Annl dobundirii. Suprafa,a. f/fi

Size: px
Start display at page:

Download "Annl dobundirii. Suprafa,a. f/fi"

Transcription

1 DEC LARA TIE DE A VERE $PITIJLUL MUNfClPAL ~~;:~~.~.1Jt~~.~.~.~. " ~.I.. l".il0.. An.. IUIL. de I. I domiciliul cunoscand prevedcrilc art. 292 din Codul penal privind falsu) in dcclaratii dcclar pc proprie raspundere ca imprcuna Cll familial) delin urmiitoarcle: 1) Prin familie se intelege sotul/sotia ~i copiii aflati in intretinerea acestora. I. Bunuri imobile 1. Tcrenuri Se vor decjara inclusiv cele aflate in alte llll'i. Adrcsa sau zona S'rj/ltl'lc. Catcgoria* Annl dobundirii.s- /190 Suprafaa f/fi Cotaparte Modulde Titularul l ) dobandire (7$r~M ' {" ~1 f"< t'ho~-:r' t<.m - cp Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravil:m; (4) lucin de ap~ ; (5) alte categorii de terenuri extravilane daca se atm. in circuitu! civil. 2) La "Titular" se mentioncaza in cazul bunurilor proprii numcle proprietarului (titularul sotuusotia copilul) iar in cazul bunurilor in coproprietate cota-parte ~i numele coproprietarilor. 2. Cladiri Se vor declara inclusiv cele aflate in aile tmi. Cota- Modul de Titularuf) 1

2 + Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa. de vacanta; (4) spatii comercialc/de produclie. 2) La "Titular" se mentioneci in cazul bunurilor proprii numele proprietarului (titularul sotuvsotia copilul) iar in cazul bunurilor in coproprietate cota-parte ~i numele coproprietarilor. II. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme tractoarc ma~ini agricole ~alupe iahturi ~i alte mijloace de transport care sunt sup use inmatricuh'irii. potrivit legii Natura Marca Nr. de bu.aii Anul d~~ rabricati. Modul dodobindir. f"'~;:.'/.~17o.-{ /~d'ci r'"r~ ~ '.'~'s i?.i< 1.91tff7 f OA'S)?X «e C~I!Ert:..'R/</lr.. je.rco.+# )'&t:j'j ~~ ~lae&--rc-r 7 '~ 2. Bunuri sub forma dc metalc pretioase bijuterii obiecte de arta. ~i de cult eolectii de arti ~i numismaticil obiede care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal a dror valoarc insumata depa~e~te de curd NorA: Se vor menfiona toate bunurile aflate in proprietate indiferent dadi ele se aiu sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declara.rii. Descriere sumari. Anul dobilndirii.' ~. '.. "IValoarea.. tim.1a ; HI. Bunuri mobile a caror valoare dcpa.$c$tc de curo fiecare ~i ultimclc 12 luni bunuri imobile instrl1inate in Natura bunului I ~ Data Penoana dtre care 8;~ ~1 ;.- Forma " ~ '7 instriiinat instriinirii ;; instriinat.. :'lnstrainlrii 1"_: }'aioar. 2

3 IV. Active financiare 1. Conturi $i dcpo.zite bancare fonduri de invest it ii forme echivalente de economisire $i iovestire inclusiv cardurile de credit dad valoarea insumata a tuturor acestora depa$c$tc dc curo Se vor declara inclusiv cele anate in bmlci sau institutii financiare din strnin~tate. l:r JD'Ii~:iia care admid~treazli I adres8 Beestela b~ ' T; IP ul' _ Val~;;'~ U~.h~ln -~~;'I"'~~.fn~ ~DUI 1_ -~_~SOldlVaI~iiI8'z; 2. {10M Z""lf /6.60gf /2011 LO ID 2)[00 2 ~CrI2 Z-olcJ 3 VCr.< USlJ f7"c'r *Calegoriile indicate sunt: (I) cant curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sou echivalente; (3) fonduri de investilii sou echivalente inclusiv /onduri private de pens;; sau alte sisteme CII acumillare (se vor declara cele a/erenle anilluiflscal anterior). 2. Plasamcnte investitii directc $i imprumuturi acordatc daca valoarea de piata iosumata a tuturor accstora dcpa$c$tc de curo Se vor declara inc1usiv investitiile ~i participariie in strainatate. Emitent titlulsocietatea in care persoana Hte :.1 1- Tipul* aclionar sau asociatllieneficiar de imprumut NumAr de titluril ':Valoarea total! 10 zi tc~ta de iiartici~.;~ 6!2t'J ~7].'''!;J. QC;ro 260 *Categoriile indicate sunt: (I) hartii de va/oare de{;nule (titluri de stat certificate oh/iga(iuni); (2) acliuni sou pari; sociale in societal; comerciale; (J) imprumuturi acordale in nume personal. 3

4 3. Alte active producatoare de venituri nete care insumate dep:l$esc echivalentul a de euro pe an: Se vor declara inclusiv cele aflate in strliina.tate. V.Datorii Debite ipoteci garantii eruise in bcneficiul Doui terl bunuri acbizitionate in sistem leasing ~i asemenea bunuri dad valoarea insumahl. a tuturor acestora depa~c~te de euro alte Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in stra.ina.tate. Contractat in AUU. J.- ".V'''~ VI. Cadouri servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionatc rata de valoarea de piatil din partea un or persoane organizatii societati comercialc regii 3utonome companiilsocietlti nationale sau institufii publice romane~ti sau straine inclusiv burse credite garantii decontari de eheltuieli altele decat celc ale 3ngajatorului a diror valoare individuahi dcpa~c.tc 500 de curd'" Cine a realizat vedit~1.~: 1.1. Titul:u-. ~.~ 1.2. Sot/solie 1.3. Copii Se excepteazjj de fa declarare cadourile ~i trata/iile uzuafe primite din partea rudelor de grodul I ~i 01 I J-Iea 4

5 VII. Venituri ale declarantului $i ale membrilor si'ii de familie realizate in ultimul an fiseal idcbciat (potrivit art. 41 din Legea Dr. 571/2003 prividd Codul fiscal cu modificarile $i completarile ulterioarc) Se vor declara inclusiv veniturile provenite din st ra.in ~itate. Cine a realizat venltul I. VenUur; din salarii Suna venitului: c - Serviciul prestatlobiectul V~Ditul adual Dumele.dre ' :'-1\? -- ;<'e:enerator de venit: ; tncasat I. I. TitularAt!llu ~ P) k-ff s1'tml I"1t(f"{. CI h jjcli.b.m -n ~. '''::' o';:l::'" J'3"!J 1 I I'.r.: 1.2. SoJ/soti"~M.{ IV/U<uft: M jl fliu>-f-j I~'C r "".. ~ Lv..2.8f; 35J 1.3. Copii fi torim Sf. hun. ('r;rww~ j 17tll1 C. ~u 'If _"6G~ 2. Venitlll'; din acfivitlili independente 2.1. Titular 2.2. Solisoti<;;\uA4 IIA 'Ct 1-1/ t'- I M~I? bitt StU " c /i ~. ;;../. Iq2"1 3. VenUuri din cedareafolosintei bunllrilor 3.1. Titular 3.2. Sot/solie -I. VenUur; din invesli/ii Titular 4.2. SoJ/solie 5. Venilur; din pensii Titular 5.2. Sollsolie 6. Venituri din ac[ivilali agrico/e 6.1. Titular 6.2. SoJ/so\ie 5

6 Sursa vcnitului: Serviciul prestatlobiectul Venitul anual Cine a realizat vcnitul Nume adr~sa federator de venit incasat 7. Venituri din premii $i dinjocuri de noroe Titular 7.2. Soyolie 7.3. Copii 8. Veniluri din aile surse 8.1. Titular 8.2. Soyolie 83. Copii Prezcnta deciaratie eonstituie act public $i raspund potrivit legii pen ale pentru inexactitatea sau caracterul incomplct al datelor mcntionatc. Data ~o mpletarii (2.~... g.qj.~... 6

7 DECLARATIE DE INTERESE I SPI TALUL MUNICJPAL -I / ' ~ CAMPULU!Y.G.MUSCEL "trare Nr. fl:!.bt... Z iua.j! "~ O i; ~~ 2O(t domiciliat i tti~~~~~~~ cunosdi nd prcvedt:rile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii declar pc propria raspunderc: 1. Asociat sau actionar In socichiti comcrciale companiusocictati nationale institutii de credit grupuri de interes economic. precum $i membru in asochltii fundatii sau alte organizatii ncj!uvernamentalc: Nr. de p ~ rli Valozrea tolala. a Unitatea Calitatea delinuta sociale sau paqhor sociale - denumirea ~ i adresade actiuni $ilsau a actiunilor l.t Calitatea de Dlcmbru in organcie de conduccre administrare ~i control ale socictatilor comcrciale ale rcgiilor auto nome ale companiilor/socictiitilor oationale ale instituliiior de credit ale grupurilor de inferes cconomic alc asociatiilol' sau fundatiilor ori ale altol' ore:anizatii ncl!uvcrnllmentalc; Unitatea Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor - denumirea $i adresa - 2.t Calitatca de mcmbru in cadrui asociatiilor Droresionale silsau sindicale IIIffVI CI'7 - fifzg-~ 8~ c;'n C ~ r ::'1H-It 'It'S 4. Calitatea de Dlembru in organelc de conducere administrarc '1"~i control rctribuite sau neretribuitc detinufe in cadruillartidclor Iloliticc runctia dctinufll si denumirea partidului politic

8 ~. Contracte inclusiv cele de asistentll juridica consultanta ~i civile obfinute sau anate in derulare in timpu. cxercitarii functiilor mandatelor sau dcmoiti'itilol' publicc finantate de la bugetu) de stat local ~i din fooduri externe ori inchciatc eu socictiiti eomercialc eu capital de stat sau uode statui estc actionar majorhar/minoritar: Irotituiia l'iooilia pin DaIa Valoorea 5.lllereficaul re ax iia:t rmrle <XJlIIa.1allI: caealin TipJI l>jmti irrheierii looiaa ~denun'""'~ 00resa ~~ in:redin\at <X:I1tnduIui <X:I1tnduIui ~ <X:I1tnduIui 00resa <mba:tui Titular SoVooIie... Rure re fj1duij ale titularuiui.... SocietiIIi c:amciaje'pt=n'i fi2idi IlU!<xi2:lIa' A9Jcia!ii IimiIiaId Cllinete irdi arociate ~ tivilepofesicmlesau~civiie pofrsi<mle (lj Iik;llrl:re!imiW care desfl;pna potesia re"inoc21/ <A;>;lrri2atii F.A.... :::ii' I) Prin rude de gradull se inte1ege pa.rinti pc linie ascendcnt!i ~i copii pe linie descendenta. 2) Se vor declara numele denumirea ~i adresa beneficiarului de contract unde prin calitatea detinuta. titularul solul/sotia ~i rudele de gradul I oblin contracte a~a cum sunt definite la punctul 5. Prezcnta dcciarape constituie act public Si!'~s pudd caraeterul ineomplet al dah:lor Illcn!ionatc. potrivit legii pen ale pentru inexactitatea sau Data co mplchirii lq. f..~..!j!!'i.1?

NOTA: se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii.

NOTA: se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii. 2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal sau altele asemenea,

More information

, l Anul ',I: ", S f t Cotadob'andirii 1 upra a a. parte,"

, l Anul ',I: , S f t Cotadob'andirii 1 upra a a. parte, i~f1;ir. 2G,G!25.C.f:2JJ/) DECLARA TIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, FLUERARU M.DANIEL _ SEF FORMA TIE SPECIALIZATA MECANICA INDUSTRIALA SI SUDURI de SPECIALE SC CONPET SA MUN. PLOIESTI, JUD. PRAHOV

More information

D E C L A R A T I E D E A V E R E

D E C L A R A T I E D E A V E R E Nr. 289/15.03.2012 D E C L A R A T I E D E A V E R E Subsemnatul BOBE IULIAN SERGIU avand functia de INSPECTOR la Primaria Orasului Busteni, domiciliat in jud. Prahova, loc. Busteni, cunoscand prevederile

More information

DECLARAŢIE DE AVERE. Anul dobândirii. Cotaparte. Suprafaţa

DECLARAŢIE DE AVERE. Anul dobândirii. Cotaparte. Suprafaţa DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata Apetrei M. Carmen, având funcţia de Director Departament la Universitatea Naţională de Arte, CNP domiciliul: cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul

More information

DECLARATIE DE AVERE. Suprafata Cota parte. Comuna (3) mp 1/2 Cumparare Sandu Rodica Voinesti, Sandu Ion Dimbovita

DECLARATIE DE AVERE. Suprafata Cota parte. Comuna (3) mp 1/2 Cumparare Sandu Rodica Voinesti, Sandu Ion Dimbovita DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul SANDU I. ION având functia de DIRECTOR GENERAL la ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE declar pe propria raspundere, ca impreuna cu familia 1 detin urmatoarele active

More information

DECLARATIE DE AVERE. INTRAVILAN mp 1/2 cumparare LUP LADISLAU. INTRAVILAN mp 1/2 cumparare LUP IULIA

DECLARATIE DE AVERE. INTRAVILAN mp 1/2 cumparare LUP LADISLAU. INTRAVILAN mp 1/2 cumparare LUP IULIA DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul LUP LADISLAU având functia de DIRECTOR la CMR OLTENIA declar pe propria raspundere, ca impreuna cu familia 1 detin urmatoarele active si datorii. I. BUNURI IMOBILE 1. Terenuri

More information

I I I I Idoband i r e I

I I I I Idoband i r e I ANEXA 1 DECLARATE DE AVERE V\\~~t1l-\-1i\J~~'l{,. Cn!5fQ\'U\SV\ Lo~1kl ~~' ~ubsemnatul/subsemnata,.. '~A' ~, avand f'unct i a de la, CNP H:,1.-~.\~1\k.~'?bomiciliul...alH.J~~..., cunos cand prevederile

More information

.. DA N~ ~./~ /2.'+. og. 20/~ DECLARAŢIE DE AVERE

.. DA N~ ~./~ /2.'+. og. 20/~ DECLARAŢIE DE AVERE .. DA N~ ~./~ /.'+. og. 0/~ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, SOARE AL. RODICA de Sef Birou Managementul Resurselor Umane de la 0.06.014 la SC CONPET SA - Ploiesti mun.ploiesti - jud. Prahova CNP domiciliul,

More information

DECLARA TIE DE A VERE. la SERVICIULJURIDIC-AUTORITATE TUTELARA. CNP , domiciliul _Bld.Bucuresti,bl.106,sc.b,ap.29-Giurgiu.

DECLARA TIE DE A VERE. la SERVICIULJURIDIC-AUTORITATE TUTELARA. CNP , domiciliul _Bld.Bucuresti,bl.106,sc.b,ap.29-Giurgiu. o/ 3 o of Vii/ ~ DECLARA TE DE A VERE ' Subsemnatul/Subsemnata, de SEF SERVCU GHNCEA VASLE, avand functia la SERVCULJURDC-AUTORTATE TUTELARA. CNP 1550308550021, domiciliul _Bld.Bucuresti,bl.106,sc.b,ap.29-Giurgiu

More information

J Adresa Categoria Anul Suprafata Cota Valoarea Modul de Titularul *) dobandirii parte de dobandire 2) impozitare 1\0A (LJ

J Adresa Categoria Anul Suprafata Cota Valoarea Modul de Titularul *) dobandirii parte de dobandire 2) impozitare 1\0A (LJ beclaratia DE AVERE Subsemnatulla..~t~.~t..t l~~., avand functia de /J Dt(2..t::;)..lT SltP~ f?;i ::ita::::2 f.i.:1j:::: f..~fk:~~::::::::::::::::' 'd~~i~'.~~..~;~~;;: raspundere ca impreuna cu familia

More information

DECLARATIE DE AVERE. Cota parte. Suprafata

DECLARATIE DE AVERE. Cota parte. Suprafata DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul, avand functia de Inspector de munca, la INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVA, declar pe propria raspundere, ca, impreuna cu familia detin urmatoarele active si datorii.

More information

1Y, m/jefoi. DECLARATIE DE AVERE

1Y, m/jefoi. DECLARATIE DE AVERE 1Y, m/jefoi. DECLARATIE DE AVERE cs, mite basemnata, 01/1-/ 112: 9-dn''Sdirn,your77vand functia de, A'fre-e-1 la pcive CNP 11.V.c)."( 1" (/ 7 `-), domiciliul P1/4-64- cunoscand prevederile art. 292 din

More information

DECLARATIE DE AVERE. Anul dohandirii. Suprafafa. 560 mp. 200 mp. 1500mp

DECLARATIE DE AVERE. Anul dohandirii. Suprafafa. 560 mp. 200 mp. 1500mp DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, de Contabil sef CNF MIRON I. MARIETA, avand funcfia SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE la STUDIOUL REGIONAL DF R ADIO CLUJ doraiciliul CLUJ-NAPOCA cunoscand

More information

DECLARA TIE DE A VERE

DECLARA TIE DE A VERE DECLARA TIE DE A VERE Subsemnatui/Subsemnata, SABAU S. NICOLET A - CRISTINA, avand functia de.s_e_crctar scf facultate Ia Facultatea de lngincrie, CNP _., domiciliul ju. Mure~, Tg. Mure~, _ cunoscand prevederile

More information

DECLARATIE DE AVERE. copiii aflati In lntretinerea acestora. Suprafata

DECLARATIE DE AVERE. copiii aflati In lntretinerea acestora. Suprafata DECLARATIE DE AVERE ' avand functia cunosdind prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe pr ca impreuna CU familia I) detin urmatoarele: *I) Prin familie se lntelege sotul/sotia

More information

r9-~&f- iie CwM&fl~ 1~deIek fj~j

r9-~&f- iie CwM&fl~ 1~deIek fj~j . 2.., Subs~mnatul/Subsemnata, de ~J.t SfV CNP DECLARATIE BE AVERE / 11 cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul In declaratii, declar cä Impreuna cu famiiia ~ de;in urmàtoarele: *1)

More information

DECLARATIE DE AVERE. ia Nt v KM C. Suprafata. dobandirii ::

DECLARATIE DE AVERE. ia Nt v KM C. Suprafata. dobandirii :: f DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul/Suljseillrfata, / G / 'T _ / C /V ia Nt v KM C avand funct, ca impreuna cu familia1* detin urmatoarele: *1) Prin familic sc mjelcge sotul/sotia si copiii aflati in mtretinerea

More information

DECLARATIE DE AVERE. /LOV P. la. Anul dobandini. Suprafa^a

DECLARATIE DE AVERE. /LOV P. la. Anul dobandini. Suprafa^a j DECLARATIE DE AVERE Subsepttiatul/Subsemnata, /LOV P. la Jg avand functia ca impreuna cu famifia" aetin urmatoarele: * I) Prin familie se intelege sotul/sotia si copiii aflati In Intretinerea acestora.

More information

DECLARAŢIE DE AVERE. Cota parte. Suprafaţa. COSTESTI-ARGES mp 100% MOSTENIRE MITRUT GEORGETA

DECLARAŢIE DE AVERE. Cota parte. Suprafaţa. COSTESTI-ARGES mp 100% MOSTENIRE MITRUT GEORGETA Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul(a) MITRUT CONSTANTIN..., având funcţ ia de...prorector..., la..academia DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI...., domiciliul..bucuresti cunoscând prevederile art. 292 din

More information

DECLARAŢIE DE AVERE. Cota parte. Suprafaţa. COSTESTI-ARGES mp 100% MOSTENIRE MITRUT GEORGETA

DECLARAŢIE DE AVERE. Cota parte. Suprafaţa. COSTESTI-ARGES mp 100% MOSTENIRE MITRUT GEORGETA Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul(a) MITRUT CONSTANTIN..., având funcţia de...prorector..., la..academia DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI...,..., domiciliul..bucuresti,..., cunoscând prevederile art.

More information

DECLARAŢIE DE AVERE. Suprafaţa

DECLARAŢIE DE AVERE. Suprafaţa Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul Roman Mihai Daniel, având funcţia de profesor la Academia de Studii Economice din Bucuresti, CNP..., domiciliul... Bucuresti, cunoscând prevederile art. 292 din

More information

DECLARA TIE DE A VERE

DECLARA TIE DE A VERE N R.. 1J./J.Ob: 200... DECLARA TE DE A VERE Subsemnatul STEFAN. BUZARNESCU avand functia de consilier judetean la CONSLUL JUDETEAN VRANCEA, declar pe propria raspundere, ca impreuna cu familial) detin

More information

l('.. Annl S f NOTA: inc: usiv cele aflate in alte tari.

l('.. Annl S f NOTA: inc: usiv cele aflate in alte tari. Subsemnatul VLAD LUCIAN SARBU, avand functia de inspector de concurenta la Consiliul Concurentei, CNP. domiciliul sector 3, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul'in declaratii declar

More information

DECLARAŢIE DE AVERE. Suprafaţa

DECLARAŢIE DE AVERE. Suprafaţa Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Jianu Iulia, având funcţia de Prodecan la Bucharest Business School,., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria

More information

DECLARA TIE DE A VERE

DECLARA TIE DE A VERE DECLARA TIE DE A VERE Subsemnatul, BICA Dorin avand functia de Director de departament Ia Universitatea,Petru Maior" din Tirgu Mure~ CNP domiciliul jud. M ure~ cunosdind prevederile art. 292 din Codul

More information

DECLARAŢIE DE AVERE. Suprafaţa ,91 50% 50% cumparare Albu Catalin Nicolae Albu Nadia Vatra Dornei % 50%

DECLARAŢIE DE AVERE. Suprafaţa ,91 50% 50% cumparare Albu Catalin Nicolae Albu Nadia Vatra Dornei % 50% Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, prof. univ. dr. Nadia ALBU, având funcţia de prodecan la Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, ASE Bucureşti, domiciliul Bucuresti, cunoscând prevederile

More information

DECLARAŢIE DE AVERE. Suprafaţa

DECLARAŢIE DE AVERE. Suprafaţa Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, Liviu Cătălin MORARU, având funcţia de prodecan la Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată din ASE Bucureşti, domiciliul Ilfov, cunoscând prevederile art.

More information

DECLARAŢIE DE AVERE. Anul. Suprafaţa. Modul de Categoria* Suprafaţa Cota parte. zona dobândirii dobândire

DECLARAŢIE DE AVERE. Anul. Suprafaţa. Modul de Categoria* Suprafaţa Cota parte. zona dobândirii dobândire Anexa I DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, prof. univ. dr. Călin-Petrică VEGHEŞ, având funcţia de decan la Facultatea de Marketing, Academia de Studii Economice din Bucureşti, domiciliul în Bucureşti, cunoscând

More information

DECLARAŢIE DE AVERE. dobândirii. dobândire (1) mp 1/2 Vânzare cumpărare

DECLARAŢIE DE AVERE. dobândirii. dobândire (1) mp 1/2 Vânzare cumpărare JUDECĂTORIA GALAŢI 'li DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, ANCA VIORICA, având funcţia de ^er,\î^^^c, domiciliat în Galaţi, \ cui art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propl familia'

More information

v / / / ;(11 CON ({J/'<1!VE / I/ / v {3) {) ;.../- la i!niv ZliiNAREA'k"JOf4-<l~~ cnp /!Jt:l224-17o3fj3, domiciliul ANEXA 1

v / / / ;(11 CON ({J/'<1!VE / I/ / v {3) {) ;.../- la i!niv ZliiNAREA'kJOf4-<l~~ cnp /!Jt:l224-17o3fj3, domiciliul ANEXA 1 i DECLARATE DE AVERE 1ffjl9 os. U;;z ANEXA 1 SubsemnatuiSubsemnata MWZV \hod Nr. colae avand functia de. la i!niv ZliiNAREAk"JOf4

More information

DECltARATIE DE AVERE

DECltARATIE DE AVERE 1""1 J1' /' ' G(/c,Y #/ loll/,2 / J\ DECltARATE DE AVERE Subsemnatul(a) COMAN Radul Gheorghe, avand funetia de SEF Birou, la MApN, CNP 17209102931 16, domiciliul localitate BUCUREST, str Aleea Panama,

More information

rf u.cs" tot\ ?AuqE zri rtaglat 5,lolL lq t i,,unvstiri? /rlb, t orl DECI-ARATIE DE A\'ERE Sub semnatul/s ub semnata.

rf u.cs tot\ ?AuqE zri rtaglat 5,lolL lq t i,,unvstiri? /rlb, t orl DECI-ARATIE DE A\'ERE Sub semnatul/s ub semnata. DEC-ARATE DE A\'ERE rf u.cs" tot\ Sub semnatul/s ub semnata. runctiae.. t.t. C t;.i? fr i. 1n.A.8... ri l,t iii penal privind falsul in claratii, clar pe propria raspunre ca impreuna cu familia') tin urmatoarele:

More information

DECLARAŢIE DE AVERE. 1.Terenuri NOT Ă : Se vor declara inqiusivce1e aflate în alte ţări.

DECLARAŢIE DE AVERE. 1.Terenuri NOT Ă : Se vor declara inqiusivce1e aflate în alte ţări. DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatui/Subsemnata de 1a V i( Ăfl (f(6/ CNP 12 03 09 ] 7domici1iu1 ec C j I /, având func ţia cuuoscând prevederile art, 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar

More information

PROIECT. În baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

PROIECT. În baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, PROIECT NORMĂ pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr.39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară,

More information

Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A.

Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A. Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A. CREDIT IMOBILIAR în MDL (procurarea/construcţia/finisarea/moderniz

More information

fit *s -.* /J,. l3+2" Jr; t 03,06,,{$15 NECLARATIN DH AVARE /6L^+. I. Clf,diri NOTA: Se vor declara inclusiv cele ajlate in alte tdri. Jnv* SPr<ir'.

fit *s -.* /J,. l3+2 Jr; t 03,06,,{$15 NECLARATIN DH AVARE /6L^+. I. Clf,diri NOTA: Se vor declara inclusiv cele ajlate in alte tdri. Jnv* SPr<ir'. /J,. l3+2" Jr; t 03,06,,{$15 NECLARATIN DH AVARE subsemnatul / Subsemnata,.iLUPe,T.ui...a'..1iy1.qft..., avlnd tuncfia de s.t l.q.hter.r.tlni.*..p:ts1,n.ln.i\usb.u...'.i0.*-/5.r*{n:..u..., cnp 28.1a{.aL8.?.P.e.+...,

More information

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom RAPORT DE PIA?Ã LUNAR MARTIE 218 Piaţa pentru Ziua Următoare

More information

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%]

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%] Piaţa pentru Ziua Următoare - mai 217 Participanţi înregistraţi la PZU: 356 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 264 Număr mediu de participanţi activi [participanţi/zi]: 247 Preţ mediu [lei/mwh]:

More information

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 2/5.I.2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 2/5.I.2009 6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 2/5.I.2009 ANEXA Nr. 1*) 2 0 0 9 *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 2/5.I.2009 7 8 MONITORUL OFICIAL

More information

Mecanismul de decontare a cererilor de plata

Mecanismul de decontare a cererilor de plata Mecanismul de decontare a cererilor de plata Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) Ministerul Fondurilor Europene - Iunie - iulie

More information

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 101 conform Regulamentului produselor pentru construcții UE 305/2011/UE

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 101 conform Regulamentului produselor pentru construcții UE 305/2011/UE S.C. SWING TRADE S.R.L. Sediu social: Sovata, str. Principala, nr. 72, judetul Mures C.U.I. RO 9866443 Nr.Reg.Com.: J 26/690/1997 Capital social: 460,200 lei DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 101 conform Regulamentului

More information

INSTRUCŢIUNI. Formularul se completează de către contribuabili, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular.

INSTRUCŢIUNI. Formularul se completează de către contribuabili, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular. INSTRUCŢIUNI de completare a formularului 230 Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru

More information

Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU

Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU Controlul versiunilor - necesitate Caracterul colaborativ al proiectelor; Backup pentru codul scris Istoricul modificarilor Terminologie și concepte VCS Version Control

More information

Diaspora Start Up. Linie de finanțare dedicată românilor din Diaspora care vor sa demareze o afacere, cu fonduri europene

Diaspora Start Up. Linie de finanțare dedicată românilor din Diaspora care vor sa demareze o afacere, cu fonduri europene Diaspora Start Up Linie de finanțare dedicată românilor din Diaspora care vor sa demareze o afacere, cu fonduri europene 1 Ce este Diaspora Start-Up? Este o linie de finanțare destinată românilor din Diaspora

More information

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice "Îmbunătăţirea proceselor şi activităţilor educaţionale în cadrul programelor de licenţă şi masterat în domeniul

More information

Anexa nr.9 la Ordinul ministrului nr.

Anexa nr.9 la Ordinul ministrului nr. Anexa nr.9 la Ordinul ministrului nr. PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA, ACTUALIZAREA SI GESTIONAREA DOSARELOR PROFESIONALE ALE FUNCTIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL APARATULUI PROPRIU AL MINISTERULUI SI DE LA

More information

Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului

Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului Analiza situaţiei patrimoniale începe, de regulă, cu analiza evoluţiei activelor în timp. Aprecierea activelor însă se efectuează în raport

More information

.. b:[).'z. dj!-l.una 0(;.An..:la 'S'

.. b:[).'z. dj!-l.una 0(;.An..:la 'S' SJJIIAI UL i\l!unicip~ ca 'UL l' C;IMH 'I'~~ Illtn l'... (J.O.. b:[).'z. dj!-l.una 0(;.An..:la 'S' DECLARATlE DE AVERE Subscmnatul/Subsemnata, loneseu Lucian Millai, uvand funetiu de Scf birou radiotelecomunicutii

More information

Impozitarea veniturilor din arendă în 2018

Impozitarea veniturilor din arendă în 2018 NEWSLETTER NR.05 06 FEB 2018 Impozitarea veniturilor din arendă în 2018 ELABORAT DE GHEORGHE STREȘNA LAURENȚIU STANCIU CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADER.RO În conformitate cu prevederile Codului fiscal, veniturile

More information

DECLARA IE privind veniturile din activit i agricole

DECLARA IE privind veniturile din activit i agricole DECLARA IE privind veniturile din activit i agricole 221 impuse pe norme de venit Anexa Agen ia Na ional de Administrare Fiscal Anul Declara ie rectificativ Se completeaz cu X în cazul declara iilor rectificative

More information

DECLARA IE privind veniturile realizate din România

DECLARA IE privind veniturile realizate din România Agen ia Na ional de Administrare Fiscal Declara ie rectificativ Se completeaz cu X în cazul declara iilor rectificative DECLARA IE privind veniturile realizate din România Anul 2 0 1 1 200 Anexa nr.1 I.

More information

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. ORDIN Nr. 3695/2016 din 27 decembrie 2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR

More information

RAPORTUL SG ASSET MANAGEMENT- BRD SAI PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII SIMFONIA 1 la data de 30 iunie 2006

RAPORTUL SG ASSET MANAGEMENT- BRD SAI PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII SIMFONIA 1 la data de 30 iunie 2006 RAPORTUL SG ASSET MANAGEMENT- BRD SAI PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII SIMFONIA 1 la data de 30 iunie 2006 Fondul SIMFONIA 1, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin

More information

Livrarile intracomunitare de bunuri

Livrarile intracomunitare de bunuri NEWSLETTER NR.13 10 APR 2017 Livrarile intracomunitare de bunuri ELABORAT DE GHEORGHE STRESNA CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADER.RO Ce este o livrare intracomunitara de bunuri? Livrarea intracomunitară reprezintă

More information

Subiecte Clasa a VI-a

Subiecte Clasa a VI-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii

More information

GHID DE TERMENI MEDIA

GHID DE TERMENI MEDIA GHID DE TERMENI MEDIA Definitii si explicatii 1. Target Group si Universe Target Group - grupul demografic care a fost identificat ca fiind grupul cheie de consumatori ai unui brand. Toate activitatile

More information

Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România

Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România www.pwc.com Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România Valentina Radu, Manager Alexandra Smedoiu, Manager Agenda Implicaţii practice în ceea ce priveşte impozitarea pieţei de

More information

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4.5.4 şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Data: 28.11.14 Versiune: V1.1 Nume fişiser: Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4-5-4

More information

MUNICIPIU BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 S.T.: 43/

MUNICIPIU BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 S.T.: 43/ MUNICIPIU BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 S.T.: 43/17.01.2018 PROIECT AVIZEAZĂ pentru legalitate Secretarul Sectorului 6, Demirel Spiridon HOTĂRÂRE privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul

More information

Documentaţie Tehnică

Documentaţie Tehnică Documentaţie Tehnică Verificare TVA API Ultima actualizare: 27 Aprilie 2018 www.verificaretva.ro 021-310.67.91 / 92 info@verificaretva.ro Cuprins 1. Cum funcţionează?... 3 2. Fluxul de date... 3 3. Metoda

More information

Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Valerica Baban

Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Valerica Baban Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Sumar 1. Indicele de refracţie al unui mediu 2. Reflexia şi refracţia luminii. Legi. 3. Reflexia totală 4. Oglinda plană 5. Reflexia şi refracţia luminii în natură

More information

Master si care solicita atat cazare cat si bursa vor depune dosarul cu actele DOCUMENTE NECESARE

Master si care solicita atat cazare cat si bursa vor depune dosarul cu actele DOCUMENTE NECESARE 03.09.2018 In atentia studentilor Facultatii de Inginerie Electrica Pentru simplificarea procedurilor de depunere a actelor necesare obtinerii atat a unui loc in camin pentru Cazurile Sociale care se incadreaza

More information

Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate

Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate 3 noiembrie 2017 Clemente Kiss KPMG in Romania Agenda Ce este un audit la un IMM? Comparatie: audit/revizuire/compilare Diferente: audit/revizuire/compilare

More information

DECLARAŢIE UNICĂ privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

DECLARAŢIE UNICĂ privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice anexa nr.1 DECLARAŢIE UNICĂ privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Nume Iniţiala tatălui Cod de identificare fiscală

More information

Raport Financiar Preliminar

Raport Financiar Preliminar DIGI COMMUNICATIONS NV Preliminary Financial Report as at 31 December 2017 Raport Financiar Preliminar Pentru anul incheiat la 31 Decembrie 2017 RAPORT PRELIMINAR 2017 pag. 0 Sumar INTRODUCERE... 2 CONTUL

More information

Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii

Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii www.pwc.com/ro Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii 1 Perioada de observaţie - Vânzarea de stocuri aduse în garanţie, în cursul normal al activității - Tratamentul leasingului

More information

Fondul comercial reprezintă diferenţa între costul de achiziţie al participaţiei dobândite şi valoarea părţii din activele nete achiziţionate.

Fondul comercial reprezintă diferenţa între costul de achiziţie al participaţiei dobândite şi valoarea părţii din activele nete achiziţionate. Anexa Ghidul practic privind tratamentul fiscal al unor operaţiuni efectuate de către contribuabilii care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară,

More information

DECLARAŢIE UNICĂ privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

DECLARAŢIE UNICĂ privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice anexa nr.1 DECLARAŢIE UNICĂ privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice 212 A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Nume Iniţiala tatălui Cod de identificare fiscală

More information

Locul unei livrari de bunuri mobile corporale

Locul unei livrari de bunuri mobile corporale NEWSLETTER NR.28 04 AUG 2017 Locul unei livrari de bunuri mobile corporale ELABORAT DE GHEORGHE STRESNA LAURENTIU STANCIU CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADER.RO Livrari de bunuri care sunt transportate Locul

More information

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N Pentru a putea vizualiza imaginile unei camere web IP conectată într-un router ZTE H218N sau H298N, este necesară activarea serviciului Dinamic DNS oferit de RCS&RDS, precum și efectuarea unor setări pe

More information

HandiCapabil. Recognition, hope, trust! Magazine about a workshop for people with handicaps. HandiCapabil 1/2012 1

HandiCapabil. Recognition, hope, trust!   Magazine about a workshop for people with handicaps. HandiCapabil 1/2012 1 HandiCapabil Magazine about a workshop for people with handicaps www.ateliere-protejate.org Nr. 13, March 2012 Recognition, hope, trust! www.facebook.com/ateliereprotejate HandiCapabil 1/2012 1 2% Thanks!

More information

INSTRUCŢIUNI de completare a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

INSTRUCŢIUNI de completare a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice anexa nr.2 INSTRUCŢIUNI de completare a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice

More information

Nume şi Apelativ prenume Adresa Număr telefon Tip cont Dobânda Monetar iniţial final

Nume şi Apelativ prenume Adresa Număr telefon  Tip cont Dobânda Monetar iniţial final Enunt si descriere aplicatie. Se presupune ca o organizatie (firma, banca, etc.) trebuie sa trimita scrisori prin posta unui numar (n=500, 900,...) foarte mare de clienti pe care sa -i informeze cu diverse

More information

Textul si imaginile din acest document sunt licentiate. Codul sursa din acest document este licentiat. Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND

Textul si imaginile din acest document sunt licentiate. Codul sursa din acest document este licentiat. Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND Textul si imaginile din acest document sunt licentiate Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND Codul sursa din acest document este licentiat Public-Domain Esti liber sa distribui acest document

More information

organism de leg tur Funded by

organism de leg tur Funded by 1 organism de legătură asigură comunicarea caselor teritoriale de pensii cu alte instituții ii din străinătate asigură elaborarea și actualizarea de instrucțiuni tehnice și norme de aplicare a Regulamentelor

More information

Cristina ENULESCU * ABSTRACT

Cristina ENULESCU * ABSTRACT Cristina ENULESCU * REZUMAT un interval de doi ani un buletin statistic privind cele mai importante aspecte ale locuirii, în statele perioada 1995-2004, de la 22,68 milioane persoane la 21,67 milioane.

More information

NECESARUL DE FINANȚARE ȘI ACCES LA SERVICII FINANCIARE și ASISTENȚĂ TEHNICĂ AL ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE DIN ROMÂNIA

NECESARUL DE FINANȚARE ȘI ACCES LA SERVICII FINANCIARE și ASISTENȚĂ TEHNICĂ AL ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE DIN ROMÂNIA NECESARUL DE FINANȚARE ȘI ACCES LA SERVICII FINANCIARE și ASISTENȚĂ TEHNICĂ AL ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE DIN ROMÂNIA Studiu realizat de Eurom: Maria Doiciu și Elena Sabina Ganci IES (FDSC): Ancuța Vameșu

More information

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 6 MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ ORDIN pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în

More information

Procesarea Imaginilor

Procesarea Imaginilor Procesarea Imaginilor Curs 11 Extragerea informańiei 3D prin stereoviziune Principiile Stereoviziunii Pentru observarea lumii reale avem nevoie de informańie 3D Într-o imagine avem doar două dimensiuni

More information

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin: ORDIN Nr. 1176/2018 din 26 ianuarie 2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile

More information

PRIMIREA SI DISTRIBUIREA BILETELOR DE TRATAMENT BALNEAR IN ANUL 2015

PRIMIREA SI DISTRIBUIREA BILETELOR DE TRATAMENT BALNEAR IN ANUL 2015 CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CASA JUDETEANA DE PENSII OLT Slatina, str. Aleea Tineretului, nr. 1A Tel.: 0249/411634; 0249/414647; Fax: 0249/433167 E-mail: cjpolt@rdslink.ro PRIMIREA SI DISTRIBUIREA

More information

The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 2018

The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 2018 The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 08 Problem. Prove that the equation x +y +z = x+y +z + has no rational solutions. Solution. The equation can be written equivalently (x ) + (y ) + (z ) =

More information

COMPARAŢIE ÎNTRE SISTEMELE DE PENSII PRIVATE DE TIP PILON II (cu contribuţii definite) ŞI PIEŢELE STATELOR LUMII

COMPARAŢIE ÎNTRE SISTEMELE DE PENSII PRIVATE DE TIP PILON II (cu contribuţii definite) ŞI PIEŢELE STATELOR LUMII COMPARAŢIE ÎNTRE SISTEMELE DE PENSII PRIVATE DE TIP PILON II (cu contribuţii definite) ŞI PIEŢELE STATELOR LUMII Bucureşti, iulie 2010 elaborat de Dan Zăvoianu, Direcţia Comunicare - CSSPP POLONIA Cea

More information

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M )

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M ) FLEXIMARK FCC din oțel inoxidabil este un sistem de marcare personalizată în relief pentru cabluri și componente, pentru medii dure, fiind rezistent la acizi și la coroziune. Informații Included in FLEXIMARK

More information

Studiu privind impozitarea veniturilor în Canada

Studiu privind impozitarea veniturilor în Canada Colecția de working papers ABC-UL LUMII FINANCIARE WP nr. 4/2016 Toma Andreea Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, Master Fiscalitate, anul II andre.ttoma@yahoo.com Coordonatorul

More information

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI O R D I N U L

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI O R D I N U L PROIECT BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI O R D I N U L BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI Nr. din privind modificarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă

More information

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip 26/07/2015 Download mods euro truck simulator 2 harta Harta Romaniei pentru Euro Truck Simulator

More information

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin: ORDIN Nr. 2800/2017 din 20 octombrie 2017 pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată

More information

Evoluția pieței de capital din România. 09 iunie 2018

Evoluția pieței de capital din România. 09 iunie 2018 Evoluția pieței de capital din România 09 iunie 2018 Realizări recente Realizări recente IPO-uri realizate în 2017 și 2018 IPO în valoare de EUR 312.2 mn IPO pe Piața Principală, derulat în perioada 24

More information

Ordin. ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Ordin. ministrul finanțelor publice emite următorul ordin: Ordin privind modificarea și completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 În

More information

PACHETE DE PROMOVARE

PACHETE DE PROMOVARE PACHETE DE PROMOVARE Școala de Vară Neurodiab are drept scop creșterea informării despre neuropatie diabetică și picior diabetic în rândul tinerilor medici care sunt direct implicați în îngrijirea și tratamentul

More information

Evoluţii în domeniul protecţiei copilului

Evoluţii în domeniul protecţiei copilului Evoluţii în domeniul protecţiei copilului Aplicarea politicii de dezinstituţionalizare a copiilor, fie prin reintegrarea lor în familia naturală sau extinsă, fie prin înlocuirea măsurii de protecţie de

More information

CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente. VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET

CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente. VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET Str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2-4, Sector 1, CAIET DE SARCINI Obiectul licitaţiei: Kick off,

More information

SESIUNE DE ÎNDRUMARE ȘI ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI , și

SESIUNE DE ÎNDRUMARE ȘI ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI , și Direcția Generală de Asistență pentru Contribuabili SESIUNE DE ÎNDRUMARE ȘI ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI 25.01.2017, 01.02 și 22.02.2017 Depunerea declarației informative privind impozitul reținut la sursă,

More information

{f.ar. ];J;J;J;I usiv cele allate. --4il /s-z - Til. f-7nzsffi-a4 L{4Li---* tythiiu t -.- ' -U*-JUga2!---treWq 4*l o i"'/' Me'ft$'--

{f.ar. ];J;J;J;I usiv cele allate. --4il /s-z - Til. f-7nzsffi-a4 L{4Li---* tythiiu t -.- ' -U*-JUga2!---treWq 4*l o i'/' Me'ft$'-- {f.ar Su bsenr natuj/s u bsem na ta' cte Aud; ler /'qk >n CNP nr,*16@ DEC,ARAJ'E DE AVNRE f-7nzsffi-a4 L{4Li---* ^t miciliul -U*-JUga2!---treWq 4*l o i"'/' Me'ft$'-- 5u c i,.r t*/tttple L *. ar'6nd functia

More information

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin includerea

More information

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 148 din 3 noiembrie 2005

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 148 din 3 noiembrie 2005 ORDONANTA DE URGENTA Nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului Text în vigoare începând cu data de 31 decembrie 2008 Text actualizat în baza actelor normative

More information

FONDURILE EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE O NOUĂ ABORDARE BUGETARĂ ŞI CONTABILĂ ÎNCEPÂND CU ANUL MONOGRAFII CONTABILE

FONDURILE EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE O NOUĂ ABORDARE BUGETARĂ ŞI CONTABILĂ ÎNCEPÂND CU ANUL MONOGRAFII CONTABILE FONDURILE EXTERNE NERAMBURSABILE O NOUĂ ABORDARE BUGETARĂ ŞI CONTABILĂ ÎNCEPÂND CU ANUL 2009. MONOGRAFII CONTABILE Şef serviciu Georgeta ALECU Consilier superior Liliana REPANOVICI Direcţia Generală de

More information

Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 -

Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 - Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 - Barionet 50 este un lan controller produs de Barix, care poate fi folosit in combinatie cu Metrici LPR, pentru a deschide bariera atunci cand un numar de

More information