FISA CU DATE DE SECURITATE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "FISA CU DATE DE SECURITATE"

Transcription

1 FISA CU DATE DE SECURITATE In conformitate cu prevederile Regulamentului CLP (CE) nr. 1272/2008 și cu Regulamentul (CE) 2015/830 SECTIUNEA 1. Identificarea substantei / preparatului şi a societatii / intreprinderii 1.1. Elemente de identificare produs: Denumire: Benzina Denumire comerciala: ECTO PLUS 95 BIO, ECTO SPORT 98 BIO 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului și utilizări contraindicate Utilizari identificate ale substantei: : Este folosita drept carburant pentru motoare cu ardere prin scanteie, inclusiv a celor prevazute cu sisteme pentru reducerea poluanţilor. Distribuţia substanţei/materialului Fabricarea substantei/amestecului Prepararea & (re)ambalarea substanţelor/materialelor şi amestecurilor Intermediar In agenti de curatare Utilizare drept carburant: industrial, profesional, consumatori Utilizari nerecomandate: nu s-au identificat. 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate Producator: LUKOIL ROMANIA SRL Adresa: Soseaua Nordului nr 28-36, CP RO , sector 1, Bucuresti, Romania Numar telefon: (+4021) ; Fax. (+4021) ; Persoana competenta pentru FDS: Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă (+4021) , disponibil permanent Nr. telefon la nivel national: tel.: (+4021) ( disponibil de luni pana vineri intre orele 8-15; Biroul pentru Regulamentul Sanitar International si Informare Toxicologica ) SECTIUNEA 2. Identificarea pericolelor 2.1. Clasificare Clasificare conform Regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP) Flam. Liq. Lichid inflamabil Categ. 2 H225: Lichid si vapori foarte inflamabili. Skin Irrit. Iritant pentru piele Categ. 2 H315: Provoacă iritarea pielii Asp. Tox. Pericol de aspirare Categ. 1 H304: Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii Mutagen Mutagenitatea Categ. 1B H340: Poate provoca anomalii genetice celulelor germinative Carc. Carcinogenitate Categ.1B H350: Poate provoca cancer Reprod. Toxicitate Categ. 2 H361: Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau STOT SE. reproductivă Toxicitate asupra unui organ ţintă specific o singură expunere fătului Categ. 3 H336: Poate provoca somnolenta sau ameteala 1/ 18

2 Aquatic chronic Toxicitate acvatica Categ. 2 H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte cronica pe termen lung 2.2. Elemente pentru eticheta Etichetare in conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008(CLP) Pictograme de pericol : GHS07 GHS08 GHS02 GHS09 Cuvant de avertizare: Pericol o Fraze de pericol : H225: Lichid si vapori foarte inflamabili. H315: Provoacă iritarea pielii H304: Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii H340: Poate provoca anomalii genetice H350: Poate provoca cancer H361: Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau fătului H336: Poate provoca somnolenta sau ameteala H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung o Fraze de precautie : Prevenire P202 A nu se manipula decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de securitate P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. Fumatul interzis. P243 Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice P273 Evitaţi dispersarea în mediu P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei. o Fraze de precautie - Interventie : P301+P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P331 NU provocaţi voma. o Fraze de precautie - Depozitare: P403+P233 A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş o Fraze de precautie - Eliminare: P501 Eliminaţi conţinutul/recipientele conform prevederilor legale în vigoare 2.3. Alte pericole ce nu rezulta prin clasificare: Pericol ridicat de alunecare ca urmare a deversarii accidentale a produsului. Nu sunt cunoscute pericole suplimentare generate de produs pentru oameni şi mediu. Substanța este o hidrocarbură UVCB. SECTIUNEA 3. Compoziţie / Informaţii privind componenţii Compozitie: Amestec obtinut din amestecarea benzinei fara plumb, marca EUROLUK, tipul EUROLUK BENZINA COR 95 BIO (fabricata in rafinaria Petrotel LUKOIL) cu aditiv pachet antidepuneri ceea ce 2/ 18

3 duce la imbunatatirea procesului de ardere a carburantului, prevenirea formarii depunerilor cu continut de carbon pe injectoare, reducerea consumului specific de carburant. Nr. Crt Denumirea sau descrierea naturii chimice a componentilor periculosi ai amestecului Conc./ Domeniul de conc. (%gr) Nr. CAS Nr.EC (EINEC S ELINCS/ NLP) 1 Benzina RC Benzina HDS Izomerizat MTBE (TAME) Fractie C4 < Nr. inregistrare REACH XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Clasificare Conform Regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP/GHS) Flam. Liq. : H225 Skin Irrit. : H315 Asp. Tox. : H304 Mutagen : H340 Carc. : H350 Reprod. : H361 STOT SE. : H336 Aquatic chronic : H Metanol < Flam. Liq. 2: H225 Acute Tox. 3:H331 Acute Tox. 3:H311 Acute Tox. :H301 STOT SE 1 :H370 7 Etanol Flam. Liq. 2 : H225 Contine aditiv ecto in cantitate 0.1%m/m. Indicator pentru clasificare Nr. Crt Denumirea sau descrierea naturii chimice a componentilor periculosi ai amestecului Conc./ Domeniul de conc. (%gr) Nr. CAS Nr.EC (EINECS ELINCS/ NLP) 1 Benzen < Toluen > n-hexan < Clasificare Conform Regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP/GHS) Flam. Liq. 2: H225 Carc. 1A : H350 Muta. 1B : H340 STOT RE 1 : H372 Asp. Tox. 1 : H304 Eye Irrit. 2 : H319 Skin Irrit. 2 : H315 Flam. Liq. 2 : H225 Skin Irrit. 2 : H315 Asp. Tox. 1: H304 Repr. 2 : H361d STOT SE 3: H336 STOT RE 2: H373 Flam. Liq. 2 :H225 Repr. 2 :H361f Asp. Tox. 1 :H304 Skin Irrit. 2 :H315 STOT SE 3 :H336 Aquatic Chronic 2 :H411 3/ 18

4 SECTIUNEA 4. Măsuri de prim ajutor 4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor Indicaţii generale : Este necesară protecţia proprie a persoanelor care acordă măsurile de prim ajutor. Izolati toate potentialele surse de aprindere. Asigurati ventilatie adecvata. Dupa inhalare Dupa contactul cu ochii : Daca persoana afectata nu respira, procedati la efectuarea respiratiei artificiale sau utilizati un aparat de respirat. Solicitati urgent ajutor medical : Spălati ochii imediat cu multa apa si tineti ochii deschisi; consultati un oftalmolog. Dupa ingerare : Nu se administreaza nimic pe cale orala unei persoane fara cunostinta sau in convulsii. Nu se provoaca voma. Solicitaţi asistenţă medicală. Dupa contactul cu pielea : Se spala zona contaminata cu apa si sapun, cel putin 15 minute. Se indeparteaza imbracamintea contaminate. Pentru pielea inrosita sau inflamata se consulta medicul. Pentru arsuri minore tineti zona sub jet de apa rece, pana cand durerea dispare Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute cât şi întârziate Simptome : Greţuri, vărsături şi diaree, precum şi pneumonite de origine chimică din cauza aspiraţiei pe parcursul inghiţirii sau al vomei. Vaporii produsului în concentraţie ridicată pot conduce la apariţia unor iritaţii ale ochilor şi ale mucoaselor (nas, gat). După inhalarea pe termen lung a vaporilor concentraţi este posibilă apariţia durerilor de cap, a ameţelilor, a stărilor euforice, de nervozitate, a tremurului, a spasmelor tonicoclonice, pierderea cunoştinţei. Concentraţii foarte ridicate pot provoca pierderea cunoştinţei chiar şi după perioade foarte scurte de expunere. Efecte : În caz de aspiraţie, există riscul de apariţie a pneumonitei chimice. 4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamente speciale necesare Tratament : Solicitaţi spitalizarea persoanei. După înghiţirea unor cantităţi mai mari de 1-2 ml/kg greutate corporală este necesară administrarea de cărbune activ (aproximativ 50 g) şi spitalizarea persoanei. În cazul unei stări puternice de agitaţie, este necesară sedarea persoanei (la indicaţia medicului). SECTIUNEA 5. Măsuri de combatere a incendiilor 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor Mijloace de stingere corespunzatoare: Mijloace de stingere necorespunzatoare În cazul unui focar de incendiu restrâns: pulbere uscată sau dioxid de carbon. În cazul unui focar de incendiu extins: spumă mecanică. Jet direct/compact de apă pe produsul care arde. 4/ 18

5 5.2 Pericole specifice cauzate de substanţa sau amestecul ȋn cauză Pericol specific din cauza substantei sau amestecului, din cauza produselor de combustie sau din cauza gazelor generate prin ardere. Produsul evaporat este mai greu decât aerul şi se acumulează la nivelul solului. În amestec cu aerul, vaporii pot forma un amestec exploziv. Prevenirea pătrunderii în canalizare şi în subsoluri. Prevenirea pătrunderii în sol şi în ape. A se feri de sursele de aprindere. Este permisă numai utilizarea de echipamente protejate împotriva exploziilor şi rezistente la solvenţi. Substanţa pluteşte pe apă şi se poate reaprinde la suprafaţa apei. Combustia incompletă poate genera un amestec complex de particule şi gaze aeropurtate solide şi lichide, inclusiv monoxid de carbon şi amestecuri organice şi anorganice neidentificate Recomandari destinate pompierilor Echipament de protectie special pentru pompieri Alte informatii: Utilizaţi un dispozitiv de protecţie respiratorie cu mască completă, independent de aerul ambiant (dispozitiv de izolare) şi, în caz de eliberare masivă şi/sau producere de substanţe poluante, un echipament de protecţie chimică, complet ignifug şi în totalitate etanş. Cand incendiul este stins se vor folosi unelte pentru curatire, care nu produc scantei. Răcirea fără întârziere a recipientelor şi a ambalajelor din apropiere cu apă pulverizată, şi, dacă este posibil, îndepărtarea acestora din zona de pericol. Reziduurile de ardere şi apa contaminată utilizată la stingerea incendiilor trebuie eliminate conform prevederilor impuse de autorităţile locale. Reziduurile rezultate in stingerea incendiilor nu se vor deversa in canale sau cursuri de apa. SECTIUNEA 6. Măsuri de luat ȋn caz de dispersie accidentala 6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta Precautii pentru personalul care nu este implicat in situatii de urgenta Precautii pentru personalul care intervine in situatii de urgenta (ISU) Nu este permis accesul persoanelor neautorizate.acţionaţi din aceeaşi direcţie cu direcţia vântului (atenţie la schimbarea direcţiei vântului). Identificarea zonei de pericol si închiderea acesteia. Personalul de prim-ajutor trebuie sa poarte echipament de protectie antistatic. Evitarea contactului cu pielea, precum si inhalarea vaporilor. Îndepartarea tuturor surselor de foc din apropiere. Evitarea formarii de scântei. Eliminati toate sursele de caldura si de aprindere. Fumatul interzis. Nu este permisă acţionarea întrerupătoarelor şi pornirea echipamentelor electrice care pot conduce la formarea de scântei. Produsul evaporat este mai greu decât aerul şi se acumulează la nivelul solului. În cazul unei dispersii de amploare, alertaţi locuitorii aflaţi în direcţia de bătaie a vântului. Dacă este necesar, notificaţi autorităţile competente în conformitate cu toate reglementările în vigoare. Nu sunt date disponibile Precautii pentru mediul inconjurator Precautii pentru mediul inconjurator Etanşarea punctului de scurgere. Prevenirea scurgerii în canalizare, în apele de suprafaţă şi în apa din pânza freatică prin realizarea unor diguri din nisip, respective pământ sau prin alte măsuri de îndiguire. În cazul unei scurgeri în 5/ 18

6 apele de suprafaţă, în reţeaua de canalizare sau pe/în sol este necesară informarea autorităţilor competente Metode si materiale pentru izolarea incendiilor si curatenie Pentru izolare Pentru curatenie Alte informatii Aspirarea /evacuarea prin pompare a cantităţilor mari. Colectarea cantităţilor reziduale cu material absorbante neinflamabile, de exemplu nisip, pământ sau liant pentru ulei, respectiv îndiguirea acestora. Deversările de amploare pot fi acoperite atent cu spumă, dacă este disponibilă, pentru a limita formarea norilor de vapori. Nu utilizaţi jeturi directe. În cazul scurgerilor mici în ape închise (cum ar fi porturile), izolaţi produsul cu bariere plutitoare sau alte echipamente. Colectaţi produsul vărsat cu materiale absorbante plutitoare adecvate/specifice. Scurgerile masive în ape deschise trebuie izolate cu bariere plutitoare sau alte mijloace mecanice. În caz de contaminare a solului, îndepărtaţi solul contaminat şi trataţi în conformitate cu reglementările locale. Limitati contaminarea panzei freatice, solului si a vegetatiei. Colectarea deşeurilor în containere etichetate adecvat pentru deşeuri periculoase şi eliminarea ulterioară conform normelor şi legislaţiei în vigoare. Adoptaţi măsuri corespunzătoare condiţiilor şi reglementărilor locale Trimitere catre alte sectiuni Trimitere catre alte sectiuni Se vor analiza Sectiunea 8 (Controale ale expunerii/protecţia personală) şi Sectiunea 13 (Consideraţii privind eliminarea). SECTIUNEA 7. Manipulare şi depozitare 7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de Securitate Recomandari pentru manipularea in conditii de Securitate Recomandari pentru de prevenire a incendiului şi a exploziei Recomandari pentru igiena generala la locul de munca A nu se manipula decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de securitate. Se va utiliza numai în sistem închis. Evacuarea în aer liber a gazelor de ardere si a aerului uzat numai în cazul în care este disponibil un separator, respectiv epurator de aer. Evitarea contactului cu pielea, cu ochii şi cu îmbrăcămintea. A nu se înghiţi. A nu se inhala vaporii. Evitaţi scurgerea produsului. A nu se utiliza aer comprimat pentru operaţiuni de umplere, descărcare sau manipulare. Produsul evaporat este mai greu decât aerul şi se acumulează la nivelul solului. În amestec cu aerul, vaporii pot forma un amestec exploziv. Prevenirea pătrunderii în canalizare şi în subsoluriprevenirea pătrunderii în canalizare şi în subsoluri. Prevenirea pătrunderii în sol şi în ape. Adoptaţi măsuri împotriva încărcării electrostatice. Legaţi la centura de împământare toate echipamentele de lucru. A se feri de sursele de aprindere. Utilizarea de echipamente / armături protejate împotriva exploziilor şi a unor instrumente care nu produc scântei. Fumatul interzis. Asiguraţi-vă că toate reglementările relevante privind facilităţile de manipulare şi depozitare a produselor inflamabile sunt respectate. Nu se mananca, nu se bea, nu se fumeaza in zonele de lucru. Spălaţi-vă bine pe mâini după manipulare. Indepartati imbracamintea contaminata si echipamentul de protectie inainte de a patrunde in zonele in care se serveste masa. Se vor respecta standardele normale de igienă. 6/ 18

7 7.2. Depozitare in conditii de siguranta, inclusiv eventuale incompatibilităţi Cerinţe pentru spaţiile de depozitare şi containere Control efecte Materiale adecvate/neadecvate ambalarii si depozitarii Informaţii suplimentare asupra condiţiilor de depozitare Recipientele mobile vor fi păstrate închise etanş şi într-un loc bine ventilat. Este permisă numai utilizarea unor recipiente staţionare autorizate.toate rezervoarele şi echipamentele se vor lega la centura de împământare. Înainte de a pătrunde în rezervoarele de depozitare şi de a iniţia orice operaţiune într-o zonă închisă, verificaţi conţinutul de oxigen şi inflamabilitatea din atmosferă. Se vor proteja containerele de deteriorari fizice si de expunere directa la expunerea solara. Materialul recomandat pentru containere este otelul carbon/ otelul inoxidabil.vapori de hidrocarburi uşoare se pot acumula în spaţiile libere ale containerelor. Aceştia pot cauza pericole de inflamabilitate/explozie. Containerele goale pot conţine reziduuri de produse inflamabile. Nu sudaţi, lipiţi, perforaţi, tăiaţi sau incineraţi containerele goale, cu excepţia cazului în care au fost curăţate corespunzător. Instalatiile de depozitare trebuie sa fie prevazute cu rigole adecvate in caz de scurgeri sau scapari de produs. Dacă produsul se livrează în containere: A se păstra numai în ambalajul (recipientul) original.etichetaţi corespunzător containerele. A se proteja de lumina solară. Materiale recomandate: Pentru containere sau căptuşeala containerelor folosiţi oţel cu conţinut scăzut de carbon (moale) sau oţel inoxidabil. Materiale nepotrivite: Anumite materiale sintetice pot fi nepotrivite pentru containere sau căptuşeala containerelor, în funcţie de specificaţiile sau destinaţia materialului. A nu se depozita împreună cu: substanţe periculoase explozive, gaze, substanţe solide periculoase inflamabile, substanţe periculoase piroforice sau care se autoîncălzesc, substanţe periculoase puternic oxidante, azotat de amoniu şi produse care conţin azotat de amoniu. Evitarea efectului termic. A se feri de sursele de aprindere. Ca urmare a normelor specifice de depozitare şi din cauza caracteristicilor special ale substanţelor/amestecurilor dintr-un depozit, în urma evaluării riscurilor, pot rezulta şi alte limitări (restricţii) Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) Utilizări finale specifice Se va utiliza numai în scopurile relevante mentionate în Sectiunea 1.2. Utilizari recomandate Combustibili pentru autovehicule cu aprindere prin scanteie. SECTIUNEA 8. Controlul expunerii / protecţia individuală 8.1. Parametrii de control Valori limita nationale de expunere profesionala Tip Valoare Temei juridic 300 mg/m 3 HG 1218/2006, consolidata la / ANEXA 1, poz 89 muncă (8 h) 7/ 18

8 muncă (15min) 500 mg/m 3 tert-butil metil eter (MTBE) - Nr. CAS: Nr. EINECS: Tip mg/m 3 Valoare ppm muncă (8 h) muncă (15min) Temei juridic HG 1218/2006, consolidata la / ANEXA 1/poz 488; Directiva 2009/161 etanol - Nr. CAS: Nr. EINECS: Tip Valoare Temei juridic mg/m 3 ppm muncă (8 h) HG 1218/2006, consolidata la / ANEXA 1 muncă (15min) metanol - Nr. CAS: Nr. EINECS: Tip Valoare Temei juridic mg/m 3 ppm ppm muncă (8 h) muncă (15min) HG 1218/2006, consolidata la / ANEXA 1 5 ppm - n-hexan - Nr. CAS: Nr. EINECS: Tip Valoare Temei juridic mg/m 3 ppm HG 1218/2006, consolidata la / ANEXA 1 muncă (8 h) Toluen - Nr. CAS: Nr. EINECS: Tip Valoare Temei juridic mg/m 3 ppm HG 1218/2006, consolidata la / ANEXA 1 muncă (8 h) / 18

9 muncă (15min) Benzen - Nr. CAS: Nr. EINECS: Tip Valoare Temei juridic mg/m 3 ppm HG 1218/2006, consolidata la / ANEXA 1 muncă (8 h) Valori limita biologice obligatorii (VLBO) pentru component Substanta / CAS Indicator biologic Material biologic Momentul prelevarii Acid hipuric Urina Sfarsit de Toluen / schimb o-cresol Urina Sfarsit de schimb n-hexan / ,5 hexandionă Urina Sfarsit de schimb Benzen / Acid S- fenilmercapturic Urina Sfarsit de schimb Fenoli totali Urina Sfarsit de schimb Metanol / Metanol Urina Sfarsit de schimb VLBO Temei juridic 2g/l HG 1218/2006, consolidata la 3 mg/l /Anexa 2 5 mg/gc HG 1218/2006, consolidata la /Anexa 2 25µg/gC HG 1218/2006, consolidata la /Anexa 2 50 mg/l HG 1218/2006, consolidata la /Anexa 2 6 mg/l HG 1218/2006, consolidata la /Anexa Valori limita de expunere profesionala / biologica DNEL/DMEL pentru produs Produs Tip Ruta de expunere Valoare/ Durata de expunere Efecte Inhalare 1300 mg/m 3 /15 min expunere acută, sistemic Inhalare 1100 mg/m 3 /15 min expunere acută, local Lucratori Inhalare 840 mg/m 3 / 8 h expunere cronică, local Dermica 23.4 mg/kg/zi expunere acuta si cronică, Benzina Populatie generala sistemica Inhalare 1200 mg/m 3 /15 min expunere acută, sistemic Inhalare 640 mg/m 3 /15 min expunere acută, local Inhalare 180 mg/m 3 / 24 h expunere de lunga durată, local Dermic mg/kg/ 24 h expunere acuta, de lunga durată, sistemic 9/ 18

10 PNEC pentru produs Substanţa component principal al produsului este un complex de hidrocarburi cu structură variabilă sau necunoscută. Metodele pentru determinarea PNEC nu sunt aplicabile, nefiind astfel posibilă determinarea unei singure valori PNEC reprezentative pentru astfel de substanţe Controale ale expunerii Controale tehnice Se va utiliza numai în scopurile relevante mentionate în Sectiunea 1.2. Pentru informaţii referitoare la aplicaţii specifice, consultaţi scenariile de expunere din anexă Masuri de protectie individuala - echipamentului de protectie personala Măsuri de igienă Evitarea contactului direct cu ochii, cu pielea şi cu îmbrăcămintea. Hainele contaminate cu produs trebuie schimbate imediat şi curăţate înainte de reutilizare. Echipament personal de protecţie Protecţie respiratorie Protecţia mâinilor Protecţia ochilor / feţei Protecţia corpului Când se produc vapori: utilizaţi protecţie respiratorie cu filtru pentru gaze si vapori. În cazul unor concentraţii ridicate şi în situaţia în care nu există informaţii suficiente, se poate utiliza numai aparat de protecţie cu aport independent de aer (echipament izolant). În cazul unui posibil contact cu mâinile, a se purta mănuşi de protecţie rezistente împotriva pătrunderii produselor petroliere. În practică, durata de utilizare a mănuşilor recomandate pentru protecţia împotriva substanţelor chimice poate fi mai redusă decât timpul de străpungere determinat conform normelor EN 374 din cauza numărului mare de factori de influenţă (de exemplu temperatură, sarcină mecanică). Înainte de utilizare, verificaţi dacă mănuşile nu au defecte sau imperfecţiuni. Dacă mănuşile sunt rupte sau perforate în timpul utilizării, aruncaţi-le imediat. Dacă aveţi îndoieli, nu utilizaţi mănuşile, ci folosiţi o altă pereche. Material: Nitril. ochelari de protecţie; se va evita purtarea lentilelor de contact. Utilizarea de îmbrăcăminte rezistentă la foc şi antistatică pe termen lung Controlul expunerii mediului Controlul expunerii mediului 8.3 Informaţii suplimentare Se va utiliza pe cât posibil aparatură închisă. Daca exista risc de expunere, trebuie asigurata ventilatia adecvata. Respectarea valorilor limită cu privire la emisii. Informaţii suplimentare Operatiile industriale se executa numai cu echipamente tehnice adecvate. SECTIUNEA 9. Proprietăţi fizice şi chimice 10/ 18

11 9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice Caracteristici u.m. Valoarea Metodă Notă a Aspect Stare fizica: lichid Culoare : incolor pana la gălbui b Miros Specific de produs petrolier c Prag de acceptare miros miros clar perceptibil d ph Nu se aplica e Temperatura de topire 0 C - - Nedeterminat f Punctul initial de distilare si C domeniul de distilare EN ISO 3405 g Punct de aprindere 0 C Date literatura h Viteza de evaporare Nedeterminat i Temperatura de inflamabilitate 0 C < 0 - Date literatura j Limita superioara/inferioara de % 7.6/1.4 Date literatura inflamabilitate sau de - explozie k Presiunea de vapori la 37,8 C -vara -iarna -tranzitie kpa EN l Densitatea de vapori Nedeterminat m Densitatea la 15 0 C kg/m EN ISO 12185, EN ISO 3675 n Solubilitate in apa Insolubil o Coeficient de partitie Nu sunt date (n-octanol/apa) disponibile p Temperatura de autoaprindere 0 C Date literatura q Temperatura de descompunere 0 C - Nedeterminat r Vascozitate la 40 0 C mm 2 /s < 1 EN ISO 3104 s Proprietati explozive Nu prezinta pericol de explozie t Proprietati oxidante Nu prezinta proprietati oxidante SECTIUNEA 10. Stabilitate şi reactivitate Reactivitate: Stabil chimic in conditii normale de depozitare si manipulare Stabilitate chimica: Stabil chimic in conditii normale de depozitare si manipulare Reactii periculoase : Este posibila formarea de amestecuri de vapori/aer care prezinta pericol de explozie. Reactioneaza energic cu oxidantii puternici( peroxid, acid azotic, perclorati, clor, fluor, etc.) Conditii de evitat: A se feri de surse de căldură, flacără deschisă şi alte surse similare de foc Materiale incompatibile: acizi tari şi agenţi oxidanţi 11/ 18

12 10.6. Produsi de descompunere periculosi: In conditii normale de depozitare nu se descompune. Descompunerea termica si/sau oxidativa poate produce oxizi de carbon, amestecuri de compusi organici. Prin combustie formeaza produsi toxici. SECTIUNEA 11. Informaţii toxicologice Informatii privind efectele toxicologice Clase de pericole relevante: (a) Toxicitate acută Toxicitate acută Efect oral acut : Efect acut la inhalare : Efect acut dermatologic : LD50 şobolan > 5000 mg/kg LC50 şobolan > 5610mg/l / (4h) LD50 iepure > 2000 mg/kg corp (b) Corodarea/iritarea pielii Iritaţia pielii : Iritant pentru piele (c) Lezarea grava /iritarea ochilor Lezarea grava /iritarea ochilor : Posibilă iritaţie temporară a ochilor; Iritant pentru ochi poate provoca conjunctivita (72 h): 0.05 (d) Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii : nu prezinta posibile efecte de sensibilizare (e) Mutagenitatea asupra celulelor germinative mutagenitatea asupra celulelor germinative : Componente din acest amestec sunt clasificate ca fiind mutagenice, conform criteriilor din REACH, Anexa XVII, paragraful 29 (conţinut de benzen >= 0,1% m/m) (f) Cancerogenitatea Efect cancerigen : Poate provoca cancer (continut de benzen>=0.1%) Evaluare toxicologică /Cancerogenitatea: Componente din acest amestec sunt clasificate ca fiind cancerigene, conform criteriilor din REACH, Anexa XVII, paragraful 28 (conţinut de benzen >= 0,1% m/m) (g) Toxicitatea pentru reproducere Toxicitate pentru reproducere/ fertilitate NOAEL>2000 mg/m 3 (sobolan-inhalare) Toxicitate pentru dezvoltare/ teratogenicitate : NOAEL: mg/m 3 (h) Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - expunere unică Toxicitate asupra unui organ ţintă Poate provoca somnolenta sau ameteala. specific - expunere unică: 12/ 18

13 (i) Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - expunere repetată Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - expunere repetată: NOAEC (inhalare-28 zile): >2050 mg/m3 (sistemic); 9840mg/ m3 (local-pe termen lung); Evaluare toxicological/ NOAEC (inhalare-90 zile): >20000mg/m3 toxicitate la doză repetată NOAEL (dermal-28 zile): 5 ml/kg(3750mg/kg); (i) Pericol pentru aspirare Pericol pentru aspirare Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii Informații privind căile probabile de expunere Organe afectate: Piele, ochi, sistem nervos central, sistem respirator, sistem gastrointestinal. Efecte intarziate sau imediate, efecte cronice induse de expunere pe termen scurt si lung Efecte narcotice Efecte acute: Efecte cronice : Alte informatii: Concentraţiile ridicate pot avea efecte narcotice. Inhalare: Cresterea ritmului respirator, tahicardie. Inghitire: Iritatii gastrointestinale, voma,diaree, afectiuni pulmonare. Contactul cu pielea: Inflamatii ale pielii. Contactul repetat cu pielea provoaca dermatite Benzina este foarte volatila si poate produce concentratii mari de vapori la temperaturi normale. Vaporii benzinei sunt mai grei decat aerul si la concentratii inalte se pot acumula in spatii limitate ceea ce poate reprezenta un pericol impotriva sigurantei si a sanatatii. Atunci cand expunerea este de scurta durata sau la un nivel redus si expunerea nu este frecventa, cum ar fi in timpul aprovizionarii sau incarcarii/ descarcarii, nici hidrocarburile si nici alte componente cum ar fi benzenul nu pot avea efecte adverse importante. In situatiile de accidente sau scurgeri, atunci cand expunerea la vaporii benzinei este destul de ridicata, trebuie luate in considerare efectele toxice posibile ale unor componenti specifici. 13/ 18

14 SECTIUNEA 12. Informatii ecologice 12.1.Toxicitate Tip Mediu Specii Rezultatele testelor peşti LL50 (Oncorhynchus mykiss): 10 mg/l (96h) LL50 (Pimephales promelas): 8.2 mg/l (96h) nevertebratelor EL50(daphnia magna): 4.5 mg/l (48h) subacvatice Acvatic alge şi plantele acvatice Toxicitate acută (pe termen scurt) Toxicitate cronica (pe termen lung) Acvatic microorganisme peşti daphnia şi alte nevertebrate acvatice EL50(Pseudokirchnerella subcapitata): 3.1mg/l (72h) NOEC(Pseudokirchnerella subcapitata): 0.5 mg/l (72h) LL50(Tetrahymena pyriformis): mg/l (72h) NOEC(daphnia magna): 2.6mg/l (21 zile) 12.2 Persistenta si degradabilitate Persistenta si degradabilitate Greu biodegradabil Necesar de oxygen chimic(cod): 3500gO2/g substanta BOD(%ThOD): 2240% 12.3 Potential de bioacumulare: Log Kow= Mobilitate in sol: Nu lăsaţi produsul să fie eliberat necontrolat în mediu Rezultatele evaluarii PBT si vpvb: Nu indeplineste criterii PBT sau vpvb Alte efecte adverse Efecte adverse Nu evacuaţi produsul în sistemul de canalizare, cursuri de apă şi pe sol. In cazul deversarilor in apele de suprafata se constata formarea unei pelicule pe suprafata apei, care impiedica procesul de oxigenare si care imprima apei un gust si miros specific de produs petrolier si de chimicale. Pelicula formata pe suprafata apelor conduce la scaderea continutului de oxigen dizolvat si la cresterea aciditatii. Produsele usoare din pelicula formata pe suprafata apei au tendinta de a se evapora, poluand atmosfera. Poluarea apelor de suprafata pote duce la distrugerea florei si faunei acvatice. Peliculele de produse petroliere de pe suprafata apelor se autoepureaza, relativ greu, intr-un interval 14/ 18

15 SECTIUNEA 13. Consideraţii privind eliminarea Metode de tratare a deşeurilor de zile. Infestarea apelor subterane poate fi ireversibila. Infestarile solului cu benzina persista un interval de timp de 6-8 luni. Eliminarea deseului de produs Eliminarea deseului de ambalaj Codul deseului conform HG 856/2002 Cod deseu de produs Cod deseu de ambalaj Informatii relevante privind eliminarea in canalizare Reziduurile de produs vor fi eliminate conform prevederilor legale privind deseurile periculoase În măsura în care produsul a fost livrat în ambalaj, de preferat, ambalajele goale vor fi refolosite sau, dacă nu există această posibilitate, vor fi transportate la un punct de valorificare / eliminare finală a deşeurilor * benzina * alti combustibili (inclusiv amestecuri) * ambalaje care contin reziduuri de substante periculoase sau sunt contaminate cu substante periculoase Nu se arunca deseurile de produs in canalizare Informaţii suplimentare Legislaţia privind eliminarea deşeurilor de produs Legislaţia pentru deşeurile de ambalaje: Legea nr 211/2011 privind regimul deseurilor; HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate; HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare; OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor; HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare; HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje; HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare; 15/ 18

16 SECTIUNEA 14. Informaţii privind transportul Transport rutier (ADR) Numar ONU 1203 Denumirea pentru expeditie Benzina Clase de pericol pentru transport Clasa 3, Cod clasificare F.1 Numar identificare pericol 33 Eticheta 3 Grupul de ambalare Pericole pentru mediul inconjurator II Cod NHM periculos pentru mediu Transport feroviar (RID) Numar ONU 1203 Denumirea pentru expeditie Benzina Clase de pericol pentru transport Clasa 3, Cod clasificare F.1 Numar identificare pericol 33 Eticheta 3 Grupul de ambalare Pericole pentru mediul inconjurator II Cod NHM periculos pentru mediu SECTIUNEA 15. Informaţii privind reglementarea Regulamente si legislatie in domeniul securitatii si sanatatii specifice pentru amestec Regulamentul European (CE) 2015/830 Regulamentul European (CE) 453/2010 Regulamentul (CE) nr. de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) de modificare a Regulamentului nr. 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), Anexa I privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a 16/ 18

17 1272/2008 amestecurilor Regulamentul European privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea nr.1907/2006 substantelor chimice (REACH), cu modificari si completari ulterioare HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase care transpune Directiva Europeana 1999/45/CE cu modificarile si completarile ulterioare HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase care transpune Directiva Europeana 67 / 548/ EEC cu modificarile si completarile ulterioare Hotărârea nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase HG 1218/2006 HG 1048/2006 Ordin 163/2007 Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 Directiva 1999/45/CE si adaptarile sale Directiva 67/548/CEE si adaptarile sale ADR/RID/ IMDG privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici, care transpune Directiva Europeana 98/24/CE, Directiva Europeana 2000/39/CE, cu modificari si completari privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, respectiv Directiva Europeana 89/656/CEE pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului (SEVESO III). Anexă I, Partea 1: P5a LICHIDE INFLAMABILE Secţiunea E PERICOLE PENTRU MEDIU E2 Periculoase pentru mediul acvatic în categoria cronic 2. Anexa I, Partea 2: 34. Produse petroliere şi carburanţi alternativi. (a) benzine și nafte privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor member referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase editii in vigoare Acestui produs i se aplica legislatia privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea carburantilor si din distributia acestora de la terminale la statiile de distributie a carburantilor. - Directiva 94/63/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind controlul emisiilor de compusi organici volatile (COV) rezultati din depozitarea carburantilor si din distributia acestora de la terminale la statiile de distributie a carburantilor Evaluarea securitatii chimice Nu este necesar un raport privind securitatea chimic pentru amestecuri. Scenariile de expunere vor fi realizate daca va fi necesar. 17/ 18

18 SECTIUNEA 16. Alte informatii Prezenta fisa cu date de securitate inlocuieste toate editiile anterioare pentru tipurile de benzine Lukoil (denumiri comerciale). Textul complet al frazelor de risc si de pericol au fost prezentate in Capitolul 2. Fisa cu date de securitate a fost revizuita in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile continute in aceasta fisa provin din literatura de specialitate, din experienta noastra precum si din CSR Partea B, elaborator: CONCAWE, Bruxelles, Belgia. Persoana care utilizează produsul este obligată să respecte toate standardele şi regulamentele în vigoare şi de asemenea este responsabilă în cazul utilizării incorecte a informaţiilor conţinute de Fişă sau utilizarea incorectă a produsului. 18/ 18