! CURRICULUM!VITAE!! Informaţii!personale!!! ! EDUCAȚIE!! Afilieri!instituționale!și!acreditări:! %!!

Size: px
Start display at page:

Download "! CURRICULUM!VITAE!! Informaţii!personale!!! ! EDUCAȚIE!! Afilieri!instituționale!și!acreditări:! %!!"

Transcription

1 CURRICULUMVITAE Informaţiipersonale Nume/Prenume PERȘARĂZVANTUDOR Adresă Str.AurelVlaicu,Nr.48,Bl.A1,Ap.23,Cod ,ClujCNapoca,Romania. Telefon ECmail Datanașterii 26Aprilie1987 EDUCAȚIE 2014Dprezent: Asistent Universitar Asociat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din ClujC Napoca,UniversitateaBabeșCBolyai. 2014Dprezent:Doctorand,FacultateadeTeologieOrtodoxăaUniversitățiiAurelVlaicu,Arad, SpecializareDreptBisericesc,cuteza: Naturacanoanelorșiprincipiiledeinterpretarealorîn dreptulcanonicortodoxalsec.xixcxx,subcoordonareapr.prof.univ.dr.constantinrus. Kurzzeitstudium, Master Christentum und Kultur, Fakultät für Evangelische Theologie, RuprechtCKarlCUniversität,Heidelberg.2013C2014. Austauschstudent, KatolischCTheologische Fakultät, Institut für Systematische Theologie, UniversitätWien,Österreich.2012C2013. AbsolventalFacultățiideTeologieOrtodoxăaUniversitățiiBabeșCBolyaidinClujCNapoca, SecțiaPastorală,2011C2013CnivelMasterat AbsolventalFacultățiideLitereaUniversitățiiBabeșCBolyaidinClujCNapoca,secțiaFilologie Clasică,2010C2013,nivelLicență AbsolventalFacultățiideTeologieOrtodoxăaUniversitățiiBabeșCBolyaidinClujCNapoca, SecțiaPastorală,2007C2011CnivelLicență AbsolventalSeminaruluiTeologicOrtodoxRomândinClujCNapoca,2002C2007 Afilieriinstituționaleșiacreditări: SecretarulCentruluideStudiiNomoCcanonicealUniversităţiiBabeşBolyai,ClujCNapoca Institutului Român de Studii Interortodoxe, Interconfesionale şi Interreligioase (INTER), ClujCNapoca. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoriei Exilului Românesc (cercetătorafiliat) Cercetător acreditat prin decizia Nr. P954/17 a Consiliului Național pentru Studierea ArhivelorSecurității

2 Bursenaționaleșiinternaționale: 1. BursădecercetareStudiidoctorale:FacultateadeTeologieOrtodoxăaUniversitățiiAurel Vlaicu,Arad,SpecializareDreptBisericesc,2014C Bursă de cercetare la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoriei Exilului Românesc, cu tema: Mecanisme juridice și canonice de reprimare a clericilor ortodocșiînperioadacomunistă.studiudecaz:pr.arseniebocașipr.gheorghecalciu Dumitreasa,ianuarieCaugust Bursă de cercetare de la Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung zur FörderungOrthodoxerTheologen,Heidelberg,Germania,2013C Bursă de cercetare CEEPUS, Universitatea din Viena, Facultatea de Teologie Catolică, DepartamentulSistematice,01octombrie2012C31ianuarie BursădePerformanțăștiințificăacordatădeUniversitatea BabeșCBolyai,01octombrie 2011C30septembrie BursădeMeritacordatădeFacultateadeTeologieOrtodoxăprinUniversitatea BabeșC Bolyai : Master semestrul I, II, III din anii universitari 2011C2012, 2012C2013; Facultate semestrulviidinanuluniversitar2010c BursădeStudiuacordatădeFacultateadeTeologieOrtodoxăprinUniversitatea BabeșC Bolyai :semestrulviiidinanuluniversitar2010c2011,semestrulvidinanuluniversitar 2009C2010,semestrulVdinanuluniversitar2009C2010,semestrulIVdinanuluniversitar 2008C2009,semestrulIIIdinanuluniversitar2008C2009,semestrulIIdinanuluniversitar 2007C2008,semestrulIdinanuluniversitar2007C2008 CĂRȚI: Canoanele'Bisericii'Ortodoxe.'Introducere,'note,'traducere'RăzvanPerșa,Basilica,2017(în cursdepublicare). Sfântul'și'Marele'Sinod'al'Bisericii'Ortodoxe.'Între'receptare'și'respingere,'PresaUniversitară Clujeană,2017(încursdepublicare). LUCRĂRIȘTIINȚIFICEPUBLICATE 1. RăzvanPERȘA, AcanonicalanalysisofthemostcontroversialphraseoftheHolyand GreatCouncil: theorthodoxchurchacceptsthehistoricalnameofothernoncorthodox Christian Churches and Confessions that are not in communion with her, Studia' Theologia'Orthodoxa,1(2017),pp.131C157.(Revistăindexatăînbazelededate:Ebsco, CEEOL). 2. Răzvan PERȘA, Necesitatea unei noi ediții critice a canoanelor Bisericii Ortodoxe și problematicacriticiitextuale,teologie'și'viață,nr.10c12,(2016),pp.(revistăindexatăîn bazadedateceeol).

3 3. RăzvanPERȘA, NecesitateauneinoitraduceriacanoanelorBisericiiOrtodoxe.Repere traductologiceșicanonice,tabor,nr.5,mai,(2017),pp.41c58.(revistăindexatăînbaza dedateceeol). 4. RăzvanPERȘA, Conștiințacanonică elementfundamentalalviziuniicanonicealui NicolaeAfanasiev,învol.PatriciuVlaicu,Tradiția'canonică'și'Misiunea'Bisericii,'Presa UniversitarăClujeană,2017(încursdeapariție) 5. RăzvanPERȘA, The Canonical Tradition of the Orthodox Church and the Holy and GreatCouncil.BetweenReceptionandRejection,Studia'Theologia'Orthodoxa,1(2017), pp.39c72.(revistăindexatăînbazelededate:ebsco,ceeol) 6. RăzvanPERȘA, SensuriletermenuluiκανxνîntradițiacanonicăaBisericiiOrtodoxeîn primelepatrusecole,astra'salvensis,aniv,număr7,2016,pp.20c39(revistăindexată înbazelededate:scopus,erihplus,ebsco,ceeol) 7. Răzvan PERȘA, Importanța primelor manuale de drept canonic tipărite în Biserica OrtodoxăRomână.Elementedeeducațiejuridicășicanonică,învol.Pr.CristianSonea, Educație' și' Mărturisire.' Formarea' creștină' a' tinerilor' în' spiritul' viu' al' Tradiției, Presa UniversitarăClujeană,ClujCNapoca,2017(încursdepublicare). 8. Răzvan PERȘA, Natura canoanelor și a Dreptului Canonic în viziunea lui Nicodim Milaș,înStudiaDoctoralia,EdituraUniversitățiiAurelVlaicu,Arad,2016,pp.180C Răzvan PERȘA, Sfântul și Marele Sinod între o discuție fundamentală și fundamentalistă,renașterea,nr.9,septembrie2016,p RăzvanPERȘA, AparițiașidezvoltareasistemuluideorganizareparohialăînBiserica Ortodoxă, în Misiune' parohiei' și' a' mănăstirii' întreo' lume' în' continuă' schimbare, Vol. 1, coord:vasilestanciu,cristiansonea,ed.renașterea,clujcnapoca,2016,pp.523c Răzvan PERȘA, Pentru o îngrijire paliativă creștină. Forme liturgice pentru alinarea spiritualăabolnavilor în:renașterea,nr.9,septembrie2013,p Răzvan PERȘA, Statutul canonic al economului bisericesc pentru administrarea bunuriloreclesiale,în:lect.dr.georgicăgrigoriță(coord.),bunurile'bisericii,'ieri'și'azi.' Actele'Simpozionului'internațional'de'drept'bisericesc,Caraiman,2014,Basilica,București, 2016,pp.411C RăzvanPERȘA, CurativeTerminologyintheAccountoftheHealingoftheLameMan atbethesdapool,studia'theologia'orthodoxa,1(2016),pp.45c67.(revistăindexatăîn bazelededate:ebsco,ceeol) 14.RăzvanPERȘA, AutenticitateatextuluiIn7,1încomentariulhrisostomiclaEvanghelia dupăioan(theauthenticityofjohn7,1inthechrysostomiccommentarytothegospel accordingtojohn),studiiteologice,3/2014,pp.153c178.(revistăindexatăînbazade date ERIH Plus periodical/info?id=482714) 15.Răzvan PERȘA, Migrația C o provocare pentru Ortodoxie?, în: Renașterea, nr. 9, septembrie2012,p RăzvanPERȘA, Omul,subiectpasivînrenaştereabaptismală.Operspectivăioaneică (Man apassivesubjectinbaptismalrebirth.ajohannineperspective),studii'teologice,

4 nr. 1, 2011, pp. 205C228. (Revistă indexată în baza de date ERIH Plus 17.Răzvan PERȘA, MonogenesC de la Sfânta Scriptură la Simbolul de Credinţă, în volumul:prof.univ.mihaivladimirescu(editor),fundamentele'biblice'ale'crezului'niceoe Constantinopolitan,EdituraMitropoliaOlteniei,Craiova,2011,pp.107C RăzvanPERȘA, SfinţiiPărinţiCCriteriualautenticităţiitextuluiscripturistic învolumul: prof.univ.mihaivladimirescu(editor),exegeza'şi'ermineutica'biblică'în'operele'sfinţilor' Parinţi'Capadocieni,EdituraMitropoliaOlteniei,Craiova,2009,pp.1C RăzvanPERȘA, SfântaScripturăCModusvivendi,publicatînvolumulSfânta'Scriptura' Izvor'viu'al'vieţii'creştine'şi'al'Teologie'Ortodoxe,EdituraUniversitaria,Craiova,2008,pp. 205C221. PARTICIPĂRILACONFERINȚE/SIMPOZIOANENAȚIONALEȘIINTERNAȚIONALE 1. Conferința națională: Personalitatea patriarhului Justinian și apărătorii ortodoxiei în timpulcomunismului Caraiman,25C28mai2017.PremiulI. 2. Conferința internațională: Holy and Great Council: Eshatological event or canonical normality?,clujcnapoca,26c28aprilie Simpozionul internațional: Educație și Mărturisire. Formarea creștină a tinerilor în spiritulviualtradiției,clujcnapoca,(13c16noiembrie2016). 4. InternationalTheologicalstudentMeetings Belgrade,15C18September,2016. Modern Challenges. 5. Simpozionul internațional: Misiunea parohiei și a mănăstirii întrco lume în continuă schimbare(2c5noiembrie2015),facultateadeteologieortodoxăauniversității BabeșC Bolyai din ClujCNapoca, cu lucrarea: Apariția sistemului parohial prevederi eclesiologiceșicanonice 6. Conferințainternațională: Traditioncanoniqueetmissiondel Eglise,Bruxelles,Belgia 3C5sept Conferința internațională: Euharistie, Spovedanie, Martiriu, 3C6 noiembrie 2014, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității BabeșCBolyai din ClujCNapoca, cu lucrarea: TermeniiἀφορισÖÜςșiἀκοινωνησäαîntradițiacanonicăortodoxă 8. Conferințanațională ConștiințășiLibertate,19mai2015,ClujCNapoca. 9. Simpozionulinternaționaldedreptcanonic: Bunurile'Bisericii,'ieri'și'azi,Caraiman,16C 17noiembrie, Participare la International Orthodox Conference of the Volos Academy: Orthodox CanonicalTraditionandcontemporarychallenges,Volos,Grecia,8C11mai, ParticiparelaVollversammlungderStipendiatinnenund StipendiatenvonBrotfürdie Welt,12C15.Iunie ParticiparelaConferințaLandeskirchenreiseBaden.SeminarinBaden21C26Martie,2014.

5 13.Participare la Transformationen in Mitteleuropa. Im Spannungsfeld von Ethik und Politik,susținutdeprofesorii:IngeborgGerdaGabriel,RaduPreda,DieterSegert,Jan Sokol, Universität Wien, KatholischCTheologische Fakultät, Institut für SozialethikC 12 decembrie Creștinismul C istoria migrației. Perspective teologice pentru abordarea fenomenului migrației la Junger Dialog mit der RumänischCOrthodoxen Kirche, LeipzigCHalle, Germania,21C27august Absolvirea DiakonischesPraktikumfürStudierendeausCluj,DiakonieWürttemberg, StuttgartșiErlacherHöhe,SchwäbischHall,Germania,01iulieC15iulie Simpozionul Studenţesc, Facultatea Teologie Ortodoxă Cluj. 22 mai 2012, cu lucrarea TerminologiacurativăînepisodulvindecăriibolnavuluidelaScăldătoareaBethzatha 17.Simpozionul National Studențesc, Tismana, 17C19 mai 2011, cu lucrarea: Tainele BotezuluișiCununieiînSfântaScriptură. 18.SimpozionulNationalStudențesc,Tismana,18C20mai2010,culucrarea: Fundamentele biblicealecrezuluiniceocconstantinopolitan. 19.Simpozionul National Studențesc, Tismana, 18C20 mai 2009: cu lucrarea Exegeza şi ermineuticabiblicăînoperelesfinţilorparinţicapadocieni 20.SimpozionulNationalStudențesc,Tismana,16C17mai2008: SfântaScriptura,izvorviu alviețiicreștinesialteologieiortodoxe, 21.SimpozionulStudenţescFacultateaTeologieOrtodoxăCluj.25martie2008,culucrarea: ÎngerulDomnuluiîntreanghelofanieşiHristofanie Proiectenaționaledecercetare 1. AutorînproiectulTraducereaSfintelorCanoanealeBisericiiOrtodoxeRomâne PatriarhiaRomână TraduceridinEngleză PantelisKalaitzidis,Orthodoxy'and'Political'Theology,'WorldCouncilofChurchesPublications, 2012,traducerePantelisKalaitzidis,Ortodoxie'și'Teologie'politică.'Teze'și'analize,'EdituraȘcoala Ardeleană,ClujCNapoca,2017. TraduceridinLimbiClasice IoilFrankakos,MitropolitulEdessei,PelleisiAlmopiei,Frica'de'Dumnezeu'și'fricile'oamenilor,' Canon' de' mângâiere' către' Iisus' Hristos,' Domnul' păcii' și' trei' Rugăciuni' împotriva' fricilor, trad. RăzvanPerșa,Edit.Renașterea,ClujCNapoca,2012,66p.CTraduceredinlimbagreacă.

6 Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere Nivel'european'(*)' Ascultare Citire Participarela conversaţie Discursoral Exprimarescrisă LimbaEngleză C1 C1 C1 C1 C1 LimbaFranceză B1 B1 B1 B1 B1 LimbaGermană C1 C1 C1 C1 C1 ' LimbiClasice Greacă,Latină,Ebraică. cunoscute Certificări DSHZertifikat,UniversitätHeidelberg,Deutschland,2014 EnglishLanguageAlphaCertificate,nr.1554, CITĂRIALELUCRĂRILORPUBLICATE: 1. SimionTODORAN. TainaSfântuluiBotezdupăNoulTestament.Altarul'Reîntregirii,2014,2,p.67, n OctavianGORDON, «BucurăCte,ceaplinădedaruri»notecriticeşitraductologicepemarginea epitetuluimariologickexaritomene Studii'Teologice,Apr.2012,Vol.8,2,pp.85C160.

VLAD-CRISTIAN SOARE - avocat definitiv

VLAD-CRISTIAN SOARE - avocat definitiv Informații personale Dată naștere: 17.04.1989 Localitate: București Telefon: 0745 512 512 E-mail: vlad.soare@soare-legal.ro VLAD-CRISTIAN SOARE - avocat definitiv Calificări Avocat definitiv în Baroul

More information

TEOLOGIA. anul XXI, nr. 2 (71), 2017

TEOLOGIA. anul XXI, nr. 2 (71), 2017 TEOLOGIA anul XXI, nr. 2 (71), 2017 The review publishes studies, translations from the Holy Fathers, notes, comments and book reviews. REQUIREMENTS The authors assume responsability for the contents of

More information

Activitatea Centrului de Studii si Documentare Societate, Drept, Religie

Activitatea Centrului de Studii si Documentare Societate, Drept, Religie Activitatea Centrului de Studii si Documentare Societate, Drept, Religie Anul universitar: octombrie 2009 - septembrie 2010 Centrul SDR, biroul de lucru Studenți in Biblioteca Centrului SDR Ora de seminarizare

More information

(ultima actualizare februarie 2015) Data naşterii: Naţionalitatea: Român

(ultima actualizare februarie 2015) Data naşterii: Naţionalitatea: Român Curriculum Vitae PERSONALE Daniel NICA (ultima actualizare februarie 2015) danielnica@gmail.com Data naşterii: 21.06.1983 Naţionalitatea: Român EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 1.10.2012- prezent Cadru Didactic

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Muraru, Adrian Adresă Str. Ştefan cel Mare, nr. 212, Roman, jud. Neamț Telefon 0742387436 E-mail Naţionalitate muraru_a@yahoo.com Română Data

More information

Săftoiu Răzvan Georgian. Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere. International House Budapesta, Ungaria

Săftoiu Răzvan Georgian. Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere. International House Budapesta, Ungaria Curriculum vitae Informaţii personale Nume/ Prenume E-mail Naţionalitate Săftoiu Răzvan Georgian razvan.saftoiu@unitbv.ro Română Data naşterii 23 iunie 1978 Sex Educaţie şi formare Masculin Perioada iulie

More information

Curriculum vitae. 36 ani România Nationalitate: română Mobil:

Curriculum vitae. 36 ani România Nationalitate: română Mobil: Curriculum vitae Adina Elena Ceobanu Sos. Pacurari, nr. 7, Iași 36 ani România Nationalitate: română Mobil: 0040744666467 Email: adice01@yahoo.com Educatie: Septembrie 2014- până în prezent: doctorat în

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume GHERASIM Alexandru Gabriel Adresă(e) Str. Silvestru nr. 36, cod poştal 020737, Sector 2, Bucureşti Telefon(oane) 004 0 722 44 12 67 Fax(uri)

More information

CURRICULUM VITAE. Profesor universitar, Universitatea din București, Facultatea de Drept, Departamentul de Drept Privat

CURRICULUM VITAE. Profesor universitar, Universitatea din București, Facultatea de Drept, Departamentul de Drept Privat CURRICULUM VITAE Nume SITARU DRAGOS - ALEXANDRU Grad didactic Studii Profesor universitar, Universitatea din București, Facultatea de Drept, Departamentul de Drept Privat Absolvent al Facultății de Drept

More information

Personal information. Curriculum vitae Europass. First name(s) / Surname(s)

Personal information. Curriculum vitae Europass. First name(s) / Surname(s) Curriculum vitae Europass Personal information First name(s) / Surname(s) Sandu,Adriana, Magdalena Address(es) Vântului street, building J 5, entrance 3, apartment 7, Craiova, Dolj, PC 200574 Telephone(s)

More information

Activităţi didactice de predare şi seminarizare. Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Activităţi didactice

Activităţi didactice de predare şi seminarizare. Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Activităţi didactice Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume APOSTU Iulian Adresa(e) Bucureşti, România Telefon(oane) 0744494681 0730981169 Fax(uri) E-mail(uri) phdiulian@yahoo.com, phdiulian@gmail.com

More information

ANDREI GHE. STEFAN-COSTACHE

ANDREI GHE. STEFAN-COSTACHE ANDREI GHE. STEFAN-COSTACHE CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume şi prenume ANDREI STEFAN Adresă Str. Costieni Bl C4, et 2, ap 11 Rîmnicu Sărat, jud. Buzău Telefon 0238568640/0728901637 Fax 0238568640

More information

Cristina Lizeta FURTUNĂ, asistent universitar doctorand

Cristina Lizeta FURTUNĂ, asistent universitar doctorand E-mail: flizetacristina@yahoo.com Cristina Lizeta FURTUNĂ, asistent universitar doctorand Pregătire profesională: Drd. în filologie Recrearea spaţiului şi timpului local prin naraţiuni contemporane (teză

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Nemeş Roxana Maria Alexandru Obregia Nr 6, Bl M1, Ap 56, Bucureşti, Sector 4, Romania Telefon(oane) Mobil: 0723656741 Fax(uri) E-mail(uri)

More information

Curriculum Vitae Prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu

Curriculum Vitae Prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu Curriculum Vitae Prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu INFORMAŢII PERSONALE Carmen Tamara Ungureanu Data şi locul naşterii: 3.10.1967, Rădăuţi, Suceava Starea civilă: căsătorită Adresa profesională:

More information

MARA MĂRGINEAN. Curriculum Vitae

MARA MĂRGINEAN. Curriculum Vitae MARA MĂRGINEAN Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Data şi locul naşterii: 9 iunie 1980, Hunedoara. Adresa permanentă: str. Horea 77-79/ 33 Cluj Napoca, CLUJ, 400202 - Romania E-mail: maramarginean@yahoo.com

More information

Conferenţiar universitar doctor. Susinerea, la nivelul studiilor de licenţă, a următoarelor cursuri: Drept comercial, Dreptul societăţilor

Conferenţiar universitar doctor. Susinerea, la nivelul studiilor de licenţă, a următoarelor cursuri: Drept comercial, Dreptul societăţilor a Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) Data naşterii Sex Experienţa profesională Dumitru Mioara-Maria Str. Munteni

More information

Curriculum Vitae Europass

Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Data naşterii 19 august 1960 Sex masculin Experienţa profesională din 07.Iunie 2016 Profesor abilitat Academia de Studii Economice București

More information

Curriculum vitae. Informaţii personale. Nume / Prenume Mariş Marius Daniel

Curriculum vitae. Informaţii personale. Nume / Prenume Mariş Marius Daniel Curriculum vitae Informaţii personale Nume / Prenume Mariş Marius Daniel Adresă Bucureşti, România Mobil +40-745-403062 E-mail marisdaniel@gmail.com Naţionalitate Română Data naşterii 30 noiembrie 1967

More information

Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, B-dul Carol I, nr. 2, Târgoviste, Dâmboviţa, România

Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, B-dul Carol I, nr. 2, Târgoviste, Dâmboviţa, România Activităţi de predare si cercetare Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Politice, Litere şi Comunicare, B-dul Carol I, nr. 2, Târgoviste, Dâmboviţa, România Universitatea Bucureşti,

More information

Curriculum Vitae. Prof. dr. Mircea Dumitru

Curriculum Vitae. Prof. dr. Mircea Dumitru Curriculum Vitae Prof. dr. Mircea Dumitru Curriculum Vitae Date personale Nume: Mircea Dumitru Data şi locul naşterii: 14 iulie 1960, Bucureşti Naţionalitate: român Stare civilă: căsătorit, doi copii Loc

More information

L I S T A D E L U C R Ă R I

L I S T A D E L U C R Ă R I Universitatea din Craiova Facultatea de Teologie Ortodoxă Pr. Conf. Dr. Constantin Băjău L I S T A D E L U C R Ă R I I. Lista lucrărilor relevante II. Teza de doctorat III. Cărți. Cărți editate și traduceri

More information

Lista completă de lucrări a candidatei: Dr. Edith-Hilde KAITER

Lista completă de lucrări a candidatei: Dr. Edith-Hilde KAITER ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN Anexa la Cererea nr. din Lista completă de lucrări a candidatei: Dr. Edith-Hilde KAITER I. LISTA CELOR MAXIM 10 LUCRĂRI: - Lucrări

More information

Curriculum vitae. Informatii personale. Locul de munca vizat / Aria ocupationala. Experienta profesionala. Experienta profesionala

Curriculum vitae. Informatii personale. Locul de munca vizat / Aria ocupationala. Experienta profesionala. Experienta profesionala Curriculum vitae Informatii personale Nume/Prenume Lungu Iuliana Telefon 0758038929 Cetatenia Romana Data nasterii 6.03.1968 Sex Locul de munca vizat / Aria ocupationala Feminin Lector universitar, Universitatea

More information

INFLUENŢA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA DINAMICII DE CREŞTERE"IN VITRO" LA PLANTE FURAJERE

INFLUENŢA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA DINAMICII DE CREŞTEREIN VITRO LA PLANTE FURAJERE INFLUENŢA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA DINAMICII DE CREŞTERE"IN VITRO" LA PLANTE FURAJERE T.Simplăceanu, C.Bindea, Dorina Brătfălean*, St.Popescu, D.Pamfil Institutul Naţional de Cercetere-Dezvoltare pentru

More information

Martie 2011 Bursă posdoctorală POSDRU, în cadrul Programului Științele socio- umaniste în contextul evoluției globalizate

Martie 2011 Bursă posdoctorală POSDRU, în cadrul Programului Științele socio- umaniste în contextul evoluției globalizate Curriculum vitae Raluca-Ioana Alexandrescu Studii Martie 2011 Bursă posdoctorală POSDRU, în cadrul Programului Științele socio- umaniste în contextul evoluției globalizate dezvoltarea și implementarea

More information

Dosar individual.

Dosar individual. ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

More information

IPS Acad. Prof. univ. dr. IRINEU POPA Facultatea de Teologie Ortodoxa, Universitatea din Craiova

IPS Acad. Prof. univ. dr. IRINEU POPA Facultatea de Teologie Ortodoxa, Universitatea din Craiova IPS Acad. Prof. univ. dr. IRINEU POPA Facultatea de Teologie Ortodoxa, Universitatea din Craiova Numele: Ion Irineu Prenumele: Popa Data naşterii: 16 noiembrie 1957 Locul naşterii: Perişani Vâlcea Părinţi:

More information

Competence for Implementing EUSDR

Competence for Implementing EUSDR Competence for Implementing EUSDR 14 Countries! 11 Priority areas! Many partner! Link to about 1,000 Steinbeis Enterprises + more than 5,500 experts 08.03.2013 slide 1 Steinbeis Innovation Center Steinbeis

More information

2017-prezent Cercetător științific gradul 1 Activitate de cercetare fundamentală și aplicată

2017-prezent Cercetător științific gradul 1 Activitate de cercetare fundamentală și aplicată Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) E-mail(uri) Naţionalitate Data şi locul naşterii Sex Titlu științific Experienţa profesională CHEVAL Sorin Română M

More information

FACTOR DE IMPACT 2015 FACTOR DE IMPACT 2013 FACTOR DE IMPACT

FACTOR DE IMPACT 2015 FACTOR DE IMPACT 2013 FACTOR DE IMPACT ACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST 1 1841-0987 0.183 0.450 0.210 0.268 0.235 0.016 0.014 0.025 0.017 Endocrinology & Metabolism http://www.acta-endo.ro/ ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING 2 1582-7445

More information

FORMULAR CV Formular electronic

FORMULAR CV Formular electronic FORMULAR CV Formular electronic Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) GUȚU DORINA Telefon(oane) +40 21 318 0881 Fax(uri) +40 21 311 7148 Email(uri) Naţionalitate(-tăţi) Bvd. Expoziției no. 30A,

More information

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE anul universitar 2015-2016 Domeniul de studii universitare de licenţă:

More information

Asist. univ. dr. CRISTUȚĂ ALINA-MIHAELA Lista lucrărilor / activităților reprezentative

Asist. univ. dr. CRISTUȚĂ ALINA-MIHAELA Lista lucrărilor / activităților reprezentative ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIŞCĂRII, SPORTULUI ŞI SĂNĂTĂŢII Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, 600115

More information

LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE versiune actualizată octombrie 2017 CUPRINS

LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE versiune actualizată octombrie 2017 CUPRINS LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE versiune actualizată octombrie 2017 Dr BOBEI, Radu Bogdan Conferențiar Universitatea din București, Facultatea de Drept CUPRINS I. Traduceri/cursuri/tratate/monografii/comentarii/legislație

More information

LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE

LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE Cărți de specialitate (Editură recunoscută CNCS) (Trans)formări ale publicului: relații, opinie, spațiu. Un studiu pe texte alese, Ed. ProUniversitaria, București,

More information

Facultatea de Litere a Universității din București, Str. Edgar Quinet 5-7, București,

Facultatea de Litere a Universității din București, Str. Edgar Quinet 5-7, București, CURRICULUM VITAE INFORMAȚII PERSONALE Nume Prenume DUMITRACHE Mihail Adresă Telefon +40-21-3116835 Fax +40-31-8153875 E-mail Naționalitate Facultatea de Litere a Universității din București, Str. Edgar

More information

LISTA COMPLETĂ A LUCRĂRILOR ELABORATE

LISTA COMPLETĂ A LUCRĂRILOR ELABORATE LISTA COMPLETĂ A LUCRĂRILOR ELABORATE I. TEZA DE DOCTORAT (T) T1. A.A. Dobre, Metode de investigație în analiza unor fenomene cuplate de inginerie medicală, cordonator Prof. Dr. Ing. Alexandru Morega,

More information

Informaţii personale Nume / Prenume Vedinaş Verginia Adresă(e) Bucureşti, str. Ing. Ştefan Hepiteş nr. 16 A, sectorul 5

Informaţii personale Nume / Prenume Vedinaş Verginia Adresă(e) Bucureşti, str. Ing. Ştefan Hepiteş nr. 16 A, sectorul 5 Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Vedinaş Verginia Adresă(e) Bucureşti, str. Ing. Ştefan Hepiteş nr. 16 A, sectorul 5 Telefon(oane) 021/307.88.30 Mobil: 0733 233 216 Fax(uri)

More information

BRAICA ALEXANDRA PATRICIA

BRAICA ALEXANDRA PATRICIA Europass INFORMAŢII PERSONALE Nume / Prenume E-mail Naţionalitate Data naşterii RAICA ALEXANDRA PATRICIA alexandra.braica@mmuncii.ro Româna 6, octombrie, 1974, Arad EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 30.01.2013-prezent

More information

CURRICULUM VITAE. Languages: English, French

CURRICULUM VITAE. Languages: English, French CURRICULUM VITAE Name: Dragos-Radu Popescu Position: Associate Professor, University of Bucharest Date of birth: July 9, 1951 Place of birth: Giurgiu, Romania Marital status: Divorced, one son (born 1985)

More information

MONICA RĂILEANU SZELES

MONICA RĂILEANU SZELES MONICA RĂILEANU SZELES Data și locul nașterii: 27 februarie 1975, Brasov, Romania Tel.: 0040722 355979 Adresă personală: Lamaitei 59, Brasov, Romania Adresă instituțională: Universitatea Transilvania din

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) int. 9525 E-mail(uri) Data și locul nașterii: Naţionalitate(-tăţi) BĂDULESCU / Alina Universitatea din Oradea, Facultatea

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă STAN I. Nicolae Răzvan Str. Păltiniş, Bl. K 10, Sc. 1, Et. 3, Ap. 10, Craiova, Dolj, România Telefon Mobil: 0726 388 715; 0762 608 323

More information

PROFESOR UNIVERSITAR EMERIT, DOCTOR HONORIS CAUSA IACOB CĂTOIU CURRICULUM VITAE

PROFESOR UNIVERSITAR EMERIT, DOCTOR HONORIS CAUSA IACOB CĂTOIU CURRICULUM VITAE PROFESOR UNIVERSITAR EMERIT, DOCTOR HONORIS CAUSA IACOB CĂTOIU CURRICULUM VITAE 1. Date personale: IACOB I. CĂTOIU Domiciliul Str. Copăceni nr.47, bloc W3, sc.b, ap. 80, sector 3, Of.49 Bucureşti, cod

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Ruxandra Mihaela Braga CV Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Braga Ruxandra Mihaela Adresă(e) Facultatea de Litere, str. Horea 31, 400202, Cluj-Napoca, Romania Telefon(oane)

More information

C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge

C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge C.. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge Lista lucrarilor publicate in reviste cu factor de impact calculat si scorul relativ de influenta cumulat lucrarii Tipul lucrarii (e.g. articol) revistei revistei

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass PERSONAL INFORMATION Name / Surname Handaric Mihai Adress Str. Hunedoara, No. 34, 310075 Arad, Romania Telefon 0742 191888, mobile telephone 0357-428067 Fax 0742 191888 E-mail

More information

Activitatea Ştiinţifică. Pr. Dr. Vasile Gavrilă

Activitatea Ştiinţifică. Pr. Dr. Vasile Gavrilă Activitatea Ştiinţifică Pr. Dr. Vasile Gavrilă Studii: Şcoala primară şi gimnaziul în satul natal Treapta I de liceu Liceul Pedagogic Focşani, secţia Filologie Istorie Seminarul teologic Episcopul Chesarie

More information

CURRICULUM VITAE. Andra-Roxana TRANDAFIR (ILIE) Studii

CURRICULUM VITAE. Andra-Roxana TRANDAFIR (ILIE) Studii CURRICULUM VITAE Nume Andra-Roxana TRANDAFIR (ILIE) Grad didactic Asistent universitar Studii Studii postdoctorale, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, proiect de cercetare cu tema Protecţia

More information

INFLUENŢA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA GERMINĂRII "IN VITRO" LA PLANTE FURAJERE

INFLUENŢA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA GERMINĂRII IN VITRO LA PLANTE FURAJERE INFLUENŢA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA GERMINĂRII "IN VITRO" LA PLANTE FURAJERE T.Simplăceanu, Dorina Brătfălean*, C.Bindea, D.Pamfil*, St.Popescu Institutul Naţional de Cercetere-Dezvoltare pentru Tehnologii

More information

Detalii cadru didactic. Nume și prenume: Diana Elena RANF Departamentul: Ştiinţe Economice

Detalii cadru didactic. Nume și prenume: Diana Elena RANF Departamentul: Ştiinţe Economice Detalii cadru didactic Nume și prenume: Diana Elena RANF Departamentul: Ştiinţe Economice Data nașterii: 29.08.1982 Localitatea: Blaj E-mail (ROGER): diana.ranf@roger-univ.ro Telefon (ROGER): 0269 233

More information

Universitatea Transilvania din Braşov (www.unitbv.ro)

Universitatea Transilvania din Braşov (www.unitbv.ro) Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Claudiu COMAN Brasov,România (+40) 268 474 017 claudiu.coman@unitbv.ro EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2015 -Prezent Conducator de doctorat, Universitatea Bucuresti 2014 Prezent

More information

Curriculum vitae. Madeea Larisa Axinciuc. Adresă. Locul naşterii Ştei, România Data naşterii 23 iulie, 1976 Cetățenie Română.

Curriculum vitae. Madeea Larisa Axinciuc. Adresă. Locul naşterii Ştei, România Data naşterii 23 iulie, 1976 Cetățenie Română. Curriculum vitae Madeea Larisa Axinciuc Adresă Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Programul de Studii Religioase, Str. Edgar Quinet nr. 5-7, sector 1, Bucureşti tel./

More information

COMPUTER AIDED DESIGNING OF THE CABINET FURNITURE. Teofil MIHAILESCU, Wilhelm LAURENZI, Viorel POPA. Universitatea "Transilvania" din Brasov

COMPUTER AIDED DESIGNING OF THE CABINET FURNITURE. Teofil MIHAILESCU, Wilhelm LAURENZI, Viorel POPA. Universitatea Transilvania din Brasov UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRA'OV Catedra Design de Produs +i Robotic- Simpozionul na0ional cu participare interna0ional1 PRoiectarea ASIstat1 de Calculator P R A S I C ' 02 Vol. III Design de Produs

More information

MARINAŞ CRISTIAN-VIRGIL

MARINAŞ CRISTIAN-VIRGIL CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume / Prenume MARINAŞ CRISTIAN-VIRGIL Adresă(e) Bucureşti, Prelungirea Ghencea nr. 65B, sector 6 Telefon(oane) 0213191900/int. 276 E-mail(uri) cristian.marinas@man.ase.ro

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Europass Personal information First name(s) / Surname(s) MOISE ADRIAN CRISTIAN Address(es) Ecaterina Teodoroiu St. no.9, Craiova, Dolj County, CP 200377, Romania Telephone(s) Land Line: +40 251417300 Mobile:

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Ivan Ruxandra Telefon(oane) +4021 314 12 68 Fax(uri) +4021 313 35 11 E-mail(uri) ruxandra.ivan@fspub.ro Naţionalitate(-tăţi) română Experienţa

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Marcu Diana Nume inainte de casatorie Molcuț Adresă(e) Str. Henri Coandă, bl. M53, sc. 2, ap 4, Craiova Telefon(oane) Mobil: 0744436172 E-mail(uri)

More information

PETRE-ROBERT UNGUREANU. Aleea Privighetorilor 1-3, București , România

PETRE-ROBERT UNGUREANU. Aleea Privighetorilor 1-3, București , România Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE PETRE-ROBERT UNGUREANU Aleea Privighetorilor 1-3, București 014031, România 021.317.55.23 robert.ungureanu@academiadepolitie.ro Sexul Masculin Data naşterii 04.01.1974

More information

Curriculum vitae. Instituţia de învăţământ. Titular/asociat

Curriculum vitae. Instituţia de învăţământ. Titular/asociat Curriculum vitae Numele şi prenumele BRECKNER BRIGITTE ERIKA Data naşterii 1.05.1970 Funcţia didactică actuală Conferențiar universitar Instituţia la care este titular Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

More information

Evoluția pieței de capital din România. 09 iunie 2018

Evoluția pieței de capital din România. 09 iunie 2018 Evoluția pieței de capital din România 09 iunie 2018 Realizări recente Realizări recente IPO-uri realizate în 2017 și 2018 IPO în valoare de EUR 312.2 mn IPO pe Piața Principală, derulat în perioada 24

More information

Premiul Curriculum vitae Europass

Premiul Curriculum vitae Europass Premiul Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Erich, Agnes Terezia Adresă(e) Str. Urmuz, cod 130121, Bl.2, Sc. B. Ap. 40, etj. IV, Dâmboviţa, Târgovişte, România Telefon(oane) +40245/612316(s)

More information

FORMULAR CV. Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă)

FORMULAR CV. Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă) FORMULAR CV Curriculum vitae Europass Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă) Informaţii personale Nume / Prenume DUMITRIU DAN Adresă(e) 16 Dr. Leonte Anastasievici Str, Sector 5,București, România

More information

Primul numar indexat FACTOR DE IMPACT 2011 FACTOR DE IMPACT (e) 1/2011.

Primul numar indexat FACTOR DE IMPACT 2011 FACTOR DE IMPACT (e) 1/2011. ACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST 1 1841-0987 1/2007 0.183 0.450 http://www.acta-endo.ro/ 0.016 Endocrinology & Metabolism ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING 2 1582-7445 1/2007 http://www.aece.ro

More information

Primul numar indexat FACTOR DE IMPACT Endocrinology & Metabolism Mathematics 0.

Primul numar indexat FACTOR DE IMPACT Endocrinology & Metabolism Mathematics 0. ACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST 1 1841-0987 1/2007 http://www.acta-endo.ro/ 0.052 0.039 Endocrinology & Metabolism ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING 2 1582-7445 1/2007 http://www.aece.ro 0.688

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume CATRINA Ion Lucian Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) cionlucian@gmail.com Naţionalitate(-tăţi) Română Data naşterii Domeniul ocupaţional

More information

CURRICULUM VITAE : Studii doctorale - Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi. Diplomă de doctor (1999).

CURRICULUM VITAE : Studii doctorale - Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi. Diplomă de doctor (1999). CURRICULUM VITAE I. Date personale Nume: STAN Prenume: DUMITRU Data naşterii: 11. 08. 1957 Sex: Masculin Naţionalitate: Română Adresa de domiciliu: Şoseaua Păcurari nr. 32, bloc 555, sc. B, et. III, ap.

More information

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor pentru obţinerea ATESTATULUI DE ABILITARE

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor pentru obţinerea ATESTATULUI DE ABILITARE Academia de Studii Economice din Bucureşti Şcoala Doctorală Management Domeniul Management Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor pentru obţinerea ATESTATULUI DE ABILITARE Candidat ZAMFIR Andreea-Ileana

More information

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE ŞI DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR UNIVERSITĂŢII VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE ŞI DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR UNIVERSITĂŢII VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Calea Mărăşeşti, Nr. 15, Bacău 600115 Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-54553 www.ub.ro; e-mail: rector@ub.ro

More information

15, Roman Ciorogariu, Oradea, , Oradea, Bihor

15, Roman Ciorogariu, Oradea, , Oradea, Bihor PERSONAL INFORMATION Ana-Gabriela PANTEA 15, Roman Ciorogariu, Oradea, 410047, Oradea, Bihor anapantea@yahoo.com, ana.pantea@euro.ubbcluj.ro skype: anapantea Sex F Date of birth 31.10.1978 Nationality

More information

Gherman Bogdan-George

Gherman Bogdan-George Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Gherman Bogdan-George Crizantemelor, 22, Cluj-Napoca, 400447, Romania 0744.892.567 bgherman@mail.utcluj.ro Cont Skype: bogdangherman2 Sexul masculin Data naşterii

More information

MOŞOIU NICOLAE VIOREL

MOŞOIU NICOLAE VIOREL Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE MOŞOIU NICOLAE VIOREL Sibiu, str. Mitropoliei nr.20, Romania 0742148847 nicolaemosoiu@yahoo.com Data naşterii 13/12/1966 Naţionalitatea Romana Starea civila căsătorit

More information

Primul numar indexat FACTOR DE IMPACT 2011 FACTOR DE IMPACT Forestry

Primul numar indexat FACTOR DE IMPACT 2011 FACTOR DE IMPACT Forestry ACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST 1 1841-0987 1/2007 0.183 http://www.acta-endo.ro/ 0.450 0.016 Endocrinology & Metabolism ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING 2 1582-7445 1/2007 http://www.aece.ro

More information

PACHETE DE PROMOVARE

PACHETE DE PROMOVARE PACHETE DE PROMOVARE Școala de Vară Neurodiab are drept scop creșterea informării despre neuropatie diabetică și picior diabetic în rândul tinerilor medici care sunt direct implicați în îngrijirea și tratamentul

More information

Lucrări ştiinţifice și cărţi în domeniul disciplinelor din postul didactic

Lucrări ştiinţifice și cărţi în domeniul disciplinelor din postul didactic Lucrări ştiinţifice și cărţi în domeniul disciplinelor din postul didactic A. Teza de doctorat: Tema: Contribuții la studiul cinematic și dinamic al sistemelor mecanice caracterizate prin modificări rapide

More information

Information for Authors Submitting Manuscripts

Information for Authors Submitting Manuscripts Economic Insights Trends and Challenges Vol. I (LXIV) No. 3/2012 123-127 Information for Authors Submitting Manuscripts General Requirements The journal Economic Insights - Trends and Challenges (formerly:

More information

Compania. Misiune. Viziune. Scurt istoric. Autorizatii şi certificari

Compania. Misiune. Viziune. Scurt istoric. Autorizatii şi certificari Compania Misiune. Viziune. Misiunea noastră este de a contribui la îmbunătăţirea serviciilor medicale din România prin furnizarea de produse şi servicii de cea mai înaltă calitate, precum şi prin asigurarea

More information

FACTOR DE IMPACT Primul numar indexat FACTOR DE IMPACT AMFITEATRU ECONOMIC /FEB

FACTOR DE IMPACT Primul numar indexat FACTOR DE IMPACT AMFITEATRU ECONOMIC /FEB 1 ACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST http://www.acta-endo.ro/ 1841-0987 1/2007 0.183 0.450 0.016 Endocrinology & Metabolism ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING 2 1582-7445 1/2007 http://www.aece.ro

More information

CURRICULUM VITAE. Activitatea didactică: A. Cursuri predate studenţilor facultăţii în anul universitar 2011/2012:

CURRICULUM VITAE. Activitatea didactică: A. Cursuri predate studenţilor facultăţii în anul universitar 2011/2012: CURRICULUM VITAE Numele: Manea Prenumele: Livius Locul şi data naşterii: Comuna Tătărăştii de Jos, judeţul Teleorman, la 1 februarie 1952 E-mail: livius.manea@sas.unibuc.ro Locul de muncă: Universitatea

More information

CULEA MIHAELA CIOBANU. Str. Spiru Haret nr. 8, , Bacãu, România

CULEA MIHAELA CIOBANU. Str. Spiru Haret nr. 8, , Bacãu, România C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE Numele şi prenumele Numele avut la naştere Adresa CULEA MIHAELA CIOBANU Str. Spiru Haret nr. 8, 600114, Bacãu, România Telefon +40-234/588.884 Adresa

More information

PS. Conf. Univ. Dr. Emilian Vlad NICĂ (Crișanul) Conferenţiar universitar

PS. Conf. Univ. Dr. Emilian Vlad NICĂ (Crișanul) Conferenţiar universitar Curriculum vitae PERSONAL INFORMATION PS. Conf. Univ. Dr. Emilian Vlad NICĂ (Crișanul) str. Episcopiei, nr. 60-62, Arad (Romania) Sex Male Date of birth 12/02/1972 Nationality română POSITION Conferenţiar

More information

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT. Anul de studiu: 2, semestrul: 1

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT. Anul de studiu: 2, semestrul: 1 Facultatea: ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI Domeniul: Economie Programul de licenţă: Economie agroalimentară şi a mediului Durata programului de licenţă: 3 ani Forma de invatamant: ZI Promotia: 2010-2013

More information

Informaţii personale: Studii: Activitate profesională: CURRICULUM VITAE

Informaţii personale: Studii: Activitate profesională: CURRICULUM VITAE CURRICULUM VITAE Informaţii personale: Nume: MOMANU Prenume: MARIANA Data şi locul naşterii: 31 iulie 1967, Suliţa, jud. Botoşani Sex: feminin Naţionalitate: română Adresa: Şos. Păcurari, nr.25, bl. 539,

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Baban, Octavian Adresă(e) 31, Alexandru Obregia, 041728, Bucureşti, sector 4, Romania Telefon(oane) 00 40 682 0606 Fax(uri) E-mail(uri) obinfonet@gmail.com

More information

AE Amfiteatru Economic recommends

AE Amfiteatru Economic recommends GOOD PRACTICES FOOD QUALITY AND SAFETY: PRACTICES AND CONTRIBUTIONS BROUGHT BY THE CENTRE OF RESEARCH AND ALIMENTARY PRODUCT EXPERTISE Prof. univ. dr. Rodica Pamfilie, Academy of Economic Studies, Bucharest

More information

FACTOR DE IMPACT 2014 FACTOR DE IMPACT 2015 FACTOR DE IMPACT

FACTOR DE IMPACT 2014 FACTOR DE IMPACT 2015 FACTOR DE IMPACT 1 ACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST 1841-0987 0.183 0.450 0.210 0.268 0.235 0.250 0.016 0.014 0.025 0.017 0.020 Endocrinology & Metabolism http://www.acta-endo.ro/ ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING

More information

FACTOR DE IMPACT 2014 FACTOR DE IMPACT 2015 FACTOR DE IMPACT science

FACTOR DE IMPACT 2014 FACTOR DE IMPACT 2015 FACTOR DE IMPACT science ACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST 1 1841-0987 0.183 0.450 0.210 0.268 0.235 0.250 0.016 0.014 0.025 0.017 0.020 Endocrinology & Metabolism http://www.acta-endo.ro/ ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING

More information

TOOL PRODUCTION VIA RAPID TOOLING

TOOL PRODUCTION VIA RAPID TOOLING TOOL PRODUCTION VIA RAPID TOOLING drd. ing. Zoltan-Gabor BAKI-HARI 400169 Cluj-Napoca str. M. Costin nr. 19; tel: +40-723-206 415; e-mail: bakihari@yahoo.com KEY WORDS: Tool Production; Rapid Tooling;

More information

Str. Zlataust, nr. 6, cod poştal , Iaşi (România)

Str. Zlataust, nr. 6, cod poştal , Iaşi (România) Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE POPA GHEORGHE Str. Zlataust, nr. 6, cod poştal 700400, Iaşi (România) - +40 744 639 658 gt.popa@gmail.com Sexul Masculin Data naşterii 27/08/1956 Naţionalitatea română

More information

CURRICULUM VITAE. Adresă: Craiova, strada Arhitect Dan Nicolae, nr. 4, cod Număr telefon: ; adresă

CURRICULUM VITAE. Adresă: Craiova, strada Arhitect Dan Nicolae, nr. 4, cod Număr telefon: ; adresă CURRICULUM VITAE Date personale Nume şi prenume: Mîndrilă Ion Data şi locul naşterii: 3 Februarie 1965 în comuna Voineşti, satul Gemenea, judeţul Dâmboviţa. Starea civilă: căsătorit, doi copii Adresă:

More information

Managementul referinţelor cu

Managementul referinţelor cu TUTORIALE DE CULTURA INFORMAŢIEI Citarea surselor de informare cu instrumente software Managementul referinţelor cu Bibliotecar Lenuţa Ursachi PE SCURT Este gratuit Poţi adăuga fişiere PDF Poţi organiza,

More information

THE ROLE OF THE PREDECESSORS IN THE DEVELOPMENT OF THE CONTEMPORARY FINANCIAL LAW

THE ROLE OF THE PREDECESSORS IN THE DEVELOPMENT OF THE CONTEMPORARY FINANCIAL LAW THE ROLE OF THE PREDECESSORS IN THE DEVELOPMENT OF THE CONTEMPORARY FINANCIAL LAW CÎRMACIU DIANA Universitatea din Oradea, Facultatea de Stiinte Juridice, Catedra de Drept public Abstract The judicial

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Maga, Mihai Făgăraş, str. Dr. Ioan Şenchea nr. 21B Cluj-Napoca, str. Fântânele nr. 7 bl. A sc. 5 ap. 115 Telefon(oane) Mobil: 0722855933

More information

Articole in extenso, publicate în reviste cotate ISI fără factor de impact, ISI Proceedings

Articole in extenso, publicate în reviste cotate ISI fără factor de impact, ISI Proceedings Lucrări științifice indexate ISI/BDI Articole in extenso, publicate în reviste cotate ISI cu factor de impact Titlu articol Nume, prenume autor (i) articol Titlu, revistă cotată ISI, nr. vol, an, pg 1

More information

2001 prezent Profesor universitar prezent Rector al Universității,,Nicolae Titulescu din București

2001 prezent Profesor universitar prezent Rector al Universității,,Nicolae Titulescu din București C U R R I C U L U M V I T A E EUROPASS INFORMATII PERSONALE Nume/ prenume Adresa GABRIEL BOROI București E-mail gboroi@gmail.com Data nasterii 24 septembrie 1964 Distincţii primite 2001 Premiul Andrei

More information

Curriculum Vitae Europass

Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume NĂSTASE Pavel Naţionalitate Română Data naşterii 6.12.1951 Sex Masculin Experienţa profesională 1996 prezent Profesor universitar la Catedra

More information

LISTĂ LUCRĂRI 1 - Lect. univ. dr. Ana Ştefănescu -

LISTĂ LUCRĂRI 1 - Lect. univ. dr. Ana Ştefănescu - LISTĂ LUCRĂRI 1 - Lect. univ. dr. Ana Ştefănescu - A. Lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii A1. Ana Ştefănescu, Resurse

More information

TEODORU Cosmin Adrian.

TEODORU Cosmin Adrian. CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Telefon E-mail Data naşterii TEODORU Cosmin Adrian Str. Surianu nr. 2 515 800 Sebeş, jud. Alba ROMANIA +40 745 514 696 ateodoru77@yahoo.com 21.08.1977

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Baban, Octavian Adresă București, Sector 4, Romania Telefon 00 40 682 0606 Fax E-mail: obinfonet@gmail.com Naţionalitate Română Data naşterii

More information