Fişă cu date de securitate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Fişă cu date de securitate"

Transcription

1 Fişă cu date de securitate Pagina: 1/14 SECȚIUNEA 1: Identificarea substanţei /amestecului şi a societaţii/întreprinderii 1.1. Element de identificare a produsului Tivin 123 Demire chimică: reaction mass of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10- decanedioate with 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)- decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane Număr INDEX: Număr-CAS: Numar de inregistrare REACH: , Utilizări relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizări contraindicate Utilizari relevante identificate: stabilizator Utilizare nerecomandată: Acest material este destinat utilizarii in produse care vin in contact prelungit cu membranele mucoase, cu fluidele organismului sau cu pielea julita, sau cu implanturi din corpul omenesc, decat daca produsul finit a fost testat in acord cu cerintele de testare de siguranta nationale si internationale. Din cauza paletei largi a astfel de utilizari potentiale, putem recomanda acest material ca sigur si eficient pentru astfel de utilizari si nici sa ne asumam raspunderea pentru astfel de utilizari Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate Firma: BASF SE Ludwigshafen GERMANY Adresa de contact: BASF SRL Floreasca Park Sos.Pipera nr.43, corp A, etaj Bucharest ROMANIA Telefon: Adresa

2 Pagina: 2/ Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgentă Numar national pentru cazuri de urgenta: Institutul de Sanatate Publica Bucuresti (L-V: ) International emergency mber: Telefon: SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor 2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP) Produsul necesita clasificare conform criteriilor GHS Elemente pentru etichetă Sistem armonizat global, EU (GHS) Produsul trebuie sa poarte eticheta de avertizare, conform criteriilor GHS Alte pericole În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP) Daca este aplicabil, se vor furniza informatii in aceasta sectiune asupra diferitelor pericole care sunt rezultate din clasificare, dar care pot contribui la definirea gradului general de pericol al substantei sau amestecului. SECȚIUNEA 3: Compozitie/ informatii privind componenţii 3.1. Substanţe Natură chimică Stabilizator la lumina amina impiedicata steric Ingrediente periculoase (GHS) conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008. masa de reactie a : bis(2,2,6,6-tetrametil-1-octiloxipiperidin-4-il)-1,10-decan-dioat; 1,8-bis[(2,2,6,6- tetrametil-4-((2,2,6,6-tetra metil-1-octiloxipiperidin-4-il)-decan-1,10-dioil)piperidin-1-il)oxi]octan

3 Pagina: 3/14 Conţit (W/W): 100 % Număr-CAS: Numar CE: Număr INDEX: Amestecuri SECȚIUNEA 4: Masuri de prim-ajutor 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor Îndepărtaţi îmbrăcămintea contaminată. După inhalare: Repaus, aer proaspăt, asistenţă medicală. După contactul cu pielea: Spălaţi foarte bine cu săpun şi apă. După contactul cu ochii: Spălaţi ochii afectaţi, cu pleoapele deschise, cel puţin 15 mite, sub curent de apă. După ingerare: Clătiţi gura şi apoi beţi multă apă Cele mai importante simptome si efecte, atât acute, cât si întârziate Simptome: Cele mai importante simptome si efecte cunoscute sunt descrise in etichetare (vezi sectiunea 2) si/sau in sectiunea 11. Pana acum sunt cunoscute alte simptome si efecte importante Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Tratament: Tratament simptomatic (decontaminare, funcţii vitale), se cunoaşte un antidot specific. SECȚIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor Mijloace de stingere corespunzătoare: pulverizare de apă, pudră pentru extinctor, spumă Mijloc nepotrivit de stingere a incendiilor, din motive de siguranţă: jet de apă

4 Pagina: 4/ Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză vapori nocivi Degajarea de fumuri/ceaţă. Substanţele/grupele de substanţe menţionate se pot degaja în caz de incendiu Recomandări destinate pompierilor Echipament special de protecţie: În caz de incendiu, purtaţi un aparat individual de protecţie respiratorie. Informaţie suplimentară: Gradul de risc depinde de arderea substanţei şi de condiţiile de combustie. Apa de stingere contaminată trebuie să fie îndepărtată în acord cu reglementările legale. SECȚIUNEA 6: Masuri de luat în caz de dispersie accidentală 6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă Utilizaţi îmbrăcăminte de protecţie individuală. Este necesara protejarea sistemului respirator 6.2. Precauţii pentru mediul inconjurator Reţine apa contaminată/apa de stingere a incendiului. Nu goliţi în canale de scurgere/ape de suprafaţă/ape subterane Metode şi material pentru izolarea pierderilor şi pentru curăţenie Pentru cantitati mari: Pompati produsul. Pentru reziduuri: A se indeparta cu materiale corespunzatoare absorbante pentru lichid. Îndepărtaţi materialul absorbit în acord cu reglementările în vigoare Trimiteri către alte secțiuni Informatiile privind controlul expunerii/protectia personala si consideratiile privind eliminarea produsului pot fi gasite in sectiunea 8 si 13. SECȚIUNEA 7: Manipularea si depozitarea 7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate La utilizarea în mod corespuzător, sunt necesare măsuri speciale. Protecţie împotriva incendiului şi a exploziei: A se lua măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor electrostatice Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi Alte informaţii privind depozitarea: Păstraţi conteinerul închis ermetic şi uscat; depozitat într-un loc rece Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) Pentru utilizarile relevante identificate in sectiunea 1, trebuie urmata recomandarea mentionata in aceasta sectiune 7.

5 Pagina: 5/14 SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecţia personală 8.1. Parametri de control Componente cu parametrii controlaţi la locul de muncă Nu sunt cunoscute valorile limita de expunere la locul de munca 8.2. Controlul expunerii Echipament individual de protecţie Protecţia căilor respiratorii: Protecţie respiratorie adecvată pentru concentraţii mici sau efect de scurtă durată. Filtru de gaz pentru gaze/vapori de compuşi organici (punct de fierbere >65 C, de ex. EN tip A). Protecţia mâinilor: Măşi de protecţie rezistente la produse chimice (EN 374) Materiale potrivite de ex. cauciuc nitrilic,cauciuc cloroprenic, policlorură de vinil (PVC) şi altele Indicatie suplimentara: Specificatiile se bazeaza pe teste, date din literatura si informatii de la producatorii de masi sau sunt derivate prin analogie de la substante similare. Datorita conditiilor ( de ex. temperatura ) trebuie luat in considerare faptul ca utilizarea practica a masilor de protectie chimica poate fi mult mai scurta decit timpul de permeabilitatea determinat prin teste. A se ţine cont de modul de întrebuinţare indicat de producător, datorită multitudinii de tipuri. Protecţia ochilor: Ochelari de protectie cu aparatori lateral (etansi) (de ex. EN 166) Îmbrăcăminte de protecţie: Echipamentul de protectie corporala trebuie ales in functie de nivelul activitatii si de expunere Măsuri generale de protecţie şi de igienă A se ţine cont de măsurile uzuale de precauţie privind manipularea chimicalelor. Se recomanda purtarea costumelor de lucru inchise. A se ţine cont de măsurile uzuale de precauţie privind manipularea chimicalelor. Control privind expunerea la mediu Pentru informatii privind controlul expunerii la mediu, consultati Sectiunea 6. SECȚIUNEA 9: Proprietati fizice si chimice 9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază Forma: Culoare: Miros: lichid uşor gălbui inodor

6 Pagina: 6/14 Pragul de acceptare a mirosului: Nu exista informatii relevante disponibile. Valoare de ph: solubilitate redusa Punct de topire: < -30 C (Directiva 92/69/CEE, A.1) Punct de fierbere: 367 C (OCDE, Directiva 103) Punct de inflamabilitate: 95 C (Directiva 84/449/EWG,) Viteza de evaporare: Valoarea poate fi aproximata pornind de la constanta legii lui Henry sau de la presiunea vaporilor. Inflamabilitate (capacitate de a se aprinde): neinflamabil Limită inferioară a capacităţii de a exploda: Nerelevant pentru clasificarea si etichetarea lichidelor., Limita inferioara a punctului de explozie poate fi 5-15 C sub punctul de aprindere. Limită superioară a capacităţii de a exploda: Nerelevant pentru clasificarea si etichetarea lichidelor. Temperatură de aprindere: 280 C (Directiva 84/449/CEE, A.15) Presiune de vapori: 0,0002 Pa (Directiva 84/449/EWG, A.4) (20 C) Densitate: 0,972 g/cm3 (DIN ) (20 C) Solubilitate în apă: (Directiva 92/69/CEE, A.6) < 6 mg/l (20 C) Solubilitate (cantitativă) solvent (i): grasime standard > g/kg (37 C) complet solubil Coeficient de repartiţie n-octanol/apă (log Kow): > 10 (calculat) (20-25 C) Auto-inflamabilitate: Temperatură: 280 C (Metodă: Directiva 92/69/CEE, A15) Descompunere termică: > 150 C Vâscozitate, dinamică: mpa.s (OECD 114) (40 C) mpa.s (OECD 114) (20 C) Pericol de explozie: neexploziv (Directiva 92/69/CEE, A14) Proprietăţi comburante: propagă focul (Directiva 2004/3/CE, A21) 9.2. Alte informații Capacitate de auto-încălzire: Nici o dată este disponibilă.

7 Pagina: 7/14 Energie minimă de ardere: Nici o dată este disponibilă. Hidroscopie: Tensiune superficială: inaplicabil 54,7-59,8 mn/m (20 C; 10 g/l) (Directiva 84/449/CEE, A.5, Plate method) Alte informaţii: In cazul in care este necesar, informatiile asupra celorlalti parametri fizici si chimici sunt date in aceasta sectiune. SECȚIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate Reactivitate Nu există reacţii periculoase, în cazul în care se respectă prescripţiile/indicaţiile privind stocarea şi manipularea. Coroziunea Nu are efect coroziv asupra metalului metalelor: Reactii cu apa/aer: Reactie cu: apă Gaze inflamabile: Gaze toxice: Gaze corozive: Fum sau ceata: Peroxizi: Formare de gaze inflamabile: Reactie cu: Gaze inflamabile: Gaze toxice: Gaze corozive: Fum sau ceata: Peroxizi: Observaţii: aer Nu se formează gaze inflamabile în prezenţa apei Stabilitate chimică Produsul este stabil daca sint respectate indicatiile si recomandarile de depozitare si manipulare Reacţii periculoase posibile Nu există reacţii periculoase la stocarea şi manipularea efectuată în acord cu instrucţiunile Condiţii de evitat A se evita orice sursa de aprindere: caldura, scantei, flacara deschisa. A se evita descarcarea electrostatica Materiale incompatibile Substanţe de evitat:

8 Pagina: 8/14 acizi tari, baze puternice, agenti de oxidare puternici Produşi de descompunere periculoşi Produse de descompunere periculoase.: Nu există produse periculoase de descompunere, în cazul în care se iau în considerare prescripţiile/indicaţiile privind stocarea şi manipularea. SECȚIUNEA 11: Informatii toxicologice Informaţii privind efectele toxicologice Toxicitate acuta Date experimentale/date calculate: LD50 şobolan (oral): > mg/kg (OCDE, Directiva 401) LD50 şobolan (dermal): > mg/kg (OCDE, Directiva 402) Iritare Date experimentale/date calculate: Coroziv/iritant pentru piele iepure: neiritant (OCDE, Directiva 404) Afectare grava a ochilor/iritare iepure: neiritant (OCDE, Directiva 405) Sensibilizarea cailor respiratorii/a pielii Evaluare efectului sensibilizant: Conform datelor avute la dispozitie, criteriile de clasificare sunt indeplinite. Date experimentale/date calculate: cobai: ne sensibilizant Mutagenitatea celulei germinative Apreciere privind apariţia mutaţiilor genetice: Tinand cont de ingrediente, este de asteptat niciun efect mutagen. Date experimentale/date calculate: Testul Ames negativ (Directiva OECD 471) testul citogenetic negativ (Directiva 473 a OECD)

9 Pagina: 9/14 Cancerogenicitate (însuşirea de a produce cancer) Aprecierea producerii cancerului: Tinand cont de componente, exista suspiciunea de efect carcinogenic la fiintele umane. Toxicitate la reproducere Aprecierea toxicităţii asupra reproducerii: Tinand cont de ingrediente, sunt de asteptat efecte toxice asupra capacitatii de reproducere. Toxicitate asupra organelor tintă specifice (expunere unică) Evaluare simpla STOT (Toxicitate specifica pentru Organe Tinta): Conform informatiilor existente, exista risc de toxicitate specifica asupra orgalui tinta dupa o singura expunere. Toxicitate in caz de repetare a dozei si toxicitate specifica pentru organele tinta ( in cazul expunerii repetate) Evaluarea toxicităţii după administrare repetată: Nu a fost observat niciun efect de organo-toxicitate specifica a substantei dupa o administrare repetata pe animale. Pericol de aspiratie inaplicabil Alte informaţii relevante privind toxicitatea s-au observat efecte toxice asupra ficatului in studiile pe animale SECȚIUNEA 12: Informatii ecologice Toxicitate Evaluarea toxicităţii acvatice: Exista o mare probabilitate ca produsul sa aiba nocivitate acuta pentru organismele acvatice. Toxicitate la peşte: LC50 (96 h) > 58 mg/l, Brachydanio rerio (OCDE, Directiva 203) Nici un efect la testul de concentratie maxima. Testat la concentraţii mai mari decât limita de solubilitate. Nevertebrate acvatice: EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD-directiva 202) Nici un efect la testul de concentratie maxima. Testat la concentraţii mai mari decât limita de solubilitate.

10 Pagina: 10/14 Plante acvatice: EC50 (72 h) > 2,0 mg/l, Scenedesmus sp. (Directiva 201 a OECD) Microorganisme: EC50 (3 h) > 100 mg/l, namoluri active (OECD-Directiva 209) Persistență și degradabilitate Evaluarea biodegradabilităţii şi a eliminării (H2O): Produsul este greu solubil in apa si din acest motiv poate fi eliminat din apa prin procese mecanice in instalatii de epurare a apei Informaţii privind eliminarea: 21 % (28 d) (OCDE 301B/ ISO 9439/ 92/69/EEC, C.4-C) Nu este usor biodegradabil ( conform criteriilor OECD ) Potențial de bioacumulare Potential de bioacumulare: Factor de bioconcentraţie:: < 47 (OCDE, Directiva 305 C) Mobilitate în sol Evaluarea transportului intre compartimentele de mediu: Volatilitate: Materialul se evapora in atmosfera de la suprafata apei Adsorbtie in sol: Nici o dată este disponibilă Rezultatele evaluării PBT și vpvb Conform Anexei XIII a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind la Inregistrarea, Evaluarea, Autorizarea si Restrictionarea Substantelor Chimice (REACH).: Produsul conţine nicio substanţă care sa corespunda criteriilor PBT (persistent/bioacumulativ/toxic) sau vpvb (foarte persistent/foarte bioacumulativ) Alte efecte adverse Produsul contine nicio substanta din cele listate in Anexa I a Reglementarii (CE)2037/2000 asupra substantelor care afecteaza stratul de ozon. SECȚIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea Metode de tratare a deşeurilor Poate fi adăugat ui depozit corespunzător de deşeuri sau a unei instalaţii de incinerare corespunzătoare, potrivit regulamentului autorităţii locale. Legislatia nationala privind eliminarea deseurilor: Legea 211/2011 privind regimul deseurilor HG 128/2002 privind incinerarea deseurilor, modificatã si completatã prin HG 268/2005

11 Pagina: 11/14 OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase. HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase pe teritoriul Romaniei. HG 427/2010 pentru modificare si completarea HG 128/2002 privind incinerarea deseurilor. Ambalaj contaminat: Ambalajele necontaminate pot fi reutilizate. Ambalajele ce pot fi curăţate trebuie să fie eliminate la fel ca şi conţitul. SECȚIUNEA 14: Informatii referitoare la transport Transport rutier ADR Numărul ONU: Demirea corectă ONU pentru expediţie: Clasa (clasele) de pericol pentru transport: Grupa de ambalaj: Pericole pentru mediul inconjurator: Precautii speciale pentru utilizatori RID Numărul ONU: Demirea corectă ONU pentru expediţie: Clasa (clasele) de pericol pentru transport: Grupa de ambalaj: Pericole pentru mediul inconjurator: Precautii speciale pentru utilizatori Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al reglementărilor privind transportul Nu se cunoaşte Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al reglementărilor privind transportul Nu se cunoaşte Transportul fluvial ADN

12 Pagina: 12/14 Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al reglementărilor privind transportul Numărul ONU: Demirea corectă ONU pentru expediţie: Clasa (clasele) de pericol pentru transport: Grupa de ambalaj: Pericole pentru mediul inconjurator: Precautii speciale pentru Nu se cunoaşte utilizatori: Transport pe cai navigabile interne in vas cisterna şi vas granel e evaluat Transport maritim IMDG Sea transport IMDG Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al reglementărilor privind transportul Not classified as a dangerous good under transport regulations Numărul ONU: UN mber: Not applicable Demirea corectă ONU UN proper shipping Not applicable pentru expediţie: name: Clasa (clasele) de pericol Transport hazard Not applicable pentru transport: class(es): Grupa de ambalaj: Packing group: Not applicable Pericole pentru mediul Environmental Not applicable inconjurator: hazards: Precautii speciale pentru utilizatori Nu se cunoaşte Special precautions for user None known Transport aerian IATA/ICAO Air transport IATA/ICAO Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al reglementărilor privind transportul Not classified as a dangerous good under transport regulations Numărul ONU: UN mber: Not applicable Demirea corectă ONU UN proper shipping Not applicable pentru expediţie: name: Clasa (clasele) de pericol Transport hazard Not applicable pentru transport: class(es): Grupa de ambalaj: Packing group: Not applicable Pericole pentru mediul Environmental Not applicable inconjurator: hazards: Precautii speciale pentru Nu se cunoaşte Special precautions None known

13 Pagina: 13/14 utilizatori for user Numărul ONU Vezi indicatia corespunzatoare pentru 'Numar-UN' al fiecarui regulament din tabelul de mai sus Demirea corectă ONU pentru expediţie Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'demirea corecta UN pentru expeditie' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus Clasa (clasele) de pericol pentru transport Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Clasa(clasele) de risc' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus Grupa de ambalaj Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Grupa de ambalare' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus Pericole pentru mediul inconjurator Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'risc de mediu' pentru respectivele regulamente din tabelul de mai sus Precautii speciale pentru utilizatori Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'precautii speciale pentru utilizator' pentru respectivele regulamente din tabelul de mai sus Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL și Codul IBC Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code Regulament: e evaluat Regulation: Not evaluated Expedierea permisa: e evaluat Shipment approved: Not evaluated Numele poluantului: e evaluat Pollution name: Not evaluated Categoria de poluare: e evaluat Pollution category: Not evaluated Tipul navei: e evaluat Ship Type: Not evaluated SECȚIUNEA 15: Informatii de reglementare Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză Interdicţii, restrictii si autorizatii Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 Restrictiile Regulamentului (CE) 1907/2006, Anexa XVII, se aplica pentru utilizarile prevazute ale produsului in acest MSDS.

14 Pagina: 14/14 In cazul in care se aplica alte informatii de reglementare, care exista in alta parte in aceasta fisa cu date de securitate, atunci ele sunt descrise in aceasta sub-rubrica Evaluarea securităţii chimice Studiul pentru siguranta chimica neefectuat inca, din cauza intarzierii de inregistrare SECȚIUNEA 16: Alte informaţii Evaluarea clasei de pericol conform criteriilor GHS ale UN (versiunea cea mai recenta) Datele din aceasta fisa cu date de securitate se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra actuala si descriu produsul din punct de vedere al cerintelor de securitate. Aceasta fisa cu date de securitate este nici Certificat de Analiza (CA), nici fisa tehnica si trebuie considerata specificatie de produs. Utilizarile identificate in aceasta fisa cu date de securitate reprezinta un acord cu privire la calitatea corespunzatoare contractuala a substantei/ amestecului si nici pentru o utilizare specifica contractuala. Este de datoria cumparatorului sa se asigure ca orice alte drepturi de protectie a proprietatii, precum si legi sau reglementari in vigoare sunt respectate. Linii verticale pe marginea stângă indică amendamente privind versiunea anterioară.