pe data de 20 Iu lie 1945, se reprimese servieiu, se inainteaza, li, se acorda gradatii si se numese î pestutri bugetare vacant; la Ad-tia finaneierii Trei Seaune, urmatorii: 1. D-1 Hemety Iu liu, fost agent de antral el. III in gradul de agent de eon, trol cu 3 gradavii, grupa A 28, tip 32 de salariu. 2. D-1 Berde Zoltan; fost pere de eir. eamscriptie el. II, 2i gradul de sef de birou eu 2 gradatii, grupa A: 9, tip 27; de salariu. 3. D-1 Kovacs Gavril, fost percept& de acibentie el. II, in gradul de pereep. tor de agentie en 2 gradatil, grupa A 2, tip 32 de salariu. 4. D-1 Conya Ion, feet pereeptor de agentie el. II, in gradul de pereeptar de agentie eu 2 gradatiti, grupa A 28, tip 2 de salariu. 5. Ilies Gheor.ghe, fost agent de ub inärire, in gradul de agent ad/al:astral. tiv el. I, grupa O 1, tip 8 de sala. 6. D4 Ditai Gezo, fog agenf de urma, rire, in gradul de agent ad-tiv princi* pal el. II, grupa 0 1, tip 6 de sal* rim 7. D-1 Magaryesi fog 6.gerni de uratkire, i gradul de agent admio litistrativt principal el. II, grapa p 'tip 6 de salarim 8. D-1 Mare Andrei, in gradui 'de 4 gent administrativ el. III, grupa ef, tip 10 de salmis 9.. D-1 Kassel Imrod, grab]: de agent ad-tiv el. III, ginpa 0 1, tip 10 de salariu. 10. Viliko Eugen, in gradul agent ad-tiv el. III, grupa C 1, tip 10 de salaria. 11. Papp Denes, ikt gradul agent ad-tiv el. III, grapa Ç 1, tip 1,9 de salariu. 12. Rotegi Francise, in gradal dc -agent ad-tiv el. III, grupa 0 1, tlp 19 seariu. 13. D-1 Nagy Alexandru, gradal de agent ad-tiv el. III, grupa Ç 1, tip 10 de salaria. _ 14. Kerekes Iulia, In gradul de agent adetiv el. III, grupa 0 1, tip 10 de salariu. 1dem Nr diii 16 lulie 1945, pe data de 20 belie 1945, se reprimese in servieiu, se inainteazä, 11 se acordrt gradath i se Vumese, In pesturi bugetare vaeante, la Ad-tia finaneiarit Bi hor, urneätarii: Ackner Otto feet oentrolor el. IONITIORJX: OPIOTAL (Nett*.I) Nr. 165 TI,, in, 070(101 de oef descojie eu 2 gradatii grapa:a. tip 2,5 salariu. 2:?D.11 Sulioc Nieelae, fost eentrolor odutor c1 II, gradul de aubeei birou eu 3..gradaWe grape. A 9, tip, po de salariut 3. D-1 `Mihailoviei Ion, fog controlor el. II, in; gradul de control& serf firä gradatii, grupa "A 28, tip 2 d lariu. 4. D-1 Bisaek Mihail, feet eceitroler ajutor el. II, in; gradul de eentrolor en 2 gradatii, grupa A 28, tip 27 de sad larim Santau Ion, fosf eentrolor 11, I1 gradul de eontrolor sef färi gral, datii, grupa 'A 28, tip 27 de salarin, 6. D-1 Viesay Ladislau, fost control& el. II, in gradul de controlor ser, f5ri gradatii, grape A 28, tip 27 de sa.. /exile Szedlaceek Reif, fest Control& I. II, in gradul de eontrolor en 2 gral., grupa A 28, tip 27 de salariu.,. 8. D-I Goren Gheorghe, feet pereepfet 'de agentie el. IL in gradul de pereepter, agentie eu 2 gradatii, grup,a A gq, lip 30 de salarilt 9. D-1 Deborgazi Ghearglie, feet preirri &pt.& de Ore. cl. IT, in; gradul de peeelepter de Ore. eu 2 gr., grape; 'X 28i 'tip 27 de salariu. 10. D4 Pop MihalT, fog, pereepter prineipal el. II, in gradul de Pereeptet., Ide Ore. eu 3 gradatii, grupa 16, tip 26 de salaritt it D-1 Mureisan Gthrii, fog' peitelle for de agentie el. II, In gradul de per-, -otter de agentie en 2 gradotil, grupg 'A 28, tip 30 de salaria. 12. D-1 Outena Adalberf, fog egbut de urmarire, in gradul de preeptar agentle NA' gradatil, grupa 'A 28, til!, 32 de salaris 13. D-1 Koveks Io, fast agenit de in gradul de agent ad-tiv, prii Opal el. II, grape C 1 tip 6 de ed. laria. 14. D-1 Pateina ROLE, fog agitit `414 Urangrirre, In gradul de agent ét, T, grupa C 1., tip 8 de salaria. 15. D4 Geezi Premise, fost agent de urmarire, gradul de agent ad-tie a II, grupa C 1, tip 9 de salaria. 16. D-1 Kallo Ion, Lost agent de win& rite, In gradul de agent ad-tiv prime. el. II, grapa 0 1, 'tip 6 de salariu. 17. D-1 Dioseghi Ludevie, fast agen:i de urmitrire, In gradul de agent ad-tiv, prune. el. II, grupa C 1, tip 6 de sa.). 18. D-1 Oros Petro, fea agent de urinal-ire, in gradul de pereepter de agente Brit' gradatii, grupa A 28, tip 82 'de salariu. 19. D-1 Musert 'reader, feat agent de urmitrire, in gradul de agent ad-tiy, grupa C 1, tip, 6 de salarin. jjj 21 Tillie D-ila Kftelés Elisabeta, n gradul de agent ad-tiy el. III, grupa C 1, tip 10 de salarin. 21 D-1 Balajti Carol, in gradul de agent ad-tiv el. III, grapa C 1, tip 10 de salariu. 2. D-ina Vitalis Elena, int gradul de agent ad-tiv el. III, grupa p 1, Tip 19 de salarim 23. D-1 Varga Zoltan, in gradul de agent ad-tiv el. III, grupa 9 1, tip 19 de salariu. 24. D-1 Benesik Prancise, in gradul de agent ad-tiv el. III, grupa O 1, tip 19 de salariu. Idem Nr din 16 lulle 1945, pe data de 20 lulie 1945, se reprimese in servieiu, se 1nainteaizì, li se aeord4 gradatii i se nunease in pastille bugetare vacante la Administratia finaneiar5, Cluj, uriateriil 1. De Tratner Victor, Past eantrolorsef el. IT, n gradul de eentrolor-sef ii 2 gradatii, grepa A 28. tip 25 de sa- Iariu. 2. D-1 Mates 'Alexandra, fest centrelor, el. II, In gradul de sef de sectie gradatio, grape A 9,, tip 26 de salarim 8. D-1 KolIessy Ladislau, fost centreter el. II, in gradul de eentrolor-,rf Ou 1 gradatie, grupa A 28. tt 27 de salaria. 4. D-1 Sender Aladar feet controlorajutor el. 11, In gradal de controlar. ea 2 gradatil, grupa A 28, tip 28 de sa- Iariu. 5. D-1 Mar* Victor, lest contra,- lor cl ir, in gradul de eantro1er eu gradatii, grupa A 28, tip 28 de salarito 6. D-1 Pelaesek fest eontroloi', i. Il, in gradul de eontrolorief eu lì gradatie, grupa A 28, tip 27 de salariu. 7. D-1 Jaszlits Ion, feet perceptor eire. el. 11, In gradul de eef de birou cil 2 gradatii, viva A 9, tip 27 de sa- Iariu. O. D-1 Bogdan Iuliu, lest pere. de cire. el. U, in gradul de sef de birou cu 2 gradatii, grupa A 9, tip 27 de salariul 9. D-1 Zaharias tefan, fest pere. Ore. el. IT, in gradul de Pere. de eire:l eu 2 gradatii, grupa A 28, tip 27 de sa.. laria. 10. D-1 Fereuez Martin, font pere., de eire. el. II, in gradul de sef de birou eu 2 gradatii, grupa A 9, tip 27, de salariu. 11. D-1 Kano stefan, feet agent de urmitrire, in gradul de pere. de agentie fgra," gradatie, gruipa A 28, tip 32 de sae larim 1. D-1,Morar feet agent de urnarire, In gradul de agent aeminis; trativ el. I, grupa C 1, tip 8 de salarit`t)1 IlarAketik Alexandrn, fat

9 21 Julie 1945 liforrourr OFICIATI (Pufee, Nr. 163 agent de urmärire, ui gradul de agent Odnainistrativ principal el..11, grupa C 1, tip 6 de solaria. 14. D-1 Gall Iosif, fost agent de ur- L1äTie in gradul de sube d birou färg gradatie, grupa A 9, tip N de salariu. 15. D-1 Römer Francise, fost agent de urmarire, in gradul de agent administrativ principal el.. II, grupa O 1, tip de salariu. 16. D-1 Riti Ion, fost agent de urnarire, In gradul de agent administratiy el, r, grupa C 1, tip 8 de salariu. D-1 Ratin stefan, fost agent de urmarire, in gradul de agent administrativ el. I, grupa C 1, tip 8 de salariu. 18. D-1 Margovan Yasile, fost ent de urmarire, in gradul de agent &Indnistrativ el. grupa C 1, tip 8 de solariu. 19. D-1 Pang, Ion, fost agent de urmä- Fire, in gradul de pere. de agentie fad gradatie, grupa A 28, tiip, 32 de salariu. 20. D-1 Matei Dionisie, fost agent de walk-ire, in gradul de agent adminis trativ el. I, grana C 1, tip 8 de salariu. 21: D-1 Chilian Edmond, lost agent de undrire, in gradul de agent admi- Ostrativ el. IT, grupa 0 1. tip 9 de solaria. D-1 Sdko Adalbert, in gradul ggent administrativ el. III, grupa 0 lip 10 de salariu. 23. D-1 Toth Zaolt, la gradul de agent administrativ el. III, grupa 0 1, tip 10 de salarin. 24. D-1 Khhn Andrei, m gradul de agent aclministrativ el. III, grupa Ç 1, 'tip 10 de salariu. 25. D-1 Kiss $telan, in gradul de agent administrativ el. III, grupa,c 1, tip 10 de salariu. 26, D-1 Bec1.5 Zoltan, in gradul d. agent administrativ el. grupa C tip 10 de salariu. 27. D-1 Kolesar Inlin, in gradul de agent administrativ el. III, grupa Ç 'Up 10 do salariu D-1 Miller Andrei, in gradul de agent administrativ el. HI, grape C tip 10 de solariu. 29. D-1 Sandor Tosif, Iii gradul de agent administrativ el. HI, grnpa Ç 1, up 10 de salariu Kolozsi Eugen, in graft], de agent administrativ cl. TU, grapa tip 10 do solaria". 31. D-1 Sao Enteric, In gradul de agent administrativ el. ITT, grupa 0 1, tip 10 de solaria. N. D-1 Nagy Gheorghe, in gradul de agent adnainistrativ el. III, grapo C 1, tip 10 de salariu. 88,. D-1 13oresa Ioan, in gradul de agent administrativ el. I.IY, BIWA C 1 ; tip 10 de salariu. 84. D-1 Takes Franeise, fa- gradul. 40 agent administrativ el. 111, grapa '0 1,1 tip 10 de salarin D-1 Varga Ion, in gradul de agent administratiy el. III, grupa 0 1, tip 10 de salariu. 36. D-1 Pethö Ludoyie, Iii gradul ele agent administrativ ci. ILI, grapa 0 1, tip 10 de salariu. 87. D-1 Sebestym Gavrilä, lai gradul de agent administrativ ol. HI, grupa 0 1, tip 10 de salariu. 88. D-1 Györffy Tosif, in gradul do agent administrativ el. III, grapn 0 1, tip 10 de salariu. 89. D-1 Fareas Alexandru, in gradul de agent administrativ el. Hi, grupa 0 1, tip 10 de salariu. Dior Fareas Elisabeta, Simonffy Magdalena, Benue Maria, Berme Elena. Pall rim, Mike Rosalia Finta Ro, Marcela Oatalina, Kklner Elena, Balla Maria, Balog Margareta, Dome., kos Aurora, Dobai Alexandru i Retty Italia se angajeazg, diurnisti tamprari, pe data prezentarii la servieiu, care nu ya depasi 45 zile in urmä dela data prezentei deeiziuni o diurna fid lunaril de lei 84.8d0, iar ultimul eu o diurna de lei fix lunar. Diurna fix./ lunar'ä este stabilitg, penlru eategoria, I de salarizare, urmând fie calculatg, la eategoria de salari- Zara unde vor presta serviciul. Idem Nr din. 16 Iulie 1945, pe data de 20 lulie 1945 se reprimese serviciu, se inainteaza, li se acordä gradatie si se numese lu posturi bugetare Vacante, la Administratia finan- Odorhei, urmätorii: 1. D-1 Bindea Ion, fost agent de uringrire, in gradul de agent adininistrativ principal el. HT, grupa 0 1, tip 6 do salariu. 2. D-1 Gheza P1inta, foot agent de urniirire, in gradul de pare. de agenfie färä, gradatie, grupa 'A' 29, tip N do ad Iariu. 9. D-1 SaseA Grigore, fost agent de umgrire, in gradul de pere. de agentie firg gradakie, grupa A 29, tip 32 de salariu. 4. D-na Antal Ana, in gradul de agent administrativ el. III, grape C 1, tip 10 salariu. 5. D-1 Vire Yana, In gradul de agent administrativ el. III, grapa 0 1, tip 10 salariu. 6. D-1 Nezei stefan, in gradul de agent administrativ el. III, grupa C tip 10 de salariu. 7. D-1 Gyorffy Ion, in gradul de agent achninistrativ el. III, grupa C 1, tip 10 salariu. 8. D-1 13oolo1 Ludovio, u gradul de agent administrativ, 014 W, grtupa 14' 'tip 10 de gal,aritt,. 1)-1' Mihaly Eraerie:, fit gradul agent administrativ el. Itt, grupá tip 10 de salariu. N. D-1 EVIetz Blasia in gradul agent administrativ el. W, grupa IV tip 10 de salaria, 11. D-nei Veres Laira, in graft!, de agent administrativ ol. IU grupa Ç tip 10 de salariu. 12. D-1 Torok Lucloyie, gradul agent administrativ el. IA grapa O 14 tip 10 de salari% 13. D-1 Mihaly Della, in gradul do agent adminjatrativ ol. W, grupa P tip 10 de salariu. D-1 Szekely Dionisie se angajead. ca diurnist temporar, pe data prezentarii la serviciu, care nu vá dep.* 45 zile in urma. cu, keeper dela data prosez. lei deeiziuni, eu o (Tiara, hmarl fix4 de lei Aceastä djurn. fixg. este stabiliti pentru eategoria T de salarizare, ur- =And fi caleulata la eategoria uncle numitul :va presta fiervicin. 1dem Nr din 16 Tube 1916, pe data de 20 Iulie 1945, se reprimeso in serviciu, se inaintead, li se ward/ gradatii si se numesc in posturi bugetare vacante, la Administratia ElameiarA Somes, urmatorii: 1. D-1 Caren Traian, Bast perceptor de agentie eu 2 gradotii, in, gradul de Pereeptor dc eire. farg gradatie, grapa A 28, tip 29 do salarin. 2. D-1 Oandea Ion, fost,pereeptor. 'agentie el. gradul de pereeptor de agentie en 2 gradatii, grupa A 28, 'tip 00 de salariu. 3. D-1 HodiS Alexandru, lost pereelr tor de agentie el. II, in gradul de per., eeptor de agentio el. I, in gradul de Ile:4 eeptor de agentie firg, gradatie, &ups. 28, tilp N de salariu. 4, D-1 Muresan Augustin, foot agent Urmarire, In gradul do agent admi nistrativ el. 1, grupa O 1, tip 8 de.sa- 6. D-1 Bujor Petro, fost agent de urmarire, u gradul de agent administrativ el. I, gru.pa C 1, tip 8 do salariu. D-1 Malinas foot agent de armarire, in gradul de agent ad-tiv, prinicipal el. II, grupa C 1, tip 6 de &ataxia, Gavrilas Ion, fost agent de! urmarire, î gradul do agent administrativ el. IT, gruipa 1, tip 0 de sa D-1 Sleam Valeriu, fost agent de urmärird, In gradul de, agent adminis, trativ el. I, grupa C 1, tip 8 de salaria. 10. D-1 Hedi Iosif, font agent de ItVinfirire, in gradul do ageut administrativ el. 11, grupa 0 1, tip 8 de solariat 11. D-1. Papa Aurel, fost agent de ur- Write, gradul de agent tidmillistrir 9

10 8224 tiv el. I, grupa C 1, tip 0 de saleriu. 12. D-1 Si liue lean, feet agent de urmarire, in gradul de agent administrativ el. 1, gnipa C 1, tip 8 de salariu. 13. D-1 Daseälu Augustin, fost agent de urmrire, gradul de pereeptor de agentie fará gradatie, grupa A 28, tip 32 de salariu. 14. D-1 Rogojan Nieolae, fast agent de urmärire, In gradul de pereeptor de ageutie färä gradatie, grupa A 28, tip 32 de salariu. 15. D-1 Cosma Ion, fast agent de ur, märire, in gradul de agent administrativ el. II, grupa C 1, tip 9 de salaria. 16. D-1 P5eurar Benedie, feet agent de urmirire, in gradul de perceptor de agentie färä gradatie, grupa A 28, till 82 de salaria. 17. D-1 Savau Ion, fost agent de ur, marire, in gradul de pereeptar de agenie färä gradatie, grupa A 28, tip 32 Ie salariu. 18. D-1 Margala Adalbert, hi gradul de agent administrativ el. III, grapa :e 1, tip 10 de salariu. 19. D-1 Mezei Ladovie, in gradul de agent administrativ cl. III, grupa C 1, tip 10 de salariu. 20. D-na Madar Margareta, In gradul de agent administrativ el. III, grupa C 1, tip 10 de salariu. 21. D-1 Heidiner Iosif, in gradul de itgent administrativ el. III, grupo 0 1, tip 10 de salariu. 22. D-1 Szabo Stefan, in gradul de agent administrativ el. III, grupa 0 1, tip 10 de salariu. 23. D-na Pausan Maria, in gratin), de agent ad-tiv, el. I1I-a, grupa 0/1, ti,p de salarizare D-1 Nava Iesef, in gradul de a- gent ad-tiv el. III-a, grupa 0/1, tip de salarn D-1 Macodean Emanoil, In gradal de agent ad-tiv, el. III-a, grapa 0/1, tip de salariu 10. Idem Nr din 16 lulie 1945, pe data de 20 Julie 1945, se reprimese In serviciu, se inainteadä, li se aeordä gradatil ai se numese, in posturi hugetare vaeante, la Administratia finaneiarä Marmures, urmatorii: i. D-1 Adainek Iosif, fast controlor Waiter el. II-a, in gradul de sef de lairou ìrä gradatii, grapa AP, tip 29 de sa..- lariu. 2. D-1 Kastl Adatbert, fost controlor et II-a, in gradul de of de birou cu. 2 gradatii, grapa A/9, tip 27 de salariu. a. D-1 Svajezer Alexandra, fost controlor el. II-a, In grad:al de eontrolor eu 2 gradatii, grupa A/28, tip 27 de salaria. 4. D-1 Fekete Alexandra, fost eontrolor el. II-a, In gradul de centroler 1 0 tionitobitl ()MIKE (Partea T) Nr lie T145 eu 2 gradatii, grupa A128, tip 21 4 salariu. 5, D-1 Osurka Ludovie, fost pereeptor de agentie el. Il-a, In gradul de pereeptor de agentie eu 2 gradatii, grupa A/28, tip 30 de salariu. 6. D-1 Graspary Ludovie, fest agent do rnarire, Iii gradul do agent ad-tiv el. grupa 0/1, tie, 8 de salariu. 7. D-na Nagy Olga, fosta agent de armärire, in gradul de daetilegrafit cu 2 gradatii, grupa Ai44 tip 33 de salark% 8, D-1 Schrreiner Carol, fost agent de unnarire, in gradul de agent ad-tiit principal el. II-a, grupa 0/1, ti'm 6 del salariu. 9. D-1 Simion Rusu, fost agent de urmärire, In gradul de agent ad-tiv el. 1-a, grupa 0/1, tip.8 de salariu si se trace in retragere din oficiu pa data de 30 Tunie 1945, pentru limità de Vizstä. 10. D-1 Ion Rusu, feet agent de urmärire, ín gradul de agent ad-tiv Prinr cipal el. Il-a, grupa 0/1, tip 6 de salariu. 11. D-1 Gheza Roman, fost agent de urmärire, in gradul de pereeptor de a. gentise fárá gradatii, grupa A/28, tip 32 de salariu. 12. D-1 Ormos Marta, in gradul de agent ad-tiy grupa 0/1, tip 10 de salaria. 13. D-1 Edmund Miilbauer, In gradul de agent ad-tiv ei. grupa 0/14 tip 10 de salariu. Mein Nr din 16 Iulie 1945, Po data de 20 lalie 1945, se repriraese in servicin, se inainteada, li e acordá gradatie si se numese, In posturi bugetare yaeante, la Ad-ta financiará Näsäud, unnatorii 1. D-1 Paoleto Emil, fost controlor ajutor el. II-a, in gradul de controlor f. gr., grupa A 28, tip 29 de salariu. 2. D-1 Chis Augustin, fost pare. de agentie el. II-a, in gradul de sef de birou f. gr., grupa A 9, tip 29 de salariu. 3. D-1 Muresan Florian, Lost pore. de agentie et. 11-a, In gradnl de pore. de agentie eu 2 gr., grupa A 28, tip 30 de salaria. 4. Di Chisu Sofia, fost agent de urnaärire, In gradul de daetilgraf eu 1 gr., grupa A 40, tip 34 de salariu. 5. D-1 Briciu Virgil, fast agent de uranarire, in gradul de agent ad-tiy el. II-a, grupa C 1, tip 9 de salariu. 6. D-1 Coleeriu Teodor, fost agent de urmärire, in gradul de agent ad-tiv el. I-a, grapa G 1, tip 8 de salarin. 7. Cosma Gheorghe, fast agent de ivmärire, in gradul de pare. de agentie f. gr., grupa A 28, tip 32 de salariu. 8. Carian heal, foot ageut 1e urndirire, I gradul de agent ad4ie. el Il-a, gru0a C 1, tip 9 de salariu. 9. D-1 Figan Ion, fest agent de urraärire, in gradul de agent ad-tiv el 1-a, grupa C 1, tip 8, de salariu. IQ. D-1 Tare& Ion, fest agent de tar Inkrire, in gradul de agent ad-tiv et. grupa 0 1, tip 8 da salariu. 11. D-1 Simion asile, lest agent de grmarire, In gradul de agent ad-tiy el grupa C 1, tip 8 de salariu. 12. D-1 Moldovan Maftei, Lost agent de urnaarire, in gradul de agent ad-tiv el. I-a. grupa C 1, tip 8 d salariu. 13. D-1 Cuesdean Zaliaria, fast agent urmäaire, in gradul d agent ad-tit At grupa 0 I, tip 8 de salmi% 14. D-1 Chiriesean Vasile, fost agent Ie urmärire, In gradul de perceptor de thgentie f. gr., grupa A 28, tip 32 de salariu. 15. D-1 Iaeobele Ion, fost agent de urnaärire, in gradul de pereeptor de agentie f. gr., grupa A 28, tip 32 de salariu. 16. DI Szues Stefan, fost agent de urmärire, in. gradul de agent ad-tiv el. II-a, grupo 0 1, tip 9 de salariu. Idem Nr din 16 lulie 1945 tpe data de 20 hdie 1945, se reprimese n. serviciu, s inainteaza, li se aeordti gradatii, si se numese, In posturi bugea tare vaeante, la Ad-tia financiarä, tra,s, urmäterii: 1. D-1 -Ungar Ion, feet pare. de eire. el. II, In gradul de pare. de cire. eu 2 gr., grupa A128, tip de salariu D-1 Marcus Alexandru, fest Pere. de agentie el. II-a, in gradul de pare. da agerrtie eu 2 gr.. grupa A 28, tip de salariu, D-1 Cobori Nieolae, fost agent ciq urnafirire, in gradul de perc. de agentie f. gr., grupa A 25, tip de salaria D-1 Rusu Ion, fost agent de urmr rire, in gradul de agent ad-ut princi- Oal el. II-a, grupa C 1, tip de salarin O. 5. D-1 Siara Alexandra, feat agent de urmärire, In gradul de agent ad-tiv, II-a, grupa C 1, tip 9 de solaria. 6. D-1 Covacs Paul, fast agent de ur.. raärire, in gradul de ag. ad-tiv prineipai el. II-a, grupa C 1, tip 6 de salariu. 7. D-1 Moldovan Ion, feet agetnt de urnaárire, in gradul de agent ad-tie ei. I-a, grupa C 1, tip de salaritt S. S. D-1 Marcus Damara, fast agent de armarire, in gradul de agent ad-tivi el. I-a, grupa C 1, tip de salarin D-1 Albu Simian, fost agent de urmärire, In gradul de agent addir el. I-a, grupa C 1, tip de salariu 8. TO. D-1 Nistor Ladislau, fost agent de armärire, In gradul de agent ad-tiv el. I-a, grupa C 1, tip de salariu O.

11 . tip 21 Tulle 1045 MONIIORUL OFICIAL (Partea f)" Nr D-1 Rumba ion fost agant araairire, in grad.ul da agent eal-tiv el. grupa O 1, tip da salariu B. 12. D-1 Meraru In, feet agent de urmarire, in gradu1 de agent ad-tiv el. grupa ä 1, tip da salariu D-1 Demeter Ewan, lu gradul de agent ad-tiv pa grupa C 1, tip salarin 14, Dna Inez Gabriela, in gradul de agent ad-tiv stagiar, grupa C 1, tip 11 de 15. D-1 Csiszer Lure, In gradul de agent ad-tiv el. rir, grupa C 1, tip de salarizare D-1 lledea Antal, in gradul de a- gent ad-tiv cl. grupa C 1, tip de salarizare D-1 Zsigmond Ion, in gradul de agent ad-tiv el. III-a, gnapa O 1, tip 10 de salariu. 18. Csiky Zoltan, in gradul de agent d-tiv el. III-a, grapa C 1, tip de salarill G-ubb Andrei, in gradul de agent ad-tiv el. III-a, grapa C 1, tip de solariu 10. 2)0. Katso Samoil, In gradul de aaant ad-tiv el. III-a, grupa C 1, tip de salariu Papai Mazes, an gradul de impiegat f. gr., grupa A 9, tip de salariu Benede Alexandru, In gradul de agent ad-tiv stag., grupa C 1, tip ae salariu Beahesi Iuliu, in gradal de agent ad-tiv stagiar, grupa O 1, tip de salariu 11.. D-nia Csiki Rozalia, Balint Ion, Monay Elisabeta, Nagy Ludovia, se angajaaza diurniati temporari, pe data prezentaril la serviciu, eare nu va de- Paai 45 zile in urma delft data przentei daciziuni; primii doi eu o diurna lunail de lei , iar eeilalti doi au o.diurna lunara de lei Diurna fjx lunará esta stabilita vntru eategoria I-a de salarizare, urmfind sa fie calculata la eategoria de salarizare unde numitii yor presta serviciul. Ideal Nr din 16 Ellie 1945, pe data da 20 Julie 1940, se reprimese irq aervicin, se inainteaza li se aeordä gaadaaii al se aumese In postuai bugetare vacante la Administratia financiarii Clue, urmatorii: 1. D-1 Thiry Ion, fost pare. principal clasa I, in gradul de aet de seatie fárá gr., grupa A 9, tip 27 de salariu. 2. D-1 Solomon Iosif, fost pare. de a- geatie clasa I, in gradul de pare. de eira. au 1 gradaaie, grupa A 28, tip 28 de salariu. 3. D-1 Gegzo Colomaa, in gradul de a- gent ad-tiv alma III, grupa 0, 1, tip 10 de salariu. 4. D-1 UdVarY Alemandru, in gaadul de agent ad-tiv elan III, grupa C 1, tip 10 de salariu. 5. D-1 Chia Aipad, in gradul de agent ad-tiv clasa ItI, grupa C 1, tip -10 de salariu. 6. D-1 Gall Iosit, fast impiegat elasa II, In gradal de subaef de biron eu 2 gradatii, grupa A 9, tip 30 de salariu. 7. D-1 Mezei Emerie, fost impiegat stagiar, n gradul de subtle& de birou fárá gradatii, grupa A 9, tip 32 de sa- 1aain. 6. D-1 Iakab Franaise, fast impiegat elama II, in gradul de subaef de biron au. 2 gradatii, gnepa A 9, tip 30 de sal:mill 9. D-1 Solyanasy Andrei, fast impiegat stagiar, in gradul de aubaef de birote gradaaii, grupa A 9, tip 32 de salariu. 10. D-1 Kurta Aron, fost impiegat stagiar, in gradul de subaet de birou fara gradatii, grupa A 9, tip 32 de salariu. 11. D-1 Csorba Ludovic, fost implegat alma I, In gradul de sularf de birou eu 2 gradaaii, grupa A 9, tip 30 de salariu. 12. D-1 Nemeth Francise, fost agent de urmarire, In gradul de agana administrativ principal elasa II, grnpa C 1, 6 de 13. D-1 Frekot Ion, Rat agent de urmarine, in gradal de agent ad-tiv principal clam II, grupa C 1, tip 6 de salarim 14. D-1 Tama Dezideriu, fast agent de urmarire, in gradul de perceptor de agenaie far/ gradatii, grupa A 28, tip 82 de salariu. 15. D-1 Peter Irma, fost ampiegat stagiar, ti gradul de subaet de birau fara gradatai, grupa A 9, tip 32 de salariu. 16. D-1 Suster tozalia, Path' impiegati clam II, In gradul de subaef de birou eu 2 gradatii, grupa A 9, tip 32 de salariu. 17. D-1 Birta Anton, test perceptor de agentie clasa H, In gatadul de subeef de birou eu 2 gradatii, grupa A 9, tip 32 de salarin. 18. D-1 Molnar Caibi Anton, fost a- Oat de urmilaire, In gradul de agent ada ministrativ principal clasa II, grupa C' 1, tip 6 de salariu. 19. D-1 Geeae Stefan, In gradul de a- gent ad-tav clasa III, grupa C 1, tip 10 de salarin. D-1 Petres Iosif, se angajeaza ea dinrnist temporar, pe data prezentaxii la servieiu, care nu va depaai 45 zile dela data przantei deciaiuna eu o diurna egala eu diferenta intre salagradului actual, eahivalent gradului avut la data pensionaril i peasia ca primeato Iderni Nr din 10 tulle 1946., pe data de atl Iulie 190 se eepriaasaa. gsarriciu, ae ineanteueii, li se aeord4 gtaa &all j ee nuanaae In postutel iyagetare vaeante la AdminiCtiratia financiari Sag laj, urmaorii: 1. D-1 Tökdli Tiberiu, fost eantrolor ajutor clasa II, in greadul de coltralor cu 1 gradatie, grapa A 28, tip 28 de ealariu. 2. D-1 Csobanea Ion, fost pare. de a- gentie clam II, In gradul de per. de aa gentle en 2 gradaaii, grupa A 26, tip 30 de salaria. 3. D-1 Benezur Gavril, fost pare. de cire. clasa te, in gradul de gef da birou et 1 gradatie, grupa A 9, tip 26 de saa lariu. 4. D-1 Micu Valerau, fost para. de care. elaaa li, In gradul de Pere. de aim _ en 2 gradatii, grupa A 281, tip 27 de salariu, eu delegaaie de controlor. 5. D-1 Csomos Eugeta fost pare. de cire. clasa II, in gradul de pare. de cire. en 2 gradatii, grupa A 28, tip 27 de aalariu. 6. D-1 Toca Vasile, fost perc. de &gentile clam II, in gradul de pare. de agontie eu 2.gradatii, grupa A 28, tip 30 de salariu. 7. D-1 Nilvan Vasile, foat perc. de a- gentie alma II, In gradul de per. de a- gentie en 2 gradaaii, grupa A 28, tip 30 de salariu. 8. D-1 Papp Augustin, fast agent de urmarire, In gradul de agent adrainistrativ principal olasa, II, grupa C 1, tip 6 de solaria.. 9. D-1 Marcie Ion, fost agent de urmilrire, in gradul de agent ad-tiv elaea grupa C 1, tip 9 de salariu. 10. Da SO10. Vasile, fost agent de urmarire, In gradul de perc. de agentie far% gradatia grupa A 28, tip 32 de salarlaut. D-1 Falusi Vasile, fost agent de unnatire, la gradul de agana traetivprri in:ipal clasa grupa C 1, tip 12. D-1 Limber Ewen fost agent de urmaraca in gradul de agent ad-tiv el. If, grupai C 1 tip 9 de salareu. 13. D1 Pop Traian, fost agent de nrinárire, in gradul de agent adativ alma I, grapa C 1, tip 8 de salariu. 14. D-1 Oldie Augustin, fost agant de armarire, in gradul de agent administrativ principal clasa II, grupa C 1, tip 6 de salariu. 15. D-1 Pantea Petra, fost agent de urmarire, In gradul d agent administrativ clam, II, grupa O 1, 'tip 9 de salariu. l6. D-1 Biriaan Grigore, fost agent de urmárire, Iii gradul de agent ad-gal et. II, grupa C 1, tip 9 de salariu. 17. D-1 Foltoa Petra, fost &goat de Br. 11

12 6226, Mgrire, gradui de Ore. de tigent% fárg gradati. gruipa A 28, tip 32 de sa. 1riu. 18. D-1 Filip Gavrilg, fost agent do urnagrire, in gradul de agent administrativ principal elasa /1, grupa C 1, tip de salarid. 19. D-1 Mike Aildrei, îtrl graclul de a, gent administrativ clasa III, grupa 1, tip 10 de salarin. 20. D-1 Kiss Ludovie, îi gradul de a- gent administrativ elasa III, grupa C. 1, tip 10 de salariu. 21. D-1 Porta Gheorghe, fost ianpiegat elasa I, In gradul de subset de birou eu 2 gradatii, grupa A 9, tkp 30 de sala- 22. D-1 Lob014iu, Vasile, fost agent de urmiirire, In gradul de agent admiinisfrativ principal elasa II, grupa C 1, tip 6 de salariu. 23. D-1 Mihalea Franefsc, fost inipiegat stagiar, in gradul die subgef de birou farg gradatii, grupa A 9, tip 32 de sa,laniu. 24. D-1 Legrade Alexandru, fost impiegat stagiar, in gradul de subgef de birou fkà gradatii, grupa A 9, tip 32 de salaxin. 25. D-I Nistor Iosif, fost agent de urmgrire, in gradul de agent ad-tiv principal class II, grupa 0 1, tip 6 de 26. D-1 Nistor Luidovic, fost agent de urmgrrire, in gradul de perceptor de a- gentie fgrg, gradatii, grupa A 28, tip 32 de saiariu. 27. D-1 Biszterschi Irma, in gradul de impiegat farg gradatii, grapa A 9, Op 32 de salariu. 28. D-I Csanalosi Iosif, In gradul de, impiegat fdra graclatii, grupa A 9, tip 35 de salariu. 29. D-1 Benkii Koloman, in gradul de impiegat färg, gradatid, grupa A 9, tip 35 de salariu. 30. D-1 Olah Gheiza, in gradul de a- gent administrativ elasa III, grupa C 1, tip 10 de salariu. 31. D-1 Pavel Petre, alli de servicia clasa VI, grupa D 1, tip 10 de salariu. Szikszai Margareta, Sech Ana, Totorian Margareta, Gozaf Carol, Bereni Carol, se anga.jeazi ea diurdigti temporari, pie data prezentgrii la servicia, care nu va dep.* 45 zile in =A dela data prezentei deckiuni, prima trei en o diurna fixg lunarg de lei , far ceilalti dei eu o diurng fixg, Iunarg de lei , ultimul cu atributiuni de dm de servicht Diurna Exit limarg este stabilitg pentru. eategoria I de salarizare, urndind BA, fie ealculatá la categoria de salarirare uncle numitii Nor neesta servi'dul. is IRONITORUL OFICIAL (Fartoa 1) Nr. 163 j Thlie 1945 Idem Nr din 16 Iulio 1945, pe data de 20 Ellie 1945, se reprimese in serviciu, se inainteazi, li se acorda gradatii gi se numese in posturi bugetar vacante la Ad-tia financiarg, Satu-Mare, urmátorii: 1. D-1 Socop Iosif, fost controlor cl. II-a, In gradul de controlor eu 2 gradatii, grupa A 28, tip 2/7 de 2. D-1 Lothary Iosif, fost controlor cl. II-a, in gradul de gef de sectie farg gradatie, grupa A 9, tip 27 de 3, D-1 Pop Ion, fost controlor el. Il-a, In gradul de gef de seetie farg gradatie, grupa A 9, tip 27 de. 4. D-1 Manyhardt Stefan, fost controlor el. II-a, in gradul de gef de birou eu 2 gradatii, grupa A 9, tip 27 de 5. D-1 Cardog Cornel, fost controlor el. II-a, in gradul de controlor rf flirg gr., grupa A 28, tip 27 de 6. D-1 Mezei Eugen, fost controlor a- lutor el. II-a, in gradul de gef de birou farg, gr., grupa A 9, tip 29 de '7. D-1 Bilovsehi Adolf, fost perc. de agentie cl. II-a, in gradul de subgef de birou eu 2 gradatii, grupa A 9, tip 30 de 8. D-1 Milian Mihail, fost perc. de a- gentio el. II-a, in gradul de pere. de a- gentie cu. 2 gradatii, grupa A 28, tip 30 de 9. D-1 Cotan Andrei, fost pere. de agentie el. II-a, in gradul de pore. de cire. M.I.5, gr., grupa A 28, tip 29 de 10. D-1 Tudoran Alexandru, lost pare. de agentie cl. II-a,, in gradul de perc. de agentie eu 2 gradatii, grupa A 28, tip 30 de 11. D-1 Dragomir Ioan, fost pere. do agentie cl. II-a, In gradul de perc. de a- gentie eu 2 gradatii, grupa A 28, tip 30 do 12. D-1 StAnciuleseu Gheorghe, fost pere. de agentie el. II-a, In gradul de gef de birou färg gr., grupa A 9, tip 29 de 13. D-1 Pasca Grigore, fost pere. de a- gentie el. II-a, In gradul de pere. de agelltie 2 gradatii, grupa A 28, tip 30 de sa're rizare. 14. D-1 Suciu Alexandru, fost perc. de agentie el. II-a, in gradul de perc. de arc. fib% gr., grupa A 28, tip 29 de 15. D-1 Ratiu Petro, lost perc. de a- gentie cl. II-a, in gradul de perc. de eire. MIA gr., grupa A 28, tip 29 de 16. D-1 Fanta Antonie, fost agent de urnagyire, In gradul de agent ad-tiv princ. cl. Il-a, grupa C 1, tip 6 de 17. D-1 Tatar Ion, fost agent de urmgrire, in gradul de agent ad-tiv el. I-a, grupa C 1, tip 8 do 18. D-1 Vida Ion, fost agent de using: rire, In gradul agent ad-tiv el. La, grupa C 1, tip 8 de 19. D-1 Ciorbil Anton, lost agent de urmarire, in gradul de perc. de agentie farii. gr., grupa A 28, tip 32 de salad. zare. 20. D-1 Toma Dumitru,. foot agent de urmarire, in gradul de perceptor de am gentie MI gr., grupa A 28, tip 32 de 21. D-1 Zima Vasile, fost agent de UN narire, in gradul de pere. de agentie gag gr., grupa A 28, tip 32 de salari, zare. 22. D-1 Someuteanu Dumitru, fost gent de urmarire, in gradul de agent ad-tiv el. I-a, grupa C 1, tip 8 de Boitor Ion, fost agent de urmgrire, in gradul de perc. de agentie farg. gr., grupa A 28, tip 32 de 24. D-1 Marieg Gavrilg, fost agent de urnigrire, In gradul de agent ad-tiv el. Il-a, grupa C 1, tip 9 de 25. D-1 Talpog Vasile, fost agent de urmarire, in gradul de agent ad-tiv el. Il-a, grupa C 1, tip 9 de 26. D-1 Muregan Ion, fost agent de urmarire, in gradul de pere. de agentie farg gr., grupa A 28, tip 32 de 27. D-1 Canta Gheorghe, lost agent de urmarire, In gradul de pore. de agentie fiirg gr., grupa A 28, tip 32 de 28. D-1 Mihalea Alexandru, fast agent de urmarire, in gradul de perceptor de agentie Midi gr., grupa A 28, tip 32 de 29. D-1 Achim Victor, fost agent de urmarire, in gradul de agent ad-tiv el. II-a, grupa C 1, tip 6 de 30. D-1 Moldovan Abdrei, fost agent de urmárire, in gradul de agent ad-tiv el. I-a, grupa C 1, tip 8 de 31. D-1 Husti Petra, fost agent de urmgrire, in gradul de pare. de agentie fard gr., grupa A 28, tip 32 de 32. D-1 Govor Dumitru, fost agent de urmarire, in gradul de perc. de agentie farg, gr., grupa A 28, tip 32 de 33. Kiss Maria, in gradul de agent ad-tiv cl. grupa C 1, tip 10 de 34. D-1 Dobransehi Ion, in gradul de agent ad-tiv cl. III-a, grupa C 1, tip 10 de D-1 Moldovan Nicolae, se angaleazg diurnist temporar, pe data prezentarii la, serviciu, care nu va depagi 45 zile, in urndi dela data prezentei deeiziuni, cu o diurna fixg. lunarg, egalg eu diferenta intro salariu gradului actual, egal en gradul ce a avut la data pensionaxii gi pensia ce primegte.

13 21 Tillie 1945 Idem Nr din 16 Tulle 1145, pe data de 20 Tulle 1945, se reprintese itt servieiu, se inaintgaza., li se acordli gradatii ai se numese, in posturi bagetare gacante, la Administraria finaciarli Bihor, urmatorii: 1. Ca los Stefan, fost impiegat cl. I, In gradul de subaef de birou cu 3 gr., grupa A 9, tip 29 de salariaare. 2. Sarkadi Iuliu, fost ef de secrie el. I, in gradul de perceptor de agenrie cu 2 gr., grupa A 28, tip 30 de 3. Molnar Tulin, fost sef de aeerie el. I, in gradul de aef de secrie farà gr., grupa A 9, tip 27 de 4. Nagy Stefan, fost gef de seerie el. II, in gradul de ad de seerie farii gr., grupa A 9, tip 27 de 5. Cs. Pop Bela, fost impiegat cl. I, In gradul de subaef de birou en 3 gr., grupa A 9, tip 29 de 6. Pecsi Edmund, fost impiegat el. II, in gradul de subaef de biron ea 2 gr., grupa A 9, tip 30 de 7. Feher Gaza, fost impiegat el. I, in gradul de subaef de biron cu. 3 gr., grupa A 9, tip 29 de 8. Sandor Gaza, fost impiegat el. In gradul de subaef de birou cu 2 gr., grupa A 9, tip 30 de 9. Cipkes Francise, fost impiegat el. II, in gradal de subaef de birou cu 2 gr., grupa A 9, tip 30 de 10. Stancovici Ladialau, in gradul de inapiegat fara gr., grupa A 9, tip 35 de sailarizare. 11. Sepsi ödön, fost impiegat el. IL In gradul de subaef de birou eu 2 gr., grupa A 9, tip 30 de 12. Rehon Ferdinand, fost impiegat cl. II, in gradul de subaef d birou cu 2 gr., grupa A 9, tip 30 de 13. Chia Vasile, fost impiegat el. I, in gradul de subaef de birou cu 3 gr., grupa A 9, tip 29 de 14. VAduva Miskai Constanen, fest impiegat el. Il, in gradul de subsef de birou eu 2 gr., grupa A 9, tip 30 de 15. Bajor Adalbert, fost impiegat el. I, in gradul de subaef de birou eu 2 gr., grupa A 9, tip 30 de 16. Orhau Alexandra, in gradul de impiegat cu 2 gr., grupa A 9, tip 33 de 17. Kosztelni stefan, in gradul de impiegat farri, gr., grupa A 9, tip 35 de salari zare. 18. Flora Ion, iu gradul de impiegat fara gr., grupa A 9, tip 35 de 19. Lajos Alexandra, in gradul de impiegat Ara grupa A 9, tip 35 de 20. esizak Matgareta, fost impiegat cl. II, in gradul de impiegat eu 3 gr., grupa A 9, tip 32 ae salariaare, MONT; ORITL OFICIAL (Partea 1) Nr Csuka Elisabeta, fost impiegat cl II, in gradul de impiegat ea 3 gr., grupa A 9, tip 32 de 22. Horvath Iosif, fost impiegat stagiar, In gradul de impiegat Ur n'. gr., grupa A 9, tip 35 de 23. Karandi Adalbert, In gradul de impiegat filirlä gr., grupa A 9, tip 35 de salarizare, 24. Tihi Adalbert, in gradul de impiegat filra gr., grupa A 9, tip 35 de 25. Iankay Adalbert, in gradul de impiegat au 2 gr., grupa A 9, tip 33 de 26. Csomortany Anton. in gradul de impiegat Mil gr., grupa A 9, tip 35 de 27. Szeuyesi Ladislau, In gradul de implegat fara gr., grupa A 9, tip 35 de 28. Szabo Wilhelm, in gradul de impiegat fara gr., grupa A 9, tip 35 de salari zare. 29. Ratak Deana, in gradnl de impiegat fara gr., grupa A 9, tip 35 de 30. Patoes Elisabeta, in gradul de daetilografa!ara gr., grupa A 40, tip 35 de 31. Soria lui Barna Matya.s, in gradul de daetilografa filra gr., grupa A 40, tip 35 de 32. Soria lui Fogas Victor, in gradal de dactilografg filrä gr., grupa A 40, tip 35 de 33. Nan Lazgr, fost orn de seriein el. II, in gradul de our d servigiu el. III, grupa D 1, tip 7 de 34. Bistreanu Ion, fost om de servia chi el. II, in gradul de om de servieiu el. III, grupa D 1, tip 7 de 6' alanizare. 35. Gatti Francise, fost orn dc serviciu, in gradul de orn de serviciu el V, grupa D 1, tip 9 de 36. Szekelyhidi Iosif, in gradul de orn de serviciu cl. V, grupa D 1, tip 9 de 37. Molnar Edmund, in gradul de mn de serviciu, cl. V, grupa D 1, tip 9 de 38. Veres Stefan, in gradul de om de servieiu cl. V, grupa D 1, tip 9 de 39. Barnodi Francisc, in gradul de our de serviciu el. VI, grupa D 1, tip 10 de' salad zare. 40. Szolay Ladislau, In gradul de orn de serviciu cl. V, grupa D 1, tip 9 de 41. Kerekgyarto loan, in gradul de om de servieiu el. V, grupa D 1, tip 9 de 42. Hiripi Nicolae, la gradul de om de servieiu el. V, grupa D 1, tip 9 de 43. Ritual fost implogat atagiar, 6227 in gradul do impiegat au 2 gr., grupa A 9, tip 33 de 44. Laziir Julia, in gradul de impiegat farìl gr., grupa A 9, tip 35 de Se angajeazia ta Advinistraria finaneiara Bihor, ea diurnisti temporari, pe 'data prezentarii la serviciu, eare nu va deprtai 45 zile in urrna dela data prezenlei deeiziuni, cu o diurna figri lunara egalli, eu diferenra intre salarial actual aferent.gradului avut la data pension-- ru j pensia ce primesc, urmatorii pensionari : 45. Deak Fraucise, fost impiegat cl. I. 46. Feher Carola, fost inapiegat el. I Soria lui Tankal Adaibert, fost imp iegat. 48. Firlöp Ton, fost impiegat. 49. D-1 Schramm Nicolae, se angajaw/xi, diurnist tempoaar la Administraria financiara Bihor, pe data prezentlirii, eare nu va depäsi 45 zile in urnirt dela data prezentei deciziuul, an o diurnà fixii lunara de lei , stabilita pentru eategoria T, de salarizare, urmând &A fie calculatii pentru categoria de salarizare uncle va presta serviciul. Idem Nr din 16 Ellie 1945, pe data de 20 Palle 1945, se reprirnesc in serviciu, se inaluteazd, li se aeordi gradarii si se numese, in posturi vacante bugetare, la Ad-ria finamiara Chic, urmätorii 1. Coci1 Mihai, fost impiegat el. I-a, In gradul de subaef cia birou eu 3 gra.- &tit, grupa A 9, tip 29 de. 2. Hollo Matela fost impiegat cl. II-a, In gradul de subaef de birou cu 2 grader rii, grupa A 9, tip 30 de 3. Szekely Kolomon, fast impiegat el. in gradui die subsef de birou ca gradarii, grupa A 9, tip 30 de 4. Kalman Stefan, fast om de serviein al. H-a, in gradtd de orn servicki el. grupa D 1, tip 7 de 5. Csomortany Elena, in gradui de dactilografir fard gradarii, grupa A 40, trip 35 de 6. So$ia lui Pazakas Nicelae, In gradul e dactilognafa gradarii, grupa A. 40, tip 35 de slarizare. '7. Balasz basil, 1n gradul de impiegat fara grad4ii. grupa A 9, tip ag de 8. Kercso Francisc, in gradul de eul serviciu el. V-a, grupa D 1, tip 9 de salafrizare. 9. Gyiorgy Stefan, in gratin], de can (lte servicirt el. V7a, grupa D 1, tip 9 de salagigare. 10. Coosa Felix., in gra4n1 de ont de aoryieiu el. yja, grupa l 1, tip 10 de sa1arrivoe. 13

14 8228 VONITORITL OFICIAL (l'alee I) Nr Julie 1945 Idera NT din 1 i4i 1945, Pe data de l'13 In Ile 1945, se l'eprimede' hi 8"rvic111),Se inaltnteazà, ti se ord mit gradatii,el se numeee, Ifl poituri bugetare vaeante, la Ad-tia felanejará Cluj, L D. Mezei Eugen, fost impiegat el. II-a, in gradui de Embed de birou eu 3 gradatii, grupa A 9, tip 20 de salari- &are. 2. Totphal Adalbert, test impiegat el. Ilia, in gradul de agent de control printcipal fáril gradatii, grupa A 28, tip 32 de 3. Covets stetan, foot irapiegat, In grade de pereeptor de agentie grad4ii, gripe A 28, tip 32 de saladzare. 4. Bokor tetan, in gradul de implegat ffgrä gradatii, grupa A 9, tip 36 de ealarieare. 5. Terek i08.131, fost impieget et III-0, hi gradul de pereeptor de agentie färit gradatii, grupa A 28, tip 32 de salarie sere. 6. Veres Aurelia, in gradul de antilografä!curti gradatii, grupa A 40, tip 35 de saladzare. 7. Dr. Bueta Ioan, fost ef de eerviein el. Ina, in gracile' de eel de seetie eu 2 gradati, grupa A 9, tip 25 de saladmare. 8. Pisia loan, fest sef de serviette el- Ill-a, In gradul de rf de seetie en 2 gradatii, grape A 9, tip 25 de 'Atarizare. 9. Sailagyi Ioan, lost set de seetie el. III-a, in gredul de eef de birou ou 2 gra. datii, grupa A 9. tip 27 de 10. Illavats Iosif, fost impiegat el. ItZa,, In gredul do salaseef de birou eu 3 grupa A 9, tip 20 de selari- grad,' sere. Chereehes loan, feet impiegat OA, in. gradul dß sufasei de birou eu 2 gradatii, grupa A 9, tip 30 de salmimare. 12. Schneider Ludovie, test impiegat cl. I-a, in gradul de subeef de biron eu 3 gradatii, grupa A 9, tip 20 de salariears. 13. IiiCeid fost impiegat el. II, In racial de subeef de birou eu 2 gradegrupa A 9, tip 30 de salarizare, 14, Kellner Francise, fost impiegat el. II-e, gradul de subeef de birou ca 2 gradatii, grupa A 9, tip 30 de salariza re. 15. Coldea Gheorghe fost grefier III-a, in grachil de eef de birou fár6, gradatil, grape A 9, tip 29 de 16. Seekely Premise, Poet impiegat el. in gradul de suleeef de biron eu 8 gmgrutpa A 9, tip 29 de saflaritare. sore. 17. popeaurel, fost impiegat el. II,-a, n gradul de siel4efiie birou eu 2 gradetit grnpa A 9, tip 90 de selarizare. 18. Szttly;eVits VPaneise, feet impleet de miecare C. F. 'R. in gradul dc ubeel de birou fárá gnadatii, grupa A 9, tip 32 de salerisare. 19. Szabo Francise, fost impiegat el. I-a, in gredal de subeef de birou en 3 gradatii. grupa A 9, tip 29 de semitare. 20. Seolea Vidor, Post impiegat cl. II-a, in gradul de subeef de birbu eu 2 gnada, grupa A 9, tip 30 de salarirare. 21. Nfaurto Wilma, foet impiegat el. 1ea, m gladul de subeet de birou ea 2 gradatii, grape A 9, tip 30 de f4alarizare Fornzek Margamta, fost impiegat el. I-a. in gradul de subeef de birou eu 2 gradatii, grupa A 9, tip 30 de salerizare. 23. Hilf Margareta, font impieget el. 1-0, In gradul de subeef de }Area en 2 gradatii, grupa A 9, tip 30 de 24. raduva Laoldu Maria, fost impiegat el. la, In gradul de subset de biroa eu 2 gredatii, grupa A 9, tip 30 de salarizaee. 25. Váduva Raked Elieabeta, test impiegat el, lea, in gradul de subset de birou en 2 gradatii, grape A 9, tip 30 de etalevrizare. 26. Dobey Emerikt, fost agent de tirmgrire, hi gradul de agent ad-tiv daze grupa C I, tip 8 de salerizare. 27. peter Etelee; feet,easier C. F. R. XI/1, in pedal de subrf de birou färfi, gradatii, grupa A 9, tip 82 de gala& zare. 28. Koleetee Joan, 1u gradul de inwiegat ffirá gradatii, grnpa A 9, tip 85 de salaa*are. 29 Emeric, f1j gratin], de inipiegat fax% gradatii, gaitva A 9, tip 35 de 30. Dalocsai Ioka, In gradul de impiegat tkrá. gradatii, grupa A 9, tip 35 de ealarizare. 31. Faluvegi Judita, In gradul de imapieget fkrit gradatii; grape A 9; tip 35 de 32. DombTovski Adalbert, gradul impiegat fárá gradatii, grupa A 9, tip 35 de 33. Benkze Zoltan, in gradul de impiegat fárá gradatii, grupa A 9, tip 35 de 34. Fritsch Anton, in gradul dc impiegat fásrit gradatii, grupa A 9, tip 35 de salarizaee. 35. Iat Ernest, in geadul cle inapiegat mat ei-adotii; grupa A 9, tip 35 do 36. 8zaPita Yaeile, in gradul de implegat fdrit gradatii, grupa A 9, tip 35 de salarizere, 37, 'Nosy Gem, in gradul de impiegat fárit gradatii, grape A 9, tip 35 de salerizare. 38. Fazakas Petra, en gradul de impiegat fárá gradatii, grape A 9, tip 35 de saltarizare. 39. Masody Carol, in gradul de impiegat fitra gradatii, grape A 9, tip 35 de salarieare. 40. Tordai Iowa, feet impiegat el. II-a, In gradul de subef de birea eu 2 gragrupa A 9, tip 30 de 41. Pkuraru Gheorghe, fost om de seevieiet el. II-a in gradul de con de eerviein el. III-a, grape D 1, tip 7 di ealerizare. 42. Seekely fost om de servieta el. II-a, iii gradul de ora serviciu el. III-a, grope D tip 1 de salarizam 43. Bereczki Albert, in gracile' de Om de servieiu c. -a, grupa D 1, tip 9 de saiarizare. 44, Gamer Joan, In gradul de om de servieiu el. VI-a, grupa D 1, tip 10 de salariztare. 45. Sebesi Benedict, ba gradel de one de servieiu el. VI-a, pupa D 1, tip 10 de 46 Sebesi Ana, In grodal de one de servieiu el. VI-a, grape D 1, tip 10 de 47. Campeau Floriea, in grathil de em de servieiu el. VI-a, grupa D 1, tip 10 de 48. Marosam, yilma, In gradal de om de servieiu el. V1-a, grupa D 1, tip 10 Betlendi tafen., fost one de tier vieju cl. 11-6, gradui de om de ser., vieiu el. grape' D 1, tip 7 de salarizaee. D-1 Liehirie Aural se angajeasa la Adisia financial% Cluj, ca diurnist tense Poraa-, pe dale Present5rii la serviciu, Care nu va depiei 45 mile in urma deia data prezentei detiziuni, ea o diurnal lanará, d4 jei 31:800, stabilitá pen tra categoria 1-a de salarizare, &mind fi ealeulatá pentru eategoria de salarizare a loealitlitii unde va presta Set,. Idem Nr din 16 hale 1945, pe data de 20 Tube 1945, se reprimese in serviciu, se inainteazi, li se acord6 gradatii si se numese in posturi bugetare vacante, la Administratia financiarit Maramures, urmittorii: 1. Orosz Alexandru, fost eef de seetie, in gradul de sef de settee cu 2 gr., grupa A 9, tip 25 de 2. Stuparn Ariuu, foet oef de serviciu 14

15 ! In lie 190 MON MAUL OFICIAL krartea ) Nr $ el. III, in gradui de aef de seetie en 2 grupa A 9, tip 25 de! 3. Törönsehi Ion, fost aef de soetie el. F, in gradul de get de biron ea 2 gr., grupa A 9, tip 27 de salarizare, 4. Nagy Adalbert, fost impiegat cl. U in gradul de sulasef de biron en 2 gr., grupa A 9, tip 30 de 5. Kasztl Eugen, fost hnpiegat el. II, gradul de subset de birou cu 2 gr., grupa A 9, tip 30 de 6. Csetri Francise, fost impiegat el. x, in gradul de sulasef de birou eu 2' gr., grupa A 9, tip 30 de 7aAnger loan, fost impiegat el. II, in gradul de subset de birou eu 2 gr., grupa A 9, tip 30 de,8. 'Dalian Stefan, fost impiegat el. II, in gradul de subset de birou CU i gr., grupa A 9, tip 31 de 9. Stadtler Nicolae, fost impiegat el. IL in gradul de subaef de birou cu gr., grupa A 9, tip 31 de 10. Kormoslai Franeise, fost impiegat 0. II, in gradul de subaef de birou eu I gr., grupa A 9, tip 31 de 11, Sales Zoltan, fost impiegat cl. IL in, gradul de subset de birou eu.1 gr., grupa A 9, tip 31 de Török Franeise, fost impiegat el. :In gradul de sulasef de birou eu 1., grnpa A 9, tip 31 de 13. Mirtse Stefan., fost impiegat el. II, tti gradul de subset de biron eu 1 gr., irtl-pa A 9, tip 31 de salarizare,. 14. Tama Iriva, fost impiegat cla a gradul de subaef de biron.fara gr., grupa,a 9, tip 32,de 15, Letanoschi Iuliu, fast impiegat el. in,gra.du1 de subset de birou fag& gr., grupa A 9, tip 32 de salarlzare. 16. Botez Pavel, fost om de servieiu et II, in gradal de cm de.serviciu el. grupa D 1, tip 7 de 17. Dunca Petra, test om de seryielu el. II, in gradul de Pm de servicia grupa D 1, tip 8 de 18. Feher Vasile, feet ora de serviciu e. II, in gradtd de om de servicin el. ITI, grupa D 1, tip 7 de 19. Cueul Dumitru, fost om de servipiu. el. II, in gradul de ora de servicirt el. III, grupa D 1, tip 7 de 20. Balint Martin, fost om de sendeiu, in gradul de 01 de serviciu el. V, grupa D 1, tip 9 de 21. Trazler Petra, in gradai de om dc Serviciu el. V, grupa D 1, tip 9 de saiarizare. 22. Final Tiberiu, n gradul do om `de serviciu el. V, grupa D 1, tip 9 de salari zare. 23. Szarvaszoi Alexandra, lu gradul om de servieiu el..v, grupa D 1, tip 9 de Urmatorli pensionari, se angajeaz a. la administratia financial-5 1VIaramugea, ca. diurniati temporari, pe data prezentarii la serviciu, care nu va depasi 45 zile in lima &la data prezentei deciziuri, en o diurni fixa lima* egai5. en diferenta intro salariul actual aferent gradului a- yut la data pensionaril j pensia ce priraese: 24. Szekely Carol, fost aet de sectie el. II. 25. Kazmös Elena, fost impiegat cl. II. 26. Bagdi Emerie, test ora de servielu. Idem Nr din 16 Iulie 1945, pe data de 20 Julie 1945, se reprimese in serviciu, se inainteaza, li so aeorda gradatii ai se numese, in posturi bugetare vacante, la Adininistratia financiara Mures, urmatorii: 1. Czispeck Gabriela, fast impiegat el. in gradul de subaef de birou en 1 gr., grupa A 9, tip 31 de salarizare, 2. Barcsad Margareta, fost impiegat stagiar, in gradul de subset de birou fara gr., grupa A 9, tip 32 de 3. Szanto Gabriela, fost impiegat cl. I, in gradul de subaef de birou eu 1 gr., grupa A 9, tip 21 de 4. Boeriu Alexandru, fost ad de sectie ci. I, in gradul de sef de segtie cu 1 gr,, grupa A 9, tip 26 de 5. Barksai Ilona, fost impiegat cl. I, in gradul de subaef de biron en 3 gr., grupa A 9, tip 29 de 6. Horvath Ludovic, fost impiegat stagiar, in gradul de subaef de birou fara gr., grupa A 9, tip 32 de 7. Kopacz Tosif, tost impiegat stagiar, in gradul de Subaef de birou en 1 gr., grupa A 9, tip 31 de 8. Vase Aladar, fast irapiegat el. II, Ill gradul de subsef de birou cu 2 gt., grupa A 9, tip 30 de 9. besideriu Takacs, in gradul dc impiegat fara, gr., grupa A 9, tip 35 de 10. Turzai Laurentiu, fost om de ser ylciu cl. II, in gradul de om de servicia et grupa D I, tip 7 de 11. Maday Bela, fost impiegat, in gradul de subqef de birou cu 1 gr., grupa A 9, tip 31 de 12. Szekeli Ion, foat impiegat i. L In gradul de subset de birou cu 3 gr., grupa A 9, tip 29 de 13. Csergö Petra, fost impiegat ei. III, Iii gradul do subaet de birou ga 1 gr., grapa A 9, tip 31 de 14. Sillo Gaza, fost impiegat el. III, in gradul de subsef de birou eu 1 gr., grupa A 9, tip 31 de 15. Kontz Arpad,^fost bupiegat el. IL in gradui de subset de birou ea 2 gr., grupa A 9, tip 30 de &au Toga, fost impiagat stagiar, In gradul de perceptor de agentie fr gr., grupa A 28, tip 32 de 17. Dezideriu Kineses, test impiegat stagiar, in gradul de subset de birou eu 1 gr., grupa A 9, tip 31 de 18. Nagy Ludevic, fest impiegat el. II, in gradul de subaet de birou eu 2 gr., grupa A 9, tip 30 de salarizare, 19. Faiuveghi Francise, in gradul de impiegat fara gr., grupa A 9, tip 35 de 20. Papp Francisc, in gradul de impiegat fara gr., grupa A 9, tip 35 de 21. Maday Sara, in gradul de dactilograf Ara gr., grupa A 40, tip 35 de 22. Csz Ileana, In gradul de daetilograf fara gr., grupa A 40, tip 35 de 23. Biro Iosif, in gradul de agent administrativ cl. III, grupa C 1, tip 10 de 24. Telman 'Catalina, lxi gradul de impiegat tali gr., grupa A 9, tip 35 de 25. Kocsis Alexandra, in gradul do om de servieiu el. V, grupa D 1, tip 9 de salarizare, 26. Nagy Grigore, in gradul de DM de serviciu cl. V, grupa D 1, tip 9 de ealarizarc. 27. Szabo Gheorghe, in gradul de ora de servieiu cl. V, grupa D 1, tip 9 do 28. Horvath Geza, in gradui de impi-egat fiirg gr., grupa A 9, tip 35 de searizare. 29. Solis, lui Bari Carol, in gradal dedactilograflärii gr., grupa A 40, tip 35 de 30, Sutö Ileana, in gradul de impiegata Lira gr., grupa A 9, tipul 35 de salarizaag 31. Felszeghi Mihail, In gradul de impiogat fara gr., grupa 'A 9, tip 35 de 82. Imre Adalbert, fest agent de cons, tatare el. III, in gradul de subset de'biron fiir5. gr., grupa A 9, tip 32 de 33. Pokorny Palma, in gradul de dactilograf fira gr., grupa A 40, tip 35 de 34. Kiss Francisc, in gradul de impiegat färil gr, grupa A 9, tip 35 de sakarizare. 35. Pirhan Ferdinand, in gradul de impiegat fati gr., grupa A 9, tip 35 de salari zare. 36. Papp Francisc Maria, in gradul de dactilograf fára gr., grupa A 40, tip 35 de 37. Sotia lui Gall Alexandra, in gradal de ora de serviaiu el. VI, grupa D 1, Ur 10 de 36. Szembera Ion, in gradui de agent 16

16 260 BONIIOnnE 01101A1; :Tartetti» Nr. 168 ulle 1946 administratid el. flt, grapa V 1, tip Berne Id Bela, in gradul de nap* gat fara gr., grupa A 9, tip 35 de sale, rizare. 40. Horatin Olivia, In. gradul d dadtilograf färii gr., grupa A 40, tip 35 de 41. Kopacz $tefan, fost impiegat giar, in gradul de subsef de birou cu gr., grupa A 9, tip 31 de 42. Abraham Isac, fost impiegat in gradul de subset de birou f5r5 gr., grapa A 9, tip 31 de 43. Puskes Dominic, fost (ma de servielti cl. I, in gradul de ona de servieiv: el. II, grupa D 1, tip 6 de UrmAtorii pensionari se angajeaz5, la Adrainistratia financiara Mures, ca urnisti tenaporari, pe data prezentarii servieln, care nu va depasi 45 zile in uring, dela data prezentei decizii, cù,e diunatt thee lunara ega1 a. cu diferente Sutra Warta actual aferent gradului a- y& la data pensionarii i pensia ce mesc: 44. Heja Elena, fost'ä, impiegat. 45. Gedeon Margareta, fost5 irapiegat. 46. Sotia lui Török Adaibert, fost impiegat. Zeltan Imre j Kutl Irena, angajeaza l Administratia finaneiarl Mares, ear diurnisti temporari, Pe data prezenfärii la servieiu, eaxe n a pikti 45 zile In urmii dela data prezentei deciziuni, eu o diura fixa lunara de 84,800, stabilita péntru eategoria de salarizare, urmând a fi calcalat4 pentru categoria lecalitath nude susna... urnaeazii,'s pats-fete Seryiein, Idem Nr.' din. 10 kilo 124k" pe data de 20 Iulie 1945, se reprioniese, Irt..eervieini, se inainteata; Ii se aeorda gradatii si; se numese,, In posturi buge-' tare vacante, la Ad4ia financiarsi NAshad,, uraratorii: 1. Korez Nieolae, fast impiegat In gradul de subset de birou ea 6 grupa A/9, tip 29 de 2, Honda Gheorgha fost impiegat ci.. Yll î dul isubsef de birou eu 2 gr., grupa A/9, tip 30 de 3. Ohis Sofia, fast agent de ann5, rire, in gradu de dactilografa ea 1 gr., grupa A/40, tip 34 de 4. Tema Olga, fast impiegat, in gradui de daetilografii principala f. gr., grupa A149, tip 32 de 5. Marisca Dumitru, fost ora de seryriciu el. I, in gradul de om de servicial el. II, grupa Dul, tip 6 de saalrizare. 6. Jusan Vasile, fost ona de serviciu el. II, in gradul de om de serviciu el. III, grupa DP. tip 7 de salarizare; 7. T5'.bAran Nicolae, lost om de seeylciu el. II, In gradul de om de sprit. ein el. I11, grupa VI, tip 7 de Wait- 8. '8aszu ka'anqje, in gradul de on de seiviiche el. y;grapa Da, tip 9 de salaritere. /dent Nr din 16 Ingle 1945, pe data de 20 Inlie 1945, se repriraese in serviciú, se inainbeez5, li se word& gradatii si se munesc, in postari buge tare vacante la Ad-tia finenciara Odorhei, urmartorii: 1. Saska Grigorie, fost impiegat el. III, In gradul de subset de biron cu 1 grupa A/9, tip 31 de 2. Horvath Martin, fost ianpiegat stagiar, in gradul de subset de biron f. gr., grupa A/9, tip 32 de 3. Istvanffi Ileana, fosta impiegata, 01. L in gradul de subset de birou gr., grapa A/9, tip 31 de. Bartalie Elisabeta, tost5, impiegata el. I, in gredul de subsef de biro* eu 1 gr., grupa A/9, tip 31 de 5. yficariu 'Ana, testa impiegata el. I, In gradul de subset de biron cu 1 gr., glarpa.,.a/9, tip 31 de Salarizare. 6. Balint (Horvath) Irina, testa iml. piegata el. II, in gradul de subset de biro/ f. gr., grupa A/9 tip 32 de salerizare ġtoica Vasile, in gradul de agent ad-tiv ei.. III, grape( 0/1, tip 10 de saki,' rizare. Tarn Yilink in gradul de dactilograta f. gr., grapa A/40, tip 36 de 4- larizare. 9. Solyiom Emerle, Sri grad'al de e* de serviniu el. V, grupe, Da, tip 9 do 10. Toth Eanerle, In gradul de om dc Serviciarel.. 7, grapa D/I, tip 10 de tat, larizare., 11. Inarah Gheorghe, in gradril de bini de serviehg,o. y, grupa Dul, tip 9 de ealariiare, 12. 'Szasz Soma,' in gradul ora de servietu el. V, grupa D/1., tip 9 de sa.- larzare. 13. p-1 Peterffy Ludovic, pensionar, lost on de servieiu se angajeaz5, la A& ministratia financiara Odorhei, ea diurnist temporar, pe data prezentarii la serviciu, care nu va depasi 45 zile In urm5. dela data prezentei deciziunt, etut o drama fixé. luner5, egala ea salarial actual l gradului aferent gradului avut la data persionarii i pensia ea _ prbneste. Vera Nr din 1:6 Julie 1945, pe data die 20 Tulle 1945, se. repriniese sarviciu, se inainteazá, 11 se acorda gradatii si se numese in posturi bugetare vecante, la Administratia finaneiara SAlaj, 1. Nagyjoeit feet et de servicia el. in grodluil de rf dc sectie en 2 gr.) grupa A 9, tip, 25 de salariiare. 2. Pintea test set de servkig el. III-a, in Hill de set de seetie 2 gr., grupa A 9, tip 25 de salarizare, 3. Pop Eugen, lost VI k1 soetie eto III-a, In gradul de set die birou eu 2 gr.1 grapa A 9, tip 27 de 4. Goron bau, test impiegat el. In gradul de gubof birou cu 2 gr.) grupa, A 9, tip 30 de 5. Parti Mihai, fost impiegat cl. In gradal de subset de birou en 2 gr.) grupa A 9, tip 30 de 6. Satmary Ioan, lost inviegat stale giar, In gradul de impiegat eu 2 gr.)! grupa A 9, tip 33 de 7. Pock Adalbert, fost inapiegat stagier, k'pai gradul die subset de birou ea 1 gr., grupa A 9, UP 31 de 8. Mikes Mihai, fost impiegat cl. II-a, In gradul de subset de biron eu 2 gr., grupa A 9, tip 30 de 9. Faroas Stefan, in gradul de impiegat fgra gr., grupa A 9, tip 35 de sala4 rizare..10. Marton, Adalbert, fost impiegat el. II-a, in gratai de subset de birou en 1 gr., grupa A 9, tip 31 de 11. Pr. Kirsch Wilim, fost inapiegat. Da, in gradal de subset de birou cu gr., grupa A 9, tip 2» de 12. Szöcs Milt, fast irapiegat stagiar,, gradul de subset de birou f. gr., grupa A 9, tip 32 de ViTheze Prancisc, fost impiegat el. 11-a, in gradul die subsef birou t gr, grupa A 9, tip n de, 14. Albusan Iosif, fast impiegat of. II-a, In gradul de subset de biro." f. gr., grupa A 9, tip Lakatos Sigisanund, fost impi at fitagiar, in gradul de impiegat cu 3 gr.; grape, A 9, tip 32 de 16. Soosi Aeatiu, fast impieget sta.' gylr, ' in gradul de Imam 'opt eu 3 gr.; grupa Al 9, tip 32 ; 17. Mr& Stefan, in grachl de impiegat f. gr., gruipa A 9, tip 35 dc 18. Varga radalbert,--in gradul de imipiegat f. gr.; grups; A 9, tip 36 Idle sala. rizare. 19. Gheee tefan, In gradul de impiegat f. gr., grapa A 9, tip 35 de 20. These Alexandra, Ii gradul de impegat f. gr., grapa A 9, tip 36 rizare. 21. Bap 3/1agdalena,,in gradal de dae- "tilografg, f. gr., grupa A 40, tip 36 del 22. Antal Laiza, gradul de impiegat f. gr., grape A 9, tip 35 de 23. Kiss Damitra, foot om de serviciu gradai de on die serviciu

17 121 grupa p 1, tip 7 datalarizare. 24. Moldovan Antoniu, fast om de Servicin. el. II-a, in gradul de.om de seryieiu el. In-a, gru,pa p. 1, tip 7 de 68- larizare. 25. Gozner Iosif, in gradul de ona de servieiu el. YT-a, grupa D I, tip 10 de isalariare. 26. Takacs Carol, in gradul de om de servieiu I. Vaa, grupa D 1, tip 9 do 27. Tunyiogi Vasile, gradui de om de serviciu el. V-a, grupa D 1, tip 9 de 28. Rusz Alexandra-I, in gradul de am de servieu cl. V-a, gnipa p 1, tip 9 de 29. Iuhaaz Mihai, in gradul de ora de servkiu el. VI-a, grupa D 1, tip 10 de 30. Dinga Vasilo, Last om de serviein el. II-a, in gradlul do om de servicin el. III-a, grupa, D 1, tip '7 de 31. Nagy Iosif, n gradul de om de servieiu el. V-a, grupa p 1, tip 9 de sajariiare. Ilyea Franaise, i gradul de om de serviain el. V-a, grupa D 1, tip 9 de 33: Kaaa roan, in gradul dc om de servioin el. V-a, grupa D 1, tip 9 dle 34. Kalaman Adalbert, in graft'. de...orn de serviciu el. V:41,, grupa.d 1, tip -9.:de 35. Albert Vasile, î gradul da om de serviei cl. grail% p.1, tip 9 de 36. Veres Stefan, in gradul de can de serviaiu cl. V-a; grapa D 1, tip 9 de Urmatorii pensionari se angajeaza, la Aldaninistratia financiara diurnisti temporari, pe data prezentarii la servieiu, care mi. va depasi 45 zile fin urina dela data cloeiziunii, eu o diurmi fixa lunarà, egalá a diferenta intro ea lariul actual aferent gradului avut la data ponsioniirli si pensia ee primeses 37. Roka Carol, foot sef de seetie Il-a. 38. Dr. Ghana= V., lost set de seetie el. 39. Osavari Alexandru, fast sef de see-tie el. II-a. 40. Laszlo Iosif, fist impiegat stagiar. 41, Hunan Ernestin, lost sef de sectie el. Il-a. 42. Krausz loan, fost impiegat el. 43. Kayasi Andrei, fost impiegat T. II-a. 44. Cavaes ElisOata, 1006 iparievt0.1 ONITOMIL OFICIAL (Partea I) Nr. 163, 6231 filena Nr dni 16 Julie 1945, pe data de 94) Julie 1945, Se réprimesc in serviciu, se inainteazii, se...acordà gradatii si se numesc in'posturi vatante bugetare, la Ad-tia financiarà Satu- Mare, urinátorii: 1. Szabo Edmund, lost sef de sectie cl. II-a, In gradul de sal de birou cu 2 gradatii, grupa A 9, tip 2'7 de 2. Matray Iosif, fost impiegat, in gradul de subsef de birou farà, gr., grupa A 9, tip 32 de 3. Dr. Covacs Carol, fost impiegat, in gradul de subsef de birou farà gr., grupa A 9, tip 32 de 4. Dr. Banner Anton, in gradul de impiegat au 2 gr, grupa A 9, tip 33 de sal a rizare. 5. Csekme Iuliu, in gradul de impiegat MIA gr., grupa A 9, tip 35 de 6. Belemen Anton, fost impiegat el. II-a, in gradul de subsef de birou eu 2 gradatii, grupa A 9, tip 30 de '7. Szücs stefan, fost impiegat in gradul de subsef de biroul fgrà, gr., grupa A 9, tip 32 de 8. Ludaniy Emerie, fost subsef de birou, in gradul de subsef de birou cu 2 gradatii, grupa A 9, tip 30 de 9. Remeteanu Paul, fast impiegat el. II-a, in gradul de subsef de birou eu 2 gradatii, grupa A 9, tip 30 de 10. Siitti $tetan, lost impiegat, in gradul de subsef de birou cu 1 gradatie, grupa A 9, tip 31 de salarizara 11. Colman Ambrus, fost impiegat stagiar, In gradul de subsef eu 1 grada- Ve, grupa A 9, tip 31 de 12. Murgu Aural, lost impiegat cl in gradul de subsef de birou eu 1 gradaa tie, grupa A 9, tip 31 de 13. Negureanu Josif, lost impiegat el. II-a, in gradul de subsef de biroul ea 2 gradatii, grupa A 9, tip 30 de salari. zare. 14. Bistra Iosif, feet impiegat el. II-a, in gradul de subsef de birou au 1 grada. tie, grupa A 9, tip 31 de 15. Bako Ioan, fost impiegat el. II-a, in gradul de subsef de birou eu 1 gradatie, grupa A 9, tip 31 de 16. Dano Carol, fost imp'.,egat stagiar, in gradul de subsef de birou cu 1 gradagrupa A 9, tip 31 de 17. Constantinovici Nicolae, fost impiegat, in gradul de subsef de birou Mr gr., grupa A 9, tip 32 de 18. Muresan Gheorghe, lost irapiegat cl Il-a, Build do birou eu 2 gradat6, grupa A 9, tip 31) de 19. Sugar Mihai Valentin, fast impiegat stagiar, in gradul de subsef de bia rou fàr rizare. gr,, grupa A 9, tip 3 2 4e auk. 20. Trella Mihai, lost impiegat cl. II-a, gradul de subsef de birou cu 1,gradatie, grupa A 9, tip 31 de 21. Cotan Ion, fost impiegat cl. in gradul de subsef de birou cu 2 gradaa tii, grupa A 9, tip 30 de 22. Apan Dumitru, foot impiegat el II-a, in gradul do subsef de birou cu 2 gradatii, grupa A 9, tip 30 de salarizara 23. Szikszay Zoltan, in gradul de ai gent ad-tiv el. grupa C 1, tip 10 de 24. Fenyö Bela, in gradul de impiegati cu 2 gradatii, grupa A 9, tip 33 de salad rizare. 25. Knobliech Iosif, in gradul de impiaa gat Ma gr., grupa A 9, tip 35 de salai rizare. 26. Nechiba Zoltan, in gradul de ima pietag farà.' gr., grupa A 9, tip 35 de sale.' rizare. 27. Horvath Vasile, in gradul de imi piegat fg.rä gr., grupa A 9, tip 35 de sae larizare. 28. Strohmayer Arpad, In gradul impiegat farg, gr., grupa A 9, tip 35 da 29 Garda Emerie, in gradul de impiea gat Ma gr., grupa A 9, tip 35 de saki rizare. 30. Dobraunszky Joan, in gradul de al, gent ad-tiv el. grupa C 1, tip 141, de 31. Banyasz Victor, in gradul de Mai piegat Ma' gr., grupa A 9, tip 35 de ea* larizare. 32. Orosz stefan, agent ad-tiv el, grupa C 1, tip 10 de 33. Szabo Eagan, in gradul de agent ad-tiv el. III-a, grupa C 1, tip 10 de saa larizare. ; 34. Covaes Aladar, in gradul de agentv ad-tiv el. III-a, grupa C 1 tip 10 de sag larizare. 35. Timofi Iosif in gradul de agent ad-tiv el. III-a, grupa C 1, tip 10 de sag larizare. 36. Szöcs Alexandru, fost tun de sera viciu el. I-a, in gradul de om de servici01 el. II-a, grupa D 1, tip 6 de salarizared 37. Donea Gheorghe, fost ora de sera vieiu el. Il-a, in gradul de om de servia eiu cl. III-a, grupa D 1, tip 7 de salag rizare. 38. Nagy Eugen, fost om de serviciu el. II-a, in gradul de om de serviciu el III-a, grupa D 1, tip 7 de 39. Lihor Ioan, fost ova de serviein el II-a, in gradul de om de servieiu el. grupa D 1, tip '7 de 40. Pop Vasilo (niiseut 1899), fost om de serviciu el. II-a, in gradul de om cla servieiu el. III-a. grupa D 1, tip 7 de 41. Daraban Toma, fost ora de seti vidu el, in gradul de om de servia 17

18 232 M() ITORTIL prom gartea 162: du cl. IH-a, grupa D 1, tip 7 de galari zare. 42. Pop Vasile (narcut 1893), rest orn de serviciu el. 1I-e, In gradul de oin. de serviciu el. III-a, grupa D 1. tip 7 tio 43. Roaca Faancisc, _in gradul de om de servicia 1. V-a, grupa D 1, tip 9 de salarkars. 44. Jai Alexandria in gradul de DM de senvidin grupa D L tip 10 de ad:ornate. 45. Pap Francisc, in gradul de em de serviciu at grupa D 1, tip 9 de salariaare. 46. LazAr Vasile, in gradul de am de aervitin. grupa D I, tip 9 de 47. Pap IosiL in gradul de om de sernick el. V.,a. grape D 1, tip 9 de sale,- rizare. 48. Deayi loan, in gradul de orn de servaciu tl Vaa, &rum D.1, tip.9 de salarizate. 49. Molnar -tefaaa, lt radul de om dé servicia cr. V-a, **a D 1, tip 9 de Salarizere. 50. Budai.Dezideriu, in gradul de om de, aeraiciu al. grupa D 1, tip 9 de.51. Cosar Vasile, iì gradul de om de serviaiu al. V-a, grupa D 1, tip.9 de &alarizare. Swill Alexandra, fast impiegat, in gradul de sidaaef de birou ea 1 gradatie, grape A 9, tip 31 de 53. Ratiu Petra, fort impiegat, in gradal' do subsef de birot cu -1 gradatio; grupa A -9, tip 31 de salariaaro. ITrin5torir pensionari 'se angajeazá la' AdLtia financiarà Satu-Mare niati temporari, pe data prezentärii la serviciu, care nu va depasi 45 zilo In wind, dela data deciziunei, c o (liana fix5 1unar5 rigal5 ca &fermata intro actual aferent gradului avut la data penslonarii Si pensia ce primesc: 54, Dr. Manga 55. Nagy Aagustia. 56, Fazekas Ludevie. 57. Willmar Ladovit. 58. K okay Ileana. Idern Nr din 16 Iidin 1945, pe data de 20 lalie 1945, se repriraesc in serviciu, se inaintesza, li se acordd grasi se namesc in posturi vacante bugetare, la Administaapa financiar5 I. Pataehi 49iefan, fort ad de see* el..1i, in gradid de'aef de birou eu 2 gr., grupa A 9, tip 27 de 2. Hollu lttiil fast aef de sectie el. I, In <...radul de sof de soctie fiirá gr., grupa.14 lip 27 de 3. Dr. Cupas loau rost ajutor judoealor, In gradad de aef de birou eu 2 grupa A 9, tip 29 de 4. Dr. Bareza Alexandra, foat implea gat el. I, in gradul de subad de bire4 cu 3 gr., grupa A 9, tip 29 de safarizare. 5. Angealosy Eugen, fost impiegat I; in gradul de subaef de birou eu 3 gr, grupa A 9, tip 29 de 6. Dr. Pap Geza, In gradul de laupiegat eu 2 gr., grupa A 9, tip 32 de Var. larizare. 7. Muszi Nicolae, fast impiegat ir, In gradni de subaef de birou ea 2 gr., grupa A 9, tip 29 de 8. Variu Petre, fost implegat In gradul de subaef de birou ton 2 gr., grupa A 9, tip 30 de 9. Hognoj Nicolae, fost impiegat II, in gradul de subaef de birou uu 2 gr., grupa A 9, tip 30 de Incze Victor, fost impiegat giar, in gradul dc sulasef de lairou nu 'I gr, grape A 9, tip 31 de 11. Torotkal Victor, foot impiegat stagier, in gradul de subaef do birou en I gr., grupa A 9, tip 31 de 12. Laar Francise, fost impiegat el. 1,, in gradul de subaef de birou eu 2 v., grupa A 9, tip 30 de 13. Pop Grigore, fost impiegat el. II, in gradul de subsef de birou eu 2 gr., grupa A 9, tip 30 de 14. Veer impiegat in gradul de subaef de birou ea i gr., grupa A 9, tip al de 15. Andorfer stefan, fost impiegat stagier, in gradal de subaef de birou eu 1 gr., grupa A 9, tip 31 de 16. Balbac Anton, fost impiegat II, in gradui de subsef de birou au 2 gr., grupa A 9, tip 30 de 17. Priseut,h Alexandra, in gradal de impiegat ea 1 gr., grape A 9, tip 31 de 18: Angealoay Maria, fosta' inapiegat5 el: II, in gradul de imp. ea 3 gr. grupa.a 9, tip 32 de 19. Cseki Tiberiu, In gradul de implegat thrii, gr, grupa A 9, tip 35 de sedarizare. 20. Jacetinhzhai Gheorghe, In gradial do impiegat eu 1 gr. grupa A 9, tip 34 de 21. Szakaeiu Rozalia, gradul de daetilograf fruí gr., grupa A 40, tip 35 de 22. Rasa Maria, in gradal de daetilograf Para gr., grape A 40, tip 35 de 23. Vastag Alexandra, fost om de verviciu el. II, in gradul de (nu de serviciu cl. III, grape D 1, tip 7 de salarda male. 2,41. Szahades fog om de serviclu el. 11, In gradul de era de serviciu el. III, grupe D 1, tip 7 de Ifti: felt irom 25. Cliur.tean Aketandrn, test am 44 aervir.iu cl. 1, lii groul de ma gervigrupa 13 f, tip 26. 'Cantor Ludovie, n gradd dra oui de serviciu,e.,i. VI, grupa D I, ttp ID de sakrizare. 7. Szanenly grathil d m de serviciu, el. V, grupa D 1,, tip 9 de sa, larizare. 28. Vaida loan, fost om de serviein el. II, In gradul de om de servicin III, grupa D 1., tip 7 de Bese Vlctor, fost om serviciu cl. n, In gradul de om de serviciu el. grupa D I, tip '7 de 30. Viman Eronim, fost om de serviciu, el. II, in gradul 1e om de serviciit III,,grupa D 1, tip '7 de Idem Nr din IS Julie 1945, _pa data de 20 lute ISO, se repriznese in servida, se.tuakaiteaz5,1, 'se acorn, gradatii si se Tralalase, In pestirri Inge- Wu vacant; finartabarl. Trei, Somme, urnittattii : 1. &stain* Andrei, lest -sef de seelie el. Mu, In gradal de #ef de birou m 2 gradaitii, grupu /A :9, tip 27 de salati. tare. Banabas loan, fost aef d seeke Ilta, In grad* laireataeu 4 grapa A 9 ij 7 de zare, 4Szendrei fluazteise, Nat juviegat Le, la gradlal de ettigipet.de gradatii, grupa A 9, tip 30 zare. 4 Ess losif. fast ii4j.kpieigat stagier, in gradul de sun,ef de birou f5r5, grealevi;- grapa A up 32 de salauizare. 5. Asztalea Frannise foot iinpiegat d. ILa gradal de subsef de birou griadatii., grupa A 9, tip 30 ale sere. 6.., Nagy Zoltan, feat impiegat gtagiar, In gradal de subsef Zle Iirrn.gra. datii, grupa A 9, tip 22 e salarinare. 7. Hamar Gaza, fast Pinpiegat el. II-a, In gradul de subaaf de ibirou ea 2 gra. grupa A 9 tip 30 de salarizaxe. 3, Vilduva Gitela Robert (Teresia), fosta impiegat stagiar, In gradui de sub. aef de birou fttra, gradatii grupa A 9,; tip 32 de 9. Jako Ludevie, fost impiegat u1. II, In gradui de salad de birou NI 2 gradatii, grupa A 9, tip 30 de 10. Gal Aurora, foot impiegat la gradul die impiegat eu 3 gradatit grupa A 9, tip 32 de esikos Mihai, fest impiegat gialr, in gradui de impiegat eu 3 gradatii, genpa A 9, tip :32 de 'galarizare, 12. Jakabos,Stefan, fest impiegat st.a7, gifir, la gradni de istpiegat gradatit grupa A 9, tip 32 de Nalanizam

19 21 Inlie 1945 )10101ORIIL OFICIAL (Partea I) Nr , Szilagy.Gabor, in grwhil de piegat färä gradatii, gnipa A 9. tip Covaes Dezideriu, In gmdul ck inr piegat färä gradatii, grupa A 9, tip 35 de 15. Bailor Iosif, Ita gradul de impiegat fära gradetii, grupa A 9, tip 35 saharizare. 16. Mark loan, In gradul de impiegat fara gradatii, grupa A 9, tip 35 d e sale rime. 17. Szlgyarto Caroly, n gradul de impiegat färä gradatii, grupa A 9. tip 35 de 18. Szöke Geza, In gradul de impiegat far% gradatii, grupa A 9, tip 35 de sabarizare. 19. Biro Grigorie, fost om de serviciu, tn gradul de om de serviciu cl. grupa D 1, tip 9 de salarizare, 20. Teen Bela lost om de seryiciu, In gradul de om de serviciu cl. V-a; ;pupa D I, tip 9 de 21. Goez Dominic, tost ora servieia, gradul de om de serviciu el. V-a, grupa D 1, tip 9 de 22. Tampa Kalman, In gradul dc can de serviein el. V-a, grupa D T, tip 9 de 23. Balogh Iosif, in, gnadul de oni de servieiu cl. V-a, grape D I, tip 9 de 24, Eresey Lajas, in gradul de orn de serviciu el. VI-a, grupa D 1, tip 10 de salarcizare. 25. Hathazi Daniel, in gradul de om de serviciu el. grupa D 1, tip 10 de 26. Conrad hure, in gradal de om ie serviciu el. V-a, grupa D 1, tip 9 le salarizaze. 27. Finna Istvan, in gradui de om serviou cl. VI-a, grupa D 1, tip 10 de atularizare. Fiilöp Ianos, in gradul de om de serviciu el. V-a, grufpa D 1, tip 9 ee eadarizare. 29. Ram.$tefan, fn gradul de orn de serviciu el. VI-a, grupa D 1, tip 10 de saiarizare, 30. Rethi Albert, in gradul de om de servieiu el. V-a, grnpa D 1, tip 9 de salarizare, 31. Balog Sandor, a grdul de om de serviciu cl. V-a. grupa D I, tip 9 de Prin decizia d-lui director general al Ad-tiei eornereiale (M. A. T ) Nr din 11 Iulie 1945, d-1 Coriolan Iancu, fest impiegat cl. II la Ad-tia finenciara Carae, reprimit in serviciu la Ad-tia comereialä M. A. T., in gradul de impiegat _ell 2 gradatii, pe data de 13 rebruarie.1945 prin deeizia Nr din 1945, se considara demisionat, pe data reprimirii, conform art. 74 din, Codul funetionarilor publici, pentru prezentare la serviciu. Idem Nr din 13 Iulie 1945, d-1 Roman Marin, agent administrativ. el. IL se eonsiderä demisionat, pe data 27 Septemyrie 1944, conform art. 11 din Codul funetionarilor publici, pentru lipsä nejustifieatä dela seviciu. Idem NT din n Julie 1945, repartizarea d-lui GumA, Nicolae, agent de control färii, gr., dela Buturelti la fabrica de alcool metilic ei acid seetic din Resita, dispusa prin dedzia Nr din 7 lunie 1945, se considera transfer-are n interesul Prin decizia d-lui director geu)sral ai Çasei de 'Ad.mthistrau i Suraveghere, al Bunurilor Inamice (O. r.n. S. B. I.) Nr. 13:504 din 14 lalie 1945 se revoca nt.t0 mirea fileutii de C. A. S. B. I., en deeizie NT din 21 Iunie 1949 a d-lui ing. Emil Prager, ea adminharator la Hoehtief-Prager", eu sediul lai Bucaresti, str. Coltei Nr. 33, mentinându-se lurniirea d-lui Carol Newman, facutä, de M. E. N. prin deeizia Nr /944. Idem Nr din 14 Iulie 1945, d-1 Octavian Ale; test ajutor de primer in Lugoj, se numeste administrator la Fahrica de pätärii S. A. din Timirara, str. 1üllcr Gutenbnum Nr. in local d-lutt Coman 'Augustin, munit cu deeizia M. E. N. NI% dia Idem Nr din 16 lulie 1945, d-1 Milo Pellets, domieilat n Bucaresti, str. Sabinelor.Nr. 6, se numeate administrator la Vips"- S. A. R. en sediul, In Bucureeti, b-dul Britianu Nr. 24, seutindu-se 'de depunerea cautiunti, in locul d-lni Yasile I. Macarie, numit de M. E. N. en dec.izia Nr din Ideon Nr. 1a654 din 16 lulie 1945, d-1 Petro Tiatau, avocet, domiciliat in earn. Tinca, jud. Bihor, se nu,meete administrator la Mom Tirineaseä, Rozalia Medra, näscutä Kerekee din corn. Tines, jud. Bihor, seutindu-se de depu.- nerea garantiei, in local d-lui Deheleanu Ion, numit cu deerizia C. A. S. B. I. Nr din Idem Nr din 17 lalie 1945, d-1 Canstantin Petruc, avocet, domiciliat in Sibiu, str. Darstelor Nr. 3, se numeate administrator la S. A. Brause", eu sediul in Sibiu, str. Raulut Nr. 89. scutindu-se de depunerea eauliunei. Idein Nr din 17 Julie 1945, d-1 Benedek Francise, sùrnneçte administrator la Gromen & Co», societate anonima, fabricii de pangliei ri4 tesätorie din Cisnädie Nr. 5, seutindu-se de cautiunea legalà, in ken! d-lui Breço. veanu loan, numit eu decizia C. A. S. B. L Nr din Idem Nr din 17 lulie 1945, d-1 inginer Ilie T. Eehim, dornieiliat in Bucuresti aleea Gandului Nr. 6, se nu,- meate adilinistrator la Elgiba", S. A. eu sediul Tirniaoara, b-dul Ferdinand Nr. 3, fiind sentit de depunerea eau. iunej, in local d-lui Criemaru Oetav, numit eu deeizia M. E. N. Nr din )IINISTERUL JUSTITIEI Prin decizia ministerialä Nr din 17 Iulie 1945, 'd-1 Roman A. Pero& tau, avocet conetlier m. 3 gradatii, din Contenciosul Ministerului Agriculturii Domeniilor, se repartizemä, la Contena ciosul Ministerului Finanteler pe data de 1 August NINISTERUL EDUCATIBI NATIONALE Prin decizia ministerialii Nr din 20 'unit 1945, se infiinteazä, pe ziva de 1 Septemvrie 1945, postal al III-lea la Steele primal% din comuna Cotul Cio rii, satul BAlhae, judetul Buz4u, platit din fondul de infiintäri de posturi. Idem Nr din 2 Julie 1945, se infiinteaza, pe aim, de 1 Septemvris 1945, postul al IV-lea de invfititor la $coala primará din comuna Robeasca Moseati, jud. RaSiirat, plait dole art, 44, al. 2, cu inceperea anului scolar t or. Idem Nr din 3 Julie 1946, se infiinteazil, pe ziva de 1 Septemvrie 1945, postal al II-lea la $eoala primarli din comuna kill. Olt, eu plata dela art. 44, al. 2. fdem Nr din 17 Julie 1945, d-1 Vornicu Constantin, inspector de control financier, se numeste membru in Comieia de propuneri pentru numiri, transferari a acestui departaraent, ca reprezentant al Sindicatului Salariatilor din Ministerul Educatiei Nationale, iar d-1 Popescu Ion Nehoiasi, sef de sectie ca supleant. Idem Nr. 169,780 din 10 Julie 1945, d-ra Argentina Georgescu, profesoarä definitivä, se deleagii cu gerarea dire tiei Liceului comercial de fete din Britila, pe data prezeritei decizii, in locul d-nei Florica I. Popescu, demisionatii din acest post; 19

20 6234 MONIIORUL OFICIAL (Partea I) N- 103 Idem Nr din 11 rube 1945, d-i Bojin Alexandre, profesor de limbs, romana, se deleaga cu gerarea direttiei Liceului,,13. tirbei" din Buftea, pe ziva de 12 lulie 1945, in locul d-lui V. Harea, a eaten delegatie inceteazae pe aceeasi data. Idem Nr din 31 Mai 1945, d-na Elena Bratkome maeetea definitivä la $coala primara din comuna Vitea de Jos, jud. Fgàra i detaeata la,$coala primará Nr. 2 de fete din Ploieeti, se inainteeza la gradul II In invatamantul primar, pe ziva de 1 Septemvrie 1944, eu media IR Drepturile materiaie Cm deeurg se vor neorda dela data inserierii sumei in buget. Idem Nr din 17 LIN, 1945, d-na Stoica Alexandrine, prim secretar principal eu 2 gradata la Liceul de fete Unirea" chn rg.-nare se detaraza de la 3 Iu lie - I August 1946, in. Administrotia ceetral5 a minieteruhri. Idern Nr. 179A38 din 17 Iu lie 1945, d-eoara Hubert Elena, pedagoga cu atributii de secretari la Licenl comercial de fete dal la0, se detaspaza, pe data publicarii prezentei deciziuni in Monitorul OfieiaI, la Inspectoratul eeolar regional Iaei. Idem Nr din 17 lulie 1945, d-etteara Pane Valeria, edit cle Won eu 3 gradatii, /a Inspettoratul rolar. regianal Cluj, sa repartizeaza la Liceul de fete Regina Maria" din Cluj, pe data imedi at urmá to are publicerii prezentei decizinni 1n Monitorul Oficial Idem Nr din 17 lulie 1945, d-1 Gheorghe M. Gheorghe, pedagog, cu atributii de secretor la Lieeul comereial de weti din Piteeti, se repartizeaza in postul de secretor, vacant la acea Koala. Idem Nr din 17 Julie 1945, se anuleaza deciaia, Nr din 1945, publicatii in Monitorul Oficial Nr din 27 Aprilie, prin eare d-1 Gotat Petre a fost detaeat la Liceul C. D. Loge din Timieoara, urmand a se presepta la Inspectoratul Kolar regional Suceava. Idem Nr din 17 Iulia 1945, se anuleaza deeizia Nr din 1945, publicatà in MonitoruI Ofieial Nr. 111/I din 11 Mai, priu care d-na Martin Aglaia a fost detaeata la Inspeetoratul 'polar regional Craiova, urmand a se prereenta la. Inspectoratul eoolar judetean Sibiu. Idem Nr din 17 Julie 1945, d-1 Wean Leonida, intendent el. I, la $eoala normala de fete A. Segura" din Sibiu, este pus in retragere din ofie kn la cerere, pe rills de 1 Septemvrie 1945, pentru limitä de varsta, spre a-ei arania drepturile la pensie. Idem Nr din 17 Julie 1945, se primeete demisia dliii Vasile Breban din postul de seeretar dela Lieeue de haieti din Petroeani, pe data de 1 Septemvrie 1945 Idem Nr din 17 lithe 1945, d-na Arbuneseu Maria, impiegatii diurist4 la Inspectoratul Kolar judettan Putna, se eonsidera demisionatei-pe data de 1 Aprilie 1945., Idem Nr din 17 Belie 1945, se eonsidera demisionat pe data de 1 Iu lie 1945, d-i Georgeseu Gheorgiae din postul de impiegat diurnist, la Servieiul M. O. N. T. din acest departament. Idem Nr din 17 Julie 1945, detoarele Pa lade Agripina, Petreseu Angela, Ivaeeu Elena, Pope Dobrh i d-1 Mihalauhe Dee, numiti impiegati la Direetia contabilitatii din minister, pc data de 31 Murtie 1946, grin decieia Nr , publicata in Monitorul Oficial Nr. 74 his din 30 Martie 1945, se eonsidera demisionote din funefiune pe data pentru neprezentare la servicia. Idem Nr din. 1946, d-1 Paul Bratulesen, administrator al Strand:alui i Stadionului Tineretnlui, inceteazi de a functiona in aceastä calitate. Se detarazil in funetiunea de administrator al Strandurai ei Stadionului Tineretului, d-i Enai lian Marineacu, eef de serviciu, avand ea ajutor pe d-1 Dinulesen Hie, eef de birou. Idem Nr din 12 fulie 194S, se reetifica deeizia Nr din 1945, in sensul ea d-1 Romululs Pop, se cousiderà din învätamânt pe data de 1 Noemvrie 1944, in lac de 1 Septumvrie MINISTERUL CULTELOR Prim deeizia ministeria1 Nr din 1945, se reeunoaete, pe data de 1 lithe 1945, tratreferarile eantiretelor Gh. Teem, dela parohia Doeaneasa-Tutova, la parohia Balabaneeti, acelael judet; Traian Flom, dela parohia Belie-Fateta, la parohia Vuteani-Fillein IA Emil Ciusca, dela parohia Tifu-Tutova, la parohia Bogdaneeti-Tutova. 21 Tulip '145 Idem Nr din 1945 se reamnoaete, pe data de 15 Iulie 1945, transferare.a preotului Ilie Milee, dela para.. hia Mena, judetul Severin la parohia Dometenea II, eeelaei judet. Idem Nr din 1945, se reetinoaete, pe data de 16 Julie 1945, transferrea canteretului Gheorghe Mihalaehe, dela parohia Bascov, jud. Argete la parohia Stremponi, aeelaei judet. Idem Nr din. 11 Julie 1945, se reennoaete, pe data de 1 Inlie 1945, transferarea eantriretulni Tudor &aria.- tesen, dela parohia Sf. Nicolae In postal I de eantaret dela parohia Podenii-Vechi, jud. Prahova. Idem Nr din 1945, preotul Dumitru Stoiea, dela fosta parohie Chiteanti-Orhei qi utilizat la parohia Vernesti-Buzau, este pus In retragere la eerere, peuttru anii serviti, pe data de 1 Septemvrie 1945 MINISTERUL ARTELOR Prin cleeizia ministeriala Nr. 1976/117 L A. din 14 lulie 1945, d-ra Maria Mare dare se numeete pe ziva de 4 Tunic 1945, data prezentaxii la serviciu, daetilografa la Directiunea InvetamântuIui Artistio, eu o diurna lunara filch' de lei , fare' niciun alt spor. MINISTERUL AGRICULTURII 1 DOMENIILOR Noi, ministru secretar de Stet la Departamentul Agriculturii i Domeniilor, Avand in vedere art. 25, alm. b, din legea de organizare a Inaltei Curti de Conturi din anul 1929; Avand In vedere legea de organizare a Ministerului Agriculturii i Domeniilor din 6 Aprilie 1939, precum i legea Camerelor agricole din 25 Aprilie 1940; Vazand i decretul-lege Nr din 10 Iunie 1940, publicat In Monitorul Oficial Nr. 134 din 12 Iunie 1940, preemie modificarea unor articole din legea de reorganizare a lnaltei Curti de Coe uri; Avand in vedere adresa Inaltei Curti de Conturi Nr d-n 29 Julie 1940, precum i jurnalul acelei Inalte Curti, Sectiuni Unite Nr. 115 din 1940; Avend in vedere decizitmea minietecu Nr, din 1 August 1940; Arend in vedere jurnalrd Curti; Sectiuni Unite, Nr. 7 din 1911, prin care di aviz favorabil asupra praeetelui tkt deeiziune trimis de acest minister ea adreea Nr. 25e-i58 diu 1941; Avaed ití ve Let legea N, 5i tie 29 bauarie 1944, tz taza greia ifu orga. 20

21 21 Julie 1945 nizat Directitn'ea contabilitátii prin N. 783 din 1945 Nr di 1945; Avand in v)-2fre refazatul Diiei contabilithtii Decidem: Art. 1. Cuprinsul art 6 din decizia ministerialä Nr din 20 lunie 1941, se modificii, dupa cum urmeazii: Comisiunea lucreazii si decide &supra conturilor de gestiune, pe baza referatului sefului Serviciului controlului gestionar, care este si secretarul comisiunii pentru ju(1eearea gestiunilor, contrasenmat de seful Biroului grefei si de functionarul insärcinat Cu verificarea contului de gestiune, precum si pe baza expunerilor orale ale pärtilor, care vor putea fi citate la termen, atunci cand comisiunea va socoti necesar. Duph citirea referatului In fata comisiunii, i dupä ascultarea phrtilor, In cazul child au fost citate i s'au prezentat In sedinth, comisiunea poate sh decida sau In caz de nedumerire, sä se cerceteze din nou gestiunea In cauzä. Art. 2. Cuprinsul art. 14 din aceeasi deciziune se modifich, dllph cum urmeazã: In cadrul Serviciului controlului gestionar functioneaza, Biroul grefei comisiunii de judecata gestiunilor, condus de un sef de birou, care este si secretarul de sedinth al Comisiunii, Incadrat prin decizia ministerialä Nr din 1945 cu personalul preväzut In aceste deciziuni si care are urmatoarele atributiuni: a) Primeste, claseazä si couservä conturile de gestiune eu anexele cum si luerhrile comisiunii; b) Tine registrul de evidenta conturilor de gestiune a gestionarilor si a deciziunilor comisiunii; c) Tine registrele de sedinto si termene, redacteazg deeiziunile i lurnalele Ingrijeste de comuniearea lor chtre pärtile interesate; d) Urmäreste depunerea conturilor do chtre gestionari In termenele legale, pregateste lucràrile pentru ehemarea la bara a gestionarilor In culph. Art. 3. Prezenta deciziune inträ In vigoare pe ziva de 1 Iunie Art. 4. D-1 director al contabilitàii se InsárcineazA cu indeplinirea prezentei deciziuni. Data la 7 Iulie Ministru, R. Zgroni Nr Noi, ministru secretar de Stat la Departamen tul Agriculturii i Domeniilor, Avand in vedere art. 25, al. b, din legea de reorganizare & 1na1bei Curti de Vonturi din 1929, precum i decretul- AIONITORUL OFICIAL (Partea Nr. 163 lege Nr din 10 Iunie 1940, publicat in Monitorul Oficial Nr. 134 din 12 Ia. nie 1940, pentru modificarea unior articole din legea de reorganizare a acelei Ina lte Curti ; Avand In vedere adresa Inoltei Curti de Gonturi Nr din 29 Martie 141, precum i jurnalul acelei Inalte Curti, Sectiuni Unite, Nr. 7 din 27 itlar tie 1941; Avand In vedere deciziunile ministeriale Nr din 20 Iulie 1942 j Nr din 20 lulie 1941, cuprinzand dispozitiunile referitoare la oompunerea organizarea Comisiunii speciale pentru judecarea gestiunilor; Avand in vedere deciziunile ministeriale Nr. 788 si 8.813/1945, privitoare la organizarea Directiunii contabilitatii incadrarea personalului; Avand 1311 vedere referatul Directiunii contabilitätii dela jr. Nr din 1945, Decidem : Art. 1. In Comisiunea speciala pentru verificarea i judeoarea gestiunilor institutiunilor pendinte de minister, se numesc : Presedinte, d-1 Paul Gheorghiu, consilier la Inalta Curte de Conturi, delegat en adresa Nr din 8 Julie Membri : Radn Topala, directorul contabilithtii Ministernlui Agrieulturii i Domeniilor. 2. D-1 director al directiundi de care depinde institutia al &LIU cont de gestune se judeeh. Procuror, d-1 Theodor Voinea, subdire0-orul. contabilitatii Ministerului Agriculturii i Domenfilor. Art. 2. La Secretariatul oomisiunii se numese: 1. Prim secretar, d-1 Paul Roman, inspector general, sefril Serviciului controlului gestionar. 2. Secretar de sedinta, d-1 Loan Turtureseu, seful biroului grefei. Art. 3. Dispozitiunile prmentei deeiziuni inträ In -vigoare dela data. de 1 lunie Art. 4. D-1 director al contabilitatii este Inshreinat Cu executarea prezentei deciziuni. Data la 26 Tunic 1945., Ministru, R. Zaroni Nr Noi, ministru secretar de Stet la Departamentul Agriculturii i Domeniilor, Avánd In vedere dispozitiunile legii Nr. 188, publicath In Monitorul Oficial Nr. 69 din 24 Martie 1945; Avand In vedere prevederile bugetare pentru servieiile trecute la Ministerul A- griculturii si Domeniilor prin legea Nr. 188 din 1945; 6235 Avand In vedere adresa Ministerului Finantelor. Comisiunea specialà pentru. ocuphri de posturi i angajuiri de personal temporar cu Nr din 28 Iunie 1945; Avand in vedere dispozitinnile legii Nr, 237 din 1945, pentru uncle mhsuri fi nanciare exceptionale, aplicabile in cursul exercitiului 1945/946; In baza art. 59 din Codul functionari-, lor publici si 17 din legea Nr. 237 din 1945, pentru unele mäsuri financiare exceptionale, aplicabile In cursul exercitiului 1945/946, Decidem: Art. 1. Urrnätorul personal se angaq eazä, pe data prezenthrii la serviciu Ora la data de 31 Martie 1946, la servicifle trecute la Ministerul Agriculturii si Do, meniilor, prin legea Nr. 188 din 1945, in calitate de temporar, in functiunile si cu diurnele mentionate in dreptul fieeäruia, care includ i ultima indemnizatie de scumpete si se repartizeaza astfel: Direcfia Lichiddrélor Tigoianu N. Ana, In functiunea de dactilograf, retribuith cu o diurnh fixal de lei bruto lunar. Anghel Alexandrina, in functiunea de a. gent administrativ, retribuith cu o diurnä fixá d. lei bruto lunar. Ionescu Gh. Maria, In functiunea de cusator de dosare, retribuita, cu o diurna fixä de lei bruto lunar. Directia Personalului Vasiliu Constanta, in functiunea de dactilograf, retribuitä cu o diurnä fixa. de lei bruto lunar. Directia Contabilitätii Dutnlescu ileana, In functiunea de a- gent administrativ, retribuith cu o diurnä fixa de lei bruto lunar. Art. 2. Plata diurnelor fixe ale sus.( mentionatului personal temporar, se va face dela art. 81 al bugetului serviciflor trecute prin legea Nr. 188, la Ministèrul Agriculturii i Domeniilor. Art. 3. D-1 director al porsonalului, secretariatului i administratiei, i d-1 director al contabilithtii dela serviciile fostului Subsecretariat de Stat al Orga-. nizárii Statului, Statisticii i Inventarului, sunt Insärcinati cu executarea pre, zentei deciziuni. Dati la 10 Julie Ministru, R. Zironi Nr Noi, ministru secretar de Stat la Departamentul Agriculturii si Domeniilor, Având In vedere dispozitiunile legii NI% 188, publicath In Monitorul Oficial Nr. 69 din 24 Martio 1945; Avand In vedere prevederile bugetare pentru serviciile trecute la Ministerul 21

22 6236 MONITORUL OFICIAL (Partea 1) Nr. 163 griculturii i Domeni Her, prin legea Nr. 188 din 1945; Avand in vedére adresa Ministerului Final* lor, Comisiunea special pentru ocupari de posturi i angajari de personal temperer eu Nr din 6 bills 1945; Avánd in vedere dispozitiunile legii Nr. 237 din 1945, pentru unele mäsuri financiaro exceptionale aplicabile in cursul exercitiului 1945/946; Vázand ai referatele Directiei personalului, secretariatului i administratiei, jurnaliate la Nr ai din 1945; In baza art. 59 din Codul functionarilor publici,. Decidem: Art. 1. Urmätorul personal se angajeazi in calitate de temperer a serviciile trecute la Ministerul Agriculturii Domeniilor prin legea Nr. 188 din 1945, functiunile ai cu diurnele mentionate In dreptul fiecaruia, care includ ai ultima indemnitate de scumpete ai se repartizeaza, astfel : I. Directia 1khidarilor 1. Sevin P. Aurel, in functiunea de referent dela data prezentarii la serviciu, pana la 31 Martie 1946, retribuit cu o diurna fixa de lei bruto lunar. II. Serviciul tehnic 2. Grecu Mihail, in functiunea de desenator, dela 30 Iunie 1945, pang la 31 Martie 1946, retribuit cu o diurna fixä de leí brute lunar. Art. 2. Plata diurnelor se va face dela art. Ell al bugetului serviciilor trecute prin legea Nr. 188 din 1945, la Ministerul Agriculturii i Domeniilor. Art. 3, 1)-1 director al personalului, secretariatului i administratiei si d4 director al ontabilitatii, sunt insarcinati cu executarea prezentei deciziuni. Data la 10 Iu lie 1945, Ministru, R. Zäroni Nr Noi, ministru secretar de Stet la Departamentul Agriculturii si Domeniilor, Avánd in vedere dispozitiunile legii Nr. 18, publica' n, in Monitorul Oficial Nr. 69 'din 24 Martie 1945; Avhnd in vedere dispozitiunile art. 9 din acordul privitor la schimbul de populatie rem-ana ai bulgara, ce face parte integranta, din Tratatul dintre Románia Bulgaria semnat la Craiova. in 7 Sep- Omvrio 1940, ai acordul din 1 Aprilie 1943 incheiat intro Guvernele Romhn Bulger; Avánd in vedere prevederile bugetare pentru serviciile trecute la Ministerul A- griculturii si Domeniilor, prin legea Nr. 188 din 1945; 22 Avind tu vedere adresa Ministerului, Finantelor, Comisiunea speciali, pentru ocupäri de posturi i angalari de personal temperer cu Nr din 26 Mai 1945, Decidem: Art. 1. Anastase Go Ili si A- nastase Papasima, se confirma pe exercitiul bugetar 1945/946, in calitate de membri ai delegatiunii ronihne din subcomisirtnea mixtii româno-bulgara, pentru schimbul de populatie, fiind retribuiti cu o diurni fixa lunara de lei bruto, fära accesorii. Plata diurnelor se va face din fondul prevazut pentru cheltuielile de materiale pe exercitiul bugetar , la art. 81. Art. 2. D-1 director al personalului, secretariatului i administratiei i d-1 director al contabilitätii dela serviciile fostului Subsecretariat de Stat al Organizarii Statului, Statisticii ei Inventarului, sunt insarcinati cu executarea prezentei deciziuni. Data la 10 Iu lie Ministru, R. Zironi Nr Prin deeizia niinisterial Nr din 14 lulie 1945, se majoreaza cu meepere dela 1 Mai 1945, diurnal() fixe lunare ale personalului temporar angajat la Institutul National Zeotehniv, dupti cum urmeaza: D-Iui Drageescu Dumitru, angajat temperer ea ajutor eontabil, i se majoreazil diurna fixä lunarä la lei brute lunar. D-nei Popescu Aurelia, angadata, teinporar ea agent ad-tiv el. I, i se majoreaza diurna fixa 1unarl la lei bruto lunar. D-lui Sireteanu Vasile, angajat temperer ea ajutor contabil, i se majoreaza diurna fixa lunar/ la lei bruto lunar. Idem Nr din 6 Julie 1945, d-na 'Aurelia I. Haseganu, arhivar registr. aef cu 1 gradatie, la Directiea personalului, secretariatului si administratiei din fostul Subsecretariat de Stat al organizarii Statului, so pune in retragere din ofieta, pe ziva de 31 Iuiie 1945, spre a-si aranja drepturile la pensie, pentru caz de boala, dobandita, in timpul, insa, nu din cauza serviciului. Idem Nr din 14 Iulie 1945, d-eoara Anteaneta Petroviei, bibliotecar ajutor eu 1 gr, dela Institutul National Zootehnie, Sectiunea de propaganda, publicatiuni i biblioteel, se oonfirma, pe ziva de 1 Aprilie 1945, eu salariul aferent gradatiei oletinute anterior aeestei date, de lei lunar, brute, grupa 21 Julie , tfrul 31, Cateetria I loodlitäli, tit' din pcstul co.r I unzator inscrifs procesul-verbal de ii.osturi cu diferanto kihere pe arrul 1945 sub Nr. de pazitie Idem Nr din 12 tulle 1915, pen. tra infiintarea, onganimrea i exploa tam, eentrelor de trastoare agrieole de tnehiriat, hi sonforrnitate cu art,. 6 din legea de reforma agrarli, publieata in Monitorul Oficial Nr. 68 bie din 23 Martie 1945, se deleegii cu pere dela 9 Julie 1945, ai pilna, la terminarea luerärilor urmatorii inginori agronomi, provenind dela Direetii1e Productisi Vegetale si Invittämântului A- grieol, care urmeaza a se deplasa lit Chinpia Dunärii, in judetele specificate in dreptul fiedtruia, &mpg, eum urnmaza: 1. Rig. agr. itespeetor Constantin Toper, subdirectorul productiei vegetale, la judetul Ilfov. 2. Dr. Gheorghe Pop, dela Servieiul masinilor din directia productiel yogatale, la judetul Arad 3. lug. agr. el. I Vintila Corbeann, din Direetia productiei vegetale, servie ciul maeinilor, la judetal Braila. 4. Ing. agr. aef Cotea Ion, dela Serviciul maeinilor din Direetia productiei vegetale, la judetul Vlaeea. 5. big. agr. insp. Stefan Larionesen, dela serv. nmeinilor din Direetia produetiei vegetale, la judetul Teleorman. 6. bag. ar. cl. I Arseneseu T., dela serviciul masinilor din Direetia produotiei etale, la judetul Romanati. 7. Ing. agr. el. Il Novodvorsehi Alexandru, dela serviciul maeinilor din Directia produetiei vegetale, la judetul Delj. 8. Tug. agr. eef Pompiliu Ioneseu dela serviciul maeini1or din Direetia produe-, tiei vegetale, la judetul Timie-Torontal. 9. Ina% agr. Elas Andrei, dela Serviciul masinilor din Direetia prodactiei vegetale, la judetul Olt. 10. Ing. agr. Atanase Trefimeseu, dela serviciul masinilor dole Camera agricolii Braila, la judetul Constanta j Tuleea. 11. big. agr. Chiriae, dela.c.oala de moteentura Viziru, la judetul lalomita. Luerarile in legatura eu organizarea exploatarea aeeetor centre de trace toare j maaini agricole de inchiriat, se vor face eoaform dispozitiunilor ciate de minister, prin serviciul maeinilor agrieole. Idem NI din 12 lulie 1945, ge face urmatoarea mirare de peneonal, ca Incerpero dela data de 15 Julie 1945, dupli cum se opeeifica mai Jos: 1. D-1 dr. Bosmari Mihail; medic veterinar inspector, 1;ieful Servieiului yetcri-

23 II Tulle 1945 tar ai judetului Alba, SO deleagd.; en; to,- 'Wert, Inspeeteratuld cregterii. animalttor i sanitar-veterinar Suceava. 2. D..1 dr. Marinescm Gheorgh% medic *Nil= de cireumseriptie fard gradalij, aflat la dispozitia Serviedului. veteritar al judetulai Ilfew se reipartimeaza Idupa cerere la Servicid veterinar ai jud. Tr. Mare, ineetändu-i go aceensi data, 4:?tagarea la Instant-61 National Tao- 'tehnie; fácuth Pa zilu de 12 Aprklie 1945; grin D. M. N din Se revine asupra dispozitiunilor din D. M. Nr din 1945: grin care dd dr. Mevanu Mircea, medie veterinar de eircumseriptie fad, gradatia, a fast detapat, pe data de 4 funie 1945;, l Serviciul y*terinar al judetului: Dotosani, d-sa ramandinl. la postal sdu la Servicial veterinar al judetului Ilfov. 4. D-I Cristeecu stefan, sef de sectliei,eu 3 gr., dela Statiunea zootehnicd Domnita, jud Braila, se detagaza; duga cerere, la Directiunea cresterii animaleler. 5. D-E Halitchi Gheorghe, agent veteriner eu I gr., dela Serviciul veterinair jud. Cares, se repartiseaal la Stervickul veteriar al jud. Dolj, D-I Cazacu Tema. agent veterinar en 1 gradatie, dela Serviciul veterinar al 6nd. Teleorman, se repartizeazi. l, *- viciul veterinar al jilt]: Sibiu, credal iercurea Idem Nr din 14 Dube 1945, denela Marola Xenia, Stoiceseu Aurelia, ()Prem. Comtanta i Alexandrescu Elene angajeazd temporar In functiuma de cusdfor de dosare la Directia proprietätii si a bunurilor Stet-Out pe interva- Id de fillip 1 Tunic 31 August 1945, plätindu-se eu diurna fixd lunara de lei , dela art. 2, at bngetulai pe evereitial Idem: Nr din 1 2, lulie 1945, ur- 'mord personal: angajeazra pe- intervalid de- timp 28 Mai 1545, gdnd la 11 Tiiiie 1945, la intendenta ministerului, in ealitaite de oameni de serviein ea diurna hinara aratata In dreptul fiecaruia, dapil cum urmeazde 1. Petrie Eugenia, eu lei: 2. Cereenea Ploriea lei. Plata diurnei eusnumitelor se va face dela art. 2. al bugetului in curs. Mend NT din 12 lithe 1945, dd Gheorghe. absolvent a 4elase primare, SO numeste pe zit's de 15 lulie '1945, in gradul de camerist el. 1V-a (D 1, tip. 8), in post corespanzditer vacant ht. categoria I, In bugetul inspectorateservicidlor agrieole; repartizandinse 1313 amessi. data. I* Directia groductied vegetal% 11ONIT6RUL OFICIAL, (Peen 10, Nr: 163 idem; Nr. 2,273 din 12 Tub), i946; 4-1 Been Vasile, absolvent at. $nea.lei de agriculturd gr. II, Romagk, se. numete Pe zina urradteare publiedrii in Monit o- rul Oficial, a prezentei deciziani, In gradul de conductor agricol ajutor (B. 1, tip. 12), in post corespanater vacant In bugetul lnspectoratelor i servicidlor agricolie, repartizandu-se ge aeeeasi datà la Camera agricola Idem Nr din 14 Iulie 1945, d-ra Tbdoran Cecilia, in prezent diurnistä, se numaste, pe zina de 15 Iulie 1945, in grade cal eusator de dosare cl. IV, (D. 1, tip. 8), Ta Directiunea Imbunätatirilor funcjare plätindu-se din postd vacant de " cushier de &mare c1 I, cat. 1, vacant in bugetul mentionatei directiunf. Idem Nr din 12 Lille 1945., d-1 Damascan Petra, ing, agr., el. 1, dela Oficiul national al colonizdrilor, se detaseaza dupd cerere, ca incepere dela data prezentei deciziuni, la. Camera agricola: Braila, Incetända-i pe aceeakd dea detasarea flcuta prim D. M. Nr din 1945, la Seoala de agriculturd Polana-MaTa Mena. Nr din 13 Iulie 1945, 4-1 Popescu Engen, medic veterinar de cire. fard. gradatii, (buget servicii veterinare), medic vetorinar, al Oeolului Brabova, jud. DoIj, se detaseaza dupa cerere, pe ziva de 15 Julie 1945, la Ocolul Breasta, jud. 'Dolj, pe tot timpul lipsei titula Incetându-i pe aceeasi data detasarea facutil grin D. M Nr. 830 din 1945, fn Serviciul central al Direetiei cresterii an imalelor 1d'Enn; Nr din I& Hie:. 1945; urmdtorii ingineri agronomi, so detaraza 'In interes serviein; ca tempera dela dea prezentei deeiziani.. la. Inspectoratul do control de pe langa Subsecretariatul-de Aprovizionarii Armatei civile. In calitatie de inspectori: 1. D-1 Moreovesen Petra, inginer agro- Rent consilier,. dela' InspeeforatuT gen. ral de control. 2 al Radii Calefa inginer agronom inspector, el. I, dela frispeetoratui gene ral de control. 1 Strdulescu CTheorghe; inginer agronont inspector el. 1, delft Directia. irobunitatirilor funciare. 4. D-1 Stoicesu, D-tru, inginer agronom inspector el. I, dela Directia producui vegotäle. 5. D-1 Caranaum Atanasi% inginer agronam el. I:, dela Plrectix, grodnctiei vegetale, Dragedinesem Ivan, inginer agmnunt se,a, delta Dliettia groanstel.4 &talk Hem ITE. 127: dilt 114 lit& dr. Avram $tiefin, me& veteririat, diala Serviciul sandal,. veterinar ai jud. itha se detageaza, dugt cerere, pe data prei; zentei deciziu4 la. Servicinl sanitar vetee rinar al jud. Salal peatru una din eke, vacante. D-na Maria Taader, ajutor coutabil,, eu 1 gradatie, dela Instiltutul de serudi vaecinuri Pasteur", se detaseazd, dwpd, cerero, go data prezentei deeiziuni, 162 Serviciului Veterinar al jud. Fägdras; cui plata din bugetul institutului Pasteur".i Idem Nr din. 10, Tulle 1945; d-1 Lascar, agent administrativ princie pal, el. r, (buget Inspectoratele i servio ciile agricole) dela Camera agricold Ro, man, se detasazä dupa, eerere, eu Incegere( dela data prezentei deciziuni, la Camera agricola Neamt. D-na Coliban Alexandra, inginer agr., cl. II, se mentine utilizafá gänd la data do 30 Julie 1945, la Ocolit1 agricoli Stres haia, pendinto de Camera agricola Mehee dinti, dupd care data. urmeaziä a se pre-, zenta la Camera agrieold. Trei Scaune, unde a test: repartizatä grin decizia mì nisterialä Nr din Idem NI din 12 Iulie 1945, lonesca Pompilin, inginer agronom seft dela Directia productiei vegetale neseu Alexandra, inginer agronom se; dela Directia tralaunatatirilor funeiare, se mentin detagati la biroul de informatid, Insámántari si reforma agrard. Inceteaza pe data prezentei detasarea d 1uj Tome Antonie, inginer agranom set la bired de informatii, tne earaantari i reforma agrara, d-sa reve-i nind pe aeeea,si data la Directia Imbu, nátatirilor funciare. Idem Nr din 11 Juii 1945, d-1 Nitu Florea, aetnal conductor eilvic, ordinar el. I, dela Serviciul silvic j ad. Mehedinti, salarizat In prezerf din buge tul Inspecteratelor Ocoalelor directiiii P. P. J. pozitia 114, se eanfirmä pe date de 1 Aprilie 1945, ea salariul aferent gradului do conductor silvic principal A. Plata salariului euvenit sa va face din bugetul Inspectora tiler si Serviciilor einice din postal 215, al d-lui Crant Pe, dela servieiul silvie al jud. Baia, grii! treeerea unuia in local eelnilalt. MINISTERUL INDUSTRIET' SI COMERTULUI Nol, ministru. secretar de Stat la De., partamentut Industriei si Comertulut, Avand in vedero dispozitiunile legii Nr. 478,: publichtd in Menitorur Oficiai Nr. 23I (lin 6 Octomvrie 1941; Avind, in vedere dispozitiunile legii Nr. 23

24 038 MONMRIAA orrotm.; (Partetil) Nr ; publieatá go.rilterul Oficial Nr. 170 din 26 Martie 1945; Avand in vedere dispozitiunile legit fr. 405, publicatä n Monitorul Oficial Nr. 119 din 29 Mai 1945; AvAnd in vedere i referatul Nr, din 1945, Decide= Art. 1. Se cónfirmit urmorul consiliu de administratie la Fabrica de postav din Brapv Wilhelm Tellmann & Co., s. a.: Rhein Teodor. erban Lilu. Xng. Emilian Pion. Ing. Flechtnmacher Norbert, Sintion Brad. Prof. I. Clopotkl. 'Art. 2. De asemenea se confirma urmalorul comitet de censori: Vasiliu Alexandru. Mitter Mihail, iar ea supleanti: Eros Ana. Fuhrman Paul. Art. 3. Mandatul administratordui 'de supraveghere anterior numit, se mentine. Art. 4. Directia generala a controlului capitalurilor supravegheril unor societäti, este, Insgreiriat4 cu aducerea la indeplinrie a dispozitiunilor prezentei.deciziu. Datä la 4 Iunie 1945.,p. ministru, Victor.Nicolau Nr Prin, deciziunide minisferiale.nr, fain 31 gai 1945,0 Nr.,5.535 din..18 Iunie _ 1945, s 'a revenit, AsUPra,repartiztirii, djui ;!NAM Irernia, ef e sierviciu, cu 3,,gra- Mat*, la famera de Comert si Taclustrie., flla. Tg. Mures, si a d-rei Teodora,ttrasubsefii de birou, cu 2 gradatii, la Camera de Comert si de Industrie, dirt Cluj, fiicute prin deciziunea ministeriala, J,Nr publicata in Monitorul Oficial Nr. 168 din 16 Mai klem Nr. 24.r20 din 13 Tube 1945, 13-1 Dionisie Penu, se numeee trator de supravieghere, BuMbacul Dolorat", s a. T., Bueuresti. Wean itr din 17 Julie 1945, Goga Constantiu, se nume4to, pa f 'data prezentel deciziuni, administra- 4or de supraveghere la Apele Mine- 'tale comma Vâloele, judetul Trei 'Deanne. Mandatul ad-torului =nit anterior, ttleetea. Noi, comisard general al preturilor, %sand in vedere dispozitiunile art. 42, pct. 2 din legea Nr. 351 pentru reprimarea speculei ilicite si a sabotajului eco- 24 pub1i4atti` Monitrorul Oficial Mi ,-ou modifiearile i. complet#rile Sale ulterioare; -Man& i a.dresa O. R: A. P. Nr. 139;704 din 2 rulie 1945, Decideni: `Art. 1. Pe data prezentei deciziuni, se deleagá WA plats cu indeplinirea atributiunilor de inspectie, control si constatare la legea Nr. 351, pentru reprimarea speculei licite 0 a sabotalului economic, cu sectorul pieläriei, urmlitorii functionari ai O. R. A. P.-ului: Dr. Eugen Hatieganu, director general. Octavian Iosif, director general. Dr, Dina Roman, director general. Dr. Hariton Moldovan, seful Serv. ontrol. Dr. Emil Laurentiu, controlor. Barbu tosif, controlor. Victor Stroia, controlor. Virgil Stelea, controlor. Mircea Derlosea, controlor. Aurel Ianu, seful Serv. tehnic. Emil Herseni, seful Serv. contencios. Nicelae Vasiliu, seful Serv. tanante. Art. 2. Directorul administratiei si secretariatului din Comisariatul General al Preturilor, este insiircinat cu aducerea la indeplinire a dispozitiundor prezentei deciziuni. Data la 18 Iulie Comisaul general al preturilor, Bucur &law Nr 'MINISTERUL MINELOR 4I PETROLULUI Noi, ministru seeretar de Stat la Departamentul Minelor i Petrolului, Avánd in vedere avizul Institutului Geologic al României Nr. 181 din 8 Iunie 1945; Având in vedere referatul Directiunii petrolului, inreg. sub Nr din 28 Muir) 1945; In coniormitate eu dispozitiunila art. 92 si 93 din legea Petrolului, Decidem: 'Art. 4. Se deelari suprafatii minierä exploatabilit pentru titel cu gazéle sale de ziieämânt din etajul Dacian, suprafata de 353 ha, mp, de pe structura Bucsemi, situatti in regiunea Bue ani, jud. Dimbovita, in limitele figurate pe pianul anexat PrezenIA deciwinmi. Dir punea pero'ului este nata tu Anwerea la preiet lei deciz'zai. Dati la 27 :awe Ministru, Tug. Tudor Ionescit Nr indeplinire a Prin deeizia mjnjsferia1ä Nr din 18 lulls 1945, d-1 Petra Stoicescu, avocat prinicipal on 2 gradatii, detlegat ou 00.4dUleletrea. Directiunei Conteneiosn- 21. Julie 1945 lu din Ministerd Minclor j Petrelului, este autorizat. BS toato atributitritile relative la COnducerea-Directiunei Contenciosuluf' din Minigterul, Minelor i Petrolului. In aceasts, calitate d-sa este autorizat. semna pentru i in numele ministrului, corespondenta privitoare.1a afaconio Directiunei Contenciosului' cu ce lelalte directiuni pendinte de acest 'department i cu orice alto autoritati administrative, judiciare i financiare; asemenea va sauna peutra ministru in 'Itamele-MinisteruhtiMinelor si Pòtrólttlui, delegatfamile ce se dau avoeatilor Statului din provincie, cht i celor depirizând de' aiest departament, petrtru sustinerea proceselor acestui departament, va putea semna aotiunile, apelurile, operecursurile,.contestatille, revizuirile, va putea face noifiari, fornrula interogatorii i raspunde la interogatorii, inteun cuvánt va putea face si semna orice acte in apârarea intereselor- bepare tamentului. Aceste puteri vol." Putea fi trecutò de &Ore d-sa avocatilor Statului avocatilor departamentului. Va putea aproba permisii functionarilor acelei Directiuni, ána la maximum 5 zile, in conformitate cu dispozitiunile Codului funetionarilor. publici; MINISTERUL SANATATII Nol, -Ministru secretar-de Stat la Departamentul SAaiStiitit Avand. in vedere 1;otärirea ini de administtatie Casei.SanStStii, datii in sedinta dela 23 Iarittawie pe referatul Nr dint 1945;' Având in vedere a,vizul favorabii.al Ministerului Finautelor, dat &t. adi,esa Nr din 1945; Decidem: Art: 1. ineepere dela 1 Tune si pang la noi dispozttiuni;,oava de hraus, pentru lamimalele de tractiune rentil i laborator, prietatea Ministerului, se majoreazi dupä cum.urmeaz5.: Animale marl_ (tractiutue), lei 450 pe zi. Asini, lei 300 pe zi. Berbeei, 100 lei pe zi. lei 50 pe zi. Cabal, lei 50 pe zi. Art. 2. Casa SänStatii, Direct% bunurilor, se lasarcineezä eu 'aducerea la indeplinire a prezentei decixiuni. Data la '11 Mlle Minietre, Dr. D. Bagdasar Nr. 3:524. Noi, ministru seoretar de Stat la De. partameritul SaratAtii Având in vedere referatn1 'Direetiet igienei i inedicluerr preventive, bitegistrat la Nr, din 1945,

25 _ 21 Julie RONITORITE OFICX-Ar (Puff*, }),Nr Dec idem : Art.1. Taxele Cuteiiiq Vol-ltpf Ó. menial pentru obtinerea.brevetuliti de distilor, a brevetulni de preparator de ukiari pentru obtinerea liberei practiee pentru laboratorille partial- -tare de analize, pentru obtinrea titlului de conductor tehnic si operator - pentru operatiunile de deparazitare deratizare prin gazare, prevgzute prin regulamentele respective, se majoreazg. la suma de lei , swag care 11T. meazg a fi distribuitg In parti egale membrilor i seeretarului Oomisiei.examinatoare. Art. 2. D-1 director al Directiei, igienei i medicinei preventive este Insärcinat eu aducerea la indeplinire a acestei deeiztuni. Data la 14 Iulie Ministru, Dr. V. Angheleseu Nr Noi, ministru secretar de Stet la Departamentul Sängtätii, Având in vedere raportul NT din 1945, al Servieiului sanitar al judetului 1ai, relativ la infiintarea unei infirmerii temporale en 80 paturi in eoimana Erbicent, Decidem: Art. 1. Se infiinteazg, eu ineepere dela 1 Iunie 1945, in eonrune Eableeni, judetal Iasi, o infirmerie temporarg, eu 30 paturi, pentru izolarea bolnavilor de fifes exantetmatie din eomunele Foeurii Brbiceni.. Oheltuielile de intretinere i plata personalului, vor fi lichidate din bugetul Oasei SAngtatii i bugetul ordinar al Mnisterului Sgratgtii, exereitiul 1945/946. Art. 2. D-nii direetori ai Direetiei igienei i anedicinei preventive, al con-..,tabilitätii, al personalalui si d-1 administrator general al Casa Sängtittii eunt imputerniciti eu adueerea la indeplinire a. prezentei deciziuni. Data la 16 %lie p. Ministru, Dr. V. anahdeseu Nr Prin decizia ministerialg NY din 16 Julie 1945, se numese, pe timp de 3 ani, In consiliul de igieng ai de ocrotire al judetului Cluj, urmgtoarele persoane: 1. Dr. Stance Dominic, medic primer de spital. 2. Dr. Piersie Stefan, medic veterimar. 3. Tobias Ewen, farmacist. 4. Felecan Vasile, reprezentant al 'Camera de Agricalurg. -5. DT. Dobo Francise, reprezentant industriei si, comertnlui. 6. Peenaru 2inil, inginer. Idem Nr Mlle. 1945, dr. Gheoitihe cpit4etp.i niedio al Steierdorf Anina, judeuit,caraqy 't se numeste onerific pe dafa,peezenmeii la serviciu, medie ta)eunder la,spitalul Coltea din Bacuresti, Servicior I phirurgie. D:Sa are drept la loeuintg i hrang &la spital. Pe aceeasi datg se eensiderg demisionat din postal de medic al Cire. Steierdort-Anina, jud. Caras. Nr din 13 Iulie 1945, se fac urmätoarele numiri de personal sanitar auxiliar, pe data de 10 lulie 1945, in posturile mentionate in droptul ficaruia: D-1 Lutg, Marin, oficiant sanitar utilizat la Spitalul central de boli tale Bueuresti, se ineadreazg in post vacant de oficiant sanitar la Spitalul eu cire. Deparati-Hirlestfi, jud. Teleorman, grupa B 7/15. D-na Opaleu Olga, sorg infirmierg la Spitalul Gh. MArzescu-Brasev, se transferg in post vaeant de sorg infirmierg la Spitalul public Sibiu, grupa j3 7/15. D-1 Bulat Isidor, agent senitar utilizat la Servicial saniter, jud. Baia, se incadreag in post vacant de agent seniter la Cire. Ilerodniceni, jud. Baia, grupa B 7/15. D-na Slij Agripina, oficiantg saniterg, utilizatg la Spitalul Alexandria, jad, Teleorman, se ineadreazil in past vas cant de oficiant sanitar la Sanatoriul T. B. O. 'Jeanine, jud. Dolj, grupa B 7/15. Idem, Nr din 16 Julie 1946, se numese, pe tiny de 3 ani, In eonsiliul de igieng i oerotire al judetului Mures, urmgtoarele persoane: 1. Dr. Ursache Grigore, medie prima de capital. 2. Gliga Eugen, medic yeterinar' 3. Osvath farmacist. 4. Matiea Mihail, reprezentantal Camerei de AgriculuTg. 5. Bernath Virgil, reprezentautul!eamerei de Industrie si Comert. 6. Moldovan Virgil, inginer. Idem Nr din 1;2 Iulie 1945, d-ra Reea Ane, se numeste, pe date imediat posberioarg pmblierii prezentei deciziuni in Monitorial Oficial, clactilografg f. gr., A 40, tip 35, cru salaniul de lei brut lunar, la Inspeetoratal general sanitar H Bucureati, in postul vacant de daetilogrtaf RITA gradatie, dela awl inspectorat. Idem Nr din 14 Tulle 1946, d-1 dr. Goldstein Marcel se numeate, PreylAóriu, Pâ W. la cenicalrs? 15e data A.14:? Awful 1M5, sktmdar la SO:. talal EliSabeta Doamna' din Galatil, servigiul de chirurgie, grupa A 13, tip 30, cu Calariul de lei lunar, pratii din fondurile,proprii ale acelni spital. Idem Nr din 14 Inlie 1945, d-1 dr. Rosianu Ion se numeste, pro., vizoriu, pang la coneurs, pe data de August 1945, medic secunder la Ceus trul pentru ocrotieeá copiilor i Spilt; de medicine' infantilg din Timisoare, in locul d-nei dr. Grossu Lucretia Zbeí gan, al egrui stagiu de secundariat a ex.; pirat, conform dispozitiunilor legale, grupa A 13, tip 30, eu salariul de 9.30 lei lunar. Mean Nr din 12 Julie 1915, d-na Elena Ardeleanu Marsik, abso17 ventg a *weld de surori infirmiere, nameste, pe data de 15 Iulie 1945, in post vacant de sorg infirmierg la Spi:s talul Tarngveni, judetul rarnava Mieg, grape B 7, tip 15. Idem Nr din 14 Iulie 1945, d-i dr. Oetavian V. Dobreseu se nu4 raeate, pe data de 1 Augus 1945, pe ur stagiu de 3 ani, in urma eoneursului des pus, in postal de medie secunder 14 servicitil ehirurgical dela Spitalul Cglra, rasi, grape, A 13, tip 30, cu salariul lei lunar, in local d-lui dr. Cerhs cavschi Adrian, medic provizorin. Idem NT din 1 2 Julie 1945; Bitu Octavian, absolvent al Scoaleil Comerciale superioare, se numeate, pe data kmediat posterioarg publiegrit anwentei deeiziuni in Monitorul Of*, bitendent stagier, C 20/11, eu saa lar de lei bruto lunar, la &nail torhd T. B. C. Satulung-Bresov, arei' mând a fi plgtit din postal vacant dei intendent principal el. III, C 20/6, &rig vel sanatoria. Idem Nr din 12 tulle d-ra Coriolan Gabriela se nun:test, pei data imediat posterioarg publiegriil prezentei deciziuni in Monitorul Oft4 impiegatg fgrg gr., A 9/35, 14 Sall natoriul T. B. C. Satulung-Brasov, nr-; mind a fi plätitg din. postul vacant de subset de birou fgrg gr., dale acel sana-i win i deasati pe aceeasi datg a SO -. talul de boli pulmonare Brasov. Idem Nr din 12 Julie 1945, d-1 Sergiu Miron se numeste, pe data ilmediat posteriarg publiegrii prezenteil deciziuni In Monitorul Oficial, in 744 Vacant de artist specialist stagier el. LT B 3/13, la Serviciul constructiilor sa, nitare de pe lâneg west departamenti, salar de ki bruto lunar, 25

26 6240 MONITORUL OFICIAL (Partea 1) Nr Julie 945 ldem Nr. n.s.65 din 12 Tulle 1945, d-ra Florica Mmateanu, absolventa a cursulti normal de gospodarie ai a Scoalei M i Gh. Filipeseu din Bucureati, numele, pe data imedat posterioara publicarii prezentei deciziuni In Monitorial Oficial, in postid vacant de a, juioare de maestrii A 8/35, la Institur tml surorilor de ocrotire Regina Maria" din Bueureati, eu salar de lei bruto lunar. Idem Nr din 16 Iulie 1945, d-i dr. Neumann Ernanuil se nunanate, provizoriu, pe data de 1 August 1945, in postal vacant de- medic primar la Sanatorial T. B. C. Câmpeni, judetul Turda, grupa A 13, tip 26, cu salarial de lei lunar, eu delegatie dc mod &eon ir. Idem Nr din. 5 Iulie 1945, se fee turni5toarele numiri dc labonanti (in laborante diurniste la Direetia inzestrarii sanitare, pentru Laboratorul de prod use ga mice, : Personalul care a lucrat pand la data de X Arnie 1945 fi care se menfine n continuare de -servidu: Damn Maria. Danila Paraschiva. Burculet Mihaela. Biba Pandora. Raicu Victoria. Procaru Eeaterina. 'A nitei Constantin. Sava Stela. Sora Rädoi. Stoic& Crisiesen. Steliana. angajat dupd I Ajarilie 1945: Di-unit-resew Mihail, dela 1 Aprilie &animal Ion, numai pe luna Apri- Ve: Pâraeseu, Maria, deln 1 Mai Boba Elena,.dela 1 Iunie Gheorgbiu Aglaia, dela 1 Iunie Tabne: Georgeta, dela 1 Julie 1945, Vasile Maria, dela 1 Tulle Niea -Maria, dela 1 Tulle Chirie.5 Niculina, dela 1 Tulle Personalal notat mai sus va fi plätit bui diurna lunarli de lei 4.000, plus sporurile Idem Nr din 12 Iulie 1945, Be fan urmatoarele nurniri de personal sanitar auxiliar, pe data de 20 Tulle 1945, in posturile mentionate in drepiai fiecaruia: DaseAlescu Florica, abolventa a seoalei de snrori infirmiere, se nuaneste,in post vacant de sora infienviera la Spitalul jud. Vaclui, grupa B 7/15. Diiscalesou Emil, absolvent al $eoalei de of. sanitari, se numeste in post vacant de of. sanitar la Spitalul Draghici, jud. Vaslai, grupa B 7/15. D-na Maria Caragiein, absolventa a $coala de moaae, se numeste in post vacant de moasa la Spitalul Gh. Marzesan" Brasov, grapa C 10/17. Idem Nr din 17 Julie 1945, pe data imediat posterioarä publidirii prezentei decizinni in Monitorul Oficial, se fac urmatoarele numiri de personal de intretinere i serviciu la cantina acestui de. partament : D-I Gh. Caspaminov ai d-ra \rota Draghea, senumesc bueätari et IV. D 1/8, eu salariu de lei bruto lunar. D-nele Bala Dumitra, Bliraianu Paraschiva, Pop Florica, Nieolao BAlasa Goga Ana se numese personal de serviciu cl. V, cu salariul de lei brute lunar, Idem Nr. 37,518 din 14 Julie d-na Dira-tian Angela, farmacistä., se angajeazä temporar, pe data prezentarii la servieiu, care va putea fi maximum 45 zile anterioare prezentei deciziuni, farmacista la Institutul chimico-farmaceutic, flind retribuita cu o diurna fix5, lunara a lei bruto din fondul stupefiantelor. Idem Nr din 12 Tillie 1945, se fac urmatoarele reprimiri in servieiu, pe data imediat posterioara publicarii prezentei deciziuni in Monitorul Oficial, anume: D-1 Gabrilovici Lazar, lost mecanic la Institutul Antirabie Iaai, se reprimeste in servieiu in postal vacant de mecanie cl. IV, C 8/11, la. Institutul Antirabic hat. D-1 Copreanu Joan, fost personal de servieiu la Direetia Inzesträrii, se reprimeato in serviciu, in post vacant de personal de servietiu el. IV, la histitutul de IgienA Bucureati, cu salariul de lei bruto lunar. Idem Nr din 13 Italia 1945, se rectifica decizia ministeriala NI% din 30 Iunie 1945, in sensul ea, d-1 dr. Grosz Alexandra, fost medic seeundar la Spitalul din Satu-Mare, se reprimeate in serviciu ai se incadreaza provizoritt pana la concurs, in postul vacant de medic primar, serv. obstetrica dela Spitalul din Satu-Mare, grupa A 13, tip 26, en salariul de lei lunar. Idem Nr din 17 Tulie 1945, d-na dr. Ana Balaban Arventi, medic asistent definitiv al maternitatii- fostului Spital jud. Chisingu, u6ilizat5. la maternjtatea Spitalului Filantropia din Craiova. se îneadreazä, pe ziva de 1. Aug* 1945, la maternitatea Spitalului Fllantropia Craiova, grupa A 13, tip 30, cu aalariul de lei lunar, en 4 gradatii, hind platitä dal postul de medic seeundatnoeupat provizoriu de d-na dr. Andreeseu Alan care inceteaza s functioneze pa aced9i data. Idem.Nr din 13 Iulie 1945, se revine asupra deciziei ministeriale Nr din 30 lunie 1945 pain care d-1 dr. Stoleru Dumitru, medic primar radioe log la Policlinica fostului Serv. sanitar -al municipiulni Cernauti, utilizat la Serv. sanitar al oraaului Arad, a lost incadrat medic radiolog la Spitalul Sighetul Mari matiei, in sensul cd d-sa se ineadreaza provizoriu, pe data de 20 Tunic 1945, in postul vaeant de medic primar radiolog dela Spitalul de Stat Lugoj, grupa A 13, tip 26, cu salariul de lei lunar cu 3 grad. Idem Nr din 16 Iulie 1945, se aprob5., at se autoriza in continuare functionarea acoalei de laboranti de biologie de pe lângi Laboratorul do Anatomic PatologicA a Facultatii de Medicinii din Iasi, eu incepere dela 1 Julie 1945, eu un num.& de 100 lacuri pentru ambii ani. Idem Nr din , d-i dr. Gh. Serhanescu, medic al Cire. ManzAleati, sad. Buzau, se pune in disponibilitate, pe data pärisirli serviciului, 1 Februarie Idem Nr din 7 Julia 1945, urmatoarele absolvente ale acoalei de surori infirmiere se numese, pe data do 10, Tillie 1945, in posturi vacante de surori infirmiere la Institutul de Ortopedie Bu-, cureati: Vera Petcos, sord Ana T. Eugenia, sora infirmierd. Moldoveamt Elena, sera infirmierii. Idem Nr din 7 Italia 1945, se acordii dreptul la trei gradatii dela 1 A- prilie 1945, cu plata la aceasta datan' d-rei Angela Popescu, sofa de ocrotiredin; com. Aiudul-do-Sus, jud Alba, având la aceastä data 15 ani de serviciu. Idem Nr din 7 Iulie 1945, urmiltorul personal Sanitar auxiliar se lasli In disponibilitate, pe data prezen.- tei deciziuni, pentru paräsirea servieiului: L Posteuea. Mochie, agent sanitar, partizat in Ardealul de Nord. 2. Lasai Irina. personal de serviciu dela cire. Banici, jud. Carets. 3. Clobotarin Ioan, agent genital': reipartizat în Ardealul de Nord. 4. erba,n Joan, agent sanitar, revar, tiat Ardealul cle Nerd.

27 21 Mlle 1945 Xidem Nr din 26, lunie 1945, -na Valeria MibiiileSeu, 'moasä, se reprianeste In serviciu pe data de 15 Inside 1946, in postul de moaaa dela cent.- jud. Ilfov, devenit vacant prin inansferarea moasei GhitA Stefania, gru- C 10/14. Idem Nr din 26 Tunic 1946, 04 Haraga Vasile, Utilizat 'la Spitalul Rosiorii-de-Vede, jud. Teleorman, se inmdrearza pe data de 2A Iunie 1945, in Post vacant de oficiant sanitar I Spitalul Rosiorii-de-Vede, grupa B 7/15. Idem Nr din 12 Iulie d-na. Silvia Ionitesers moasä la,serv. sanitar al orassului Tg.-Jiu, jud. Gorj, se transferä pe data de 15 Iune 1915, kn Peat de moasa la Spitalul daid. Gorj, in locul moasei Eugenia I. Popescu. care trace pe aceeasi datii in locul sin la Serv. sanitar al orasului Tg.-Jits-Gorj. Idem Nr din 16 Iulie 1945, se ravine asupra deeiziei ministeriale Nr din 31 Mai 1945, prin care dsl dr. Szentls:raly Stefan, a fost ntunit provizariu medic primar puericultor ia AsezAmintul pentru oerotirea copiilor Cluj. D-na dr. Elisabeta Lbrincz-Zolog, actual medic primar la Ambulatorul policlinic Sibiu, ravine la vechitil situ post de media primer puerieultor dela Ase- WiniAntul pentru ocrotirea cepnler Cluj, pe data de 20 lulie 1945, grupa A. 13, tip' 26, eu salariul de lei!mar, en 4 gradatii. Pe aeeeasi datà- d-sa se deleaga director al acelni asesämfint. Idem Nr. 37/i67 din 16 Julie 1945, se ravine asupra deciiei ministeriale ftstr din 30 lunie 1945, prin care 414 dr. Feyes Vasile, a fost nuanit provizoriu, ping la ooncurs, in postal vacant de- medic seeundar de laborator la Laboratoruls de igienä din Satu- Mare. in sensul eà. d-sa se considera numit provizoriu päila la concurs, pe data presentarii la post, in postul vacant de medic secundar, serv. dermato-venerice dela Spitalul din Satn-Mare, grupa A 13, tip. 30, en salariul de 8550 lei lunar. Idern Nr din 16 Julie se ravine asupra deeiziei ministeriale Nr din 30 lunie 1945, prin care d-1 dr. Kiskoszegi Andrei, a fost numit, provisoriu, medic secundar la servieful dermato-veneriee d el a Sp ta lu 1 din Sa treme re. Idem Nr din 13 Julie 1945., t1-1 dr. Kalansan Sigismund, se nagnestc pissvisoriu, -patiä la 'concurs, pe data MONITORIIL OFICIAL (Partea 1) Nr. 163 prezentärii la serviciu, In Postul :Vacant de medic seeundar la serv. T. B. C. de la Spitalul Satu-Mare, grupa A 13. tip 30, cu salariul de lei lunar. Idem Nr din 13 Line 1945, se ravine asupra deciziei ministeriale Nr din 22 Ituaie 1945, prin cafe d-1 dr. Steer Joan, fost medic-sef de laborator la Laboratorill de igiena Satu- Mare, a fost incadrat pe data de 1 Aprilie 1945, in smstul de medic al env. Me. diesill Aura. jud. Satu-Mare, in sensul cà d-sa se considera ineadrat provizoriu pänä la concurs, pe data prezentarii la serviciu, In postal vacant de medic pismar la serv. oontagioase dela Spitalui din Satu-Mare, grupa A 13, tip 26, ea salariul de lei lunar, cu 4 gradatii. Idem Nr din 143 Julie se rectifica dee.zia ministerial& Nr din 30 Iunie 1945, prin care d-i dr. Horlay Adalbert a fost numit provizoriu, Oda la ooneurs, pe data prezentärii la serviciu, in postul de medio secundar la serviciul obstetrid, dela Spitalul din Satu-Mare, in sensul ea d-sa se numeste provizoriu, pani la concurs. media primar la serviciul T. B. C. dela aoelasi spital, grupa A 13, tip 26, en salariul de lei lunar. Idem Nr din 13 Julie 1945, se rectificii dec.zia ministerialil Nr din 30 Iunie 1945, prin care d-1 dr. Simon Andrei a foot nuanit provizoriu pariä la ooncurs, pe data prezenearn la serviciu. in postul vaeant de medic secundar la serviciul chirurgie dela Spitalul Satu-Mare, In sensul ea d-sa se considera numit, in aeeeasi ealitate, in postul vacant de medic secundar la serviciul'obstetrica, dela &eel* spital, grupa A 13, tip 33. au salariul de lei lunar. Idem Nr din '13 Inn's 1945, se ravine asupra deeiziei ministeriale Nr din 30 Tunic 1945, prin care d-1 dr. Corodan Stefan a fast numit provisoriu, pana la concurs. in postal vacant de medic secundar dela Spitalui Oareii-Mari, pe data prezentitrii la post, in sensul ea d-sa se numeste in aceeasi calitate medic seoundar la serviciul chirurgical dela Spitalul din Satn-M.are, grupa A 13, tip 30. eu salariul de lei lunar. ldem Nr din 13 Julie 1945, se ravine asupra deciziei ministeriale Nr din 30 Tunis) 1945, prin care d-1 dr. Grosz Alezandru, fost medic al circ. Craidorolt, jud. Satu-Mare. a foot incadrat In postul de medic primar de obstetriea dela Spitalul Satu-Mare. 1)44 penisitinar Idesn Nr din 16 Dille d-na Elena VarinCiut se nuinesta, data do 15 Iulie 1946, in post de sus präveghetoare la Spitabil Anton Cinen din Tecuci. grupa c Idem Nr din 17, Julie 1945, d-i dr. Robert 'Klinghoffer, media definitiv, feet in orasul Storojinet se re. integreasä in postul vacant de medic al cire. Voitinel, jud. RAdAuti, eu toate drepturile avute, grupa A 18, tip 27, eu salariul de lei lunar eu 4 gradatii, conform art ai 4 din deer& tul-lege pentru abrogarea masurilor anti-evreesti, publicat in Monitorul Ofic:01 Nr. 294 din 19 Decemvrie 1941: Salariul Il va primi cu incepere dela 23 Mai La veehimea in eerviciu se adaugti timpul dela data indepartarii piing in momentul reprimirii n serviciu. Timpul in care a fost indepartat din servicin va fi socotit ess timp util la pensie, fära a fi obligat si verse yrea retinere la Casa Pensiilor. 1dem NI' din 16 Julie 1945, se ravine asnpra deciziei ministeriale Nr din 30 Iunie prin care d-1 dr. MihAescu Anton, medic primar la fostul sp:tal de boll mintale din CernAuti, utilizat la Spitalul Central de boli mintale j nervoase din Bucuresti, a feet ineadrat medic primar la Spitalul de alienati din Sighet, In sensul eä d-sa ramane niai departe utilizat la Spitalul de boli mintale din Bueuresti ((Serv. V lueratori), hind platit dela art. 61 credit. acordat pentru personalul provenit din Basarabia riisnas neincadrat. Idem Nr din 12 Iulie se fac urmatoarele reprimiri in servipe data imediat posberioara publieiirii prezentei deeiziuni in Menitarul Oficial, i anume: D-1 inginer GAO Teodor, se mega In servfciu, in post vatant de in-' giner ordinar el. III, A 10/25, la Institutul de igien i sanatate publieä din D-ra CiobAneeou Maria. fosta dactilograf& Mr g. gradatie la Sanatoriul Mangalia, se repr:meate in serviciu in ace- MO cantata, in pest vacant de dactilografä färä gradatie, A 40135, la Spitalul de Stat din R.-Veleea. Idem Nr din 14 Julie 1946, d-1 IThrsan Tulin, mecanic el. III la fostul Servieiu sanitar al oraaului Cornäuti. se reprimeste In servicin, pe data imediat posterioara publicarii prozentei deeizami In Monitorul Oficial, In poet de mecanic el.. IV, grupa C 8, tip 11, cp malariu de lei bruto lunar, la Spitalul Oentral Arad. 27

28 6242 MONtTORITL OFICIAL (Parfait Nr Tulle 1945 Meta NI% din 6 hule se rectifici, daa12ia ministeriatii NI% j6,31 5 din, 26 Mai prin care d-i r. Be Itota Dumitru a fost numit pro, /vizoria, pe zlua de 1 Innie 1915, media seanuallar la servicial endoerinologie de Centrul de igieng mintala din Bacarasa, fiind platit din post de medc da plasi sanitark in sensul a se aonsidarg qiumit pe acteaai data si In aceleaal is Clinica de endocrinologie dg Jja Spibalul Colentina din Bucuresti. Pin deeizia laspectoratului general isanita.r al regianel XI-a, Ga1ai, Nr. 529 din 1945, a'a acordaf gradatia 5-a d-dul Ian Chi haia, afielant sanitar la spitaial R. Sárat, eu ineepere dela 1 Aprilie 1945 Mein Nr. 528 dm 1945, acordat gradatii eu incepere dela 1 Aprilie 1945 personalului sanitar auxiliar din jade rovurlui. Patna i municipiul Galati, in conformitate eu elispozitianile aat. 201, 213 i 222 din legaa de organizare sanitarg, dupg cum urineazil: Damitru Enaehe, agent sanitar Ccgradatia 4; Constantin Dana, agent sanrar, oraa Focaani, gradatia 1; Ion SarghintA, agent sanitar, Patna gradatia 3: Dmnitru Cristian, agent -.;anitar, Patna, gradatia 3; Singhitta Ar-,gintearn, Me*, jud. Putna, gradata I; Aurica Popeaeu, moasa, jud. Patna, gradatia 1; Damara IMantaic. rnoasa, 5ad. Patna, gradatia 3; Margareta Diaconesau, monsa jud Putna, gradatia I; Rgdita Anghel moasd, jud Patna, gradatia I; Victoria Plopaanu me*, jut. rutna, gradatia I; Eugenia karma, measa, '511d. Patna, gradatia 4; Maria Negoifi, Rho*, jud. Patna, gradatia 2; Prieop rostandacle ofielant spiral. Profet Salad. Focsani, gradatia 3. Din municipiul GaIai ageatii: EftimM OhUorghe, gradatia: 5; Manolaeho Gri- 'gore, gradatia 3; Creazg Lazar, gradatia rr4; mow/al:or : Teodon, Patriahe, garantia Erofelia Chirculesen, gradatia 3; Ftlofteia Ghaorghiu, gradatia 1. MINISTERUL MUNCH Noi, ministru aecretar de Stat la Departmental Muncli, Avan t! vodem dispozitiunile art 4 ter din legea Nr. 216 din 29 Martie Avand in vedere interesul Deeidara 'Ara 1. Comislunea pentru reduterea amunilor previtztita de art. 4, bar. din legea Nr, 216 din 1945, al inatitaili prin. deeizia Nr din 13 Apritie 1945, va ava, In phis nriniitoarede, examina aeineinicia proceseler verinle a%t sib mortal dovesilor, rat pi sub raperfil Uttaror coretitiot tan% pe tare trebvie le intruneascii procesale verbale, autând care ai litinuriri a- gentului constatator sau eventual cercetarii administrative. 2. Va puaea sg avertizeze la clasarea sau aefacerea procoselor verbale, In tazal cand aceatea nu sunt intocmite oonform disp o z itiunil or Co dului de procedura fiscala. Aceste avize au caracter consultativ si vor fl prezenfate odatil u procesul verbal pentru aprobare, conform dispozitiunilor legii inentionate mai sus. Art. 2. D-1 director general al Fondulal Muneil este Insareinat cu aducerea la indeplinire a nrezentei deciziani. Data la 12 Tulle Miaistru, Lotar Ritlarmut Nr Prin dacizia ininisteriala Nr din 17 Iulie 1945, d-1 Pinta Hearieh, se numeate membru. in ComisM InterimarA a Oficiului judetean Turnu Severin, pendinte de Camera de mama; Craiova, ea rereprezentant al functionarilor partieulari, In load d-lui Stroe Dancea, pleeat din loealitate. 'darn Nr din 5 Lille 1945, d I ITaliuc Teador se angajeazá,, pe data prezentarii Ia seaviciu, pang, la _finale.exerci-- tiului 1945-'94, ai lii conformitate cit dispozitiunile art.. 17 din lagea rnsurihr finarmiara axeoptionala om de servicin diurnist la Comisia Superloarli de Arbitraj, datasandu-se pa aceeasi data la Directia contabiljtuiii fondului muncii, armand a fi retribnit cc o diurng fix4, lunarg de lei 22000, plus indernnizat;a de seumpata acordata la 1 Mai 1945, de lei 9.800, in local d-nsi Popestu Ana, 1A3atil In poiuibi1itte pa data de 25 Aprilie Plata se va face din bugetul Foamlui Mau Mrà alt drept la indemiizati,-; le saumpete, dune saa ajutor MINE Nr din 5 Julie 1945, d-na Mau. Elena se angajeazga pe data pre zentarii la post, pang la finale exereitiului 1945'946 5i in conformitate ca dispoz: tiunile art 17 din legea másurilor financiare exceptionale, impiegata, diurnista la Ciminal de,arte Grafice" din Bum reati, datualndu-sa pe aaeeasi data la Servieiul invatilmantului mancitorase, ar mand a fi retribuitg ca o diurna fix6 lunail de lei plus indentnizatia seumpete azordati la 1 Mai 1945, de lei 14100, In locul d-iii Gbeorghin Stan, trocif sacral-21r contabll la Cluninul de uceninl ',Arta Grafice" din Bucuresti Plata no Ira face din bugetul Fondale Mtmcii, Uri alt drept la indemnintia seamatili glaia eau atttar fasylotir. Idem Nr din 9 lulm 1945, inoeteazii pe data prezentei dieiziuni dataaarea la Inspectoratul Mandl Iasi, a d-lui Ion N. Manolache, sef de birou cu 1 gradatie la Camera de Munai Canatanta MINISTERUL ASISTENTEI ASIGCRARILOR SOCIALE Noi ministru secretar de &tat la Departamentul Asisterrtei AsigurArilor Sociale. Avand in vedere necesitatea functionarii tn intreprinderile industrial al conrerciale a unor servicii medicale care si coaespanda taturor necesitatilor curative si mai ales preventive in ampul muncii; Conaiderand faptul cá salariatii acestor intreprinderi formeazg importante colectivitati, supuse actiunilor noivu ale mediului profesional ai. punând variafe problems medito-sociale pentru a cgror aezolvare este necesar un corp medical specializat in fizio-patologia muncil organizarea igienei mediului de mama,. Decidem: Art. i. Cu incepere dela 1 Noemvrie nu vor mai fl autorizati a fune- Vona ea medici de intaeprinderi, cleat dootoril in medicina, posed-and cartifica- Cal de absolvire a until curs de specialitate in problemele medicinal preventiva fizio-patologiei man:ell i organizarii Asigurgrilor Sociale. Vor face exceptia dola aceasta obligatinna medicil -earl au absolvit un curs de specializare ca Art. 2. D-1 director al medicinal din Casa Centralg a Asiguarilor Soeiale este insgrainat cc aducenea la indaplanire a dispozitiunilor prezentei deaiziuni, cum si ea organizarea cursurilor de specializare pravgzate la art. 1, in ane seep va face toate demersurile la fornrile in drept. Datg la 9 Line 1945 Ministru, Prof. Ing. Gh. Nicolan Nr Prin decizia ministerialg Nr din 13 Julie 1945, se face armatoarea miacare de pemonal auxiliar sanitar la Casa Asiguarilor Soeiale Câmpina, pe data imediat urmatoare publicarii in Monitorul a prezantei decizinui: D-na Cretn Elena, actuala moaaa spital la Casa Constanta, se transfera diva, curare la Casa Asigurgrilor Sociale din Campina, Dispensarul Azuga, In aceeliai calitate, in local d-nei Simionescu Maria, care se transferá la Dispensarul Bâ'icol, in locul d-rei Avram Alexandra Ecaterina, are se considera demisionatg pan tru neprezentare la post. Idem Nr din 4 Iulie 1915, d-1 dr. Chiorpaa Laziir, medic consultant ou titlul provivoriu la Dispensarul Mihail Ghica", pendinte de Casa Asigurárilor Sociale Nr 1 Bucuresti, se considerft demisionat pe data de 1 Marfe Ma Dewy, nepreaentare la Walt. 0,(t7,,,

29 21 Julie 1945 MON ITORTYL OFICIAL (Partea I) Nr COMUNICATE I CIRCULARI MINISTERIALE MINISTERUL RNA NTELOR DIRECTIA GENERALA A DATORIEI PUBLICE TAB LOU cu numerele tinurilor de renlä 5 4 din 1933 Reangajati--amortizate la 1 lunie 1945,pentru seadenta de I Mix 1945, prin cumpeireiri conform legii 251 diu 16 Aprilie 1943, publicat In Monitorul Nr. 92 din 19 Aprilie Valoarea nominatá totala Lei tithiri a Lei fieeare = Lei cup. I. I cup. I. I cup I. I cup cup I. I , T. I cup I. I cup, I. I cup »» # I cup I. I , cup / I. I cup. I. J cup I. I cup I. L cup , cup L I. I H

30 6244 MONI1ORIII1 OrIp1411 (Pages I) Etc o - I' 1" il569-5'76 M cup. I. I , ; e cup j I. I cup. I. I cup , cup L I I. VII cup. L L sp cup L VII s, , ' a2.889-, ; ; ; , i cup L VII , $ ; cup cup I. I. 945 I. L ; , titturi a lei fieeare = Lei cup. I.I cup cup cup cup. 1.1, cup ; 2, cup cup f cup cup , cup cup. 725 cup. I. I cup cup cup cup cup cup cup cup cup cup cup , oup,, 424 cup

31 21 In lie 1945 VONITOIILTL OFICIAL (Partea I) Nr ' : H , cup LI cup I. I , cup I. VII , cup I. I , , , , cup , VII cup, J. L Titlurile care nu au rnentionat n tablou cuponul, poarta atmat cuponul de 1 Iulie 1945 i urmátoarele. lifinisterul EDUCATIEI NATIONALE Rezultatul concursulni de translatori tinut la Edueatiei Nationale in ziva de 10 Iulie 1945, pentru ocuparea unui post de, tranlator de DOA rusa, vaeant la Directia Oficiului de Studii Surguci Claudia. lioentiat& in drept,, routdia cu media 7,83; ANUNTURI JUDICIARE MINISTERUL JUSTIT1E1 Direetiunea judiciard publica acensta conform art. 11 din legea asupra numelui, spre *flints acelora care ar voi sa faca opozitinne In termer prevarut de alineatul II al ilsului ar. ticol, D-1 Nlcolae C. Papuc, 14iocut la 8 Aprilie 1911 in coin, Mihgesti, jud. Muscel, domiciliat in Bucureqti, strada Putu1 To, nola Nr. 38, cartierul Mandravela, a fik5. citt cerere acestui minleter do a fi auto.. rizat 64 schimbe numelc eau patronimic de Palm. in acela do Phunescu, epre a t3.0 nurni Nicolas C. flunct4cu. D-1 Ilie G. Artin, ofeur la Soc. Creditul Minier, domiciliat In Moroni, judet,u1 Prahova, a filcat cerere accetui 31

32 -624. ininiateraie..fi -auterlzat si sehlmbe niunele eau leatrenimicede Artin in 'stela ride Gheorghiu, eprer a, Se nui iiie G. ;Gheorghiu. Stollen T. iferea, domic. rloiesti, strada C, T. Grigorescul Nr. 7, a reicut eerera acestui minister de a ft auorzat: ea schimbe munele &gee patronimie de Herea In acela de Teodoreecu, spre a se numi Stollen T. Teodorescu, D-1 limy Fl. BarbAlatii, Misc. bi o- rasul Alexandria, di Toleorman, la 4 Mulie 1906, domiciliat In Bucuresti, str. ralexandru I. Gaza Nr. 70, a Scut cerere acestai minister de a fi wutorizat eg sehimbe numele su patronimic de BarbIat In acela de Marinestu, spre a se fiumi Iacov F1, Marineseu. 7_ D-1 Iosef-Bruno Katz, näsent la 17 funie 1911 in emieuni Bojan, sad. Cermäuti, domiolliat In fbueureeti, 13-dui 13rAtianu Nr. 30 ap. 23, a faeut cerere acestui minister de a fi autorizat sii sehimbe ueumele sin patronimic de Katz, in aoela de Claudian, spre a se trimai losef Bruno Claudian. Prin deeretel Nr din 2 iulie 1945, s'a Ineuviintat ea d-1 Glieorghiev, T. Teodor, Iniscut In comtena Con:irate dud, Tighina, la 1 Lillie 1906, si sehimhe numele sän patronimie de Gheorghiev in acela de Gheerghiu, spre a se name Teodor T. Gheorghin. Dos, Nr. 5/3176/941. Parehetal Tribitnalului Cluj primul procurer al Tribunalului PM, in conformitate eu dispozttiunile itrt. 3 din D. ii. Nr , publicat In isionitonr1 Oieia1 Nr. 295 din 14 De,- 0entyrie 1940, invitgin oriee autoritate 03e &tine im extras sari alte inscrisuri; tert le &pull imediat la Grefa Tribune:, iului Cluj, ei ore% perseanä care posedä Ineerisuri sau cunoaste pe petitio- *tare Eeaterina Mooann, arise. flaneea, it1:45 OneeSell In corn. Chipereenii-de-Jos, Orhei, sg se prezinte neintarziat la arehetul Trib. Cluj, pentrn a da relatii precise en privire la starea divilìi celei de mai sus. Nr , Des. Nr. 11/945. coausumea pentru constatarea conditiuullor de naturalizare ai recunoaqtere D-I Sichilev Ivan Tordan, domielliaf Buieuresti, vos. Vitatt Nr. 154, a fäe but cerere acestui mihister pentra se acorda cetiiptelia româng. Pria eerere petitionarul errata di bef4 snpus bulgar, de profesiune gradinari atisout in comuna Toditnetzi-Bulgarke' Monitored DHOW II ImprImerlfle &staid ' ILMPRIMERIA CENTRAL& SONITORIIL AVIOIAL Nr Iutie 1945 de religiausartodox, venit i stabilit Ift VA till anal Conffirm art. 49-elin.legea privitoare ie, dobáudirea i pierderea nationalitge rostâne, publieg *coasts, spre etiinta acelora care ar voi s feel inttimpinare, potrivit art. 20 din zisa. lege- Dos. Nr. 235' Nat./945. ORDONANTE DE CONTUMACIE Curtea Martiaie a Diviziei 9 Inlanterle Noi, colonel magistrat Pavel Cornel, presedintele Ourtii Martiale a Diviviei 9-a infanterie, Având in vedere deciziunea d-lui general ecenandant al Oomandamenteelai Militar al Dobrogei Nr. 603 din 11 Ae prilie 1e45, prin care caporalua Plintea ion, etg. 1943, din Beg. 2 Greinkeri, eompania 114, a feet trimis In judeeata Ourtii Martiale a Diviziei 94 infanterie, pentru crime de furt ealificat, prev. r,4i pen. de art. 524, pet. 2, lit. b, din %- dull penal ei art. 1, pet. 12 din lieges; Nr. 509 din 1943; Având in vedere eg numitul eaporal nu s'a prezentat la formalit4ile prevgzute de art. 254 din eodul justitiel mi- Mare; Avand in vedere ea susnumitalui I s'a fixat termen de judecati pentra zirta de 31 %lie 1945, Ordougm: Ca caporalul Pfintea km, etg. 1943, ote u1tiniïa1 domie. euneseut in Pitesti, str. Brärtianu Nr. 60, sä,' se prezirrte la Onrtea Martialg Clonsta4s, oa eel patin 10 zile inaintea termenului preväe zut in erdonauta de fat.g, pentra a Ina ciinotii4 die termenul de judeeatii pentra i se indeplini formalitatile pre- Amite de art. 254 din codul justitiei militare; unoserlied ea in caz contrariu ye fi judeeek in contumacie conform art. 364, 365 ei 306 din codul justitiei milkare. Prezenta ordonantil va fi afisatä, la ukienul domiciliu al susuurautnlui, la use Curtli Martial% de aseenenea va fi treeutii, in ordinul de zi al cornandamentalui de care depincle aceastä Ourte Martialä, j va fi puhlieat in Menketul Data la 10 lake Preqedinte, Colonel mag. Pavel Corner Dos. Nr. 019/945. eolonel magistrat Pavel Cornel, pre"sedintele Ourtii Martiali a Diviziei 94 Infanterie, ra:vánd In vedere deciziunea d-lui general comandanf al Comandaaneptaini Mititer al Dobrogei Nr din 23 Aprilië 1945, prin care acuzatii soldati Biciod Re Sava, etg. 1939, din Seoala Ofiteri de OaVitierie Targoviete i Nieolae T. Mihai, cbg. 193,9, din Reg. 6 VAngtori. au foet trimid lui judeesta Curtii Martiale a Diviziei 9 Infanterie, pentru mi de furt In timpul orariului aò ea. muflaj, prey. i pen. de art. 524, 525 din, oodul penal ei legea Nr. 509 din 1943; Având in vedere eh* num#ii nu le.= prezentat la formalitiitile previlzute de art. 254 din eodul justitiei militare.; Având in vedere eg susnumitilor s'an fixat termen de judecatii eentra ziva de 31 Tulie 1945, Ordontun: Ca, -SC1123,94ii soldati Bieioe -Hefty*, Nicolae T. Mihai, ambii cu ultimul docunoseut in com. Jurilofca, iudetul Tuleea, BA' se prezinte lo. aeeastii Curt Martialg, en eel patin 10 zile inaintea termenului de judeeatg prevrteut in.0rdonanta de fat,a, pentru a Ian ennoetintii de termenul de judeeatil ei a se ladeformalitatile prevazute de airf. 254 din codul justitiei militare; cunoschnd cà n eaz eontraru vor fi judarag lu contumacie conf. art. 364, 366 i 366 din oodal justitiei niilitare. Prezenta ordonantg. va fi afiat la Ultimul domieiliu a susnureitiler, la luta nea Curtii Martiale; de asemenea va li trecutg, in ordinal de zi al Comandae mentului de eare apartine aeeasta Carte Martialg i va fi publicati In MOnitorul Oficial. DatA la 10 tulle Préledinte, col. mag. Pavel Carnet. Grefier, plot. Milaileseu Dos. Nr. 835/945. MANDATE DE ADUCERE Curtea Martial a Corpulut VII Terltorial In numele legii si al M. S. Regelui. Mihai I, Noi, colonel magistrat Bileanu Petro, presedintele Curtii Martiale a Corpului yri Teritorial, In virtutea art. 193 ei Tag din codul justitei militare, Mandilm i ordonlim tuturor agentilor fortei publiee, militare conforme legii, aductind inaintea acestai, Curti Martiale in ziva de 30 August 1946, ora pe loeot. rez. Trandefir Gheorghe, fost in Bat. 15 Expl. Badna- 'Axed, eu domieiliul neounoseuf, eviaeulpat. pe toti depozitarii puterii publice, militare i civile, egrora li ya ult.% aeest mandat, a da mbigeelt ajutor pentru executer% lui. Dat la 4 Iulie Nr, Dos. Nr /94*, Dfreetor general AlillilL BALAGEAND

MONITORUL OFICIAL PARTEA 14E01/, DECRETE

MONITORUL OFICIAL PARTEA 14E01/, DECRETE Anni Mil Nr. -^ 1 E 120 LEI EXEMPLARUL Marti 9 Octomyrie 1945. A T Cfl MONITORUL OFICIAL PARTEA 14E01/, DECRETE JURNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTRI, DECIZMNI MINISTERIALE, CONIUNICATE, ANUNTURI JUDICIARE

More information

REGATUL ROMANIEI MONITORUL,_OFICIAL. liartea I-a DECRETE ANUNTUIU JUDICIARE (DE INTERES GENERAL) publici 1.

REGATUL ROMANIEI MONITORUL,_OFICIAL. liartea I-a DECRETE ANUNTUIU JUDICIARE (DE INTERES GENERAL) publici 1. r -.An] CXIV Nr. 174. 500 LEI EXEMPLARUL Marti 30 Tulle 1946. REGATUL ROMANIEI _ MONITORUL,_OFICIAL liartea I-a DECRETE jumiile xiticonsiliului DE MINI,TRI, DECIZIUNI NumstimittiAtt-CO*411.ilICATE, ABONAMENTE

More information

PARTEA LEGI, D ECRETE. UNTURI judiciare (DE INTERES GENERAL) Desbaterile DECRETE $1 IURNALP. ALE CONSILIULUI DE MINISTRI IN TARA

PARTEA LEGI, D ECRETE. UNTURI judiciare (DE INTERES GENERAL) Desbaterile DECRETE $1 IURNALP. ALE CONSILIULUI DE MINISTRI IN TARA -wt/ wv14:47e/v Anul CXIV Nr. 255. 800 LEI EXEMPLARUL Sámbätä 2 Noel/writ) 1946. REGATUL ROMANIEI MONITORUL OFICIAL PARTEA LEGI, D ECRETE JURNALE ALE CONSILIULUI DE NUNISTRI, DECIZIUNI MINISTERIALE, CONIUNICATE,

More information

Mecanismul de decontare a cererilor de plata

Mecanismul de decontare a cererilor de plata Mecanismul de decontare a cererilor de plata Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) Ministerul Fondurilor Europene - Iunie - iulie

More information

Evoluţii în domeniul protecţiei copilului

Evoluţii în domeniul protecţiei copilului Evoluţii în domeniul protecţiei copilului Aplicarea politicii de dezinstituţionalizare a copiilor, fie prin reintegrarea lor în familia naturală sau extinsă, fie prin înlocuirea măsurii de protecţie de

More information

Sylvain Guillaumet Composer, Interpreter, Teacher

Sylvain Guillaumet Composer, Interpreter, Teacher Sylvain Guilumet Composer, Interpreter, Teacher rance, Châteauroux About the artist Musician, composer and author, he multipes the musical experiences, both in the interpretation of the writing Today,

More information

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom RAPORT DE PIA?Ã LUNAR MARTIE 218 Piaţa pentru Ziua Următoare

More information

STARS! Students acting to reduce speed Final report

STARS! Students acting to reduce speed Final report STARS! Students acting to reduce speed Final report Students: Chiba Daniel, Lionte Radu Students at The Police Academy Alexandru Ioan Cuza - Bucharest 25 th.07.2011 1 Index of contents 1. Introduction...3

More information

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip 26/07/2015 Download mods euro truck simulator 2 harta Harta Romaniei pentru Euro Truck Simulator

More information

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR:

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR: NOUA STRUCTURĂ a Ch League Pe viitor numai fosta divizie A va purta numele Champions League. Fosta divizie B va purta numele Challenger League iar fosta divizie C se va numi Promotional League. CHAMPIONS

More information

SAMPLE KYRIE. Dm (Em) Dm (Bm) (Bm) (G) (Em) (Bm) (D) Chri ste. ri e e. son. ri e e lé. Gm7 F (G) Gm7. (Bm) (Em7) (D) (Em7) (D) son. Chri ste.

SAMPLE KYRIE. Dm (Em) Dm (Bm) (Bm) (G) (Em) (Bm) (D) Chri ste. ri e e. son. ri e e lé. Gm7 F (G) Gm7. (Bm) (Em7) (D) (Em7) (D) son. Chri ste. KYRIE Capo 3: () m () m () m () m () m () () B e e (7) m7 lé () m () m lé son. Ky r e e () son. Chr ste SMPLE Text: raduale Romanum, 1974. Musc: Chant Mass; raduale Romanum, 1974; gutar acc. 1995, OCP.

More information

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%]

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%] Piaţa pentru Ziua Următoare - mai 217 Participanţi înregistraţi la PZU: 356 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 264 Număr mediu de participanţi activi [participanţi/zi]: 247 Preţ mediu [lei/mwh]:

More information

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice "Îmbunătăţirea proceselor şi activităţilor educaţionale în cadrul programelor de licenţă şi masterat în domeniul

More information

C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge

C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge C.. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge Lista lucrarilor publicate in reviste cu factor de impact calculat si scorul relativ de influenta cumulat lucrarii Tipul lucrarii (e.g. articol) revistei revistei

More information

FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI GAZELOR

FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI GAZELOR RAPORT PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENȚI AFERENT ACTIVITĂȚII DIN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 LA FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI ŞI GAZELOR Date minimale 1. Prezentul raport a fost

More information

CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente. VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET

CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente. VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET Str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2-4, Sector 1, CAIET DE SARCINI Obiectul licitaţiei: Kick off,

More information

The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 2018

The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 2018 The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 08 Problem. Prove that the equation x +y +z = x+y +z + has no rational solutions. Solution. The equation can be written equivalently (x ) + (y ) + (z ) =

More information

Information for Authors Submitting Manuscripts

Information for Authors Submitting Manuscripts Economic Insights Trends and Challenges Vol. I (LXIV) No. 3/2012 123-127 Information for Authors Submitting Manuscripts General Requirements The journal Economic Insights - Trends and Challenges (formerly:

More information

Evoluția pieței de capital din România. 09 iunie 2018

Evoluția pieței de capital din România. 09 iunie 2018 Evoluția pieței de capital din România 09 iunie 2018 Realizări recente Realizări recente IPO-uri realizate în 2017 și 2018 IPO în valoare de EUR 312.2 mn IPO pe Piața Principală, derulat în perioada 24

More information

Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Valerica Baban

Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Valerica Baban Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Sumar 1. Indicele de refracţie al unui mediu 2. Reflexia şi refracţia luminii. Legi. 3. Reflexia totală 4. Oglinda plană 5. Reflexia şi refracţia luminii în natură

More information

ANDREI GHE. STEFAN-COSTACHE

ANDREI GHE. STEFAN-COSTACHE ANDREI GHE. STEFAN-COSTACHE CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume şi prenume ANDREI STEFAN Adresă Str. Costieni Bl C4, et 2, ap 11 Rîmnicu Sărat, jud. Buzău Telefon 0238568640/0728901637 Fax 0238568640

More information

NOTA: se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii.

NOTA: se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii. 2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal sau altele asemenea,

More information

Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii

Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii www.pwc.com/ro Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii 1 Perioada de observaţie - Vânzarea de stocuri aduse în garanţie, în cursul normal al activității - Tratamentul leasingului

More information

Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate

Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate 3 noiembrie 2017 Clemente Kiss KPMG in Romania Agenda Ce este un audit la un IMM? Comparatie: audit/revizuire/compilare Diferente: audit/revizuire/compilare

More information

DE CE SĂ DEPOZITAŢI LA NOI?

DE CE SĂ DEPOZITAŢI LA NOI? DEPOZITARE FRIGORIFICĂ OFERIM SOLUŢII optime şi diversificate în domeniul SERVICIILOR DE DEPOZITARE FRIGORIFICĂ, ÎNCHIRIERE DE DEPOZIT FRIGORIFIC CONGELARE, REFRIGERARE ŞI ÎNCHIRIERE DE SPAŢII FRIGORIFICE,

More information

Având în vedere: Nr. puncte 1 pe serviciu medical. Denumire imunizare. Număr. Nr. total de puncte. servicii medicale. Denumirea serviciului medical

Având în vedere: Nr. puncte 1 pe serviciu medical. Denumire imunizare. Număr. Nr. total de puncte. servicii medicale. Denumirea serviciului medical CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ORDIN privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 571/2011 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea

More information

Subiecte Clasa a VI-a

Subiecte Clasa a VI-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii

More information

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin: ORDIN Nr. 2800/2017 din 20 octombrie 2017 pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată

More information

NEGATE'. ItOlkIlANIx. I. PARTEA i-a D ECRETE ANUNTURI JUDICIARE (DE INTERES GENERAA)

NEGATE'. ItOlkIlANIx. I. PARTEA i-a D ECRETE ANUNTURI JUDICIARE (DE INTERES GENERAA) O AWL-la:411T. Anul CXV Nr. 176 10.000 LEI EXEMPLARUL Luni 4 August 1947 OHM. -111111111 NEGATE'. ItOlkIlANIx. I MONITORUL PARTEA i-a D ECRETE JURNALE ALE VONSILIULUI DE MINISTRY, DECIZILTNI MINISTERIALE,

More information

Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 -

Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 - Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 - Barionet 50 este un lan controller produs de Barix, care poate fi folosit in combinatie cu Metrici LPR, pentru a deschide bariera atunci cand un numar de

More information

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC ArcelorMittal Tubular Products Iasi SA EN 10217-1 teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC Page 1 ( 4 ) 1. Scop Documentul specifica cerintele tehnice de livrare pentru tevi EN 10217-1 cu capete

More information

VEN, SALVADOR. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ # œ œ œ

VEN, SALVADOR. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ # œ œ œ INTRODUCCIÓN / INTRODUCTION q = c 84 4 2 # /E / /B # 4 2 n # 6 10 / B N 6 # /E / / /B /E. # J.. J # n # 14 B VEN, SALVADOR (El Dios Paz) Savior Lord Coro al SATB, Canr, Asamlea, lauta, Ooe, Trompeta en

More information

(Small Group Sydney, Emma, Carson, Lucas) What ya gonna do when the lake goes dry, honey What ya gonna do when the lake goes dry?

(Small Group Sydney, Emma, Carson, Lucas) What ya gonna do when the lake goes dry, honey What ya gonna do when the lake goes dry? The Crawdad Song You get a line and I ll get a pole, honey You get a line and I ll get a pole, babe You get a line and I ll get a pole, and we ll go down to the crawdad hole, honey sugar ba-by mine Sittin

More information

VLAD-CRISTIAN SOARE - avocat definitiv

VLAD-CRISTIAN SOARE - avocat definitiv Informații personale Dată naștere: 17.04.1989 Localitate: București Telefon: 0745 512 512 E-mail: vlad.soare@soare-legal.ro VLAD-CRISTIAN SOARE - avocat definitiv Calificări Avocat definitiv în Baroul

More information

Great Is the Love/Hay Gran Amor. Jaime Cortez. Unison Keyboard

Great Is the Love/Hay Gran Amor. Jaime Cortez. Unison Keyboard 887 OCP sheet music Great Is the Love/Hay Gran Amor aime Cortez Unison Keyboard The material that you have requested is copyrighted. Copyright la requires you to obtain a license from the copyright holder

More information

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N Pentru a putea vizualiza imaginile unei camere web IP conectată într-un router ZTE H218N sau H298N, este necesară activarea serviciului Dinamic DNS oferit de RCS&RDS, precum și efectuarea unor setări pe

More information

Citadela Eseu Naţional de Rezistenţă din Ardealul de Nord. În 1943 este urmărit de Gestapo-ul german. Se refugiază din Cluj la Deva, unde cunoaşte familia Petru Groza. În martie 1945, pentru o scurtă perioadă,

More information

British-Romanian Week, Bucharest, 8-13 May 2017

British-Romanian Week, Bucharest, 8-13 May 2017 1 British-Romanian Week, Bucharest, 8-13 May 2017 Săptămâna româno-britanică, Bucureşti, 8-13 mai 2017 Lidia Vianu s Students Translate MTTLC Masterclass de Traducere Literară Găzduit de ICR 2 Sunday 7

More information

Ioan Dobrinescu Arranger, Composer

Ioan Dobrinescu Arranger, Composer Ioan Dobrinescu Arranger Cooser Roumania Bucharest About the artist Ioan Dobrinescu was born in 1960 and studied the violin at the George Enescu Music High school and then coosition at the University o

More information

Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU

Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU Controlul versiunilor - necesitate Caracterul colaborativ al proiectelor; Backup pentru codul scris Istoricul modificarilor Terminologie și concepte VCS Version Control

More information

ketiattdj. ROMANIEI PARTEA Lak LEGI, DECRETE A NILINTURI IVDICIAPE (DE If% TERES GENERAL) uesbater I e sprisment. rudecatoriilor 240 PAduri dela

ketiattdj. ROMANIEI PARTEA Lak LEGI, DECRETE A NILINTURI IVDICIAPE (DE If% TERES GENERAL) uesbater I e sprisment. rudecatoriilor 240 PAduri dela Ann] ntit Nr 243 120 LEI EXEMPLARUL Miereuri 24 Octonwrie 1945 ketiattdj ROMANIEI MONITO L OFICIAL PARTEA Lak LEGI, DECRETE JURNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTRI, DECIZIUNI MINISTERIALE, COMUNICATE, A NILINTURI

More information

Prima. Evadare. Ac9vity Report. The biggest MTB marathon from Eastern Europe. 7th edi9on

Prima. Evadare. Ac9vity Report. The biggest MTB marathon from Eastern Europe. 7th edi9on Prima Evadare Ac9vity Report 2015 The biggest MTB marathon from Eastern Europe 7th edi9on Prima Evadare in numbers Par%cipants subscribed 3.228, 2.733 started the race and 2.400 finished the race 40 Photographers

More information

CERERI SELECT PE O TABELA

CERERI SELECT PE O TABELA SQL - 1 CERERI SELECT PE O TABELA 1 STUD MATR NUME AN GRUPA DATAN LOC TUTOR PUNCTAJ CODS ---- ------- -- ------ --------- ---------- ----- ------- ---- 1456 GEORGE 4 1141A 12-MAR-82 BUCURESTI 2890 11 1325

More information

A d r i a n C L E N C I S I A R P r e s i d e n t

A d r i a n C L E N C I S I A R P r e s i d e n t www.siar.ro A d r i a n C L E N C I S I A R P r e s i d e n t 1/12 17.10.2018 Founded in january 1990 SIAR is a professional organization of engineers working in the field of automotive and transport engineering

More information

Updating the Nomographical Diagrams for Dimensioning the Concrete Slabs

Updating the Nomographical Diagrams for Dimensioning the Concrete Slabs Acta Technica Napocensis: Civil Engineering & Architecture Vol. 57, No. 1 (2014) Journal homepage: http://constructii.utcluj.ro/actacivileng Updating the Nomographical Diagrams for Dimensioning the Concrete

More information

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Precizările din 25.05.2007 referitoare la dispoziţiile art.45 şi art.49, respectiv ale art.80 şi art.83 din O.U.G. nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

More information

MARUTHI SCHOOL OF BANKING (MSB)

MARUTHI SCHOOL OF BANKING (MSB) MARUTHI SCHOOL OF BANKING (MSB) REASONING APTITUDE NUMBER TEST Directions-(1-15): Study the given information carefully and answer the given questions: 518 849 365 783 291 1. If the positions of first

More information

bvparm2006.cif bvparm2006.cif Printed by Ram Seshadri

bvparm2006.cif bvparm2006.cif Printed by Ram Seshadri Jan 19, 09 9:48 Page 1/26 ACCUMULATED TABLE OF BOND VALENCE PARAMETERS Data_BOND_VALENCE_PARAMETERS_2006 05 02 bvparm2006.cif BVPARM.CIF _audit_conform_dict_name cif_core.dic _audit_conform_dict_version

More information

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IAŞI FACULTATEA DE GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE DEPARTAMENTUL DE GEOLOGIE

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IAŞI FACULTATEA DE GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE DEPARTAMENTUL DE GEOLOGIE UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IAŞI FACULTATEA DE GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE DEPARTAMENTUL DE GEOLOGIE Bulevardul Carol I, nr. 20A / 700505, IAȘI Tel/Fax: +40 232 201462; geology@uaic.ro SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC

More information

RED LION PLAZA. property highlights. stats. get in touch. RED LION ROAD & ROOSEVELT BOULEVARD PHILADELPHIA, PA

RED LION PLAZA. property highlights. stats. get in touch. RED LION ROAD & ROOSEVELT BOULEVARD PHILADELPHIA, PA RED LION ROAD & ROOSEVELT BOULEVARD ±,8-0,000 SF AND PAD SITE FOR LEASE JOIN property highlights. Located in dense Northeast Philadelphia Flexible sizes on a high visibility outparcel Strong surrounding

More information

2nd International Conference for Doctoral Students

2nd International Conference for Doctoral Students 2nd International Conference for Doctoral Students IPC 2015 CALL FOR PAPERS June 5-6, 2015 Lucian Blaga University of Sibiu Sibiu, Romania CONFERENCE AIM The purpose of the conference is to provide to

More information

Mary Poppins Medley (3 Part)

Mary Poppins Medley (3 Part) High 8 1 17 q=175 [A] 1 If you want this choice po -sit-ion Have a cheer- y dis- po- si-tion ros- y cheeks No warts. Play games, all sorts You must be kind, you must be wit- ty ver - y sweet and fair-

More information

MASS OF SAINT ISAAC JOGUES

MASS OF SAINT ISAAC JOGUES MASS OF SAINT ISAAC JOGUES A Comilation Mass By Je Ostrowski SATB SCORES with Otional Accomaniment Pitch Level: SATB Choir CCWATERSHED.ORG/JOGUES LORD, HAVE MERCY Pitch Level: SATB Choir Christ, Christ,

More information

Brașov City Bus Hop-on Hop-off

Brașov City Bus Hop-on Hop-off Brașov City Bus Hop-on Hop-off Descriere / Description 1. Ce înseamnă Hop-on Hop-off Bus? / What does Hop-on Hop-off Bus mean? Hop-on Hop off Bus înseamnă că poți urca sau coborî din autobuz, timp de o

More information

privind rezultatele preliminare ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor 2011

privind rezultatele preliminare ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor 2011 COMISIA CENTRALĂ PENTRU RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI AL LOCUINŢELOR COMUNICAT DE PRESĂ 24 august 2012 privind rezultatele preliminare ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor 2011 Datele preliminare

More information

Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative

Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative Modul de stabilire a claselor determinarea pragurilor minime şi maxime ale fiecǎrei clase - determinǎ modul în care sunt atribuite valorile fiecǎrei clase

More information

Procesarea Imaginilor

Procesarea Imaginilor Procesarea Imaginilor Curs 11 Extragerea informańiei 3D prin stereoviziune Principiile Stereoviziunii Pentru observarea lumii reale avem nevoie de informańie 3D Într-o imagine avem doar două dimensiuni

More information

O Dive Custos. œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ œ œ œœœ œ. au - ri - a - cae do-

O Dive Custos. œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ œ œ œœœ œ. au - ri - a - cae do- Henry Parker Countertenor 1 Countertenor O Dive Custos Elegy on the Death of Queen Mary, Z.0 O di - ve cus-tos au - ri - - a - cae Henry Purcell (19 19) Basso Continuo 7 # # Ó do- mus, O O # # di - ve

More information

PACHETE DE PROMOVARE

PACHETE DE PROMOVARE PACHETE DE PROMOVARE Școala de Vară Neurodiab are drept scop creșterea informării despre neuropatie diabetică și picior diabetic în rândul tinerilor medici care sunt direct implicați în îngrijirea și tratamentul

More information

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 101 conform Regulamentului produselor pentru construcții UE 305/2011/UE

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 101 conform Regulamentului produselor pentru construcții UE 305/2011/UE S.C. SWING TRADE S.R.L. Sediu social: Sovata, str. Principala, nr. 72, judetul Mures C.U.I. RO 9866443 Nr.Reg.Com.: J 26/690/1997 Capital social: 460,200 lei DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 101 conform Regulamentului

More information

THE MEASUREMENT OF MAGNETIC FIELD IN TWO POWER DISTRIBUTION SUBSTATIONS

THE MEASUREMENT OF MAGNETIC FIELD IN TWO POWER DISTRIBUTION SUBSTATIONS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Volumul 62 (66), Numărul 4, 2016 Secţia ELECTROTEHNICĂ. ENERGETICĂ. ELECTRONICĂ THE MEASUREMENT OF

More information

VIRTUAL INSTRUMENTATION IN THE DRIVE SUBSYSTEM MONITORING OF A MOBIL ROBOT WITH GESTURE COMMANDS

VIRTUAL INSTRUMENTATION IN THE DRIVE SUBSYSTEM MONITORING OF A MOBIL ROBOT WITH GESTURE COMMANDS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LIV (LVIII), Fasc. 3-4, 2008 Secţia AUTOMATICĂ şi CALCULATOARE VIRTUAL INSTRUMENTATION IN THE

More information

Olimpiad«Estonia, 2003

Olimpiad«Estonia, 2003 Problema s«pt«m nii 128 a) Dintr-o tabl«p«trat«(2n + 1) (2n + 1) se ndep«rteaz«p«tr«telul din centru. Pentru ce valori ale lui n se poate pava suprafata r«mas«cu dale L precum cele din figura de mai jos?

More information

REGATUL ROMANIEI. PARTEA I-a LE0I, DECRETE JURNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTRI, DECIZIUNI MINISTERIALE, COMUNICATE,

REGATUL ROMANIEI. PARTEA I-a LE0I, DECRETE JURNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTRI, DECIZIUNI MINISTERIALE, COMUNICATE, Arrul CX Nr. 50 15 LEI EXEMPLARUL Vineri 27 Februarie 1942. REGATUL ROMANIEI MONITORUL OFIC1AL PARTEA I-a LE0I, DECRETE JURNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTRI, DECIZIUNI MINISTERIALE, COMUNICATE, ANUNTURI

More information

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4.5.4 şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Data: 28.11.14 Versiune: V1.1 Nume fişiser: Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4-5-4

More information

MS POWER POINT. s.l.dr.ing.ciprian-bogdan Chirila

MS POWER POINT. s.l.dr.ing.ciprian-bogdan Chirila MS POWER POINT s.l.dr.ing.ciprian-bogdan Chirila chirila@cs.upt.ro http://www.cs.upt.ro/~chirila Pornire PowerPoint Pentru accesarea programului PowerPoint se parcurg următorii paşi: Clic pe butonul de

More information

"Ecology of XXI Century Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development"

Ecology of XXI Century Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development Ecological University of Bucharest "Ecology of XXI Century Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development" Proceedings of the International Conference of the Ecological University

More information

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M )

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M ) FLEXIMARK FCC din oțel inoxidabil este un sistem de marcare personalizată în relief pentru cabluri și componente, pentru medii dure, fiind rezistent la acizi și la coroziune. Informații Included in FLEXIMARK

More information

PRIM - MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ

PRIM - MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale

More information

antropomedia revistă de știinţe ale comunicării

antropomedia revistă de știinţe ale comunicării revistă de știinţe ale comunicării revistă de știinţe ale comunicării anul II, nr. 1 (3) / 2011 revistă de știinţe ale comunicării editată sub egida Universităţii Lucian Blaga din Sibiu director fondator

More information

Documentaţie Tehnică

Documentaţie Tehnică Documentaţie Tehnică Verificare TVA API Ultima actualizare: 27 Aprilie 2018 www.verificaretva.ro 021-310.67.91 / 92 info@verificaretva.ro Cuprins 1. Cum funcţionează?... 3 2. Fluxul de date... 3 3. Metoda

More information

Nume şi Apelativ prenume Adresa Număr telefon Tip cont Dobânda Monetar iniţial final

Nume şi Apelativ prenume Adresa Număr telefon  Tip cont Dobânda Monetar iniţial final Enunt si descriere aplicatie. Se presupune ca o organizatie (firma, banca, etc.) trebuie sa trimita scrisori prin posta unui numar (n=500, 900,...) foarte mare de clienti pe care sa -i informeze cu diverse

More information

S.C. Apă Canal S.A. Sibiu Regional Operator for Sibiu County- South Area and Făgăraș Municipality

S.C. Apă Canal S.A. Sibiu Regional Operator for Sibiu County- South Area and Făgăraș Municipality S.C. Apă Canal S.A. Sibiu Regional Operator for Sibiu County- South Area and Făgăraș Municipality Vasile Maier Technical Manager S.C. Apă-Canal S.A. Sibiu The history of S.C. Apă Canal S.A. Sibiu goes

More information

Przesłuchania do chóru "Muzyka zespołu Queen symfonicznie" TENOR

Przesłuchania do chóru Muzyka zespołu Queen symfonicznie TENOR Sorano Alto Tenor Bass "Somebody to Love" Przesłuchania do chóru "Muzyka zesołu Queen symonicznie" b b TENOR Can a ny bo dy ind me some bo dy to love "Bohemian Rhasody" 6 bb n b r n Is this the real lie

More information

ISWC T Amor Real. original vocal version **** in Spanish **** with English translation. Op.2 VOCAL PART

ISWC T Amor Real. original vocal version **** in Spanish **** with English translation. Op.2 VOCAL PART SWC T-077481-2 Amo Re oigin voc vesion **** in Spanish **** with English tanslation Op.2 VOCAL PART oigin voc vesion * * * * in Spanish * * * * with English tanslation Voc Pat AMOR REAL Op.2 Lyics, slation,

More information

D în această ordine a.î. AB 4 cm, AC 10 cm, BD 15cm

D în această ordine a.î. AB 4 cm, AC 10 cm, BD 15cm Preparatory Problems 1Se dau punctele coliniare A, B, C, D în această ordine aî AB 4 cm, AC cm, BD 15cm a) calculați lungimile segmentelor BC, CD, AD b) determinați distanța dintre mijloacele segmentelor

More information

Lege nr. 206/2004. din 27/05/2004 Versiune actualizata la data de 04/11/2011

Lege nr. 206/2004. din 27/05/2004 Versiune actualizata la data de 04/11/2011 Parlamentul Romaniei Lege nr. 206/2004 din 27/05/2004 Versiune actualizata la data de 04/11/2011 privind buna conduita in cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovare @Text actualizat la

More information

A NOVEL ACTIVE INDUCTOR WITH VOLTAGE CONTROLLED QUALITY FACTOR AND SELF-RESONANT FREQUENCY

A NOVEL ACTIVE INDUCTOR WITH VOLTAGE CONTROLLED QUALITY FACTOR AND SELF-RESONANT FREQUENCY BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LX (LXIV), Fasc. 4, 2014 Secţia ELECTROTEHNICĂ. ENERGETICĂ. ELECTRONICĂ A NOVEL ACTIVE INDUCTOR

More information

Bernard Dewagtere Arranger, Composer, Director, Teacher

Bernard Dewagtere Arranger, Composer, Director, Teacher Bernard Dewatere Arraner, Comoser, Director, Teacher France, Erchin(59) Aout the artist More and more eole ask me to make individual arranements or them I'm hay to do it ecause I really like to hel you

More information

The driving force for your business.

The driving force for your business. Performanţă garantată The driving force for your business. Aveţi încredere în cea mai extinsă reţea de transport pentru livrarea mărfurilor în regim de grupaj. Din România către Spania în doar 5 zile!

More information

CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos nr. 6, Sectorul 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +4 021 8900745

More information

Celebrating princesslike

Celebrating princesslike E V E RY T H I N G YO U N E E D F O R Celebrating princesslike On the following pages you ll find amazing ideas for your birthday party R SHARE YOU WITH US C ur io us? F o ll o w us : Contents g e ve ry

More information

Automatic Sorting System

Automatic Sorting System Journal of Electrical Engineering, Electronics, Control and Computer Science JEEECCS, Volume 2, Issue 5, pages 5-10, 2016 Automatic Sorting System University Valahia, Faculty of Electrical Engineering,

More information

Curriculum vitae. 36 ani România Nationalitate: română Mobil:

Curriculum vitae. 36 ani România Nationalitate: română Mobil: Curriculum vitae Adina Elena Ceobanu Sos. Pacurari, nr. 7, Iași 36 ani România Nationalitate: română Mobil: 0040744666467 Email: adice01@yahoo.com Educatie: Septembrie 2014- până în prezent: doctorat în

More information

La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - <numarul dvs de carnet> (ex: "9",

La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - <numarul dvs de carnet> (ex: 9, La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 1. Introduceti urmatoarele date: Utilizator: - (ex: "9", "125", 1573" - se va scrie fara ghilimele) Parola: -

More information

ANEXA Nr. V 1 : MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE I.Salarii de bază (A)Salarii de bază pentru funcţiile diplomatice şi consulare

ANEXA Nr. V 1 : MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE I.Salarii de bază (A)Salarii de bază pentru funcţiile diplomatice şi consulare ANEXA Nr. V: REGLEMENTĂRI specifice personajului încadrat în aparatul central al Ministerului Afacerilor Externe şi la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate

More information

Of One That Is So Fair and Bright. SSA, Descant, and Organ. (with optional Assembly and TB voices) œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ n. no Ped.

Of One That Is So Fair and Bright. SSA, Descant, and Organ. (with optional Assembly and TB voices) œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ n. no Ped. Organ 3 1. Andante, senza rigore (q = ca. 66) 8' Fl SSA, Descant, and Organ English, 15th century one that is so fair and bright, Velut maris stella: like the star of the sea (ith otional Assembly and

More information

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY. When paying by mail. please detach this stub and return it with your payment in the enclosed envelope.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY. When paying by mail. please detach this stub and return it with your payment in the enclosed envelope. ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY All Property bills of Mote are Marine due Laboratory, on presentation. Sarasota, Florida. When paying by mail. please detach this stub and return it with your payment in

More information

Textul si imaginile din acest document sunt licentiate. Codul sursa din acest document este licentiat. Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND

Textul si imaginile din acest document sunt licentiate. Codul sursa din acest document este licentiat. Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND Textul si imaginile din acest document sunt licentiate Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND Codul sursa din acest document este licentiat Public-Domain Esti liber sa distribui acest document

More information

RED LION PLAZA. property highlights. stats. get in touch. RED LION ROAD & ROOSEVELT BOULEVARD PHILADELPHIA, PA

RED LION PLAZA. property highlights. stats. get in touch. RED LION ROAD & ROOSEVELT BOULEVARD PHILADELPHIA, PA RED LION ROAD & ROOSEVELT BOULEVARD ±,8-8,85 SF FOR LEASE JOIN property highlights. Located in dense Northeast Philadelphia Flexible sizes on a high visibility outparcel Strong surrounding co-tenants Ground

More information

GHID DE TERMENI MEDIA

GHID DE TERMENI MEDIA GHID DE TERMENI MEDIA Definitii si explicatii 1. Target Group si Universe Target Group - grupul demografic care a fost identificat ca fiind grupul cheie de consumatori ai unui brand. Toate activitatile

More information

Cristina ENULESCU * ABSTRACT

Cristina ENULESCU * ABSTRACT Cristina ENULESCU * REZUMAT un interval de doi ani un buletin statistic privind cele mai importante aspecte ale locuirii, în statele perioada 1995-2004, de la 22,68 milioane persoane la 21,67 milioane.

More information

USING SERIAL INDUSTRIAL ROBOTS IN CNC MILLING PROCESESS

USING SERIAL INDUSTRIAL ROBOTS IN CNC MILLING PROCESESS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LXI (LXV), Fasc. 3, 2015 Secţia CONSTRUCŢII DE MAŞINI USING SERIAL INDUSTRIAL ROBOTS IN CNC MILLING

More information

POLITICA PRIVIND TRANZIȚIA LA SR EN ISO/CEI 17065:2013. RENAR Cod: P-07.6

POLITICA PRIVIND TRANZIȚIA LA SR EN ISO/CEI 17065:2013. RENAR Cod: P-07.6 ASOCIAŢIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA ORGANISMUL NAŢIONAL DE ACREDITARE POLITICA PRIVIND TRANZIȚIA LA RENAR Data aprobării: Data intrării în vigoare: 01.06.2013 APROBAT: Consiliu Director Exemplar nr. Pag.

More information

REQUESTS FOR PROJECTS FINANCING JINR 2011

REQUESTS FOR PROJECTS FINANCING JINR 2011 Date: 28/11/2014 REQUESTS FOR PROJECTS FINANCING 2011 No Leader from Romania Institute Protocol No. / Topic No. Leader from 1. Vochita Garbiela ICB 3880-9-09/11, 04-9-1077- Boreiko A.V. (BRI) 2. Ionita

More information

PEPL Transactional Reporting Firm

PEPL Transactional Reporting Firm PE rasactioal Rporti Firm 9 9 Ed Et / EF /99 / / /99 9: EF /99 / / /99 9: F / / / / / / 9: F / / / / / / 9: F / / / / / / 9: F / / / / / / 9: Et Ed / / 9: / 9: / / 9: / / 9: / / 9: / / 9: A 9 A 9,,,, A

More information

Seaml ess Val ue and I nt egr at i on: Sony Medi a Backbone Conduct or and Di gi t al Backbone. Apr i l 2011, v2

Seaml ess Val ue and I nt egr at i on: Sony Medi a Backbone Conduct or and Di gi t al Backbone. Apr i l 2011, v2 Seaml ess Val ue and I nt egr at i on: Sony Medi a Backbone Conduct or and Di gi t al Backbone Apr i l 2011, v2 Backbone Value Proposition The technologies used to capture, process, distribute and display

More information

Regulament nr. 8/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Regulament nr. 8/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Regulament nr. 8/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a), c) şi d), art.

More information

Busan International Film Festival 2013 (1)

Busan International Film Festival 2013 (1) Busan International Film Festival 2013 (1) În fiecare an din 1996 încoace, în luna octombrie are loc la Busan Festivalul Interna?ional de Film (BIFF), în cadrul c?ruia sunt prezentate cele mai bune filme

More information

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin includerea

More information