REGATUL ROMANIEI MONITORUL,_OFICIAL. liartea I-a DECRETE ANUNTUIU JUDICIARE (DE INTERES GENERAL) publici 1.

Size: px
Start display at page:

Download "REGATUL ROMANIEI MONITORUL,_OFICIAL. liartea I-a DECRETE ANUNTUIU JUDICIARE (DE INTERES GENERAL) publici 1."

Transcription

1 r -.An] CXIV Nr LEI EXEMPLARUL Marti 30 Tulle REGATUL ROMANIEI _ MONITORUL,_OFICIAL liartea I-a DECRETE jumiile xiticonsiliului DE MINI,TRI, DECIZIUNI NumstimittiAtt-CO*411.ilICATE, ABONAMENTE IN LEI IN TARA Pardee Anteritäti de Stat, ittdet 1 comune urbane Antoritäti comunale rurale.. OrIce abonati OO 0 IN STRAINATATE ANUNTUIU JUDICIARE (DE INTERES GENERAL) Partea 1-a sau a II-a Desbaterile parlamentare 1 an 6 lunl,3 hull 1 luna seziunei 1 luni Nia 0.9 MON , C Un exemplar din anul curent lel 0 I500 part I.a 1700 part.ii-a I anti trecuti ONO Abonamentul la partea III-a (Desbaterile parlamentare) pentru sezlunile ordinare, prelungite sau extraordinare se socoteste lei lunar (minimum InnA). Abonamentele 1 pub1lcal1le pentrn autoritall si particular! se plitese Ele vor fi insotite de o adresä din 'men autoritätilor si de o terere timbratä din partea particularilor. Institutia nu garanteazg transportul Pentru trimiterea chitantelor satt a ziarului 51 pentrti cereri de lanturiri ettitionarli vor trimite in plus suma de 200 lei spc..e de birou si porto simply LAMURIRI: Toate publicatille inasoarli eu linlametrui corp 10. Little M. O. socoteste aproximativ 6 cuvinte. Randurile necomplete se calcu aeza ca llnil intregl PUBLICATII IN LEI DECRETE $1 furnale ALE CONSILIULUI DE MINISTRI Pentru acordarea avantaielor leil stentru Ineuralarea Innustne, la industriesi si fabrieanti * Idem pentru ineseriasi si mori tdranesti incetätenire l depuneri de luramant autorlzarl ventral infiintari de birourt vamale DEeiZII: Schintbäri de nume CITATIILE: Curtilor de Casalle, conturl, Apel, Tribunalelor publici l notarl Juilecatorlilor PUBLICATIILE PENTRU AMENAJAMENTE DE PADURI: Inserve 100.0ot 20.00t 5o.oa 30.0D 50.0a 8.00G 4.0(k paduri dela e 10 ha O, 10, e 20, ot I., 100,W- 200, 1.1,. 200, IN, , 1000, PUBLIIATpueDsilevERSE b0.00t Pentru brevete de inventluni cereri de schimbäri de mime i4;., " libera practicä profesionala 12.0ue W n n a mositulul ^WU., recunoasteri de pädurarl " pieraert de acte, (minimum lei) i Diverse nentru autoritäti - I Reconstituiri de acte de stare civill 3.00t Diverse pentru particulari Comerciale, bilanturi. tabele Publicatlile prirnite çftä la ora 10 dindneala se insereaza in Monitorul Oficial din a treia zi. Fentru çvbflcatiile &ruse la gli4eu dupti ora 10, deca se cere sa fie inserate in Monitorul Oficial din a treia zi, se va pliti o taxa suphmentarii de E60/0; eaca se cere sfi fie inserate in Monitorul Oficial din a doua zi se va pláti o taxa suplimentara de 1000/0. Toata corespondenta se va trimite pe adresa: Monitorul Oficial, Bucuresti I. Bulevardul Elisabeta, :- publicatlet Dcerete-legi Ninisterul ilfacerlor IflCïiC teetifioare.., Nintsterla!I:1041N Telegram: MONITOFICIAL...Telefo "-MO, , Cont C. E. C. 201,...mempsiessremoomsommy SUMAR3 A. Legi, regulamente i dispozitiuni cu caracter normativ goctifieare " Detizlani Prwatntia Conslltullit de 2Itni trj g4, Obligatimai peutru /vfnistere SubSeéretaxlafe de Stat Pagina pnblicatiei LINIA oh. O. amamom1 s. coa r5. nvize prealabile hie Consilinlui Superior al Peonoiniell Nationale ori de ate ori urmeaz u tr mitit misiuni in strainiltate.,....,.,... Mirttsterut Baucattet Nationale Pagin& Termen pentru contestatii la propunerile de transferari 8079 Ministerul Agneulturtt j Doinenitior Interpreari i. eompletilri la alineatele pr..v'foare la; luertirile de comasare ko, sus Ministerul Industrtet Comertutui 1.097, Preturi maximale ale seului crud B. Dispozitiuni i publicatiuni care nu au caracter normativ Detrete A323, Mentincro ftinetuute Conferirea Ordinului Meritul Cultural" Ifinisterta Ind'ustriol Counertvlut g.249. Inaintitri in functinnj ', Mintsterul lillnelor Petroluld , _ 1ndepitrCari serv'ciu Ministeria saniitalit Miraro in persoualul tehuie superior..fulta,1 ale Oensilialui de Mini*tri _ Aprohare de priraii de ethipament..., Autorizare de predare eladire. 1,031 Autorizare pentru aberare de mc,dleamente. Autorizare de aeordare de subvent.e " S Derizivni Fre edintia Conslliul'ut de Mini$tri 23. Numiri de membri eu vot consulta fir , 3.294, Angajäri de personal , Aeardàri de gradatil, -...., Mware in personal Mintsterul.Afacerlor Interne Numiri de profesen cjvilj i ni litari la,,-eeala de ofitori politic Oradea,... Nmirj punere in retragere i annlare de deeizie ,ffinisterni Finantelor Miscare in pesonal. 23 J97, Tretere in grad e;l),.711--!at Delegatie,C:-.Dtuduare 111 pag 11-4)

2 OM' MONTTORtM OPi6TAL (Pari'ea f A) Nt 174 Inife ir pahlleatioi PAgina Wakigatnat j"tigai TrallsrelLi, _ ja;sterta 4ducafie Nationale , IIM1 utare de eatetha,..,,,,,, 8035 Transferari, numiri delegatie, pun-nt retragere d e& fiintri 'do posturi, retifiear de deeizie i x_f_iintdrj de posturi....., Minister/it GlilielOt Repartizttri de inspeetori eontabili ' ' Ator(--Ari de gradatii avansdri delegatie, numiri ineadrdri, ; -.. ' 8105_8106 nia-t6na infornaatiilor 070. _ Prim'a,c de demisie i..'.. st,-,rut zivr.eiliturjj j Dainenlitor Transferari, r3partizìr i punai, in r0,tagere... Al;.,eicierut nclutujej $i Cfmlerturtc.: 37,620, _ INuraire de adminiztrator unie _ ,. 8107,, _ NI.,m]re de administrator de supraveghere --,,,,,,...,,, 8107 Kisciare lu pelonal 8107 AI inzstem M inelor i Petrolelui Patif eare de limite a uror suprafete miniere S',:n1i1ire de distante intro sonde.t..4, Instituiri de eonlisii-. " Apbarea planurilor de execut'e i traseul-stabilit pentru 1a d?. transport de energie Apiobare de planuri ale retelelor de na1t i jam& tc.usiune.,, Kiseare in personal..... I Min,sterul Contuft[cattilor Çi Lvcrargor Publice Delegatie de semndturà, 4, Ifismre in personal, inisierut Si-m(10M Completare de deciz'e Infhntare de seetie de medieind, internd Aeord5ri 4e gradavi Mivare in personal, Aeordfir: de primd speciald de re,edintä DECRETE-LEGI MINISTERUL AFACERILOR INTERN& RECTIFICARE In textul legii Nr. 334, pentru modificarea unor dispozitiuni ale legii admi-4 Ristrative din 14 Augnst 1938, si a ta,-41 bloului de impozte 1 taxe camimalei arkexatt la, legea administrativq, cata In Mouitorul Ofj.eia Nr. 104 din; 6 Mai 1946, strecurandu-se =el, erosi 'de manweris, se reetifia, dupa cum uril_ meazilz I. La -cap. II Taxe omunale", pet. 2, Pera i, altieatul 2, in lac de: 04 execute, e'a scris»sa dirikze" Alineatul Intre se va citi: Inserierea anualg, In tahlon-4.14 primiirici comunei urbane a perooart, nelor admise A execute luerari de const tructiuni mn euprinsul comunei * ki'', 2. La cap. III Taw p-entni foiosint domeniului public", litera a, alin. 2, pag- 4551, eoloana a doua, randul doilea, In loc de 0 s'a scris s'au". Alineatul intreg se va citi: Taxa va fi perm etpua, numai in eomunele din raza rora se ridic. Ki so disrribue materialul ta-anifportal,;". 2 A N. pcalleatiel Miuweriti. Ounce Modit,ioare de detizie " ,234. Ln1ooire i numire de wembrii in comitetul d0 dirceve al Toatrulai Milueitera$e din Tint.::az.a.... -rdzistottti 444:tottoi as gurdrger swam Numiri... i.earaureate circuldri rein:steriale Jtt,441ej Tablott euprinziand. avoeatii publiei, care urnieaz'a a fi ntragere din ofitiu in mod definitiv, pentru 1:/eit'd de varsta, in em-sul anului 1947, -, f Aeorddri de natwalizare..., i. M7Aistertcl, Echicatjet Nalit4.44le Cateaa, TacaL14 Hznetei-ta _4r,tictor va.eant, '... Zelijnjstern/ Irsdusile Comerfutui. Post va,eant.. Ifinjsterui Minelor j Pebyotuluti Tatlou de eandidatii reuiti la eoneursul tinut la da,ta. de ' Iulie 1946,.,, Mirkistere, Comtmicatillor f Lucreirjlor Publice Tabieu de persomalul bugetar al Direetiunii Generale a DrmnUrilor, rare urmeaz d. a xi pus in retragere din ofidu pentru varstà sau vechime in servieiu, In eursul analui alinisterul Seinclata Beetifieare- o...!.. P, ' Mmsterul Cooperaa ti Constituiri de eoeiotati eooporat've..inuutne jrdieiare rereri pen tru schpnbarj de 14,WMp.4 :,t..4, 8127 Aprobdri de schf/abliri u7e nume ,Z J?.ccefcare., Cererj pentrtt reconstenuir de actg. do Stare Rail Cereri pentne acorddri de cetatenie TontOna', -, 8128 Ordcniante de eontionacje ; DIONITORIJIA OFICIAL Partea I A Legit, regutamente dispozitiuni CU caracter normativ MINISTERUL JUSTITIEI RECTIFICARE 'In Menitorul partea I-a, Nr. '1.65 din 19 Lille 1946, publicandu-se Ci. mole crori de tipar decretul-lege din 17. lulic 1946, referitor la na,4 lziraliearea mai multor strlini, se Log tavenita rectificare si anunie: La pagina 7594, coloana II-a, la ránri klul 1 de sus iii jes, la Nr. 5, se va citi: PauZ ffrafit Fesgiaaj, lom de,,pa4 liraiat La pagina 7594, coloana II-A, la ran; aul 12 do jos in sus, se va. citi: 3 Apri., Ile 1897, In lee do 5 Aprilie 1891" Eroam (Is t1par., ; DECIZIUNI PRE EDINTISP CONSIDIULUI DE MINI4TRI 'AvtInd Im vedere referatul Direetiei. roordoarii i T1twjfirii u NT din 27 Iulie Avtaid vedere nceesitatea realizrii unitiaii de conceptie 1 actiune pentru misiunile c urineaz à. a se trinajte_, 6triliniita1e; Pe ba7a art. 2 si 24 din legea Nr. 301 din 1945, pentru organizarea Presedin, Consiliului ecidem:. Art. 1 Toate departamentele Stal-AsecretariateIe de Stat aunt obligate sil cearil avizul prealabi41 a onsilinla Superior al Economiei Nationale ori cafe. ori nrmea.z5, 135, trimità misiuni (gtintitate, fie in seop de simpla formare sau studii, fie nl oop-al tram ttrij sau perfecarii de acorduri sal eonventii. Art. 2. Ceniiiei1 Superior al Eco nomiel Nationale va da avizul prevlizut, la art, 1 &supra utilv4i. trlmiteril. asupra numilrului membrilor C4 unneaz5, a- compuno misiunea, precum asupra persoanelor respective. Avizul cote obligator pentru Mij terele i Subsecretariatele de Stat ear* 1-an solicitak Daca" am17111 fluj OSte dat lu termen dk: 104 zile dela solicitarea liii, se considerái' 4 este favurabil. Art. 3 D-1 Pmedinte al Cone/4 liului Superior ail Economiei Nationals d-1 seeretar- -general Presediartiei Con. siiiiihoi de Ministri stint inagreimati cit ia Indeplinire a prezentei de4.4. DOA la 27 Iulie Predintele Consiliului de Minitri, DY, Pe4 tru Grout :NI.. 24.

3 . Având TuITe IMO MONITOR:CM OTICIAL (Paifea Nr MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INA ginihistra secretor de Stat la De- Partamentul Educatiei Nationale, In vedero ark 5 din legea Or, 199 din 1946, Avand in vedere art, 86 din legea Invkamintului secundar, Docidem: Art. 1. Oonteaatiile la propunerile de transferari o Ti or adresa MinieteraHlui Educattiei NaVonale, in termen de lo do Mere 4ie1a publicarea lor in Monitorial Ofeal. Miele contestatie sosia dupâ ust termen nu va fi luatrt in considerare. Art. 2. Consiliul inspectorilor generali, introgit, ea direetorii do invata- - mânt çi un reorezentant al conten6oeub presedintia d-lui seeretar geva cerceta fiecare contestatie In pork) si, docil o gaseste Intemoiatii, revizuesto intreaga eituatie a coin" nedroptávt, atfat in ce priveste aprecierea act-iv:1160 la catedra, eat si in co privest() aprecierea activitatii in afarit de cotedra. putând reface intreaga situatie cazuri de cvidentrt nedreptate. Art. 3. Procfesorii, care vier fit dovediti a nu si-au Opus toato procesele. reel:ale la eererea de tronsferare eau Ineadrare, mi mimai ea nu vor fi transfer*, dar vor fi j pedepsitj dis&plinar, conformitato eu dispozitille legii, Pentru Incercare de frauda. Art. 4. Profesoii care au obtinut transferare ini vor putea eere o nona transferare dectlt dupa o functionare efectiva detrei ani la catedra la care au ;Fos t transferati sou incadrati. El nu vor putea ohtine nicio detasare decursul ackister trei aiii Art. 5. director al invatamântui secundar cote ineartinat ca allcerea la Indeplinire a prezentei deeizii, Data la 27 Julie p, Ministru, P. Mireseu Nr MINISTERUL AGRICULTURU $1 DOMENHLOR Nei, ministru secretor de Stat la Departanientul Agriculturii i. Domeniilor, Aviind in vedere dispozitiamile legii organizare a Ministeaului Agrieulturii i Domeniilor; Având lu vedere legea de organizare $i ineurajarea agriculturii; Avilnd In vedere decretul-lege Nr. 388 din 1911, pantru modifiearea utter dozitiuni din legea pentra organizaren Ministeralui Agriculturii si Domevâad in vcdere luerarca dela jurn. Nr din 19-l6, Dccidem: Art. 1. Se aprobil de noi, urinâto.arele interpreari i cempletari la alineatele Primitoaore la luerarile de comasare tele privitoare la lucrarile de comasare clela art. 9, al regulamentului pentra punerea In aplieare a legii pentru organizarea i incurajarea agricalturii, promulgata. prin I. D. R. Nr din si publieata in Monitorial Oficial Nr. 67 din 22 Martie 1937, precum tirmeazrt: La alineatul 16, se adauga: Terennrile earicele i Pasunile proprietatea Statului, muniejpiilor, eornunelor, Pre. cum si aeelea ale institirtiunllor publiee ale persoanelor juridice, intra do drept alaturi de proprietätile care formeaza' eota de comasare". Alineatul 22 se modificrt astfel: diat ce judeeätorul va primi cererea, ajar in aceeasi zi, va fixa termenul de deschindere in localitate., care va fi incepând din a 30-a zi pang in a 40-a zi de la primirca cererii, Inennostiintand despro aceasta pe notarul comunei trimitandui al doilea exemplar al cererii, in eel mult 48 ore dela primirea ei. 1-, pentru ca sa. se peata satieface prevederile alineatului urmator". Nei, La alineatul 24, rândul 2, se adaega astfel:,,unde va Ina contact ea eondncaterul lucraxilor de comasare, In eazul este in localitate". La alineatul 28. rândul 2, se inlocueste: ale Directiei Cadastrului i Cornasarilor din Ministerul Agrieulturii si. Domeniilor", eu,,ale Directiunii Imbunatatirilor Funciare din Ministeral Agriculturii Domeniilor". La alineatul 28, pagina 17, rândul G. se inlocuieste,,a1 Directiunii Oadastrar lui", eu,,al Directiamii Imbunafatirilor Fun eiare". La alineatul 9, pagina 17, se inlocu- 4ste: Consiliul Tehnic Agricol" en avizul Oonsiljalui do Antelioratimii, care va aviza In eel mai sent timp". Alineatul 30; se modifica astfel: pplanul de comasare intocmit conform. aprobarii Ministerului AgTiCulturii Domeniiler, va fi &Pus la Judeedtoria de Oeol respectiva, care va da hotarire pentru atriblitirea neitor loturi. Adueerea la ennostinta, telor interesati a plainiui de comasare i a hotarlrii tide:eatoresti, de atribuire a noilor loturi, se va face prin afisare la Primaria eomunci re.speetive, timp de 30 zile. Pentra censtatarea afisarii se va incheia proces verbal de care notarul comunei. In contra necstei hotariri judeeitto. resti, atribuire ï5 noilor lotiiri, exista drcpt de apel in termen de 30 zile libere de la data afisarii, la tribunal, In fata unei eomisiuni aleatuitit din: presedin- Ole. tribgnluli &au un delegat magistraf, ea pi*vjfffè AVantt ca mernbrii pc: direetorul Inibunatatirilor Punciare, pentru evaluari cadastrale Comerei Agricole. Aceasta comisiune hotri definitiv, judecand de urgealtâ sa en predidere, fari drent de apel". Alineatul 31 se inlocuiesto astre;!,,in baza hotarttrii conaisiei de mai conducatorul luterariler de cornasare, imprenna en tehnicienii cadastrali, va proceda la aplicarea pe teren a planului de comasare.' La alineatul 32, pagina 17, randul se iulocuieste: vorganele Cadastrului" eu Directinnil Imbundt4irilor Funciare". Art, 2. D-I elireetor al Imbunataitirllor Funeiare este Insareinatt en aft' cerea la indeplinire a prezentei declziuni. Data' la 18 Inlie p, Ministru, Tr, Siyalesee Nr, MINISTERUL INDUSTRIET 41 COMERTULUI comisand general al preturilor, In temeiul legii pentru moclificareei uner dispozitiun1 din legile pentru organizarea minleterolor Nr. 188, publicata In Monitorul Oficial Nr. 69 din 24 Marti 1945; temolul legii pentru organizarea Comisarioitului General al Preturiaor laentru unele masuri privitoare la regimul preturilor Nr. 292, pubpcatit In Monitorial Oficial Nr, 163 din 5 Mai 1913; rn tonleint legil pentru reprunarea spa. oulei jiicito i a sabotajulni economio Nr, 351, publicata lin Monitorul Ofici Nr. 101 din 3 Mai 1945, en modificarile complotarile sale niterioare; i In temeiul legii Pentru reglementazea rcgimului preturilor i circulatici mariu trilor Nr. 349, pubreata in Monitorial Ofielil Nr. 101 din 3 Mai 1945; In temeiul legli Nr. 67 pentra modificarea i completarca unor dispazitiuni din legea Nr. 349 din 3 Mai 1945, pentra regilementarea rogimulni preturilor eirculatiei mitt furilor, publicatg' IA Monitoruff Oficial Nr. o9 din 15 Pobruarie 1946; Având in vadere legea Nr. 918, publicata In Monitorul Oficial Nr. 300 din 22 Docemvrie 1942, Privitoare la atributinnile Ofidulni Roman do Aprovizionare si Distribuire a Predvelor Pielaria (0, R. A. P.) ; Având In vedere de&ziunea Nr. LOS,. publicatil Monitozul Oficial Nr. 155 dirt 9 Tuilie SA

4 8080 sonrrortm OPICIAL (Partea I A) T. (4 SO Iv lie 1946 Wind Iii vereleft -blientä. in Menitorul Ofjdai Nr, 95: "a 24 Aprilie 1946 si Nr, 1.077, pucata In Monitorul Oficja Nr. 156 din lulie 1946; Având in vedere adresa Oficiulul Ro-..4n do Aprovizionam si Distribuiro a 'reduselar de Pieliirie (O. R. A. P.), Nr din 1946, inregistrata la Nr. 555 din 19 Tulle 1946, Deeidem: Art. 1. Pe data publicilrii prezentei doc:ziuni In Monitorul Ofiedul, preturile maximale ale seului crud so vor stabili pe cale de ordonant,e de catre primarl, in localitatiie urbane 0 baineo-, climatice si d.e catre prefecti, In celelare eu respectarea dispezitiunilpr prova'zute la art. 9 din legea Nr. 351 pu-: blicatg. în Men!torel Oficial Nr. 101 din 3 "Mai 19.45, cu modifleirlie i compl,3- larile -sale ulterioare. Ark 2. La stabilirea acestor pre. tu.ri se va tine seanià de imprutirea seului po trei ea1it4b tittpa cum urmea.z1:; Soul do ealitatea T-a, cuprinde seul dela stomae (iyazare) i rinichi. Seul de ealitatea, II-a, cuprinde scull crai-t-tat, de po came 0 de pe mate. Seul de ealltatea euprindo soul iiimas dela selectionaroa soulal de caii We 1-a sl a II-a. Seul se intelege predat proasp,6t i liber de rice resturi de came, mate ti Pretul seului do call-la:tea I-a nu vai putea depg0 prqui arnii do bovine, stabilit de ace-ea?i autoritate din localitatea reepeetiva. Prettil seului do ealitatea II-a va fi Cu 30Vo mai mie deckt pretul seului (10 4m14,tatea Pretul seului do calltatea va 1)rezenta o p4trimo 4m pretul sealui de talitatea II-a. Art. 1. Be data pubalc5xil prei. zentei deciziuni in AlionAorul Oficialt aunt si rrmiân abrogate dispozitiunile deciziunii noastro Nr , publ'eatil in Monitor:11 Oficial NI% 156 din 9 Iulld Art. 4. Infraetinnile la Irevecletrill prezentei decizirni se constata si 6e pe-i depsese in conformitate eu dispozituile legii fnr. l, Publdcasta In 10-nitoru1 Oficiai Nr, 101 din 3 Mai 1943, cu m17' diregrile i eompletgriao sale urterioare. Art. S. D4reeterul general al pre,. turilar si direetorul controlului din Ofi. càd eeni,r0 do eontiral i impaliunl stint îflsrcjnaj Cu adueerea la llidep15- nir4 a dispozitiuniler ivezentei deciziuri; Data' la 25 lulio ConaZ.a.rul general al preturilor, Bucui ehiopu Nr A

5 {0 Tulle MONITORUL -G B) 8081 meestrtilliemyterniimi.a,.monitdrul OFICIAL Partea Dispozìunii publicalurti care nu au caracter normativ iin. PECRETZ MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 51111AI 4 Win gratia ltu Dumnezeo qi; yoin Rege al Romantei, La tog de Tap s viitovi, seiveitate: 4supra raportului ministrului Noon tra secretor de Stat DePartamental Elam:Altai 1\.na:tionale cu Nr dint: 19:46, WINOMM.F1WWM091,1ESCIM P.}.13*,,I, 'Art. fl. Ministrul Nostra secretar de Stat la Dapartamentut Edneatiei Na7 Voltaic) este infigreinlat c ecutarea prevntului decrat. Oat in Bacuresti la 22 Tulle MIUA Ministrul educatiei nationala, t. Yoito ;.2.283, Avand vedere Precesua-venal de 21-UT-LU VO'sturi vacante qi atvizl i Law:nu cit gratia nunniezen volino;,onalá, din COUtiSi11111ei BpeCialq ti Rego al Ranfinie4 Pentru ocupgri de postari i angajgri. La toti de fatei 4natate.f r,aisfutpra raporttani mil-134mm Nosk de 'personal teraporar de pe. rn secretor de Stet la,departantw4.. nisterul Fiwi1De, '1.fdluicatiei Nationale en 4.972o din deeretat i idecret6m.: Art. I. Di ban Cioculesat kne0e, pa Ana de 3. Petonwriti 1946, dectretat deerctgm:: D-1 ing. Pau Comefantid, 11, profesor titular la Caitedra istoria 4 lucrgri. titlul. provizoria la Lae,. texaturi romate anoderne cleda Fauna, iea de ',item Filosofie grwo ratoral de Tebnica eurentilor slabi" 8 bis, tip de salarin 171, conforini,, dela Faeulttabea Neteltroamteicanicg, Politelankol Gh. Maiehi sia nur Late cu dispozitiunile art, 64 e 69 din ga relatifg la organizarea ta(eqo zitta imediat urragtoare pumit. Monitorua, Oficial a pliewntului tului ouperior.. Art. II. Ministrul Nostra er42retar dt4 4ecret" leu defiaitiv Pestul grutpla A a bis, tip de solaria 21, Stattaj_elacsDeparta,rarene. tutla: coidormitate dispvitiunile ptirezeual t legea ttleflativg la prgainizarea iii Billeuinti la 22 Tulle e L-TatkaLltuflui auverior. Art. II. Ministrul Nostua secretar de NI% 2.287, MI4 ',tat Departamentul Bdgeatiei Na, Miiiistru1 e-ducatiei 'nationale,.ponale etstie inegr. cinlat qa opeettario $t Voitco reoetrtului clecret. Dat BAelnati, la 22 lithe al:neat ven: gratia VointO niationalg, Rege al Româniel, La. toy de PO fi viitori, s,e4teitafe:, Asupra raportului is secretor de Stat l Departamenttll gduicatiei Nationale en NI., 11:423,1 dixt 4,946, ',Wand in Ir.-4mi -procesul-verbal de pesturi vacant i asvizul favorabil ca INtr din, al comisilmii spa. &le pentru ocupgri de potsturi i anga, A:Li de personal temporsur depe lana alinisterul de Finante, Am decretat j docrettgin: Art. I. D-1 dr. Duman' A. Oornelsok, se ntune te pe data de 1 Ofctomvrie 1946 P., profeser titular. la catodra de Igieng medicing preventivg", deaa Faeultatea de Medicing din Laqi, grups A 8 bis, tip die salarin 17 in eonformitate eu pozitiunile art. 64 i 69 din legea relati-va la erganizarea invgtgmântuilui perior. Ministrul educatiei. nationale. t, Voitees Nr Mina \ MIKA-g PAI greittia lui Thrnevien Vointo neationalg, Rege al Ram:amid, La toy de fatä,1 vjjtorj, seineitate:, A:Supra raportului ministruhil Nosifru oecnek.at die Stat l DeTartaraRtntna Pduteatijeti- Nationale eu N. 363,601 dita DO, Am deorete i deeretätni, 'Art. /. D-1 dr. Gheorghe Schmaizete, 43tE de luerari cutithrl protizloriu la eon, ferinta de Radiologie dela Va;cultatea de Medieing din Rucuresti, se numeste, pe ziuo imediat nainittoare publicarii in Monitoral Oficial a prezentului decrett cu UMu4 definitiv in pectal ee ocupg, grapa A, 8 bis, tip de salariu 2il, in conformitate cu dispozitiamile art. 81 din legea relativg la organizarea indtanif4. talui ouverior., P 'Art. II. Miflistrul Ncstru. secretar de etat la-departamentul Educatlei Nationale este img,rcinat cu executarea larezell tului decret- Dat iii Buieure4ti la 22 Iulie 194G. Ministrul educatiei nationale. *t. Voitee Nr MWAT Pri.ii gratia lui DumneAen ri vointa ngionalä, Rege al Romaniei, La tofi cle fatei -1 viitori, sdneitate: Astuyra raportului ministrului Nostril seczeitor de Stat la DepartanKintul Educatiei Nationale cu Nr din 1946, Am decretat i decrertilm: Art. I. D-1 FL tefgnesen (loaned, profesor titular la eatedra de Psihologie dela Facultatea de Litere j Filosofie pluj, mentine tu functiune la catedro e ocupg In Invgtilanhutul superior, inedoi atni clela data de 5 Aprilie 1946, pe baza avizului ponforan al Senatului tuiversitax copformitate eu dispoziliunile art. S9, al. II din legea relativä.1a org,anizatea invgtamantului superior. Art. II Nostru secretar de Stat la Departamentull Edueatiei V Nuine'dreinat cti exeoutarea preoeintului decret,-.1)at Bueure0i. la 22 Iulie MIHAX Minietrul educatiei nationale t. Voiles 2.3!23. MIHAT I, IPrin gratia lui Dunùiezeu.51 yenyta Rege al ROmâniei, La toti de fatei viitori, seincitate: Asupra raportulni ministrului NosrQ1 secretor de Si-At la Departanrstul LdruoAiei Nationale en Nr din ;4946, Avand n vedere procesul-verbal de pesturi vaoaiif, s avizal favorabil cu Nr din 1946, al Oomisiei. spieciale pentru oeupari de posturi i angaj4ri de emnal temporar, de pe laugh" Minio- Oral de Final*,. Am decretat i deeretam: 'Art. I. D-1 profesor titular Dunitru Ila igan, dela Academia de Inane Stu- Couterciale j Indastriale din OM- Bra ov, se nume,2te pe data dlia 1 Noent- Nrie 1946 i eu toate drapturile c4tigate uì itur4gm'ant, Profesor titular la eate- _dra, de Edo.noimia eDrinder114,r, dela 11

6 8082 LIONITORUL OFICIAL (Parted I 131 Nr. 174 Academia de Ina lte Stnclii Comerciale ki Industriale -din Bu6uresti, grupa A 8 Lis; tip de salami-a 17, in eonformitate.ca dispozitionile art din legea re iativa la organizareo invätainântului srperior. Art. II. Minis trul Nostrn secretar de Stat la Deparciamentall Eelucatiei Nationale este incarcinat cu eaeoutarea pleztaitulni decrot- Dat n Bucuresti. la 22 Tulle MIRAI Ministrul educatiei nationale, t. Voitec Nr MIHAI L Prin gm40a Dunmezeu i voarto nutionalä, Rage a4 României, La Ott de fatei, i viitori, seindtate: Asopra raportului ministrului Neer. tru secretar de Stat la Departamentui Edneatiei Nationale on Nr 207,725 din 1946, Avand In vwlere procesufl-verbal de posturi vaconte i avizul favorabil al comioiei spe,jal,.pkaltrir ocupiiri de tuiri i angajäri e pensonal temporal., de pe Ministerul de Finante en Nr din 1946, Am decretat i deeretám: Art. I. D-1 dr. V..V. Propoposcu se numeste, pe ziva imediat um:atone publicärii prezentalui doeret n Monitorul co.nfeneavar definitiv la eonfer-lnta de Economia Intreprinderilor dela Jicademia de Inalte Studii Oornerciale Si Indestria1e din Bucr.rqti, gri4:pa A 8 bis, tip de salariu 20, in cordormitate cu dispozwilualle art din legea re. iatjyá. la organi zarea invätärnautului uperior Art. II. Ministrul Nostrn secretor de, Stat la Departamentml Educatiei Na, Alonale este irarcinat Cn eqlecutarel.94 prezutlui decret. Dat In Bueureti la 22 Nie Ministrul educatiei nationales t. Voltee Nr AI I, Prin gratia lui Dumnezeu i vointo rationalä, Rege al României, La tog de fatei i viitori, sand-tote: Asupra raportului ministrului, Nostru secretor de Stat 14 Departarnettul Educatiei Nationale eu Nr din 1946, Am decretat deeretäm: Art. I: Se reyine asitpra punetulni 3 din art,,1 al dceretului Nr , pablicat In Monitorul Oficial Nr. 169 din 28 Julie 1945, pria care d-i Grigore 2 I? Popa, asistent definitiv la Facultatea de Litere i Vilosofie din Clul, a fost -147 depgrtat din functiunea et ocuprt, pe timp de doi ani, in baza legii Nr. 217 din 1945, pentru purificarea administra. tj,i1or piiblice. Art. II. D-1 aststent ddinitiv Grigore Popa, se considerä indepärtat din serviciu numai pe timp de 8 luni eu tricepere dela data de 28 lulie Art. III. Min!ctrul Nostru secretar do Stat la Departamentall Educatiei Nationle este itsärcinat cu executarda prezentului decret. Dat in Bucuresti la 22 Iulie MIHAT Ministrul educatiei nationale, t. Voitee MIHAI Prin gratia lui Durnnezeu si volute, nationai Rege al Itomaniei, La toti de aç i viitori andiaite: Asupra raportului ministrului Nostra secretar de Stat la Departamentul Edu, oatiei Nationale, inreg, sub NI.: 216,634 din 1946, Avand In vedene deeretuln din 1931, pentru eonferirea Ordinului Metaut Cultural"; In baza dispozttinnilor decretelor-legi Nr din 5 Soptemvrie 1940 si Nr..072 din 7 Soptemvrie 194k., cu privire la prerogatiwele Regale, Am decretat i docretlim: Art. L. Cenferim Ordinul Meritul Oa. tural", d-lui Enciu Vail.e, comerciant, îi gradul de medalie clasa L pentru scoaa. Art, II. MMistrul Nostru seeretar de Stat la Departamentul Edneatiel 'Nationale ego ins5rcinat eu adueere.a la inde., plinire a prezentului doeret. Dat in Bucuresti la 22 lulie MIRAI Ministrul educatiei nationale, t. Voitee Nr MIISTERUI; INDUSTRIEI I COMERTULUI Pria inaltul deeret regal Nr din 1946, s'a Meta pe data urmátoare c5rii in Monitorul Oficial, urmiltoarele inaintäri in personalul din Serviciul cenk tral al Ministerului Inclustr:ei 0 Comertului i anume: D-1 Magdov Gheorghe, actual subinsnector general eu 1 gradatie, la inspector general, grupa A 26, tip 18, salariui lei brute lunar. D-1 Demotrescu Dan, actual referent titular cn i gradatie, la referent sef, gru.: pa A 17, tlp 18, salariul lei bruta lunar. 30 Tulle 1946 D-1 Boghiei Cowtantin, actual referent eu 1 gradatie, la referent titular, gnipa A 17, tip 21, salariul lei bruto lunar, D-nii : Nearatu Ionel, Tudoricii Gheorghe d-na Rosca Eliza, actuali sefi do ser; la gratin], 4e subdirector, grupa A 9, tip 21, salariul brut* hmar. D-na ConstantMescu Marieta, actual referent eu i gradatie, la referent titular, grupa A 17, tip 21, salariul lei bruto lunar. MINISTEIZUL MINELOR MIHAI I PETPOLULUI Prin gratia lui Dumnezeu s j vointa Rege al Romaniei, La toll de fatei ì Vijorf, sibultale: Asupra raportului miniatrului Nostru &ocretar de Stat la Departamentul Mine- Lor i Petrolului en Nr din 10 Tulie 1946, ANInd in vedere dispozitdunile art, (41 logea Nr, 217 din 29 Martie 1945 penttu purifiearoa ad-tiller publiee;.arand In vedere dispezitinnile lui functionarilor publiet; ; Avtind in vedere protesele-verbame Iunie 1946, inreg. la Nr si din 1946, alo Contisiunii epuratie de pe láng5, Ministerul Minelor Petrolului, Ain decretat si decretam: Art I. D-1 Geles Constantin, seful con., tenciesului Ad-tiei comereiale pentru pros. peqi-tmi j e%ploriiri miniere (A. C. E. X,), se indepilrteaza din serviciu pe timp de un an, f5ra plata isalariului, potrivit dispozitiunilor art. 2 ksi 4 din legea Nr. 217 din Art, H. Ministrul Nostru secretor de Stat la Departamentul Minelor si trolului esto inarcinat cu prezantului decret. Dat n Bucuresti la 8 lull executarea MIRAI Ministrul minelor i petrolulul, Dig. Tudor Ioneseu Nr MIHAI I, - Prin gratia lui Dumnezeu j vointa nationalà, Rego al României, La tott de fatei i viitori, seineitaite: _ksupra raponului ministrului Nostra secretar de Stat la Departamentul Mine4 lor j Petrolului on Nr n.a Iulie 1946, Având in vedere dispozitiunile art. 2. ig 4 dn legea Nr. 17 dill 29 Martie pentm purificarea ad4iilor pubrce; AvAnd in vedere dispozitiunlle Cod1-4 lui functionarilor publid; Avand lu vedem proceseae-verbale di 24 si 26 Iunie 1946, inreg. la NI

7 410 Tulle din 1946, ato Uolainniiii de epnratie de pe langg, Ministerul Minelor Petrolului, LAan decretat i decretana1 'Art. I. Uringtorii functionari din Minsterul Mine lor j Petrolulni se jndapuir- Pkaza temporar din servieiu, potrivit dispozitiunilor art. 2 i 4 din legea Nr. 217 ral'ai 1945, farg, plata salariului, dupg clan se specifieä mai. cis: ' D-1 Stancoviei Nico lee, inginer ordiner alasa I defa Direetia generala a redevenpion a indeparteazg din serviein pe de un an, 0-1 Cernea Gheorghe, geolog clasa I; a:1 Oneescu Nicolae, geolog elaaa I; Socoleacu Mircea, inginer inspector general cl. II, dela Ina:tit:Rh:a Geologic al Romaaiei i d-1 LAzgreacu St., inginer rf elasa I, dela Subinspectoratul minelor Boldeati, se Indepgrteazg pe timp de O lung fiecare. Art, II. MinistrUl Nostru secretar de Stet la Departamentul Minelor i Pea trolului este insareinat Cu execntarea prezentului deeret. Dat in Bucuresti la 8 Tulle MIHAI Ministrul minelor i petro1u1n1, Ing. Tudor Ionescu Nr MINISTERIM SANATA1I1 MIHAI. I, Prin gratia lui Dumnezeu d Veinta lui Dumnezeu, Rege al Romaniel, La tali de fatei sj vittori, srakitata: Asupra raportului ministrului Nostru seeretar de Stet la Departamentul Säitii eu Nr din 13 In lie 1946, Ain decretat i de:ere-tam: Art. I. Se face urmgtoarea miscare in peraonalul tehnie euperior pendinto de Miniaterul Sangtatii, pe ziva de 1 August 1946, in eonformitate legii pentru organizarea sanitarg a Statului, eu legea Nr. 274, publicata In Monitorul Oficial Nr. 84 din 8 Aprilie 1946 ai Cu avizul Comisiei acl-tive ee functioneezg pe langg acest minister, dat prin proeesul-verbal Nr. 3 din Oa dintele dela 20, si 23 Tunic 1946, si anume: D-1 dr, Radovici Anghel, se numesto definitiv medic primer al Servielului, teuro-psihiatrie.dela Spitalul Central de bolr'mintale i nervoaae din Bucuresti, in baza concursului prevazut de art. 181 din legea pentru organizarea sanitarg Statului, grape de selarizare A 13, tit) 6, eu salariui de lei eu 4 gradatii. D-1 dr. Fagon Enric, se numeste defi ijtiv medie primer- al Serviciului II neuro-psihiatrie dela Spitalul de boil' ItONITORITL OritIAL (Parka I B) Nr. 174 mintale ai nervoaso din Bucuresti, baza eoneursulni prevazut do art. 184 din legea pentru organizarea sanitarg a Statului, grupa do salarizare A 13, tip 26, cu 6alariul de lei, eu gradatie. D-1 di.. Duteseu Nicolae, se numeste dofinitiv medic primar al Serviciului de stomatolagie dela Spitalul Epitropiei Sf: Spiridoni din Iaj, in baza coneursului prevazut de art. 184 din legea pentru,' organizarea sanitarg a Statului. D-1 dr. Grigore OsipoV. Sinesti, medic primer definitiv la Servicial de stoinatologie dela Spiteful EPitropiei Sf.,Spiridon din Iasi, so pune In. disponi' bilitate pentru peprezentare -la post. D.-1 prof. dr. Nicola-a Stefan, se con-. firing definitiv In postul de ad de matte dela Inatitutul de Igien j Sangtate Publica din Butureati, in baza art. 11 din legea Nr. 274, publicata in Monitoa rut Oficial Nr. 84 din 8 Aprilie ' D-1 dr. Gageseu Ncolae, se confirms definitiv In postul de sef de laborator dela Institutul de Igieng si Siingtate I"ublica din Bneuresti, in brae art. 11 di legea Nr. 274, publicata In Monitórul Oficial Nr. 84 din 8 Aprilis D-na dr. Magheru Alice, sef de labo-.1,ator definitiv la Institutn1 de Seruri Vaccinuri Prof., dr. I. Cantaeuzino", se inainteazg director de sectinne la ace* institut, asa cum i s'a transformat postal prin bugetul po exereitiul financier 1946/917, grupa do salarizare A 20, tip 20, cu salariul do lei eu 5 gradatii. D-1 dr. Blechman Mauriciu, fost sef de sector la Institutal do Seruri i Vac--.cinuri. Prof. Dr. I. Cantacuzino", din Bulcure01, Ig.sat In disponibilltatei pe baza legilor rasiale, reintegrat sef do' lucrgri in sectia do tuberculozg' la ace-. lavi institut in mod provizoriu, se co* firni definitiv in postul de sof de laborater al aectiei de tuberculozg', asa CUM are drept legal si dun i s'a prevga zut postal prin bugetul pp 1946/947, grape A 20, tip 24, ea salariul do lei eu 3 gradatil. Urmatorti media eu delegatii de ins-, Peeteri generali sanitari, se confiring definitivi dupg, eerere, In posturile de inspectori general saaitart ai de acre,* tire regionali, In bate art. 20 din legea Ma 274, p-ublieatg In Monitoral Ofieial.Nr. 84 din 8 Aprilio 1946, Si anume: D-1 dr. Popeseu Nicolae la InspeetO-, ratul general sanitar i de ocrotire re* gional Pit grupa A, 13, tip 21, ea salariul de lei en 5 gradatii. D-1 dr. D'Argenta Angelo la Inspeca toratul general sanitaiaai de ocratire rogional Constanta, grupa A 13, tip 2,1, salariul de lei cu 3 gradatii, il 8083 D-1 a-lisle-viet 0:fin ta Inspectoratill general sanitar ai do ocrotire regional 0-a1aft, grupa A 13, tip 21, en salaeu1 de lei en. 6 gradatii. D-1 dr. Costae Teodor la. Inspectora- 'till general sanitar al de oerotire regional Sueeava, grupa A 13, tip 21, en salariul do lei au 5 gradatii. D-1 dr. Vätgmanu Nicolae, actual consilier tehnic venerolog definitiv in_ Administratia Oentralg a Ministerului, confirmg, defilniiiv, inspector general central yenerolog, In baza art. 6 din legee Nr. 274, publieatg, In Monitorial Betel Nr. 84 din 8 Aprilie 1946, gr:. FA 13, tip 21, cu salariul de lei 42.4 cu, 5 gradatii. jjllnhítorjj adi de servieiu mediei (medici *di de judet) definitivi In Administratia Centralg a Ministeralui, se inainteazg dupg cerere In baza art. 14 din legea Nr. 274, Pliblicata In Mont- Oral Oficial Nr. 84 din 8 Aprilie 1946, gradul de subdirector medic (subinspeetor general sanitar) definitivl tot in radaninistratia centrala a Ministerului, In posturile vacente la directiils notate dreptul fiectiruia, ai D-1 dr. Dumitrescu Virgil Duval la Directia igienei i raedieinei -preventive grupa A 13, tip 23, en salariul de lei en 5 gradatii. D-1 dr. Ioneseu Tiberiu la. Dirac-tie tionei i inedieinel preventive. grupa A 13, tip 23, cu salarinl de lei graclatii. eu D-1 dr. Stanciu Lan, la Direetia ditinei curative, me- grupa A 13, tip 23, ea salariul de lei eu 1 gradatie. Urmuítorjj farmacisti sefi provizorli 4in seryielile Ministeralui se confirmi definitivi dupg, cerere in posturite Ocupg argtate in 00 dreptul fieearuia, Imo. art. 19 din legea Nr. 274, publta eatg in. Monitorul Oficial Nr. 84 din 8 Aprilie 1946 i anume: D-na Polovriigeana Elena la Dir. zestrgrii. D-na Nicola-a Euescu Maria, la; Dir. inzestrgrii. D-na Bondoe Elena la Directia Inzes- D-na Olkann Voinesen Maria la Depozitul Regional 'do Medicamento Air curesti. D-na Gheorghlu Virginaia, la Dir. Inzestrgril, D-na Gheorghiu Maria la Dir. inkstraril. D-na Corileseu Kren Henrietta: la Dir. inzestr'grii. D-na Rosignon Margareta y_jrginia la Dir. Inzestrgrii. D-na Alger Eugenia N Inrtthunl Farmaoeu D-na Canteanir. Jui ja. Institutul Farmacoutie.

8 a 6084 D-na Petaaascu ETñ I Institutul Farmaceutic. D-na Mangu Florica Raldovin la Its-, aitutul Farmaceutic. D-I Precupaa Traian la Dopozitul Re0 laiana1 de Medicament() Tiniaoara. D-I IIie Liyin la Farmacia judeteang plua II-na Staneiu Maria Ia. Spitalul de ball interne Ploieati. Urmgtorii farnmaiati provizorii din aerviciile Ministerului se confirmg, defia nativi dapi cerere, in posturile e ocupg Oxgtate in dreptul fiecgruia, in baza art, ;t din legea Nr. 274, publicatgi in Moa gatorul Ofjca1 Nr. 84 din 4 Aprilie 1946, i anume: D-na Popescu Maria, 'la Dir. Inzes-1 1)..na Nicolan Stan Geprgetai la Dit kzesträrii. D-na Ionascu O. Ana la l)ir. inetes-4 D-na Gaaecu Carota Ecaterina 1 Di.4 D-na Graclaa Devesel Iincretia Dla recta fnzestrgrii. D-na Ciumeti Ougin Aurora 1 4 gnzestrárii. D-na Mandache Faumieg Elena la inzestrgrii. D-na Tiiecu Marisa la Dir. inzess Dana Roca Elena la Dir. fitzestrárii, D-1 Pi lea Veeriu la Dir. inzeatrgrit D-na Cgpatang Gheorghita ta Died Inaestrgria, D-na Petreseu Relaxes= Vasnica, Dir. inzesträrii. D-ra Drggan Marine San PolIxenia.1.1 Dir. inzesträrii. D-1 Ggitu leacu Vasile ta D b. anzesa D-na Popeacu Coarng Domnica Dir. inzastrarii. D-na Consiantinescu Aria, la Instit Farmaceu tic. D-na Solomon Irina Ls Institutul Farmacoutic. D-na Stoonescu Constanta Instit. Farmaceutic. D-na Popa Aurelia la Inslitutul Fat"' inaaeutic. D-na Creaugge Elizabeta la Ins-Mutul Farmaceutic. D-na Mangaru Gherghina din Lugoj. D-na Iranoviai Eleua Itt Spitalul Principele Nicolae din Bur:urea:Li. D-na Ianculeseu Chetreanu Maria la Spitalal din Huai. D-1 dr. Mihälteanu Signiori, actual director medic.inepector general saaala tar) defmtiv la Dir. Ivanurijor din Ad.- gorrronm., oficial (Partea I B) Nr. 174 n Tune 1946 Ministratia Casei Sángtgaii, aa transfera definitiv dupg cerere in postul vacant de director medic (inspector general sanitar) al Directiei grupa A 13, tip 21. cu seariul cle lei $3.900 cu 3 gradatii. D-1 dr. Proclan Leon, actual medic ad al Sectorului Sanitar I Galben din Inspeatoratul general sanatar al Capidetaaat medic ad al Municipiva lui Cluj, se transferg. definitiv dupg cea rare ti acest din unna post, grupa A 13, tip 24, eu salariul de lei eu 4 gradatii. D-1 dr. Paseu Dumitru, se numeate rdefinitar dupg eerere in postul de mea dic igieniat vacant la Serviciul sanitar al Municipiului Ia.i, fiind diplomat al cursurilor de igieng, grupa A 13, tip 24, eu salariul de lei lunar. D-1 dr. Ardeleanu Gheorghe, actual medic ei definitiv al Municipiuhai Arad., se transfera definitiv dupg cerere postul de media igienist al plgasei nitare Lipova, lud. Tinìi, grupa A 13, tip 24, eu salariul de lei eu gradatii. D-1 dr. Baelajanschi Alexia actual media definitiv al circ. Bodeati-Preciata, dud. Neamt, e transiera definitiv dup4 cerere in postul de media de Cire. tu Mua grupa A 13, tip 27, cu saa lariul de lei cu 3 gradatii. dr, Foreana Traian, actual meic definttiv de eke. in. orafal Ramnicul Arfileea, 60 transferg definitiv dupä co-a rere In postul de medio de eire. la Alu.! uiiejpjul Timirara, grupa A 13, tip 27, en. Warta de lel ea 3 gradatii., D-na dn. Cerdgeescu Savu Elena, ae-4 lual medic defiuttiv de ere. in Munia4 pipini Ploieati, ste transferä definitiv, dup5 oerere in postul de medic at edit, Pritaipole Nicolac (Pantellnion), diu Taapeatorataa general sanitar al Capia grupa A 13, tip 27, ealariul )ei es 3 gradatij. 1)-1 ar. Babil Dumitrn, actual medil 4,elbaltiv ai eiro, Branira, jud. HuneA ibara, se traneferä definitiz dupä cem 11' ere, fu postul de medic al cire. In oraa aul Oravita, jud. Cara..1, grupa A 111, lip 27, eu Calariul de lei ou vadatie. D-I dr. Halichint A.lexand.ru, actual =bilk pimar provizeriu, speeialitatea ftizialogie la Sanatoria T. B. 0 Goan-. peni, Turda, Era numeed defitaitit dupl cerere, In weiat; pest avd an ex's* menui de elasificare pentril medial pri.4 marl, specialitatea fttzlologie, depus Buturesti, in 1945; grupa A 13, tip 26; cu salariul de lei tul de bon interne din Ploie,5ti, mcste definitiv dupg cerere la aeciaa' post, avand examenul de clasificare patial la medici Primari, 6Nedalitatea depuis la Bueureati, in 1945, gaupa A 13, tip 26, en salariul de lei D-1 dr. BAIA Ioan, actual medic pria mar chirurg definitiv la Spitalul Sinai leni Silvaniei, se transfer/ definitiv dupa cerere Iii postul de medic primar ehirurg la Spitalul din Oraatie, grupa A 13, tip 26, eu salariul de lei au 3 gradatii. D-1 dr. Popesen Aurelian, se numaata definitiv dupg cerere in postul de mea die Primar al Serviciului de chirurgie dela Spitalul Tarngxeni, iud. Tarnava Mica, avand examonul de clasificare pentru mediei primari, apecialitatea thirurgie generali, depus la Bueureati ila 1943, grupa A 13, tip 26, eu salarint 'de lei D-1 dr. Trifu. Paul, actual medic dea finitiv al cire. Piatra, ad. Romanatia sa transferg definitiv dupg, cerere Iii postul de medic al cire. Cilieni din acea la i ju,det, grupa A 13, tip 27, eu salaa riul de lei cu 1 gradate. D-na dr. Herman Dinulescu Icta, ac-1 tual melba definitav al eire. Poeana Lag cului, jnd. Argaa, se transferg dcfinitivi 4upä eerere In postul de medic al Ciro, Targoirul Npu, jud. Prahova, grupa Ai 133,, tip 27, ca salariul de lei oilj g gradatid. D-1 td.r. $tefth t5. lean, fog mddic definitiv al cire. Slobozia, ind. Bij, rea partizat provizoriu la aim, Tandarel, 'jud. Ialomita, se confirmä west din urmg post, grupa A 13, tip 27, salariul da lei ca. 3 gradatiia D-1 dr. Sut Mendel, actual medic sea tundar la Spitalal Dorohoi, se numet;td definitiv dupg cerere medic al circe 13aiuel, jud. Dorohol, avand examenut de capacitate pontru medici saraitar4 trupa A 13 We tip 27, eu salariul de lei cu 3 gradatil. D-1 dr. Andreiescu Nicolae, medic dei finitiv al Cire. Stoeneati, Valaea, transferg clefinitiv &pa,' cerero in paga Val de medic al cht. au spital Deduleati. jud. Argea, grupa A 13, tip 27, eu lariul de lei eu 1 gradate. D-1 dr. Winkler Isidor, Medial defin1 4 b-! l care. Valea Seacg, sud. Campulung, se transferg definitiv dup5, were Postal de medic al eire. Captt Codrulaia acelaal judet, grupa A 13, tip 27, eu sa4 larini le lei en 1 gradatie. D-na dr. Stafie Alexa Ana, actual anodic provizoriu al eirc. Stni1eçti, j-l4 numeata definitir dupg aea D-1 dr. esteem. Mihail, tehrb,2 mcalica were, In acelaai post, avand examennl ;la ausimar provizoriu, ispaelalitatea ftizita -;alasifieara peutru ruediol comunaii el di legit I. groryjaial, JA, 4:1tia SPA ur i Itrkargii lama 141, 19.0, 4 B

9 grupa 'A 13, tip 27, eu salariul de lei lunar. p-na dr. Cum Svet; Zoita, actual mark provizoriu al cire. Plopson, iud.. oil kae numeatei.definitiv dupg cerere acelas post, avand examenal de cla- Sificare pentra medici eomunali ai de eirc. rurale sau urbane, (lapis In 1944, 'grapa A 13, tip 27, au salariul de lei lunar. D-1 dr. Teadorescu Eagan., actual Medic provizoriu al cire. Varvor, Du'i. se nureaste 'delinitiv dupa cerere in acelaai post, avand examaiul de ciasificare penteu mediei conuuall i da cire. ru can urb., depusin 1944, grupa A 13, tip 27, cu salariul de lei pu 1 grade:va.. D-1 dc. Volintir In liu, actual medic, definitiv al cire. Palma jud. Cluj, se transferg definitiv dupg cerera tn pos,, tul de medic al cire. Barzoya, jud. Arad, grupa A 13, tip 27, en salarial de lei cu 4 gradatii. D-na dr. Couagnescu Maria, actual medic definitiv al circ. Perisor, Do 1j, se transferg definitiv dtipg cerere in postut de media al cire. Boldesti-Ploeatiori; ad. Prahova, grupa A 13, tip 27, ca salariul de lei ea 1 gradatia D-I dr. Iavorsehi Vladimir, actual medic definitiv al elm. Poteoava, jud, oit, se transferg definitiv dupg cerere in p3stul de medic al eire. Pita, lad. Dambovita, grupa A 13,,tip 27, ca salarial de lei cu. 1 gradatie. D-4 dr. Comarzan Dumitru, fost rnedie definitiv al Spitalului mixt Cau: sani, jud. Tighina, repartizat la Spita-, lul mixt Mociu, jud. Cluj, se confirmg definitiv in acest din uring post, grupa A 13, tip 27, cu salariul de lei cu 4 gradatii, D-1 dr. Grosz Leuke, fost media definitiv l eire. Baia Spriei, jud, Satu Mare, lasata In disponibilitate Pe baaa legilor rasiale, reintegrata provizeriu la cire. Baia Mare acelasi judet se reeona firma definitiv in acest din unng post, grupa A 13, tip 27, cu salariul de lei ea 4 gradatii. 13rmgtorii medici primari definitivi care au functionat In serviciiie teralui pe baza de aollcurs,aasati in dis- sau ponibilitato in baza legilor rasiale demisionati ai reintegrati provizoriu in fetal:cal in baza legii Nr. 641, publicata In Monitorul Oficial Nr. 294, din 9 Deceravrie 1911, se reconfirma definitiv In pestnrile in care au fost reprimiti data indenartarii din serviein eu ve-. IIONITORIM OFICTIAL -(raffea I 13) N chimea i toate drepturile de incadrare, dupa, cum urmeazg: D-1 dr. Heraeovici Leon, media primar speeialitatea medicing interng lai Mar specialitatea medicing interng la Centrul de egnatate $arban-vocla din Insaectoratul general sanitar al Capt , grnpa A 13, tip 26, en salarial de lei cu 1 gradatie. Centrul de gala:tat:0 Caraiman, ilia Ins, pectoratul general sanitar al Capita lei, grupa A 13, tip 26 au salariul de lel eu 1 grad4ie- D-1 dr. Solomon Eugenia, media pri-. Dal dr, Schlesinger Alexandra, tie- 4ie primar al settiei de ortodontie dela clinica de stomatologie a SPitalului Cc.,a lentina dia Bucuresti, a cgrui post este preyalzut in bugetul Ministerului, grupa A 13, tip 26, au aalariul de lei ea 1 gradatie. Se fac urmataarele inaintari ale ehik Mistilor din servieiile Minieterului Ia ban. legii Nr. 333, publicatg in Monia toral Oficial Nr. 99 din 30. Aprilie 1945, a art. 4 din clecretui-lege privik tor la uncle masuri financiare excaptioa..atale al a art% 198 din Codul functioaal rilor publiei dupg cum tirmeazg: D-1 Nicolae lean, ehirnist ordinar el. III-a la Laboratorul de chimie din Iasa se Inaintea.za chimist ordinar el. Il-a, grupa A 16, tip 24, cn salarial de lei 4700 lunar. D-na Serediue Teodoreseu Elisabeta, chimista stagiar la Laboraterul de ehi, mie din Iasi, se inaintaazg ehimista ûrdinar cl. III-a, grupa A 16, tip 26, cu salariul de lei lunar. D-na Paraschiyeacu Petreacu Zoe, chak mktg. ordinar el. III-a la Laboratarul de chimie din Iasi, se inainteazg mistit sef cl. ITI-a, grupa A 16, tip 19, au salarial de lei lunar. Se ravine asupra I. D. R. Nr. 329 din 6 Februarie 1046, prin eare dr. Bantu Eugen, medic primar la Spitalul de Izolare din Galati, a fost pus In retragsre pentru a-si aranja drepturile la pensie, zina de 1 Septemvrie 1946, pentru limita de yarsta, in sensul ca se considerg pus III retragere Pe Zitta de 1 Ianuar Le Avand a vedere dispozitinnile legii Nr. 328, publieata in Monitorul Oficial Nr. 103 din 4 Mai 1946, aaand in vedere nrocesele-yerbale Nr. 3 din 31 Mal si 4 din 4 Iunie 1946, ale comisiei inetituite nrin detizie ministeriala Nr din 1-3 Mai 1946, conform art. 5 din legea de mai sus, in conformitate au art. 2 din aceeasi lege, urmatorii medici care ocupa posturi de medici pri.. mari la saitalele Comu*tatii Evreilor 171 EOM din Btletireyiafiffiiiftl hiatate de 23 August 1944 in baza art. 47 din regalementul pentru serviciul interior al Spilabeler Evreesti, pnblicat in Monitorui Oficial Nr. 237 din 28 Octomyrie 1944, precum i eel. care 'pang la 23 August 141 au trecut examenul de medici prianari la Spitalele ComunitAtii din Bucuresti, precum i medicii primari care functioneazg, la Spitalul Inbirea de Oameni si la Policliniea E.- Crucea Ro-t ale din Bucureati, care au fost numijf pang la 23 August 1944 ai care au la bug concursul de mediei secundari dat la Ministerial Sangtatii, Eforia Spitalelor Civi1e eau la Asezamintele Brancoa!Vetaesti, se confirm:a Iii posturile ea Ocupg ea mediei primari de speeialitaté 01 se trea pe tabloul de medici primari ai Minasterului SangtAtii afaril de acei Care au depasit varsta de 60 ant dupi Kum nrmeazg: D-4 dr. Iagnov Siraion, medic Prima4 speeialitatea medicing interna la Spita- 141 Ca'aritas-Nona Maternitate. D-1 dr. Popper Maximilian, medic primar specialitatea ftiziologie la Spitalul Caritas-Nona Maternitate, D-1 dr. Daniel Isac, medic primar Veciallitatea medieing interna la Spitaltd Caritas-Noua Maternitate. D-1 dr. Milli= Oscar, medic primar specialitatea bou eontagioase la Spite", ial Caritas-Noua Maternitate. D-1 dr. Moller Oscar, medic primar specialitatea radiologie la Spitaltil Caritas-Noua Maternitate. D-1 dr. Rosenthal George, media pri-, mar specialitatea radiologie la Spitaa 1111 Caritas-Noua Maternitate. D-1 dr. Blumenthal Mauriciu, media primar speeialitatea dermato-yeneriee Spitalul Caritas-Noaa Maternitate. D-1 dr, Toff Alfred, medic primar specialitatea chirurgie la Spitalul Caritas-Nona Matarnitate. D-1 dr. Issersehon Herman, media primar specialitatea radiologle la Spitalul Caritas-Nona Maternitate. D-1 dr. Silvian Leone', medic primar specialitatea oto-rino-laringologie Is Spitalul Caritas-Noua Maternitate. D-1 dr. Solomon Eugenia, medie primar specialitatea medicina interng la Spitalul Caritas-Noua Maternitate. D-1 dr. Elias Haim, medic primar de oonsultatii specialitatea pediatrie-puericultura la Spitaiul Caritas-Noua Maternitate. D-1 dr. Sager Oscar, medic primar de consultatii specialitatea neurologie la Spitalul Caritas-Nona D-1 dr. Fingerhut Bruno, medic Prmar specialitatea urologie la. Caritas-Noua Ma ternitata B

10 83,36 D-1 dr. Gottlieb Fi lip, primer de conguitatii speeialitatea ehirurgie Spitalul Caritas-Noua Maternitate. -D-1 dr. Rosenkrantz Berthold, Medic primer de consultatiir specialitatea diatrie-pnerieultura la Spitalul Caritas-Noua Maternitate. D-1 dr. Cajal MarcO, medie priniar speaditatca medicina intern/ la Panda., allee Sofi Solomon, Spitaìuj Qarites-1 Nona Maternitate. D-1 dr. M. Rantzer, *die primer, specialitatca chirurgie 1 Spite, till birea de Oameni. D-1 dr. Facon Enrie, medic priniat specialitatea neuro-peihiatrie la Spittle, Iubirea d Oamenl. D-1 dr. Grunberg Willy, niedie prjmar specialitatea meditinä intern/. It* Polielinica E. Ortucea Rosie. dr. Caffe Leon medic prinear KV* eialitatea medielnä Latern/ la Po lielzt mica E. Orwea Rosie. D-I dr. Maisler L,.nuedie prima* specialltatea dermato-venerice la Pell* elinica E. Crucea Rosie. D-1 dr. Alfandari Ovidia, Medic pri.q mar speeialitatea obstetrieä-ginemlogie la Spitam Caritas-Noua Maternitate. D-J. dr. Pereteanu Ioanide, medic pri4 mar specialitatea obstetriearginecologle3 Ja,pitalul Caritas-Nona Maternitate Art. IL Ministrul Nostru secretor do Stat la Departamentul Sänät/tii este hasitreinat eu executarea prezentului de.5 eret. Dat In Bneuresti Iu HO Preodintelo Consiluflui Vo ministru ad-interim, Dr, Petra Groza Nr IHAX ItrO MONITORUL OFICIAL (Partea t B)Nr. Din aceasta uiauí, directorii eentreler de oerotire vor constitui truseul cepi." ilor (lingerie, Imbräenninte i inaltdminte) ee se va da odatä. eu eopilul pärintelui adoptiv j care se va procure conform deciziei ministeriale Nr. 2)606 din 1916, apärut/ In Monitor-al Ofeiiai NY. 134 din 1946, din cemert. fie prin intermediul 13:roc:lid Inzesträail din Ministerul Art. II. Plata acestor sume se va face Bela art. 54, huget Casa Sáratätii, exereitial 1946/947, la linhit,a disponibilului. A:rt. 111 Aprobutrile pentru aeeste sume se vor Cla numai de catre minister, propunerile direetoriler eentrelor de berotiro fileute dup ä. ee s'a eéreetat starea material/ a parintilor adoptivi i dupil perfeciarea fermeler legalo de Infiere. M. Iv. Justificarea sumei cheltuite Se vat face c/tre Casa Sänät5,-tib pe haza itetalui de, adoptiune. :Art. V. D-1 ministra al sanatatii este Insäreinat en aducerea Ia Indeplinire prezentului jurnal. Dr. Petra Grua, GI. VitAresect, R. Ratio,: ganu, M. Rommiceanu, Lotar IM(raceanu, Teohari Georgescu M. lironi, Anton Alexaa, 'd.reseu, Inge Tudor Ioneson, M. Raea Nr Consiliul de IllinigriM Sedinfa deia lulje 1946, favând In vedere referraw jii$ tru ai Shätätii cu Nr din 25 In1i l94 si dispozitinnile art. 10,t legea cle organize-re. ministerelorl Decidei vgi '4r.t. Sd anterizi Ministeral Domeniilor, Pandatia Cultnrla T. O. Mieliail, s/ predea Ministe- JURNALE,4;Tului SAnAtAIU In folosintä, clädlres ALE CONSILIULUI DE 3/11.ruTRT dispensaral medical `141ki. are' fume'lioneazil comma Dränic, jud. Dolj, blipteuna MINISTERUE SANATATII Jett terenul din jurul acelei el/diri In go", Oongiliul 4e Miaistrii In rdinta sa dela 1Yrafala de 4 ha, pcntra a ge oonstrui 22 :tulle 1946, 7nn spital mixt, ee ya purta mm24741 Luilnd 1r deliherare referotul ;;Ic'an O Michell", miuistru al Säniit/tii Nr din 25 Pentra Investitilre ifteniti d Otre Julie 1946, prin care solicit/ aprobarm- Fundatie l ctuald elldire de let Pentru instituirea unei prime de echit , Minist'erul " 1:1111- pament In yaloare de lei, pen, 4atiei 'aceata 61m1.6. tru copiii centrelor de ocrotire ai ll. ntimistitt al DePartamen.. terului, care yor fi iifiati f1or Agriculturii j Doraeniilor si Decidem: Ministerului Sänätätii, sunt Art. I e aprob/ s e fnstitue iott executarae prezentului Limal prima de eehipament in yaloare de lei: Dr. Petra Groza, Gh. Tfitäreseu, E. Hatte.i pentru fieeare eckpil cleperr ganu, Romniceanu, Anton Aleiandresett, 'dent dela centrele de eerotire ale Lotar J1âdceaUu, Teohari Georgocov, R. risteruini Skaktati,.ca-re va_h_luat Pill, M. Ralet a IoRtigA Tulle T9-46 r Comilla' de MiniWii fl sedinta i delg 22 Julie 1946, Luând In deliherare referatul ministru al sänäcatij, cii.n.r din 25 Iulie 1946;, AvAnd in ye:jere eolahorarea Ministeralui Sän/tAtii eu institutiunile prim ordin genitor; Având In vedere legea sanitarg In Vigtoare, Avend Lu vedere lipia depe piata hr terali a eelor mai uxuale medioamente; Decide: Art. I. Se autorizä Ministerul Sena"- sä, elibereze din stocal disponibil institutiunilor de prim ordin sanitar, medicament í diferite materiale sa nitare. Art, 11 Eliberarea lor se Va faee íti mod gratuit ori de ate. pri nevois eere,, Art. Hi. IYI ministrit l Sänätätii e.ste Insä'reinat cu aducerea la indepli-i nire 3. dispozitiunilor din. prezentul jur Dr. Petra Groza, Gh. Thareseu, E. Ratie.. ganu, M. Römniceanu, Lotar Padiceanu, Teohari Georgescu, R. Zäroni, Anton Alexan, dresou, M. Ralea, Tudor Ionescu. 1:9SL Oonsiliurde Miniffrii in Oct*: sa clela lufle 1946, Inland In deliberare referatul Nr. 5:155 din 13 Ionic aj d-lui presedinte at Consiliului de Minitrii, ministrul adinterim la MinisteruI S/nätätii relattiv, la aeordarea unei s-ubventil de 10Vo riei Spitalelor Civile din Bueuresti, din eota de 66Vo cuvenitä Casei Sänätätii sumele Ineasate din coneesionee jo, turilor de nproe; dela Cazinoul din Si, Wia; Decide t Art. L CaSa S/nAtätii eegie 'enterizatl. acorde 'Eforiei Spitalelor Civile dia Bucuresti, o subventie reprezentând 100/4. din ineasarile Casei Sänätätii provenité 'din cota de 6611/4 dela jecnrile de noree" dela Oazinoul Sinaia. Art..11 Plata acestel subventii 1-0Vo s e va face dela art. 89 din hugetut Ca49ei Saligattii Pe exereitinl 1946/947, 'Art. W. D-1 ministrn stat l secretar Departamentul SgnAtätii gnsarelnat ii adneerea la Indeplinire prezentului. 3nraal. Dr. Petru Groza, Gli. Tatireseu, M. Rah*, Ing. Tudor Isuescu, Anton Mexandrescu, Mroni Ent. Ihtiegauu, M. Romniceanu,-Lotar RAdáceanu, Teohari Georgescu.. Nr. 1,032.

11 51ONTTORUL GFICIAL (Pailea I Ir) Nr DECIZIUNI PREEDINTIA. CONSILIULUI DE MINI$TE1 Not, preredintele emasi1iului de Mi- Wilstri, AvAnd 1n tedere dirmozitiunile art. din legea Nr., 136, publieatgi in Moinitorul Oficial N. 53 din, _9 Martie 1946; Av And veclere referatul inreg, la Nr din 27 Iu lie 1946, al d-lai h. Gheorghiu-Dej, miuistrul comunia iior luergriler publiee, presediu.i ftele Congiliului superior al etenomiej nationale, Decidein: Art Se numese MeanbrI, ;ea ta eonsuitativ, in Consiliul superior al e- 'eonomiei national% primii 8, pe data de Tdartie 1946, iar tiltimiil pe data Ka" izentei deeiziuni: Aurel Vijoli, viceigavernatnt Dgamii Nationale a Romaniei coordonator al Oonsiliulud superioz! economiei nationale. D-1 Eagen Ronan, secretar gereei. Ministerul Finauteler D-I dr. Ernest Ene, industrial, fest ltecretar general la Ministerul Industriel i. Connertalui. D-1 Al. Burghele, prim-direetor Poe.,Industria Buhuqi"., D-1 R. Moldovanu, director general i41 Comisariatul General al Preturilor, D-1 V, Modoran, directier la Soeietatea Creditul Minier", fast secretar gene.. x_.al la Ministerul Economiei Nationale. D-1 Era. Angheliu, membru In Corni* tul central l Oonfederatiei Generola H. Molekwiel, industrias, D-1 Al. Bttrlgdeanu, economist. Aeeste persoane., sub preedintia ëôi s]lierului coordonator al Oonsilinlui superior al ceoncuniei nationale, formeazgi teomitetul tehnie car.cultativ de coordo-- tare planificare, Art. 2. Secretariatul superior al econemiei nationale, Ette in-, e,greinat en adneerea la Indeplinire a dispozitinnilor prezentei deeiziuni. Dotg ta. 21 Iulie 1946, Preplintele Omagh-dui de Dr, Petra GIOSII Nr, 23. Prin deeizia d4ti niinfstru sulis'ecre. far de stt al aprovizianilrii armatei popnlatiei ci-vile Nr, din. 12 In. ie 1946, se angajeazg Ia. SubseeretairiatsI de Stat al Aproviyjoniirii Armatei PoPulatiei Chdiel Ofkìiie Economice iudetene specificate mai jtos,, urmitorul temporar, pe &tit& de 1 bale persona l 1946, In funtimiile si en diurnele mentionate î dreptul fieegruia: Oficiul economic hicletean Mot. Tulvan Stefan, director, cii o diurnä brute hmarg de lei asimilat gra,- dalui de.w de birou f, gr., Aloern Adolf, sef de servidcieu,euidbweinf réi t, asirnilat gradului birou f. g. Moraru. Petre, sef de birou, idem lei 150,000, asimilat gradului de impieg4 en 2 gr. Oficitd economic ;lacteal?, GCrj Iruztun Ioan, director en o diurng -Erato lunarg de lei , asimilat,zradului de ef de Virott, j. gr. Weeste angajgri se fac dela data prfr kieiltiírii la servieiu, fiecgruia care sg dep4easeg data de 1 lunie 1946, pans, la at Martie 1947, putand fi re- -Tocate in maul cand Subseeretariatul de Ptat ai.ainteviziongrii ggse0e eg nu mai Ounit necesare. PlaSta drepturilor bänestl, se yai faee offla art. 129, din bugetnr S. AprIr kizionarii Pe anti/ 1916/917. Dfurnele personalulni de mai sus 'team eu 1Wo dupg care se adaogg inidemnitatea de chirie si ajutorul de copii. Pe data prezenarii lai servicin a (Hui liuzum Than, inceteazg angajarea d-lui Sfirbn loan, Directorni Ofieiului Beer Vomie judetean Gorj. Idein Nr, din 16 Ialie 19416, se angajeazg la Subsecretamign1 de Stat aii "Aprovizionáxii Armatei j Populatiei Ofieiire economice judetenei Ppecificate mai jos, urregtorul personal femporar, pe data de 15 Iunie 1916, In fungiunile i eu tliurnele mentionafe In dreptul OficluE economfc judetean.1a0 rez. Gareaei Vaïse, pensionar, In fuactia de impiegat eu o diurn5 brato lunar% de lei a asimiiat gra_clar lui de impiegat en o gr. Ofictut ecanontio juctelcan releormetn Daneiu, Paula, dactilogr. en o diurna bruto lunar g. de de lei 141_000, asimiiati, gradtlal de daetilogr. e o gr. Aeeste angagri ce fee dela data pre- ;zentitrit la servicin a fieegraia care A nu depgleaseg data de 15 hinie 1946, la 31 Martie 19W Putand fi reyocate in eaz and S. S. al Aprovia- ongrii AffnAtTeri PePalatiei Civile, giiseste eg, UU mai sunt neeesare. Plata drepturilar bgnesti se va &la art. 139 din bugetul S. S. al Airo- Viziongrii, Pe anul 1946/947. Diurna cl-rei Paula Danciu, se eu 10Vo dupg care se adaugg indl,iibatea de chirie i ajutorul de topli, iar dinrna 4-dui Corceei Vasile, pensionar, este fixa la care nu se mai adaugg indemnitatea de chirie si ajutorul de Ideni Nr, din 5 Lille 1946, se aciordä gradat i a uring toa re f unctionarilor precizati mad jos, pe dala de 1 A- rjije 1946: Modreanu Dumitru, actual inspector general eu o gradatie, j. se acordg gradatia II, grupa A 26, tip de salarizare 16, eu run solaria bruto bugetar, lunar de lei , plait din post vacant de inspector general eu 3 gradatii. Ioneseu D. Toan, actual referent sef farà gradqii, i se acordg, prima gradatie, grupa A 27, tipul de salarizare V, en Ufl salariu brute lunar de lei platit din post vacant Todiriu Ismail, actual sef de birot gradatii, i se aeordg prima gradagimpa A 9, tipul de salarizare 23, en tin salariu brato lunar de lei , pllitit din post vacant. Scoartg, Maria, actual subsef de bir. cu doug gradatii, i se acorda" u treia gradah tie grupa A 9, tipul de satarizare eu un salariu bruto lunar de lei , plittità din post vacant. Sion Paula, actual sub,e de birou o gradatie, i se acordg,,radatia grupa A 9, tipul de,,alarizare 30, cu. un salarin bruto lunar, de tei , Patitä din post vacant. Smintâneanu Atena, actual subsef de birou fftrá, gradatii, j se aeordli prima gradatie, grupa A 9, tipal de salarizare eu Uil salarhi loaruto lunar de lei 189.0oa platitg din pest vacant, lacepgnd dela 1 Rifle /946. Idem Th din 23 Lille 1946, dl Repta Virgil, *ef de serviciu, angajat temperar la Oficial economik judetean. Patna, se rapartizeazg pe data de 1 August 1946, la Oficial economic judeteari Suceava. D.1 Florian Vasile, om de servieln, angajat temporar la. Oficial economic ludetean Gonstanta, e repartizeazg pe 1 August 1946, la Oficial economic judtean smal. 7g

12 tc88 MONITORUL OFICIAL (Portea I B) 30' Tuffe dcm Nr, din 23 Tune 1946, di; S. F. avidovici, funetionar temporar, delegat directerul Oficiului economic, jude- /ean Iai Inceteaza de a mai function% pe iâng Subsecretariatul do Stat al A- pro-, iziongrii Armatei i Populatiei Oi vile, Oficiul economic judet,ean Iai Po data prezentei decizinni. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Noi, ministru secretar de Stat la Da partamentul Afacerilor Interne, Avand in vedero raportul Inspectoratului general al jandarmeriei Nr din 5 Julio 1946, Decide/11: Art-- 1. Se numesc profesori civui militari la Scoala ofiteri politio Oradea, pe timpul dela I. Mai 1946 si pilna la 31 August 1946, cu diarnele prevgzuto in deeizia ministeriala data in acest acop urmatorii: Colonel Iva Niaadim: Edacatia miaplieatiuni praetice in teren. Maier Butica loan: legi speciale, in- gr. militara, Capitan Tomovici Stefan: legi speciale, instr, militara. Opitan.,Dan Eu.statin: educatie, calturg si propaganda. Locot. Bra lu Marius: legi spceiale. Locot. Vlad Petro: igiena i medieinda Adm, lt. Davidoaia C-tin: corespondonta militara. Locot. Tatomir Gheorgho: legea amdarmeriei, codul penal, pracadura POtehnica, instr. militara reg. Locot. Ilategana Ioan: legea jandatmerfei, codul penal, proaedura penala, polija tennal, instr. militarg si reg. Loeot. Ilortopan Cezar: legea jandarcodul penal, proceclura.penala, politia tehnicg, imta. nii1jtar j reg. Locot, Negut Ioan: logea landarmeriot codul penal, prooedara panala, politia tohnica, instr. militarg si reg. Sub1t...Mataeseu Vintila: legea jandar.. meriei codul penal, proaedura penala po litia t:elanied, instr, militara j reg, &MR. Floresau Adrian: legea jannarmeriei, codul penal, proecolura pe. nala, politia tehnica, instr. militara reg. Preot major Greavu Valeriu: aduca- Ida religioasa. Prof. isecund. Glreles Isabela: limbo; rus4 Prof. seeund. Axinte Maria: limba rusg. Art, 2. Profesorli militari din cadre vor- primi diurna prevazufg do decizia m'nisteriala Nr.854 K din 18 Ianuarid 1E4, art. 5, fari alta indemnizatio. Art, 3. inspeetoratul general al jandarmerici i coala ofiteri pliie Ora. dea so insircineaza ca aducerea la inda. pliniro a prezentei deaizii miniateriale. Data la 24 ladle Ministru, Teohari 0orgesea Nr , Prin decizia rainisteriala Nr A din 15 Julie 1946, d-rele: Gurovici Sofia, Dinca Margareta i Mihailetehi Veronica se angajeaza ca aurori infirmiere la Serviciul medical al ministerului, pe data prezentarii la serviciu, au o diurnj lama, de lei Plata diurnelor suanumitelor urmeazg a 6.o. face dela art. 2 din bugetul acastuj, departament, Hem Nr din 18 Iulie 1946, 86 aplica inipiegatsi Muxer Emilia, dela Primgria- comunei Uricani, judetn1 Ilunedoara, pedeapsa punerii in disponibi "Rate, pa data prezentei deciziuni, penthi abateri grave de serviciu. Idem Nr din 12 Julie 1946, persoanele mai jos indiaate, se numesc po datele ;3pecificate in dreptul fiearuia, in servielile aentrale çi axterioare alo Directiunii 'Generale a Politiei:,- Comisari fiird gradatii Grupa A 22, tip 29 do salarizare 1. D-1 Diaconu Nicolae, in Dire4ida nea Gencrala a Politieb.po data de 20 Thule 1946, 2. D-1 Stroe D. Dumitru, in Direatiu, Thea Generalg a Politic', pa data de 1 -A,11: guet D-1 Tonaeanu I. Ion, la,inspoefora! tul Brasov, pe data de 1 August I 4. D-1 Tgtaru Teodor, colnisa.r a utor fara gradatio, grupa A 22, tipul 32 do salarizare, la Politia Tg.-Mures, po datai do 1 August Deteetivi elasa III Grips O 7, tip 8 de salatizard 1. D-1 Ionescu L. Gheorghe, in Diree4 tunea Generalg a Polititi, po data de 20 Iulie D-1 Mosor Gheorghe, la Comisaria-i 'tut Draggsani, po data de 20 Tune 1946, 3. D-1 lonescu D. Niaolae, la Inspect& ratul Pitesti, po data de 20 Tillie 1946 D1 Pârvu Jean, mecanie cl. IT, grupa C 8, tip 9 de salarizare, in Dire41uriea General4 a Politiei, po data de 20. Tuna D-1 Tudorache Tudor, sofeur elaea IV, grupa O 8, tip 11 do salarizare, la In-. spectoratul de politie Constanta, pe data de 20 Tulle D-na Mirescu Ritta, mcserias el. IV, grupa C 8, tip 11 de salarizare, in Di, roctiunea G-enerala a Politioi, po data dd 20 Julie D-na Cristesca Ileana, telefonisa II, grupa O 11, tip 11 de salarizare, Ia Directiunea Geaerala a Politiei, pp data de 20 Tillie 1946.,-.Y2aairi de gardieni publiej pe 1 Anglin 190 D-1 Oarfg C. St. Nicolae, clasa I, grupi C 7, tip 9 de salarizare, la Sibiu. Uardieni publiti clva IL grupa O 74 tip 10 do salarizare: D-1 Parfenie I. Vaaile, Covaci A. Ionq la Iasi. D-1 Mitara I. Nicelae, la Brasov. D-1 Stoia P. Ion, la Blaj. D-1 Napgu Mr Adrian, la Comisaria. tul Câmpani. aardieni publici clusa III, grupa C tip 11 de salarizaro: Zahareacu C. Ion, la Inspeetoráful gardienilor Feraru Nicola% Pang T. Gheorghe, Raclu T. Victor, la Ploiesti. Busu D. Dumitru, la Giurgiu.' Bogdan,Florea, la Inepectoratul g' dienilor publici. Meeiu I. Dumitru, n1ina V. Ion Murga I. Mihai, la Conatanta. Jordan I. Nicolae, la Tukea. Morosan I. Gheorghe, la Galati, Ilusat I. Dragomir, Rapila I. Nita,' Tignoiu Gh. Constantin si Rost]. V. cola, la Braila, Enaehe Gh. Ghoorghe, la Ma-lad. &astir). Tudesie Vasile, Tugui C. AA:. xandru, Nemteanu D. Constantin si Saii du D. Ion, la Iasi. Palado D. Gheorghe, Neamtu T. Anton,1 Baba C. Constantin, Saanteleio Gh. Gheorgho i Mjbäileu Mireea, la Bacaat.,, Durgherus I. Dumitru, Dumirtrache Ion, loan Gh. Constantin si Cozma Petro, la Roman. Cozma, Th. Stefan si Arhire Manole4 lea II*. Bglan Nicolao, la Vaslui. Pavel Gh. Teodor i Tiron C. Gheor. the, la RadAuti. Tiberio I. Tudor, la Pite0j. Lungu. Gh Vasilo, Anghelolu Alex. Constantin, Produn D. Ian i PasAr'e, F1. Gheorghe, la Craiova. Cotoroea D. Constantin, Fagusin Grigore, Mangu P. Dunlitru, la Turnu. Soverin. Razdae C. Petro, la Comisariatul Ftrag, haia. 2 Ciovoio I. Constantin Pavel V, Gheori ghe, Gangu Gh. Se!caan I. Ion, 1314 ran' I. Aural, andea P. Vasile, la Till misoara. Varga S. Niaolae, la Arad. Bann Alexandru Petro, la Lugo!. Motoc I. Nieolao, Pasting N. Teodor Opris A. Vasile, la Sibiu. Caisan Vasile, la Deva, Hetej Gheorgho la Coinisariatul Lia; rani,

13 'Oa Tin NONITORTIL OFICIAL (Partea I Bti Nr SEW Borza Alex. Alexendrn, Gal% L toriatea M. Yasi1, Coema Grigore PTanzas Th. Traian la Oradea. Mare. Gloraaina C. Mihai ikkrhe, la Sighet. Reteanu I. De, Ia Zalat, j Caloear P. &he-, Matei V. Vaaile, Pop T. Ion sl Codris klorian, 1 Comisariatul Simleud Talos Gh. Ion. 'Final,. Paraschiv, Pop T. Alexandria BAlaj L. Ion, Pop I. Train, i Bedeoan P. Ian, la Satu Mare. Berea A. Ion,,SovagAu N. Ciprian, Ia Comisariatul Baia.Matre. Criatea D. Ian i Somloa N. Ion, la Clui. Gavrilas Gb. Traian, Moldovan Leon, la Bistrita. Budglila S. Simion, Marovan Vaeile, Buha I. I011 i Tatar Obraja, la Turda. Arisanu Gh. Constantin si FlAbeana I. Gheorgho, la Brasov. iacob Alex. Andrei, la Ploieatd. Polak Dezidcriu, la Satu Mare, Garolea I. Radii» la Detasamentid Gaesti, pe data do 1. Inlie Se recheama In activitate, pe data de 20 Tillie 1946: Foatal agent de politie Sand.0 C. Radix la Detasamontul de politio Titu-gara Postal agent do politie Mustata D. Ion, la Politia Pitasti. Fosta telefonista Chiribelea Virginia, la Inspectoratul de politie Pitesta 'Postal sofeur Matei Dumitra, In DIrectiunea GenaralA a Politiei. 'Pereonalul do pazg., mai mentionat E30 recheama in activitato, pe data de I Augast 1946, la unitâtile indicate 'in ;ircptul Safi do soetio clasa Alba Constantin 0 Tomeaca Vaaile la Oonetanta. Ohiliban Emanoil, la Timiaoa.ra. Buga Dumitru, la RéalAuti. Alexandra Vasile, la Comiaariatul Gardieni pub1jc clasa I: Danileu Vaeile, la CamPulung Thi vina. Per a Constantin, la Suceava. Daseala Ion, la Piatra Neamt. Raicu Conatantin, Morara Irimia, Chi:- lea Ion 0 BArAu Constantin, la Roman. arintila Ton, la Dobrau Ian, la Caracal. Homac Ialita la Tallgoi Gardieni publici alma. Eno Anghol, la Inspectoratu1 garaienilor Tartureanu Petro, Mihoreanu Gheorghe, Rovare Constantin, Desuia Constantin, Belatiag Damitra, Plumb Gheorghe, Ba Iurj, Turau Ion, la Iasi. Mtmteanu Gheorghe i Lazar Melee, la Arad. Loba. Gheorghe i Fogoroa Nicolae, la Fâgâras. Prodan Mihai si Matei Durnitrit, Sibiu. -Chilea Iordache, la Constanta, Burlaaa Ion, la Vaslui. NAstas Vasile, la Ballad. CrAeiun Ion, la Campulung Bucovina,. Puzdrea Constantin, la Timisearp Roman Nicolaa, la Luzoi. Ratan I. Ion, la Foesana Rusei Toma, la Bacau. Stância Alexandra, la Pitesti. Dumitra Ion, Baltag Gheorghe, la Co-4 misariatul Medias. Pitioa I. Ghearghe, la Comiaariatul 13,- Olt-gara- Oancea Bads, la Brâila. &recline Constantin., la ComisariatuI Tarnaven.i. Constandaaho Nieelae, la Turda- Gardieni publiei clasa III: Potre Ion i Ghilan Ion, la Gomisariaíil Oltenita. Pancia Marti; la Comisariatul Oliknita-part, Gazea Marin, Radu Constantin, Vlad tlarnitra, Moruz CiArArus Ions Albeana COnstantin, Ademie Stefan, Spi-i rea Costache, Halit V. Costache, la Plaa Iordache Nicolae, Mitiloaga Dumitru, Moldoveanu Ion, Olteann Ion, Tarara i Apostol M. Florea, la Giargiu, Ranzaru, Petra si Gheorghe Constantin la Buzân. LAarolu Constantin, Busuioe Teodor, CinbotArasu Dumitru, Cojocara Gheorghe, Boboc V. Potre, Coke:a D. Ion Cheles Gheorghe, Tamplaru C. Ion, S'andra Victor, Papa Ion, Ni-tA Dragon*, Odagi-a Matei, la Constanta. l Mihalathe Da Opresen Gh. Vasile raltru, la Comiaariatul Techirghiol. Leonte Dumitru, la Comisariatul sova. Grigoro Tânaso j Lupan Teodor, la iftlârasi. Golomoz Vasile, Ursu Enache, Dime: Nicolae, Ciobanu Nïeolae, Morin Stefan Ion, Popescu Constantin, Fluture Teodor, GiuscA Ion si Burlaca Vasile, la Iosif P. Angholaaha Seireitn Nitcolae. CApritA Ilie, Dima Gheorghe, Martino, vici Stefan, Gurgu Dumitru, Pârvulesau ralexandru, Manea Alexan-dru, Ion I. Nicola, Mated Gheorgho, Moc,ann Ion, Martel V. Vasil, BAnicA O. Alexandra, DAnila Marin, Apopi Gh. Mihat, ChRinus Canatantin, Carment Stan, Gang-an Teador, Badaaeu Mihai, la Brila- Gugiu A. Teodor i Ghi-VA Zamfir, la Caracal. Campareana Ioan, Chitinus Patre, A- ron Gheorghe Ionaseu Vasilaa..Uragonair 11rAalta TAM«, irarmouil4 0.13,aaro ghe, Nicalau Alexandria Man9le Apos- Nocuda Stefan Ion, lliorarti Daml- U.-ache, la Foasani. MerluseA Dumitru j Coma Ion. la Oomisariatul Adjud. Colt Serban, la R,-Sarat. Tan ala P. Grigore, Postelnicn Te6.: dar, Ghe-tu Vasile, Deacanu Vasile, Da, vid F. Grigore, Tudoran Mr. joabil Marin, Bulgara Enacho, Borcea Mao nolache j Boboeea Stefan., la Teeuei. Várlan Constantin, Branzei Constantin, fasteranesei Gheorghe, Anilatäsaao Vaaila, Chirtea Vasile, Barladeanu Damara, Bu. deanu Gheorghe Gheorghe, Nader Gheorgho. Price') Nicolae, Ilia Roman Constantin, Pascal Constan- Gastescn Gheorghe, Diae Ianca., Dar. tu Ghaorgha, Vierd Gh.corghe, Scripeara. Constantin, Zghibarcea Vladimir, Chi.. riac Octavian, Butnara Ioan, Ciue Vasile, APetrei C. Ion, Andreleiuc Serghio, A- lexia I. Ion, Zan:Au Gheorghe, la Iasi. Cretu Constantin, la Comisariatul Tga BeleutA Dumitru, la Vaslua BoboicA Gheorgho, Cojocara I. Gheorglie, Be;ian Vasilo, Costea V. Nicola, Breahna Teodor, Vasilache Nicolae, Luean Ion, Patrichi Vasile, la Bacilli. Lehu Iordache la Comisariatul Tg.s Ocna. Munteana Gheorgha, Constanta. LevarclA Vasile, la Roman. Boglaiu Constantin, Condurache Gheorghe, Ciurea Simian, Anghelutâ Nicolae, Ifrim Patru 1, la Vaalui. Isbaa Serafim, Iordache bu, Tampa 'Anton, Bustin Vasile, Prepelità Yasilo Ifrim R. Petro II, Olaru Ioaif, Mnnteana Mihai, la Hasi. Andrascu Nicolae, la Inspeetoratul do litio Suceava. Ciobann V. Dumitru, AdomnicA Du-, mitre, Aprootesei Gheorghe. Faliboga La. aria DpovAt Ion, Iftimie Gh. Ilie, Haarea Gheorghe, Pascaru Gheorghe, Marcia. Victor, Boicu Ghearghe, la Politia Suceava. Ilio Vasile, Filiman Valeria, Tampâu Damian, Bahaachi Gheorghe, Arustei Sava, Constantin Dumitru, Croaudil Grigore, la Campalung Buaovina. Bogititoiu Damara, Postolache Pet e, Sark' Mihai, la RAdAuti. SinKrAndoia Filen, la Pitaati. Ilia F. Toma i Mitoi P. Nicolac, la Câmpulung Muaeel. Ganea Vasilo, la Comisariatul Paeio ase. DrAgusia Toraa, Imbucaturil Constantin, Vlad A. Gheorghe, Gheorciaiu Ma rin, Popa D. OhiriI, Bouleanu Ghearghe si Iota Gheorghe. la Craiova 9 B

14 . ghe, IWO htonrrown OFICIAL(Partéa I 13)Nr Mid Gheorgho G Tôh. 5er1an Coriatantin i Ouraa D. rot, la Turnu-i Severin. Di lascu Ilarie, la Cornisariatul Strehaia. Pande le Nedeianu, Gherghina Zamfir, Sarbu I. fie, Baca Grigore Alaxandra Pâlaiu Paraschiv, la Caraeal. Rlueann Tudor, la Comisariatul Ba Sthfan P. Ghearghe, la Comisariatul, Nica I. Nieolae, la RaValcea. Gheorgho I. R. Nicolae, Iamb Viora. Mugu. Dumitra, Vidkan Florea, Bozgan Ghearghe, Bratu Mihai, la Timiaoara. Otie lea Ion, Marea Nkolae, Moraru Cat- Paateanu. Constantin, Cijerechii Berar Gheorgho, Vasa Petre, Laa pal Teodor, Cozma Ion, Boiascu Silva& tru, Bonutg Petre, Pop! Teodor, Herbe7i Pinti lie, Popcvici NioLao, Rribac Nicolao, Mederea Toodor, Ilardut Rusalim,- Borclalaiu Petra Borunceanu Dumitru, Vaida Alexandria la Arad. Pe la Toma, Maleta Ion 0 Cavil'. Ion, Ia Ora-vita. Druga Gheorglie i Iacobesett Ion, la Comiaariatal Reatta. Soveenco Andrei, Vigaru Constantin, Capatan Nicolae, Broicea Ya.aile, la Lugoj. Drag-a1'as-2m Dumitru, la Comiisariatul Caransebea. AdaMaseu Ion, la BAile Herculane. Florea P. Gbeorghe, Mot I. Peta.ea Pelagbia Dumitra, Palamara Ion, Prgaila Ion, Cornea _Nicola, Miriam Gheora Criaan Iom Coltatu. Nicolae, Vakui N. Ion, SmilrändOiu Ion, Tofan Sava, 16. Manteanu AvraM, la Alba-Iulia. Potre, la ComIsariatal Sebe0. lifincilä Romulus, la Deva. Nisa AleXandra, la Comiaariaaul Brad. Florea Gheorgbo al Bandrea la Comicariatul Petroaani. a-marinescu Andrei; la Sighiaoara, Iancu Vasile, Manaiu Ion, Veloa Nioolae, la Comisariatul Ouc Mihai, Hadiaanu Dumitru, ia Oradea-Mare. Man Carnal, Palcut Dumitru, Crettt Gheorghe, la Bahia Lupa Gavrilit Iliea Nicolae, Marian la Zalau. Bacaa Teofil, Boahian Ion, Galea Ion, la Comisariatul Simleul Silvaniei. T Ion, la Satu-Mare, Saan Ion, la Comisariatul Cota Ilie. la Cluj. Baia-Mare, Zaarie Ion, Munteanu Petro ai Graur la Tg.-Marea. 72, Vasile, Mesaro.a Gheorglia Ci.- -tea Gavrilil, la Turda. Axinte, la Dotasamentul Razlioeni. A TZ Revnie Pompei,.:dureaan Ion, Mareaan Vasile, la Dej. Popa V. Conatantn, Iroatái Tiaraiambic, Surgiu Turcan Gavrilä 0 Carp' Vasile, la Brapv. Moldovan Aural, Laaaatus Ion, Enache Leaba Gheorglie, Clocan 1063; I35.15.aasau Ion, la Fitgaraa. Enacho Ion, la Barlad. Tulaann Gheorghe, la Cora'aariatal R eaita. Dasea1u Corstantin, gardian cl. II, la Braila. Dinaciu Dumitru, gardian public el, III, la Giurgiu. Se aproba urmatoarelo tranaferar;, cerere:,seful do politie fara gradatii Suhì ieanu Traian, din Directiunea Generala, a Politiei, la Inspectoratul Braaov, pe data do 1 August Ramano nail funetioneze ca detaaat tn Diractiunea Genoralg a PoliVe, pana la noal dispo Seful do blirou au 3 graidatii Pop Rot mulus, din Ministerul Afacerilor Ina term, o transfara ui Directiunaa, Gonerala a Politiei, pe data do 1 Iulia 1946 ai so ineadreaza, po acoaaai data, hi gradul echivalent de comisar eu 3 gradatii, la Politia Tgallurea, undo so dil i delegatie do secrotar do politic Subaeful hirou cu 2 gradati, Oracluneanu Alexandra, din Ministeral Fi nantolor, Administratia finandara Cluj, Ise traniaferit po data do 1 August 194G, in Diroctiunea Ganerala, a PoWei, Chastura Politioi Cluj, 0 se Incadreaza, pe aeeaai data, in gradul echivalent coinlsar juc:r ati cu 2 gradatii. Comisarul ajutor Mama Cowtantin, &la Inspootoratul do politdo Piteati, la Politia Piteati, po data do 15 Iulie Agentul do politio Ionoscu Gonstantin. dela Ihspectoratatl ragional de Politie Piteati, la Politia PiteTti, Po data de 15 Julie Agentul do politie Unguraanu Mot' dela Inspeetoratul de politic Pite,ti, la Politia Piteati, po data de 15 Julio Gardianul public el II, Galbenu Ion, din Politia oomunaila Bueureatl, traneferä, pe data do 15 Tillie 1946, in Corpul gardfenilor publici Bucure;,11. So aproba urmatoarele demisii, la cerere: Doteetivului Ungureanu Ion, din Prefectura Politiei Capitalei, pe data de 1 Iulie Deteetivului Anghel Ghoorghe, din Prefectura Politiei Capitalei. pe data de 1 Iulie Agentului de politic el. III Urziaa dela Comiariatul Hunedoark Viorel, DO data do 4 Iulio So aproha Urmataarel demisii, la aa. rare, a personalului de paza, dela unk tätile de politie i po datalo aratate in dreptul fieearuia: Gardieni publiet clasa S4chi.Teodar, dela Cluj, pe data 1 Iulic Garlea Constantin, dela Tg.-Jiu, elata de 1 Tulle Tudor humitru, dela Waal/ de Munte; pe data do 1 Ialie Gardien; publici elms III Machitascu Teodor, dela Ploleaff, data do 1 Iulie Botezata Gheorghe, dela Odobe0, Pe data de 1 Idle 1946, Balan Constantin, elela Tecuci, pe data do 1 lulie Rotaru Alexandra, dela Roman, Pedata do 15 Tulle Racoa Samoila, dela Club pe data. da I Tulie RozWej Dumitru, dela Narita, data de I: Tulle Sabau Ion, dola Bikatrita, pa data de 1 August Cioneag Vasilo, Ciocoiu Nicolae, 'dola po data de 1 Augibst PelrjuI4o6.n, dela , po data de *orban Dumitru, dela Arad, pe data de 1 Tillie Ioanaa Petro, dela Deva, Pe dafa, c1.4 r tulle :Radu N. Ion, dela Braaov, po data dß Iulie Boadeana Zaharia, dela Braaov, p data de 1 Ellie Rotant Anatolie, dela Brary, pe dal* do 1 Iulio ,1Cioe Ion, dela Craiova, pe data do 15 bulje Dineg Ilio, dola Caracal, po data do 1 Tillie Ghimpeteanu M. Ion, dela Caratal, 'data de 15 Iulie Cava:la Ludovic, dela Miereurea (Nita cului, Fe data de 15 Julie Covaas Nicolao, dela Oradea Mere, pa data de 1 Iulie Pintea Mihal, dela Oradea Mare, pa data do 1 Iulao 1946, Sekely Franek3c, dela Oradea Mare, Pel data de 1 Iulie Carstea Alexandra, dela, Oradoa "AlurN pe data do 1 August Dobro Stanch", dga Pioieti, pe dat4 do 1 Mai Radoiu Ilie, dela Sulin.a, pe data de 1 August Luaa Petra, dela Piatra-Neafat, data preclairli Ionascu Aron, dela Craiova, po data de 15 Iulie Paraechivescu Petra, dela CralovaaPt d.,ata de_l de

15 ;,f.galanton I B jr Tulle 1941 MON1TORUL OFICIAL (Parfet) J 11) NI., Persona1u1 mai Inntionat, so condemisionar, pe datela indicate ia fice'árula, pentru nemotiarat'a deb, serviciu: Mocanicul cl. II Mareoci Teodor, din tpirectiunea_goneral4 a Po1jiei, pe data Iq 25 Tunic 194ff. Gardicni publpi clasa Ill Gheorghe, dela Irugo5, pe tea de 15 'Lillie 1916 ',--l="noja Ion, dela Brasov, pe data de r2.71unie rstilagean. Ioii dela 014 pc data de tunic, Octav, clela Betaaani, Po ilata de 1 Iunie Buliga Gheorghe, dela Botosani, pe 'data do 15 Iunie Porsonalul politienese, mai jos mew tionat, se consider-a, demisionat, pe 0:1,atelp indicate in dreptul fjecàruia, pentru eprozentare la poet in termennl legal: Comisarul ajutor Dumitreseu Petro, dola Inepeetoratul de politfe Piteati, pe *data de 1 Iunie acarnaru1 ajutor Mohorea st.. Vktor, gala Poljtia Turnu-Severin, pe data 'de Tani() Gardianul public cl. II, Groeu Gheora ghe, dela Iaj pe -data de 1 Mai Gardianul public cl. IT, Pa lade Ni-icolae, dela Galati, pe 'data dp 1 Decemvrio Gardicni iuniei ciasa IIi.Shrghie Grigore, dela Galal4, pe data do 15 Marti() Sairaru Constantin, dela Galati,- Po 'data de 1 Mai Sofian Grigore, dela Galati, pe data Oa 1 Februarfe Oorneanu Grigoro, dela Galati, Pe d4a de 1 Februarie De lea Mihai, dela Galati, pe data do rfebruarie Buegea Toodor, dela Ploieati, pe data do 1 Mai Dragomir Dumitria dela Conatanta, pe data de 1 Mai rritiniuc Constantin, dela Sibiu, pe 'data de 1 Mai Paria Constantin, dela Lugoj. pe data rclo 15 Martie Mardarie Dumitru, dela Iaai, po data. de 1 Aprilie areanu Vasil, dela Timiaoara, pa data de 1 Mai 1946, Odageru Constantin, dola Jai, Po data de 1 Aprilie Mirea Ion, dela Craiova, pe data de Tunie Telefonistul Sandu. Virgil, dela Chew, tura Oradea, po data de 28 Aprilio Agentul Milan Constantin, dela Coin'eariaful Oraova-pert; agentul Inrca 'Aurel. dela Chestura nolitiei Timisoara 'si. gardienii Alpredi. Conte), dela Chestura Timiaoara; CatanA" Teorlor, dela Conafsariatul de froatierii Curticia Vintiloiu Dumitru, dela Comisariatul Caransebes; Adamant-I Ghe.or ghe, dela Comisariatul do politio Oraovasi Ganda Gheorghe, dela Politfa Oravita, Go dotaseaz, cu inceporo dela 1 Iulie 1946 pang la 31 August 1946, la Detasamentul de palitie Bjl0 Herculane, DetoL,tivul Chiria Panart, din Direatinnea Generalg a Polftioi, grupa IV, se detaseazil, Ica ineepare dela 15 Iulie 1946 la Tweet. general de 'control din Ministerul Coraunteatiilor si Luerarilor PUblice. 'Ineeteazii, pe data de 15 Iulio 1946, Calltatea de sofour in D:Tectiunca Generalá a Politiei, saileurului Merticara Toodor. So revecil rechemarea in activitate comisarului ajutor Mihgeseu Victor, M- eath' la Cornisariatul Sebes., pr'or. decizia Nr din Rgmano s functionoze la Vastab pe ham, deeiziei Nr. 5,917 diin So revocii transferarea acutii, in intoregal serviciului, po data de 1 IuniP 1916, in Prefeetura PoEtiei Capitalai, a conaiearilor cu 1 gradatie, Suvagha. Petro i Prodeseu Gheorghe, prin clecizia Nr din 1946, ff:in sg contoze In bugetul Directiunii, Generale a Pollsi s funetionezo mai doparte ca detasati in Prefectura Politiei CaPitalei. Docizia Nr, din 1946, se reotifieg partial; in sensul ca d-1 Chiriazic Gheorghe, din Prefectura Politiei Capitaloi, incadrat, pe data do 1 Lillie 1916, Aeroportul Brineasa, aste comisar ajutor, nu comisar sef. Docizia Nr. 10,000 din 1946, se 1!&*. Ed, partial, in sonsul c d-1.nieolaov Eagan so numeste, pe data do 15 Iunio 1946, la Chestura Iai, comisar ia.of fir gradatii, grupa A 22, tip 27 de salarizare. Idem Nr din 12 Lille 1946, personalul politienesc si adrninistrativ, mentional; mai jos, fiind plus de efective, la unitritile indicate, se repartizeazg., pe data de 1 August 1946, dup5, cum urmeazg: D-1 Dumitru Radu, comisar ajutor. dela Chestura Ploieati la Comisariatul Oltenita-Port, in loc vacant. D-1 Dospinescu Mihail, comisar ajufar, dela Comisariatul Chitila-Garii la Comisariatul Brineasa-Aeroport, In loc vacant. D-1 Chirita Sirnion, comisar, dela Chestura Ploieati la Detaaamentul tir- UV, in lac vacant, D-ra Plre-Seu Elena. dactilog. dela- Chestara Ploiaati la Caraieari:aut Biineasa-Aeroport, in loc., vacant.' D-1 Florovici Gheorghe, comisar, do la Chestura Vloie ti la Cornisac:',i; Cainjpina, in loc -vacant. D-1 Otet Vasile, comisar, dela CI turn Ploiestiala Comisariatul Sitiaia, ïii lac vacant, Dàscillaseu Afexandru, coaiisar ajutor, dela Chestura Ploiesti la Comisariatul Slanic-Prahova, in loc vacant., D-1 Vradesen,5tefan, comisar ajutor, dela Chestura Ploieati, la Comisariatul Campina, in loe vacant. D-1 Hupea Ion, fotograf, dela Politia BuzAu, la Comisariatul Mizil, in loc :vacant. D-ra Alexandru Maria, impiegata", ldelaprolsiteid, a testi la Politia Campu- lae vacant. Pini D-1 Anghel Mihail, agent, dela Detasamentul de politie Mesti la Politia Tiirgoviste, in loc vacant. D-1 Alexandrescu Stelian, comisar, dela Comisariatul de politic Rosiorii de Vede la Comisariatul de politic Zimnicea, in loc vacant. D-1 Constantinescu- Carol, comisar, dela Chestura Constanta la Politia C5.-- rdrast, in loc vacant. D-1 Popa Vasile, comisar, dela Chastara Constanta la Detasamentul de 1)o-- life Negru-Voda, in.loc vácant. D-1 Primejdie Radu, cemisar, dela Chestura Constanta la Comisariatul de poliie Ostrov, in loc vacant. D-1 Daranovsehi Florian, eomisar. dela Chestura Constanta la Detasamental Eforie, in loe vacant. Voiculescu. Anton, comisar ajutor, dela Detasamentul Medgidia la Chestura Constanta, in loe vacant. D-1 Siilceanu Ion, comisar ajutor, de la Chestura Constanta la Comisariatul Constanta-Port, in loe vacant. D-1.MiWiescu Florea, comisar ajutor, dela Chestura Constanta la Comisariatul Constanta-Port, In loc vacant..d-1 asile- M. Vasile, comisar ajutor, clela Chestura Constanta la Comisariatul Carmen Sylva, in loc vacant. D-1 Pop Aural, comisar ajutor, dela Chestura Constanta la Comisariatul lihrsova, in loc, vacant. D-1 Vanghele Alexandru, comisar ajutor, dela Chestura Constanta la Comisariatul Ostrov, in. loe vacant. D-1 Andreescu Mihail, comisar. aiator, dela Chestura Constanta la Coralsariatul Techirghiol, in loc vacant. D-1 Dumitru T. Nieolae, comisar ajutor, dela Politia Calgrasi la Comisajatul de politic, Cilgrasi-Port, In lee vacant.

16 SOS SIONITORTIL OFICIAL Warfel I 131 Nr Tul le 1946 D-1 railestu consran-cm, dela Po1ita Tuleea la Comisariatul de pelt; Salina, In loe vacant. D-1 Cglinescu Nicola; eomisar ajutot, clela Politia Tulcea la Comisariatul (le politie Sulina, in loe vacant, L-1 Atanasiev Nicola; comisar aju_ tor, dela Comisariatul Mgcin la Comisariatul Salina, In loe vacant. D-1 Stare Nicolae, agent, dela Ches-, tura Constanta la Comisariatul Con. stanta-port, in loe vacant. D-1 Texa Ion, agent, dela Chestura Constant?. la Comisariatul de politie Cernavodg, In loc vacant. D-1 MAnggrit Ion, agent, dela Chastura Constanta la Comisariatul de po- Harsova, in loe vacant. D-1 Spirescu Andrei, comisar ajutor, dela Po Ella CAlgrasi la Comisariatul de politie Cernavodg, in loe vacant. D-1 Cambrea Anghel, comisar, dela Chestura Constanta, la Detasamentul de politic. Feteati-Gark in loc vacant, D-1 GIii. T. Ion, comisar, dela Chestura Galati la Comisariatul de politie Galati-Port, in loe vacant. D-1 Banff Ilie, comisar, dela Politia Bar lad la Politia Tema, In loe vacant. D-1 Mihgileseu Luca, comisar, dela Politia Bar lad la Chestura Brgila, Im loe vacant. D-1 Stoenescu Emil, comisar, dela Comisariatul de politie Adjud la Comisariatul de politie Mgriisesti, in loo vacant. D-1 Tareus Gheorglie, comisar, ile1a Mestura Brgi la la Comisariatul Port, in loc. vacant. D-1 Ionescu S. Dumitru, cbmisar ajutor, dela Comisariatul Odobesti, la qomisariatul de politie Galati-Port, in loe vacant. D-1 Niculeseu C. Nieolae, comisar ajutor, dela Comisariatul de politie Panciu, la Comisariatul de politie rgsesti, in loe vacant. D-1 Botez Constantin, comisar ajafor, dela Comisariatul de politie Mgrg-,. esti la Politia Focsani, in loc vacant. D-1 Masai' Dumitru, comisar ajntor, dela Comisariatul de politie Panciu la Politia Focsani, in loc vacant. D-1 Pieptan Dumitru, comisar ajutor, dela Chéstura Brgi la, la Politia BArlad, In loe vacant. D-1 Mocann Victor, comisar ajutor, dela Detasamentul de politie Fgurei- Garg, la Po litia BArlacl, in loc vacant. D-1 Moise Ioan, comisar ajutor, dela Chestura Bräila, la Chestura Galati, in loc vacant. D-1 Modoran Ion, comisar ajutor, dela Chestura Brgila, la Comi.sariatul politie Pdobesti, in loe vacant; D-1 Capata Grigore, agent, dela Chestura Galati la Conaisariatui de politie Galati-Port, in Ioc vacant. D-1 Botezatul Damara, agent, dela Politia Focsani la Comisariatul de po- Iitie Márgseati, in loc vacant. D-1 Stan Duruitru, agent, dela Comisariatul de politie Adjud la Po litia Focsani, in :toe vacant. D-1 Tatulea Nicolae, agent, dela Comisariatul Panciu, la Comisariatul Adjud, in loe vacant. D-1 Pricop Vasile, agent, dela Polltia Focsani la Cornisariatul de politie Panciu, in loe vacant. D-1 Dumitreseu Constantin, agent, dela Politia Focsani la Comi,sariatul de politie Odobesti, In loe vacant. D-1 Radu Gheorghe, agent, dela Comisariatul de politie Oclobesti la Po 'ilia Focaani, in loe vacant. D-1 Apostol Aurel, agent, dela Inspeetoratul Galati la Comisariatul cte politie Odobesti, In 'toe vacant. D-ra Migala Valeria, dactilografk dela Inspectoratul de politie Iasi la Politia Bacgu, in loe vacant. D-ra Sava Eugenia, impiegatii, dela Chestura politlei Iasi la Po litia orasului Bacgu, in loc vacant. D-1 Caraiman Ion, comisar ajutor cu 3 gradatii, (Iola Po litia Husi la Chastura Iasi, in loc vacant. D-1 Pgrgu Dumitru, comisar, dela Politia Roman la Chestura Iai, in loe vacant. D-1 Nicolau Pare, comisar sef, dela tpolia Bacgu la Chestura Iasi, in loc Vacant. D-I Capsa 'Kagan, comisar ajutor, de la Politia Piatra-Neamt la Chestura In loc vacant. D-1 Garaus Ion, comisar ajutor, dela Politia Piatra-Neamt la Comisariatul Tg.-Frunacts, in loe vacant. D-ra Anghelina Gheorghe, subsefg de Wren, dela Comisariatul Buhusi la Inspeetoratul Iasi, In loc vacant. D-1 Gaetan Gheorghe, comisar, dela Inspectoratul Iasi la Po litia Vaslui, in loe vacant. D-1 NicolaeV Eugen, comisar set de ia Chestura Iasi la Inspectoratul de politie Iai, in loe vacant. D-1 Bagdan Marin, comisar, dela Poliia Vaslui, la Chestura Iasi, in loe vacant. D-1 Tudor Tosif, comisar, dela Polltia Radguti, la Comisariatal de politie Siret, in loe vacant. D-1 Prelinceanu Dumitru, comis-ar, dela Po lit-1a Magi la Politia Câmpulung-Bucovina, in The vacant. D-1 Roja Gheorghe, comisar, dela Po litia Rgdguti, /a Detasamentul Dernesti-Garg.. in Toe vacant. D-1 Mironescu Gheorghe, comisar; dela Comisariatul Siret la Detasamentui DarmAnesti-Garg, in ice vacant, D-1 Nistor Constantin, comisar, deia Politia Campulung-Bueovina, la Comi. sariatul de politie Vatra Dornei, in loe vacant. D-1 St1inciulesen Nicolae, comisar, de Polftia Câmpulung-Bucovina la Corni-, sarlatul de politie $tefánesti, in loe va. cant. D-1 Max Iosub, comisar, dela Coinisariatul Gura. Humorului la Detasamental de politic Darabani, in loe, vacant. D-1 Moscoviei Avram, comisar, &la Po }ilia Dorohoi, la Detaaamentul de politie SAveni, in loe vacant. D-1 Botez Mihail, comisar ajutor, de la Inspectoratul Suceava la Comisariatul Vatra Dornei, in loc vacant. D-1 Ionesi Gheorghe I, comisar ajutor, dela Inspectoratul Sueeava la Coe misariatul So lea, in loe vacant. D-I Radianov Grigore, comisar 'for, dela Politia RgAguti, la Cornisa'. riatul So lea, in loe vacant. D-1 Mihalache Artenie, comisar tor, dela Politia C.-Lung-Bueovina, la Comisariatul Gura Hamoralui, in loa vacant. D-1 Spita Emilian, comisar ajutor, de Politia C. Lung-Bucovina, la Contisariatul de politie Vatra Dornei, in loc vacant. D-1 Cerlinca Ion, agent, dela Tnspecforatul Suceava, la Po litia Suceava, In toe vacant. D-1 Popovici Victor, agent dela Co-' misariatul Siret, la Po litia Rgdguti, TT): loe vacant. D-1 Ontanu Constantin, agent, -dela Politia-Botoaani, la Comisariatul dé pot-, litie HArlgu, in loe vacant. D-1 Shiopu. Mihail, agent, dela Po-4 litia C Lung-Bucovina, la Comisariatul Vatra Dornei, in loc. vacant. D-1 Burae Vasile, impiegat, dela Politia Saceava, la Inspectoratul Suceava, in toe vacant. D-1 Bogdan Stefan, comisar sef, dela Inspeetoratal Sibiu, la, Che,stura in toe vacant. D-na Popa Maria, subsea do birott, dela Politia Sighisoara, la Comisariaf tul Medias, in loe vacant. D-1 Lucaciu Alexandra, comisar, dell Comisariatul Petrcl ani, la Comisariatuf de politie Brad, in loe vacant. D-I Domide Florian, comisar ajater, dela Detasamentul Simeria-Garg, Comisariatul Brad,:in loc vacant. D-1 Ivan Constantin, agent, dela COmisariatul Or4tle, la Comisaria1111 Brad, in loc vacant. 12

17 0.0 Tulle 1941~ ^ Pari D-1 Vertes Eúmnod' comisar Íolitim Blaj, la Cmnisur utn do Târoávnni, ío loc vacant. D-1 Sasu Ion, comisar, dolu PoIitix Tg.'Jio, la Politia Tr.'Sevec\o, iu lno '.f.«cuol D-1 Iloscu Octavian, agent, dela 0o- /uisor»(nl Pio1ru Ult-8urii, la Politiu OurmuJ, bi Juo vacant. D-1 AoÚreosou Victor, rmmisur ujufor' dela Politia Ilm. Tráloou, la Onmi~ osrl:huljo Dráâûs8ui, luuvu' ünni D-1 Ouoetuntinoeuu Iuun, ugeui dnix YoIio D.-TritDnpo lu Dotu#omaninI Uccelo-D3ori in )oo vacant D-ra Botez Georgeta, duu(ünaru{ö/ dela I`ulitla Dm.-VMcaa, I«T`oli\iu Ce~ racxi io l«n vacant. I)-1 Gavu Vlml *muisa6, üeía Chpa' tnru Tiozisoora, la Datxsazuou!nl 8tomoou'Morxrita, iu loo vacant. D-iVoJu EzuiUun, agent, dela O»uúeur ötnl LiDnvx, la Chestura IimiComa' n Ioxvauoot. D-1 Atel Alexandra, comisar, dela /]kcwboru Arad, la Dotu*»o/eutul Oru' n:oi in loo vacant. D-1 Íepu O. Duzui(ro, uooisur uju uz, dxiu Detasomeotnl Btmnoro-3Ioruvitu. la Cozuiuur{ohdúeroDurtnlArud, ôzl»m vacant. D-1 Stern {]oomtootln, comisar, dela Cheetnrm los V la IoUtÜ Oravita, lu rmtuü Tüuismara,loP»üti»On+?/ta, 1n loo vacant. D'l Schiopu Ion, omuisur, deju Co~ mtsnriutol Ilafita' la Deiasmuou\ul Aoioo'iulouruouut. D-I Badan. Constantin, clela D'l Ilulau Petru, agent, delo Ínl Ormv4u, lui)otmÿunneotuú Ao no, 2u loo vaxant. D-1 Dragonzront Gheorghe, omuiaur ajutor, dela Okeaturu Cluj, la Cornisariatul Iloodio, iu loe rocout. D l Kerestegi Adulbcx( o»miaur, dela 2u loo vacant. D-1 Morls 0oruel, comisar, dela Co~ inisuriatul Reghin,. la Dctasumcu(ul üw 9ulitim ToDlitu, íu loe vacant. D-1 Georgescu Anton, comisar se2 dela Politia Dej, la Comisariatul 8balm. iulouru«uut Constantin, comisar, D-1 vacant IopI.Vauilr comisar, ddoolip:- toru Drasov, la D:tu9xmeotol Poiunu' 1)casovuzui, fu]oo voqaot. I)-lTenÜoyinIuu.omuisar deiachas+ toru Brayor' la Dciasameutul Tosuud, Vu lox vacant. D-1 Stoica 0r yun' comisar ajutor, dela I,o itiu I7ágSray, la Chestura Drasor iuloo vacant. D-1 Aotovcaco Dmuuu' comisar, dela Ihliu Micxcnruu Uioq la 0omiuorlu ul Ghmrg6 eoï, îu lox vacant. D-1 ZsigmoudIoaif, omuiouz\dcla. Politia Miercurea Ciuc, la I"olltiu Fûgûrus, iuloo vacant. D-na Sarkani David Rozalia, izopi,- gutu, delu Ih]it u Miereurea Cozuiouriutul Gheorghieni, 10 loe vacant. D-1 Nicola Ludovic, comisar ajutur, dela Politia Sf. 8ú D-ra I`mdu, duc(do8rofû, dela Politia Sf. Gheorghe, la 0ozuiaoa riatul Tg,Bûcoeao, íu lvurmuuut D-1 Mihalke I.ndor u, comisar, 6ola Politia Odorhei, la Cmuisurlotol Sûuuesc, iu lno vuouot. D-1 Tomm/iciDnnzitnn, comisar, dela C6uxturu ]0ouson, la Ioayeat»rmtol ]0ru4or' In l»n vacant. D-oii: Platon Qúir lû' Derman. Constantin ' Rusu Simion, ageuti, úola ChesturaBraso, la InspmboruhulDra- V«v, in locori vacante. D-I Lamasan Seêtbuin, agent, d8a tul Í ]0'o u Posea Ana, femee dm serviciu, dela Chestura Brasov, la Iuspoowzu'nl Brusor, zuloovxaunn, D-1 Solyom Ion, comisar, dela Detasamentul d litie Halmei, In loe vacant. D-1 0Drisor Vasile, agent, dxlu Detasamentul Toplita, lu P»itia rov vacant. icl«o raoa, - - vacant. I)-1 Popovici Justòn.00uuisur ujn!nr. ddu Comiuuriutol Deün9. la Comisur:,z' tul Salonta, bzlnota«unt` I>'l Palcovici Iooif' comisar Politia 5a(u Mare, la Comisariatul 13 P

18 8094 D-1 Gig ler rosit, connsar alutor, dela P51itia Satu Mare, la Comisariatul do pr,)litie Baia Mare, In lee vacant. D-1 Bondar Alexandru, agent, dela Comisariatul Beius, la Comisariatul Sakuta, In loe vacant. D-1 Cismas Mi hail, a.gent, dela Comisariatul Beius, la Comisariatul Salonta, n hoc vacant. D-1 Costea Grigore, agent, dela Detasamentul de frontierá Salonta-Kötegyan, la Chestura Oradea, In loe vacant. D-1 Bob Vasile, agent, clela Peditta Safi]. Mare, la Comisariatul de polltdo Baia Mare, in lee vacant. D-I Sasareanu Vasile, agent, dela Politia Satu Mare, la Comisariatul Baia Mare, In loc vacant. D-ra Inhasz Iuliana, impiegat5 dela Comisariatul Beius, la Comisariatul Salonta, in Inc vacant D-ra Enache Eugenia, impiegat5, dela Politia Sata Mare, la Comisariatul Baia Mare, in loc vacant. D-ra Horovitz Elena, impiegatá dela Inspectoratul Suceava, la Politia Suceava, in loc vacant. Idem Nr din 20 tulle 1946, personalul politienese, adrtiv si de paz5 din eadrele Directiei Generale activ i diponibii, mentionat mai jos, se pune din oficiu In retragere pentru eaz de boalil, pc data de al Indic 1946, spre ranja drepturile la pen.- sie, dupa cum uh1fleaz5: D-1 Smadu Dulnitru, comisar sef f. gr. dela Inspectoratul reg. de politio OM, (cadrul disponibil). D-1 Vrânceanu Ioan, comisar aj. en 3 gr., dela Politia Focsani, (oadrui djpnibil). D-1 Peten Mihail, agent de politic cl. dela Politia P. Neamt, (cadrul dis- Penibil). D-1 Silionescu Vasile, agent de politic del* Chestura poliiei Brla, (cadrul disponibil). D-I Musat Stahel', agent de pelitie din Directiunea genera15, a Politiei (ca-' drul disponibil). D-na Apostele,scu Janeta, dactilograil nr. cu. 3 gr., din Directia genera14 a, Politiei (cadrul D-1 Ghitá Gheorghe, ofer dela Chestura Politiei BrMla, (cadrul dispenibil). D-I Buciuman F1oea, gardien public el. iir, dela Comisariatul de polifie Pei rosani, (cadrtl D..1 -Cernázcann Grigore, gardian public dela Politia T. Jc (cadrid dis- D-1 Cheteli Stefan, gardian Public dela polifia Bistrita, (cadrul activ). p-1 Gherghina Dnmitru, td R NIONITORTTL OFICTAL (Parten I B) Nr Infra 1940 bile dela Chestura politici Constanta, (cadral disponibil. D-1 Ichim Gheorghe gardian publ, dela Chestura politiei BrAila, (cadrul disponibill D-1 Manea Vasiie, gardian public dela Chestura polifiei Bràíla. (cadral dispel] ibil). D-1 Pop Alexandru, gardian Public dela Chestura politiei Cmi, (cadrul ae tiv). D-1 Rotarn Joan, gardian public dela Comisariatul de politie SlAnic- Prahova, (cadrul-disponibil). D-1 Sandu N5stIsache gardian publie dela Ohestura politiei G'alati, (ear drul disponibil). D-1 St5nel Grigore, gardian, public el. III-a, dela Camisariatul de poll-tie Calafat, (eadrul disponibil). D-1 Snrlea Gh. Anton, gardian publit el. III, dela Cemicariatul de politic C!» 1afat, (cadrud disponibip Idem Nr din 24 Tulin 1946, SO' anuleaz5 decizia Nr din 1946, In partca privitoarc la transferarea i tn4 caidrarea la R. A. A. S. a d-lor: Wolf Elena, WA de servieí ca ö gradatie plátitá din postul cle sef de aerviciu en O gradatie Vasiliu Elena, sefg, die sectie MTh' gradatie, plátitá din postul de rt de sectie Egra gradatie. Anularea partialá a deeiziei d mai e4r1s se face pe data de 17 Iunie 1946., MINISTERIJL FINANTELOR Prin decizia ministerian Nr din 20 tulle 1946, d-1 Elefteriu Stefan Dumitru, eontrolor en 3 gradatii, grupa A 28, tip 26, de salarizare, dela adral', nistratia financiara Câmpulung, se trece pe data de '1 August 1946, in grad echivalent de sef dc birou en 3 gradafii grupa A 9, tip 26 de salarizaro, la Administrafia financiar5 Câmpulung, idem Nr din 27 Tulle 1916, d-1 Ion Bolintineanu, actual subdirec. -tor dc contabilitate fáril gradatie, grupa 'A 27, tipul 21 de salariiare, dela Insti-4 tufni General de asigurare, economie; el:edit si asistentá al functionarilor t'd pensionarilor publici, se repartizeazá pe data imediat urmatoarepublickii In Moni terra Oficial a prezentei deciziuni, la Direiiunea general5 a bugetului i contabilit5fii generale a Sftatului, in eon-, formitate eu dispozitiunile art. 101 din. oda funetionarilor pifolici, urmiind a functiona In ealitate de subdireetor al. contabilitaltii Ministerului Industriei Comertului, Idem 23,309 din 20 Iulie 1946, 0.-1?Nader Gavril5 se nameste pe data de 1 August 1946, In gradul de inteit dent clasa II-a, grupa D 1, tip 5 de ealarizare, la Ad-fia finaneiara Tuleca, Iii loc vacant. Idem Nr, din 20 Julie. 1916, d-1 Ilyes Francise, lost ani de seirvicill clasa V.a, la Ad-tia financiará Tarda, se reprimeste In serviciu, pe data de 1 August 1946, In gradui i fuuctiunea avut5, de om de serviein cl. V-a, grupa D. 1, tip 9 de ealarizare, la Ad-tia finant elara Shlaj. Idem Nr din 20 Inlie 1946, Bozantan Ion se nianate pe data de 1. August 1916, in. gaadul de ona de serviein clasa VI-a, grupa D 1, tip 10 dlesealarizam, -la Ad-tia financiará Satu, idem Nr din 20 Iulie 1916, d-na Elena Count se 4umeAe pe data de 1 August 1946, in gradui de om de Serviein elasa VI-a, grupa D 1, tip 10 de salarizare, la Ad-ia financiarg Roman. Prin. decizia d-lui director general al Institutului general de asigurare, ace-- nomie, credit si asistent5 al functiona.! rilor i pensionarilor publici Nr din 27 Dille 1946, Orfann Ecaterina, contabil prineipal pe lâng5 Directiunea asistentil, se deleg5 pe data dea August 1916, a indeplini functiunea de sef de servicin, pe Iânga' mentionata MINISTERUL HMI= Prin decizia ministerial5 Nr din 25 inlie 1946, d-1 Constantin Onea ±mpiegat cu. 3 gradatii, la Biroul de c.*:q zier judiciar de Pe laugh' TribunaIul Sara, se transfera, dup5 eerere, ceeasi calitate, la Biroul de eazier de pe lâng5, Parchetul Tribunalului du, $31 post vacant, -D-1 Dumitru Minculescu, impiegat eu trei gradatii, la Biroul de carter judieiar, die pe lângá Parehetul Tribunalului S514 se transferá, dupá eerere, aceeasi calitate la Biroul de cazier ji diciar de pe Paa.cheini Tribunao Juhij R-Sarat, In post vacant. Idem Nr din 25 Tulle 1946, d-a Maria Dinic5, wf de birou fira gradafie In Directiunea judiciarä, se traasferl, dupg eerere, In aeeeasi calj tee, la Directiunea personalului, Ifl post vacant. D-ra Aurelia Preda, dactilegrafá far5 gradatie, la TribunaluI Ilfov, se trans fer5., dup5 cerere, in aceeasi calitate, la Directiunea personahlui, In post vw eagt,

19 ' to Tnt le D-ra Georgeta Sofran, doctilogratä far`a. gradatie, la Tribunalul Ilfov, se transferg, dup5, cerere, in aceeasi calltate, la Directiunea judiciarä In post MINISTERUL EDUCATILI NATIONALE Noi, ministru secretar de Stat la Departamentul Educatiei Nationale, Avand in vedere propnnerea fäcutg de Facultatea de Medicing Timisoarat raportul Nr, 106 D din 1946, inregistrat sub Nr din 1946; Având In vedere dispozitinnile art. 12 'din legea Nr, 660 din 1911, pentru înfiintarea Universitätii de Vest, eu m9... difiegrile aduse Prin legea Nr. 361 din 1945, Decidem: Art. 1, Se infiinteaz6, la Facultatea die Medicing lining din Timisoara, eatedra de Parazitologie. Art. 2. D director al inygtámacti tului superior este insärcinat cu adun cerea Ia indeplinire prezentei desi* qiunt. Data la 20 Tulle Ministru, t Voltee Noi, ministru secretar de Stat fa Dartaanentul Educatiei Nationale, Având. Th vedere dispozitiunile art. -12 "din legea Nr. 660 din 1944, pentru Eintarea liniversitgtii de Vest, en mo., rdifiegrile aduse Prin legea Nr , Deeidem: Art. I, Oto-rino-laringologie la Facultatea Se infiinteazg oafedra rad Aledieinä, din Timisoara. Art. 2. director al invglämark, tilui superior, este insärcinat eu aclu Oerea indeplinire a prezeutel decizinni. Datá la 25 lulie 1946, Ministru, t, Voitee Prin decizia ujnioiial Nr ' din 25 Mite d-1 Nicolae Caplescail, r.esistent ca fjtjul provizoriu la Catedra de chimie fizjc i analitia dela Fanill, 'aatea de Chinile Industrialä, a Politehnicei din Bucuresti, se ti'ansfeeg, pe zixral: imediat urnagtoare publiegrii prezentei idecizioni in Monitorni ()finial, in ace oalitate i ou toate drepturile c15- tigate In invgtgmánt la Conferinta de Industrii alimentare i fermentative dela eceeasi facultate, pe baza ielonsidatginan ului titularului catedrei, a avizulai Pcmiliului profesoral 0 in conformitate en dispozitiunile art. 75 din legea rela,!till la organiaarea tuviramantglui 1).e.riáL ONT.TORUL OFICIAL (Perlea I B) Nr. Idem Nr din 1946, d-1 Chfrgarin Leontin, profesor titular definitiv cu 4 gradatli la Liceul,,Gb.. Bar-qiu" din Clu, se numeste pe data de 1 Septcmvrie 1946, inspector secundar administrativ Po langä InapeCtoratul scolar regional P.nj, fiind incadarat 14 grupa A 8, big,' tip de salarizare 20. Idem Nr, din 1946, a-t lache Anghel, profesor la Liceul mjlitai Predeal, se delegg secretar general pe lang`a Subsecretariatul de Stat al Depar4 mentului Educatiel Nationale, fiiind 1111,-; ega-cinat u educatia fineretulni, Idera Nr din 1946, al marl; nescu.emilian, artist specialist Principal clasa 1, se inainteazg, pe data imediat Tarmgtoare publiegrii prezent.91-deeiziu31t Monfitorul Oficial, la gradiul de arti_611 specialist Ff, grupa B 3, tip de salarizam cu isalariul lunar dolei if rectia bunuriloz Mena Nr. 218,161 din , urnag, tori functionari administrativi -ministratia centraig a acestuii departaa 'ent, se Inainteazg, pe data imediat uringtoare publicgrii Prezentei deci* ziuni In Monitorul Oficial, la gracielo si 11 posturilo argtate 1 areptul.fi*_ egruiaf. gra'clut de fei Vern gradatii grup4 g tip de salatizarq 2!gain lunax Olteanu Ioana, actual subsef do 14a rou cu 2 gradatif, la Directia,personalului administrativ, la, gradul de 0 Jo birou Mfg gradatii, In pogt vacant IS Directia invgtgmantului primar. 44 gradia 7e arhivar regisyrator Pfincilv4 ett 4 gractalie Grupa 39y tip de salarizare 23, salarlu lunar , Suchiaslan Venera, actual arhivai gistrator eu 2 gradatii, la; Ddreetia;..persenalului administrativ, la] gradd io arhivar registrator principal eu gradatie, cu plata dln poetul egu dela ACM* directie. Nam' Chiru, actual arhivar reg. ca 2 gradatii, la Direc:tia conteneioeului, la gradul de arhivar reg, principal cu 1 gradatie, cu plata din postul wan dela 'acereasi directie Ionescu C. Dumitra, actual arhivai. reg. cu. 2 gradatii, la Eeonomatul de aprovizionare al ministerului, la gr%.- ad de arhivar registrator principal cu gradatie, cu plata din postul dela aceeasi directie, Dincg Radii, actual arhivar reg. 2 gradatii, la Directia Pereonalului administrativ, la gradul de arhivar reg, principal en 1 gradatie, cu plata din postul au dela aceeai direc ie, La gra-jul arritifd); Fag, frititetpqpaor, Prepa A 30 tip de salarizaxe eu salarim 'lunar de lei Moiseseu Emilia, actual arhivar regi ell 1 gradatio, la Directia tului Particular, Ia. gradul 'de arhivat principal fgrg gradatii, cu. Plata diti ppstul sgu dela aceeasi directie, Paraschív Censtanta, actual arhivar regl6trator ett 1 gradatie, la Diroctia invatgmantului primar, la gradul arhivar registrator principal Mfg gra, ajj cu Plata din postul sgu Vela te eeai airectie. Popesen Jeana, actual arhivar reg. tu 1 gradalie, la Direetia nvfàmftti rfului secundar, la gradul de arhivar egistrator principal Mrg gradatii, cu plata 'dirt postul: sgu dela aceeasi di tectie. r;s arado de dactilograf qef fiird grad,tfii Oxlip; A 40, tip cie ealarizare 20, eu srdaria lunar de lei. Florescu Matzopol raneta, actual 'aaotilogre principal cu 2 gradatii, la gerviciul M. '0, N. la gradul de dac- :tilngraf sef färg gradafii, ett plata din POstul s'au data aceeasi directie.!allatleecu Elena, actual dactilograf Principal cu 2 gradatii, la Direetia In- Yggrnantultif profesional, la gradul de 4daetilograf sef fgrg gradatii. La- -gractul de Oast specialist fej, Orlipa B ;, tip ae salar!zare I, eu salariul lunar de! IcI NlatineS-011 Emllian, actual ar t t Specialist principal el. I, la Direc;ia 'Administratiei i Bunurilor, la gradnt de artist specialist pf, cu plata din postul &Au dela aceeasi directio. Erd,gr-adid Weser el, III trupa C 8 tip de salarizare 10, eu kalarial lunar de 5,400 lei. Ziadin Anis Yis, actual sofeur cl. IV, la gradul de sofeur el. III, cu plata poet vacant la cabinet, Mein, Nr din 25 Itale 1946, ftr2ngtorii profekjori suplinitori la $coala!cle Arta DecoTative din Timisoara, ee munesc eu titlnl provizoriu la catedrele argtate 'in. dreptal fiecgruia, clela aceasti veoarg pe data publicgrii deeiziei in Monitoruil Oficial Catul Bozdan la catedra de picturis decorativg. Ciupe Aurel catedra desen figural 'Anastase Demian la eatedra de de:sea deeorativ ef ornamentaticg. Ladea Romul la cateara de sculptaut Lileacim Victoria, la catedra de eerami

20 F096 MONITORTM OFICIAL (Parta I B) Nr. 174 Hein Nr din 25 Tulle 1946, d-1 ng Ofvidiu Dragnea,- profes-lor SUL- Plinitor, se numeste cu titlul provizoriu la catedra de materii spe3ia1 e dela lioeul industrial b:gieti.nr. 2 din alienresti, pe data publiearii deciziei in AT.a. njtorui Oficial. Bacioin G-heorghe, pracsar-maestru suplinitor, se names-to si se uftilizeaza pe anul soolar la catedra de cdoitorie dela Ginmazimil industrial M- jei Novaci-Gorj, pp data publicarii eimiei in Monitorul Oficial. Alem Nr din 12 lulie 1946, nrmatorii invatatori, Se pun In retragetra ;En ofieta Pe data de 1 Septenivritg 1916, PeOtru a-ci aranja drepturile penj Regiunea GalaÇi Judeitti Teauci mica G. Maria, Nuoituani rizurestl, g 1887, Judeful..nitOt4 Umtata Elena, Bigge0i, 191% vrie Regiunea lineareol, 'fludva Iao SudifiD, men* 1, Argo, Imes= T. OlieerglA OtalOgis_#1, 4 tkoi cemvrig PoPei lial4crvit Regiunea :Tudetud.71*.nectoara Zaa4 4 fiveta Regiunea Sueeava; Vudepta Sweattei Niirkean Vasil; *lea, t Regiunea Craiova Judepal, Doj pernel4 Decent, vrie Marinesen Ana, Gatafaitt, at949. _ Idem fnh dial 10 rjutlie 1.945, oe rectifier:a' decizia de fransfetan a.c.1-n4 inv Blej Virginia dela qe p. pr. dlit Oont Movilita-1;nedtel, Sul Patna', AN fmistri d-sa rkafine franderata Tat 0. pr. din eora. MoviJja, p.111, Iacul Maxia Yaughole, jukl. ratio, pa data de g.v.4 invrie Nr alef To tut), reotifia decizia Nr din 194 ittl se/will di priri.seeasei deeigie d tas`e ba(board a graduil supetrior, Intaman Alf rimer,' a_siimagatil 18, , d-na Valera-tina C Sendu-Mocann trim. din coranna Liwoteane-al a Braila si nu inv. Sandu Mocann, cum din eroare g'a publicat in Monitorul Oficial. Idem Nr din 8 Dille 1946, se enuleaza decizia Nr din 1946, prin care s'a infiintat Koala Pr. NI*. g din cam. Topolog, jnd. Tnlcea. Tdem NT din 1946 din 218 Martie 1946, se taiansfera urmatoarele posturi b jud. Putna: Postul VTI dela t/e. pr. CopIe*i- Putna, se ransfera la; sooala YinIturn-Vadu Rwa, ea p. tator. Postul VIII dela Copacesti-Putna, la sc. yr. Oolacu-lutna, p. TV; die In* t.dtor. Postul X dela tr. pr. Sascut-Sat, se. pr. din Tu1nici-Puttna5 ea post Y 4e invaitator. Posttil II dela toe. dxi capii mid dth Panciful-Potna l Bil-Potnas Se. pii miteih ea post I de inv...eonclue'ätaare. Idem Nr thu 11 Tulle ravovschi Ghoorghe, InvItaer gr, Tr miugiat, e repattlaxma Postul srin, la *.eoala, prirsair5, din Poiana-Po., jud. Telcucix fiid 0*.toais din pd. toonifehat. kleim Nr din 10 Inlle tie desfiinteaza pe data de 1 Baptise:044 pocturile Y, a i 3rii ate t:4e- 131' Claminul OrBaniTais" din om4al paiaq lipsá e poirmaztile ipolard. AVieste posturi tramsfer.i $tti pestild ;ta i se repartizsamil ttrangtoargil fteoli primami din jud. Cioara-Radu-Vod4, pastul Invagtor.. :41 Oonal. parlit'fatti, postal:ri de inva= Pbor- Own. LiFoteanca, postal XV2 die tail* "tor. Aloeste posturi Publicg vat...autei Ira* Etrui nrainuirl. Mean Nr , dfn 10 lope 194% tie rectificg degizia grin eaaie Invataorii Oavril Yrabi)a si Irina Yrabie, au fosg fjaj pe data da i Seplivarvrie 191.5, seoala primarg dit* corn. Ctilbeqtd, Tutova, lu seiasul c aeesti imivatatori fixeazd pe aeoeasi data dupg etnn na0azg: Irrabie, se fixeaza la se. pr. did oaf. CArja de Sus, jud. Tutmra. Dina Yrabie, se fixeaza la se. pr. din ton. C-Irja de Jos, jcud. Tutova. 0 mue 1948 nie 1946, fiind Hem:Vat In litere si 4 Drepturile materiale se vor acord4 dela bta duscrierii sumei in buget. Idem Nr din 10 Iuliq 1946, se rectifica decizia Nr cliti 1946, in sensul ea prin aceastd deci. zie se pensioneazd pe ziva de 1 Sepii ternvrie 1946, &LI! Gheorghiu ETIIiI invägtor la coala primard Nr. 3 Mieti din Tulcea, sr nu d-i Grigoriui Emil, cum din eroare s'a comunicatg, Idem Nr din 10 Julie 1946, se anuleazd decizia Nr din 1945, prin care d-1 inv. Bilivschi Va. sile a fost transferat la Scoala pri. marä din corn. Mahmudia, judetul Tulcea si se mentine decizia din 1946, prin care acest ifl. vätätor a fost repartizat la Scoala primal de baleti Nr. 37 din: Bucik;i retl pentru care scoal'a opteazd. Idem Nr din 10 Julie urangtoarele posturi din mud. Putnaz se rationalizeazg, dupd cum urrneazk: Postul VII dela Scoala prixnarg din Comuna Copgcesti, judetul Putna, rationalizeazg la Scoala Primard yult turu-vadu Rosca, judetu1 Putna, ca p. III de Invgtgor. Postul Arm dela coalet primal-51 Copäces5ti, se rationalizeazd la; ;!i:olainlavàpträimtorard din Colaru, ça p. fl Postul X dela Scoala primal-5 Sas cut-sat, se rationalizeazg la Scoal4 primarg din Tulnici, judetul Putnai ea post V invätgtor. Postul II dela Scoala primarg copii miei Panciu, se raticnalizeazg la Bi judetul Putna, copii mici, 0 post I inv. conduatoare. Idem Nr din 10 Tulle 1946, Se infiinteazà o sc6alil cu un Post Satu Nou, comuna Oncesti, judettri Tecuci, pldtit din fondul gtobal pre.- Vgzut de art. 44, al. 2 al bugetului pt exercjtjul financiar si dirt art. 22, al. 2, cum din eroare s'a pu- Idem Nr din 10 Julie CiocArlan M. Gheorglie, inv. fugiat, se fixeazg l $e. primal-5 airx comma Hagiorner, ludetut Tulcea, pe data de 1 Septemvrie Idem Nr (1 din Io Tulle 1946, se anuleazd decizia de fixare il-r0 Wean Nr (79 din 10 Tulle 1940, Ioana Dumitrascu, la coala prirnar5 gara. Hristlache, larvat.lbar gr II 'din comuna Lascgr Catargiu, judoul aim( -cord. Dursucanit-.: Covurlui, In sensul c d-sa se fixeazg CeÈvnrI4 inalnitgaza la gr. I imiala 3coala primard din cernuna Piscu, 'firaritul Priolor, Pe ziya 4 LIsa_mgiudeiul Covurlui,.1.)e aceeasi

21 rpo Tillie hionitor1711; OPTCIAL (Par/ea I 13) Nr. 174 E097 Idem Nr din 10 Iu lie 1946, 11-na Elena I. Ion, inv. refugiata, se repartizeazá a Scoala primarà din tomuna Golesti, judetul R. Sdrat, pe klata de 1 Septemvrie Idem Nr din 10 Iu lie 1946, Se anuleazä decizia de numire a d-nei Nrictoria Tdpuseanu dela,5 coala pri- Mara din comuna Maluri, judetul R. S'erat j se numeste la Scoale primará din comuna Budesti, judetul R. Serat, in postul nou infiintat, pe data 'de 1 Noemvrie Drepturile materiale se vor acorda 'ilea data inscrierii sumei in. buget. Idem Nr din 10 Iulie 1946, Leiter Vasile, inv. definitiv la Scoala primará din comuna Merejeu- Sahastru, judetul Putna, se teazä, la gr. II in inv. primer, ea media 8,00, pe data de 1 Sept Drepturile materiale se vor acorda dela data inscrierii sumei in buget. Idem Nr din 10 Iulie 1946, d-na $tesania Vasilescu se numeste Inv. cu titlul provizoriu, in postul IV dela $coala primare din comuna ze. bil, judetul Tulcea, pe data de 1 Sepfemvrie Drepturile materiale se vor acorda dela data inscrierii sumei in buget. Idem Nr din 10 Iulie 1946, se fixeazá pe data de 1 Sept emvrie 1946, in judetul Tecuci, urmatorii invátátori refugiati: Popa Sultana, maestrá la Scoala primard Nicoresti. Tasca Elena, inv., Scoala primará Comma Grivita. Ifrim Antonia, inv., Scoala primer's comuna Bocheati-BochWi. Masgras Grigore, inv., Scoala primare Blânzi-Brgteloi Marcu Scoala primarà comuna Tepu de Jos. Idem Nr din 10 Iulie 1946, se mentine decizia prin care inv. Costica Gheorghe si Ana Costicá, au lost fixati la $coala primarä din comuna Murgeni, judetul Tutova. ' Idem Nr din 12 Iulie 1946, se valideazà.' examenul de capacitate pentru invát4tori deous de d-1 Bivolaru Gheorghe, sesiunea Septemvrie 1945, la Centrul Focsani, sub presedintia inspectoare generalá Fiorica Stafiescu. D-sa a reuait le examen cu media 8.04 Idem Nr din 18 Ianie 1946, Sirnion Brdnaru, absolvent ai $coalei de pisciculturd din Giurgiu, se numeste maestru piscicol la Sc. primard din comuna Potelu, judetul Romanati, roe data pubticerü prezentei decizii. Idem Nr din 22 Iuoie 1946, se infiinteazd pe data de 1 Septemvrie 1946, postul II, la Scoala primará din comuna Ziculiciul de Sus, judetal Gorj, cu plate din fondui prevazut in buget pentru infiintäri de posturi. Idem Nr din 22 IunIe 1946, se desfiinteazá pe data publicáril prezentei decizii in Monitorul Oft-. *eel, urmátoarele posturi dela Setae-, lele primare din judetul Dolj: Postul IX dela Scoala primarä Nr..7 fete Craiova. Postul IX dela Scoala primer4 Nr. Calafat Postul X dela Scoala primará fete 'din Plenita. Postul III dela Scoala primerá din roisor, v. fete. Postul V dela ScoaItt; primerá din roisor Boovenl. - Postul VII dela Scoala primerá din Gângiova, fete. Postal III dela Scoala primará din Lipova de Sus. Postul VII dela Scoaile prim-erg lìi Plosca. Se inflinfeazá pe age: publicárti 'deciziei in Monitorul Oficial, urmás toarele posturi la Scosla primará din judetul Dolj: Postul II la Scoala primarg din comma Belcin-Bâzdâna. Postul VII la Scoala primar4 dlii eomuna Piscul Sadovei. Postul IV la Scoala primará din comuna Motoci. Postul II la Scoala primará din tizi. muna Gogosu Stefbinel. Postul II la Swala primari din essi muna Piscul Vechi-Nebuna. Postul II la Scoala primará din co, muna Rasnic Comita. Postul II la Swale primará din co-, mima Tatomiresti-Meteu. Postul II la Scoala primará din CO:, muna Zeicoiu Helángesti. Idem Nr din 26 Iunie 1946, se transferá pe data publicárii prezentei decizii in Monitorul postul V dela Scoala primará din comuna Turcesti Berb*i- Rosiori, judetul Valcea, la Scoala primará din comuna Ghioroiu, judetul Válcea, ca p. VII Ldem Nr a8 din 13 lithe 1946, se anuleazá decizia prim care inv. constantin I. Ciudin i Eugenia C. Ciudin au fost fixati la Scoala primare Nr. 1 0 Nr. 2, din comuna Risipiti, jucletul Dolj, in sensul ca a- eestj invätäteri rámân blue fixati, conform deciziei Nr la coale primaril din comuna Ciurea, judetul Iasi, in postul VI ai. VII pentru care :opteazà. Idem Nr din 27 Februaris se repartizeazá un post din tele ramase libere la dispozitia Ministerului, la Scoala primará NT. 4 rnixtá din Tg. Jiu, Rornâne0I. In acest post se transferä pe d:,ta de 1 Septemvrie 1945, d-1 Const. Cruteru, inv. gr. II dela Scoala primará Hune- 'din comuna Petrila, judetul kloara. Idern Nr din. 11- rune 1C 16, se infiinteazá pe data de 1 Septem- Vrie 1946, postul IV de invátátor 'ScoaLa primarä din comune: Bototi, judetul Mehedinti. Wcest post ve fi pltjf dut fondur de preväzute de art. 49, al. 2 all pe exercitiul financier Idem Nr din 13 Tulle Babiac Petra, inv. gr. II refugiat, fost prizonier de rázboiu, se repartizeazi pe data de 21 Tillie 1946, data Woarceril din prizonierat la Scoala primará Nr. I báieti din tomuna eifi.cea Mare, ludetul Dori, postul kvi vacant. Idem Nr din 16 Tulle I-9-4 Dragus L Miliall, Invätátor en tie- Iul provizoriu, se incadreaz4 le So. primará din comuna Tau, judetta Xamava Micá, in postul Arf vaeana rdern Nr aft 1-0 Tulle i:9-44, desfiinteszá postul II de InvAtatear# ideis Scoala prmaî diii comun* "Ghijam, judetul Sibiu si se trans., feed in post de coducätoare 'CA post TV nou infiintat la Scoala de engit mkt Nr. 1 din Sibiu, publicandu-s0 Vacant in vederea transferárllor pe data de 1- Septemvrie Idem Nr 'din T4 FeUruale 1946, d-na Bogdan Merle, al5solventá A' acoalei de fete, seria 1944, se nu, meste invlitgoare eu *1111 provizo, era, pe data de 1 Septemvrie 1945, la scoala primará din comuna Danes, tudetul Tarnave Mare, 17 B

22 ' BOr-'3 Idern Nr din 27 Iunie 1946, se anuleaza decizia Nr din 1946, prin care. d-ra Fenechiu Maria, ft fost numita cu titlui provizoriu. pe data de 1 Septenavrie 1945, la Scoala 'de conii mid din comuna Vaichid, judetrl Târnava Mare. Idem Nr din 10 Iu lie 1946,, se infiinteazd pe data de 1 Sertem-, vrie 1946, ros"turile VI, VII, VIII la prirnará din comuna judetul Nasaud, fiind plätite din foin. dul global, dela art. 44, al. 2. Idem Nr din 15 Iu lie 1946, se anuleaza decizia Nr din 1945, prin care d-1 Fasie Gavril, Vatator gradul I, a fast transferat psi 'data de 1 Septemvrie 1945, dela Sc. primará din comuna Cherechiu, jud. Bihor, la Scoala rrimará Nr. 5 baieti: Oradea, d-sa urmând sà revina.postul sau de titular din corn. Cha-i rechiu, judetul Bihor. Idem Nr din 10 Ellie 1946, Morarescu A. Simian, invatator rer fugiat, fost prizonier de razboi, e re, partizeaa pe data de 29 Du lie 1946/ data reîntoaroerei din prizonierat, Ocala rrimara Nr. 2 baleti din Turda, lia Postul I vacant. Idem Nr Oa 10 Tillie 1946 anuleaza decizia Nr din 1946, prin care d-na Elisabeta learn a fost numitá tnylitatoare provizoriu. scoala primara din comana Todiresti, tudetul Vaeui, postul. I. D-sa urmând ea rárnâna la dispnitia rninisteruluf pang la epoca transferarilor, end isf "Vil, care transferarea. Postal I dela scoala primará din et" Inuna Todiresti, jud. Va1uj, se publielt vacant pentru transferarile din SoP. tenivrie Idem Nr din 4 Iunie 1946, anuleazá decizia prin care c1-1 Psi* dos Ion, invatator refugiat este transfeo rat pe data de 1 Septemvrie 1945, la scoala primal-5, din comuna Lungani,.. Lungani, jut'. Iasi, la postal T. D-1 Paidos Ion, invátator refugiaf gratin]. superior, se repartizeazá eu pos., tul u, pe data de 1 Septemvrie 1945, k scoala primara din comuna Dungani- Lwigani, jud. Idem Nr din i:a se Infizdteaza, re data de 1 Septemvrie 1946, rn post de maestrá la scoala primama d". fete Nr. 8 din Tasi. Acest rest va fi plait din fondurile Preva.zute la art. 49, al. 2, al busetnini pe exercktiul , 18B ITONITORUL OFICIAL (Partea I B) Nr. 174 OD Tulle 1946 Idem Nr din 6 Tulle 1946, se anuleazá decizia Nr din 1945, prin care d4 invatator Mereanu Mircea a fost transferat la roala pri. marii din comuna Domnita Maria, lid. Bacau, postal I. Postul I dela roala primará din comyna Domnita Maria, ad. Bacau, liber pain pensionarea d-lui Stan Secareanu. 60 plibli61 vacant pentru transferarile din Septeravrie Idem Nr din 17 Lillie 1946, se intiiiiteaza, re data do 1 Septemvrie 1946, postul IV la roala primar a. din oomuna jucl. Plata se va face dela art. 49, al. 2. Idem Nr din 11 Julie 1946, se infiinteazá, pe data de 1 Septemvrie un post de invatator n satul Sofroneti, eiomuna Todiresti, mud.!vas-4 hind plátit dig fondul art. 431 &in. 2. Idem Nr din 13 Tulle' 1946, se reclifica deeizia Nr din 1946, In sensul cá d-na Alexandrina Gall, maestra gradul II, titulara, la s; primará din comuna 1ijeti, jud. Su* ceava, se inainteazà la gradul II In in* vatamântul primar, pa data de 1 Sep-4 r,511107elleim19d45in; elleroanireadst " Tdem Nr din 6 Tillie 1946, Se &era. gradatia de merit in inváfá,..1 mântal prima; Po ziva de 1 Aprilie B46, d-nei Orasan Valeria, invatatoare Condueatoare la reala de copil mile din Nadrag-Severin. Drepturile materiale ver acor dela data inserierii sumei in buget. Idern Nr din 1946, se inaia. teaz L gradul I in luswimântul pri.1 mar, pe data de 1 Septenavrie 1945, Tar! matorii invatalori: Elena C. Vasile, $avatátoarei graft!.11, dela roala Primaai din comuna 06-4 torea, jud. Buzau. Ranclog Nieolae, invatator gradul dela roala primará djn comitna zgr-, ne.sti. sud. Buzau. Ionescu T. Ion, invátator gradul eia4 sceala primara dimj corauna Lapest 'pd. Buzau. Drepturile materiale e vor acorda dela data inserierit sumei In huget. Idem Nr din 1946, rd.,na Dena Protopopescu, invátatoare gradul J, la scoala primara Nr. 4 fete din Buzau, se inainteaza, la gradul superior in invatamantni. Primar, po zina do 1 Apriiie Drepturile materlale se %or acarda twa (1.9 fa iiiscriorn s me b Draet, Idem Nr din se ant.4 leaza decizia Nr din % prin cam a fest numitá d-na Eiirnicioii kevastia, invatateare condueatoare an titlul provizoriu, la kscoala d copil iuie din comuna Bran-Centru, j& BraPA6 nefiind post vacant. Idem Nr din 1946, Se anal loazá, numirea &Lei Stanculeseu Da* buieanu Lili ca maestra cu titlir1 pro* vizoriu, la sooala primara, din corn. BoPi detti, jud. Prahova. neflind post va-4 rant pentru numiri. Idem Nr din 1946, se amiri Irazá numirile cii titlul provizoriu, cáto doi pe up post, a urmátorilor invagtort maestre din jude-tul Prahova, nep* zentati la post. Radu Ion i Teodorescu Gh., a Ocina* y. Bradului, postul T. Stoica Savu si Anghel -Aurelia, la sed din comuna Nedelea, postul IV, Maestrq Mihailescu Eugenia i Dinu Lana, gomana Draganesti, rostul T. Vasilin Peteu Elena si Dimaneea Elì sabeta, la Urlati, postul I. De asemenea se rectifica urmatoarela riimirì cu titlul provizoriu, in judetul Prahova: Grigoreseu C. Gh., se rectifica ra rapostolacha-buzota, in lee de Apost64 lache. Parvuleseu D. AriStotel, see rectifie.4 la Pantâna Bozieni, in loc de l'antin pele. Suga Maria, se rectifieá, Ia Ráneezi- 'Nucsoara-Prahova, in loc de Râncezi. PoPeocu Maria, se rectifica la Ste* jaji Poreseu-Bara, in lee de Stelian Poo pe Mein Nr din 1946, d-1 VasiIe Mihai, invátater gradul I, titular. la roala primará din comuna Faurei, ju* 'detul Constanta, Se Inainteaza la gra* dul superior in invatamântul primar, pe ziúa de 1 Septemvrie 1945, fiind ab* solvent al Academiei pedagogiee. Drepturile materiale se vor acorda dela data inserierii sumei in buget. dem NT din 1946, ee desed fihateaza postal III dela seoala de e6.1 comuna Gradistea, judetul Niasca, din lipsa, de copii. Se inmnteazá postul VIII la, see* prin.-14ra din comuna Blejesti, judetui Tiara, pe data prezentei deeizhini. Postul VIII Infiintat scoola P14, rä dia eomuna Bieje ti, unialidi, IMIL11.1 transferari.,

23 00 In& 1946 Idem. Nr din 1946, so 1;inteazä mil post do invatäter, pe data ide 1 Septemyrie 1946, la scoala mará din oomuna Grosani-Poenari, judetul Mustel. Se analeazg publicarea urmätearelor Posturi din judetul Muscel, ca vacante j'n vederea transferärilor: Bileesti-Valea Românestilor, p. IV Hulubesti-Bughea de Jos, p. Vacarea, p. IV, care Sa prozent sudt neupate do invkatori e publica vacant pentru. transferärt Postul II dela scoala primarä din corn. Udesti.-Vränesti, iud. Muswl i poettrl ae invätätor non infiintat la scoala pri* trail din comma Grosani-Poenari, detul Mnscel, pentru numiri Idem Nr din 1946, d-1 Dita Victor, numit invätätor cn titlul provi4 zoriu, la scoala primarä din comma Ba lta Säratä, judetul Teleormani, rä-k mane bine Inumit la scoala primarä tomuna Balta Säratä, jud. Teleorman, postul Invätätorului Puiu GabriA eprezentat la post. D-1 invatätor Terei G. Marin, fixati prin rectificaro la roala primarä did comma Ba lta SliratA, judetul Telcortran, se repartizeazä la aceastá scoalä, ea posal säu, do refugia% ea post VL, Idem Nr din 4946, 60 infiida teazä, pe data de 1 Septemvrie 1916, un post 'de maesta la scoala primari din eomuna Coamesti. Ind. Vlara, Idem Nr din 1946, d-i Dint Constantin, lnvätätor gradul I, titular la scoala primarä din comunu Ditesti, dud. Prahova, se Inainteaza la gradui Faperior, m nvkämántul primar, zitta de 1 Tunic 1946, a-vánd examen de et.pacitate pentru desen i caligrafie. Drepturilo materiale ee deeurg, din steastä Inaintare se vo acorda dela tlata inscrieril sumei in buget. Idem NI% din 1946, ee roetifig decizia NI% din 194% prin cane d-1 Brownie L Vasilescu a fost transferat, pe data de 1 Septem- Yrie 1945, din postal, IV Id postul VIII dela scoala primarg de Mt* din com_. Pricenii, juil. Ialomita, In sensul cä a- &fit invätätor rämâne bine trangerat pe data de 1 Septemvrie 1945, in postul IV dela roala primari din comma Ur-, judetul. Ialomita, conform deciziei NI din microart OFICIAL (Partea I B) Wt primarg din comma Cocora, judetal Ialomita. Un post de maesträ la roala primari diu coin. Crunti, jud. Ialomita Un post de maestri" la scoalla prinm1 54 ifl oom. 1).64a, ad. Vlasca. Un poet do in-vätätor eu limba de pre-,.dare lipovanä, 1a scoa1a primarä dh comuna Bordas,ani, ad. Ialomita. Idam Nr din 1946, se Mild,. 'teazä an post de invätätoare condueä4!toare la scoala primal% din oomuna jud. 1fo.v pe data de l Septean-,. _ yrie Ideni Nr din d-1 Mur iescu Gh. Ioan, absolvent al sooalei nor-, male de invätätori, aerie. 1942, se confirmä ea invätätor CU titlul provizeritt; po data publicärii prozentei deciziuni Monitorul Oficial, la reala primarä din comuna Slobola, jud. Muscal n- postul,./i1 vacant. Idem Nr din 1946, de recti;.. nieä deeizia Nr din 1945, blicata In Monitorut Ofidal Nr. 238, partea 1, pagina 9116, did 18 Octomvris 1945, in sensul eä, d-1 invätätor Gheori 'ghe Grosa a fost transferat dela troala primarä din comuna Intorsura Bufau.-4 jud. Brasov, la scoala Primara Nt, 4 din Brasov, pentru motive familiare de sänätate si nu pentru motive IA la so. secundarl si invalid", 0414 di ooara s'a publicati. Idem Nr din 1461, 66 e fjc deeizia Nr dirt 1946, prig care d-11 Surdu L Nicelaa, trvggtor, feat repartizat prm fixare la se. primal% d!'n comuna Puchenii-Mosneni, judo 'Praheva, In ensul c d-sa se reparti.1 zeaza prin fixare la roala primarg. di* Comma Firiteaz, judetul Timis-Toren., Idera Nr din 1946, d-i Rose; V. Stan invitätor gradal 1, la woala primarä Asezämantul de Ocrotint Principelo Nicolae din Bucura5ti, vánd examenul de capacitate pontru tr -. väginántul secundar, e inainteazä la gradul superior, in invä-vmántal mar, pe data do 1 Lille Dreptarile materiale ce decurg din aceastä Inaintare se vor aeorda deja data tuscrierli sumei In buget. Idem Nr din 1946, se deazä examenul de capacitate pentru invgfatoare conducgtoare, depus de d-ra Verdes Trodosia, in 6esinnea Septem.- Idom Nr din 1946, se in- yrie 1945, la contrui Bucuresti. sub presedintia d-lui inspector general Gh. Si- Cinteaza urmätoarele posturi, pe data ill. 1 Septemvrie 1946, la realele primare specificate In dreptul ntion. D-ea a reus t la e.xainen eu media Ula nest de maesträ de lacru la ace, - Ni4; 21C.565 ay 1946, se mem. tine decizia. Nr din 1946, in small el d-1 Popescu Anghel, :vent al socaloi [normal de invätätoris, seria 1945, ea media 7,33, rämâne bine numit invkätor eu t,itlul provizoria. la scoala primarä din comma Brosten1.0 Izvoru, iud. Dambovita, anu1ándu-se ideeizia Nr din Idem Nr din 1945, se repat4 rizeaza, pe ziva de 1 Saptemvrie 1945, Peet din cele dela dispozitia ministerului, la roala prirnarà de bäiqii 05 din Buturesti. In acest pest se transfeig, Pe aeeea9i rdatä, d-na Ecaterina Gh. Bazac, invätätoare gradul IT, dela Koala primar5 din comuna Sárbi, ad. Satu-Mare. 'dent Nr din 1946, un post do invätiitor dela scoala in.imarä did comma Bucsani, judetul Vlasca, se trensforinä, pie data de i Septenivrit ;1946, 14 post de invätätoana, Idem Xr diin 1946, se valto deazä examenul de titularizare pcntrn invkämkttul practio primar, depus dc d-na Fiorica loan, in sesiunea Septem- Yrie 1945, la central Buouresti, sub preedinfia d-lui inspegter general Gh. D-sa reusit la examenut "de Willakigare ea media 8,00. Tacna Nr din 1940, se recfica' doenia Nr din 1946, In soneul el d-1 Gheorghe Popescu, ihvagtor gradul I, titular la scoala prinr ä Nr. 28 de b.lieti d1ii Bucure#L se Inaitteazi la gradul superior, in invätä- Mäutul primer, pe data de 1 Aprilie 19415, in lee de 1 SePtemvrie Drepturile materiale ce decurg din aeeastä inaintare se vor acorda dale data inserierii mini in buget. Mein Nr did 1946, se mentine deeizia Nr din 1946, d-1 invätätor loan Anghelescu, rämânand line transferat la sooala primarä din comuna Cirep, udetil Arges, pentru fare epteaza si se anuleaza dedzia Nr din 1945, prin care acest invätäter a fost fixat la veala primarrt din Cemurta 8iliteiii, lud. Arges, Idem Nr din 1946, se anuleaza decizia Nr din 1946 prin care dl Museeleanu Vai1e, inviitätor, reintegrat, a feet fixat la scoala pria mará din comma Traian, judetul Teleorman, undo nu este post liber si se mentine decizia Nr din 1946, in sensul cä d-i Muscoleanu Vasilo bine fixat la sceala primarä din temuna Odaia, sud. Tqleprin_an, B

24 AGO MONITORUL OFICIAL (Partea 1 13) Nr Iiñje 194G Idem NI% d , se rec.. tifica decizla de numire ca inyatatoare unduciltoare Cu titlul provizoriu a d-nei Salemia Ortansa, in sensul co 4-sa senumosto prin rectificare din pos-;. tul I a scoalsei de copii "'lie din comuna!râneiibesti, judetal Ilfov, In postul II., al aeecasi Tdem Nr diri 1910, se va-, iideaz examenul de abilitare pentru maestri depus do d-1 Verdes Mihai, ui sesiunea Septemvrie 1915, la central Bucuresti, sub presedintta d-lui inspec, tor general Gh. Simion. D-sa a remit la examen ca media 9,08, Mein Nr din 1946 Se val14 &ash' examenul de abilitare pentru maestre, depus urmatoarele candidate In sasiunea Septemvrie 1945, la central Iluenzesti, sub presedhrtia d-lui prole* sor C. Dinu, rensite eu mediile ariitatd In dreptul fieeareia Macarie Maria, comuna Case; lucietut cu media 7,83. Albu Emilia, Bucuresti, ç media 9,08. lclii Nr din 1040, file `deazi examenul de capacitate pentrq tnvrtg.torii, depus de d-na GulimOnesea X. Tja, in sesitmea Septemvrie 1945, la c.ntral. Bucuresti, sub presedintia ins ector general Gb. D-sa a remit la &Iceman cu me4.10 grz. idrn Nr din 1940, eaz examenul de abilitare pentru ajte, toare de maestra, depns de d-ra Cristo4 dor Alexandrina, liz sesiunea Octomrrie 1945, la centrul Focsani, sub preq rdintia d-rei inspectoare generalg Fleri plea Safiescu. D-sa e remit la examen en Media 8,33. Idem Nr. 209,745 din 1946, se amt-t leazä decizia Nr din 1946, pa* blicatä In Monitorul Ofiei.1 Nr. din 22 Martie 1946, Se valideazg examenul do abilitare pentru invatatorii ogronomi, tinut in; sesiunea Septemvrie la centrut Bucuresti, sub presdintia prof. C. Dinu, depus de urmatorii candidati reusiti.,cu mediile aratate dreptut fiectiruia:. Albu Stefan, corn. Costesti, judetut Dâmbovita, media 7,83: Axinte Bois* Bucuresti, Axinte Tudor. tutauaaat; 8,08, nn :Teti media )30,5. eanu Vasile, Bucuresti, cu media 9,00. Biciusca Emil, Bucuresti, cu. media 7,75. Balan Alexei, Bucuresti, cu media 8,25. BalWanu Te?dor, Bucuresti, ell media 8,41. Braes Nicolae, Bucuresti, ell media 8,03. Braga Ion, corn. Sesuri jud. Hunedoara, cu media 7,58. Buzatu Agapio, Bu-curesti, cu media 7,83. Traian, Bucuresti, eu dia 7,66, cáicâi Grigore, corn. Peris, jud. Iltev, cu media 8,16. Carp Gh, Ion, Bucuresti, at media 8,58. Catan Paula, corn. Lupra, jud. Me cu media 7,00. Chistol Eftimie, Bucuresti, cu ilia 7,53. Ciobanu Macarie, Bucuresti, dia 8,83. Cotofanä T. Gheorghe, LC. normala Arad, cu media 8,25. Cristescu Iancu, com. Vacgresti, Dâmbovita, cu media 7,66. Craciun Dumitru, Bucuresti, or me. dia 8,25. Dediu Eugen, corn. Alexandira, ju. Teleorman, cu media 8,33. Dräghicescu Constantin, cu media vo. Florescu Nicolae, corn. Pitesti, juct uarges, çu media 8,66. Gaina Ion, Iasi, cu media 8,16, Giboi Nicolae, corn. Standaneasa, 5nd. Teleorman, cu media 8,00, Harea L Gheorghe corn, Ciofliceni, d. Ilfov, cu media 8,58, Holbau I.. Constantin, Vaslui, cu dia 2,50, Ionescu $t. Cicerone, Bucureati, Media 7,50. Ionescu Toma, Bucuresti, Cu media Lambrescu Oheorghe, Bucuresti, ca zedia 7,00. Lungu Dan, 13ucuresti, cu media 7,50. Lupaacu Alexandru, Bucuresti, cu media 8,00, Lupsa Vasilo, Bucuresti, 41 media 8,41. Martin Luca, corn. Buftea, jud, /1.-t tov, cu media 7,16. Matei Manole, com. Buffea,, jud: eu media 7,41, Militara Gheorghe, eu media 9,25. Mosinschi 3lladimir, Bucuresti eu inedia 8,00. Nicolae D. Nicolaet Qom Ma'ffur* N,-.4110z...eu media 9,41! Nicolae Stefan, corn, Cocioc, judetul Ilfov, cu media 8,41. Pasculescu Constantin, corn. Udupu, jud. Teleorman, cu media 7,00. Plesu Ion, corn. Buciumeni, jud. cu media 7,00, Pranitchi Arsenie, jud. Timis Torontal, cu media 7,75. Rotaru Pavel, Bucuresti, cu media 9,06, Stan Dumitru, Bucuresti, cu media 7,91. Stavila Vasile, Bucuresti, cu media 8,00. Stepanov Dumitru, Bucuresti, CU media 7,00, Soltuz Chinn, cu media 8,41. Tirnofte Anton, corn. Gurbeldin, judetul Bihor, cu media 7,00, Martin Mihai, Bucuresti, eu media 8,16. Tudor Marin, Sc. normalä fete P. Neamt, cu. media 8,08. Turda Teodor, Timisoara, jud, Timis-Toronta1, cu media 7,83. Valeanu Tedor, corn. Budesti, jud. Ilofv, cu media 7,50. Zavoianu Teodor, corn, Belint, jud. T. Torontal, cu media 7,83. Zalog Nicolae, corn, Coroiu-S. Martin-Tr. Mica, cu media 7,33. Tudoran P. lean, com. Predeal, judetul Prahova, cu media 9,16. Neacsu Marin, Bucuresti, cu media 7,41. Mursa Teodor, corn, Suraia, judetui Putna, cu media 8,25. Eneseu Ioan, cu media 8,33. Rotaru Petre, Vaslui, cu media 8,50. Spiridon Nicolae, Institut. Cere. Agricol Bucuresti, cu media 7,66, Idem Nr din 1946, urmgtorii invatatori cu titlul definitiv, reusiti la examenul de Inaintare la gradul II, tinut In sesiunea 1945, se inainteaza la gradul II, in invatämantul primar, pe data de 1 Septemvrie 1945, cu mediile aratate In dreptul fiecgruia: stoian Ton, corn. Dormgrunt-Sighireanu-Ialornita, eu media 8,33: Dragomir Anisia, corn. Gradistea- Campulung-Dgmbovita, cu media 7,58. Tureschi Iosif, corn. Halcargu, jud. 1;)rahova, cu media 8,08. Faltd Teodor, corn. Albeati-Palelog; Prahova, cu media 8,06. Drepturile materiale ce decurg din aceasta inaintare se vor aeorda &la data inscrierii sumei in buget. Idem Nr din 1946, urmg- 'Lora invätätori cu ti1ul definitiv, reu. siti la exmenul de inaintare la gradul \ IL tinut in zesiunea 1a45.

25 p. Vine 19-10, XONITORUL OPICITAt (Paatea I 11) N feaz5. la gradul 1nvät51flAntu1 primar, pe ziuu de I Septemvrie 1945, mediils arätate in dreptul fiecäruia: bwäfehoare-conducatoare. rcosteti Alexandrina, com. Resca Romanali, au media 7,96. Nistor Zamfira, detaaatá Insp. Sc. jud. Romanati, cu media 7,60. invlitatonl CernOescu Durnitra, corn. Cuca M5a jud. Argea, cu media 7,83. Stanculescu Gheorghe, corn. Vatat lud. Olt, cu media 8,00., Dumitru I. Vlase, C. primará Nr, 2 R. Sgrat, cu media 8,33. Drepturile materiale ce decurg din aceastä inaintare se vor acorda dela data inscrierii surnei in buget. Idem Nr din 1946, uringforii invätatori definitivi, titulari la scoalele primare din jud. Romanati, euaiti la examenul de gradul II, tinut in sesiunea iunie i Septernvrie 1945, la comisia Craiova, de sub preaedentia d-lui inspector general Gh. Dumitrescu i prof. Drägulescu, se inainteaz5 la gradul II, in inv5t5mántu1 primar, pe data do 1 Septemvrie 1945, eu mediile specificate in dreptui fiecgruin Brumá T. Ion, corn. Castranova, jua detul Romanati, cu media 8,00. Marin St. Ion, com. Castraneva, jud Romanati, cu media 7,00. Oprica." I. Badea, corn. Castranova, jud. Romanati, cu media 7,66, Popescu I. Gheorghita, corn. Casa tranova, jud. Romanati, cu media 7,91. Popescu Pr. Oprica, com. Castranova, jun, Romanati, cu media 7,83. Drepturile materiale ce decurg din aneastä inaintare se vor acorda dela data inscrierii sumei in buget. Idem Nr din 1946, urnari. Ora inv54atori definiivi, titulari la ac. specificate în dreptul fiearuia, se inainteaz5 la gradul II, n invat5mântul primar, pe data de i Septernvrie 1945, cu media artitatä in dreptul fiecáruia: Grigorescu S. Maria, inv. titular5 corn. Moateni-Furculesti, jud. Teleorman, cu media 9,00, Coltatu Florica, corn. Siliatea Crudi- Dulj, cu media 7,66. Buzatu Elena, corn, Caraula, jud. polj, cu media 8,41. Drepturile materiale ce decurg din aceestà inaintare se vor acorda dela data inscrierii sumei in buget. Idern Nr. 214,875 din 1946, d-1 Coleasu Iancu, invatgtor definitiv, la Sc. primará din com. Dobromir-Vale, aletul Constanta, se inainteazd la grad& II, in invatamântul primar, pe ziva de 1 Septemvrie 1946, cu media 8,00. Drepturilo materiale-se vor acorda idela data inscrierii surnei In buget. Idem Nr din 1946, urmitorii invavori cu titlul definitiv, reuaiti la xamenul do inaintare de gradu1 tinut in. sesiunea 1945, se inainteazä la gradul II, in invä tamântul primar, pe ziva de 1 Septemvrio 1945, -nu mediile ardtate in drpetul fiendrada: Bratul Victoria-, eorn. Baciu, Brasov, cu media 7,58, Popescu Xenia, corn. Pantelimon- Bucureati, cu media 7,66. Burdàlescu Maria, corn. Berciolu. Barseati-Argea, cu media 7,75. Diculescu Nerina, corn Budeati, judetul Argea, cu media 8,17. Vecardea Elena, Sc. primar5 miata Nr, 4 Sibiu, cu media 9,00. Constantinescu T. Elena, corn. Ureu media 9,00, SOrdan Teodor, corn. Obrejita, jud. R, Sara% cu media 8,75. Condueittoare Puaeaau Zoe, Se. copli mid Pope- tialieordeni-bucureati, cu media 7,a Drepturile materiale se vor acorda dela data inscrierii sumei In buget, Idem Nr, din 1946, d-1 Marin A. Marinescu, inv. definitiv, dela Sc. primal-a din corn. Chiselet, jud. Ilfov, se inainteaza" la gradul II, in inv. primer, pe data de 1 Septernvrie 1942, eu media 8,50, Drepturile materiale ce decurg din acoastd 1naintare se vor acorda dela data Inscrierii sumei in buget. Idem Nr din 1946, se anu-, leaz5 publicarea postului dela Scoata primara Nr, 1 fete din Corabia, vacant pentru transfer5rile din Septemvrie Idem Nr din 1946, uringtorn invatatori Cu titlul definitiv, reuaiti la examenul de inaintare la graa dul II, tinut in sesiunea 1945, se inain-: teaz5 la gradul II In Invalämântul primar, pe data de 1 Septemvrie 1945, cu mediile ar5fate in dreptul flea-, / ruia: Erhan Melania, earn. jud. Ilfov. CU media 7, ceauca, N5sta8e loan, cam. airâracineni, Muscel, cu media 8,17, Rusea Margareta, corn. Stefancan, jud. Muscel, cu media 9,17, Traian Georgeta, corn. Ptiunwi, n- detul Putna, cu media 8,75, Ungureanu Zenovia, corn. Sire% Rádáuti, cu media 8,50, Botnarencu Gheorghe, com. Gaaterita, jud. Sibiu, cu media 8,37, Ghencea Olimpia, corn. Villeni-Podgoria-Ciocaneati, jud, Museel, cu media 8,33. Drepturile materiale ce decurg din aeoastd inaintare se vor acorda dela 'data inscrierii sumei in buget. Idem Nr. 218,016 din 1946, urmatorii invalatori cu itilul definitiv, reuaiti la exarnenul de inaintare la gradui II, tinut in sesiunea 1945, se 'Mainteaz5 la gradul II, in inväliimântul primer, pe data de 1 Septemvrie 1945, cu mediile ar5tate in dreptut fiecaruia.' Moldoveanu C. Ioaì, corn, St5nesti, Vlaaca, cu media 8,66, Mired Iacob, corn. Iernic, jud, Severin, cu media 8,58. Drepturile materiale ce decurg din aceastá inaintare se vor acorda dela data Inscrierii sumei in buget. Idem Nr din 1946 urmätaaii invätatori cii titlul definitiv, se inainteazä la gradul II, in invgfarnântul primar, pe data i cu mediile ardtate in dreptul fieca,ruia: Judetal lifoa 1 Septemvrie 1942 Marinescu A. Constantin, corn. Buzoeni-I. C. BrAtianu, cu media 9,00- Judetel Turda Septenwrie 1942 Cormos Traian, corn. Stânger, cu media 8,00, Judetut Tit-eda 1 Septemvrie 1944 Cocu Stefan, corn. Lunca ivturesului, cu media 9,00. Mergrescu A. Simion, Sc. primarl Nr. 2 Turda, cu media 8,50. Judetul Turda 1 Septemvrie 1945 Maier Aristotel, corn. Jos, cu media 8,00. Petreatii de udeful 1 Septpnwrie 1946 Mon2rc5. Gheorghe, com. Pietria, cu media 8,50. Judetui Prakova 1 Septemvrie 1944 Stefan R. Mibail, corn,. Mimi, cu. media 3.50, 21 B

26 81 12 Juaclin E.-,n,Trac SepteAuvrie 1945 Sc -lea Al. Town, corn. Sälcioara, ere mecla 9,50, D:epturite materiale ce decurg din acezsta inaintare se vor acorda dela data inscrierii sumei In buget. Ic:em Nr din 1946, urinä-, tor]: invuotori cu titlul inainteaz5 definitiv se la gradul II, in invätgmilntul nrimar, pe data i cu rnediile ar6tate in dreptul fiectirniaz Judepil Deonbvita 1 Septemvrie 1942 Minoiu M. Radu, corn, Tit u-targ, media 8,50. Crucent N, loan, corn. Scheiul Sus, cu media' 8,50. Judetul Prahova 1 Septemvrio 1942 Nicoarii N. Ion, corn, Opretin-05.- tun, at rnecea 8,50. JudeR B.-Sarat 1 Septenivrie 1945 Lazi1r Ch. Gheerghe, corn. Saicicara, eu :Media 9,00.,,11.qul Alba SePtenlv Radu Zaharia, corn, Zlatna, dia Judeva. Yaslt, 1 Seteinvrie 1943 Davie C. Vasile, corn.' Baltati, en /rte..; dia 9,0(y Drepturile materiale ce decurg din aceasta inaintare se vor acorda deli data inscrierti sumei In buget. Idern Nr, toril din 1946, urrnä, Inainteaza lnvätätori cu tit1u1 definitiv se la gradul II, in tut Prirnar, inviit5rnân... pe data arittat i cu rnediile I dreptul itaepal Alba 1 geptemvrie 194G 1?Icea Ioan, corn. Geogel, eu rnegia. 8,50. Judepl Dolj 1 Septeinvrie 1945 Luptscu I. Constantin, corn. Bucd4 vitt 1-,..amna de Jos, cu media 9,00. Judetal B.-Sdrat septemvrio 1945 Nk lean Cristea, porn. Nic. Pleva,-0 nted-,a g _ ludeful Septemvrie 1942 SPan'U Petre, corn. Pr.eotesti., ell dia 8, R me* de SI9N1TORUIi OFIOIAII (Partea I B) Nr ;Mcleod 2Qea4nt 1 SeTtenwrje 1912 Hizan Vasil% coin. Bodesq-Corni, eu media 8,00, Hizan Adrian, coin. Pasträveni-Crituna, cu media 8,00. 1 Septamvrio 1946 corn. Pilstrávent Garbulet Sirnion, Lingurari, cu media 8,50. Drepturile materiale ce decurg din aceastil inaintare se vor acorda dela data inscrierii suniei in buget. Idem Nr, 222,711 din 1946, se înajxlteazá la gradul II in Invtltilmantul pri-- mar, Pe data do 1 Septemvrie 1945, ur-, InAtorii Invätätori, reusiti la examenul de Inaintare de gradul IL din sesiunaa 1945, la centrul Craiova, cu trecute In drcptul fiecaruia: Paraabn loan, ornuna Almaj, jude. tul DoIj, eu media 7,66. ParcAlabu Maria, comuna Almaj, jtt-.1.detul Dolj, en media 7,00. Pope.sen Chirilov Nina, Scoala marrt Nr. 39, Bucuresti, media 8,41., Drepturile materiale docurg din -aceastii, Inaintare so vor acorda dela data Inscrierii sumei In buget. Idem Nr din 1946, d-na lio5culet Profit-a, Invätätoare definitivìl, la Scoala Priniarrt din comuna bresti-bucuresti, rensita la examenul do 7 graded. II, tinut hi esiunea Mai 1945, la centrul Buoresti, sub Presedintiad-lui prof, J. Bick, ee Inainteazä la gra, dul II, In Invätämäntul primar, pe do 1 Soptemvrie 1945, cu media 8,16. Drepturilo materiale ce decurg aceasa Thaintan vor acorda dela data Inscrierii sumei i tuget. Idem Nr. 166,130 din 1946, 'd-i Mihail Lcoveanu, IneWitor cu itiv,la Scoala primarrt din comuna gironie-duduvie2sti, jud. Dolj, se Inainteaz5, la gradul II, In Invätämttutul primar, pe ziva. de 1 Septemvrio 1944, cu. media 7,50. Drepturile me,:teriale ce deeurg din aceastä Inaintare, se vor acorda dela data In6crieri surnei in buget. Idem Nr, din 1946, e recti fieä, decizia Nr, 85,072 din 1946, imeensul c prin aceasia deeizie e InainteazA la gradul H, In infittämântul Primar, pe ziva de 1 SePtemvrie 1945, ea media 7,75, d-na Boicea Maria, IniAtätoare deiinitivä, la Scoala primari din comuna judetul Brapv, si nu la Scoala primará din comuna Negrieti, judetul Neamt. cum diweroare 6'a publiat '1916 Idem Nr. 215,929 al 1946, d-ra FIG. rica Opran, inv. definitivä, la Scoala prirnarä din comuna Butimanu, judetuj. Ilfov, reu5itg la examenul de gradul JI tiunt in sesiunea Septemvrio 1945, it central Bucuresti, sub presedintia 'inspector general scolar Gh. Simion se Inainteazrt la gradul in InVätämantul primar, Pe zina do 1 SePtemvrici 1945, cu media 8,75. DmPturile materialo ce decurg dip aceastrt Inaintare se vor acorda deta data Inscrierii sumei In buget; Idem Nr din 1946, urmaforii conduelitoare i maestre cu titlul definitiv, reu5iti la examenul 'de Inaintare la gradul II tinut In Gehlnea Septemvrie 1945, cm raddiile tate In dreptul Red tori fear D. R, Florea, co-mu:11a Padureni. Feiurdeni, jud, Cluj, en media 9,83. Popesen P. Constanta, eomuna Apele Vii, judetul Romanati, eu media 7,75. Petreseu Ipacho, comuna Värbilän, jide-tul Prahova, cu media 8,33, StAneseu A. Maria, comuna Oltenita, rural5, judetul Ilfov, en media 8,16, ' Anastasia., comuna Verncioaia, judetul Putna, eu media 7,25, Canducatcare Horcenco Tatiana, comuna Gamba,t Judetul Alba, en media 8,75, Maestre Mirea 7Ioriea, BucureSff, 735. Drepturno maferiale ce decurg din aceasil Inaintare, se vor acorda delq data Inscrierii sumei In bnget. Idem Nr din 194G, urmilforii tnvitateri eu titlul aefinitiv, ren5iti la examenul de inaintare la gradul II, tt. lint In sesiunea Septenwrie 1915, se Inainteazä la gradul II, In invätämantul primar, pe ziva de 1 SePtemvrie 191,5, mediile arätate In dreptul Inv6Otorl ConsTaniineseu S. 5tganid, toillue a Greaca, judetul Ilfov, cu media 7,83. Bolgar Gli. Maria, comuna Rädee:- Pitigaia, judetul Muscel, media 7,08, Cveateovschi Claudia, omuna judetul Muccel, media 7,50. Breja.n Lidia, comtma Rrt.deti, judo. ul Muscel, media 7,08. Gheorgho Aurora, comma Militarl- Bucure5ti, media 8:3a. Stoian Ioan, Comm Jitaru, Judetul Olt, media 8,33, Stojan Eugenia, comuna Jitant. sude- L tul Olt. media 7.33,

27 r Frumusache 00 Ili& 16 atonn'orn OFICIAL a'aifft 13)Nr. 174 tlui, irinei Nicolae, 'omuna Valea Ulo- Negulei Ecaterina, Scoala cle fete IA...;`: judetul Baia, media 8,33. Dudesti-Bucuresti, cu media 8,75,., CAmärut Irasila, comuna Liteni, ja-- Pguneseu A. Sofia, comuna Izvornailetul Baia, media 8,50. Turbata-Dräghieesti, Mehedinti, en media 8,16., Frumusache Teodor, comuna Dealul Läunelor-adniceni, judetul Argos, meaia 7,82, judetul Talomita, cu media 7,16. Nicolascu M. Ioan, comuna Maya le, Teodor, comuna V15,* Drepturilo materiale ce deeurg din ilesti, jud. VIleea, cu. media 8,58. aeeastg inaintare, se vor acorda dela Barsan N. Ilinea, comuna Dealul data Inscrierii sumei In buget. Vatinelor-Dgniceni, judatul Arges, mea dia 7,83. Idem Nr din 1946, uringforq tonduciitodre Invát,gtori cu titlul definitiv, e Inaina Pester Maria, Scoala copii mid Nri, teazg la gradul II, In invatgm-gnful PrV Bueuresti, media 8,85, m4r, Pe data si cu mediae argtate Iii Drepturile materiale ce decurg dn 4rePtil1 fiecaruia: aeeastg inaintare, se vor acorda dela 7 '..Tagetia pdmiaitfei r data inscrierii sumei In huget. Septemvrie 1944 Idem Nr, 217,211 din 1946, d-na Pepes'eat I. Mina, conunfd Gura tovan Ana, inv. cu titlul definitiv, Claim Dotal., oat media 9,00.,$coala primarg din comuna Caras-Cor- 3. Septemvrie lateni, judetul Dorohoi, reusit'l la exa-g, menul de inaintare do gradul II, tinuf Pertreecu Oh, Dumitru, comuna sesiunea Iunio r45, la centrul Bu- bani-cootesti, cu media 8.50, turesti, sub presedintia d-lui inspector DrePturilo materialo c demirg diii general Gh. Simian, se inainteazg la gra *ceased inaintare, se vor acorda dola dnl II, in invátämantul primar, pc data data Imcrierii sumei In bugot. de 1 Septemvrie 1945; cu media 7,83. Drepturile materiale ce decurg d!g, aeeastg, Inaintare, se vor acorda dela data tnscrierii sumei in buget. Idem Nr din 1946,, urmgtorli Inaralgtori cu titlul definitiv, ressiti la examenul de Inaintare la gradul II, ti..e nut In aosiunea.septemyrie 1945, la cera trul Craiova, se Inainteazg la gradui 11 in InfgamAntul Primar, Pe data do 1 Septemvrio 1945, cu medido arg ale in dreptul fiecgruia: JOVIriir Ioan, comuna Falcoiu, judetul Romanati, cu media 7,00. Frunzg Elisabeta, comuna Moldovent, 5udetu1 Romanati, cu media 7,66 Dagaru oristantina, comuna 1751coiu, rjudetul Romanati, cu media 7,83, Enache Niculae, comuua Budesti, jua detul RaSgrat, cu media 8,91, ' Nallrnac Niculae, comuna StMpeni, judetul Muaeel, cu media 9,00, Iordache Radu, agranom, comuna Tapraisar, jud Cong,tanta, cu media 8,00. Drepturile materiale ce decurg din tteeastg Inaintare, se vor acorda dela aata inscrierii sumei in buget. lam Nr din 1946, urmgtoa ru invägtori cu titlul definitiv, refl.. f..siti la examenul do inaintare la gradu! JI, tinufin eesiunea SePtemvrie 1945, la tentrul Craiova, sub Presedintia d-lui prof. Drggulescu, se inainteazg la gradill II. In invätgmantul primar, Pe zira ae 1 Septemvrie 1945, cu mediile arg.. 'late in dreptul fiecgruia: P5unescu L Aural, ComUna Izvorna, Turbata-Dagghicesti, media 8,41. jud, Mcheclinti, Idem NI aln. 1946, d-na Asna Chioreanu, invgtätoare definitivg, la Scoala Primarg din comuna Ocna Mu* resului, judetul Alba, fiind reusitg examenul de inaintare la gradul II, tut in sesianea Septomvrio 1945, la cam: trul Alba Julia, cu media 9,81, se Ina*, reaaga primar, pa ziva de 1 SePtemvrie Drepturilo materiale ce decurg din teems-e.g. Inaintare se vor acorda dela data inscrierii sumeii in buget. Idem Nr din 1946, trmgtorif tnvatatori ou Utlul definitiv, reuiti la! t-xamenul de Inaintaale la gr. Er, tinhii sesiunea Mai-Itrnie 1945, la central Galati, sub presedinttia d4ii inspecto general I. Stavarache, e inainteaz5, la gra II in Invgfämtmtul primar, pe data de 1 Septeinvrie 1945, qu mediile -arättate In; dreptill ficaruia:' 'Albu. St. Oprina, coin- Roman* jud. pvaila, media 9,00. Angelescu Mira, coin. Golei, jud. Bräila, media 8,25. Adjudeann Teod.,!coma Insurgtei, jut&,brgila, media 8,91. Adertai Maria, com. chiscani, jud. Brigila, media 8,66 Bätillieseu Maria, Insp. sc., kid. Bramedia 9,33. Bertesau Ecaterina, cam. Chisaani, judetul Bräila, media 7,93. Busuioe Toma, corn. Po1ize>,4t,i, Weld Braila, media 7,66. Därgiloanu Alex., corn. Gurca Gifirbutel, jud. Bräila, media 8,25. Bgrggoanu Maria, corn. Mihai Brayu, Sitd. Braila, Madia Brkilrea,red Anrariasa 8,11i9v aklovine*ti, jud. Braila media 8,25. Cfirläu Elena, cam. Scortáru jruid. BrSila, madia 8,00. Oritsburesau Maria cam. erb5tul Rth p,atnat, pd. Briia miedia 7,66. Demergian Iluzia, Scoala de Apliqle [tie, jud. Brgila media 9,91. Dino Aurora, corn. Radii Negm, jud. at, 31.;dila, media 8,83. oaga Mina cona. Tichideqti, juid. Begai ilia, media Dumbrilveanu. Dranitra, Yachi, jud. Brgila, media 8,00. Epureanu joana com. '01-gill, media 7,91. Gagu Smeada, coni. Silistrart 3rdi1a media 9 25 Lavin Nadeada, coin. Yizira,... Sutes!-i, Dobad CoTaiThT,if. Ultra oarbutrii Said. Brdila, media 7,41. Pr. Caraman Tancu, cona Nedeleu Chereea, jnd. Bräila, media 9,16. Ciugureanu Olga, Imp: volar, jud- Brg- a, me la 7,83. Len Radu, cam. Scortaru Veal jud. Brgila media 808. Iykr:tescu. Ana, coin. Lam Sgrat, jag,. Orgila, media 7,16. Lau Marita, coin. Seortaru ju4 Brgila, me ia 7,58. Munteann Dragomira, cam. nteda 7,66. Mateescu Paulina, Cont. Yigiru WA* BrAila, media 8,08. Moldoveanu Eliza. corn. Yizirn, g:k-gdia, media 7,75. fil/tarin Owiatantin, com. Mgra ri1a, rnçdia 8,33. Moldeveann Angela, coin. Lacu Pazi, jud. Brgila, media 7,91. Nitchifor Maria, com. Gura Cglmgtui, dud. BrAfla, media 8,33. Nieolau Eugenia, cam. Chiscani, jud. Brgila, media 8, Tiede1cu Maria, emu. BrAi1ia, jud. Br i1arnodia 7,41. Niiea Elena, cont. Yiziru, j-ud. Bane, media 7,75. Negoita surja, eon? Nazar; jud,. Brämedia 8,00. Pricepatu Vaile., corn. Genmele, ad. Drgila, media 9,00. Pricepatu Sofia, com. Oazasu., jucl- Brgila, media 7,75. Papeateu Eliza, cam. Inoutatei, jutcl, Bräila, media 8,08. Surdeann Safina, Saoala die Aplicaa jud Bräila, media 8,91. SaMoil5`. Marg., corn, Nedeleu Chercea, jud. Brgila, media 8,15. jud. Bed- Spann Nicolae, com. ila medja 8,91. Stanoa P. ()Inca, corn. Yalea media 9, B

28 SIN VONITORTITL OFICIAL (Parida. I 13) Nt, 174 (" Spânu 1ria, eom. Urleaca, judetul 'Orajta, media 8,00. Tanou Tarsi-ta,'coim Chivani, udetal, VAila, media 8,66. Teodorescu Dumitru, com. Viziru 'bud. Braila, media 8,08. Tomescu R. Oetavia, coa1a Nr. 7 bailet.i, jud. Bri1a, media 8,25. Aftudor Vasile, com. Frumu ita, jta f,.)ovurlui, meia 8,00. Andrieseu Olimpia., coin. Tuluce tiz Covurlui, media 9,00. Mica Casandra, com. Orgevti, jade, 41,m1 Covurlui, media 7,66. Barsan Gheorghe, comma indepen, jud. Covurini, Media 7,91. Bujoreann Victor, Insp. p. reg., ad. media 9,25, Botez Aristita, emu Vânsatori, jud. Covurlai, media 8,58. Báboi Serban, corn. Pechea, jud. 007 i trurlui, media 9,33. Gheorghe, comuna Tudor Vladi.tvaireseu, jud. Coviirlui, media 8,16. Burtea Eufrosina, com. Tudor Vladi, tircsou, jud Covurimi, media 7,66. comg manca, com. Biineasa, jud. Oo..4 media 8,00. Cazaeu Ecat., cam. Sivita, jud. Co.4 NOEI1Ui, medi a 7,50. Ca_oianu Bueura, eau Od. Manoiachl bucl. Covurlui, media 9,25. Ciochink Ioan, cora. Ba1inteti, jud. Poviirlui, media 8,00.!Ciorpea Eufrosina, comma Tudor idimireseu, jud. Covurlui, media 7,91. Cedreamu Neculai, corn. Peehea, sad. Povurlui, media 8,75. Chia5ea Ecaterina, coin. Tutcani, jud. Povarlui, media 7,40. Nieolae, comuna Ouaá1bi jud. 1,C.Jovar1ui, media 9,33. Chiculitov lean, corn. Ga'ne?ti, jud Povarlui, media 8,75. Crudu Vera, com. jud. Covar tui, media 7,50.. Catanä Gheorghe, comuna Frummita, d. Covurlui, media 8,41. Chi.cwa ki`tiefan, coin. Tutcanu, jud. novurlui, media 8,33. Damitru Lucretia, coin. Braniqe, Pet-11 Covurlui, media 7,58. ) Diacatra Elena, cont. Sendrieeni, jikt rovurtui, media 7,91. Donca Maria, com. Bra*tea, jude-. i Covarbud, media 8,33. DrAggnescu Dat., c. Nr. 3 fete, jut, I;u1 Covului, media 8,25. 1 Dobrea Catinca, com. Tudor Inirescu, jud. Covurlui, media 8,41. Drâguilmeu Lucretia, oom. Indepen:, Warta, jud. Covurlui, media 8,9L Filnità Ion, cenruna Vadef;ti, jud..povuclui, -.Endia 8,33. Fundareanu Natalia, coin. Smulti,. jud Covarini, media 8, ß Ghenade Alexandra, Insp. polar reg,t,jud Covurlui, media 8,08. Grecu Dr5gan, com. Oasele, al 5),010 yurlui, media 8,83. Hudres Achilina, com. Q0Nur1ui, media 7,16. Dobrita, comuna lasacaull jud. Covurtui, media 8,16. Ionavu Anton, coin. Seânimti, jm detml Covarlui, media 7;50. - Lazar Neguta, com. Negrea, judetal ;Covurlud, media 7,66. Leca Sn'ada, com. risen Value', Ind,. Povualui, media 7,83. Lem Alexandra, coin. Pieen jud. Covurlui, media 7,91. Leu Zoe, com. Ma'stAcani, jud. vurlui media 8,25. Yaraeli Qo Lefter Maria, comuna Criza VodA, jud. Covurlui, media 9,08. Luca Ioan, comuna Tudor Vladimir, resen, Sad. Covurlui, media 9,08. Lungu Victoria, corn. YliTidesti, jud.,covmrlui, media 7,83. Modiga Ivaneta, Gem MfirtzAteA Oovurlui, media 7,83. Menciu Polixenia, coin. Masuu, jud.,poniurlui, media 7,91. gstase Maria, coin. G5noti, jade:01 Povurlui, media 7,75. Nicolau Viebria, coa1a Nr. 5 b. Gajadetul Covurlui, media 9,00. Miron Maria, cont. Jer5 -ti judetul 0ovuir1ui, media 7,50 Ovidenja maria, Scoala Nr 6 b. Galati, jud. Covurlui, media 8,33. Popovici Maria, coola Nr. 6 b. 0a,, judetul Covurlui, media 8,83. Petraso Tinea, comma Smulti, jud.. V6vuriul, Media 8,16. Popeseu Maria, eorauna Ga'aveVti, detul Covurlui, media 8,25. Pincovschi Elena, comuna Smaranda, jud. Covurlui, media 9,00. Pátrichi Ioana, coin. Mgeit,;eni, Covurlui, media 8,50. Petric5, Aristide, corn. Oasele, Covurlui, media 7,91. Peliu Ivancia, comoua LaseAr Catart girt, jud: Covitriud, media 8,25. Panaitesca Panait, com. Pechea, jud, Povurlui, media 8,50. Blanaru Gheorghe, coin, Rogojeni, bot Covurlui, media 7,75. Radii Aglaia, hasp. c., judetal eb, yurlui, media 8,58. Radveanti Paraschiva, Insp. vc.., jti Avo.11 Covurlui, media 9,00. Ito,ca Nieirliiva, com. Independenta'; jud. Covurlui, media 7,91. Jiglìtu Eufr., comuna Snateti, jud. Covaritti, media 8,33. Sterea Ene, eemuna Regale Ferdì. nand, jud. Covurlui, media 8,08. Strâmbei loan, cm. Sala Coste,4 mud, Covurlui. media 9_33_ S1aff Fjc '% Mild 1944 fp%qni, udetal povurini, media 8,66. Solomon Eeaterina, cont. (Mgsti-icani; Covarlui, media 3,313. strevinä Maria,, comuna Tuflucti; Oovurlui, media 9,25. san SIranda, mdachi comana 'Oaneeal Clevurimi, media 7,91. Sandaehe Gheorghe, comulna Pancql, dud. Ourarlui, media MiS. YVEllica, COMMA, Slivna, dud. Ouvritlui, media 7,75. Salceenu Eufrosina, coin. Bran4tea, 50deP11 Omalui, media 7;91. Sarbu Aurelia, Insp. se., la Covur* media 8,41, Stanch]. Elena, com. Pisca, jud. Co- 'suaimi; media 9,25. Telasman Ilie, conturna recite-a, jud. Covurlmi, media 8,50. Totoliei Poux., corn Sinu1i, jud. varlui, media 7,75. Tarnia Paraschiva, com. jud. CoNurlui, media 9,00. Thiguream ioana, comma Bel.e.;itZ jud. Oovurlui, media 8,16. Vaduvoitt Va.i1e, olumn-a Fruinuitiai ud. Covturlui, media 7,50. Via*ea Adriana, comuna Fart6neAit jud. Covurini, media 8,16. A/ad Sofia, Insp. p. reg., jd. C yurlui, media 8,50. Lana David, corn. Pope#i, juaqull R. Sa'rat, media 8,91. Baceama Ioana. comuna Mireni, jat Tutova, media 8,00, Badiu- Natalia, comana jud Tutova, media 8,08. r; Butnara Gheorghe, comuna Drage, jud. Tutova, media 9,33. Balan. Natalia, comuna Ijuí.14ti, ad.! Tutova, media 7;91. Basag Maria, cum. Pogiina, iudetui Tutova, media 9,00. Boghi Gheorghe, comma :4131jaPutZ.,llIcediom" 8,00. jadetal Tutova, media 7,75., Bodia Nicolae, caratna Bglakitif Tad. rratova, media 8,50. Balan Nieolao. coin. Flomti, jude4 tud. Tutova, media 7,25. Oroitoru Alexandrii, comuna Ivt jud. -Th-boya, media 8,25. Ciumescu Cleopatra, comma Adam Fundeana, juid Tutova, media 8,41. Coman Aural, com. 1Vi4eni, jud. Tur- 10va, nuedia 808. Oostin Savita, com. B glilbáne,st, Tutova, media 8,91. Chirit5, Victoria, Cancel. insp. jud4 Tutova, media Cosma Vasile, com. jull Tutova, media 8,41. Cosma Cons, t a nta, coin una ]?tuau çej jud. Tutova, media 816.

29 Ciobanu Maria, 011,-iaa SE. nescu, jud.!tutoya, media Dumlarayä Duman; comma; Cavo4, di, jud. Totoya media DrInnbratvä -,Yiejoria, comma' p_m_e4 deni, j14 Tutoya, TOWlita!Sr5.8^. Ecat., gm/. EPWeni, justo.4 tud. Tutova media 7-83 Gramatieu comunai Glie* ghesti, jed. Tatova, Media 7,58. Hotnrog Psile, con D'äläsesti, ll'utova media Mihalache SaEta, Rom. --'1ZONITORTIL OFICIAL (Parted I II)./"Tf Jitto i.aani ElisaheEa, coiatia..tarft judetud Pullin, media 9,50. Zaurfir L Duunitru, cemuna Oarfea, ArgQS, media 9,66. Stan Ncolescu, tomme mmcn& j00. bletval. Byad-a, gkedia 8,50. DreiptUrile material, cc decurg din aeeastä $naiutare, se Vor aeorda dela ta 113.Serierii sumei n buget. finisterul CULTELOR Noi, minis/tip." secretar de Stat la. De4., plartamental Artelor si ad-interim la detul Tutova, media 7,91.,,- Popartamentul Onitelor, M6ceanca Pale- Pep4, c"l'una 4=1-t-li! favand in vedere dispozitiunile &catjud. Tntova, anjclia 7,5Q. ' Tolni-legl ou Nr din 11 Marti Manea Eufrosiva, comm14, Bik*Inft ma s, completatä) prin legear Nr. 50 din ad. Tuitova, media 7,83. ; '. a/ ranuarie 1244; Ost* Constqutin, wplula -MA, Mand in vedere, bum]: mers al ser-i jud. Tutova, media 7,66. ' Yiciil-e?' acezitui departamebt; Pgdure Eamita, cannin4 Yi76P-PkAi ' Avtaid lat yadero _ ind. Tritova, media 7,50. referainf Dirclqiid -,'; tkintabilig, inr_egistrat sub NJ', padure Gheorghe, comuina 3TitlkiP.14 El..= _ din 046, aki. Tirteva, media 8,08. Patriehe Nicola, comuna Teq;draiiVi!Art 1,, fm,peeforii éonfabilrdi4 jud. fl'utova, media 8,83. AI 4.2jdriul Servigiului gestionat din Directia Popa Paraschiva, COMM WitillA..*4 ' ecintabrit4ii, punt repartizati pe rle.4 ad. Tutovd, media 7,08- - ti ginni, In we:a ge Prirviftzi exedllitarg Routaleu g:rail, concin4 Bogditne A, ktcrarilot, dupä cum urraeazki tivad. T.qtova. Media 8,08..t a), Inspector gieneral TAT. 'Popesetti Eils-Canh!OonStautin, col:nun:a Gilirna41 ff,oate institutinnile pet dialite de ea5gt de, P-,e0ti, ifild. Tutioya, me414. 8,81 -:. partament, din Intreaga fina;. Eiadu kit:eon, comma Ittiltäcluri, 110, b), SubinsPectfor general Gh Morarikk (lottul Tutova, media 8,08. 1 'foate instiittutinuile din _Oltenia pl nun. Sitaru Nicola, oomuua Begdana, ilk, 'V*1; detul Tutova, media 7,66.,.., c) Subinspoctot general N. rarra- Strat Ion, comma PrAntirni, jti ict. leocu, teat inititutiamile din M44 Tutwa, media 7,8_3., Etat; gorva Butoovine de *4 0 Ddbrogea; Aliniteii Nicolae, conuana B1neT 14, d), Snbinspeetor general L.Ir? Obrejat :pa 1)uitova, media 8,33. ' 6000 inotitutionill din Ardeal IA Bap -tefania Robegea, glom. ibrinesti, IV dem Tutova, media 8,41. (' :elif Oand nteceisiatilel servici* Tudor Raluca, tem, B41403tiy, ilkl.- tni vor ere, se, var pubes da delegatian't Turtova, media 8,08.,,;,-. personal/a:lull de speleialitate din Dirego Tama Gheorghe, comma PilyTeigi- linalea eolitalbiliatil. lid. Tuteva, media 8,00. ''. i, 'Art. 3, linspectiile si ancheteld i4. lici Sofia, corn. 4.Caroesti, jot- 1-2,4 titrottitu#anilo mentionate, conform re4 WM, Illiedia 8,00. /PA."-' partitilei deila art. 1, se vor Baca pe baza Tomus Elena, comuna Pumnivn; delegatiunillor el instrnetilantlor ee vez ltd. TutoNa, media 8,50. fi date de ekre ic1.-41 director AI Yargolici Damitru, comma Bgra, bilitatii. L tili., al. Tutoya, medij, 8,50., ; 1-, Art. 4. Durita zilelor ad Inksocip,ymescm, learalanible,,com. Bärealu+sit 0 anehetä Pentru organel de contrel jtlid. Tatova, media 8,4 prevazute le azt. von ya putea de. Nadejda, comunai Stäneqtfr.: '.1*i cursul linai media. de 20 jud. Tutova, media 733 zile restul d-nii inspectori fiind ' 2. Oristea. Conota4-tin, cont suletea,. prezenti la servieiu, pentun irttacmirea (1411 Tatum, media 9,50. TVoartelqr primirea de tnei instri-0.1 Mahn Yalentina, comuna Milein;juri Art., 5. Programele de inspectie dotal Tulcea, medi.:, 7,66. vor fi astfel stabilite, incat existe Gazdam Maria, oomnua Mein, jud,- permanentä la serviciu carte inpge4 Tuleea, media 7,83. -tor pentru cazuft urgente. Milos Aftimie, comma rart. 6. Anehete1e vor executa Tulcea, mall?, 8,11. ordinea cronologieä Cazurile de nr. Bureinschi Laonida, cominia igaia413-, vor fi stabilita de_catre Tt-deea, media 7.33, ----J'Itor RaPartere (116 inspectii anchete se vor depune n odrinea erenologicti a efectuärii, u timp th cel mult 10 zile dela prezeurbare "la minister Ȧrt. Rapoartel se vor depane Sarviciul de control gestionar, care, dupä verificare, Ira intocmi cuvenital referat, cu prepaneri, oe se vor depune d-lui director al centabilitiltii, pentru a fi supuse spra aprobare. Art. 9. D-1 director al contabiliratii se insärcineazä cu aducerea la in, deplinire a prezentelor dispozitiurni. Datä la 18 Tulle p, Ministru, Dr, I, Ta4ci Ng Prin decizia ministeriald Nr din 1946, d-1 Gheorghe Maconescu, orn de servicin el. III, la Internatul teologic din Bucuresti, se avanseaza pe data publicärii prezentei deciziuni jn monb..torul Oficial, n postul de om de serviciu el. II-a, Bind retribuit conform grupei D L tip, cu salariul de lei brute lunar, Vern 11r din 1946, d-lui Ioan?Circov, se acordä gradatia I-rm la gradul de qet de serviciu la Sf. Episcopie Ortbdoxä.Romanä de Alba Iulia en Incepere dela 1 Aprilie 1946, fiind salarizat conform grupei A 2, tip 24, cl% salarin de lei bruto lunar. Idem Nr dan 1946, d-1 Vasrta -Chibict magazioner la St Mitropolie Iasi, e considerä 'demisionat din post pe data de 31 Martie 1946, declarin. du-se postal vacant. Idem Nr din 1946, kiu Nicolat Draica, rnagazioner el. 11, Petre Flueraru, om de serviciu cl. nr, Ion Tabanu, orn de servicla cl. IV 0 Atanasie Ciobanu em de servicin cl. IV, in Serviciul Ins. titiitullui Teologic din Bueuresti, se con- &deed demisionatt pe data de 1, Tulle 1946, deelarându-se posturile vacante Idein Nr din 1946, d-lui Ioan Msraa, sef de birou In Cancelaria Sf. 1V1itropo1ii a MoMovei i Sucevei, i se dg 'delegatie, pe data publicarii. prezentei deciziuni In Monitorul Oficial de sef de sectie, la Serviciul Inventarierii, eu blocarea postului respectiv, vacant is Cancelaria respectivä. Idem Nr din 1946, d-1 Salcoviel Gheorghe, se numeste in postul de contabil ajutor in Cancelaria Sf. Episcopii a Constantel, pe data publicärii prezentei cleciziuni in Monitorul Oficial, flint/ retribuit conform grupei A 27, tip 32, gt1 salati.g de lei bruto lunar. 25 B

30 El 01 Idem lir din 1946, d-1 Consantin Clobann, e numeste pe data puprezentei deciziuni in Morlitort Oficial ca ern de serviciu cl. V1-a, la Sf. ànstire Nearntu Secnl, in locul Pan Gh. Chiri1, incorporat, fiind retribuit conform grupei, D 1, tip 19, cu kun salariu de lei bruto lunar. :Vein Nr din 1946, euvfosul Ierodiacon reraclie Tdutu, imniegat cu gradatii, la Caneelaria Sf. pio Constanta, se definitiveazd in pes peupat. Tdem Nr dln 1946, d-ra E1en3 magazionerd principalg el. II, In ra,cirninistratia Central-A a Ministerului Cultelor, se incadreazà, pe data imed'at urmgtoare publicd.rei prezentei decizinnj In TV.r_nniterul Oficial, in pastul de dactilograf far d. gradadtii, urrnand a fi retribuit conform grupei A 40, tip S5 cu salarin de lei bruto lunar. Idem Nr din 1946, d-1 Aurel Negoitg, impiegat faird gradati rninistratia Centrald a Ministernini D.11-, se numeste, pe data publf..--'irei prezentei deeizinni ea secretar al Cc:n.1- licitatii, in loeul d-lut Volintir, care a fast transforat in colaria Sf. Episcopii de Oradea- Idem Nr din 1916, d-na sniira Diraitriu, imniegatii en 3 e ii, la Cancelaria Sf. Mitropee. e_cvei i Sucevei, se avanseazd, pc data publicdrii prezentei decizinni In Monitorul Oficial, la gradul de subei de birou cu 1 gradatie, fiind salarizatd form grupei A 9, tip 31, eu un salar de lei bruto lunar. D-1 Titired Joan, impiegat en I iie, la Cancelaria Sf. Mitropolii a Moldovei i Sucevei, se avanseazá la gradur <le milesef de birou fdrd gradatii, 'Rind salarizat conform grupei A.9, 32, eu un salarin de lei brut lttn:lr, D-lui I. Zamfirescu, sef de birou eu 2 gra'.fatii i se aeorda, pe data de lie 1946, gradatia 3-a, fiind salarizat conform grupei A 9, tip 26, ca lua salarin de lei bruto lunar. Idem Nr din 1946, Cornea loan, se flumes-1e, pe data publicdrii prezentei deciziuni In Monitorul Ofinial..rn postul de contabil vacant la Canrelaria Sf Episcopii a Râmnicului Noului Severin, fiind retribuit conform grupei A tip 29 categoria II-a, cu un salariu de lei bruto lunar. 26 B MONITORUL OFICIAL (Par ea T 13) Nr. 174 Idem Nr. i7o5 din 1946, D Obreja. se ea impiegat fdrá gradatii, in pc.ra v::.eant la Cancelaria Sf EpLeopii <io 11.10, pe data publiearel prezentei dec:zi.uni in Monitorni fnd salarizat conform grupei A 9, tip -65, en un S&&iiU ce lei bruto lunar. Idem Nr.,?7 9E1 c'in 1916, d-1 Tirnus Nicannr, se incadrenz5 in postul de irepiegat eu 2 i- (tat», la Cancelaria Sf Episeopii Husi, pe data publicàrei prezentei In M'mitorul Ofelal fuind salarizat ennform grupei A 9. tip 33. 'cu un salar de lei bruto lunar Idem Nr. 974 din 1946, d-1 1.0fan Antonie se numeste. pe data nubliedre: prezentei deciziuni In 70"-nit0ru1 Oficial ea impieget F7-datii, Ira Cancelaria Sf. Trsiecenii (1a fiind salarizat A P.t.p 25, cu i salariu de lei bruto lunar. Nr, d'n 1943, rid 7.9".Intu orn de ': c1-11 la Serninarul Nioelae VAlcea. re (-onizior demisi-rzt din serviein, pe data die i Iulie T.--s77er k TUT 91? Prin dec'7'a Nr. 670 din 25 Iulie lc 13. pe (ata de I August ddui Stoian Nico:ae d!n pc-t1-1 f4.- esmerist c7 ITT- a grupa D 1, tf.7 7, cod oouo 1a Ad--ia Cinematografic", din acs-:t, departamenk _ 'INTL A OR!CM.TURI/ SI DOITFNITTIVII r-!nisteriald Nr din 1946, r pe data lmcdiat Thz.n.-.teare prezentel deciziuni lvfonit,-,,ral Of'cial urruítorii, d-ni: Ing leap, gereral Stefdnescu Alexandru, in ints.:es de serviciu, dtn Centrala Dir.:Reg. Silvice Iai, in Centrala Casei P5durilor Statului. Inginer SIIViC el, II-a Enalebeseu Constantin, la cerere, dela Serv. Silvic tideteen Mein, pendinte Directia Silvic din M. A. a, la Ocolul silv1c Cretesti, pendinte de C. A.. P. S., Vinci pla'ttt din nest vacant, poz. 1C7 din prncesul-verbal de constatarea wacantelor pe exereitiul 1946/947. Inginer D'sseuteanu Victor. eela Ocolul silvie MAcin, in interegul serviciri- In; ea sef al Ocoluini silvic R. S'grat. Inginer silvic Pnkoi Eugen, disciplinar -conform art. 59 dln L. O. C. S., alit,. 4 din Pádurilor Statittlui. ca a- jutor 1 Ocolul i FArlea Mgn.4tur. Se revine asupra transfergrei, din de7 cizia ministrialá dela jr. Nr din 1946, d-lor ingineri Tebeiel Alexandrui, dela Ocolul silvic Ciurea, la Ocoluil sit- Vic R. Särat j Doggrescu Claudiu, dela Ocolul 5flvic Câmpina, la Ocolul iìvic Ciurea, in sensul ea fiecare rämgan la postui avut. Prin decizia d-ini administrator al Casei Pildurilor Statului Nr, din 1946, d-1 agent ad-tiv stagiar loies Eugen, dela Oeolnl silvic Ch4k-ipu- Crj. s, tran ferg in interesul ßerviciucu post eu tot, la Ocolul silvie ràdia de Mures, pe data imediat urmiitoare publiegrai prezentei deciziuni in i,l.,nitorul D-1 agent ad-tiv Murgu. Constantin, din Centrala reg. slay. Bueuresti, se deta,eazá la cerere in Centrala C, A. P. S., en incepere dela data de 15 lu-. lie D-ra Mjhilescu Ecaterina, impiegatg frij,il'rgelriuialdiait ier,seidaeltease6ailzsg, din centrala ice Eugoj, in (One n ttiraue el Cre. Ad P. iso., itei m1p de luneei: rere. Se prelungoste detasarea d-lui eontahil lvarev Boris dela Directiunea Lugoj. la Oeolul silvic Hartiest:i, pe termen de 3 luni, en incepere dela 1 Tulle Se primeste demisia d-rei staar agent oily, Radu Maria. din Serviciul C. ' A. P. S., pe data de '14 Decemvrie Idem Nr din 1946, d-ini ing, e,ons',lir Eilvic Tiingsesen Pavel, - pee-tor de Control general en delegatiuni cpecia1e, 1 se repartireazg in control,..,i Administratie depozite C. A. P. 8.,] pa de,ta prezentei deeiziaui. Idem Nr, 23,457 din 10 Dille 1946, d-1 OZoin Fi. Plorea, din Administratia Casei Pädurilor Statului, eu ser7 vicinl la coin/ silvie jiblea din Direc-:, tia regionali1 silvicg, Pitesti, domiciliat in comuna Wiwi, 1udetul Arges, se pune in retragere din ofieiu pentru li,,. miig de vgrata, pe ziva de 1 Noernvrie 1946,.,'Pre ali aranja dreptur1le la pen sic. Idem Nr din 20 Julie 1946, d-1 Mostis Emerie,- conductor silvic aka7 tor din Administratia Casei Padurilor Statului, en serviciul la Ocolni Borlesti din Direelta Cluj, domicili0 In comuna Bistrita, tut Niisand, se PuR20 in retragere din ofieiu, pe ziva de 31 Julie 1946 spre a-si aranja dreptul la pensie, pcntru eauzg de boalg contraetatg In timpul, insg, nu din canza set= 1 i

31 SO Julie 1946 MINISTERUL INDUSTRIEl I COMERTULUT Nol, ministru semtar de Staf la Departmental Industrioi j Comertu7 Nazand cì intreprinderea a impiede..i tat organele de control, numite do a.-* eest departament, exercito mandatul, Pre Cum i faptul c organele de tonducere functioneaza legal; Considerand ca, in felul acesta se frejudiciazil gray intereselo econenhiei, iationale, nerespectándu-se logile In vigoare, Tazand legile economice din 3 Mai 1945, i logilo Nr, din,1944 si 405 din 1945, Docidem: Art.1. D-I ban G&OrgeSC11, ee nu* aaeste, po data Prezentei decizlunt, administrator unic la,,seida", e, a., teiatorie din Timisoara II, Or. tefari cel Mare Nr. 31. Mandatul administratorului tune, nulnit anterior inceteazit -14/4. 2, Directiunea Generala Controlului CaPitalurilor Suprose. gherea unor Societati, este insarcinata cu aducerea la indeplinira a dispoz,.., funilor prezentei deciziuni.. DatA la 25 Iulie p. Ministru, Victor Nicolau Nr, 37,620. Prin deeihia ministeriala Nr 'din 24 Julie 1946, d-1 Paul I. Eremia, ccnierciant de manufactura i d-na Eu.*:,fosina D, Germani, proprietara fabri4 eel de ber din Giurgin, au fost numiti nabri in Comisiunea interimara Camerei de comert si de industrie diii acel oras, iii locul d-lor Radu Bàduleu Engel]. Vizanto, considerati demisionati pentru nemotivata dela q-- Ideni Nr din 1946, d-1 N. TOma cu, numeste a-tor cle supravegliere la Porasta Dannbiana", s. a. B ueures,fi. Manclatul ad-terului de supraveglere anterior numit, in.eeteaza. Idem Nr din 6 Julie 1946, d-1 Ion Damian, se numeste, pe data prezentei deeiziuni, ajntor contabil diurnist, ui Directitmea personalului, secretariatuini j administratiel, Seryiciul administrativ.. aceasta califate; d-sa va fi retribuit cu 0 diurna lunar/ de lei 198,000 bruto, dela art. 2, itonrormi OPJCIAII(Part6a I B)Nrl 174 aeordurilor economic() cu strainata-!tea, e repartizeaza, Pe data Prezentei 'Veciziuni, la Agentia Economica mama din Washington, cu atributiuni rde atasat comercial adjunct. Idem Nr din 26 Julie 1946, 'detasarea la Inspectoratul comercial Iasi, a d-lui Mironescu Nicolae, secre4 tarul Camerei do coined i industrie Ourgiu, facuta prin deciziunea miniserialìi Nr, 6,115 din 1946, se mentin9, in continuare, pe timp de trel luni, tncepere dela 1 August Ideni Nr din 24 Julie 1940, a-1 Lapikas Bela, comereiant din SI, Oheorghe, a fost nurnit menabru In Co-,- misiuuea interimara a Camerei de co-. mert si de industrie Brasov. la lout ramas vacant prin numirea Radii Stingbe, in calitate de presedinte. MINISTERUL MDIELOR ql PETROLULUI Noi, ministru secretar de Stat la De... partamentul Minelor i Petrolului, AYaind in vedere avizul Institutului Geologic al Romaniei Nr. 562 din 1945; 1.k-vand in vedere referatul Directin* nii petrolului, inreg. sub Nr din 13 Rude 1946; In conformitato gii potrolului mn vigoare, Decidem: Art :- Se rectifica 1imielè sue, :1 prafetei miniore exp/oatabile declaratai ataro prin cleeiziunea ministeriala Nr din pentru zacamin*. de gaze din etajele Dacian si Le* yantin, de po structurd Vladeni", ju Prahoya, In noua forma conturat& pa planul anexat, scarp; 1:20.000, vizax Istitutul G eologic al Romaniei, la data de 28 August 1945 qi cupriusa 14-! \..vre literele A, B, C, D. Art. 2. Suprafata miuiera exploa-- jabila astfel cunt a fost arätata la art. 1, Intre literele A, B, 0, D, are o Intinde (2.180X1.559) 339,8.620 ha. 'Art. 3. Direqiunea petrolului este insareinata cu adocerea la indeplinire prezentei deciziunj. 'Data la 11 Iunio Ministru, lug. Tudor Ioneseir Nr Nob ministro Reeretar de Stat la De', partamentul Mine1or i Petrolului, Avand in vedere cererea Soc. Astra Romana", inreg. sub NI% din 1946, prin care sonata, Stabilirea k inul ui de expleatare Pentru santierul Berea, cu indiearea retelei necesare Idem Nr. 37,722 din 26 Tulle 146,.prdinea de saparea sondelor; "c1-1 Remus LUla, atasat comercial, 1g Avand la vedere avizul Nr. 206 din Direetiunea acordurilor din com1sar1a-47 Innis 1946, al Institutului S4e01(1gil tul genera al comer:mla RonaaaielV" 8107 W.-0nd IA VedeFe avizul superior de mine Nr. 144 din 25 Innie 1946; Avand Im vedere referatul Direetin% liii petrolului i gazelor natnrale, Inre* gistrat sub Nr din 19 hallo: 1946; conformitate Cu dispozitiunile ark petrolului din anul etiadaemleg 4 Art. /. Se aproba reteaua de sonde,propusa do Soc. Astra Romana" pen-. tru exploata-rea sprafetei miniere dela Berea, conform planului fixat xat, care face parte integranta din prek lenta deeiziune. Se stabilese urmatoarele distantre in, tre sonde: ilentru partea de Nord, 150 m; pen* fra partea de Sud, 100 m. Soc.,,Astra Romana" va -luera cu 3 granicò co yor fi utilizate, depa cund Tirmeaz.O:, Granieul 1 la soncla 54, apoi 63, apoi D sau Nr. 62. Granieul 2 la sonda 64, apoi 62. G-ranicul 3 la sonda 18, apoi p. can Kr. 20, apoi C. Art. 2. Directinnea petrolului gazelor naturale este insareinata, eu a*, ucer e a la Indeplinire a Prozeqtei dcj ').Data la 19, Iulie Ministru, Ing. Tudor Ionesen \ , Noi, miniatan seeretar de Rat la.partamentul Minelor i Petrolului, Avand yedere legea NI% 188, pen* tru modificarea unor dispozitiuni dh legue pentra organizarea ministere1or,1 Avand î vedere dispozitiunilo ar& 108 din legea contabilitatii publice, Decidem: r4rt.1. Institnim, pe data do 1 It* lie 1946, comisiunea de receptie mate* riale pentru. Ministerul Minelor i Pe,* trolului, in urnaltoarea compunere: Presedinte: inginer Emil Ionescu, di* rectorul energiei. Membri: Popeseu O. Than, subdirec* :Lorul personalului; Dragos Mancieect, referent titular In Directia contencios; Petreseu Ion, sef de serviclu, in Direcia contabilitatid. Secretar: 011moV1 Gheorghe, impiegat Iii Directia personalului. 'Art. 2. D-1 director al personal:a" secretariatului si administrati2eijt esto insärcinat cu aducerea la ludepli. Eire a dispozitiunilor prezentei deziq 1Data la 28 Innio Ministru Ing. Tudor lonesou 15139, 2 7

32 MONTTORTIL OFICIAL (PArtot I B) Nc. TuaT6 MAI Noi, minisfru geerefar ae SW. la De- *artamontul Minelor si Petrolului, Ca Având ia vedere Legea Nr. 188, pentu modifiearea unor dispozattuni din leile pentru organizarea ministerelor; Ayand in vedere dispozttiunile art. 0,08 din legea contabilitiltid publlce,.decidem; 'Art. 1. Instituim pe data de 1 Iule 1946, comisiunea de receptie telinica ipentra Mtnisterul Mine lor ai Petro laa Nni, in urmatoarea compunere: InPre edinte: Tralata Popovici, inginer apector general. Membri:_ Climeseu C. Eduard, ingia ilaier ordinar clasa I, in Directia petro- Oulni; BoncotA Gheorghe, subdireetor in l irectla personalului; Manea Ioau, sef 1e servicin id Direetia aontabilittita; Oiaconescu Marin, contabil sef in Dia 'qactiunea personalului. t Secretar: Greta Anatolia impiegat in pir. pereonalului. -;" Art. 2. p-1 director al Paraorralupi, eecretariatului si ad-tiei, este in.- 4rciaat au aducerea la indeplinire a ' 3"iispozitiunilor prezentei deeiziani Data la 28 Dania Ministru, Tug. Tuaor Ioneseu Vr Nod, minietru secretar de Stat la partamentul Minder i Petrolului, Avand in vedere Procesul-verbal al an-. tinuta n conformitate cu art. 42 din legea asupra energiei, pentru reteaua 'do transport de enargie eleeticii, de 25 kv ewe va lega derivatia liniei Urlati, ce menteaza raftnaria Romano-Americana: reteaua de mare tensiune a orasuluj rloia-sti, la statia de pompe a Statulai Ijn Teleajen, coneesionatit Soc. Concor-!dia, dep. Electrica, prin decizia Minelor i Petrolului Nr. 23,700, publicatii. in Monnorul Oficial Nr. 245!din 26 Octonarie 1945, partea Avand In vedere aatizul 44 de Consiljal itehnie superior prin jurnalul Nr. 26 E din 1946; Având In vedere dispoaitiiie logii waua atra energiel, Deeidem: 1. Se aproba planurile de exe4 cutio d traaeul stabilit de Comisiunea do lancheal pontru linia de traneport de energie mentionata, societatea fiind obligata ineheia conventii separate cu directiunile generals a drumurilor P. T. T. si cu 8. A. R, de Telefoane, trebuind el raspecte i pr&aeriptimalle L R. E. NT. 11. Art. 2. Pentru pagubele re va cauza prin construirea i exploatarea acestei re. tele, societatea coneesionara va plati urinatoarele arenai: 1. Pentru terenurile oeupate de etalpi:: 28 a) Pentrn terenul ocupat de an ata4p de lemn format capra A, o atenda anuali de 100 lei, plätitl anticipat pe 29 ani; b) Pentra terenul ocupat do un de lemn simplu, o arenda anuala de 54 plátita antieapat pe ani. Pentru stricaciunile ce se vor cauza prin conetrairea retelei so fixeaza drept deepilgubiri, aeelea f xate la art. 2. pel;. 2-8 ale cleeiziei ministeriale Nr i din 1943, a Ministerulni Econamiei Nationalea publicata in Monitorul Oficial NI% 16;3 din 17 Iulie 1943, partea II-a, multiplicate en 15. Art. 3. D-1 director al energiei este InsAreinat çu executarea deeiziei de fata. care ee va publica in Monitorul Oficala Data la 25 Tillie p, Ministru, Ing. Krupensky, Nr Nol, ministru secretar de Stat la Departamentul Minelor i Petrolului, Avana in vedere cererea inreg, la Nr din 1946 a Sec. Concordia", dep.,,electriea";.avand in vedere avizul dat do Conailiul tehnic superior prin. jurnalal Nr. 37 1:-) 'din 1946 Având in vedero dispozitiale legii asupra energici, Decidem: 'Art. 1. Se aproba planurilo retelelor de inaltil si joasa tensiune din regianea petrohiferil, cuprinzand modificarile aduse in cursul anului 1945 de eiitre Soc. Concordia, dep. Electrica. Alt 2, Soc. Concordia, dep. Eleatriea, la executarea modificarilor rel3elelor de inalta si joael tensiune din regiu- Ilea va plati, cu incepere dela data publicarii paezentei decizianii in Mo. nitorul Oficial, urmatearele arenzi & despagabiri pantru pagubele ce va calm, prin conetructia fi exploatarea aceator retele: 1. Pentru teremarilo oeupate de etellpi: a) Pentru terenul imoblizat de ut, stalp de lemn eimplu sau montat In dol elesti de baton, o arenda anuala de 500 lei;; b) Pentru terenul imobilizat de pea A de lemn din o ea, doi stalpi de lemn simpli sau moutati in doi clesti de beton, o arenda anuala de 860 lei; c) Pentru terenul imobilizat d un stab metalie eu ftindatio de beton, o 'arena anaall de lei; d) Rentau tarenul imobilizat de o statie de tranaformare, ealaina de gardian, de traneformatori ete., o arencia anuall de lei 500 mp. Aocalte fame se vor pllti conform ofertei Soc. Concordia, deoarece, potrivit dispozitiunilor egi asupra energiei, clad locul afectat executlrji unui Alp este mal Ink de J. nip, nu, ce pliteste Akio chirla. 2. Pentru culturl agrieole: Gran, aeeara, raplta, 150 iel-133p, Orz, ovaz, 135 lei mp. Moi, dughle, boreeag, porumb,.0 nutret, dovlecei & hrisca, 75 lei mp, MazAre, fasole 601a, bob naut, 180 mp. Cartoft, canep6, bumbac, ace& 43 trifoiu, mac, mustar, cin, cicoare, napi, lei 225 mp. GrAdini de zarzavat de tot felul Si ca'a -Lai do ceapa, varz5, pepeni, castraveff, usturoi, ardei, patlagele roik, capsunit tutun, orez, menta, lei 'M nap. Sorg pentru maturl, lei. 150 nip, Ploarea soarelui, lei 180 mp. Anison, nalba si eltimion, lei 345 nip, Fânete naturale, lei 75 mp. Puísunj naturale, lei 30 rap. Pentru calturile distruee pe, auprafetele tntre si uala desp5gulairile 66 vor micaora ea 45 la euta, Penaru cuiturile diatruae pe suprafete mal marl de 5000 mp, desp5gubirile se vor -incsora ea 50 la sut,ii, i310.r fperautertufeteica eau d'atrugerea p. Pruni, caai corcodusi tineri (fari rod), altoiti, 18:600 lei bucata, ne. altoiti lei bueata. Idem, idem, pe pod, altoiti 36,000 lei bucata, lei bucata. Merl, peri, ciresti, via'ni ai gutui (f5,11 rod) aitoiti, lei bucata, nealtoiti, le; buaata. Idem, idem, pe rod, altoiti lei bucata, nealtofti lei bucata. 4. Pentru pagubele cauzate in pepitere: Puieti altatt, lei bucata. Vito altoite, lei SOO bueata. 5. Pentru nuci pana, la 3 ani, 11.25(a lei pbounca ta, dela 3 la 5 ani, buefaetnat.ra dela 5 la 10 ani, lei bueata. Pentru cud dela 10 la 15 ani, lei bucata. Pentru nuci peste bucata. 6. Pentru faierea arborilor forasterí (nefruetiferi) se va plati valoarea real a lemnului in picioare, conform pretalui ofieal al C. A. P. S.-ului din Oocdul silvia respectiv, materialul lemnas r5manând in propriotatea eoc. coneeeionare. 7. Pentru trecerile prin curti, gradin% ecla:alatg, unce nu e cauzea.a5, dircuir n prai igt rjba r aacietatea nu va plati nie8i.opdes3enpii-tb trt g: ltreh'ecerile ani, lei j traveraarile prn peste zona aoselelor claeate, C. P. R. si linjior telefcnico j telegrafice, seeletatea va avea dreptul ea plant/s?2,0 tlp1i i ail instaleze reteaua fr zik'poiirtpla". ileaeinuttumite cu aoesto (Waal.

33 20 Julie 1946 gtbiri vor putea Ea se adreseze 5ust:41d farà ea í poatà impiedica prin aecasta aucrarea de inflintare a liniilor. In west caz Societatea Concordia va depune la ad-tia financiarà respectivä, pe numele proprietarilor nemultumiti, melo cuvenite, conform cotelor de despggubiri specificate mad ells. Art. 3 Liniile vor trebui construite In.conformitate eu prescrip.' tiunile I. R. E. Nr. 8 si 11 si cu pelea ale CM lor Ferate i a Servictlui drunnirilor i Direepei generale P. T. T. in eeea ce priveste ingsurile de sigurantä la traversari Si Inerueisärl de retele, sodatatea trebuind sä inchcie conveatii eu ailtoritätile respectfve. Art, 4. D1 director al energiei este insarcinat cu executarea deciziei de fag, care se va publica in Moulton:I Oficia',.% Dag, la 25 Lille p. Ministru, Ing lininensky Nr Prin decizia ministerialä Nr din 19 Julie 1916, &I. iovi Mihall, im piegat cu 1 gradatie la Inspectoratul rainier Abrud, se Indepgrteazá din servi, pe timp de 6 luni, potrivit dispozitiunilior art. 2 i 4 din legea Nr. 217 din 1945, pentru purficarea administratbier publice, fará plata salariului. Se aplica urmätorului -personal pt,- deapsa diselplinarä, avertismentul retinerea salariului pe 15 zile: Stoenescu Scarlat, inginer ordinal- et I, dela Institutul Geologic al României. Fälmtescu Emil, sef de tpcol cl. II-a, dela Subinspectoratul rainier Urlati. Rod' Carol, sef de birou cu. 3 gradatii, 'dela Inspectoratul Minier Petrosani. Idem Nr din 23 Tulle 1946, Anghel Petre, director in Institutul National de Cereetgri TehnolOgiee, se transfer.ä, pe data imediat urmatoare publicgrii prezentei deciziuni in :Monilorul Oficial, In administratia central5' a Ministerului Minelor i Petrolulni, tr post vacant de director, grupa A, tip. ap: oalarizare 18. Pe aceeasi datä, se socotesté detasat la Institutal National de Cercetgrit Telmologice pentru conducerea Direc-, adtlinistratici i personalului, Ideal Nn, din 9 Julie 194%!nrmätorul personal se angajeag In mod temporar, pe data prezentärii la semi-, tin; care nu va putea depgsi 45 zile In irrm dela data acestei deciziuni, pen.. Lru serviciile Ministerului Minelor Petrolului, din MoldeVa si Ardealui de Nord, In funotiunile diurnele tificate u,drentul fiedruiai. 11:).1s11TGRUL OPIQIAIÌ -,(Párte4 1 B) zit. D-1 Shràleanu ya-sité, licrentiaf drept, In functiunea de sef do biron, ei( diurna bruto lunarg,' de lei D-1 Stan Aurel, baealaureat, in fune4 thinea de rf de birou, cu e diurug, brat9 lunara de lei D-ra Ioras Ana, baealaureatg, Ii functiunea de impiegatg, en o diurna bruto lunar g. de lei Idem Nr din 18 tune 194G, d-1 Raneseu Gligor se angajeazg," paznie de caner% pe data de i Julie 1946, la Uzina j cariera de marinor a Statu* lui din comma Sebes,- judetul Arad. diurng, lunara do c4 lei Idem Nr din IS Lae- 194% "d-ra Marchis Amos Stefania se nu.: meste, pe data urnatcare publieärii dziei in Monitorul de* Ofica1, cervicia clam V, femaie del Scoala de grupa D 1, tip 9, la maestri sondori Campina, tt g. din postal aflat vacant prin sia d-rei rälcov Elisabeta. MINISTERUL COMUNICATIILOR LUCURILOR PUBLICE Nol, ministru secretar de Stat la De., pintamentul Comunicatiilor j Lucrgaq lor Public% ravând In Tedere dispozitiunile art,. 2, din legea Nr. 323, pen-tin In* fiintarea Regiei Autonome de Trans-. -porturi cu Autovehicule R. A. T. A."; pubticat in Monitorul Oficial Nr. 102 din 3 Mai 1946, Decideraz rart. 1. D-1 inginer inspector ge. neral clasa I Nicolae R. Stefan, see% tar general al acestui departament, so 'deled, a semna in numele eontractele stabilite pentru angajar inginer Valentin Tarus. In eu1i - /74 Bi09 tate 'de &fie-for gen-oral I inginer troianu Iosif, in calitate de subdiroc*, tor general, la Regia Autonoma Transporturi eu Antovehiculele,,R, T. A."4, Art. 2, Dir&tinnea administrativk tee insgreinat'd eu aclucorea la indep11:4 nire 0, dispozitianilor din prezenta de* Idem Nr din 9 lulle 1946, Lille d-ii: Hatieganu Ioachim si Fara p. Ministru, Ion GIL Madrer Eli*,. seu, licentiati In drept, se angajeaza in mod temporal', pe data prezentgr9. la serviciu, care nu va putea depgsi Prin. deeisfa ministeriala N ile Im urmä clela data prezentei deci* Bin 23 Tulle 1946, d-1 inginer Cristed ziuni, in functiunea de inspectori Mat,eescus profesor la catedra do hidraus, eontrol In Administratia exterioarä Dog, tooreticii i aplicatg, dela Politeh4 Ministerului Minelor i Petrolului, pea-, nica din Racuresti, se eonfirmä. menr% tru unitätile din Ardealul de Nord, hind bru eu mandat anual in consiliui tebnie retribuiti cu o diurng. bruto lunarg, det superior pe aural lei D-i Andreesm Octavian, absolven Ident Nr. 25,035 din 23 Julie 1946e '4 time comerciale, se angajeaz g. in. mod detasarea d-lui Bereelmt Constantinil temporar, pe data prezentgril la servi... heliograftst din Directiumea generalg a ciu, care nu va putea depäsi. 45 zilo ui coustructillor publiee si a refacerii, la urmg, dela data prezentei deciziuni, In Directitnea Oficiului Consiliului Teh-, functinnea de cusiltor de,dosare in Ad. nic Superior, ministratia centrara inceteazá, pe data prezon. a Ministerului Mjnelor i Petrolului, Directia economat, D-I Ionesen Ilarion, desenator hind retribuit cu o diurna brute 1unar4 'Directiunea generala a. de lei construct publice si a refacerii, detaseaza lit inberesul data susmoni tionatg, la Directittnea Ofieiului Couss1.4 iiului Tehnic Superior. Mtn Nr., din 23 Iulie 19 :Se revine In parte asupra dispozitinni-i,lor din deeiziunea ministeriala N din 5 Iunie 1946 si numai inf ceea ce privefte pe d-na Fruinzetti Pe* troseu Jeana, care a fost numitä prii acea deeiziane, in post bugetar de con.4 tabil ajutor Zara gradatie, grupa A 27 tip 32, In Administratia centralli a 8,4 'eestui departamen% Diredtiunea gen ral g. a; constructiilor publine si a refael mil, numita con-aim-and sa functici4 jaleze la ceeasi Direetiune gelleralg CO:.9ngajat5, temporar'ä' In tanctiunea (1,1 contabil.principal MI% gradatie, co*.form deeiziunii ministeriale Nr din 31 Mai Idem Nr din 24 Tulle 194 personalul specificat mat jos din pf,) rectiunea Generala C. F. R., se Indei pgrteazä din erviciu, pe data prezen deciziuni, färä, nicio indemnizatie, 14 basa dispozitiunilor art.'3 din legea N :' 217 din 29 Martie 1945, pentru purift4 carea administratillor Publice, du eum urmeag: D-I di.. Irasilin O. Dumitru, med ',- primal-, Spitalnl O. F. R. Nr : = D-1 Durnitrescu Oleorgbe, contra supertor. Directiunea Miscárii 0, P. 29 B

34 8110 D-1 Diatnandeseu VaiIo, ;ef--"de birou ploatare, Dircetinnea personalulni Q. W, R. 1)4 Stoinolu Gheorghe referent de xploatare, Directiumea perr;onalului C. *. R. Idem NI% din 22 Iulo 194G, Popovici Maria, statisticianh ordiarh clasa I, la Institutul General Sta- Iietie, se transferh, pe data imediat 3:Mitoare publiearii prezcntei deciziuni in Monitorul Oficial, in administratia oterloarh a Directunii generale a druimurilor nationals Barlad, eu plata di0 postul de subsef birou en 1 gradate, yacant la Serviciul drumurilor nationale Rosiorii de Vede. D-na Sinocovsch1 Alexandra,, implegata Ca 3 gradati, la Ministerul Afaecrilor Interne, se transferl pa data imediat urmatoare publichrii prezentei 4eciziuni Iii Monitorul Oficial, tui adminietratia centrala a Directiunii generale drumurilor, in post vacant de impiegat en 3 gradati. Personalul mentionat mai es, se nuineste, pe data iraediat urmatoare puprezentei desiziuni in Monitorik Ofieial, la Directiunea generalà a drir duph eum urmeazh: D-1 inginer Mircea, diplomat Faeulthtii de stilnte din Iasi, in admi.- nistratia exterioarh, la Servieiul dru-, Murilor nationale Iasi, in postal de in. giner ordinar claca lit, grupa A 10, tipul 21 de salarizare. D-1 inginer Turcu Gh., diplomat ad liniversithtif din Padova, in adminis- Italia exterioarh, la. Inspectoratul dntmurilor Timi;soara, in post vacant d& inginer ordinar eltasa pupa A 10, tipul 21 de salarizare. D-ra Enea V. Eliza, in administratia exterioarh, la Servicinl drumurilot nationale Bucuresti postal de piegat fara gradati, grupa A 9, tiptd 35 de salarizare, en plata din postal de impisgat en 3 gradati vaeant la acest servie1u. D-1 Pundev S. lean, In administrata exterioara, la Servicini drumurilor naticnale Targoviste, in postul de subinginer ordinar elasa III, grupa A 10, tlptil 27 de salarizare, vacant la acc)1 tervicin, Dl Istrate Traian, in administratia Central& Direetia masinilor rutiere, post vacant de stibinginer ordinar elasa III, grupa A 10, tipul 27 de salarizare. ' D-1 Bourecanu St. Nieolae, In administratia exterioarg, le Servicinl drug murilor nationals Braila In post de pip-her priorizoriti, grupa tipul 11, de Nalariza re. 30 B MONITORUL Flan (Parted I B) Nr. D-1 Uricamiu Ion, in administratia exterioarh, la Serviciul drumurilor tonale Bachu, in post tie picher provizo. riu, grupa O 6, tipul 11 de 6alarizare. D-1 alineseu Virgil se atureesto, pa data imediat urmäteare publicarii prezentei decizinui In ]QfljtOflij Oficial, In administratia exterioarh, la Servi... ciul drumurilor nationale Tg. Mures, in post de picher provizorla, grupa C. 6, tipul 11 de salarizare. Personalul mentonat mai joe, se reprdme0e in servicin, pe data imediai urmhtoare publieärit prezentei decizjulli in Monitorul Oficial,. In adminis-t tratia exterioarh a DireAtitinii generale a drumurilor, duph eum urmeaza:: D-nii Peter Gavril si Fülöp Alois, la Servicial drumurilor nationale Miereurea Clue, in posturi de picheri ordinari elasa III, grupa Q. 6, tipul 10 do Salarizare. D-1 Lucinet Ille, la Servicial dmmttrilor. nationale Bistrita, in poet do pi-% char ordinar clam II, grapa C 6, tipu 9 de salarizare. D-1 Miirginean Gavril, la Serviciul drumurilor inationale Rs-WO,. in post de picher provizorin, grapa tt, 6, tipul 11 de salarizare. D-1 Branie Florea, la Servieitil drumerilor nationale Bistrita, in post, de pieher ordinar clasa III, grupa O. tipul 10 de salarizare. Idem Nr din 22 Iulie 1946, personalul notat mai jos, din adminis,- tratia eentralà ii exterioara a Directiunii generale a drnmurilor, se definitiveazit In gradele *I pa datele ariltate in dreptul fiearuia, duph cum urmeaza; AdmInistratja eentraid Chiri% Maria, impiegath fara &sad:ate, pe data de 10 Ilmie Dräneanu Pia, impiegata fárh gradate, pe data de 17 Iunie Borah Valentina, impiegath fari gradate, po data de 1 Februarie Nicoleseu Nicolae, eentabil esutor f6rii gradatie, pe data de 1 Delenivrie Hagiu Constantin, contabil Outer far'd, gradate, pe data de 5 0 term-tie Popasen Viorica, dactilograta fr gradte, pe data de 3 Noemvrie AdmInjstratja exterioetr5 Danelcu. Maria, impiegath'farg gradate, pe data de 1 Februarie 1S41, Coadh Chirith, contabil a.intor fárh gradate, pe data de 27 Febalart, Bazschsidt Maria, dactilografh Ara gradate, po data de 1 Pebruart Scum' Zinaida, dactilografá fvh gradati, pe data de 1 Iupio 191,1. a Ellie 1946 Popa Ecaterbia, "daetilogra ftira gradatie, pe data de 10 Lillie 191,-. Oprea Beaterina, datilografi fgrh gradate, pe data de 1 Ianuario Da ni eleseu S tonislava, dact ilo gra farg gradaztie, Pe data de 27 Innie 1946, Calhtan Elena, doctilegtarg fair6 gra. &tie, pa data de 26 Mai 1946, Prin deeizia d-lui director general aj LAdministratei Portnrilor i Comunica-% tilor pe Ap.P. O. A.) Nr din 17 Iulie 1946, se aprobii, pe ziva de 1 "Apraie 1946, trecerea din eadrul djs q)onibil definitiv participant la Casa de Ajutor P. C. A., in eel Participant la Casa Genoralh de Pensiuni a Statuluji in acecasi clash' si functiune, a ttrmato, per&mal din Dircatiunea Porturilor Maritime, i anume: Dumitriu ìii picher de port, el. la Hula, Dumitru, orn de serviciul el, Spreta Q-heorghe, pontator clasa 9. Ebanch Nicolae, arhivar, el. 10. Ovezea Dumit-u, fochist, el. 9. Peire Gheorghe, naeserial silo cl 5, Dan Stefan, meserias silez el, 13. Boligrad Niculae, maniculant prinwi. pol elasa 9. Angliel Marin, manipulan t 6 log el. 10. Guliman manipulaut silo" el. la Tjekinu P. Ion, curler ef. 4. Dinca Valerie, &senator el. 11. :Nhsta.se buì, mecanie el, 13. Idem Nr din 25 Julie 1946, d-1 Fisk Mihail, se nurne0e in postul de efiter fluvial, pe data de 1 August 1946, la Direetiumea hidraulie4 se transferit pe aceea0, data la Direeliunfea Marinai :Come re We. Idem Nr, din 25 lurid 1946, si aproba demisia pe data de 1 Thule 1946, a d-lui Moldoveanu Ion,.f de -uzial dela Directilmea Dunarii Maritime. MTNISTERUL SANITATII Nol, ministru secretor de Rat la l* pat-lament:0 Sanhtatii, Pe baza dispozitiunitor art. 9 din le gea pentrut organizaree snnitarit a Sta thiul Deeidem : :Art. 1. completea24 deeizia mi. nisteriala Nr din 10 Tillie 1945,. prim care s'a fixat atributunile diai dr. Milatteann ea director la Directia inzestrarii, in sensul c. pan`i la Thal dispozitien/ va avr-e conducerea urmilloarelor servi ci Seetia I instruniente, Seetia at Aiere, Seetia auto 0 atelierul respectiv. ServieiTd.,cantral de eviderrtrt, exlw ditie j situatia. inventaruluj De temni-

35 10 Nile 1946 Va avea aec1eas1 arepturi Ie aprobni pentru eeeste servieii ea j cele Pretb-zute, in decizia ministerailg de mai gus in plus reparatinnile auto, 'Art 2 D-1 director al personaltrtub,este insgreinat eu executarea prezentei deciziuni. Datil la 24 Julie 1946, IL Ministru, Dr. Cupeez Nr , Noi, ministru secretar de $tat, Ja De_ partamentul SAngtAtit, Decklem Art. 1 La Spitalul de ortopeclie din Bucuresti, se Infiinte5z5, o sectie de niedicing interng, eu 25 de Paturi, ce se ver lua din glebalui Art. 2. Directiiie medicinii curative si personalului Casei Sängtatii contabilitgtii, stint insgreinate exeeutarea prezentei DMA la 20 Lille p. Ministru, Dr. Cupcea Nr Prin decizia ministerfalg Nr din 1946, se acorcig gradatii personalului medical si farmaceutic din servieiile ministerului, notat mai jos, eu incepere dela 1,Aprilie 1946, si anume: D-1 dr. Jalbg, Aural, medic al Oire4 spital DAmienesti, jud. Roman, ar!gand la data de mai sus 5 ani si 11 luni servieiru, i se acordg, gradatia 1-a. D-I fr. Bocleann Vladimir, medic al Cire. Oftdjni, jud. Roman, avail-a la data de maf sus 5 ani i 2 luni de ser i se acord5. gradatia 1-a. D-na dr. BrAnzei Anrelia, medic Al tire. PoreeW, jud. Roman, având la data Je mai sus 5 eni i 7 luni de seryiciu, 1 se acordg gradatia I-a. D-na dr. Vasilescu Russu Artemiza., medic de eire. la orasul Roman, având ta data de mai sus 20 ani si 5 luni de serviciu, i se acora gradatia IV-a. D-1 FrAsineanu Octavian, farmaeist Spitalul Drgghici-Vaslui, ayand data d.e mai sus 5 ani si 10 1-tmi de seracardg graclatia D-na dr. Cfirdei Aurora, medic con- Sultant l Spitalul de Stat din Piatra Neamt, wand la data do mai sus 20 iani ' 6 luni de serviciu, i se acordg gradatia IV-a DA. dt. Alexe Joan, f,;ef de sectie la basttintal de igieng i sangtate publiea din evând la data de mai sus, 215. rani de Servicitt, I se acorda, gradatia D-1 dr, Minghoffer Robert, medic al.cire. Vicavuj de Jos, jud. R5clguti, vând la data de mai sus, 25. ani si Z Inn" i ø *AAA, grazti-41 Vvfri litonitortil OFICIAL (Partea I 13) Nr, 1 14 D-I dr. Calinovselti Vladimir, medic al prasului Suceava, având la data de mai Sus, 20 ani si 9 luni de servici, i se a- cordg gradatia IV-a. D-I dr. Gliga Aurelian, medic al Cire. Ctiacioa, jud. Suceava, având la data de mai sus 10 ani si.6 luni de seryid% se acordg gradatia II-a. D-1 dr. Hniclei Constantin, medic al Cire. PatrAutii Vechj, jud. Ritauti, NInd la data de mai sus 25 ani si 8 luni de servicin, i se aeordg graclatia V-a. D-1 dr. Urzia, C-tin, medic al orasului Vatra Dornei, jud. C. Lung, avand la data de mai sus 15 ani si 1 hug de serviciu, i se acorda gradatia D-1 dr. Daulja 0-tim medic primar Spitalul R. Sgrat, având la data de mai sus 15 ani si 9 luni de serviciu, se acorda gradatia D-1 dr. Guri-t4 Gheorghe, medic al: Circ. Tulueesti, ad. Covarlui, ay-and la data de mai sus, 5 ani si 10 Inni de ser- Ficiu, i se acerclit gradatia I-s. D-1 dr, Deciu Aura, medic al Cire. Beresti, jud. Covurlui, având la data de mai sus, 6 ani de servieiu, i se acordg grdatia ra. D-1 dr. Comnea Ilie, medic al CiM. Niculesti, jud. R. Sgrat, avand la data de mai sus 5 ani i 10 luni de serviciu, i Se acorda gradatia I-a. D-I V15,clut Tertulian, medic al Liesti, ad. Tecuci, avfind la data de mai sus, 5 ani si 4 Inni de servicin se acordg gradati, a I-a, D-1 dr. Toma Margut, medic primer la Spitalul de Stat Focsani, tivând la data de mai sus 25 ani si 1 lung de ser- Y_Iciu, i se acordg gradatia V-a. D-na dr, Galin Lucia, medic al Cire. Orasul BArlad, având la data de mai sus, 25 ani si 11 luni de serviciu, i se acordg gradatia V-a. D-1 dr. Davidovici S., medic f:,1 eire., tn. Municipiul alatj, având la data de mai sus 15 ani si 9 luni de serviciu, se acordg gradatia D-1 dr. Proncencov Than, medic primar SPitalul Elisabeta Doamra având la data de mai sus, 15 ani si 6 luni de servietu i se acorclg, gradatig D-1 dr. CiecAlteu Virgil, medie al Cire. Botosati, jud. Dolj, avand la data de mai sus 5 and si 3 luni de servicin, acordg gradatia I-a. D-1 dr. Gonbosoiu Liviu, medie Cire. Lipov, jud. Dolj, având la data dei ma sus 6 ani j 2 Inni de serviciu, i se agora,' grada-tia T-0. D-1 dr, Petrescu Stefan, medic al Cire. Rast, ltd. Do1j, mind la data de 'mai sus 10 ani si 9 luni de servicim i aeorá grallatia 11-a D-1 dr, CuIegeTi Enrie, Medic al Cire, Seaca de Crimp, jud. Dolj, având la data de mai sus 5 ani i 3 luni de servicia, i se acordg gradatia La. D-1 dr. BogAtilg Elizeu, medic ai Cire. Galicea Mare, jnd. Dolj, având la data de mai sus 5 ani si 8 luni de servi.. ciu, i se acorda gradatia I-a. D-na dr. G'eorgescu Maria, medic al Cire. Parsani, jud. Delj, având la data de mai sus 15 eni si 11 luni de serviciu, i se acorda gradatia IlL D-1 dr- MArggriteseu Octavian, medie al Circ. Ciuperceni, jud. Dolj, Vând la data de mai sus 10 ani si 7 luni de servida, i se aeorda gradatia II-a. D-na dr. Vasilescu Florica, media al Mierea Birnici, jad. Dolj, avand la data de mai sus 5 ani si 4 luni- de serviciu, i se acordg gradatia I-a. D-na Eugenia CAsIcescu-Popesca, medic al Cire. Corlatele, ju Dolj, a- vând la data de mai sus 5 ani i 8 luni die serviciu, i se acord5, gradatia 1-a. D-1 dr. Zaharia Constantin, medic all Cire. BArea, jucl. Dolj, ay:1nd le. data; de mai sus 5 alai si 2 luni de servicini i se acordg gradatia I-a. D-na dr. Firescu Eugenia, medic sa4 cunclar la SPitalul de boli contagioase Craiova, având la data de mai sus 5 aril. si 8 de servieiu, i se acorda gradar tia I-a. D-1 dr. Teodoreseu Eugenia., medic at Cire.' VArvor, jud, Dolj, având la datstde rual s-as 5 ani si 9 luni de servieiu; se aeorda gradatia T-a. D-1 dr. Georgeseu Petre, medie se4 candor la Spitalul Grecescu din Turnti, Severin, având la data de mai sus 5 anisi 3 luni servieiu, i se acordg grad0 to, I-a. Div- dr. Iepurcanu Paulina, edi primar la SPitalul Grecescu din Turnt4 Severin, având la data de mai sus 1$ ani de serviciu, i se acordg gardatiei D-1 dr. Dubovan Petra, medic sef oraplai Turnu Severin,_ avail& la da,t4 de mai sus 15 ani 3 luni de serviciav i se acorda gradatia D-na dr, MArA'seu Vera, medie 4 Core. Isvernat, jud, Meedinti, având data de mai sus 5 ani 8 Inni de ser_74 se aeordg, gradatia I-a. D-1 dr. Trocan Pompilin, medic Circ. Oprisor, jud. Mehedin-ti, având data de mai EMS ani si 2 Junj de serl -viciu, i se acordg, gradatia D-na dr. Pleniceanu Rodica, medig al Cire. PAtulele, jrul. Mehedinti, avand la data de mai sus 20 aui si 1 lung de! servieiu, i Se aeordg gradatia 1V-a. D-1 dr, A1exandresert Mihail. medi4 al Cire. Rudina. Mehedinti. avâud B 31

36 811.2 ta data de Ing glis 5 4;1 irtni rvicia, i se acordg gradatia I-a- D-1 dr. Dieu Petre, medic secundar la Spitalul R. Valcea, având la data de sus 5 ani si 2 luni de servicia,.0e acordg gradatia ra., D-1 dr. Perhon loan, medic seenndar la 1Spitalu1 R. Valeea, avand, la data de ttna sius 5 ani si 7 luni de servielu: Se acordii gradatia I-a). D_l dr. PAcurariu Ovidiu, medic primar la Dispensarul policlinic Brasov', -"grand la data de mai sus 20 ani si 5 iluni de serviciu, i se acordä gradatia TV-a. I D-1 dr. Oprean Octavian, medic sef *,trd. Sibiu, având la data de mai sus, ani si 1 lung de servicin, I se açordii, gradatia III-a. D-I dr. Ramba Vasi1c, medie al Cire, avloeciul de Jos, jud. BrasoY, avand la data de mai sits 15 ani j fi luni de ser i se acordig gradatia D-1; dr. Sehul Otto, medic al MT. jut, Faggres, având la data de inai sus 25 ani si 8 luni de servicia, aeordg grat4ia Via. D-1 dr. Opriseseu Serban, medic pri-1!par la SPitalul Marzesen din Bralsov, avand la data de mai sus 5 arij si i9 Tull de servici, i se acordg gradatia D-1 dr. Florea Coriolan, medio SO-tali:11. Crh. MArzesen Braso,,,ktvând la data de mai us 5. &Ili F,;i. 3 4uni e serviciu, I se aeordg gradatia dr. Bologa Emil, medic consul,,ant la Disp. policlinic Brasev, având 4a data de mai sus 5 ani si 5 limi de i se acordg gradatia I-a. D-na dr. Barbu Aurelia, medie s-s-- tundar la Spitalul de boli mintale ilervaase Sibiu, având la data de mai ists, 5 ani i 10 luni de serviein, i se 'Ocord5, gradatia I-a. D-I dr. MiliMleania Grigord, medic Toil:oar la Spitalul din Tarnäveni, a- ieyánd la data de mai sus 15 ani si 1 lung de serviciu, i se aeordg gradatia D-na Petrutiu Plav Maria, farmacistg, la Spitalal public din Sibiu, Wand la data de mai sus 5 ani si 11 luni de Servicin i se aeordg gradatia L.a. D-1 dr. Culcer Alexandra, medie sef do laborator la Spitalul Sigisoara, a- Tfld la data de mai sus 20 ani si. 2 luni de servicin, i se acordg gradatia IV-a. D-1 dr, Arz Arnold, media secundar Spitalrd public din Sibiu, având la data de mai sus 25 ani,s1 8 luni de ser i se aeordg gradatia V-a. D-1 dr. Dorea Eugen, medic primar la DisPensarul Polielinie din Brasov, MONITORUL OFICIAL r{perteft I B) Nr. 174 ayand la data de mai sus. 20 ani i 3 luni de serviciu, i se acordig gradati4 D-1 dr, Oristian Alexandru, medic, primar la Dispensarul polielinic din Brasov, având la data) de mai sus 20 ani si 2 luni de serviciu, i s aeordg gradatia IV-a. D-na dr. Câmpeann Elvira, medic consultant la Spitalnl de boli mintale si nervoase Sibiu, având la data de mai sus 5 ani si 3 luni de servicia, i se a- corda gradatia I-a. D-1 dr. Nineovici Laiurentiu, farmacist la Spitalul Oh. Marzeseu, din Brasov, având la data de mai sus 10 ani 10 luni de serviciu, i se acordg gradatia D-1 dr. Ariton Iona, medic primar la SIPitalul Ob. Mârzeseu din Brasov, a- va, nd la, data de mai sus 25 ani si 10 luni de serviciu, j se 001'dg gradatia dr. Adam Petreeseu, medic al Circ. Sgeglaz, jud, Timi, având la data de mai sus 25 ani si G luni de serviciu, se aeorda. gradatia V-a, 61 dr. Halalai Valeriu, medic al Cire. Germata, jud.. Timi, avand la data de mod sus 15 ani si 3 luni de ser acordg gradatia D-na dr. Sirena Dram Costina, media i Circ. Birtin, jud. Hunedoara, arvând la data de mai sus 5 ani j 8 luni de serviciu, j se aeordg,' gradatia I-a Ḋ-1 dr. FAngteanu Valer, medic al tire. Macea, ad. Arad, având la data de mai sus, 5 ani si 8 luni de servicin, i se aeordg gradmia. D-1 dr. Lemeny Eugen, medic al Cire, Surdneul Mare, jude Cara s. avand la data de mai sus 5 ani si 8 luni de ser yieiu, i se acordg gradatia I-a. D-1 dr. Basarab loan, medic al Cire, l'arnova,-jud. Caras, având la data de mai SUS 5 ani si 4 luni de servieiu, i se acordg gradatia I-a. D-1 dr, Clodrin Ioan, medie ai Ciro. Lipova, jud. Timis, avand la data de mai sus 5 and si 9 luni de serviciu, i se acorclg grad.atia I-a dr. Kanner Isidor, medic al Circ. Fibis, jud, Tinii, având la data 'de mai sus 25 ani de serviciu, i se acordg gradatia V-a. D-na Hortopan Marcela, farmacistg la SPitalul Dr. Victor Babes din Timisoara, având la data de mai sus 5 ani si 10 Inni de serviciu, i se acerdä gradartia I-a. D-1 dr. LAcAtusu Cornel, medic ai Cire. Orsova, jud. Severin, având la data de mai sus 20 ani si o lung de servieiu. i se aeorda gradatia D-1 dr. Baleine Mihail, media al eire. Aomos, jud, Hunedoara, avand la data 'iaacloordara:uail\di5egyua,r'lefvlittlii. darn, 11,scii altui KLIS Tuffs 1944, 20 anl 1 5 luni seryieing act). a Gheorghe, medics r datia io g rev, garmisegetnza, J ud -1!IILlannied;ta19.41-uanvianddo la data de uud SUS i se aeor.dg D-1 dr. Surdu IT Ouzo. medic al Cire. ani si 11 zile servi. osiiilluds:9:0:llet.dis a:celrliio-alaan.v_ a; medic D-1 dr. T _ Cire. Pestisul Hiuoneadnolar4, al cslatiet, Talc acordg gradati4 D-1 dr. Vicas Emil, medie secundar la Spitalul Central din Arad, avand la data de mai sus 5 ani si 9 lani seryieiu, i se acorda gradatia D-na dr, Caloghiru Julieta, medic prismar la Spitalul Centlial:; 1 dini.i:siirad,având9 la data de m servieiu, i se aeord5, gardatia II-a. D-1 Bica Vieentiu, farmacist la Spitalul de chirurgie din Timisoara, având la data de Alai sus 5 ani si 7 luni de serieju i se aeorda gradatia I-a. D-1 dr. Mosoigo Simion, medic prk mar la Spitalul de Stat din Deva, avand la data de mai sus 25 ani de servieiu, i se aeordg gradatia V-a. D-1 dr, Constantineseu Cornelia, medic al Cire. Vulcan, jud.. Hunedoara, a- vand la data de mai sus 10 aui si 1 lung de serviciu, i se aoorda gradatia II-a. D-1 dr. Cello Emil, medic primar la SPitalal din Deva, avânzl la data de mai sus 20 ani i 4 lunl de servieiu, i se a- cordg, gradatia IV-a. D-1 dr. _Anghelescu Misu, medic secundar la Spitalul din Timisoara, avand la data de mai sus 5 ani si 3 luni de serviciu, i se acorda gradatia I-a. D-1 dr. Oang Iaeob, medic seoundar la Spitalul de chirurgie din Timisoara, având la data de mai sus 3 ani j 4 luni serviciu, i se acordg gradatia I-a. D-na dr. HAlmggean Popa Stela, me'. die igienist la Municipiul Timisoara. având la data de mai sus 10 ani si 10 luni de servicin a-tcorc a gra d avio dr. Bontilg Ioan medic al Cire. In Municipity Timisoara ala e dc mai SUS 20 ani si 1 pingde selia-vidtaiu.ta nd se aeordg gradatia Cornel, medic primar Cent-,1r p al ioplae o irta copiilor din Arad, având rnu lat oere. ta dt sus 95 ani si 8 luni de servicia, 3. se acor a grad,. V-a.

37 rm Tulle 194`6 D-na dr. Cojecaru pri 'mar la, Sanatoriul T. A. 0. Geo.agiu, Htinedoara, avilnd la data de mal: sus 15 ani si 2 luni de serviciu, i e a. eprcia gradatia III-a dr. Ticu Iosif, medic al Circ. Marginea, jud. Severin, avand la data de mai sus 15 ani si 2 luni de serviciu,, i se aeorda gradatia D-1 dr. Gamber Gheorghe, media se- 'cundar 1 Spitalul de ehirurgie din Timis.oara, avand la data de mai sus 5 ani si 3 luni de servieiu, i se ocorda gradafg.a, tat D-1 dr. Belgrade Leon, medic secundar la Spitalul Central din Timisoara, yand la data de mai sus 5 ani si 3 lrani servicin, i se acorda gradatia I-a. D-1 ell.. Go1dj Vasile, medic al Gire. Prtisoara, jud: Timi, avand la data de Mai sus 5 ani si 4 Ituai de orviciu, i se oscordä gradatia I-a. dr. Branzeu Pius, medic secundar la Spifa1u de chirurgie din Timirara, având la data de mai sus 5 ani si 2 luni 1ie servichl, i se acorcia gradatia I-a. D-1 dr. Papp Victor, medic al Cire. Cheveresul Mare,. jud, Tími, avand la data de mai sus 15 ani i 6 luni de ser- &iciu,- i se acorda gradatia D-1 dr. Cosma Alexandra, sef al oraiimlui Tg Mures, avand la data de mai sus 15 ani si 11 luni de servicin, ittconcla gradatia D-1 dr. Petre Tarlea, medic consul` rant la Dispensakral pentru asistenta itudentilor din Cluj, avarad la data de Mai su,s 20 ani i 3. luni de servicin, Se aeordg gradatia 1V-a. D-1 dr. Arsene Valeriu, medic primar Spitalul Central din Oradea Mare, lndla data de mai sus 10 ani si 9 luni: de servieiu, i e aeordil gradatia II-a. D-1 dr. Danciu 1umitrn, medic al ire. Bistra, jud, Turda, aalind la data de mai sus 5 ani j I luni de serviciu, se aeordii gradatia T-a dr. Teoanescu. Ermil, medic seeundar la SPitalul din ZalAU, avand la data de mai sus 5 ani si 9 luni de ser- N7iciu, i se acorag gradatia La. D-1 dr Rlissu Valer, media al Spitalului Lradus,.jud. Turda, avand la data de mai sus 20 ani si 2 irtni de servicia, i se acordg gradatia 1V-a. D-I dr. Kovacs Alexandra, medic al -4Circ. Mira, jud. Bihor, avand la dsta. rd mai sus 90 alai si 10 luni de servicia; se acordg, gratlatia IVa Tdem Nr din 22 Tulle 1946, ii-na dr. Sofia Pela Alexandrescu, meek primar director al Spitaluini -11.-Sgrat, rensionatá1 pe data de S ifonitorul OFICIAL (Parts* I 13) Nr lie a. C., Se Men-tine in continuare de, servicin...ca angajatg, temporar, media ecmsultant, delegatg en eonducerea sectei de boli interne dela aeel spital, ur- Thand a fg retribuitd Cu o diurna fixl lunarg de lei brute, grupa A 13, tipul 27, farg alte aeeosorii, dela art. 71 biaget ordinar. Ideni Nr din 8 Iulie 1946, el-na Felicia preot Hladiuc, absolventg. Surorilor de Oerotire din Iasi, se reprimeste, pe o datg imediat postecrioarg, publiegrii prezenetei deciziuni In Monitorul Oficial, In post va- Cant de sorg' de oerotire la Cire. Budesti, judetul Ilfot grupa A 13, 1-- nil 33; Idem Nr din S Tillie 1946, '0.-na Elena Grandore Pieptu, soril de 'ocrotire, in com,una Copou, judetul Iasi, se transfera, pe o datg, imediat posterioarg pnb1ierii prezentei deci- -2amii in Monitorul Oficial in post de sorg de oerotire, prevgzat pe exercitiul ,, la Serviciul sanitar al eraulni HArlau, judetul Botosain, grapa A 13, tipul 33. kieni Nr din 8 Julie 1946, d-ra Wseseu Ylictoria sorg de odrotire in, eomuna oidani, udetn1 Blot se transferg, pe o datil imediat poste-. rioarg publicgrii prezentei deciziuni in Meniterul Oficial, In post de sorg de ocrátire, prevazut pe exercitiul , la 'cereal Tg, Neanyt, grupa A 13: tipul 33. Iden Nr din 8 Tillie 1946, d-ra Giulea Ioana, footg, laboarng, la Directia inzestrgrii, se reprimeste in serviciu, pe o dat'a imediat posterioarg publiegrii prezentei deeiziuni Monitorul Oficial, in post de laborang la aceeasi directie, devenit vacant prin dentisia d-nei Budacea Florica, grupa -C 10, tip 11. Idem Nr din 8 Iulie 1946,.4-na, Sutra Maria, sorg de ocrotire se.m la plasa sanitarg Curtea de Arges, se ninheste, pe o dati pesterioarg, prezentei deeiziuni in Monitorul Oficial, in post vacant, de revizoare de beortire al Serviciul sa.nitar al judetului Ngsgucl, grnpa A 13, tip 31. Idem Nr din 8 Lille 1916, d-ra Blajinca Eugenia, absolventii a 4 close secundare si a.saoalei de infirmiere a Gareii Resit, se numeste pe o datil imcliat posterioarg pnblicgrii prezentei deciziuni in Moniorul Oficial, lu post vacant de infirmierg, la Institty tui de puerieulturg, din Bucuresti gtupa O 10, tip 17. Tdem Nr din 17 Iunie 194g d-ina Eugenia Gh. Sosu; absolventa scoalei de moase din Ploiesti, se nttmeste, pe o datg, imediat posterioar5 publicgrii prezentei deciziuni in Mo. nitorul Oficial, in post de moasg, nou ereiat prin bugetul pe exercitiul financiar , in comuna Celaru, judetu1 Romanati, grupa C 10, tip 14. Idem Nr din 16 Ialie 1946, se revine asupra incadraril d-lui Tgtarn Gheorghe, in postul de agent sani. tar dela Cire. C. A. Resetti, judetul Tuleea, pe o datit posterioarg prezontei deciziuni in Monit oral Oficial, in sensul eg se considerg u,ilizat la Serviciul sanitar al judetnlui Tutova, find plgtit dir, credite speciale. Idem Nr din 8 Iulie 1946, d-ra Mustea Maria. absciventg a Institutului de surori de oerotire,,m. 5. Elena", din Bneuresti, se nunit,ste, pe o datg imediat posterioara publiegrit prezentei deeiziuni in Monitorul Oficial, in post vacant de,sor'a de ocrotire la cere. Bogda, Circ. Bogda judetul Timis-Torontal, grupa A 13, tip 33. Idem Nr din 8 Julie 1943, d-na Tstrate Eugenia, absolventrt a scoalei de maw, se numeste, pe o clatg imediat posterioari publicgrii prezentei; cleciziuni in Monitorul Oficial, in post vacant de sorg infirmierg la Institutul de puericultura din Bucuresti, grupa B 7, tip 15. Idem Nr din 13 Tulle 1946,, se recunoaste dreptul la doug gradatii; pe data de 1 Aprilie 1946, dnei Gaiginschi Bunea Constanta, sorg de ocre-4 tire la Serviciul sanitaf al orasului Si-4 raia, avond la acea datil 11 ani luni de serviciu. Idem Nr din 28 Iunie 1946, dna Olimpia Pang, CiocArlgu. moosa,,, dela Cire. RAstoace, jadetul Sotojinef; evacuat.i. in judetul Tulcea, facand parte din persoalul sanitar auxiliar diii cuprinsul fostrahli Directorat al natatli din Bucovina, va primi salanul pe o data imediat posterioarg publicgrii parzentei deciziuni in Monitcm rul Ofcial, din creditul deschis,de nisterul Finantelor, pe seama aeesta4 departament, in acest scop, grapa C 1CI tip 14, si repartizatg, pe aeeeasi datg; a face servieiu la dispozitia Serviclui sanitar al jud, Turda, 33 B

38 8114 Idem Nr din -5 rulie 1946, se. Ocorela pe exereittul , ineepand dela 1 Aprilie 1946, prima spe-- ciald de rcsedintil de, lei lunar_ medicdor care funetioneaz â. la urmatoarele cireumseriptii santtare rurale, plase i alie institutuni sau gaulzatii : Judetut Suceava Medicului Circuniscriptiel rurale Ilisesti. Medicului Circumscriptiei rurale Dragoeti. Medicul-ut Circumscrippei rurale Udesti._ Medicului Circumscriptiei rurale Arbore, Judetul Campwlung Medicului Circumscriptiei rura'e Pojorâta. MediciYui Circumscrippei rurale Moldovita. - Medicului Circumscriptiei rurale Iacobeni. Judaul Reicidqi Medicului Circumscriptiei xurate Horodnicul de Jos, Medicu!ui Circumscriptiei rurae Vicovul de Jos. Medicului Circumscriptiei rurale Volovdt. Medicului Circumscriptiei rurale Rogojeti. MedicuUi Circumscriptiei rurate CalafindWi, Medicu'ul Circumscriptiei rura'e Dornesti. Judetul Baia Medicului Circumscriptiei rurale Râclâseni. Medicului Ctrcumscriptiei rurale Liteni. Medicului Circumscriptiei rurale Dolhe0j, Meclicului Circurnscriptiel rurale Medicu!ui Circumscriptiei rurale Ciumulesti. sa itare sanitize sauitare sanitaxe Judetvl Traslui Medicului Circumscriptiei san. ruraie rura fe Delesti. Medicului Circumscriptiei rurale Scânteia, Ji0ei,id _Tag Medicului Cimumscriptiei rurale Sipote. Medicului Circumscriptiei rurale Podul Iloaiei. Medicului CircurnscriiPtiej. 4anitge rurale Tg. Frumos, 34 B MONITORUL OFICIATI (Parted I Judepg Bacas Medicului Cireumscriptiei xurale Râcatani. Medicultti Circumscriptiei rurale Tamasi. Medicului Cireumscriptiei rurale Tescani Medicului Circumscriptiel rura1e Onesesti. Medieului Circumscriptiei rurale Tg Trotus. Medicului Circumscriptiei rurale Aralea Rea. Medicului Circumseriptiei rurale Ferdinand, Medicului Circumscriptia senitar* rurale Gleduri, Judepa Medicului Circumscriptiet samtare rurale Strunga. Medicului Circumscriptiel. $ anitare rurale Stgnita. Medicului Circumscriptiel rurale Oadinti, Medicului Circumscriptiei $ anitare rurale Trifes% Medicului CircumscrIptlet Zurale Muncelul te Sus, Medicului Cireumscriptiet ani rurate korce0. Medicului Circumscripfiel 0anitare rurale Adjudenl. Medicului CircumscrItief anitara rurale Bates% Medicului Cireurnscriptiel $ anitart rurale Sbibanani. Medicului Circumscriptiei panitary =rate Ghergesti,.7-1q-estul Cabylt4 Medicului CircumscriptieI a rurale Independenta Meclicului Circumscriptiel sanitarti runale DrAguseni. Medicului Circumscriptiel -sanifar0 rurale Pechea. Medicului Circumscriptiel sanifare rurale Cudalbl. Medicului CiMumscriptiet ink!ige. rurale Foltesti, Inglefta Medicului Circumscriptiei rurale Puiesti, Medicului Circumscriptiel onitary rurale Zorlenl..Toptet Rolla Medicului Oircurnscriptiel oinfrarti rurale Balotesff. Mediculul Circamseriplet pulfp. rurale Flores-% Mediculuf,CircumscrIptiet: sangara rurale Medicului Cireinnetki rurale liarackeysg, 00 hule 1940 Medicului Circurnscriptiei sanitart rurale Tifesti. Medicului Circum.scriptiei ranitaro rurale Mera. Medicului CircumscriPtiel sanitari rurale Rugines% Judetill 1'00 Medicului Circumscriptiel sanitary rurale Gohor, Medicului Circuinscriptiel rurale Ungureni. Medicului Circumscriptiei rurale Lieti Medicului Circumscriptiei riirale Tudor Yladimireseu. Judeful Bâmacu-Sdrat Medicului sef ai judetului. Medicului Circumscriptiei xurale Buda. Medicului Circurnscriptiei rurale Jitia Medicului Circumscriptiei rurale Mblicanesti, Medicului Circumscriptiei sanitary =rate Murgesti. Medicului Circurnscriptie sanitary rurale Brtläceantu Judepla Cluj Medicului Circumscriptiei sanitar gtrale Catina. Medicuiui Circumscriptiei ruraie Suatu, Medicului Circurnscriptiei rurale Chinteni. Medicului Circumscriptiei sanital rural e Aschileul Mare. Medicului Circumscriptiei sanitara Zurale Mângstireni. Medicului Circumscriptiei sanitanl turale Almasu, Medicului Circumscriptiei sanitarli rurale Zimbor. rurale,teele Medicului Atrale Casent Medicului sofriep Circumscriptiel sanitard MediculuI an. Circumscriptiei sanitary Circumscriptiei sanitard u; Circumscriptiel Sanitarfl irtzrale Gâlgá Medicului rurale Mediculuf Circumscriptiei sanitara Furale Ileanda. Mediculuf Circumscriptiei sanitarl rurale Sintereag. Mediculuf Circumscriptlef Mediculuf Circumseriptief rurale Gurghiu. Medicului ele.prale_raghqr.44-' sanital sanitari gauvall

39 134) Tulle MediCUUi rurale Leda. Medicului rurale Gleden Medicului rurale Urmen Medicului rurale Ceuas. Círcumzcripiei Circurnseriptiei 1. Cireumscriptiei samit are Circamiscriptiei sanitat e udetul Alba Medicului sef a1 judetului, Medicului Circun-iscrir tiei samtare rurale Sasejori. MedictCui Circumscriptiei sanetare rurale :Z1atna II. Medicirui Circumscriptiei rure Abrud. Medlcului Circurnscriptiei sanit are rurale Cdptâlan, Medieu'ui Circumscriptiei sam tare rarale Bucium. Medicului Circumscriptiei rurale Poiana Alud. Medictfui Circumscriptiei rurale Mogos. Medictrui Circumseripiei rurde Intregalde, Medicu'ui Circumscriptiei saniiare rurale Cingud. Medicuuî Circumscriptiei rurale Geoagiul de Sus. Medicului primer chirurg spit. Ahrud. Medicului secundar chirurg spit. rabrud. Medicu'ui Ambulatorului Zlatna. Judefui Saud Medicului Cil-cumscriptiei rurale Cristuri-Criseni. Medicirui Circurnscriptiel rural e Napradea. Judetul Satu-Mare Medicului sef al judetului. Medictrui Circamscriptiei rurde Magheraus: Medicuuj Circumscriptiei rurale Remetea Chiearului Medicu'ui Circumscriptiei rurale Turt. Medicu'ui Cireurnscriptiei rur ale Betiz. Mediguitti Circumscriptiei rurale Medicu'ui Circtunscriptiei rural e Arclusad. Medicu'ui Circumscriptiei rurale NegrWi. Medictr tr: Circurnscrintiel samtare sani tar e sanita e sanit are sarit,s;re rurale Coe-alnic Medicu uj Cc11n)acriptiei sanit are rura'e Craidor4 ItCONITORTM OFICIAL (Phrtea I B) Nr. 174 Medictiui Circumscriptiei rurele Beltiug. Medku ui Circurnscriptiei rurale Buciumeni. Judetta Maramuref Medicir Ui Circurnscriptiei rurale Rozavleailedìcuuì Circumscriptiei.urale Di-agornire.5te, Medicu Circumscriptiei rurale Bârsana. Medicu Ui Cir cumscriptiei rurale Câmpulung la 'rise. Medicuut Circumscriptiei rurtre Moiseni. Medietrui Circumscriptiei rurale Viseul de Sus. Medic-dui Circumscriptiei rurale Botiza. Medicu uti Circurnscriptiei rurale Thud. MedicUui Circumscriptiel rura e Bocicolul Mare. Jude t rasa/a Medicu'ui Circumscriptiei rur ale Satu-Nou. Medictrui Circumscriptiei rurale Ninrgea de Jos. Medicu ui Circumscriptiei rursle Sicu Magherus. MedicUui Circurnscriptiei rurde Tad. Medic-dui Circumscriptiei rurale Sieu. Medictrui Circumscriptiei ru-ale Ilya Mare. Medicu'ui Circumscriptiei rura'e Lechint a. Medicu'ui Circurnscriptiel rurale Prundul Buremlui. Judefut Bihar Medicu'ul Circumscriptiel free e TTcuris Medicif ni Circumscrintiei rera1e Pines. Medictf ui Ci rcums criptie I rueale Sudigi Medicu'ui Circumscriptiei re-aale Beatca. Circumscrintiel Cri rrrte 77`. Medice'et rurel e "19,e rue-'e Tulea Medlar tr4 re- Air r-urat- "ere., 17..erod Ci retire scriptiel de Beitu. (i',ircurnscriutiei Ciretimscriptiei Circumscriptiei a. r`; rcumscriptiei Circtunscriptiei rurale Ginta. sanit are sanit are sanit are sanifare saraitare - sanit are sanit are Medicului rurale Lunca. Medicului rurde Beliu Circurnscriptiei Circumscriptiei sanit are Jude ful Sibiu Meclicului Circumscriptiei rurale Alâmor. Medicului Circumscriptiei rurde Do:stet Meclicalui sef al judetului. Medicului oficiului de cronici mintali Wail Vadului. Jude tul Re-igeira Medicului Circuniscriptiei seen:tare rurde Venetia. Medicului Circumscriptiei rurale Vaida Recea. Medicului Circurnscripiei sanit are rurale Medicului Circumscripiei rupale Arpasul. Jude oil Brarv Medicultd Circurnscriptiei.sanit are rurde Fundata. Medicului Circumscriptiei rurale Tântari. Medicului Circumscriptici saniare rurale Moeciul de Jos. MedicUlui Circumscreptiei ssnitare rurale Teliu. Judetuì T ardaw_mjeii Medicului Circumscriptiei slanitare rurale Deag. Medicului Circumscriptiei rurde Dsaj. Medicului Circumscriptiei rurale Cearggul Mare. Medicului Circumscriutiei sanj tare rurale Alma. Medicului Circumscriptiei sr nitare rurade Coroisilnmartin. Medicului Circumscriptiei sanit are rurde Nades. Ju ( T arnara-ma ye Medicului Circumscriptiei sanft are rurs le Vângtori. Medicului Circumscriptiei sr.nit are rurale Cticiulata. Medicului Circumscriptiei rurale Danes. Medicului Circumscriptiei rurale Hondorf. Medicului Circumscieptiei sane are rurde Archita. Medicului Circumscriptiei SS nitare rurale Seica Mare. Juö;ral ûclr1ej Medicului Circumscriptiei se:-iit are rurale S.cel. Medicului Circumscrietiei sinutare rurale Zeiea.

40 E116 MONTTORITL OFTCIAL (Partft I B) Nr. 174 Mediculul Circurnscripf ei turale Cobätesti. Melcului Circumscriptlei.tura e Atid. licuiui Circumscriptiei Tura.. Ungeni. Circumscriptiei Twak, Circumscripti.ei Turalc: Sangiorgiu1 de Padure. Jedept1 Trei-Scaune Circumscriptiei rur:le Turia. Medicului Circumscriptiei rura'e Ghelnita. Medicului Circumscriptiei -rurale Haghig. Medicului Circumscriptiei,Turde Micfalgu. Medicului Circumscriptiei _ rurale Baraolt. Jvdetla Severin Medicului Circumseriptiei se:nitare *urale Bara. Medicului Circurnscriptiei Turale COprioara. ; Medicului Circumscriptiei Turale Zdvoi. Medicului- Circumscriptle: rurde Clatna Românä. Medicului Circurnscriptlai rurale Kángstur. r Mr.:clicului Circumscriptlei trurale Failing. Medicului Circurnscriptlei yurale Mehadica. Judeful Hunedoard; Medicului Circumscriptiei urale Breca Românrt. Medicului Circumscriptiel Ranitare tura'e Ilia. Medicului Circumscriptiel rurale Râul Alb. Medicalui Circumscript,ei kura1e Barul Mare. Medlcului CircumscriptLet sanifare rurale Risculita. Medicului CircumscriptleZ *-urale Telnicul inferior. Medicu'ui Circumscriptiei i-tura1e Geoagiul Medicului CircumscripVei sanit are Jurale Rapoltul Mare. Medicului Circumscriptiei sanitiare rturale Pui. Medicului Circumscriptiei trurale Zam. Medicului Circumscriptiei 4rura1e Ramos. Judepa Cara., MedicUni sef al judetulut. Medicului. Circumscriptiei 36 B sanifiare Medicului Circumscriptlei rurale Pojejina de Jos. IVIedicului Circurnscriptiei rur-2.10 Warta. Medicului. Circumscriptiei rurale Berzasca. Medicului Circumscriptiei rurale Vrani. Medicului Circumscriptiei rurale Mo'dova Veche. Medicului Circumscriptiei rurale Târnova. Medici-dui Cirournscriptiel inrale Beliste. Medieului Cire,urnseriptiei Dalbosafi. Medifmlui Cirerumseriptlei urale Frigor., Medicului Cireuanscriptiei turale Vermes. Judeto Arad sanitre sanitere s'anitare. Medieulni Cincumscripfid g'onilare rurale Sintea Mare. Medieului Ciremmeriptiei runale Tguti. 'Medieului Cireumseriptiei Sanitare rurale Almas.. Meclicului Circurasciiptiei Turale Silindia. Medieului Circumscriptiei trurale Sicula. Madicului Cirauansciiptiei sanitaro rumale Zerind. Medieului Circumseriptiei sanita e imrale Gurahont. Medieului Cinuniseriptiel frurale Vitnndri. Madicului Circnmsariptiel trnrale SONarsin. Medieului Cirenniseriptiei i-trale Turn-a. Medicului Circumseriptlei Zimandul Nott. Medieului plii sanifare Lieu. Judetvi Dolj Medieului Circuraseriptiel rurale Mierea Medieului Circuimserintlei rurale Parsani. Medieului Circiumseriptiei, ; turale Cosovenii de Sus. Medieului Cirouansariptiei tuarle Podari. Medieului Cimniuscriptirei nark Breasta. Meclicului Circiumscriptiei lirralo Varvor. Medieului Ciregrawel!lotiei rurlo Bigdesti. Meclieului kurale Vela. Circumseliptiel Medieului Circ;umicriptiel furale Porräresti. Medicului Circorn.scriutiei turale Argetoaia. Medicului Ciraums3iiptiei sanitari rural e Cotofenli de Jos. Medi :Itlaa dee.uct livrr ceerh"is:rii ru2riael ed cpulloupi. 3aSeri ti, rulrialdeirccuolruliatec. irellanseriptlel immraeideant icilui5xceni. ircrauseriptiel,,, Medicului ep6tiej urale Ursi-Piro imraeldejecurleuenicirenanseriptiel T, 2ecilui C so Tube 194G ittrlalelefuguersi.it.riclimseriptiej Medicului Ciremauseriptiei rurale Grgdistea. Medieului Cireinuscriptiei rurale Zg.treni. f Medieului Circumscriptiel ganitare Zgvoeni. Meclieului Cireuraseriptici turale Slgtioara. Medicului Circumscriptici uïrale Stergnesti. Medicului Circumf 1-upale ArmAsesti. Medieului Circumseriptiei sanit are ruarle Greei. Medieului Ciremscriptiel turale Bgrbgtesti. Medicului Ciremnseriptiei turale Prundeni. Medieului Cireumscriptiei rurale Costesti. Medieului Cireurescriptiei rurale Bistrita. Medicului Cireumseriaiei san tare itìrale PäuK5ti-Mgg1as Medicului Circumseriptiei kurale Bgbeni-Bistrita. Medicului Ciraunseriptiej Male Pgusesti-Otilsgra Judetad Romanati Medicului Cinumscriptiei- sanitars eesutilhii. ruraelcliui iturale Strejet s Medieului eiii lrcemengtsrjptiel. rurale Gäneasa. Medicului Circ,-untwr:ptki TTaildeieBrulanicoeveilaL immraeldeteduólbuii-anclireumscriptiti i rurale Osiea de Sus. Jude-pa l Gorj <1;irel1mscriPtiei r ariaellbuiloluetjis ruritaelciebuuniutibescti. irpetilig2. Turale Brgdieeni. sanitar? sa n it are gärilfar e c.'njlare sani ',are sar j ta re

41 ;0 Julie 1940 HONTTORUL OFICIAL (Partea I B) Nr Medicului Circumscriptiej rnrale Mine Medicului Cireuniscriptiel santtare trurale Cerbe Sq. Medicului Circumscriptiel rurale Leiesti. Medi,eului Cireurascriptiei tuarle Novaei. Medicului Cireuniseriptiei rurale Pesteana Jim Medicului Cireunascrigtiei turale Turbati. Medicuui Circumseriptiei rurale Tinceni. Medicu lui Ciremuseriptiel ruraie Tg. Carburtesti, Medicului. Cireumseriptiei turale Turburea. Medicului Cireumseciptiei turate Godinesti. Judetul Mehedinati 'Medkulni sef al judetulul Medicului Cireumscriptiei trurale Medicului, Cireumseriptiei turale Albulesti. Medieului Circumscriptiei rurale Tab lanit a. Circumseriptiei ruraie Bresnita Ocol. Medicului Cireumscriptici zanitare rurale Glogova. Mediculni Cirgamseriptiei rurale Bistrita. Medieului Cireumseriptiei rutrale Plostina. Medicului Circumseriptiej. Mrale Porcova. Medicului Cireumseriptiel 5ani tare rurale Isverna. Medicului Circtlinseriptiel turale Sisesti. Medirmlui Circumscriptlei rurale Grecesti. Medicului Circumscriptiel gariliare rurale MalovA. Medicului C ircumsci iptiei irurale Poroina Mare. Medieului Circumsetiptiei. saintare rurale Prunisor. Medic ului Circumscriptiet,r Butoiesti. Medicului Circumsetiptiel: Mrale Burila Mare. Medicului Circuntseriptiel turale Judetul Argo Medicului CircumscriAiei Male Baieulesti Medicului Circumseriptiei rurale Galicea. Medieu lui Cireumseliptiei turale Richitele. Medicmluj Circumscriptei rrrale Albesti. Me di cului Circumse rjptiei Mrale Titesti. tmniti re Medicului rurale Trepteni. Med [ eutui Circumscriptiei sar itare mrale Uda. Medicului Circuraseriptiei rurale Stoiceni. - Medicului Circumsariptlei saritare rurale Dragana. saniza re Medieului Circums3riptiei,.anitare rurale Polana Medieulal Circurnscriptiej rarale Rritesti. Medicului Circumscriptiei rurale Rnzoesti. santtare Medieului Cireuron,,riptiei acuitare rural& Stroesti. Medicului Circumseriptiei rurale Humele. 6,91,i raw& Medicului Circureserintiei rurale Musetesti. Medicului Cireunaseriptiei sanifare sarn[are stanitare anitare rurale Bascov. Medieukti Circuluscriptiei rurale Budesti. Medicului Circumscriptiel saint:are male SuM. Medicului Circumseriptiei rurale Merisani. Medietini Circumscriptici rurale Lunca Corbului. Medieului Circumscriptiei rurale Tigveni. Mediniti Circumscriptiti rurale Rociu. Medieuiui Circumscriptlei rurale Tein. Medieutni Circumscriptiei ranitare rurale Oar j a. Medieuilui Circumseriptel rurale Tevorul. Medieuilui Circumscriptiei rurale Judetul DâmbOvit4 Medicuitui Cirennveriptisi rurale Candesti. Mediedui Circurascriptiei rgrale Comisani. Medicului Circtunscriptici rurale Costesti Vale. Medindui Circurnscripticl ruraie Dragomiresti. Medicudni Circumscriptiel rurale Ludesti. Meclicudui Cireunaseriptiei sanitari rurale Manesti. Medieudni Circumscriptiei rurale Morteni. Xedieulni Circumseriptiei rurale Runcu. Mediedui Circumseriptiei. rurale Medicuani Circumseriptlei rurale Bogati. Medieudni Circurnscripttei rurale Cobia. Mccli-r4ul CireumscriPtiei ft:anitare rurale Nucet. Medlerdin ruraie Valea Mediemlni rurale Poieni Medieului rurale Odobesti. Medimlui CireurascI i ppd. rerale Razva Medieutlui. rurale Raul Medicului rurale Jugur Medieului rurale Gnra Medieului ruraie :Vacar Circumseriptiel Lunga. Cir cumscriptiel le. CircuraSeriptiei Circumscriptiel Alb. Circumseriptiei eni. Circurascriptiei Sutif. Circirmseriptiei esti. Judeful Teleorman Medi;emani Circumseriptiei rarale Caldararu. Medieului Circumscriptiej rurale Belitori. Medieului Circumseriptlei rurale Balaci. Medicului Circumscriptiei rurale Suhaia. Medieuilui Circumscriptiel rurale Mozaceni., Medieului Circumseriptiei rarale Peretu. Medieului Circurnseriptiel. ruraie Seam,. Medieudui Circumscrintiel rurale Lita. Judepa Olt Medicului Circurnscriptiei rurale Alimanesti. Medicului Circumscriptici rurale Barsesti. Meditului Circumseriptlei rurale I. Bratianu. Mediendui Circumseriptiei ramie Optasii. Cjrcnmscripti:ei rusrale Pereta Medicului Circumseriptici rurale Potcoava. Medicului Circumscriptici rurale Parosii. Madieului Ciremuseriptici rurale Turia. Medimaui Circumscriptiei rurale lirfii. Medien7ui Ciresunseriptici rurale Juaetta Mused Ciretauseriptiei rurale Vranesti. Itcdicuiui Circum2criptiel. rurale Ciumesti. Medierui Cireuraseriptiei rurale Bilrzesti. C;reumscliptiei rurale Retevoes'ti. 3lii rjut eirtuissriptiel rurale Bui:hca. sanita re aanitare sa ntarei saint are l i. sanitarw

42 8118 MONITOrtn OFICIAL Carted I By Nr Cic-qtriptiei rale Priboeni. Medicului Cireurnseriptiei prale Medkului Cireurnseriptlei orale Stegnesti. Modkului Cireumseriptiel turale Medientui Cireamseriptlei urale Sehitu Golesti. Modicului Cinumscriptiei rtrale Boteni Mediendui Circumsniptiej. 'turale Corbi. Medkului Cireumzeriptiei turale 17/5,rmAnesti. i Medieulai Cirearneriptie1 turale Lerest Medieulni Cireuraseriptiei irarale Drapeslavele. Medknilui Cireumseriptiei turale Malua eta Mori. Mediieului Oireunisripiei cur* Aninoasa. Judeful Ttaced Medileniui Cireumseriptiei fturale Greei, Medieului Cireamseriptiel riarale Beidaud. Medieldui Cireinnseriptiel kurale Cataloi. Medi'eniui Cireumseriptiei t Ili-ale Regina Maria. Medieuqui Cireumseriptiei turale Jurilofea. Medieului -CireumseriPtiei rarale Casineea. Medieului. Ciremaz'eriptiei rnrale Cerna. Medieului C re u mscri ptiei tuyale Topolog. canitare rani tare Medieului Cireuras?rintiei brale Zebil. 38 B sandare sanita re saniiare Judepu2 Constanto Medieciui Circumswiptlei sandare ;turale Adam Clisi, ; Medic:1141i Cireumseriptiei turale BAneasa. Medieului Cireumseriptiei [ramie Corbul. Medic:dui Cireumseriptiel. Sanitare turale Cobadin. Medie.alui CircumSeriptiei Sanitare.turale Comana. Aledkudui Cinumseriptiei Sanitare turale Mangalia. Mecl ealui. CireumSeriptiel turale Ostrov. Medikului Cireumseriptiei rrrale Pantelimon. Medieului' Cireurnneriptiei turale Säeele. Medieului Cirenniteriptlei turale Topraisar. Medieuaui Cireumseriptiei turale Valea Rea. Medienlui Cileumseriptiei sanitan Turale Carmen Sylva. Medietiui Cireurnseriptlei turale Ceamurlia de Jos. Mediieului Cirenmseriptiei rurale -Somova. Medieulni Cireumseriptiei sanitara rurale Sulina. Medicalui sef al judetului. Medieului primar al leprozeriei Ti judeol BAra Medkulai Cireumseriptiei rurale Saineuta. Medicului Cireumseriptiei rurale Ciocile. Medkului Cireumseriptiei rnrale Latinu. Medieului Cireumseriptiel rurale Ciresu. Mediten3ui Cireumseriptiei turale Bordei Verde. Medienaui Cireumseriptiei smitare turale Gropeni. Mediieulni Cireumseriptiei San it are rurale Romanu Modkului Cireuraseriptiei rurale Bertestii de Jos. Medieului Cireurnseriptiel Vurale Batogu. Medkului Cireumseriptiei.%.nwale Traianu. Judetia Iatomild Medlealui Cireumseriptiei a-trale Coeora. Medkului Cireumseriptiel ramie B5regnesti Medieulai Cirenmseriptiei rurale Cosâmbesti. Medieului Cireumgeriptiel rurale negeni. Medieului CireuniSeriptiei rurale TWArei. Medieului Cireunis'eriptlei sanitaro rtrale Cuza Yon. Medieului Cireumsleriptiei "rarale Ciókhina. Medieului Cireumseriptiei ruiraile Cioegnesti. Medieului Cireumriptiei rurale Judepti Ilfov Medieului CireamseriPtiei Sanitare rurale Medieului Cireums2riptiei rurale Dasenu Creata. Medieului Cireamseriptiei rurale Cornetu Medieului Cireunis,eriptiei rurale Wasti. Medieului Ciieuimerjptjej sauitare rurale 174 go Idle 190 Medieultti tirettnirliptiei male BrAneoyeni. Cireunvriptiei sanita farale Lipia Bojdani, edjculni Cirenuseriptiel mitare rnrale Co1ibai. Medieului Ciremmeriptid Sanitare Tânenesti, Medieului Cireumeriptiei faalitare turale Mogosesti. Medieului Cir ennvriptiei rurale Careani. Marale edieului Ciremuseriptici r SilhAreni. Jactud 13#241t Mcdieulai Cirenseriptiei turale Vintilrt yodg. Medieului Circuriptiei hmale BälInesti. Medieului Cirounineriptiei male Bilseenii de Sin. Medieului Cirenatscriptiei male Albesti. Medieului Ciretniiscripttei sanitaro rarale Medieului Cirmnseriptiei rurale Medieului Cimunwriptiei rnrale Gura Dihnieni. Medieului Cimmascrietiei canitare rurale Beeeni. Medieului Cirtnn.wiptiei rurale Larga. yedieului Cireuma3riptiei Ganitarerurale Coehirlearaa. Medieului Cicuivariptiei rurale Cilibia. Medieului Cirannscriptiei rurale Medieului Cireturiptiei tnitare ru.rale Tohani. Medieului Cinumeriptiei rnrale Valg,r4ti, Medieului CireurnsciAlei rarale Cernát4ti Medieului Cireunriptiel sao itare turale Costesti. Judetvi Prahova Cirminseriptiei Mediealui sanita r-a rarale ApOStolaele. Medi,?alui Cirmwriptied, rurale Alunis. sanit are Medieului Cirenmscriptiei ;wale Brazi.. Medieului Cireumseriptiei male Bbiltesti. Medieului Cirelumeriptiei rurale Brebu. Medieului Cinurnsc:riptiet rurale Ceptara. sanita re Medieului CireumsAptiei turale Chitorani. -$..anita re Medieului Cirmaserjptibi rurale Chiojdul Mare, conitare Medieului Circumsaint e,i. turale Draina. soni(a re

43 30 Tulle 1946 an:tare Medieului Cireu1s2rippei. eurale Pumbrava. Medicului Citeumoariptiei saajtare entale Gheorghita. Medicului Circumseriptiei turale Inotesti. Medieului Circiarnsieliptiei rurale Medieului Circumsariptiei 6aEitare rurale Nedel ea. Medieului Cireumgaaiptiei salitare rurale Olfeni-Teisani. Medieului Ciremnseriptiel rurale Puchenii Mari Medicului Cireaumariptiei tirade Posesti. Mediculni Cirerunseript iel rarale Poenari B. Medicului Cireumseriptiei aanitari rurale Soimari. Medieului Cireumseriptiei inarle Tiltaru. Afedicului CirertiM.S3riptiei rurale Tgriceni. Medicului Cireamwriptiei sanitate turale Judepa Vla.pa Medieului sef al judetu1ui.4 Medieului Circumseriptiei eamtare rrrale Medicului Citaumseriptiei s.amtare fiairale Rgsmiresti, Medieului Citeunt3ariptiei eanitare turale Putineni. Medicului Cireumsariptiei rurale Bâneasa. Medieului Citemuscriptiei oanita0 rurale Comana. Medicalui Cireinnseriptiel rurale Marsa. Medieului CireuraiRriptiei iamb Medicului Circluns;Mptiei rurale Crevedia Medicii _care priniesy3 prima speciali e resedintg nu Tor mai primi si primâ de resedintä. Idem Nr din 5 Tillie 1946, se acordá pe exercitiul , incepând dela 1 Aprilie prima speciald de resedintg de lei lunar medicilor care functioneazg la urmatoarele circurnscriptii sania tare rurale, plase anjtar i alte ins7, tittrtiuni sau organizatii : D-lui inspector general sauitar Su ceava. Judetul Suceava Mcdicului sef al judetudul. Medicului Circumscriptiei rurale Parhauti. Medicului Circumscriptiei turale D'armänesti. Medicului Circumscriptiei sanite1' 0 rurale Bosanci, tionitoritti OPICIAL (Partea I B) Nr Medicului Circumscriptiei rurale BurdUjeni. Medicului Circurnscriptiei rurale Cacica. Medicului Circumscriptiei rurale Itcani, Judefla Dorohoi Mecteului sef al judetului, Medicului Circumscriptiei, rurale Räcrauti, Medicului Çircumscriptiei rurale AvrAmesti. Medicului Circumscriptiei rurale Adgseni. Medicului Circumscrigtiei rurale i Meclicului Circumscriptiei, rurale Drgguseni. Medicului Circumscriptiei : rurale Corlgteni, Medicului Circumscriptiei sailitarerurale Dumeni. Medicului Circurnscriptlei Sanitare rurale Brk ti, Medicului Circumscriptiei rurale Vorniceni. Meclicului Circurnscriptiei militate 'rurale Hudesti. Medicului Circumscriptiei Sallitare rurale Cotusca. Medicului Circumscriptiei sailitere rurale Ibgnesti. Medicului Circumscriptiei aanifare tairale Havarna. Medicului Oircumscriptiei sanifar4 rurale Dersea, Medicului Circumscriptiei said-tare rurale Varful Câmpului. Medicului Circumscrip iel satifar rurale Grgmesti. IVIedicului Circumscriptiei sanifare rurale V1gsinesti. Judefa Irddt'tuti MjcuIuj sef al judetului. Medicului Circumscriptiei rurale Vicovul de sus. Medicului Circumscriptiei rurale Margiuea. Meclicului Circumscriptiei rurale Fralgutii vechi. Medicului Circurnscriptiei rurale Putna. Medicului Circumseriptiei rurale Brodina. Medicului Circumscriptiei rurale Bainet. sallitate sanifard sanitarg Medicului CirctiMseriptiei rurale Brusturi. Medicului Circumscriptiei rurale Cristesti. Medicului Circumscriptiei rurale Miroslavestl, Medicului Circumscriptiei :tirade Plesesti, Medicului Circumscriptiei rurale Horodniceni. Medicului Circumscriptiei rurale Drgguseni. Medicului Circumscriptiei saiiitare rurale Tatgrusi. Medicului Circumscriptiei rurale Ruginoasa. Medicului Circumscriptiei sauitare rurale Lespezi, Medicului Circumscriptiei rurale Dolhasca.. Judepl Campulung Medicului sef al judetului. Medicului Circurnscriptiei saultare rurale Fundul Moldovei, Medicului Circurnscriptiei rurale Breaza. Medicului Circumscriptiei sauitare rurale Vatra Moldovitei. Medicului Circumscriptiei sanitarg rurale Dorna Cândrenilor. Medicului CircUmscriptiei sanitard rurale Sara]. Dornei. Medicului Circumscriptiei militate rurale Gura Humorului. Medicului Circumscriptiei rurale Stulpicani. Medicului Circurn.scriptiei rurale Mângatirea Humorului. Medicului Circumscriptiel saflitare rurale Capul Codrului, Meclicului Circumscriptiei rurale Vadea Seatä. D-lul Inspector general sanitar, jade ful Falefib Mdicului sef al judetului. Medicului Circumscriptiei sale are lattrale Albesti. Medicului Circumscriptiei rurale Arsura. Medicului Circumscriptiei sanitard,- i rurale Bgsgsti, Medicului Circumscriptiei _ rurale Bunesti. sanifare, Judetia Baia Mcdicului sef al judefutur. Medicului Circumscriptiei Sanitare rurale Baia. Medicului Circumscriptiei rurale Rasca, Medicului Circuptiei sanitarl rurale BorpAL: Medicului Circumscriptiei sanitard rurale Grumgzoala. Medicului Circurnscriptiei rurale Gorham Medicului Circumscriptiei rurale Oltenesti. Medicului Circumscriptiei rurale Stânilesti, Medicului sef al spitalului cdneni. RâcluA 39 B

44 8120 JncletuT Vas7.10 Mcdicului e-f al judetujui, Medicului Circumscriptiei sanjare rur-dc Ciortest. Media-dui. Circumscriptiei Medicului Circumscriptici raraic Tanacu. Medicului Circurascrip,iei srt rurale Tibana. Medicului Circumscripej rurale So lesti. Medicului CircurnscripyLei 3:uralp Dumesti.. Medicului Circurnscriotici -rurale apodeni. Medicului Circums.erip 5 e : jos. ruralc Muntenii d Circurhscriptici rura'a Pungesti. Medicului CircUTTAseriptle rurale Suraneti. Medicului Circurnscripti, rura2e Rcova-Tiarsover, J Metal Iasi Vretfrcului. ju1et-:11-ol Madicului -Circumscriptici Turalc Andrieent, Medicului Circurnscriptici canitare P..1:^7,711,2 BildenL 1,1edicuui Ci.:2cumscri44!ci are rural a Bu aium. rue Belcest-i. Mcdicului Ojrcunsc ìp r F.:TV ern rurale Copou TYledicului Circurnscripticj rurale Ciurea, Medicului Circorriscril.!j romale Cotnarr, Medicului Circin-nscrirci rura'e Cucuteni, Madicului Circumscripticl snitat-e. ruraia DumeíL ' Medicului Circurnscripv ei sari ea, rurale Erbiceni. Medicului,Circurnscriptilei. tart3 rurale Gropnita, ' Médicului Circumscriotdei rurale Holboca. Medicului Circumseriptiei- rurale Lungani. Medicului. Circumacripliej rurale Miroslava, Medicului Circrunscriptiej ruraie Pope.1. Mediculai. Circumscriptlei sani'are Prisgcani, Medicului Circumscriptiei sard'are rera1.5 Circumscriptiei rurale re Irell\TTToyrir, riptc7 r;. rp.artes T M Madicu7ri CircIrmscriptiei rui-ale rer--:15e V 1.1 N..77P.E,11.. e Sculeni. Cir-cumscuptiei Circurnscriptiei ri-curnscriptiej omscriptiei *".iptiet1 "-urnscriptiei acclu judetumi 7-C7 -rcurascriptiel "nulni -'a T- Circumscriptiei --r,mscriptiej T' -1,3i :u1scriptiei c eirc111t1.7f:.criptiei sef al spitalului Cherraz)nesti.. medivului..ef sr)italului, Medicului set' al spitnaului Corbu. ro- C:- sardtare saidtare rnitar e S.2.,1, tare sand-tare san;tare C:, -rrnscriptiei aurnscriptiei 1,-i Circumscriptiei P-r'rcea Circumscriptiei.le Jude: tzil Boman Mcdiculuj f:7,ef al judet,ului. Medicului Circumscriptiei rora e Circumscriptiei C-Ircumscriptiei Circurnscriutiei..1 Otr!c C!raunascriptiei. rrule :anu, 1.Tradicu1ui CfrC,Trascriptlej r,,: Doamna. Tjadicui'ri Circurnscriptiej norale Schria. Mediculai Circurnscriptiej rura7e Galban, Jvdetud Botcrni Madicul sef al judetului. Jude pa N camp anitare M(Cicului ef,a1 judeta ui Inspector general sanitar 174 Mcdicului Medicului rurale Baca Medicului judeliti flitora sef al judetailil Circumscripild Circumscrlptiei rurale Plop-),na. Medicului Circumscriptiei rurale Coste Medicului Circumscripliei SauiÉare itaz1 tanitar0 Sanitarl rurale Ghidigeni., lvteclicului Cireumscriptiei sanitar0 rurale Cdrja, Medicului Circumscrio f rurale Docani.. 't Medicului Circurnscriptiei SaTli are rurale Mirent Medicului Circumscriptiei rurale Floresti Meclicului Circurnscriptiei sanitart rurale Suletea, Medicului Circurnser,iptiei rurale Grivita, Medicului Circumscriptiei Sanitare, rurale Coroesti. Medicului Gircumscriptiei sallitartl rural.e Cotoroaia. Medicului Circurascriptiei sanitar rurale Radenft- Judefuz Corarlui Medicului ef al judetdui. cumscriptiei rurale Tulucesti. Medicului Circumscriptiel sallitare rurale Smardan, kic dicului Ci rcumscriptiei sanitara rurale Baneasa. Medicului Circumscriptiei sailitare rurale Oancea. Medicului. Circurnscriptiei sa-nitar rurale Tudor Vladimirescu. Medicului. Circumscriptiej sanitarc rurale Bgeni, Medicului Circumscriptiei sarlifare rurale Slobozia. Medicului Circumscriptlej rurf,lo Frumwita. Medicului Circumscriptiej sanirare rurale Tutcani. Jude-pal Putna Medicului..ef al judetului. MedicuLui Circurnscriptiei saro.,iare rurale BArsesti.. Medicului Circumscriptiel rurale Nereju, Modicului Circurnscripti(? sardtara rurale Naruja. Medicului. Circurascriptiel rurale Orbeni Medicului Circumscriptid rurale Suraia. Medicului Circurnscriptjei riara'le Campuri. Sanitare Medicului. Circumscript ei rurale Stràoane. sanitere Medieului Circurnscriptlei rurale Vizantea, saidtara Medicului Circumsertatiej rurale Vrancioala, sanitan

45 go Julie 19A Jw!u Tema Medicului sef al judetului. Medicului Circumscriptiei turale ColOnesti. Medicului Circumscriptiei militate rurale Radacinesti. Medicului Circumscriptiei rurale Ráchitoasa. Medicului Circumscriptiei, rutale Vultureni, Medicului Circumscriptiei rurale Stänilesti. sanitara Medicului Circumscriptiei sanitarg rurale Caiceana. Medicului Circumscriptiei rurale Corbasca, Meclicului Circumscriptiei rurale Buciumeni. Medicului Circumscriptiei sailitara. rurale Movileni. Medicului Circumscriptiei rural Glavanesti, Medicului Circumscriptiei sanitard rurale Corod. Inspector general sanitar Cluj. judeful Twrcla Medicului sef al judetului. Medicului igienist de p1as5 Cantpent Medicului Circumscriptiei rm ale Alton. Medicului Circurnscriptiei sanit.are rurale Athids. Medicului Circum scriptiet sanitsa0 rurale Balsoara. Medicului Circumscriptiei rurale Bistro.. Medicului Circumscriptiei rurale Ceanul Mare. Medicülui Circumscriptiel rurale Cipaeni. Medicului Circumscriptiei rurale Lita Romanl Medicului Circumscripliei sauvare rurale Petrestii de Jos. Medicului Circumscriptiei rurale Salciva de Jos. Medicului Circumscriptiei rurale Scárisoara. Medicului Circumscriptiei rurale SecAtura. Meclicului Circumscriptiei rurale Sohodol. Medicului Circumscriptiei sallitarci rurale Triteni de Jos. Medicului Circumscriptiei. rurale Vidra. Medicului Oircumscriptiei sailitare rurale Baia de Aries. Jucletv; Bonze, MiculuÌ sef al judetigui. Medicului Circumscriptiei rurale Mintiul Gherlei. Medicului Cir cumser ipti el sau it are rurale Ocna RONTTORtai OFICIAL (L'ariea I B),tir. 1( Medicului Circumscriptiei rurale Reteag Medicului Circumscriptiei rurale Sperm ezeu. Medicului Circumscriptiei rurale Simisn Medicului Circumscriptiei rurale Lapus Medicului Circumscriptiei rurale Targul Lapus. Medicului, CircUmscriptiei rurale Garbou. Medicului Circumscriptiei rurale Olpret. Medicului Circumscriptiei sanitarg rurale Rus. Medicului Circumscriptiei i rurale Sic. Medicului Circumscriptiei rurale Letca. Judefut Mureg Mc dicului sef al judetuliti. Medicului Circumscriptiei sariiare rurale Bate's, Medicului Circumscriptiei rurale Breaza. Medicului Circumscriptlei rurale- Saimas. Medicului Circumscriptiei rurale Lunca Brad. Medicului Circumscriptiei rurale Boresec Medicului Circumscriptiei sailitare rurale Capus. Judeptl Cluj Medicului igienist plasa Gilàu Meeicului sef al judetului. Medicului Circumscriptiei rurale Recheteu. Medicului Circumscriptiei rurale Capusul Mare. Medicului Circumscriptiei rurale Savádisla. Medicului Circumscriptiei rurale Medicului Circumscriptiei Sanitare rurale Medicului Circumscriptiei sanit are Impale Saeneu. Medicului Circumseriptiei rurele Margau. Medicului Circlonscrip0,ci rurale Feleac. Judeful Vilaj MediCului wf al judetalui. Medicului Circumscriptiei sanitate rurale Chechis, Medicului Circumscriptiel rurale Horoat Peteuia. Medicului Circumscriptiei rurale Medicului Circumscriptiei sanitargt, rurale Bucium, Jujepti Dior al judeiui. Medicului Circurnscriptiei -. rurale Pomezeu. Medicului Circumscriptiei rurale Lazäreni. Medicului Circumscriptiei rurale Rernetea. Medicului Circumscriptiei rurale Sambata (Holod). Medicului Circumscriptiei, rurale Spinis, Medicului Circumscriptiei rurale Cociuba Mare.. Judeful Arilsetuol Meeicului sef al judetuiul. Judeful Marainure Medicului sef al judetului. Medicului- Circumscriptiei rurale. Sacel. Medicului Circumscriptiei rurale Costiui. Medicului Cireumscriptiei rurale Sapanta. Medicului Circurnscriptlei rurale Poenile de sub Munte, Medicului Circumscriptiei rurale Petrova. Jvdeful Alba. Medicalui Circumseriptiei rurale Metes. a Medicului Circumscriptiei rurale Sugag. Medicului Circumscriptiei rurale Poner. Inspector general sanitar SUL- Judeful Feigara. Medicului laef al judetului. Medicului Circurnscriptiei rurale Soar. Medicului Circumscriptiei rurale Lisa. Medicului Circurascriptiei i rurale Voila..1 MediculuLnic=1.sii sanisate rurale Arm p,p 1.11 Judeful Brapv Medicului sef al judetului, Mcclicului Circumscriptiei samtare rutale Sita Buzäului, Medicului Crcumscriptiei sanitard rurale. Judefia Odofhei Medicului sef al judetului, udeful T etrnara-m Meclicului sef al judetului, Judeful Tdrnava-Mare Medicului sef al judetului. Medicului Circumscriptiei! rurale Buia. Medictiui Circumscriptiel, sanitar0 -\rarale Räväsel,

46 8122 Jztd,qul Trei SeTune Meclieului sd al 111.detuIni. Judetul Ciwo Medicuiul sef al judetului. Inspector general sanitar Thravala Jude pi Severin Medicului sef al judetului. Medicului Circumseriptiei Varale Ogradena Veche. Medicului Circumseriptiei vrale Cormereva, Medicului Circumscriptiel turale Bata, Medicului Cireumscriptiel itzrale Carpa. Jude ful H low do a ra Medicului sef al judetului. Medicului Circumscriptiei ' turale Balsa. Medicului igenis, Hateg. Medicului. Circurnscriptiei turale Demsus. Medicului Circumscriptiei frurale Bránlsca. Medicului Circumscriptiei sanitara ;rurale Sarmisegetuza. Medicului Circumscriptiei parale Gurasada Medieului Cireumseriptiel rmale Vetel. Medicului Circumscriptiei rurale Buruene. Mediculul Circumscriptiei!:rurale Birtin, Medicului Circumscriptiei Irurale Beriu, Medicului Circumscriptiei rurale Vata de Jos. Jlideful Arad Medicului sef al judetului. Medicului Circumscriptiei -turale liàlnaggel Medicului Circurnscriptiel 'rurale Medicului Circumscriptiei rurale Medicului Circumscriptiei rurale Pettis, Mediculul Cireumseriptiei sanifarer turale Dezna. Medicului Cireumseriptief sanifare surale Varfurile. Medicului Circumscriptiei rurale Sepeus..7Udeul TITitiO Medicul Ili Lipova.' Meclicului Circurnscriptiei sanifare rurale Usus5u Inspector general sanitar Craiova u datta. Datj Medicului sef al judetului. Medicului Circumscriptiei sanftare rurale Botosesti Pala konrr OFIrT (rart,of' t II) NY Jude tal Corj Medicului sef al judetulul. Medicului Circurnscriptiei turale Targul Logresti..TuZefi1 Dclinbo v la Medicului Circumscriptiei s nit are rurale Husnieioara. Medicului Circumscriptiei ruraie Rudiaa. Medicului Circumscriptiei turaie Medicului Circurnscriptiei rarale Vareiorova. f a jtulut Medic;alai..7F,eudelull Aurgd7 1VIed eireurnseriptiei sarutara rurala Libota Mecliculd Ciretunstriptiei rural() Corbemi. Medicului Cireinnseriptiei rurale Cainen Medicului Cireumseriptiei turala Jibrea. Medical P1ij Curtet do Arge. duactia Teleonnan Medicului sef al udetului. Medicutui eircunascriptiei sent-taro rura e 84oeni, 4 n TiiTe 1916 Medicului Cireurnseriptiei rurale Rildoesti. Medicului. Circumseriptiei rurale Vartoape. Madicului Circumseripliei ruaaje Bäsesti. Medicului Circumscriptlei rural& Dobrotti. Medicului Cireuniseriptiei rurale StorobAneasa, Medlcului Circumscriptiel rurale Slobozia Mtaldra. MedicuTui Circumscriptiei rurale Medicului Circumseriptiei rurale Popesti. Medicului Circumseriptiei sanifare rurale Corbeoaia. Medicului Circumscriptiei rurale Caravaneti. Jude tul Olt edieului sef al judetultuf. Medicului Circurnscrigtiei rural-0 CADval, Mare. Medi cului Circumscriptiei sani tare rurale Dumitres,ti. Mediculai Circumscriptiel rurale Isaorul. Mediculd Circumscriptief rurale Negreni. Jrdete ThO1Yit Kedicului sef al judetului. inspector general sanitar Con tanta. Adept Brd;la Mediaalai sef al jucletnlui. Jnffet2d Cans Medicalul statfe/ Medicul Cirzanaseriptiei sani ruriia Medicului Circurascriptiei rurala Murgaaa Medicului Ciacurascript-lei s_anitare rurale Negcesti. Judeful Valc'ea Medicului sef al judelului. Medicdui Circurascriptiet saniclare rurale Medicului Circumseriptier rura/e Medicului Circunascriptiei saitare rurale Usuret- Medicdui Circurnscriptiei sanikare rurale Judetsg, Romanati Medicului sei aj judetulut Medicului Circumscriptiei rurale Baea.sa. Medicului Circumscriptiel rurrate Gav5nesti. Medicului Circumscriptiei rurale Mosunglav. Medicului Circumscriptiei ruraie Platra. Medicului Circumscriptiei rurale Traian. Medicului Circurnscriptiei rurale Vilastrita. Medicului Circumscriptiei ntrale Resea. de malaria Cons tanta- Medicurui Circumscriptiei sanitar rurale Baia. Medicului Circumscriptiei sanitar rurale Carol L Mediculdi Circu sariptiei ntralie Cruaaa. Medicului Circumscriptiei sanita e rurale Independeata. Medicului Circumscriptiei rerale Jude ful IalagnIta Mesljcubii sef al jacletului. Mediaului Circumscriptiej sanatare rurale Piva Petrei. Medicului Circurnsaariptiei sariltare ruraf-a Axinte/e. Medicului Circumscriptiei rurale Grivita. Medicului Ciacurnseriptiet sanifare rura1e Chioara. Mediculni Circurnscriptiel sanitar mule Briltianu. 12 B

47 CO Tillie 190 Ii_ONITORM OFICIAL (Fartea I B) tir '23 judqul Teeii Medic Ulu.i Cirettmseriptiei rural Chilia Veche. Medien4ui CircumscripVet Parade Slava Cerchezg. Modieului CircumEeriptioi eanitare *wale Agighid. MedicuJui Circumseriptiei wale Sarikioi. Medicului CircumsscriptAoi eanitare wale Pecineaga. Med:ic&ui Circumscriptiei rurale Luncavita. inspeetor general sajitar atiresti. Jildetla Ilfov Miedieului sd al judetului, D-lni Dr. I. Alexa. D-nei dr. Eugenia Alexa. Medicuini Circumscriptici Wale Tgriceni. Medicului Circumseriptici rurale 115dulesti. lued caliti Circumscriptia; eanitare Wale Movilita. Judepa Buzau Mediculai sef al judetului: Modicului Cireumscriptiet Wale GIiiO1.. Medicului Circumserjpei ruraile Glodeanu Medicului Circumscriptici *urale Odgile Brg*ii Medieului Circumscriptiel -Wale Meteleu. Medicului Circumseriptiei wale Hugureni. ' MedjcuJuj Circumscriptiei turale Medicului Circumscriptici Wale BrAdeanu. san i tare eani tare sanitafe sanitane eallitar0 sani tare Judopl Prahova Mediculni sef ai judetjului: Mediculuj igienist al 1)Wi anitasti Breaza. Medieului igienist al P1.4ii Pilenii de Munte. Medicului Circumseriptiei san Rare *wale Fulga. Medicului. Circumscriptiei i ramie angora. 3E3di3ti1ui Circurascripticireanitare liar* Lacul Turcului. r,tuactia pupa Mediedui Circumscriptiof turale 811am. MedieuM t.:ircumscriptiei turale Seurtu. Medieuaui Cireumseripthei wale Fräsinet. Medicului Circuraseiriptiei. tarale idulbu cat a, eanitail eanit eanitara sanitar0_ liedicukai vef al Laboratorului gnä Pitesti. Medieului eacundar al Laboratorului igieng Pitesti. Medicului sef ai Laboratoruluì de igiang Foesani. Medieului, vef a LaboratorAti igieng Hacgu. Medicului sof al Laborat,orului igieng Succava. Afedicuini fof al LaboratoruTui igieng Deva. Medieulu.i sq. al Lab-orators:4d igieng Roman. Medicnini rf al Lalicratorului igieng Piatra Neorat. de de de de Medjc'alui i?at al Laboratorultd de cigiena Oradea. Medicii care primest prima speciag resedintä nu vor mai primi si prima de resedintg. MINISTERUL MUNCU Nei; ministru secretor de Staf la De. partamentul Muncii, Decidem: Art. 1. modifieg decizia niqcrialg Nr. 519 din 12 Iunie 1916, sensul cii d-1 Paul Toodore,scu, directorul Oficiului Muncitorese de Mucatio i Culturg, poate sg aprobe, lu limita prevederilor bugetare, cheltuieli pang la suma de lei , in loe de , cum era trecut in decizia Nr. 519 din Art. 2. D-1 director _al Oficiulul Muncitoresc de Edueatie si Cultura este Ins.greinat cu aducerea la indepli.,. Lire a prezentei deeiziuni. Data la 20 Iulie Ministru, Lotar '114dAteann Nr Noi, ministru secretao de Stat la De. partamentul Muntii, Deeidem: Art. 1. Se Inlocueste '11-1 Zoltan. Pranyo, din cemitetul de direetie al Teatrulni Muncitoresc din Timisoara, instituit prin deeizia Nr. 599 din 1946 d-1 Gh. Beliger. Art. 2. D-1 dr. Ralf Petrie, pri. trarul Municipiiilui Timisoará, se nm zaeste membru In poraitetul de direci. D-1 'Corneliu Nemes, numeste administratorul Teatrulni Mum-, fciorasc din. Timisoara. Art. 4. pensonalului Ofieiului Muneitorese de Educatie 1 Cultur'l este insgreinat ci aducerea nire a prezentei deciziuni. Datg la 25 Tulle p, Ministru, Paul Peodereseu. Nr ' MINISTERUL ASISTENTEI ASIGURARILOR SOCIALE Prim decizia ministerialg Nr ti din 8 'Julie 1946, personalul farmaceutie mentionat mai jos, se numeste provizoriu, pa data imediat urmgtoare publi' egrii in Monitorul Oficial a prezentei deciziuni, la organizatiile medicale si cii salariul sp ecificat in dreptul fiecgruia, dupg cum urmeazg: Buzi Vioriea, farm. la dispensarul Nr. 4 (Casa Nr. 4), eu lei % Tupa 13, tip 28, proces-verbal Nr , pozitia 78S. Segal Sara, farm, la disp. Iasi (Casa eu lei , grupa A 13, tip,- 23, proces-verbal NP, pozitla Idem Nr din 8 Thlie 1946, personalul ehimist mentionat mai jos, numeste provizoriu, pe data imediat Urmiltoare publicgrii In Monitorul Ofi dal a prezentei decizimal, la organiza. iile medicale i eu salariul specificat in. dreptul fiecknia, dupg, C11111 nrzaeazg: Nedea Tema, chimistg, la clisp. Nr. r(casa 3), eu lei , grupa A 13. tip 28, proms-verbal Nr , portta 22. Curiae Dumitra, chimistii, la disp. Nr. 8 (Casa 3), en lei grape A 13, tip 28. proms-verbs:1 Nr, 2.426, 'pozitia 23. COMUNICATE I CIRCULARI MINISTERIALE MINISTERUL JUSTITTEI Diredia contenciesulai general al Statulul Tablou euprinztnd avocatil publici, care up+ meaza a fi pui tu retragero d'n ofieiu, mod definitiv, pentru limita do varst'a, in oursul anului 1947, intoemit In conformitaté on dispozitiunie art. 92 din logea genorali 'do ponsiuni. 1. Fguneseu Ion, avocat, consilier juri ridie en 6 gradatii, pe data de 18 Ia. nnarie Popovici V. Gheerglie, avoea-6 principal cu 3 gradatii, pe data do 0. Februarie Tilligrreeann Traian, avoeat, con. Silier en 4 gradaii, pe data de 4 Apri. lje Pipos Traian, avocat, consilier gradatii, pe data do 10 A4prilie 1947:: 5. Ifrim Dumitru, avocat principal: eu 2 gradatii, pe data de 16 Apriliet G. Demetresen Anghel, avocat, eort4 ijer eu 4 ra,datit,p,e data de 22 Apri4 01, Pi7.47 cig B

48 E Constant:A-4E Thiffiltru; avoca, consilier juridic cu 4 gradatii pe data 14e. 29 August Dunärearm Osvald, avocat, consiijer ctt 5 gradati, pe data de 18 Oc- ;tenivrio Ha Victor, avocat,, consiller gradatii, pe data de 29 Octenivrie Directinnea judiciarä Prin decretul-lege Nr din 1946, publicat in monitorul Oficial Nr. 165 din 19 Iu lie 1946, s'a acordat naturalizarea Const. P. Sficachis (Sficache), prin 6chinu'GarC, name Sinescu, domicil:tat In EtteurOi, str. Maria Br5.nescu Nr. 43, care a deptts astázi, 25 lulie 1946, legiuitul jurâmânt, dela care data incep -sa se produea efectele naturalizarii in condittuaile prevazute de legea privitoare la dohândirea i pierderea nationalitatii romane. Dosar Nr. 195/Nat./945. Prin decretul-lege Nr din publicat j Monitorul Oficial Nr. 165 din 19 Iu lie 1946, s'a acordat natu.- raljzarea d-lui Marcu M. Weiss, dorni,- ciliat Ifl Bucuresti, str, Vlad Judetul Nr. 45, care a depus astazi, 27 Iu lie 1946, jultimant, dela care data incep sa se produca efectele nataralizárii in conditiunile prevazute de legea privitoare clobandirea i pierderea nationalitatii roniâne. Dosar Nr. 299/Nat./945. Prin deeretullege Nr din 4946, publicat in Monitorul Oficial Nr. 134 din 13 turalizarea lunie 1946, s'a acordat na- d-lui Emanoil Mihai Linden, detniciliat in tuctiresti, str. Viin1 15, care Nr. a depus astazi, 26 lie 1946, juramânt, dela care data' incep sà producti efectele naturalizarii conditiunile in p;:evaztite d toare legea privi- la dobândirea i pierderea nationalitatii romans Dosar Nr. 821/Nat Prin decretal-lege Nr din 1946, publicat in Monitorul Oficial Nr. 165 din 19 Lille 1946, s'a acordat naturalizarea.,d-nei Ana Sidorova Proniri, dorniciliatâ In Bucuresti, str. Fainari Nr. 3, care a depus astazi, 26 Julie 1946, legiuitul jurarnânt, dela care data incep sa se produca efectele naturallzarli in eonditiunile prevazute de legea priviloare la dobândirea i pierderea nationalitaromâne. Dosar Nr iNat B STONTITORUL OFIOIAL (Partea I B) 1Tr. rdinisterul EDLICATIEI NATIONALE Direetiunea Livatatuantului Superior In conformitate cu dispozitiunile art. 63 si 64 din legea invätamântalui sir pericr, Minister:al E-ducatiei Natiortale publica ea vaganta vederea chemárit la catedra de MIA. OftalmologicA, dela Facultatea de Medieina din Tirai, soara. Nr MINISTERUL ARTELOR Directia personalului Comisilinea Monumentqor Istorice, din. Xinisteral Artelor, este vacant postul de conductor principal el. 1, grupa B 1, tip 1, solaria]. de lei lunar. vor Inainta la Directia personalului din Ministernl Artelor str. Stirbey VedA Nr. 39, Bucuresti, carerile insgtito de aetele prevamte In Codul functionarilor publici, phnrt la data do 10 Augrst 1946, si anume: extractol de nastere, certificatul de studii, ce,rtifieatul de nationalitate, situa` tia militara si caz.feral indiciar. MI NISTERUL INDUSTRIEI $1 EOMERTULUI Camera de Comert i Indo4rie Cluj In bagel-al pe exercitiul 1946/947 este vacant un post de agent administrativ stagiar, categoria C 1, tip 11, din Co-, dul functionarilor publici, eu un saianiu bugetar de lei lunar. Nr /946. MINIMUM; MINELOR PETROLutui Direetia personalului Tablou de candidatii reusiti la concursul tinut la data de 1 Julio 1946, pentru ocuparea posturilor vacante de contabili hi Admin.'stratia Centra15, a Ministerului Minder si Po- Atrolului. Licentjau Ionescu Mihail. Popescu lidria Dan, Nelicentiati Nicolau Constantin. Gheinu Ioan. Faller Victor Bagen. Tablou do candidatii reuoti la concursul tinut la data de 15 -rmie 1946, pentru ocuparea posturilor vacante de ingineri, vacante In Admini6tratia Catral'5," Misterului Mine 0. Petrol. Inginerï de oljne Pure& Atanasie. Covrig Vasile. 'Aron Z. Papa. Ingiveri electro-mecan Bglulescu SpiridOn. Balonsdri rn Ing ineri chinqt4 Cretulescu Canstantia, Itildeson. Constantim Popescu Sevasta. Costinesen. Gheorghe. Novodvorsky Ludmila. 30 %lie WA EINISTERUL COMUNICATIILOE. 41 LECRARILOR PUBLICE Directiunea Generala a DrUnliffilor Tablou de personalul bugotar al Medina Generale a Drumurilor, care urmeaz5, a II _ pus in retragere din oficiu, pentru limita do varst6, sau vechime de serviciu, in cured anului 194'7: 1. Glrorghint C. Ioan, ing. insp. general el. II, clela dr. Constanta, pe data de I Februaric Radoslav Iosif, ing. sef et. I, dola Serv. dr. Lugoi,,pe data de 1 Octonr vrie Vasiliu C-tin, sub! ug. pr. cu. 7 gr., dela Son% dr. Pitesti, pe data de 1 Oatomyrie Romascan Aveche, subing. pr. el. I, dela Serv. dr. Tirniseara, pe data do 1 Decemvrie Oprescu Ermil, conductor princ., dela &Irv. dr. Constanta, pe data de Octomvrie Chiriac Nicolae, sef de wetie fari pe gradatii, dela Insp. VII dr. Iai, klata de 1 Aprilie Mat Eusebiu, subsef de birou ea 3 gradlatii, dela Insp. :VII dir. Ia3i. Pe data do 1 Iulie ; 8. Elena Chiriac, dactilogr..sef cu. 1 gradate, dela Serv. dr. Iai, pe data, de 1 August talcum Gheorghe, oni de avvicitt dela Sarv. dr. Constanta, pe data de 1 Ianuarie Ilieseu loan, picher princ. dela Serv. dr. Constanta, pe data de 1 Oetoinvrie Coles Heise, pieher pr. cl. L dela Sry. dr. TArgoviste, pe data de I Ia.- marie 1947, 12. Dorotea loan, *her ordinar dela Serv. dr. Mures, pe data de ai Dccenwrie Dogain Anton, cautenier pal, dela Serv. dr. Molnar!, pe data de 1 Aprilie Giurgin Nkolae, canton' l dela Serv. dr. Constan, p dit Decenivrie iea Savu, eantnnier ael.de dellaseilv.tdr. 5. lva Oradea Mare, pe data de 1 Decenivrie Dracea P. Ioan. cantonier el. d2la Sorv. dr. pe data de 1 AP1IP;als9ct eantouier el. I.dela Serv. dr. Roman, pe dt a a d e Aprilie 1947.

49 . Buletinul 00 Tulle 1946 / 118.Purearu-Alexandru, canton:1er dela Serv. dr. P1oeti, pe data de 01 Deeemvrie Humeniue Gh., cantonier el. II, klela Serv: dr. Roman, pp data de 1 %- 011ie Pkfararin Dionisio, cantonier el. II, dela Serv. dr. Tg.-Mures, pa data de 3. Mai Brezeanu Catin, eantonier el. III, 'dela Serv. dr. Buzu,.pe data do August Mrzoi Ghiorglie, cantonier dela Serv. dr. Buz 5n, pe data do Petoravrie Rusu Gheorghe, eantonier el. III, 'dela Serv. dr. Foc.,gani, pa data de 1. Erecemvrie 1947.?A. Paznieu Dumitru, cantonier elasa ni, dela Serv. dr. Iai, pe data de 1. ittoeinvrie Ggirruth. Ion, cantonier el. IiT Vela Serv. dr. Oradea Mare, pe data do Mai MINISTERUL SANATATII RECTIFICARE In publicatia Nr dit 2 Raid 1946, ir serafa' In Monitoral Oficiai r. 154 din 6 Tulle 1916, partoa pagina 7091, coloana II-a, rindul 21 de sibs In os, se va Sanatoriul Leainn,f4' Pict. Dolj, in 1oc Leamna, dud. Dorobei". Eroare do manuecris.!" NT , Wile 24, MINISTERUL COOPERATIEI Institutul National al Cooperatiei Cooperatiei Roman(' N din Ionia 1946 Constitttirt de eocletäti cooperative Cooperativa,,Economia", oomuna redeia (DolD. Cooperativa Plugarul", cam na Pe4 iri*oru (Dolj). Oooperativa Unirea Lama, Per Non (DolD. Cooperativa Infrgtirea", eomuna risen. Nou (Dolj). Gooperativa,,Unirea Plugardoe', anuna POdari (Doij). Oftperativa,,Infrà'rtiroa tomuna Rkairii de Sims (Dow. Cooperativa,,Obstoa LuptItorilot% eemuna Rastn (Dolj). Cooperativa Avâ,ntul Simiou oomuna nowea (Dow. Cooperativa Fulgerul", comuna Ruklari CooPerativa,,Sadoveana", manna SAdova (Doti). MONITORUL OFICIAL (Partea I 13) Nr Cooperativa InfrAirea", coin. Valea Boulai (Dolj). Cooporativa Bucuria Plugarului", comuna Velesti (Dolj). Cooperativa Sfojaral", tom. Ze!Cola (Doij). Cooperativa Spool", comuna (Dorolioi). Cooperativa Ste arul", coin. BAcsti (Dorolioi). CooperatiVa,,Liveni-Sofian", comuna Graealia (Dorohoi). Cooporativa Luceartrul", com, Diin4-cheni (Dorolaoi). Cooperativa coriiuna Hinson (Dorohoi). Cooperativa Lumina", coin. Stiinm- Oracalia (Dorohoi). Copperativa Munea Plagarilor"; sat. regreni-stiulasi (Dorohoi). Cooperativa,,Unirea", cam. Stiubieni (Dorohoi) Cooperativa Infrgtirea"., com. Vor,- niceni (Dorohoi). Gooperativa Sgrästreana" comuna Siiristreni (Fgggras). Cooperativa Voileana", com. Voila (Pagäras). Cooperativa Arsura", com. Arsura (Fâlein). Cooporativa 1,7!ieata Noug,", comuna Calnicu (Gorj). Cooperativa,,Ajutotrul``', cona. 'xricu, sate Valeele (Gorj). Cooperativa Propgsirea", comuna adia (Gorj). Cooperativa.,Thairea", com. Stoina Cooperativa com. Turcenii Jos (00* Gàl- Cooperativa comuna Giuperoeni (Gorj). Cooperativa Avántur comana Corde0i-Bgcesti (Gorj), CooPerativa,,..Talesul", coin. Corneti (Gorj). Cooperativa,,Färc*-sti", corn, Pareesti (Got). Cooperativa Infrätirea", eomuna dinasti (Gorj). Cooperativa Valoa Grosorola, coratta Groseroa (Gorj). Cooperativa Virata", eomuna HodOreasea, satul Strâmba (Gori)._ Cooperativa Infrätirea", com. Ha-. rezani (Gorj). Cooperativa,,Doalu Vì.iioì, comma Negoo*ti (Gori). Cooporativa Provederea", corn. Ploporu (Gorj..). Cooperativa Isvorul", comuna Poi Clovali0ea (Gorj). Cooperativa,,Unirea NouA", sayboti (Gorj). CooporatiVa emu. Sark, lest& (Gorj). Cooperativa Stralef, comuna &Isla (Gori). Cooperatirva Plugarnr-, com. Anrei Vlaieu (Hunedoara) Cooperativa cirri Zilei", com. Barbura (Hunedoara). Cooperativa,Gränjcerul", corn. Dobra (Hunedoara). Cooporativa,,Valea Mratinestului", comma Märtinesti (Hunedoara). Cooporativa,,Romosana" coin, Romas (Hunedoara). Cooperativi,,Minern1", cool. Telitte (Hunedoara). Cooperativa,,Unirea", cominna Moldo.. veni (Ialomita). Cooporativa Galfatui", ckmana, Rassa Potcoava (Ialomita). Cooperativa Albina", com, Belesstl,' satul Nou (Iasi). Cooperativa Cinstea", corn. Pr5estt, satal Cristesti Cooporativa,,Tarannl", com. Buznea Cooperativa Uninea", corn. Carloaca Cooperativa Zorile`, corn, Ceplenita, satul Buhalnita (Iasi). Cooperativa Purnica", corn. Coarnele Caprii (1*), Gooperativa: Jijioara", comuna, tânele (Iasi). Cooperativa Viitorul", eom. Focuri: Cooperativa Stefan col Mare", corn. Poieni Gooperat. St Constantin comuna Tiganasi, satul Seträren:11 Cooperativa Unirea', corn. Trifesti Cooperativa,,Zaholoteni", com. 37Ctio-o(pIaCrlit)iva Ur:coil", com. Gooperativa Economia", Bueuresti4 ; Splaiul Indepondentel Nr. 7 (Ilfov). Cooperativa Vasilo", corn. fliceni (Ilfov). Cooperativa Wrat,tea't, com. cioe (Ilfov). Cooperartiva Unirea", com. Dr5goest,11 (Ilfov). Cooporativa Plugarii", Comuna Ganeasa (Illov). Cooperativa Unirea", corn. Oitenita; Cerativa Poenari (11fOor); oomunaii Poenari ov). Cooperativa,,Tepes-Von,", comun* Snagov (Tlfov), Cooperativa,,Comoara", comuna M5,d'au (Ilfov). Cooperativa.Sf. Ioan", com. Tanarik (1110v). Cooperativa,.Plugarul", coin. Vale* Iti*e (lifov). Cooperativa Unirea", corn. Aii.4 (Meliedinti), 45 B

50 8126 MONITORTIL OFiCIAL -(Parteti I B) NT.0 oopera tiva Bala de J6S", &in. Bala tt(6' Jos (Mehed intd). Cooperativa,,Albina", emu, Baicesti- Oooperativa Gloria", com. Odmiru. tvantaru (Mehodinti). Wurora (Mahe Cooperativa Salvaroa", coma. Gogasia [(Mehedinti). Cooperativa,,Albina", corn. Poroina %are (Mehodinti), Cooperativa,,Neajlovul" corn. Cre- 4feclia, Micia (Vasca). Cooperativa Gupeanca", corn. Corbit: satul Cupele (Vlasca). Cooperativa,,Sf. Gheorghe", comuna Wrasinul, satul Sf. Gheorgho (Vlasca). Cooperativa Unirea", comuna Naipti [(Ylasca). Cooperativa,,Aurel Vlaicu", comma riotrosani (Vlasca).. Cooperativa Nasterea Dpmnului' Comuna Remus (Vlasca). Cooperativa,,Dambovnieur ` comuna $elarn (Vlasca), Cooperativa Taranta". corn. elaru. Masca). Disolvilri d societati cooperative. Cooperativa Funieularal". corn. GO, deni (Mused), Buletinul Cooperatiei Romano Nr. 27 din 6 Ittlie 1946 Constituiri de soeietilli cooperative Cooperativa Munca Taranease4111 porn. Stirbei-Vocla (Vlasca). Cooperativa,,Sf. Nicolae", comma rralpa-bascoveni (Vlasea). Cooperativa Redresarea Economieil"4- corn. Taragsesti (Vlasca). Cooperativa,,Albina", corn. Poroinita Pohedirrti). Cooperativa Unirea,", cora, Prisa- Ceana (Mehearti.). - Cooperativa,Unirea"; coin, Rosiuta (Mehedinti). Cooperativa,,Infratirea", corn, 811 itnian (Mehedinti). Cooperativa Gloria", com. veheclinti). Cooperativa Unirea", comuna Valea Eiknilor (Mehedinti). Cooperativa,Sateanu" corn. An.f.. noae.a., eatul BrWerd (Museel). Oooperativa Regele Mimi coni. tetateni (Museel). Cooperativa Muncitorul" comuna Domnesti (Museel), Cooperativa Infratirea", corn. Dar* /OM (Muscel)., Cooperativa Plugarul", com. Apatina (Mure), Caoperativa Isvorul", comuna (Nasatrol). Cooperativa,,Unirea". com. FOntanele 1[Nasilud). Cooperativa Plugarul", com. Lusea (Nasaud). Cooperativa Plugarul!,`, corn. Niintgea de Jos (Nasaud), Cooperativa 4u1"1" corn. *jet/ (N5,- saud). Cooperativa,,Infratirea", comuna Tarpiu (Nacitud). Co operativa Furnica'' ìen (Neamt). corn. Bros. Cooperativa Plugarilor",, corn. Pilt3, traveni-davideni (Neamt)..Cooperativa Sf. Haralamble", corn. Petricani (Neamt). Cooperativa,,.Albina", com, Barasti Ve Veda (Olt). Cooperativa Progresul'f- corn. Barca-. 11l,74.Coop(Oe'rita)' tiva Oungrea", corn. Ciom gesti (Olt). Cooperativa Infratirea", com. Co. '131.aiti (Olt). Cooperativá irkjutoru1 "1, corni. Cons, tantinesti (Olt). - Cooperativa Unirea Satenilor din Icoana", corn. Flora (Olt), Cooperativa Dreptatea Taranului"li corn. Stabii Magura (Olt). Cooperativa Ursoaia", com. Ursoaia Olt). Cooperativa,,Unirea", tom CodrgstI6. Volt, satul Grhici (Prabova). Cooperativa Unirea" com. Floresti (Prahova). Cooperativa Panduru'f, corn. SlAnta Prajani (Prahova). Cooperativa Ogorul", com, Fitionest; (Putna). Cooperativa 1,Desrobarea", Focsani (Putna). Cooperative: 1,Isvoru,", corn. Mâns tioara (Patna) VooPerativa com. Mircesti Patna). Oooperativa Movila", com. Movilita :(Putna). Cooperativa,Semul", Sascut (Putna), CooPerativa Satu Nou", cam,. Satu Non (Putna), Cooperativa Putnei", comuna Tulnici (Putna). Cooperativa asalina Vraneei", corn. yalea Sarel (PTana). Adevárul", com. Costisa Cooperativa (Radautd). Cooperativa tantii Vechi (R Cooperativa (Radauti), Cooperativa Rogo eati (Rad Cooperativa Simion Sacevita (Radgut. Cooperativa Deduleiti (R.-S*drat), Ajutorul", comuna Fra. adauti).,,unirea", corn. Hurlueni Tudor Flondor", com. Movila", cora. Dedulestj", cora. Meta 174 $0 Iulle 1916 Cooperativa Unirea", comuna Ball& Alba (R.-,Sarat). Cooperativa com. Ciorasti (R.-Sarat). Cooperativa Munca, Noastra'', Co914 Corbu (R-Sarat). Cooperativa Rescarul", corn. Droga (RaSarat). Cooperativa 1,Vointa Poporale`i co. tuuna Gologanu (11.-Sgrat). Cooperativa agolia,", cam Gulianca (R.-Sr/rat), Cooperativa com. Jidenj, satul Oratia (R.-Sarat). Cooperativa,,Märgaritesti", comuna Märgaritesti (R.-Sarat). Cooperativa Sf. Gheorghe", comma/ Pbiditi (R.-Sant). Cooperativa Albina", com. Putreda (R.-Sarat). Cooperativa,,Plugarul", com. Regele Ferdinand (R.-Särat). Cooperativa aunirea", com. Helesteni (Roman). Cooperativa Aftenirea Traiului", co. nauna Incusesti (Roman). Cooperativa Godinelul", corn. Aralrastd. de Sus (Romanati). Cooperativa,,Carlogani", corn. Carlo gani (Romanati) Cooperativa Albino», com, &karat' (Romanati). Cooperativa aprogresul", com. Oda de Sus (Romanati). Cooperativa Beica", corn. Slatioarat satul Salcia (Romanati). Cooperativa Desteptarea Taranultd"a com. Viisoara (Romanati). Cooperativa aviisoara", cora. rara-mo neni (Romanati). Cooperativa Victoria", com, Alunis (Salaj), rativa Stem. Salalului", coin. Andrid (Sala). Cooperativa Albina" (SaCollp.erativa (StioaOp).erativa Oristoltel (SOlaj). corn. B enesat aunirea", corn. Robota Agrominerul", comuna Cooperativa Sarguinta", com. Su. pnrul de Sus (Said). Cooperativa Codru", corn. Artiud (Satu-Mare). Cooperativa,,Brutarul", corn. Saba Mare (Satu-Mare). Cooperativa Unirea", com. Bungard (Sibiu). Cooperativa,Unirea" :ibibiu).. Colu) oper cora. Mandra ativa Noiana ", comuna No-al Cooperativa Coman Baca", comuna Poplaca (Shiu). Cooperativa Furniea", comuna Rod. (Sibiu). 46 B

51 30 Iu lie 194ti 'CGoperativa,,InfrAtirea", com, Cariciu (Soraes). Goepérativa Chiuza (Somes Gooperativa corn. Dej (Som Cooperativa (Sornes). Cooperativa goaja (Somes). Cooperativa Blenehii (Sorn e Cooperativa (Sinn* Dunibrava`. ),,Progrosur comuna Unirea", cora. Ileanda,,Mägojana", comuna MA-,Unirea", comuna Zorile", (federa14).. comuna Maria ANUNTURI JUDICIARE MINISTERIM JUSTIVEI Directiunea judiciari leinistend publieä aceasta. conform art. 8 din legea asupra numelni lkir. 646 din 14 August '1945, spre qiinta acelora care ar voi sä beä inttimpinare acrid la Minister-al de Justitie, in termenui prevätut no art. 10 din suscoata lege. - D-1 Leon Beinglas, n. la 23 Noem- Vrie 1905 in BrAila, domiciltat In cure ti, str. Academiei Nr. 35, et. 5, ap. 35, a fkut cerere acestui minister s'ä schimbe numele säu patronimie de Beinglas, in acela de Lázärescu, spre a se nomi Leon LAzärescu. Dosar Nr. 5/1.525/ D-1 Eftim S. Canareica, n. la 10 Ianuarie 1915 in corn. C. A. Rosetti, jud. Itulcea, domiciliat in Constanta, strada 011eniet Nr. 23, a fkut cerere acestui minister sa schimbe numele säu patronimic de Canereica In acela de Bärlmeanu, spre a se numi Eftim S. Bârlgdeanu. Dosar Nr. 5/1.774/ D-1 Ahraham-Leib Kahane, näseut la 25 Ianuarie 1907 in Dolina (Polonia), dorniciliat ln Bucuresti, calea Mosilor Nr. 98, a fkut cerere acestui minister sä schimbe numele sau patronimic de Kahane in acela de Albach, spre a se rrumi Abraham-Leib Albach. Dosar Nr / D-1 Niculae I. Câne, nascut la 17 'August 1890 in corn. VArAsti-Obedeni, jud. flfov, domiciliat in Bucuresti, calea Rahovei Nr. 318, a facut cerere acestui minister sä schimbe numele sau patronimic de Câne in acela de Iliescu, spre a se numi Niculae I. Iliesco. Dosar Nr. 5/1.715/946. RECTIFICARE In Monitorul Oficial, partea I-a, Nr 149 din 1 lube 1946, la pagina 6869, co' loana 2-a, in cuprinsul deciziei Nr din 1946 Dos din 110, Si tionitoritl OFICIAL (Part-ea I B) rândul 3 de sus in jos se va citi näseat la 8 Martie 1911, in loc de raiscut la 7 Septemvrie 1936". Eroare de manuscris. prin decizia Nr din 23 Mai 1946, s'a schimbat d-lui Adam Windrich, ngscut la 7 Lillie 1699, in corn. Giarmata, jod. Timia-Torontal, domiciliat in Timisoara, str. Neptun Nr, 9, numele säu patronimic de Windrich in acela de Cincu, spre a se numi Adam Cincu. Prezenta se publica' in extras, conform art. 12 din iegea Nr 646 din 14 August Dosar Nr. 5/551/ Prin diecizia Nr din 26 Martie 1946, s'a schimbat d-lui Gheorghe E. Corcod.el, ngscut la 14 Februarie 1908, in corn Lnpsa, jud. Mehedinti, domici- Rat in Bucuresti, str. Andrei Mureanu Nr. 28. numele säu patronimic de Corcodel. in acela de Severineanu, spre a se numi Gheorghe E. Severineanu. Prezenta se publicä in extras, conform art. 12 din legea Nr. 646 din 14 August Dosar Nr. 5/168/946. prin decizia Nr din 18 Iunie 1946, s'a schimbat d-lui Rudolf Honäscut la 8 Februarie 1902 in Széged-Ungaria, domiciliat n Bllcuresti, calea Floreasca', numele sliu pa- *mimic de Holik, in atela de Ionescu, spre a se trumi Rudolf Ionescu. Prezenta se public5 in extras, conform art. 12 din legea Nr. 646 din 14 August Dosar Nr. 5/1.185/ Prin det:izia Nr din 4 Iuni'; 1946, s'a schimbat d-lui Gustav Gait, nilscut la 25 Martie 1901 in com. Pa-- cani, jud. Baia, dorniciliat in Bucure ti, str. C. Nr. 37, cartierul C. F. R., numele silu patronimic de Gait, in acela de Ghitescu, spre a se numi Gustav Ghi- tescu- Prezenta se publica in extras, conform art. 12 din legea Nr. 646 din 14 August Dosar Nr. 5/677/ Prin decizia Nr din 22 Iunie 1946, s'a schimbat d-lui Jaque-Isak (prin boteg. Petre) Goldemberg, nascut la 8 Martie 1899 in Constanta, domiciiat in Bucuresti, str. Paleologlu Nr. 22, numele sau patronimic de Goldemberg in actela de Ratiu, spre a se numi Jaque-Isak (prin botez Petru) Ratiu. Prezenta se publicä in extras, conform art. 12 din legea Nr. 646 din 14 August Dosar Nr. 5/ Prrn decizia Nr din 26 Ills lie 1946, s'a schimbat d-lui Leonte R. Zilberman, näscut la 8 Septemvrie 1902, in Bucuresti, domciliat jn Bucuresti, str. Parfumului Nr. 23, numele säu patronimic de Zilberman in acela de Stoicaru, spre a se numi Leonte Stoicaru. Prezenta se publicd in extras, conform art. 12 din legea Nr. 646 din 14 August Dosar Nr. 5/1.766/946. Prin decizia Nr din 26 Iulie 1946, s'a schimbat d-lui Hercules Sfartz, nascut la 4 Noemvrie 1914 in Huai, jud. Mein, domiciliat in Bucuresti, b-dul Carol Nr. 72, numele sail patronimic de Sfartz in accia de Serban spre a se numi Hercules $erban. Prezenta se. publieä in extras, conform art. 12 din legea Nr. 646 din 14 Augost Dosar Nr. 5/1.737/ Prin decizia Nr din 26 Julie 1946, s'a schimbat d-lui Moise-Aurel Segall, näscut la 22 Aprilie 1900 in Braila, domiciliat in Buctiresti, strada Sfintii Apostoli Nr. 59, nurnele sâu patronimic de Segall In acela de Cernat, spre a se nurni Moise-Aurel Cernat. Prezenta se publieä in extras, conform art. 12 din legea Nr. 646 din 14 August Dosar Nr. 5/1.772/946. RECTIFICARE In Monitorul Oficial partea I Nr. 155 din 8 Julie 1946, la pagina 7124, coloam: I, in corpul deciziei Nr din 1946, dos. Nr. 5/503 din 1946, rândul 7 de sus in Jos, se va citi: Emil Muresean, in loc de Emil Muresan". E- rmre de manuscris. Pareetul Tribunalului Arad D-ra Agafia Ciumac, refuglata din Basarabia, dorniciiial.sa" In comuna lneu, jud. Arad, prin cererea inregistratri, la acest pareliet solielt5 reonsiiuirea ur.- rni',,torului act, sub Nr din 1946, 1. Extrasul de nastere. Susnumita s'a nriscut in ziva de 6 Februarie 1919 in orasial Chilia-Nou51 strada Bueureei Nr. 30, Basarabia, din pàrinii Macario Ciumae i Ana Chr mac, dorniciliati Iii orasul Chilia Nou Nr. 30, Besarabia. prirnul procuror al Parchetului Tribunalului Arad. In conformitate cu dispozitiunile art, 3 din deeretul lege Nr din 13 D61 ceinvrie 1940, publicat in Monitorul Ofi. eial din 14 Deeemyrie 1940, privitor 1. reeonstituirea actelor de stare civili 4 47 B

52 o VIONTTORTM OFICTATJ MOM f 10 'Mlle 1916 tersoandlor tefugiato díñ 13a7SaFal5ia., Si Terlid Bucovinci, invitinn,pe orice: per7. zoarit sau autoritate care...de-tine un alte inserisuri privitoar; la actefe 11r1fleaZ a fi reeonstituite, sit lo de Pun i. sub luare de dovadá la Grefa trilounaltilui Arad. Tetodatil jflvjtfli oriçe persoanit caro cuneaste pe potitionará srt se prezint'e ietnta-rziat la Parehetul tribunalului pcmtru a ariita in scris actelo oseda, cu privire la stare& civilit a DCtltionarei. Arad, 13 Tunic 'Prim.proeuror, Dr. Mareu Huttu Colnisianea pelitza constatarea conditiunnor ile naturalizare i reeunomtere D-1 Galitchi Rae, domieiliab î Buturesti str. Grivitei Nr. 126, a fáeut cepore acestui minister, pentru a i so a-, 'Orb, eatatenia rontang. Prin cerere petitionarul aratá cí. este supus ills, de profesiune conaereiant,, násut in Chisiurm in 1908, de religiurie Inezale%i. Conform art. 19 din legea privitoare la dobandirea j pierderea nationalitätti Tomâne, se publica accasta apre stiinta aeelora çare ar voi s fará intampinare, Potrivit flispoziljunilor art. 20 din zisa lege. Dos. Nr /nat./939. D-1 Epaminonda Tánase Piapirts domiciliat in Ploiesti, strada Arcului Nr. 2, a fault cerere acestui minister, pentru a i se acorda eetàlenia roman./ Prin eerere petitionarul aratá c. este supus gree, student, naseut in Ploiesti la data de 15 Decemvrie Conform art. 19 din legea privitoare la dobhndirea si pierderea nationalitátii rentane, se publicá aecasta spre neelora care ar voi sii facá intâmpinare, Totrivit dispozitiunilor art. 20 din zisa lege. Dos, Nr. 250/nat D-1 Grigorian Aron zis Boiangian Aram, domiciliat in Bueuresti, calea Colentina Nr 28, a fácut corere necatui minister, pentru a i se adorda cctittenia vela nit Prin cerere petitionarul aratg cg, este supus persan, de profesiune eismar, nás. cut in Bueuresti la, data de 10 Septem- Nrie 1899 do religiune ortodoxii. Conform art. 19 'din legea privitoare la dobandirea,si pierderea nationalitgtii woulaine, se publicil aceasta spre tiinta Ttcolora care ar voi sá fará intampinare, Totrivit dispozitiunilor art. 20 din zlea Dos. NI% 2.136/na.t./939.. ORDONSNTE DE CONTIDUCTE Carte& Martialä a CoTpulai U Teritoriai,, Noi, cal. magistrat Oristian Moldö-' Vearru, presedintele Curtii Martiale a Co. mandamentului VII Teritorial, sec, tia 11,,Avand in vedere ordinal de trimi. 'tern direct in judecatá, privitor pe Petre Baroliu, eu Ultimul `domiciliu cunoscut in comuna Bistreti, jud. pentrgi fautul de criing de tálhário., prevárui pedepsit de art. 509:1531 din codal penal, legea Nr. 509 din'1943; Crimade fart calificat,jprevgzut6 ijq'pedepsitg..de art. 524, 525 din cocha penal, combinat _legea Nr. 509:Ain 1943 si_crima de prevaritg i pedepsitl'ae art, p2953t d.:41 codul Penal 1egea Nr in1943 'Wdelictul deviol,'prevázut Piedepsit deart, 419 din codui justitiei Militare; Avand:in vedere cit numitul nu s'a prezentatja ehemarea co s'a fkat pentru a i se indeplini formalitgtile la art, 254 din codul justitlei milltare nici la termenul do judecatg, nu s'a prezen. 'tat, Ordontuni: Inculpatni Petro Baroliu, Cti ultimul domiciliu cunosout in connina Bistreti, lad. Dolj, sg, se prezinte Inzjua de 15 Iunie 1946, ora 8, pentrn I se indeplini formalitgtile la art. 254 din codul justiiei avand termeiful do dudecatg, in ziva de 20 Iunio 1946, ora 8; in caz contrariu se va bid,eca.in lipeg conform art. 364, 365 si 366 din codul 1u.s, titiei militare. Prezenta ordonantg de contumaeio sø va a4a la ultjninl domicilin al susnurnitalui, la usa Curtii Mairtiale, fi treeutá tn ordinul de zi al Gomandamentului VII Teritorial; de asemenea va fi publicatá In Monitorul Ofieial. Datá la 20 Mai Prcrdinto, Coi. inct.g. eristian Moldoveans Dos. Nr. 646/946, Nof, col. magistrat Oristian Moldoveanu, presedintelo Gurtii Martiaie a Comandamentului VII Teritorini tia Aviliid in yedere ordinul de-tritnitore direct in judecatá privitor pe Hofer Nicolae, cu ultimul domicilia cunoscut in Campulung, str. AM-4U Nr. 41, pentru faptul da ofensá regalistil, prevázut i pedepsit de art. 12, lit, a, din decretul-lege NIT,. 236 din 1941; 7..A.vand in vedere cii. numitul nu s'a prezentat la Chemarea ce s'a fgeut pen, tru a i se indeplini formalitgtile la art; 254 din; codul justitiei militare la terenul de, itclecat4.411 s'a proze11-4 tat Liiji demiciliu cunosent la Camp-slung, str. rgrgsti Nr. 41, sg., se.prezinte i ziva de 16 Iunie 1946, ora 8, penttru a i s fat deplini formalitgtile la art. 254 din co. dul justitiei militare, avgnd, termenul de judecatá in ziva de 21 Tunic 1946, ora g; in cam contrariu se judeca In lipsä, conform art. 364, din 0, J. M. "Prezenta ordonantá 'de contumacie se ya afisa la ultimul,domiciliu al susnu, mitului, la usa Curtil Martiale, va tr4cutá In ordinul de zi al Comanda-, mentului 'YU Teritorial; de asemenea fi publicatá lu Monitorul Oficial. Data la 22 Mai 1946, presediate, Gel, mag. Cristian Moldoveand Dos, Nr /946. g Nei, col. magistrat Oristian Moi rdoveanu, presedintele Curtii Martiale a Pomandamentuln VII 'Paritorial, see. tia: II, kvand îi vedere ordinul de trimitere direct in judecatá, privitor pa Gagia Dumitru, eu ultimul domiciliu cunoscut in comuna Cetate, sud, Pelj, pentrq faptul de crima de talhárie, uzurparo cis ultraj, Prevázutá i pedepsit4 do art. 529, 531 din codul penal; arti 415 din codul penal; art. 253 din codal penal, toate combinate cu art,. 482 din codul justitiei militare i art. 121 din codul penal; Asaind in -vedere cit numiful nu 'ea prezentat la chemarea co s'a fácuot pena tru a i se indeplini, formaliatile la art. 254 din codul justitiei militare si niei la iermenul do judecata nu s'a prezem tat, Ordonám: Inculpatul Gagiu Dumitra, Mul domiciliu cunosent in cop.. Ceiate, jud, DolL sg se prezinte in ziva de 16 X,unie 1946, ora 8, pentru a i se 1nde4 puni formaliatile la art. 2,54 din codn1 utjtjei militare, a:rand termenul do JuClecatg, in ziva de 21 la/lie 1946, ora 8; in caz eontrariu se va judeca in lipsá, conform art. 864, 365 i 366 din codul juatitiei militare. Prezenta ordonanta de contumacie se va afisa la ultimul doinielliu al susnu., naitului, la usa Curtli Martiale, va fi trecutg in ordinul do zi al Comanda4 inentului VII Teritorial; de asemonea ve fi publicatg in Monitorul Oficial. Datg la 20 Mai 1946, Prerdinta, Col. Inag. Cristian Moldoveanil Dos. NI.. 627/946.

53 19411 tionntrul vea I B.) gisir magistrat Cristian Mi-51-deyeamu, prardiutele Curtii Marta le a Comandamentului yi.i, Teritorial, see. pa II, Av And in vedcre ordinal de trimitera direct in judeeattl pritit or pe Constanta CApIting, cu. u)timul canoseut n comima Cacot, jud. Mepeutru faptul de fart, prev-azart pedepsit do art. 524, 525 din codul penal, combinat cu. legea Nr. 509 din 1943; AvAnd in vecfere ca numita nu ea prezentat la chemarea co s'a Wit pentru a i se indeplini formaliatile la art. 254 din codul imtttioj militare i nicl la termenul de jutlecatä nu s'a prezentat, OrdonAm; Inculpata ConE;tanta CApAllnA, Cu ultimul domiciliu cunaseut in coin. Cacot, lad. Mehedinti, 65, se prezinte In ziva do 19 Ionia 1946, ora 8, pentra a i se indephial formalitätile la art. 254 din coati-1 ugtiiai militare, arand termonul de judecata In ziva de 24 Iunie 1916 ora 2; in caz contrariu se va judeca in lipsá, conform art. 364, 365 si 366 din codul justitiei militare. Prezenta.ordonaniä de contumacie se 7Va an:3a la ultimul ai susnui Mitei, la usa Curtil Martiale va fi tre. cata in ordiitul de zi al Comandamentului VII Teritorial; de asemenea Ira fi publicat'ä in Monitoral Data la 20 Mai P.repainte, G. *VV..ertStian, MONorcanit Dees. Nr /946. Nol, cot Magistrat Oristian Moiiloveartu, presedintele Curtii Martiale a. 40enlaudamentalui VII Teritorial, seetia IL AvAnd Itt vodere ordinal de trimitere direct in judecata, privitor po Aural V1du i Enache Maria, ambli eu I Velno&ellt in eomuna Butoesti, sad. Mehedinp, pentru fap-- 01: primal aniam a. de furt, preväzutä odepsia de art. 525 din coclul penal, combinat cal legea Nr. 509 din 1943, iar doilea pentru delietul de tainuire de Vanuri, prevazut,sipedepoit de art, 283 lin codul penal si art. 524, 525 din co- Oil penal, combinat cu legea Nr. 509 Ois 1943; rairtald In tedere c numitdi nu eau Iprezentat la chemarea ce s'a facut pentru a li Ee indepljnj formalitdtile la art. P521 din codul justipei militare i nici tormenni de iudeeata yui s'au nrezeutat, -Cgrclonliar:' Ineal,palli Aural VidnI i naclie Alarm, anal4 Aemacilla au- =ova ta camana ikatiosgi, dint, sa se preente in zmua de 2.0 hale 1946 oaa kentru a _Li se indepini formaliattie la art. n4 ain.c0,30 Iuotjtej militare.adad termeraul de,i',1.1d2eata la ziva de 25 Iunie 1916, ora 8; in caz contraria se ver julka In lipsg, conform art, sl 3566 din codal justapai Prozonta,ordonantä -de eentumacie aso va afisa la altimal domkiliu al susnumitau, la usa Carp Martial; va fi trecatà in ordinal de zi al Comandamen talui VII TerItorial; de asemenea va fi Pal-diced Iii Monireral Dati 1a 23 Mai Piesediuts, Coz. may. Cristian Moldoveant Dos. Nr. 1:617/946. Noi, col. -magistrat Cristian Mala doveanu, presedintele Ourtii Martiale Comandamentul VII Teritorial, ta Avand in vedero ordinal de trimitere direet in judeeatä, privitor pe Die Lepadusi. eu ultimul domiciliu In Craiova, fundatura Oagei Nr, 46, pentra furt, prevlizut Fi pedepsit de art. 52,4, 525 din codul penal si comwnat cu legea Nr. 509 din 1943; Arand in vedere eä. numitul nu s'a puezentat la chemarea ce s'a facia pen,' tru a i e indeplini formalitdtile la art. 254 din codul justitiel rnlitare i nfci la termenul de judecatil nu s'a prczeatat, OrclonAm: Inculpatul lilie Lephdusi,,cu ultimai domicilia cuaescut in Craityva, funcl4- tura Oagei.Nr. 46, sa se prezinte In ziaa de 20 Imile 1946, -ora 8, pentru a i se face formaliatile la -art. 254 din cad. justitiei miiiare, avind termenul de Itt-k decata in zitia -de 25 Iunie 1946, ora 2; in caz -contrariu so va judeea conform art din codul lastitjei milltare. Prezenta or&ananfa de contumacie se va afisa la ultimul domicilia al susnumitalui, la usa Curtil Martiale, va fi trecutä in -ordinal de zi,al Camanda, mentului VII Teritoriall -de asemenea va fi publieatä In Monitorui DatA la 23 Mai Prepdints, Co& mug. -Cristian moidozemzu Dos. Nr Noi, col. magistrat Fetre BAcanu, Pron-presedintele Curtii Martial a Co. mandamentului VII Teritorial, sectia Avand In vedere ordinal de trimitere direct la adecatg, privit.or ae Buda kan, eu ultirnul clomtellin cunout ii Raman, ex% Hurnagului 14, pentra fap,, turf de criind de talhärie conilsh neaptea, prevezatksi podepsitil de art. 529, 531 ain codul penal, combinat eu legea Nr. 509 din crima de port ilegal do armä, prevàzu.f. i pedepsita 'do art. din ord. Nr. 19 din 1945 al Comanda, mentului VII Teritorial; AvAnd in vedere ca numitul u s'á prezentat la ehemarea ce s'a filcut pens tm u. a i se Indeplini formalitatile la art.- 54 din codul justitiei militare i nid la termenul de judecata, nu s'a prezen. tat. Ordoná'in: Ineulpatul Duda Ion, ea ultimal do, miciliu eunoscut In Roman, str. Hurl nagului Nr. 14, sa se prezinte in ziva dd 21 Tunic 1946 ora 7, pentra a i se In:, deplini firma1itati1a la art. 254 din co. dal justitiei militare, avand tennen de judecatii in ziva de 26 Dania 1946, era 7; in caz contraria se va judeca in ounform art. 364, 365 i 366 din! C. J. M. Prezenta ordonantil de contumacie se )ta afisa la ultimul domiciliu al susnus mitului, la asa Curij Martiale, va fi trecuta in ordinal de zi al Comandaq mentului VII Teritorial; de asemenea va fi publicata in Monitorul Oficial. DatA la 4 Dania Przca-Dresedinte, Coi. mag. Pere Bilcanu Dos. Nr Noi, col. magistrat Cristian doveanu, presedintele Cuip Martiale Comandamentaiui VII Teritor:al, sees Pa IL AvAnd in Tedere ordinui de trimiter% direct in judeeatä, privitor pe soldata Bueätaru Oh. zis Constanti,n ctg. 1943;! itin Reg. 4 C. F., vansat la dreul Terj torial Botosani, cu ultimul domici1ia cunoscut In Fillticeni, fundiltura Bucias naeni Nr. 18, do profesiune fierax, pen-g tru faptul de crima de omor, prevazu% pedepsitä de art. 463 din codul jusk tildei militare si art. 482 idn codui jus-4 jiei militare; exima de fiat, prezuta podepsita de art. 524, 52.5, pct.-1, li.. tera a 0 d Pet. 2, lit. b, pct. 3, lit. a 01 1), pct. 4, lit. c, combinat cu art. 1, Pef. 12,si legea Nr. 509 din delica tul de uz de fals, prevazat j pe,;epsit de art. 412, conabinat cal art. 409 C, J. M.; AvAnd in vedere ca nanital nu s'a prezentat la chemarea ce facut pen,. se inclqalini formalit4ile la art: tra a 2,L4 din codul institiej militare i aki la termenul de judecata an? s prezen.! tax. 49 B

54 8130 MONITORUL OPICIAL (Par 16,41 I B) Mi. 174 to Tulle 1940 Ordonam: IncuIpatu soldat Bugtarn. Gh. Zi6 Constantin, sä se prezinte In ziva,.22 Iunie 1946, ora 8, pontru a i se indeplui formalitatile la art. 254 din codui justitiei militare, având termenul e judecata in ziva de 27 h&c) 1946, bra 8; in caz eontrariu se va judeca in lipsa, conform art. 364, 365 si 366 din C. J. M.. Prezenta ordonantg de confurnacie se va afisa la ultimul dorniciliu al susnu- Mitului, la 115a Curtii Martiale, va trecuta in ordinal de zi al Comandamentului VII Teritorial; do asemenea va fi publicata in Monitor& Oficia.l. Data la 5 Iunie Preledinte, Col. map, Cristian Moldoveanu Dos.Nr Noi, colonel magistrat Petre Bg- Cann., prim-presedintele Curtii Martiale Comandamentului VII Teritorial, Având in vedere ordinul de trimitere direct in judecatg, privitor pe Toto 1-oan, din Tg. Jim str. Obreja II, Nr. 20, pentru faptul de furt calificat, Prevazut PedePsit de art. 525, 526 din codul penal i legea Nr. 509 din 1943; Având In vedere eg numitul nu s'a Prezentat la chemarea ee s'a fileut, pentru a i se indeplini formalitatile la art, 254 din C. j. flip i niel 1a termenul _de judecata s'a prezentat, 'Ordongin: Ca, inculpatn1 Toto boar", eu ultimul domicilin cunescut in Tg. Jiu, str. %reja. II, NI% 20, sa se prezinte In ziva de 23 Tunic 1946, ora 8, pentru a i se Indpelini formalitatile la art. 254 din m., atvand termenul de judecata in zirta de 28 Iunie 1946, ora 8, in caz con- 4rariu se va judeca In lipsii conform 'art, 364, 365 si 366 din codul:justitici 4nilitare. Prezenta ordonanta de contumacie, se *a afisa la ultimul domiciliu, la usa Uurtij Martiale, va fi trecutg in ordinul de zi al Comandamentului VII Teritorial ; de asemenea va fi publicatit-in Moinitorul Data la 1 Italic/ Pr:ni-prqedinte, Col. may. Petro Meow Dos, Nr, 5.555/945. Noi, col. magistrat Cristian Moldoveanu, presedintele Curtii Martiale a Oomandamentalui VII Teritorial, Având In vedere ordinal de trimitere hired In judecatg, privitor pe M. V. Meta, Dragu Gavrila, Ioan D. St. Bel-, 0.ea, Gheorghe Draguti Marin, D. Cojoearn si Stirbu Oli. Andrei, tati din comuna Segriscara, jud. Roman*, pentra faptul de furt, qi rebeliune Pentru $tirbu GIL Andrei, prevaznt _ si pedep. sit de art. 525, pet. `1,- lit. C7, din codul penal, eombinate en legea Nr. 500 din 1943 t;i. art. 259 din codul IYenal, cornbinat cn art, 2 din D. L. Nr. 236 din 1941; Avdnd in vedere eg numitii nu s'au Prezentat la ehemarea ce s'a facut, pentru a i se indeplini formalitatile la art, 254 din c; j. DI. i nici la termenul de judecota OLI s'au 'krezentat, Ordonam Ca inculpatii: M. Y. Telu, Drag-a Gayrilá, Joan D, St. Beldea, Gheorghe Ma- D, Cojocara isi tirbu Gk. Andrei, toti eu ultimai domiciliu cunoseut in corn. Scarisoara, jud. Romanati, sa se prezinte in ziva de 30 Iunie 1946, ora 8, pentru o i le 1rdp1iUj fornalitatile la art, 254 difñ e. j. m., având termenul de judecatá in zina de 1 Iulio 1946, ora 8, In 'caz contrariu se Yor judeea In lipsg conform art. 364, 36, si 366 din codul justitiei Prezenta ordonantg de contumaeie, se ya afisa la ultimul domiciliu, la usa Curtii Martiale, va fi trecuta, in ordinul de zi al Comandamentului VII Tentorial do asvnenea va fi publicata in Menitorul Oficial. Data la 3 Mai Pre edinte, Col, mag. Cristian Moldoveans Pos. Nr. 573/946, - Nob col. magistrat Cristian Moldoveanu, presedintele Curtii Martiale a Cemandamentului Teritorial, Avand Iii vedere ordinul de trimitere direct in judecatii, Privitor pe Turescu I. Gheorghe, din Galati, b-dul Tache Io-- nescu Nr. 84, pentru faptul de crima de inaltä tradare, prevázutä i pedepsita de art. 185 din codul penal; Avilnd in vedere eg numitul nu s'a prezentat la ehemarea ce s'a rgeut pen. tru a i se indeplini formalitgtile la art, 254 din C. j. in. i niei leì termenul de judecata nu s'a prezentat, TOrdonaml, Ca ineulpatal Tufesen I. Gheorghe, cu. ultimai domiciliu ennoseut In b-dul Taclae Ioneseu Nr. 84, sg se prezinte in zina de 30 Iunie 1946, ora 8, pentrn a i se faec formalitatile la art. 254 din e. j. rm. având termenul de judecata in ziva de 4 Iul o 1946, ora 8. in caz contrariu so VA judeca In lipsg, Conform art. 364, 365 fi 366 din c, j. m. Prezenta ordonanta de eontumacie, se Nia discs la ultimul dorniciliu, la usa Curtii Martiale, va fi trecuta in ordinul de zi ai ComandamentuNi VII Teritorial; de asemenea va fi publicatit in Menitorul Data la 0 Mai Prerdjuic, Col. may. Crisl:an Meldovrank Dos. Nr, ffagistrat Cristian Mol- 'doveanu, presedintele 'Curti Martiale a Vomandamentului VII Teritorial, TAVând in vedere ordinul de trimitere direct in judecatg, priyitor pe Lazar D. Dumitru, Glaeorghe N. Smarandache Nicolae M. Enache, toti dhi com, Çol jud. Valcea, Pentru faptul furt, prevazut i pedopsit de art , pet. 4 din codul penal, combinat eu art. 1, pct. 12 din legea Nr, 509 din 1943; favând in yedere cii numitii nu s'au prezentat la ehomarea ce li s'a fgeut pentru a li se indeplini formalitatile la art, juocatá nu s'au prezentat, Ordonam: Ca inculpatii Lazar D. Dumitru, Ghe- Orghe N. Smarandache i Nicolae M, _,. Enache toti cn ultimul domicilia cunoscut In coin. Coltcsti, jud. VAleea, sii se prezinto in ziva de 30 Tunic ora 7, Pentra a li se indeplini formali tatile la art, 254 din c. j. m., având termerml de judecatg, in ziva de 4 Iulio 1046, ora 7; in caz eontrariu se vor jtv deca in lipsil, eonform art, 864, 365 si OH din C. j. im Prezenta ordonanta de contumie, se va afisa la ultimul domieiliu, la usa Curtii Martiale, va fi trecuta in ordinal do zi ai Cainandamentului VII Teritorial; de asemenea va fi publicatìi In Mo nitorul Oficial. Data la 5 Iunie Preledinte, Col mag. Cristian Moldovcartas Dos. Nr, 5', , - Nob eol. magistrat Cristian Mol do;veanu, prosedintele Curtii Martiale.romandamentului VII Teritorial, Nvitnd In vedere ordinul de trimitere direct in judecatil, privitor po Urziceanu Constantin din Galicea Mare, judetul Dolj, pentru faptul. de crima de tentativa de furt, prevazut i pedepsit de art. 96 din codul penal, eominat eu 524, 525, pet. 2 b, egmbinat cu legea Nr, 509 din 1943; A-valid in vedere eg nundtul nu s'a Prezentat ia ehemarea co s'a fgent, pentin a i SQ indeplini formalitatile la art. 254 din c, j. m, i nici lai termenul de judecatg nu s'a prezentat, Ordonanii Çtv inculpatui Urziceanu Constantin, ou ultirnul dorniciliu cunescut in Cerlb Galitea Mare, jud. Dolj, sa se prezinte in ziva de 4 Iulie 1946, ora 8, Pentru a i se indeplini formalitgile la 'art, 234 din c. j. m., având termenul de jndecatii in ziva de 9 Julie 1946, era 8,.in caa,contrariu so va judeca in lips5, conform art. 364, 365 si 366 din codul jutiiei

55 !Ise MONITORTYL OFICTAL (Partea I B) Nr. 174 Prezenta ordonang de contimmele, rie N.21 afisat la iiltimul donalciliu, la usa Ourtii Martia le, va fi treeutil in ordinul de zi al Comandamentului VII Teritoriat; de asemenea ya fi publicati ta Mo,- nitorul DatA. la 2 Iunie Pre wail:0. Co& mag. Cristiatt If oldoveamt Dos. Nr. 713/946. Noi, col. magistrat Cristian Mel doveanu, pmedintele Curtii Martiafe a Omnandamentului VII Teritorial, Avand In vedere ordinul clde trimitere direct in judecatá, privitor pe Dinu Ion, do 21 aui, lacatu, Atelierele C. P. R., T. Severin, pentru fandul de complicitate la crima de fart, prevdzut si pedepsit de art, 121, 123, eombinat cu art. 624, 525, din codul justitiei militare, art, 1, pct. 12 din legea Nr. 509 din 1943 ; Aviind in vedere C numitul nu s'a Prezentat la chemarea ce s'a faku t. pen- In a i se indeplini formalita.tile la art. 254 din C. j. m. i niej la tormenul de judecata nn s'a prezentat, Ordonäm: Ca inculpatul Dinu Ton, de 21 ani, AteliereIe C. F. R. T. Severin, en domiciliul necunoscat, sä, se prezinte in zina de J Julie 1946, ora 7, pentru a i se incleplini formalitätile la art. 254 `din codul justitiei militare, arviind ternienul de jucleeatä in zitia de 8 lulie 1916, ora 7; In caz contrariu se va judoca In lipsui, conform art. 364, 365 si 366 din et. j. Frozenta ordonanta de contumacie, se ya afisa lâ ultimul domiciliu, la usa Curtii Martia le, va fi trecuta In ordinul 'de zi al Comandamentului VII Teritorial; de asemenea va fi publieata In. Nipnitorul Oficial. Datä la 5 Innie Pro5ediate, Col. mag. Cri LIRA. Molcloveants Dos. Nr Noi colonel magistrat Fetre Mean:14 prim-presedintele Curtii Martiale a Comandainentului Teritorial; Având in vedere ordinul de trimitere direct In juidteata, privitor po AuTici Nutu din Craiova, strada Ducuresti Nr. 37, pentru faptul de erima de furt, prevazat i pedepsit de art. 524, 525 din codul penal, combinate eu legea Nr 509 din 1943 Având in vedere e numitul nu s'a prezeutat la chemarea ce s'a fäcut pentra a i se indeplini formalitätile la art. 251 din C. J. M. i nici la termenul de indecata nu s'a prezentat, Deeidem: Ca inculpatul AuricA Ni4u oir ultitt domicilin enueseut In Craiova str. Bueuresti Nr. 37; a se prozinte In zia..1 de 4 Lillie 1946, pentru a i se indeplini formaliatile la art. 251 din C., J. M., având ter-menu] de ;hid-math' in zina, de 9 Julie era 7; In eaz contraria., se va judeca in lips4, conform art. 364, 365 si 366 din C. J. M. Prezenta orclonar de conturnaele se va afisa la uitimul domicilin al susnu-- mitului, la 1-7.a Cuii Matale, va fi trecuta In ordnul d zi al Comandaméntalui VII Teritoriaj i va fi publicat A in Monitoral Data. la 4 Iurip, 1948, Pr'm-prevdiate, Coy, aag, Petro -13cleam4 Dosar NI% 742/946. colonel mr!g-lsttrat Cristian mbt., doveariu, preb(lntele Curtii Martiale; seclia II, a Centandaraentului VTII Teritorial, AvAnd in vedere.ordinul de trimitere direct in judecatil, privitor pe soldatul Lrioraru Marin, e.g. 1945, din C. T. Olt; pentra deliettul de tentativi de fiart, prevklit i pedepsit de art. 518 din C. M.; Având Iii vedere e. =maul nu s'a prezentat la chemarea ea j s'a fitcat pentru a i o Indeplini formalitatile la art. 251 din C. J. M. i nici la termenul de judecatil nu s'a prezentat, Deeidem: Ca inculpatul t9oldat Läteraru Marin, ctg din C. T. Olt, sal se prezinte la zitia do 5 Ittlie 1946, ora '7, pentra a i se Indoplini formalitatile la art. 254 din C. J. M., având termenul de judeeata zina de 10 Itilie 1946, ora 7; in eaa contrariu, se va judeca in 1ips5 conform art. 364, 365, 366 din C. J. M. Prezenta ordonantä de contumacieva afisa la ultimul domiciliu al susnumituiltui, la usa Curtii Martiale, va fi trecuta in ordinal de zi al Comandamentulu ri Teritorial i va fi blieati In Monitorul Ofieial. DatA la 5 Itmie Pmedinte, Col. mag. Cristlan Mordove2n4 Dosar Nr Nol, colonel magistrat Cristian Moldoveanu, presedintele Curtii Mar- Vale a Comandamentului Corpului VII Teritorial, sectia Având in vedere ordinal de trimitere direct In iudecatä, privitor pe Anton Antonescu din Craiova, strada Cosbue pentru faptul de crima de flirt, provázut i peclepsit de art. 525, pct. 3, coinbinat ea art. 1, Pet. 13 b i legea Nr. 509 din 1943; Având In vedere ea numitul nu s'a prezentat la chemarea ce i s'a pentru a i se indeplini formalitatile la art. 254 din C. J. M. si nici a terme, nul de judecatil nu s'a prezentati 8131 Deeidem: Ca ino-alpatui...knton Antoneiva, ci dornicilia canw:ut in Craio174 str. Colbne; s se prezinte in zit:a, cle s Palle 1946, ora S, pentru a i inde.± plini formalitatila la art. 254 din J. M., al-and terineaul de juslecatá ziva de 10 Lille 1946, ora 8; in cai contraria, se va judeca lu lipsä cenforii art. t364, 365, 364 din C. J. M. Frozenta ordenanta de coutumacie s41, va af4a la ultimul domiciliu al susnit,-; mitului, la usa Curtii Martiale si va fj trecuta in ordinal do zi al Comanda-ti mentului ViII Toritorial i va cata in. Monitorul Oficial. ata la 3 Innie mag. Cristian Moldoveans Dos Nr [945. Curtea Martiará a Divizteit 9 Intanterie Noi, major magistrat Mälddreseti' Nicolae, proedintele Carta Martiale a Diviziei 9-a, Infanterie, Avand in vedere ordinal de tere direct in judecatà semnat de d-1; general comanclantul Comandamentu,' lui Militar al DobIogei Nr. 205 din 24' Februarie 1946, prin care acuzatul: Peteu numitru cu ultimul dornieiliut cnnoseut in Constanta, str. Onorului., Nr. 3, a fost trirnis in judecata Curtii Martiale a Cornand. Militar al Dobro, gei nentru: crimä de furt calificat. asupra bunurilor incredintate spre transport C. F. R., prevuízut i penata; de art. 524, 523, pet. 3, lit. b, eodul pc nal comb. cu art. 1, al. 1, pet. 10 dinc legea Nr. 509 din 1943, O. delictul d4,1 evadarea nrestatiler preväzut i pen4 de art. 297 codul renal; Avancl in vedere cä sasnumitul. n. s'a infiltisat la formalitätile prevazutt' de art. 254 C. J. M.; Ordonam: Ca acuzatul Petcu Dumitru, eu timul dcmiciliu cuntescut in Constantaj str. Oborului Nr. 3, sä se prezinte, cat-i mai tdrziu in 10 rile dela publicaread Ln. Monitorul Oficialt a prezentei ordo4i nante la Curtea MarVOA a DiViziet1 9-a, Infanterie, pentru a fi judecat: pentru; crirnd de furt calificat asupra(1 bunurilor incredintate spre transporic C. F. R., prev5zutä i penatà de art.,: 324 si 535, pet. 3, lit. b codul rend' combinat cu art. 1, al. 1, pet, 10 dia' legea r. 509 dint 1913, si delictul de eva dare a Erestatilor pr ev ;but si peo' nata de art. 297 codul penal. In enz contrariu va fi judeeat',iri, cont'jrn,,..cie conform art. '364, 365 si 366 C. J. M. Tj'rezarta va fi su,numitului. 51 ki

56 SI 9 la usa acesrei Curtii MErVaie a Divi- 'ziei 9-a Infanterie, deasemenea va fi kecillá in ordinul de zi a1 Cornandatnentului de care depinde aceasti carte Martiald i va fi publieatä in VIonitorul Oficial. Datg la 8 Iunie Pre$odinto. 1 CliOT mag. Mak7tIre8cu Nicokle Noi, Major magistrat Maldäresca Ni., ()la; presedinicie Curtii Martiale a Di- 'xizici 9 Infanterie, Avánd in vedere ordinal do triniftere itirect in judecatg, semnat de d-i general,eomandantul Diviziei 9 Infanterie, Nr. t324 din 29 Ma7rtie 1940, prin care aeuzaal Stefan P. Iosif, zis Asofitet, en ult. Mom. cunoscut in cam. Niculitel, jucl. itulcea, a fost trings in judeeata Curtii 0,1artia1e a Divizieí 9 Infanterie, pentrn trimg, do talhiirie, prey. 0 pen. de art.,529, 531, pct. I, 2 i 6, combinat en art. alin. 1, pet 3, lit. a c, d din legea Nr. to9 din 1943; Avand in vedere crt susnumitul nu s'd Inftitisat la formalintile preväzuto Art. 254 din C. 3. 1,T.; Ca acazatul tefan P. Iosif, zis ATstrfitei, en ultimul domicilin cunoscut îr korn. Nieulitel, jud. Tulcea, sä s prezinte ei mai tarzin in 10 zile dela publiearea Monitorul Oficial, g prezentei ordoziante, la Curtea Martian a Diviziei 9 infant. pentra a fi Didecat pentru cri- Ina de -tálhgrie, prey. 0 pen. de art p31, pet. 1, 2 si 6, comb. cu art. I, alin. IT, pet. 33 lit a, b, d, din legea NI klin caz contrariu va fi judecat in aontumacie, conform art. 364, 365 si 366 din r. J. M. Prezenta ordoantä va fi afisatä la ul- :timul domiciliu al susnumitului la usa Vurtii Martiale a Diviziel 9 Infanterie; 'de asemenea va fi trecutg in ordinul do si al comandamentului do care depinde avastii Curte Marial i va fi publican In Monitorul Oficial. Datil la 8 Iunie Pre;4ociinte, Major Inag. Miiklareson NiooIa major magistrat Mäldgreseu NL colae, epdinteie Curtii Martiale a Diviziei 9 Infanterie, Avánd in vedere ordinul de trimitere 'direct in judetatà, semnat do (1-1 general cornandantul Diviziei 9 Infanterie, Nr din 27 August 1945, prin care acazatii Simian Lipatsi Pavel Nichita, ea lilt. dom. canoscut in com. Sarichioi, jud,.rfulcea, au fost tritaisi in judecata Curtii Ilartiale a Comandamentului Militar al llobrogei, pentru infractiunea do fart calificat, prev. si pen. de art. 524, 525, MONITORM-011ICTATI` tralarrby tzi-ra-it6,-7141ri re.a. Pet. 2 lit. b pet. 3,'Iit!c,,vdin ctabil penal,' 6. art. 5247"5271), lit. eldin codal combinat en art. pct. 12 din logea Nr. aespenal, combinat eu alvt..i, pct din 1943; -din legea Nr. 509 din Avand in vedere cii susnumitii nu In caz contrariu va Indecat in tontu- Infiltisat la formaliatile P,Yeyazate raacje, conform art. 364, 365 si 366 din Atrt. 254 din C. 3', 1/1., J. M. Ordongm: Ca ocuzatii Simion Lipat if-pavel Ni- Prezenta. ordonantg va fi Chita, cu. ultimul dom. cunoscut in domicilia al susnumitualfuir:i4lalautal Sarichioi, jud. Tulcea, sil se prezinte eele,e:curtii Martiale a Diviziei 9 Infan1e-6y, mai tarziu In 1.0 zile dela publicarea in de asemenea va fi trecutä in ordinul ne Monitorul Oficiab a prezentei ordonante,,li a1 comandamentului do care depinde 1 a Curtea Martian; a Diviziei 9 Infante. aceastg Curto Martian si va fi publicata, rie, pentru a fi judecati pentru infrac- kn Mont-feral Oficial. tiunea do furt calificat, prevgzut si penat Dan la 8 Tani() do art. 524,-525, pet. 2, lit. b, pct. 3, lit. c, din codul penal, combinat en art. I, Pet. 12 din legea Nr. 509 din 1943, In caz contraria vor fi judecati in conta....macie, conform art. 364, 365 o 366 din C, J..- Prezonta ordonantä va fi afisatg la ultimul domieiliu al susnumitilor 0 la up 0144 Martiale a DiviziCi 9 Tnfanterie; 'de asemenea va fi trecun in ordinul do zi al cornandamentului do care depinde aceastä Curie Martian si va fi publican tn Moniterul Ofieial. Dan' la 8 lunie Prerdinto, Major mag. Meilara;ca' Nicolas Noi, malar magistrat Mäldäresep, colae., presedintele Martia1e a, Diviziei 9 Idanterie, Avand in vedere ordinal do trimitero direct in judecatg, semnat do d-1 general ormanclantul Diviziei 9 Infanterie, Nr din Octomvrie 1945, prin care acuzatul soldat Dina Stanca, ctg. 1945, 'din Bat. 2 Lucre, Comp. 3 Bucure,sti, eu' ulf. dom. cunoscut in corn. Baia, sad.,constanta, a fost trimis in judecata Curtii Martiale a Comandamentului Militar Dobragei, pentru erimg,do furl; 'de materiale, inerediatate spre transport pa C. F. R., po timpul noptii, prey. si pen. de iiie 524, 525, pet. 2, lit. b, din codul penal, comb. Cu. art. I, pct din legea, NI din 1943; Avand in vedere susnumital s'a infatisat la formalitätile prevazute do art. 254 din C. J. AL; Ordongm Ca acuzatul s4rt pia &ail* ctg. 1945, din Bat. 2 Lucru, Comp. 3 Bacaresti, cu ult. dom. cunescut In com. Baia, jud. tonetanta,'sä se prezinto cel mai tarzit]. in 10 zilo dela publicarea Monito- Oficial a prezentel ordonante, la Curtea Martialä a Div. 9 Infanterie, penfry. a fi Went, pentru crima de fart de material() incredintate pentru transport pa C. F. it., pa timpul prevasi pen. Prepdinte, Major flag. Malcalrescit Nicolaa Noi, maior magistrat Maldaraten. Nicolae, presedintele Curtii Martiale a Dr viziei 9 Infantorie, Avand in vedero ordinal do irimitc ro 'direct in judeean, semnat do d-1 general 'eemandantul Diviziei 9 Infanterie, Nr, 401 din 5 Aprilie 1946, prin care acu- Zaii Dumitra, ea ult. dom. eta noseat In Tulc.ea, str. Horiei Nr. 9, tefan. Caraman, ca ult. dom. cunoscut in Carjelari jud. Tulcea, au Lost tri-,)2111. in judecata Curtii Martiale a Div. 9 Infanteric, pentru, crimg, do fart calificat, rev. 0 pen, de art. 524, 525, pct. 2, lit. -:71) si pet. 3, lit. C din codul penal, combinat 'en art I pet 12 din logea Nr. 509 din 1943; favand In vedere cg susnutaitli nu s'au Infatipt la formalitätile prerväzuto de art, 254 din C. J, Ordongm:' Ca aeuzatii Stroici Damara,- ea ult. doniiciiju cunoscut ia Tulcea, str. Horiel Nr. 9 si Stefan Carainan, ea ult. data. cu. escut in com. -Carjelari, jud. Tuict,ea, si xie prezinte cel mai tarziu in 10 zile dela publiearea In Monitorul Oficial, a prezentei ordonante, fa Curtea Martialg a Div. Infanterie, pentru a fi judecati pentra erimg do furt calificat, prev. 0 pen. do art. 334, 535, pct. 2, lit. b pet. 4, lit. din caul penal, comb, ell art. I, pet. 12 din logea Nr. 509 din In caz contrariu vor fi judeeati in cent-amacie, conform art.. 56r4, 365 si 366 din O. j. M. Prezenta ordonanta va fi 'afiptä la' al,- -timul domicilin al susnumitiler si la up :Carpi Martiale a Diviziei 9 Infanterie; asemenea va fi trecutiä in ordinal do zi al comandamentului de care depinde aceastg Carte Martian si va fi publican in Monitorul Dan la 8 Tunic 1946, Peorclinto, Major wag. Milidateie4 Arieola# ffonitorni ()tidal $i Imprimerillo Statalni 52 B IMPREMERIA CENTRALA Director general, LUREL SA FANU

Având în vedere: Nr. puncte 1 pe serviciu medical. Denumire imunizare. Număr. Nr. total de puncte. servicii medicale. Denumirea serviciului medical

Având în vedere: Nr. puncte 1 pe serviciu medical. Denumire imunizare. Număr. Nr. total de puncte. servicii medicale. Denumirea serviciului medical CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ORDIN privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 571/2011 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea

More information

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom RAPORT DE PIA?Ã LUNAR MARTIE 218 Piaţa pentru Ziua Următoare

More information

SAMPLE KYRIE. Dm (Em) Dm (Bm) (Bm) (G) (Em) (Bm) (D) Chri ste. ri e e. son. ri e e lé. Gm7 F (G) Gm7. (Bm) (Em7) (D) (Em7) (D) son. Chri ste.

SAMPLE KYRIE. Dm (Em) Dm (Bm) (Bm) (G) (Em) (Bm) (D) Chri ste. ri e e. son. ri e e lé. Gm7 F (G) Gm7. (Bm) (Em7) (D) (Em7) (D) son. Chri ste. KYRIE Capo 3: () m () m () m () m () m () () B e e (7) m7 lé () m () m lé son. Ky r e e () son. Chr ste SMPLE Text: raduale Romanum, 1974. Musc: Chant Mass; raduale Romanum, 1974; gutar acc. 1995, OCP.

More information

FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI GAZELOR

FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI GAZELOR RAPORT PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENȚI AFERENT ACTIVITĂȚII DIN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 LA FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI ŞI GAZELOR Date minimale 1. Prezentul raport a fost

More information

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%]

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%] Piaţa pentru Ziua Următoare - mai 217 Participanţi înregistraţi la PZU: 356 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 264 Număr mediu de participanţi activi [participanţi/zi]: 247 Preţ mediu [lei/mwh]:

More information

Curriculum vitae. 36 ani România Nationalitate: română Mobil:

Curriculum vitae. 36 ani România Nationalitate: română Mobil: Curriculum vitae Adina Elena Ceobanu Sos. Pacurari, nr. 7, Iași 36 ani România Nationalitate: română Mobil: 0040744666467 Email: adice01@yahoo.com Educatie: Septembrie 2014- până în prezent: doctorat în

More information

Mecanismul de decontare a cererilor de plata

Mecanismul de decontare a cererilor de plata Mecanismul de decontare a cererilor de plata Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) Ministerul Fondurilor Europene - Iunie - iulie

More information

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice "Îmbunătăţirea proceselor şi activităţilor educaţionale în cadrul programelor de licenţă şi masterat în domeniul

More information

Evoluția pieței de capital din România. 09 iunie 2018

Evoluția pieței de capital din România. 09 iunie 2018 Evoluția pieței de capital din România 09 iunie 2018 Realizări recente Realizări recente IPO-uri realizate în 2017 și 2018 IPO în valoare de EUR 312.2 mn IPO pe Piața Principală, derulat în perioada 24

More information

CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente. VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET

CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente. VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET Str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2-4, Sector 1, CAIET DE SARCINI Obiectul licitaţiei: Kick off,

More information

Sylvain Guillaumet Composer, Interpreter, Teacher

Sylvain Guillaumet Composer, Interpreter, Teacher Sylvain Guilumet Composer, Interpreter, Teacher rance, Châteauroux About the artist Musician, composer and author, he multipes the musical experiences, both in the interpretation of the writing Today,

More information

Przesłuchania do chóru "Muzyka zespołu Queen symfonicznie" TENOR

Przesłuchania do chóru Muzyka zespołu Queen symfonicznie TENOR Sorano Alto Tenor Bass "Somebody to Love" Przesłuchania do chóru "Muzyka zesołu Queen symonicznie" b b TENOR Can a ny bo dy ind me some bo dy to love "Bohemian Rhasody" 6 bb n b r n Is this the real lie

More information

Great Is the Love/Hay Gran Amor. Jaime Cortez. Unison Keyboard

Great Is the Love/Hay Gran Amor. Jaime Cortez. Unison Keyboard 887 OCP sheet music Great Is the Love/Hay Gran Amor aime Cortez Unison Keyboard The material that you have requested is copyrighted. Copyright la requires you to obtain a license from the copyright holder

More information

PARLAMENTUL EUROPEAN

PARLAMENTUL EUROPEAN PARLAMENTUL EUPEAN 2004 2009 Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 2008/0051(CNS) 6.6.2008 PIECT DE AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor destinat Comisiei

More information

MONITORUL OFICIAL PARTEA 14E01/, DECRETE

MONITORUL OFICIAL PARTEA 14E01/, DECRETE Anni Mil Nr. -^ 1 E 120 LEI EXEMPLARUL Marti 9 Octomyrie 1945. A T Cfl MONITORUL OFICIAL PARTEA 14E01/, DECRETE JURNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTRI, DECIZMNI MINISTERIALE, CONIUNICATE, ANUNTURI JUDICIARE

More information

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip 26/07/2015 Download mods euro truck simulator 2 harta Harta Romaniei pentru Euro Truck Simulator

More information

VEN, SALVADOR. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ # œ œ œ

VEN, SALVADOR. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ # œ œ œ INTRODUCCIÓN / INTRODUCTION q = c 84 4 2 # /E / /B # 4 2 n # 6 10 / B N 6 # /E / / /B /E. # J.. J # n # 14 B VEN, SALVADOR (El Dios Paz) Savior Lord Coro al SATB, Canr, Asamlea, lauta, Ooe, Trompeta en

More information

Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU

Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU Controlul versiunilor - necesitate Caracterul colaborativ al proiectelor; Backup pentru codul scris Istoricul modificarilor Terminologie și concepte VCS Version Control

More information

., _. PARTEA. Iat DECRETE JURNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTRI, DECIZIUNI MINISTERIALE; COMUNICATE, llesbaterile parlament

., _. PARTEA. Iat DECRETE JURNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTRI, DECIZIUNI MINISTERIALE; COMUNICATE, llesbaterile parlament Anul XTIi Nr. 163. 50 LEI EXEMPLARUL Simbit4 21 lulie 1945. E A.T L R,N1E."; E I ORULOFICIAL., _. PARTEA. Iat DECRETE JURNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTRI, DECIZIUNI MINISTERIALE; COMUNICATE, ANUNTURI JUDICIARE

More information

Procesarea Imaginilor

Procesarea Imaginilor Procesarea Imaginilor Curs 11 Extragerea informańiei 3D prin stereoviziune Principiile Stereoviziunii Pentru observarea lumii reale avem nevoie de informańie 3D Într-o imagine avem doar două dimensiuni

More information

THE ROLE OF THE PREDECESSORS IN THE DEVELOPMENT OF THE CONTEMPORARY FINANCIAL LAW

THE ROLE OF THE PREDECESSORS IN THE DEVELOPMENT OF THE CONTEMPORARY FINANCIAL LAW THE ROLE OF THE PREDECESSORS IN THE DEVELOPMENT OF THE CONTEMPORARY FINANCIAL LAW CÎRMACIU DIANA Universitatea din Oradea, Facultatea de Stiinte Juridice, Catedra de Drept public Abstract The judicial

More information

PARTEA LEGI, D ECRETE. UNTURI judiciare (DE INTERES GENERAL) Desbaterile DECRETE $1 IURNALP. ALE CONSILIULUI DE MINISTRI IN TARA

PARTEA LEGI, D ECRETE. UNTURI judiciare (DE INTERES GENERAL) Desbaterile DECRETE $1 IURNALP. ALE CONSILIULUI DE MINISTRI IN TARA -wt/ wv14:47e/v Anul CXIV Nr. 255. 800 LEI EXEMPLARUL Sámbätä 2 Noel/writ) 1946. REGATUL ROMANIEI MONITORUL OFICIAL PARTEA LEGI, D ECRETE JURNALE ALE CONSILIULUI DE NUNISTRI, DECIZIUNI MINISTERIALE, CONIUNICATE,

More information

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N Pentru a putea vizualiza imaginile unei camere web IP conectată într-un router ZTE H218N sau H298N, este necesară activarea serviciului Dinamic DNS oferit de RCS&RDS, precum și efectuarea unor setări pe

More information

O Dive Custos. œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ œ œ œœœ œ. au - ri - a - cae do-

O Dive Custos. œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ œ œ œœœ œ. au - ri - a - cae do- Henry Parker Countertenor 1 Countertenor O Dive Custos Elegy on the Death of Queen Mary, Z.0 O di - ve cus-tos au - ri - - a - cae Henry Purcell (19 19) Basso Continuo 7 # # Ó do- mus, O O # # di - ve

More information

Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Valerica Baban

Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Valerica Baban Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Sumar 1. Indicele de refracţie al unui mediu 2. Reflexia şi refracţia luminii. Legi. 3. Reflexia totală 4. Oglinda plană 5. Reflexia şi refracţia luminii în natură

More information

VLAD-CRISTIAN SOARE - avocat definitiv

VLAD-CRISTIAN SOARE - avocat definitiv Informații personale Dată naștere: 17.04.1989 Localitate: București Telefon: 0745 512 512 E-mail: vlad.soare@soare-legal.ro VLAD-CRISTIAN SOARE - avocat definitiv Calificări Avocat definitiv în Baroul

More information

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR:

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR: NOUA STRUCTURĂ a Ch League Pe viitor numai fosta divizie A va purta numele Champions League. Fosta divizie B va purta numele Challenger League iar fosta divizie C se va numi Promotional League. CHAMPIONS

More information

PACHETE DE PROMOVARE

PACHETE DE PROMOVARE PACHETE DE PROMOVARE Școala de Vară Neurodiab are drept scop creșterea informării despre neuropatie diabetică și picior diabetic în rândul tinerilor medici care sunt direct implicați în îngrijirea și tratamentul

More information

Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii

Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii www.pwc.com/ro Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii 1 Perioada de observaţie - Vânzarea de stocuri aduse în garanţie, în cursul normal al activității - Tratamentul leasingului

More information

Bernard Dewagtere Arranger, Composer, Director, Teacher

Bernard Dewagtere Arranger, Composer, Director, Teacher Bernard Dewatere Arraner, Comoser, Director, Teacher France, Erchin(59) Aout the artist More and more eole ask me to make individual arranements or them I'm hay to do it ecause I really like to hel you

More information

WHERE'S THE BATHROOM from Crazy Ex-Girlfriend Season 1

WHERE'S THE BATHROOM from Crazy Ex-Girlfriend Season 1 WHERE'S THE BATHROOM rom Crazy Ex-Girlriend Season 1 Music Lyrics by RACHEL BLOOM, ACK DOLGEN ADAM SCHLESINGER Additional Lyrics by RACHEL SPECTER AUDREY WAUCHOPE Copyright MMXV CBS Studios Inc and Warner

More information

A NOVEL ACTIVE INDUCTOR WITH VOLTAGE CONTROLLED QUALITY FACTOR AND SELF-RESONANT FREQUENCY

A NOVEL ACTIVE INDUCTOR WITH VOLTAGE CONTROLLED QUALITY FACTOR AND SELF-RESONANT FREQUENCY BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LX (LXIV), Fasc. 4, 2014 Secţia ELECTROTEHNICĂ. ENERGETICĂ. ELECTRONICĂ A NOVEL ACTIVE INDUCTOR

More information

Subiecte Clasa a VI-a

Subiecte Clasa a VI-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii

More information

D în această ordine a.î. AB 4 cm, AC 10 cm, BD 15cm

D în această ordine a.î. AB 4 cm, AC 10 cm, BD 15cm Preparatory Problems 1Se dau punctele coliniare A, B, C, D în această ordine aî AB 4 cm, AC cm, BD 15cm a) calculați lungimile segmentelor BC, CD, AD b) determinați distanța dintre mijloacele segmentelor

More information

Compania. Misiune. Viziune. Scurt istoric. Autorizatii şi certificari

Compania. Misiune. Viziune. Scurt istoric. Autorizatii şi certificari Compania Misiune. Viziune. Misiunea noastră este de a contribui la îmbunătăţirea serviciilor medicale din România prin furnizarea de produse şi servicii de cea mai înaltă calitate, precum şi prin asigurarea

More information

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC

EN teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC ArcelorMittal Tubular Products Iasi SA EN 10217-1 teava vopsita cu capete canelate tip VICTAULIC Page 1 ( 4 ) 1. Scop Documentul specifica cerintele tehnice de livrare pentru tevi EN 10217-1 cu capete

More information

Updating the Nomographical Diagrams for Dimensioning the Concrete Slabs

Updating the Nomographical Diagrams for Dimensioning the Concrete Slabs Acta Technica Napocensis: Civil Engineering & Architecture Vol. 57, No. 1 (2014) Journal homepage: http://constructii.utcluj.ro/actacivileng Updating the Nomographical Diagrams for Dimensioning the Concrete

More information

Olimpiad«Estonia, 2003

Olimpiad«Estonia, 2003 Problema s«pt«m nii 128 a) Dintr-o tabl«p«trat«(2n + 1) (2n + 1) se ndep«rteaz«p«tr«telul din centru. Pentru ce valori ale lui n se poate pava suprafata r«mas«cu dale L precum cele din figura de mai jos?

More information

Ce pot face pe hi5? Organizare si facilitati. Pagina de Home

Ce pot face pe hi5? Organizare si facilitati. Pagina de Home Ce este Hi5!? hi5 este un website social care, în decursul anului 2007, a fost unul din cele 25 cele mai vizitate site-uri de pe Internet. Compania a fost fondată în 2003 iar pana in anul 2007 a ajuns

More information

Information for Authors Submitting Manuscripts

Information for Authors Submitting Manuscripts Economic Insights Trends and Challenges Vol. I (LXIV) No. 3/2012 123-127 Information for Authors Submitting Manuscripts General Requirements The journal Economic Insights - Trends and Challenges (formerly:

More information

ISWC T Amor Real. original vocal version **** in Spanish **** with English translation. Op.2 VOCAL PART

ISWC T Amor Real. original vocal version **** in Spanish **** with English translation. Op.2 VOCAL PART SWC T-077481-2 Amo Re oigin voc vesion **** in Spanish **** with English tanslation Op.2 VOCAL PART oigin voc vesion * * * * in Spanish * * * * with English tanslation Voc Pat AMOR REAL Op.2 Lyics, slation,

More information

Cantiga Prologue = mp

Cantiga Prologue = mp Cantiga Prologue 6 = 250 6 mp Cantiga 2 = 20 12 16 (refrain repeats) Suggested drum beat Cantiga 57 = 20 12 16 Cantiga 6 = 220 Notes: Seven bar phrases. Seems like a grouping. = 00 Cantiga 119 Cantiga

More information

The driving force for your business.

The driving force for your business. Performanţă garantată The driving force for your business. Aveţi încredere în cea mai extinsă reţea de transport pentru livrarea mărfurilor în regim de grupaj. Din România către Spania în doar 5 zile!

More information

Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate

Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate 3 noiembrie 2017 Clemente Kiss KPMG in Romania Agenda Ce este un audit la un IMM? Comparatie: audit/revizuire/compilare Diferente: audit/revizuire/compilare

More information

Rodgers & H. let's start at the ve-ry. with a - b - c when you sing you be-gin. sun me, a name i call my-self. pul-ling. my way.

Rodgers & H. let's start at the ve-ry. with a - b - c when you sing you be-gin. sun me, a name i call my-self. pul-ling. my way. Rodgers H ALL let's start at the ve-ry be - gi-ig a ve-ry good place to start he you read you be-gi ith a - b - c he you sig you be-gi ith do -re - mi do - re - mi the first three otes just hap-pe to be

More information

MARUTHI SCHOOL OF BANKING (MSB)

MARUTHI SCHOOL OF BANKING (MSB) MARUTHI SCHOOL OF BANKING (MSB) REASONING APTITUDE NUMBER TEST Directions-(1-15): Study the given information carefully and answer the given questions: 518 849 365 783 291 1. If the positions of first

More information

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ:

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: Marketing prin Google CUM VĂ AJUTĂ ACEST CURS? Este un curs util tuturor celor implicați în coordonarea sau dezvoltarea de campanii de marketingși comunicare online.

More information

Evoluţii în domeniul protecţiei copilului

Evoluţii în domeniul protecţiei copilului Evoluţii în domeniul protecţiei copilului Aplicarea politicii de dezinstituţionalizare a copiilor, fie prin reintegrarea lor în familia naturală sau extinsă, fie prin înlocuirea măsurii de protecţie de

More information

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 101 conform Regulamentului produselor pentru construcții UE 305/2011/UE

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 101 conform Regulamentului produselor pentru construcții UE 305/2011/UE S.C. SWING TRADE S.R.L. Sediu social: Sovata, str. Principala, nr. 72, judetul Mures C.U.I. RO 9866443 Nr.Reg.Com.: J 26/690/1997 Capital social: 460,200 lei DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 101 conform Regulamentului

More information

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M )

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M ) FLEXIMARK FCC din oțel inoxidabil este un sistem de marcare personalizată în relief pentru cabluri și componente, pentru medii dure, fiind rezistent la acizi și la coroziune. Informații Included in FLEXIMARK

More information

INTREBARI FRECVENTE. Care este valoarea nominala a actiunilor Bancii Comerciale Romane SA?

INTREBARI FRECVENTE. Care este valoarea nominala a actiunilor Bancii Comerciale Romane SA? INTREBARI FRECVENTE Ce fel de societate este BCR si cum sunt actiunile sale? Este organizata ca societate pe actiuni. Actiunile emise de banca sunt nominative, emise in forma dematerializata si sunt inscrise

More information

dedicated with special thanks to a dear lassie, Mary Lynn Lightfoot A Scottish Tribute SATB Chorus and Piano* SAB unis. g C W A A

dedicated with special thanks to a dear lassie, Mary Lynn Lightfoot A Scottish Tribute SATB Chorus and Piano* SAB unis. g C W A A dedicated wit special tanks to a dear lassie, Mary Lynn Litoot cottis ribute orus and Piano* rraned by Linda pevacek-very 3 anes: oprano lto enor ass Majestically = 58 2 2 Q Q 2 2 Q Q unis. 3 cotland te

More information

Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 -

Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 - Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 - Barionet 50 este un lan controller produs de Barix, care poate fi folosit in combinatie cu Metrici LPR, pentru a deschide bariera atunci cand un numar de

More information

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin: ORDIN Nr. 2800/2017 din 20 octombrie 2017 pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată

More information

CERERI SELECT PE O TABELA

CERERI SELECT PE O TABELA SQL - 1 CERERI SELECT PE O TABELA 1 STUD MATR NUME AN GRUPA DATAN LOC TUTOR PUNCTAJ CODS ---- ------- -- ------ --------- ---------- ----- ------- ---- 1456 GEORGE 4 1141A 12-MAR-82 BUCURESTI 2890 11 1325

More information

Ioan Dobrinescu Arranger, Composer

Ioan Dobrinescu Arranger, Composer Ioan Dobrinescu Arranger Cooser Roumania Bucharest About the artist Ioan Dobrinescu was born in 1960 and studied the violin at the George Enescu Music High school and then coosition at the University o

More information

NOTA: se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii.

NOTA: se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii. 2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal sau altele asemenea,

More information

Prima. Evadare. Ac9vity Report. The biggest MTB marathon from Eastern Europe. 7th edi9on

Prima. Evadare. Ac9vity Report. The biggest MTB marathon from Eastern Europe. 7th edi9on Prima Evadare Ac9vity Report 2015 The biggest MTB marathon from Eastern Europe 7th edi9on Prima Evadare in numbers Par%cipants subscribed 3.228, 2.733 started the race and 2.400 finished the race 40 Photographers

More information

bvparm2006.cif bvparm2006.cif Printed by Ram Seshadri

bvparm2006.cif bvparm2006.cif Printed by Ram Seshadri Jan 19, 09 9:48 Page 1/26 ACCUMULATED TABLE OF BOND VALENCE PARAMETERS Data_BOND_VALENCE_PARAMETERS_2006 05 02 bvparm2006.cif BVPARM.CIF _audit_conform_dict_name cif_core.dic _audit_conform_dict_version

More information

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind preluarea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova din administrarea Serviciului Public Comunitar

More information

PEPL Transactional Reporting Firm

PEPL Transactional Reporting Firm PE rasactioal Rporti Firm 9 9 Ed Et / EF /99 / / /99 9: EF /99 / / /99 9: F / / / / / / 9: F / / / / / / 9: F / / / / / / 9: F / / / / / / 9: Et Ed / / 9: / 9: / / 9: / / 9: / / 9: / / 9: A 9 A 9,,,, A

More information

ANTICOLLISION ALGORITHM FOR V2V AUTONOMUOS AGRICULTURAL MACHINES ALGORITM ANTICOLIZIUNE PENTRU MASINI AGRICOLE AUTONOME TIP V2V (VEHICLE-TO-VEHICLE)

ANTICOLLISION ALGORITHM FOR V2V AUTONOMUOS AGRICULTURAL MACHINES ALGORITM ANTICOLIZIUNE PENTRU MASINI AGRICOLE AUTONOME TIP V2V (VEHICLE-TO-VEHICLE) ANTICOLLISION ALGORITHM FOR VV AUTONOMUOS AGRICULTURAL MACHINES ALGORITM ANTICOLIZIUNE PENTRU MASINI AGRICOLE AUTONOME TIP VV (VEHICLE-TO-VEHICLE) 457 Florin MARIAŞIU*, T. EAC* *The Technical University

More information

Z oningbyla wno.2461,2008

Z oningbyla wno.2461,2008 ourc R A La rge Hold ings( Sm a llhold ingswo ( Sm a llhold ingshre Medium Density Residential id e ntia lmultie Fa m ily( R M Sm a llhold ingsfiv Ne ighbourhood Com m e rc C id e ntia lmultie Fa m ilywo

More information

antropomedia revistă de știinţe ale comunicării

antropomedia revistă de știinţe ale comunicării revistă de știinţe ale comunicării revistă de știinţe ale comunicării anul II, nr. 1 (3) / 2011 revistă de știinţe ale comunicării editată sub egida Universităţii Lucian Blaga din Sibiu director fondator

More information

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin includerea

More information

USING MODERN CADASTRAL TECHNOLOGY FOR SWARDS IDENTIFICATION IN CRICIOVA VILLAGE, TIMIŞ COUNTRY, ROMÂNIA

USING MODERN CADASTRAL TECHNOLOGY FOR SWARDS IDENTIFICATION IN CRICIOVA VILLAGE, TIMIŞ COUNTRY, ROMÂNIA USING MODERN CADASTRAL TECHNOLOGY FOR SWARDS IDENTIFICATION IN CRICIOVA VILLAGE, TIMIŞ COUNTRY, ROMÂNIA APLICAREA TEHNOLOGIEI MODERNE DE CADASTRU PENTRU IDENTIFICAREA UNOR PAJIŞTI DIN LOCALITATEA CRICIOVA,

More information

FOR SALE - 1,549± ACRES UNDEVELOPED LAND SPALDING AND BUTTS COUNTY, GEORGIA

FOR SALE - 1,549± ACRES UNDEVELOPED LAND SPALDING AND BUTTS COUNTY, GEORGIA FOR SALE - 1,549± RES UNDEVELOPED LAND SPALDING AND BUTTS COUNTY, GEORGIA 181.31± Butts Spalding 212.81± 139.63± 53.69± 2± 148.6± 35.44± 42.±.33± 551.69± Spalding Butts 113.61± COMMENTS This opportunity

More information

PROIECT. În baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

PROIECT. În baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, PROIECT NORMĂ pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr.39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară,

More information

NEGATE'. ItOlkIlANIx. I. PARTEA i-a D ECRETE ANUNTURI JUDICIARE (DE INTERES GENERAA)

NEGATE'. ItOlkIlANIx. I. PARTEA i-a D ECRETE ANUNTURI JUDICIARE (DE INTERES GENERAA) O AWL-la:411T. Anul CXV Nr. 176 10.000 LEI EXEMPLARUL Luni 4 August 1947 OHM. -111111111 NEGATE'. ItOlkIlANIx. I MONITORUL PARTEA i-a D ECRETE JURNALE ALE VONSILIULUI DE MINISTRY, DECIZILTNI MINISTERIALE,

More information

The Dramatic Publishing Company

The Dramatic Publishing Company Code: Y29 ISBN 13: 978-0-087602-352-5 www.dramaticpublishing.com THE YEL LOW BOAT by DAVID SAAR Cover art by Benjamin Saar Dra matic Pub lish ing Woodstock, Illinois Aus tra lia New Zea land South Af rica

More information

National legal basis (Reference to the relevant national official publication) Type of measure. Duration

National legal basis (Reference to the relevant national official publication) Type of measure. Duration Information communicated by Member States regarding State aid granted under Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market

More information

REGATUL ROMANIEI. PARTEA I-a LE0I, DECRETE JURNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTRI, DECIZIUNI MINISTERIALE, COMUNICATE,

REGATUL ROMANIEI. PARTEA I-a LE0I, DECRETE JURNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTRI, DECIZIUNI MINISTERIALE, COMUNICATE, Arrul CX Nr. 50 15 LEI EXEMPLARUL Vineri 27 Februarie 1942. REGATUL ROMANIEI MONITORUL OFIC1AL PARTEA I-a LE0I, DECRETE JURNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTRI, DECIZIUNI MINISTERIALE, COMUNICATE, ANUNTURI

More information

STARS! Students acting to reduce speed Final report

STARS! Students acting to reduce speed Final report STARS! Students acting to reduce speed Final report Students: Chiba Daniel, Lionte Radu Students at The Police Academy Alexandru Ioan Cuza - Bucharest 25 th.07.2011 1 Index of contents 1. Introduction...3

More information

THE MEASUREMENT OF MAGNETIC FIELD IN TWO POWER DISTRIBUTION SUBSTATIONS

THE MEASUREMENT OF MAGNETIC FIELD IN TWO POWER DISTRIBUTION SUBSTATIONS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Volumul 62 (66), Numărul 4, 2016 Secţia ELECTROTEHNICĂ. ENERGETICĂ. ELECTRONICĂ THE MEASUREMENT OF

More information

LISTA COMPLETĂ A LUCRĂRILOR ELABORATE

LISTA COMPLETĂ A LUCRĂRILOR ELABORATE LISTA COMPLETĂ A LUCRĂRILOR ELABORATE I. TEZA DE DOCTORAT (T) T1. A.A. Dobre, Metode de investigație în analiza unor fenomene cuplate de inginerie medicală, cordonator Prof. Dr. Ing. Alexandru Morega,

More information

SOCIETATEA COMERCIALA VES SA

SOCIETATEA COMERCIALA VES SA SOCIETATEA COMERCIALA VES SA 545400 - SIGHISOARA - MURES Str. Mihai Viteazu nr. 102 Tel: 00-40-265-773840 Fax: 00-40-265-778865 / 779710 E-mail: contact@ves.ro web: www.ves.ro; www.caldi.ro Nr. inreg.

More information

A d r i a n C L E N C I S I A R P r e s i d e n t

A d r i a n C L E N C I S I A R P r e s i d e n t www.siar.ro A d r i a n C L E N C I S I A R P r e s i d e n t 1/12 17.10.2018 Founded in january 1990 SIAR is a professional organization of engineers working in the field of automotive and transport engineering

More information

27 iunie 2002; ORDONANTA nr. 51 din 23 iulie 2004; LEGEA nr. 415 din 18 octombrie 2004;

27 iunie 2002; ORDONANTA nr. 51 din 23 iulie 2004; LEGEA nr. 415 din 18 octombrie 2004; ORDONANTA nr. 15 din 24 ianuarie 2002 (*actualizata*) privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania**) (actualizata pana la data de 15 februarie

More information

PRIM - MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ

PRIM - MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale

More information

SIPART DR22 Controllers

SIPART DR22 Controllers SIPART DR22 Controllers /2 /2 Application /2 Design /3 Mode of operation / Configurable functions /13 Further configurable functions /1 Control and display functions /18 Function diagram /22 Technical

More information

The Fort and the Flag

The Fort and the Flag The ort and lag Baritone Solo and SATB Choir ith Optional Aompaniment Quoting rom Oiial Report regarding The Attak on ort MHenry by Maor George Armistead, abr; September, 1814 The Text o Anm is by ranis

More information

KEARNY MESA WEST BUSINESS PARK

KEARNY MESA WEST BUSINESS PARK KEARNY MESA WEST BUSINESS PARK M U LT I - T E N A N T I N D U S T R I A L S P A C E A V A I L A B L E F O R L E A S E r rd no er ov Nau til u Rd illa Clai 5 re m Approx. 14-16 clear height 15 SITE Clairemont

More information

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 148 din 3 noiembrie 2005

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 148 din 3 noiembrie 2005 ORDONANTA DE URGENTA Nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului Text în vigoare începând cu data de 31 decembrie 2008 Text actualizat în baza actelor normative

More information

Commissioned by Away From The Western Front with funding from the Heritage Lottery Fund. "No Parades"

Commissioned by Away From The Western Front with funding from the Heritage Lottery Fund. No Parades ommissioned by Away rom ern ront with fundg from the Heritage Lottery und " Pa" or solo voice, mixed choir (S/A/T/B) pia/guitar Music & lyrics by hris Hoban Pa was created as rt of the 'Away from the ern

More information

MASS OF SAINT ISAAC JOGUES

MASS OF SAINT ISAAC JOGUES MASS OF SAINT ISAAC JOGUES A Comilation Mass By Je Ostrowski SATB SCORES with Otional Accomaniment Pitch Level: SATB Choir CCWATERSHED.ORG/JOGUES LORD, HAVE MERCY Pitch Level: SATB Choir Christ, Christ,

More information

SmartSoft MDSD Toolchain 7 May 2010 / SDIR V - Anchorage

SmartSoft MDSD Toolchain 7 May 2010 / SDIR V - Anchorage servicerobotics Autonomous Mobile Service Robots / SDIR V - Anchorage Andreas Steck and Christian Schlegel Computer Science Department University of Applied Sciences Ulm http://smart-robotics.sourceforge.net/

More information

The Forum Carlsbad. For more information: Bryan Cunningham tel License #

The Forum Carlsbad. For more information: Bryan Cunningham tel License # The Forum Carlsbad Property Overview The Forum Carlsbad Carlsbad, California The Forum Carlsbad is an open air, 265,000 square foot, lifestyle center located in the prestigious area of Carlsbad, California.

More information

Cy Lucy. Brennan Eliana. Lucy Cy Brennan Eliana

Cy Lucy. Brennan Eliana. Lucy Cy Brennan Eliana y Lucy Brennan Eliana Lucy y Brennan Eliana A Includes web extras D ull Performance - track 3; Accompaniment only - track 20 The Battle ry Of reedom with gusto (Î=96) bc 4 3 George. Root adapted/arr.

More information

Of One That Is So Fair and Bright. SSA, Descant, and Organ. (with optional Assembly and TB voices) œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ n. no Ped.

Of One That Is So Fair and Bright. SSA, Descant, and Organ. (with optional Assembly and TB voices) œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ n. no Ped. Organ 3 1. Andante, senza rigore (q = ca. 66) 8' Fl SSA, Descant, and Organ English, 15th century one that is so fair and bright, Velut maris stella: like the star of the sea (ith otional Assembly and

More information

Strategia Europeană în Regiunea Dunării - oportunităţi pentru economiile regiunilor implicate -

Strategia Europeană în Regiunea Dunării - oportunităţi pentru economiile regiunilor implicate - Strategia Europeană în Regiunea Dunării - oportunităţi pentru economiile regiunilor implicate - 25 mai 2010 - Palatul Parlamentului, Sala Avram Iancu Inovatie, Competitivitate, Succes Platforme Tehnologice

More information

By Design Ideology. 80 DIVER SIFIED PROJEC TS 20 MILLI ON PROFIC IE NT TO DEVELOP 7.50 LAKH SQ.F T. PER ANNUM A BRAND LED C RAF TED OVER

By Design Ideology. 80 DIVER SIFIED PROJEC TS 20 MILLI ON PROFIC IE NT TO DEVELOP 7.50 LAKH SQ.F T. PER ANNUM A BRAND LED C RAF TED OVER DELIVERED DREAMS OF OVER 40,000 HAPPY FAMILIE S PROFIC IE NT TO DEVELOP 7.50 LAKH BUILT A WIDE RANGE OF SQ.F T. PER ANNUM 80 DIVER SIFIED PROJEC TS C RAF TED OVER 20 MILLI ON SQ.F T. A BRAND LED By Design

More information

PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE. 2. Domeniu de aplicare Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca

PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE. 2. Domeniu de aplicare Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE 1. Scpul: Descrie structura si mdul de elabrare si prezentare a prcedurii privind dcumentele care trebuie intcmite si cursul acestra, atunci cind persana efectueaza un decnt.

More information

Semnale şi sisteme. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC)

Semnale şi sisteme. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC) Semnale şi sisteme Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC) http://shannon.etc.upt.ro/teaching/ssist/ 1 OBIECTIVELE CURSULUI Disciplina îşi propune să familiarizeze

More information

ON THE TRANSIENTS OPTIMIZATION AND THE POWER FACTOR CORRECTION OF THE STATIC CONVERTERS

ON THE TRANSIENTS OPTIMIZATION AND THE POWER FACTOR CORRECTION OF THE STATIC CONVERTERS U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 70, No. 1, 2008 ISSN 1454-234x ON THE TRANSIENTS OPTIMIZATION AND THE POWER FACTOR CORRECTION OF THE STATIC CONVERTERS N. FULGA 1, M. O. POPESCU 2, Claudia POPESCU 3 Obiectivul

More information

Go For Goal. Easy Play Rehearsal Score (Grade 2/3 Standard) by Gawen Robinson 1/131113

Go For Goal. Easy Play Rehearsal Score (Grade 2/3 Standard) by Gawen Robinson 1/131113 o or oal Easy Play Rehearsal Score (rade 2/3 Standard) by awen Robinson 1/131113 Published by Musicline Publications P.O. Box 15632 Tamworth Staffordshire B77 5BY 01827 281 431 www.musiclinedirect.com

More information

Structura și Organizarea Calculatoarelor. Titular: BĂRBULESCU Lucian-Florentin

Structura și Organizarea Calculatoarelor. Titular: BĂRBULESCU Lucian-Florentin Structura și Organizarea Calculatoarelor Titular: BĂRBULESCU Lucian-Florentin Chapter 3 ADUNAREA ȘI SCĂDEREA NUMERELOR BINARE CU SEMN CONȚINUT Adunarea FXP în cod direct Sumator FXP în cod direct Scăderea

More information

S.C. Apă Canal S.A. Sibiu Regional Operator for Sibiu County- South Area and Făgăraș Municipality

S.C. Apă Canal S.A. Sibiu Regional Operator for Sibiu County- South Area and Făgăraș Municipality S.C. Apă Canal S.A. Sibiu Regional Operator for Sibiu County- South Area and Făgăraș Municipality Vasile Maier Technical Manager S.C. Apă-Canal S.A. Sibiu The history of S.C. Apă Canal S.A. Sibiu goes

More information

Competence for Implementing EUSDR

Competence for Implementing EUSDR Competence for Implementing EUSDR 14 Countries! 11 Priority areas! Many partner! Link to about 1,000 Steinbeis Enterprises + more than 5,500 experts 08.03.2013 slide 1 Steinbeis Innovation Center Steinbeis

More information

POLITICA PRIVIND TRANZIȚIA LA SR EN ISO/CEI 17065:2013. RENAR Cod: P-07.6

POLITICA PRIVIND TRANZIȚIA LA SR EN ISO/CEI 17065:2013. RENAR Cod: P-07.6 ASOCIAŢIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA ORGANISMUL NAŢIONAL DE ACREDITARE POLITICA PRIVIND TRANZIȚIA LA RENAR Data aprobării: Data intrării în vigoare: 01.06.2013 APROBAT: Consiliu Director Exemplar nr. Pag.

More information

MASS OF SAINT ISAAC JOGUES

MASS OF SAINT ISAAC JOGUES MASS OF SAINT ISAAC JOGUES A Compilation Mass By Jeff Ostrowski ORGAN ACCOMPANIMENTS Pitch Level: Congregation CCWATERSHED.ORG/JOGUES This Mass setting is found in the St. Isaac Jogues Illuminated Missal,

More information