DECLARAŢIE DE AVERE. dobândirii. dobândire (1) mp 1/2 Vânzare cumpărare

Size: px
Start display at page:

Download "DECLARAŢIE DE AVERE. dobândirii. dobândire (1) mp 1/2 Vânzare cumpărare"

Transcription

1 JUDECĂTORIA GALAŢI 'li DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, ANCA VIORICA, având funcţia de ^er,\î^^^c, domiciliat în Galaţi, \ cui art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propl familia' deţin următoarele: a Galaţi, CNPând prevederile că împreună cu I. Bunuri imobile 1. Terenuri Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări Adresa sau zona Categoria* Anul dobândirii Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titula categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. 2. Clădiri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări Adresa sau zona Categoria* Anul dobândirii Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire (1) mp 1/2 Vânzare cumpărare Titula Anca Sorin Aurelian * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie. II. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de ' Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora. ^ La Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2 2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte de euro Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării. Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimati III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12 luni Natura bunului înstrăinat Data înstrăinării Persoana către care s-a înstrăinat Forma înstrăinării Vaio IV. Active financiare 1.Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte de euro Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. Instituţia care administrează şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare h echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme de acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior) 2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte de euro Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. Emitent titlu/societatea în care persoana este acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ Cota de participare Valoare totală 1

3 * Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal 3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a de euro pe an: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. V. Datorii Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte de euro. Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare ei UniCredit Tiriac Bank ei Banca Romaneasca VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de chehuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* Cine a realizat venitul l.l. Titular Sursa venitului: nume, adresa Serviciul prestat/obiectul generator de venit Venit anual 1.2. Soţ/soţie 1.3. Copii * Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor c e gradul I şi al Il-lea.

4 VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/ Codul fiscal, cu modificările şi compleîările ulterioare) Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. Cine a realizat venitul 1. Venituri din salarii 1.1. Titular Anca Viorica Sursa venitului: nume, adresa Serviciul prestat/ Obiectul generator de venit Venit anual 1.2. Soţ/soţie. Judecătoria Galaţi M.J Anca Sorin Aurelian 1.3. Copii Tribunalul Galaţi Anca Alina Anca Dragos Iulian M.J alocaţie 2. Venituri din activită i independente 2.1. Titular 2.2. Soţ/soţie 3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 3.1. Titular 3.2. Soţ/soţie 4. Venituri din investiţii 4.1. Titular 4.2. Soţ/soţie 5. Venituri din pensii 5.1. Titular

5 5.2. Soţ/soţie. 6. Venituri din activităţi agricole 6.1. Titular 6.2. Soţ/soţie 7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 7.1. Titular 7.2. Soţ/soţie 7.3. Gopii 8. Venituri din alte surse 8.1. Titular 8.2. Soţ/soţie 8.3. Copii Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. Data completării: Semnat ora: VioripI Anca

6 A 2ß/r JUDECĂTORIA GALATI DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, de GREFIER CNP APOSTU NECULINA la JUDECĂTORIA GALAŢI, domiciliul în Galaţi,:, având funcţia cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu familia^* deţin următoarele: *1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. I. Bunuri imobile L Terenuri Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. \ihrvi XIII /iiii.i (.luuiin.! \iiiil,,, ^lllllül.ll.l il'>h:iiiilii*ii ' ( 'tfj- Mfilul di piiilc ilfilijiiihu 1 imli.lllll * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. *2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 2. Clădiri NOTĂ; Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. XiliiN.i ^.tii /iiii:i ( Uligini.! Mun. Galaţi \lilll iliili.iuilirii Suprafatu Cofaparie M.idiil.li' ilnhüiiiliii mp 1/1 cumpărare 1 ilufaiiil Apostu Neculina Apostu George

7 Muti, Galaţi mp 1/1 cumpărare Apostu Neculina şi Apostu George * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie. *2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. II. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii Miiihil ili il'ili.iiulik Autoturism Renault Megane Sedan cumpărare 2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5,000 de euro Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării. IK^ilKIf NUHI.II.I III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12 luni

8 N.t(lll.l Ijllillllui l'tl^il.lll.l í.lílk (.III ^.1 Imobil casă+teren com. jud. Galaţi Î N.. II August 2014 iii'^ii.iin.ii Drăghici Orania/Drăghici Radunel îilmr:iiii:iiu Vânzare-cumpărare IV. Active financiare 1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte de euro Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. In^iiiiiii.i K'Aii.iiliiiinisin.i/.i N.uit :iri^iii,i 1 i iul ik-i-lii^ ill iiiiiil Siild \:ilii.irf l.i /i ^Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cară); (2) depozit bancar sau echivalente; (S) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte de euro Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 1 liiiu-ui Uliu Mu'ii-i.iu.i in i'ui'l ii-rmi.ui:i imi Nuni.ii ili- iiiliiii :u'tiiiii.ir viu.isiiii.il liuutu'i.iriu înipiiiniuf Oiii.i ilt [Miliiip.irL

9 "^Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. an: 3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a de euro pe NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. V. Datorii Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte de euro Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. ( 'iiin Kt 11 III.mul VJIKUT l.l \. (. IL 1 ING BANK RON ING BANK RON VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* ( nit'.1 ikali/.ii ^ 1 nirul 1.1. Titular ^iiim \i nilului: iiiiiiit U..idii VI Vniuul piim.li (limt mi \ i infni mu j UiMlI.lliM dl \^nii liu.is.ll 1.2. Soţ/soţie 1.3. Copii

10 exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul îşi al 11-ka VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. Sui"»! \iiiiliiliii smuiiil pitsi II Oluiiiul ( iiu.1 ft diaiìwn i mlt...dus.i ytmi.il..i di x.nit \ enjiul iininil îucasut 1.1. Titular Apostu Neculina Judecătoria Galaţi salariu Soţ/soţie Apostu George SC Mercury Ligthing SRL SC Volta Marine SRL salariu Copii Apostu Adrian Valentin Alocaţie de stat 504 J i ffi'/i't 1 din t'ciìvi/aii nifli'fi'fith'nfc 2.1. Titular 2.2. Soţ/soţie I cfihi'ii din t.cyhin a lola^inic/ huninihir 3.1. Titular 3.2. Soţ/soţie 4.1. Titular 4.2. Soţ/soţie 5.1. Titular 5.2. Soţ/soţie

11 6.1. Titular 6.2. Soţ/soţie C lin-.1 ii.ili/.ii xiiiiiiil Miivi \(iiirului Niiiiif..iiIrL'su ^tin^-iiil pii^i.it ihiiiiiil ^ uiiiiii.iiiii.ii iiii i^.ii 7.1. Titular 7.2. Soţ/soţie 7.3. Copii»' CTITLUFI JIN IILIC \IO \^ 8.1. Titular 8.2. Soţ/soţie 8.3. Copii Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea caracterul incomplet al datelor menţionate. sau Data completării SemCktuli?

12 JUDECĂTORIA GALATI DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, de Grefier CNP AVASILICHIOAEI 1. LILIANA la Judecătoria Galaţi, domiciliul Galaţi,, având funcţia cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu familia^^ deţin următoarele: * 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. I. Bunuri imobile 1. Terenuri Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. \lilt^.l VIII /llll.l (.iikiiiii 11 dobândirii *«ii ii.il \\.\ < Utali.iiii Mcidul de d>ilmndii t lllul.ll III' * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. *2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 2. Clădiri Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. \dii^ 1 VIU /iiii.i (.iliü'iiii \niil diib.iiidll li '^iipi 1 li 1 ( i.ipilu Mcidiilde d'ih.imfiu 1 200! 57 mp. 1/2 Ctr. v/c mp. 1/2 Ctr.v/c J itularnl'^ Avasilichioaei Liliana Avasilichioaei Viorel

13 * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.,.,,, -tu *2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. II. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii M.iu.i \i dt hik.th \niiuu rahiu.ilil Mudili dt Inh.iiidiii 2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte de euro Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării. luvilkk ^lim.lltl \iinl >liiliindiiii \.lll> IU 1 lo11ll1.ll 1 III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12 luni Njiiii 1 lînnulni l>iii l\imi.iii.it nu t iii N i I tiiij invii lu'^li.iin.iiii iiixii.iin.il în*-!! nn'iiii \.llii.lu.i

14 IV. Active financiare 1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte de euro Se vor declara inclusiv ceie aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. hi'«iiiiiii.i t III nlniiiiimii l/l ^>i idi 1«1.11 hnii 11 lipul \ tliii 1 ih'^thio III mul '**lt\l\ \ JIII.III l.l /I ^ ^ ^ ^ ^ ^Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte de euro Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 1 lililí ni Mi 11 Mitii 1 lu 1 MI K lu ii r<»i.iii 11 «ii N11III.II dt lil ui 1.,,, 1 lililí, \.lili lu.i hilil.i 11/I ii h>nii Niii inhiiii hiiiitkiii ilt iinpinniul ' ii>i.i dt p.iiiiupiii

15 ^Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. an: 3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a de euro pe Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. V. Datorii Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte de euro Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. ( iiiiii.ui.ii IU.mill Nl.lduil l.l VI, Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele d decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* ( nu 1 K ili/jf MUIIHI Mllv.i Mniiiilui niiiiu k..idu^ 1 SlIMvIIll puni.ll (ibutiul Ltlltl IIKI d( MMll \ vuilul inu il MUJO li l.l. Titular 1.2. Soţ/soţie 1.3. Copii exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-ka.

16 VIL Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 1 nu 1 u ill/ Il tiiiitul Niiivi ^tmlllllllll niiiik'lc. iilii«.i Ntruuiil pif'l.it (ibiftlnl i^iiui.iliii d( VI ml \ limili.inii.il nu lo Titular Avasilichioaei Liliana 1.2. Soţ/soţie Judecătoria Galaţi, str. Brăilei, nr. 153 salariu grefier lei Avasilichioaei Viorel I.P.J. Galaţi, str. Brăilei, nr. 200 Salariu ofiţer lei 1.3. Copii Avasilichioaei Andreea Oana student 2. Vertituri dm acîlvirăţi independenie J 2.1. Titular \^ \ ^ 2.2. Soţ/soţie \^ \^ 3. Venituri din cedarea folosinţei t 3.1. Titular \ 3.2. Soţ/soţie \ " \ \ 4.1. Titular \ 4.2. Soţ/soţie \ 5.1. Titular 5.2. Soţ/soţie \ \ 6.1. Titular

17 6.2. Soţ/soţie ( irii 1 ii.ili/ It ^iiiiliil Nlll^.l Mllllllllll Nunio. iiurcsu ^inu'llll fik^l.ll ilikcilli :<ciifr.ili>i (II- Milli \ l lllllll lllll.ll IIK ll 7.1. Titular " \ 7.2. Soţ/soţie \^ \^ 7.3. Copii \^ --.-w-^ Titular \. \^ 8.2. Soţ/soţie \^ 8.3. Copii Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. ~ Data completării /Semi^tura

18 JUDECĂTORIA GALAŢI tìtoli DECLARAŢIE DE AVERE Subsemr/ata, BALABAN V. SILVIA-MARIANA, având funcţia de GREFIER la JUDECĂTORIA GALAŢI, CNP domiciliul Galaţi, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia' deţin următoarele: I. Bunuri imobile 1. Terenuri Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări Adresa sau zona Categoria* Anul dobândirii Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularul^ Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. 2. Clădiri Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări Adresa sau zona Categoria* Anul dobândirii Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire ,90 0,04 Vânzarecumpărare Titularul^ Balaban I.Eugen şi Balaban V. Silvia Mariana * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; {A ) spaţii comerciale/de II. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire Dacia Logan Credit bancă Autoturism ^ ^r'm familie se înţelege soţul/soţia* şi copii afîaţi în întreţinerea acestora. La Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor m coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

19 2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte de euro Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării. Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12 luni Natura bunului înstrăinat Data înstrăinării Persoana către care s-a înstrăinat Forma înstrăinării Valoarea IV. Active financiare 1.Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte de euro Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. Instituţia care administrează şi adresa acesteia Tipul' Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi * Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme de acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior) 2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte de euro NOTĂ; Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. Emitent titlu/societatea în care persoana este acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ Cota de participare Valoare totală la zi

20 * Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, cerţi icate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal 3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a de euro pe an: NOTĂ; Se vor declara inclusiv cele affate în străinătate. V. Datorii Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte de euro. NOTA: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* Cine a realizat venitul 1.1. Titular Sursa venitului; nume, adresa Serviciul prestat/obiectul generator de venit Venit anual încasat 1.2. Soţ/soţie 1.3. Copii

21 VIL Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/ Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. Cine a realizat venitul 1. Venituri din salarii 1.1. Titular Sursa venitului: nume, adresa Serviciul prestat/ Obiectul generator de venit Venit anual încasat BALABAN V.SÍLVIA- MARIANA Tribunalul Galaţi grefier RON 1.2. Soţ/soţie BALABAN 1. EUGEN 1.3. Copii BALABAN E.ANDRETDANIEL ArcelorMittal SA Galaţi electrician AMC RON Şcoala Gimnaziala "Constantin Gh. Marinescu" - Galaţi Şcoala 2 Galaţi Alocaţie+bursă 586 RON BALABAN E.CLAUDIU- Icepronav Engineering Galaţi ADRIAN 7 Venituri din activităţi indeoendente 2.1. Titular inginer junior RON 2.2. Soţ/soţie ^ Venituri dîn r^d^rea folosinţei bunurilor 3.1. Titular 3.2. Soţ/soţie 4. Venituri din investii ii 4.1. Titular 4.2. Soţ/soţie 5. Venituri din pensii 5.1. Titular ^

22 5.2. Soţ/soţie. 6. Venituri din activităţi agricole 6.1. Titular 6.2. Soţ/soţie 7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 7.1. Titular 7.2. Soţ/soţie 7.3. Copii 8. Venituri din alte surse 8.1. Titular 8.2. Soţ/soţie 8.3. Copii Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. Semnătura:

23 JUDECĂTORIA GALAŢI DECLARAŢIE DE AVERE Subsemr/atul/Subsemnata, BEJAN LIDIA LILIANA, având funcţia de grefier, la judecătorie GALAŢI GNP^ domiciliul ; Jud. Galaţi, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia' deţin următoarele: I. Bunuri imobile 1. Terenuri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări J' Adresa sau zona Categoria* Anul dobândirii Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularul-^ EXTRAVILAN MP 1/2 CUMPĂRARE 1/2 BEJAN DUMITRU I/î BEJAN LIDIA LILIANA terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. 2. Clădiri Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări Adresa sau zona Categoria* Anul dobândirii 1977 Suprafaţa Cota-parte 1/2 Modul de dobândire CUMPĂRARE Titularul' l/s BEJAN DUMrrRU ^2 BEJAN LIDIA LILIANA 2008 \I2 CUMPĂRARE '/î BEJAN DUMITRU '/2 BEJAN LIDIA LILIANA * Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie. II. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire DACIA LOGAN CUMPĂRARE AUTOTURISM ' W\n familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora. La Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

24 2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parţedin patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte de euro NOTĂ; Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării. Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată ^ 111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12 luni Natura bunului înstrăinat Data înstrăinării Persoana către care s-a înstrăinat Forma înstrăinării Valoarea IV. Active financiare 1.Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte de euro Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. Instituţia care administrează şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare ta zi * Categoriile indicate sunt: (>)'^ont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme de acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior) 2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte de euro Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. Emitent titlu/societatea în care persoana este acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ Cota de participare Valoare totală la zi

25 * Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, cerţi ficate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3)imprumuturi acordate în nume personal 3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a de euro pe an: NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. V. Datorii Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte de euro. Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate Creditor Contractat în anul Scadent Ia Valoare RAIFFEISEN BANK SA LEI VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* Cine a realizat venitul 1.1. Titular Sursa venitului: nume, adresa Serviciul prestat/obiectul generator de venit Venit anual încasat 1.2. Soţ/soţie 1.3. Copii Se exceptează de la declarare cadoin:ile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al Il-lea. VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 3

26 art. 41 din Legea nr. 571/ Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) NOTA: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. Cine a realizat venitul 1. Venituri din salarii 1.1. Titular -BEJAN LIDIA LILIANA Sursa venitului: nume, adresa JUDECĂTORIA GALAŢI Serviciul prestat/ Obiectul generator de venit SALARII Venit anual încasat LEI 1.2. Soţ/soţie 1.3. Copii BEJAN LIDIA LILIANA ALOCAŢIE DE STAT 504 LEI 2 Venituri din artìvitsi *» vitti Ci-^LE T IL'C4' 2.1. Titular 2.2. Soţ/soţie 3 Venituri din rpdarpa T WHlirUJlI villi wv'vidi wci 3.1. Titular luiuslii^ci UUIlUlilUi 3.2. Soţ/soţie 4. Venituri din investiţii 4.1. Titular 4.2. Soţ/soţie S \/falliti ITI H f ti t^i^tl Ol 1 VwJIJLUli U il pcjibli 5.1. Titular 5.2. Soţ/soţie.

27 6. Venituri din activităţi agricole., 6.1. Titular 6.2. Soţ/soţie /. vwiuluii Ulii premii!; 1 uin jucun ae noroc 7.1. Titular 7.2. Soţ/soţie 7.3. Copii X vpnifiiri nîn ulti^ cure o. V üiiiluii Ulli atic ouls 8.1. Titular r o.il.. oij^avjlic 8.3. Copii Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. Datacomnletădi: Semnătura:

28 ili dlißl/ DECLARAŢIE DE AVERE SubsemnatvJŢSubsemnata,, ^ gfg 7V ßfpß&ify^ßr, având funcţia CNP, domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu familia'^ deţin următoarele: * 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. I. Bunuri imobile 1. Terenuri NOTA; Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.. t lec filili* dubjudjrii roia" M'MIIII dob.huliic 1 lill'.iml! * Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. *2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 2. Clădiri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. Cdiiîjorui" Atiul.dobiindjiril - 1 Í o1:i- ^nri.irma ' jwru-.mudul di' ilobtindirc 1 itul. ml

29 an: 3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a de euro pe Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. V. Datorii Debite, ipoteci, garanţii emise în beneflciul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, daca valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte de euro Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 1 C'nfiti.iL'iji îii anul Scitli'ui IH Viiloiiic VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro'^ ' IM. 1 fi-jli/al tiiiitut Siii^.i «ni iiltii niiiibîi, iilipsa Snîtiui >ii>l,ij (>hki!i:l ai'iinattir dt vifiiit Venitul.tiiuiil 1.1. Titular 1.2. Soţ/soţie 1.3. Copii *Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul î şi al 11-lea.

30 i f Z^f^J^ declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an (îscal încheiat (potr.v.t art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările Lrioa^^^^^ NOTA: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. SVISI senilului: numele, fltlrp<>r ^ n,.111 jj.stj* (Iiis,ful \,iiiiu4jriuil I in «tuli I U.^ II 1.1. Titular!.2. Soţ/soţie.3. Copii 2. Venituri din activităţi huo-n, i,jt'-u- 2J. Titular 2.2. Soţ/soţie 3- V0»^WWtí^M^ÍS^E^^Síor 3.1. Titular 3.2. Soţ/soţie 4. Venituri din investiţii 4.1. Titular 4.2. Soţ/soţie 5. Venitrm din pensii 5.1. Titular 5.2. Soţ/soţie 6. Venituri din activităţi agricole \ 6.1. Titular 6.2. Soţ/soţie

31 ( i>il I lt.llm.ll 7.i. Titular jciii i'.tî(ii It Kiur rit. is.ii Soţ/soţie 7.3. Copii 8: Vemîunâin '.alm-.su 8.1. Titular 'V " " 8.2. Sot/soţie 8.3. Copii Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. Data completării Semnătura

32 JUDECĂTORIA GALAŢI DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, de Grefier arhivar Berdei Andreea Simona la Judecătoria Galaţi, având funcţia CNP Vrancea, domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu familia'^ deţin următoarele: * 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. I. Bunuri imobile 1. Terenuri Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. XIII /una (.'alegoria" \niil diib.iiiimrii ^iipi.il.iţ.i palle MiHlul di> dmli.iniliii 1 iliil.ir ul' * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. *2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 2. Clădiri Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.. \dri'sa ^:iu /i>ii;i (atefiuriil'*.... '^iini:it:il.i ( ribaiidjni ' > parte Miiiliil dl.- ihilüindirc I iruliiriil

33 * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie. *2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. II. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii Marca \r. di l'ui.m dl- l.ilitk.iii^- Mmlul dc JuliaiidiTL 2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte de euro Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării. Dt «^Clicii sumai ti \nul dull indirli \ aloaria vmîiiijl.'^ III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12 luni \ariii.i liiiiiuliii in^rr.iinai U.ii.i insii.iin.iiii Wi'*>ii.iii.i i.ilii i.n\ va iii^li.iin.il I nuna mmi':iiii.iiii Vu Ion rea

34 IV. Active financiare 1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte de euro Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. InMiliilM caii-ailiiiiiiimn i/a.,,,,....., Iiiiul \ itii1:i l>lm'hl^ in.iiiiil Nrihl\'i ii:iii: Iii/i adresa acesteia ^^^^--^ ^^^^^-^ ^Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte de euro Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. l.iiiiloiit lilhi siilu- j fi( III i-iic iii-imi.iii.1 (s e NiiMKii dl lit IUI..... linul', Valoarea totala l.l/i ^ iiclinnai SÜH jmnial tiliuhii.ii dt inipiuiniif ' cota dc parlicipurc i

35 ^Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. an: 3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a de euro pe NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. V. Datorii Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte de euro NOTA: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. riiiiii.ict.ii iu.inul Nüiikni 1.1 VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* ( iui-a rimli/ai MUIIUI ^uivi ^vnnnlui: nuiik'li..iilrivi VMIUUI pii'^ml Otiifclul ;L'UL-i.iiiir d( M-nil \ ciiilul aiiu.il încasat 1.1. Titular 1.2. Soţ/soţie 1.3. Copii *Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul îşi al ll~lea 4

36 VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. ( iw.1 rc.di/ai ii-niliil Surs.1 iininiliii: ninnili',.iilu-sa ^irmciul piisl.ll Otiiivliil "iiu-niliji de \knii \ t un III.inn. inc.is.it 1.1. Titular Berdei Andreea Simona Salariat Grefier arhivar Soţ/soţie \ \ 1.3. Copii \ \ \ J l'inunii din uc'tmfciti 'nukpcndx 'Ui 2.1. Titular \ \ 2.2. Soţ/soţie \ \ 3.1. Titular \ \ 3.2. Soţ/soţie \ \ 4.1. Titular \ \ 4.2. Soţ/soţie \ \ \ cn'lhii dm fi. \^ Titular \ \ 5.2. Soţ/soţie \ \ 6 i vnînt,- din Ut.ii\flii(i agikou \ 6.1. Titular \ \ 6.2. Soţ/soţie \

37 ( im.1 mulul Niii^a \^-iiiiiilui. Niiiiu-.iiluxi ^hllu'illi pil^cll iil>lli*iul \ Llllllll ll îiua'' ll 7.1. Titular 7.2. Soţ/soţie \ 7.3. Copii \ 8.1. Titular \ \ 8.2. Soţ/soţie \ \ 8.3. Copii Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. Data completării Semnătura

38 JUDECĂTORIA GALAŢI DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, de SREFLER CNP B I G U E L E N A - M i m E I A la J U D E C Ă T O R I A G A L A T T domiciliul M u n. G a l a ţ i, s, având funcţia cunoscând prevederile art 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu familia^^ deţin următoarele: * 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 1. Bunuri imobile 1. Terenuri Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. \tli(^.i N.iM /iin.i f.iiljlul.l \l'lll ( Ml 1- dobândirii ^"l".t.,.. \liiilulde dobândire limliiriil' Mun.Galati (garaj) m' Vânzare/ cumpărare Coproprietate V2 Bigu Marian * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de extravilane, daca se află în circuitul civil. ' «i'^g^jui uc terenuri iar^^ct^ul^^^^^^^^^^ "''"^ P'^^"'' proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar m cazul bunurilor m coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. ^ ^ h 2. Clădiri Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. li>li.indirm * n.im il>ili.indiiv I iliil.inil

39 * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie. *2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. II. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii Marc» Nr I\K bncjti \nill I\K t.lbik.iiic Modul dl diilmiiiliit Autoturism Opel Zafira Vânzare-cumpărare (coproprietate) Autoturism Audi A Vânzare-cumpărare (coproprietate) Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şî numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte de euro Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării. :..Descriere ^iiiiiar.1.\uiil diiliiiiidîiii \.l ii.lli.l isllmi.ii.i ^ III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12 luni Natiira hunului Data ii.sirriinani rcr-^u:tn:i calii cnir ^-.i în^iriiiiinl 1 fiiin.i uimi.tin.ii II \.iloiiii.i

40 IV. Active fínanciare '^"T"'-, t ''^Po^^it^^bancare, fonduri de investiţii, forme ecliivalente de economisire şi investire, mclusiv eardunle de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte de euro NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. hinliiuliii r.iif.iiiiiiímímro:i/u şi adriv^iii ncc^tcià 1 ipul' \ aluf.i I Wilis in innl Snìtl laliian- I-i /I *CaîegoriUe indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit pancar sau echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte de euro Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. I minili tillu «iinimii:! tiiun pi-is..-iii:i îiciiiin.ii N.iii.iMi(i:ii bimilkiai di inipi i I ipul Nuiiiji di-iili'iii tilla fh paiiici>).iif Valoarea tutală l.i /i

41 ''Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal an: 3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a de euro pe NOTA: t Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. V. Datorii. Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate in sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte de euro Se vor declara incluşi^ pasivele financiare acumulate în străinătate. ( iinlr.ii l.il în.tiiiil St.idt III la UniCredit Tiriac Bank UniCredit Tiriac Bank ,22 Unicredit Tiriac Bank , VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* (iiu- a ix-idi/jit M-nîlui 1.1. Titular 1.2. Soţ/soţie : 1.3. Copii i sur^a iiiiitniiiî: iiiinit-lt'. :idrfs:i - VI viţiul pum.it Ohii-ilul. _ iieiici-atoi-de^^eijit \i nilul.miii.ll iiicas.it ""Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul îşi al U-lea,

42 VII Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. ( IIK 1 U.lll/ ll xdiiiul SIMS.I Mnilului iiuiiii'k. iidroa Vrxltiul iii^.>il OliHCtul ; ciii i'iiliu dl Miiil \uii(ul.lllu.ll IUI >i sil 1.1. Titular Bigu Elena-Mihaela Galaţi, str. Brăilei, nr. 153 JUSTIŢIE Sot/sotie Bieu Marian Galaţi, Prelungirea Traian M.A.I.-I.J.J. Galaţi Copii Bigu Razvan-Mihnea Şcoala Gimnazială "Sfanţul Grigone Teologul", Galaţi Str. 1 Decembrie nr. 15 Ei&y alocaţie 2.1. Titular 2.2. Sot/sotie ; Titular 3.2. Sot/sotie Titular - - S "* Sot/sotie Titular 5.2. Sot/sotie ' Titular Sot/sotie - - 5

43 Sni^:i M nilului: V 11 il fill pi...,,..u ( (III \ L-iiiuiI Jllllllli liiikimini fli unii im.iv.i i /.i. litular 7.3. Copii»a. Titular 8.2. Soţ/soţie 8.3. Copii Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii nenale terul incomplet al datelor menfinn«f«^ puinvit legn penale caracterul incomplet al datelor menţionate. pentru inexactitatea sau Data completării Se ra

44 DECLARAŢIE DE AVERE SubsemnaUî^Subsemiiata, ÌJd&ìlK) lf l^'^^f ^6^!^^'^^., având funcţia "^^i^^^pl^ la ' ^ é > U 7 D m CNP, domiciliul Qr^Onff cunoscând pi4vederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu familîa^^ deţin următoarele: * 1 ) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. I. Bunuri imobile 1. Terenuri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. \dl. 1 H tu /'ill 1 \ dobândim < >iupitrte 1 \Tt)diilde dobândire Inul irul * Categoriile indicate sunt; (l) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. *2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 2. Clădiri Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. i.'rft«fioriik* siipriif»t9 < otap.tltc M. du..1' 'liilui diil 1 Itu1.il id~'

45 * Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie. *2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titulaml, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. II. Bunuri mobile i. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii Xatur Marca N '1- bik.^u \iiuldi. i'ihii.,ltil Mmlii! >k iliilmnd'n 2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte de euro Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării. Di'*!.!'! ri ^uiii ii.t \niil dnlivillini III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12 luni "S «lur.i lifinulu! ÎMNiiJinjl Dalft Pciw;jn.i ijiik «t'i I mi 11 ÎD^tf.'iiDJkiii înmî^tn ll (iimrairai r \ ihiiii

46 an: 3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a de euro pe NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. V. Datorii Debite, ipoteci, garanţii emise în benelîciul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte de euro Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. fiocca Tcati^'^íaívV ContriKlnt în.miri ^\an%,ì\ì 1,1 \ rflii.>i» VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* l lut.1 u.d'/.ii unilul 1.1. Titular suixi viiniiului nu melc, adii^n MiMiiiil pit^-iatl OI'u^TiiE )>enitatur de venii înca.si.ic Viiiitul... i.il 1.2. Soţ/soţie 1.3. Copii "^Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul îşi al Il-lm.

47 IV. Active financiare 1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte de euro Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. liis(itli ij t^u.ulniinjmiv*»/<i «I ndri^ii iri>uii l'iput' \.ijuu Ofc^klii^ in iijul Snld/vdluair U ;i *Categoriile indicate sunt: (î) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte de euro Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.! niiii-ni ruin «ni ÍLIjuj in c:iu ]uivmiiai.mc :illiiiniir «.inri^ncuc l-mtfu-ihrilc înniniuim Tipul* ^unl.l^ ilf hduri i*(i J dt, ii.irticin.ii \ ll MIL I t-.i^n I.I /I *Categoriile indicate sunt: (!) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat. certificate, obligaţiuni)- fv acţium sauparţi sociale in societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

NOTA: se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii.

NOTA: se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii. 2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal sau altele asemenea,

More information

DECLARAŢIE DE AVERE. Anul dobândirii. Cotaparte. Suprafaţa

DECLARAŢIE DE AVERE. Anul dobândirii. Cotaparte. Suprafaţa DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata Apetrei M. Carmen, având funcţia de Director Departament la Universitatea Naţională de Arte, CNP domiciliul: cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul

More information

D E C L A R A T I E D E A V E R E

D E C L A R A T I E D E A V E R E Nr. 289/15.03.2012 D E C L A R A T I E D E A V E R E Subsemnatul BOBE IULIAN SERGIU avand functia de INSPECTOR la Primaria Orasului Busteni, domiciliat in jud. Prahova, loc. Busteni, cunoscand prevederile

More information

DECLARATIE DE AVERE. Suprafata Cota parte. Comuna (3) mp 1/2 Cumparare Sandu Rodica Voinesti, Sandu Ion Dimbovita

DECLARATIE DE AVERE. Suprafata Cota parte. Comuna (3) mp 1/2 Cumparare Sandu Rodica Voinesti, Sandu Ion Dimbovita DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul SANDU I. ION având functia de DIRECTOR GENERAL la ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE declar pe propria raspundere, ca impreuna cu familia 1 detin urmatoarele active

More information

DECLARATIE DE AVERE. INTRAVILAN mp 1/2 cumparare LUP LADISLAU. INTRAVILAN mp 1/2 cumparare LUP IULIA

DECLARATIE DE AVERE. INTRAVILAN mp 1/2 cumparare LUP LADISLAU. INTRAVILAN mp 1/2 cumparare LUP IULIA DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul LUP LADISLAU având functia de DIRECTOR la CMR OLTENIA declar pe propria raspundere, ca impreuna cu familia 1 detin urmatoarele active si datorii. I. BUNURI IMOBILE 1. Terenuri

More information

.. DA N~ ~./~ /2.'+. og. 20/~ DECLARAŢIE DE AVERE

.. DA N~ ~./~ /2.'+. og. 20/~ DECLARAŢIE DE AVERE .. DA N~ ~./~ /.'+. og. 0/~ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, SOARE AL. RODICA de Sef Birou Managementul Resurselor Umane de la 0.06.014 la SC CONPET SA - Ploiesti mun.ploiesti - jud. Prahova CNP domiciliul,

More information

1Y, m/jefoi. DECLARATIE DE AVERE

1Y, m/jefoi. DECLARATIE DE AVERE 1Y, m/jefoi. DECLARATIE DE AVERE cs, mite basemnata, 01/1-/ 112: 9-dn''Sdirn,your77vand functia de, A'fre-e-1 la pcive CNP 11.V.c)."( 1" (/ 7 `-), domiciliul P1/4-64- cunoscand prevederile art. 292 din

More information

, l Anul ',I: ", S f t Cotadob'andirii 1 upra a a. parte,"

, l Anul ',I: , S f t Cotadob'andirii 1 upra a a. parte, i~f1;ir. 2G,G!25.C.f:2JJ/) DECLARA TIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, FLUERARU M.DANIEL _ SEF FORMA TIE SPECIALIZATA MECANICA INDUSTRIALA SI SUDURI de SPECIALE SC CONPET SA MUN. PLOIESTI, JUD. PRAHOV

More information

DECLARATIE DE AVERE. Cota parte. Suprafata

DECLARATIE DE AVERE. Cota parte. Suprafata DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul, avand functia de Inspector de munca, la INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVA, declar pe propria raspundere, ca, impreuna cu familia detin urmatoarele active si datorii.

More information

J Adresa Categoria Anul Suprafata Cota Valoarea Modul de Titularul *) dobandirii parte de dobandire 2) impozitare 1\0A (LJ

J Adresa Categoria Anul Suprafata Cota Valoarea Modul de Titularul *) dobandirii parte de dobandire 2) impozitare 1\0A (LJ beclaratia DE AVERE Subsemnatulla..~t~.~t..t l~~., avand functia de /J Dt(2..t::;)..lT SltP~ f?;i ::ita::::2 f.i.:1j:::: f..~fk:~~::::::::::::::::' 'd~~i~'.~~..~;~~;;: raspundere ca impreuna cu familia

More information

I I I I Idoband i r e I

I I I I Idoband i r e I ANEXA 1 DECLARATE DE AVERE V\\~~t1l-\-1i\J~~'l{,. Cn!5fQ\'U\SV\ Lo~1kl ~~' ~ubsemnatul/subsemnata,.. '~A' ~, avand f'unct i a de la, CNP H:,1.-~.\~1\k.~'?bomiciliul...alH.J~~..., cunos cand prevederile

More information

DECLARATIE DE AVERE. Anul dohandirii. Suprafafa. 560 mp. 200 mp. 1500mp

DECLARATIE DE AVERE. Anul dohandirii. Suprafafa. 560 mp. 200 mp. 1500mp DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, de Contabil sef CNF MIRON I. MARIETA, avand funcfia SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE la STUDIOUL REGIONAL DF R ADIO CLUJ doraiciliul CLUJ-NAPOCA cunoscand

More information

DECLARA TIE DE A VERE. la SERVICIULJURIDIC-AUTORITATE TUTELARA. CNP , domiciliul _Bld.Bucuresti,bl.106,sc.b,ap.29-Giurgiu.

DECLARA TIE DE A VERE. la SERVICIULJURIDIC-AUTORITATE TUTELARA. CNP , domiciliul _Bld.Bucuresti,bl.106,sc.b,ap.29-Giurgiu. o/ 3 o of Vii/ ~ DECLARA TE DE A VERE ' Subsemnatul/Subsemnata, de SEF SERVCU GHNCEA VASLE, avand functia la SERVCULJURDC-AUTORTATE TUTELARA. CNP 1550308550021, domiciliul _Bld.Bucuresti,bl.106,sc.b,ap.29-Giurgiu

More information

DECLARA TIE DE A VERE

DECLARA TIE DE A VERE N R.. 1J./J.Ob: 200... DECLARA TE DE A VERE Subsemnatul STEFAN. BUZARNESCU avand functia de consilier judetean la CONSLUL JUDETEAN VRANCEA, declar pe propria raspundere, ca impreuna cu familial) detin

More information

r9-~&f- iie CwM&fl~ 1~deIek fj~j

r9-~&f- iie CwM&fl~ 1~deIek fj~j . 2.., Subs~mnatul/Subsemnata, de ~J.t SfV CNP DECLARATIE BE AVERE / 11 cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul In declaratii, declar cä Impreuna cu famiiia ~ de;in urmàtoarele: *1)

More information

DECLARA TIE DE A VERE

DECLARA TIE DE A VERE DECLARA TIE DE A VERE Subsemnatui/Subsemnata, SABAU S. NICOLET A - CRISTINA, avand functia de.s_e_crctar scf facultate Ia Facultatea de lngincrie, CNP _., domiciliul ju. Mure~, Tg. Mure~, _ cunoscand prevederile

More information

DECLARA TIE DE A VERE

DECLARA TIE DE A VERE DECLARA TIE DE A VERE Subsemnatul, BICA Dorin avand functia de Director de departament Ia Universitatea,Petru Maior" din Tirgu Mure~ CNP domiciliul jud. M ure~ cunosdind prevederile art. 292 din Codul

More information

DECLARAŢIE DE AVERE. Cota parte. Suprafaţa. COSTESTI-ARGES mp 100% MOSTENIRE MITRUT GEORGETA

DECLARAŢIE DE AVERE. Cota parte. Suprafaţa. COSTESTI-ARGES mp 100% MOSTENIRE MITRUT GEORGETA Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul(a) MITRUT CONSTANTIN..., având funcţia de...prorector..., la..academia DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI...,..., domiciliul..bucuresti,..., cunoscând prevederile art.

More information

DECLARAŢIE DE AVERE. Suprafaţa

DECLARAŢIE DE AVERE. Suprafaţa Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Jianu Iulia, având funcţia de Prodecan la Bucharest Business School,., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria

More information

DECLARAŢIE DE AVERE. Suprafaţa

DECLARAŢIE DE AVERE. Suprafaţa Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul Roman Mihai Daniel, având funcţia de profesor la Academia de Studii Economice din Bucuresti, CNP..., domiciliul... Bucuresti, cunoscând prevederile art. 292 din

More information

DECLARATIE DE AVERE. ia Nt v KM C. Suprafata. dobandirii ::

DECLARATIE DE AVERE. ia Nt v KM C. Suprafata. dobandirii :: f DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul/Suljseillrfata, / G / 'T _ / C /V ia Nt v KM C avand funct, ca impreuna cu familia1* detin urmatoarele: *1) Prin familic sc mjelcge sotul/sotia si copiii aflati in mtretinerea

More information

DECLARAŢIE DE AVERE. Cota parte. Suprafaţa. COSTESTI-ARGES mp 100% MOSTENIRE MITRUT GEORGETA

DECLARAŢIE DE AVERE. Cota parte. Suprafaţa. COSTESTI-ARGES mp 100% MOSTENIRE MITRUT GEORGETA Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul(a) MITRUT CONSTANTIN..., având funcţ ia de...prorector..., la..academia DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI...., domiciliul..bucuresti cunoscând prevederile art. 292 din

More information

l('.. Annl S f NOTA: inc: usiv cele aflate in alte tari.

l('.. Annl S f NOTA: inc: usiv cele aflate in alte tari. Subsemnatul VLAD LUCIAN SARBU, avand functia de inspector de concurenta la Consiliul Concurentei, CNP. domiciliul sector 3, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul'in declaratii declar

More information

DECLARATIE DE AVERE. /LOV P. la. Anul dobandini. Suprafa^a

DECLARATIE DE AVERE. /LOV P. la. Anul dobandini. Suprafa^a j DECLARATIE DE AVERE Subsepttiatul/Subsemnata, /LOV P. la Jg avand functia ca impreuna cu famifia" aetin urmatoarele: * I) Prin familie se intelege sotul/sotia si copiii aflati In Intretinerea acestora.

More information

DECLARAŢIE DE AVERE. Suprafaţa ,91 50% 50% cumparare Albu Catalin Nicolae Albu Nadia Vatra Dornei % 50%

DECLARAŢIE DE AVERE. Suprafaţa ,91 50% 50% cumparare Albu Catalin Nicolae Albu Nadia Vatra Dornei % 50% Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, prof. univ. dr. Nadia ALBU, având funcţia de prodecan la Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, ASE Bucureşti, domiciliul Bucuresti, cunoscând prevederile

More information

DECLARATIE DE AVERE. copiii aflati In lntretinerea acestora. Suprafata

DECLARATIE DE AVERE. copiii aflati In lntretinerea acestora. Suprafata DECLARATIE DE AVERE ' avand functia cunosdind prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe pr ca impreuna CU familia I) detin urmatoarele: *I) Prin familie se lntelege sotul/sotia

More information

DECLARAŢIE DE AVERE. Suprafaţa

DECLARAŢIE DE AVERE. Suprafaţa Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, Liviu Cătălin MORARU, având funcţia de prodecan la Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată din ASE Bucureşti, domiciliul Ilfov, cunoscând prevederile art.

More information

DECLARAŢIE DE AVERE. Anul. Suprafaţa. Modul de Categoria* Suprafaţa Cota parte. zona dobândirii dobândire

DECLARAŢIE DE AVERE. Anul. Suprafaţa. Modul de Categoria* Suprafaţa Cota parte. zona dobândirii dobândire Anexa I DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, prof. univ. dr. Călin-Petrică VEGHEŞ, având funcţia de decan la Facultatea de Marketing, Academia de Studii Economice din Bucureşti, domiciliul în Bucureşti, cunoscând

More information

rf u.cs" tot\ ?AuqE zri rtaglat 5,lolL lq t i,,unvstiri? /rlb, t orl DECI-ARATIE DE A\'ERE Sub semnatul/s ub semnata.

rf u.cs tot\ ?AuqE zri rtaglat 5,lolL lq t i,,unvstiri? /rlb, t orl DECI-ARATIE DE A\'ERE Sub semnatul/s ub semnata. DEC-ARATE DE A\'ERE rf u.cs" tot\ Sub semnatul/s ub semnata. runctiae.. t.t. C t;.i? fr i. 1n.A.8... ri l,t iii penal privind falsul in claratii, clar pe propria raspunre ca impreuna cu familia') tin urmatoarele:

More information

v / / / ;(11 CON ({J/'<1!VE / I/ / v {3) {) ;.../- la i!niv ZliiNAREA'k"JOf4-<l~~ cnp /!Jt:l224-17o3fj3, domiciliul ANEXA 1

v / / / ;(11 CON ({J/'<1!VE / I/ / v {3) {) ;.../- la i!niv ZliiNAREA'kJOf4-<l~~ cnp /!Jt:l224-17o3fj3, domiciliul ANEXA 1 i DECLARATE DE AVERE 1ffjl9 os. U;;z ANEXA 1 SubsemnatuiSubsemnata MWZV \hod Nr. colae avand functia de. la i!niv ZliiNAREAk"JOf4

More information

DECltARATIE DE AVERE

DECltARATIE DE AVERE 1""1 J1' /' ' G(/c,Y #/ loll/,2 / J\ DECltARATE DE AVERE Subsemnatul(a) COMAN Radul Gheorghe, avand funetia de SEF Birou, la MApN, CNP 17209102931 16, domiciliul localitate BUCUREST, str Aleea Panama,

More information

Annl dobundirii. Suprafa,a. f/fi

Annl dobundirii. Suprafa,a. f/fi DEC LARA TIE DE A VERE $PITIJLUL MUNfClPAL ~~;:~~.~.1Jt~~.~.~.~. " ~.I.. l".il0.. An.. IUIL. de I. I domiciliul cunoscand prevedcrilc art. 292 din Codul penal privind falsu) in dcclaratii dcclar pc proprie

More information

Mecanismul de decontare a cererilor de plata

Mecanismul de decontare a cererilor de plata Mecanismul de decontare a cererilor de plata Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) Ministerul Fondurilor Europene - Iunie - iulie

More information

PROIECT. În baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

PROIECT. În baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, PROIECT NORMĂ pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr.39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară,

More information

DECLARAŢIE DE AVERE. 1.Terenuri NOT Ă : Se vor declara inqiusivce1e aflate în alte ţări.

DECLARAŢIE DE AVERE. 1.Terenuri NOT Ă : Se vor declara inqiusivce1e aflate în alte ţări. DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatui/Subsemnata de 1a V i( Ăfl (f(6/ CNP 12 03 09 ] 7domici1iu1 ec C j I /, având func ţia cuuoscând prevederile art, 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar

More information

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%]

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%] Piaţa pentru Ziua Următoare - mai 217 Participanţi înregistraţi la PZU: 356 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 264 Număr mediu de participanţi activi [participanţi/zi]: 247 Preţ mediu [lei/mwh]:

More information

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom RAPORT DE PIA?Ã LUNAR MARTIE 218 Piaţa pentru Ziua Următoare

More information

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 2/5.I.2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 2/5.I.2009 6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 2/5.I.2009 ANEXA Nr. 1*) 2 0 0 9 *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 2/5.I.2009 7 8 MONITORUL OFICIAL

More information

RAPORTUL SG ASSET MANAGEMENT- BRD SAI PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII SIMFONIA 1 la data de 30 iunie 2006

RAPORTUL SG ASSET MANAGEMENT- BRD SAI PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII SIMFONIA 1 la data de 30 iunie 2006 RAPORTUL SG ASSET MANAGEMENT- BRD SAI PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII SIMFONIA 1 la data de 30 iunie 2006 Fondul SIMFONIA 1, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin

More information

INSTRUCŢIUNI. Formularul se completează de către contribuabili, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular.

INSTRUCŢIUNI. Formularul se completează de către contribuabili, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular. INSTRUCŢIUNI de completare a formularului 230 Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru

More information

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 101 conform Regulamentului produselor pentru construcții UE 305/2011/UE

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 101 conform Regulamentului produselor pentru construcții UE 305/2011/UE S.C. SWING TRADE S.R.L. Sediu social: Sovata, str. Principala, nr. 72, judetul Mures C.U.I. RO 9866443 Nr.Reg.Com.: J 26/690/1997 Capital social: 460,200 lei DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 101 conform Regulamentului

More information

Impozitarea veniturilor din arendă în 2018

Impozitarea veniturilor din arendă în 2018 NEWSLETTER NR.05 06 FEB 2018 Impozitarea veniturilor din arendă în 2018 ELABORAT DE GHEORGHE STREȘNA LAURENȚIU STANCIU CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADER.RO În conformitate cu prevederile Codului fiscal, veniturile

More information

DECLARA IE privind veniturile realizate din România

DECLARA IE privind veniturile realizate din România Agen ia Na ional de Administrare Fiscal Declara ie rectificativ Se completeaz cu X în cazul declara iilor rectificative DECLARA IE privind veniturile realizate din România Anul 2 0 1 1 200 Anexa nr.1 I.

More information

Anexa nr.9 la Ordinul ministrului nr.

Anexa nr.9 la Ordinul ministrului nr. Anexa nr.9 la Ordinul ministrului nr. PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA, ACTUALIZAREA SI GESTIONAREA DOSARELOR PROFESIONALE ALE FUNCTIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL APARATULUI PROPRIU AL MINISTERULUI SI DE LA

More information

Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Valerica Baban

Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Valerica Baban Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Sumar 1. Indicele de refracţie al unui mediu 2. Reflexia şi refracţia luminii. Legi. 3. Reflexia totală 4. Oglinda plană 5. Reflexia şi refracţia luminii în natură

More information

Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU

Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU Controlul versiunilor - necesitate Caracterul colaborativ al proiectelor; Backup pentru codul scris Istoricul modificarilor Terminologie și concepte VCS Version Control

More information

Fondul comercial reprezintă diferenţa între costul de achiziţie al participaţiei dobândite şi valoarea părţii din activele nete achiziţionate.

Fondul comercial reprezintă diferenţa între costul de achiziţie al participaţiei dobândite şi valoarea părţii din activele nete achiziţionate. Anexa Ghidul practic privind tratamentul fiscal al unor operaţiuni efectuate de către contribuabilii care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară,

More information

Raport Financiar Preliminar

Raport Financiar Preliminar DIGI COMMUNICATIONS NV Preliminary Financial Report as at 31 December 2017 Raport Financiar Preliminar Pentru anul incheiat la 31 Decembrie 2017 RAPORT PRELIMINAR 2017 pag. 0 Sumar INTRODUCERE... 2 CONTUL

More information

DECLARAŢIE UNICĂ privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

DECLARAŢIE UNICĂ privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice anexa nr.1 DECLARAŢIE UNICĂ privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice 212 A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Nume Iniţiala tatălui Cod de identificare fiscală

More information

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. ORDIN Nr. 3695/2016 din 27 decembrie 2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR

More information

Nume şi Apelativ prenume Adresa Număr telefon Tip cont Dobânda Monetar iniţial final

Nume şi Apelativ prenume Adresa Număr telefon  Tip cont Dobânda Monetar iniţial final Enunt si descriere aplicatie. Se presupune ca o organizatie (firma, banca, etc.) trebuie sa trimita scrisori prin posta unui numar (n=500, 900,...) foarte mare de clienti pe care sa -i informeze cu diverse

More information

Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A.

Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A. Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori a BC MOBIASBANCĂ Groupe Société Generale S.A. CREDIT IMOBILIAR în MDL (procurarea/construcţia/finisarea/moderniz

More information

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice "Îmbunătăţirea proceselor şi activităţilor educaţionale în cadrul programelor de licenţă şi masterat în domeniul

More information

Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii

Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii www.pwc.com/ro Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii 1 Perioada de observaţie - Vânzarea de stocuri aduse în garanţie, în cursul normal al activității - Tratamentul leasingului

More information

DECLARAŢIE UNICĂ privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

DECLARAŢIE UNICĂ privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice anexa nr.1 DECLARAŢIE UNICĂ privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Nume Iniţiala tatălui Cod de identificare fiscală

More information

Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului

Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului Analiza situaţiei patrimoniale începe, de regulă, cu analiza evoluţiei activelor în timp. Aprecierea activelor însă se efectuează în raport

More information

MUNICIPIU BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 S.T.: 43/

MUNICIPIU BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 S.T.: 43/ MUNICIPIU BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 S.T.: 43/17.01.2018 PROIECT AVIZEAZĂ pentru legalitate Secretarul Sectorului 6, Demirel Spiridon HOTĂRÂRE privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul

More information

DECLARA IE privind veniturile din activit i agricole

DECLARA IE privind veniturile din activit i agricole DECLARA IE privind veniturile din activit i agricole 221 impuse pe norme de venit Anexa Agen ia Na ional de Administrare Fiscal Anul Declara ie rectificativ Se completeaz cu X în cazul declara iilor rectificative

More information

PACHETE DE PROMOVARE

PACHETE DE PROMOVARE PACHETE DE PROMOVARE Școala de Vară Neurodiab are drept scop creșterea informării despre neuropatie diabetică și picior diabetic în rândul tinerilor medici care sunt direct implicați în îngrijirea și tratamentul

More information

Master si care solicita atat cazare cat si bursa vor depune dosarul cu actele DOCUMENTE NECESARE

Master si care solicita atat cazare cat si bursa vor depune dosarul cu actele DOCUMENTE NECESARE 03.09.2018 In atentia studentilor Facultatii de Inginerie Electrica Pentru simplificarea procedurilor de depunere a actelor necesare obtinerii atat a unui loc in camin pentru Cazurile Sociale care se incadreaza

More information

SAMPLE KYRIE. Dm (Em) Dm (Bm) (Bm) (G) (Em) (Bm) (D) Chri ste. ri e e. son. ri e e lé. Gm7 F (G) Gm7. (Bm) (Em7) (D) (Em7) (D) son. Chri ste.

SAMPLE KYRIE. Dm (Em) Dm (Bm) (Bm) (G) (Em) (Bm) (D) Chri ste. ri e e. son. ri e e lé. Gm7 F (G) Gm7. (Bm) (Em7) (D) (Em7) (D) son. Chri ste. KYRIE Capo 3: () m () m () m () m () m () () B e e (7) m7 lé () m () m lé son. Ky r e e () son. Chr ste SMPLE Text: raduale Romanum, 1974. Musc: Chant Mass; raduale Romanum, 1974; gutar acc. 1995, OCP.

More information

FONDURILE EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE O NOUĂ ABORDARE BUGETARĂ ŞI CONTABILĂ ÎNCEPÂND CU ANUL MONOGRAFII CONTABILE

FONDURILE EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE O NOUĂ ABORDARE BUGETARĂ ŞI CONTABILĂ ÎNCEPÂND CU ANUL MONOGRAFII CONTABILE FONDURILE EXTERNE NERAMBURSABILE O NOUĂ ABORDARE BUGETARĂ ŞI CONTABILĂ ÎNCEPÂND CU ANUL 2009. MONOGRAFII CONTABILE Şef serviciu Georgeta ALECU Consilier superior Liliana REPANOVICI Direcţia Generală de

More information

GHID DE TERMENI MEDIA

GHID DE TERMENI MEDIA GHID DE TERMENI MEDIA Definitii si explicatii 1. Target Group si Universe Target Group - grupul demografic care a fost identificat ca fiind grupul cheie de consumatori ai unui brand. Toate activitatile

More information

FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI GAZELOR

FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI GAZELOR RAPORT PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENȚI AFERENT ACTIVITĂȚII DIN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 LA FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI ŞI GAZELOR Date minimale 1. Prezentul raport a fost

More information

Manual Limba Romana Clasa 5 Editura Humanitas File Type

Manual Limba Romana Clasa 5 Editura Humanitas File Type Manual Limba Romana Clasa 5 Editura Humanitas File Type We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our ebooks online or by storing it on your computer,

More information

PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE. 2. Domeniu de aplicare Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca

PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE. 2. Domeniu de aplicare Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca PROCEDURA PRIVIND DECONTURILE 1. Scpul: Descrie structura si mdul de elabrare si prezentare a prcedurii privind dcumentele care trebuie intcmite si cursul acestra, atunci cind persana efectueaza un decnt.

More information

Ordin. ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Ordin. ministrul finanțelor publice emite următorul ordin: Ordin privind modificarea și completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 În

More information

CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente. VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET

CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente. VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET Str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2-4, Sector 1, CAIET DE SARCINI Obiectul licitaţiei: Kick off,

More information

Evoluția pieței de capital din România. 09 iunie 2018

Evoluția pieței de capital din România. 09 iunie 2018 Evoluția pieței de capital din România 09 iunie 2018 Realizări recente Realizări recente IPO-uri realizate în 2017 și 2018 IPO în valoare de EUR 312.2 mn IPO pe Piața Principală, derulat în perioada 24

More information

COMPARAŢIE ÎNTRE SISTEMELE DE PENSII PRIVATE DE TIP PILON II (cu contribuţii definite) ŞI PIEŢELE STATELOR LUMII

COMPARAŢIE ÎNTRE SISTEMELE DE PENSII PRIVATE DE TIP PILON II (cu contribuţii definite) ŞI PIEŢELE STATELOR LUMII COMPARAŢIE ÎNTRE SISTEMELE DE PENSII PRIVATE DE TIP PILON II (cu contribuţii definite) ŞI PIEŢELE STATELOR LUMII Bucureşti, iulie 2010 elaborat de Dan Zăvoianu, Direcţia Comunicare - CSSPP POLONIA Cea

More information

DECIZIA nr. 104 /

DECIZIA nr. 104 / DECIZIA nr. 104 / 09.05.2006 privind operaţiunea de concentrare economică realizată prin preluarea de către Heinrig Impex SRL si asociatii existenti a controlului in comun asupra SC Millenium Pro Design

More information

SESIUNE DE ÎNDRUMARE ȘI ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI , și

SESIUNE DE ÎNDRUMARE ȘI ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI , și Direcția Generală de Asistență pentru Contribuabili SESIUNE DE ÎNDRUMARE ȘI ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI 25.01.2017, 01.02 și 22.02.2017 Depunerea declarației informative privind impozitul reținut la sursă,

More information

Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate

Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate 3 noiembrie 2017 Clemente Kiss KPMG in Romania Agenda Ce este un audit la un IMM? Comparatie: audit/revizuire/compilare Diferente: audit/revizuire/compilare

More information

Nume şi prenume..., Cetăţenie/Naţionalitate..., Cod Numeric Personal/NIF..., Personal/Tax identification number

Nume şi prenume..., Cetăţenie/Naţionalitate..., Cod Numeric Personal/NIF..., Personal/Tax identification number Nr. şi data înregistrării la autoritatea fiscală* Number and date of registration at the tax authority* /. *Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal: 759 Registration number as personal

More information

Documentaţie Tehnică

Documentaţie Tehnică Documentaţie Tehnică Verificare TVA API Ultima actualizare: 27 Aprilie 2018 www.verificaretva.ro 021-310.67.91 / 92 info@verificaretva.ro Cuprins 1. Cum funcţionează?... 3 2. Fluxul de date... 3 3. Metoda

More information

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir Facultatea de FinanŃe, Bănci şi Contabilitate. Cursuri online

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir Facultatea de FinanŃe, Bănci şi Contabilitate. Cursuri online Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir Facultatea de FinanŃe, Bănci şi Contabilitate Braşov Cursuri online CONTABILITATE FINANCIARĂ ANUL II ZI / FR Lector univ. drd. Angela BROJU Contabilitatea Stocurilor

More information

Planul de conturi general, 2018, societăţi comerciale

Planul de conturi general, 2018, societăţi comerciale Planul de conturi general, 2018, societăţi comerciale Clasa 1 - Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi și datorii asimilate 10. Capital și rezerve 101. Capital 1011. Capital subscris nevărsat

More information

Diaspora Start Up. Linie de finanțare dedicată românilor din Diaspora care vor sa demareze o afacere, cu fonduri europene

Diaspora Start Up. Linie de finanțare dedicată românilor din Diaspora care vor sa demareze o afacere, cu fonduri europene Diaspora Start Up Linie de finanțare dedicată românilor din Diaspora care vor sa demareze o afacere, cu fonduri europene 1 Ce este Diaspora Start-Up? Este o linie de finanțare destinată românilor din Diaspora

More information

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin includerea

More information

Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România

Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România www.pwc.com Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România Valentina Radu, Manager Alexandra Smedoiu, Manager Agenda Implicaţii practice în ceea ce priveşte impozitarea pieţei de

More information

fit *s -.* /J,. l3+2" Jr; t 03,06,,{$15 NECLARATIN DH AVARE /6L^+. I. Clf,diri NOTA: Se vor declara inclusiv cele ajlate in alte tdri. Jnv* SPr<ir'.

fit *s -.* /J,. l3+2 Jr; t 03,06,,{$15 NECLARATIN DH AVARE /6L^+. I. Clf,diri NOTA: Se vor declara inclusiv cele ajlate in alte tdri. Jnv* SPr<ir'. /J,. l3+2" Jr; t 03,06,,{$15 NECLARATIN DH AVARE subsemnatul / Subsemnata,.iLUPe,T.ui...a'..1iy1.qft..., avlnd tuncfia de s.t l.q.hter.r.tlni.*..p:ts1,n.ln.i\usb.u...'.i0.*-/5.r*{n:..u..., cnp 28.1a{.aL8.?.P.e.+...,

More information

CAPITOLUL I (1)

CAPITOLUL I (1) Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016, din 30.01.2017 CAPITOLUL I Prevederi generale 1.1. Autorităţile publice, ministerele

More information

I. Prezentare generală

I. Prezentare generală Notă analitică privind analiza economico financiară a întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acțiuni cu cota statului în capitalul social pentru anii 2009-2011(structura, obligațuini fiscale, datorii,

More information

INSTRUCŢIUNI de completare a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

INSTRUCŢIUNI de completare a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice anexa nr.2 INSTRUCŢIUNI de completare a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice

More information

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4.5.4 şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Data: 28.11.14 Versiune: V1.1 Nume fişiser: Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4-5-4

More information

Studiu privind impozitarea veniturilor în Canada

Studiu privind impozitarea veniturilor în Canada Colecția de working papers ABC-UL LUMII FINANCIARE WP nr. 4/2016 Toma Andreea Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, Master Fiscalitate, anul II andre.ttoma@yahoo.com Coordonatorul

More information

Anul fiscal 2013 şi modificări în 2014 privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale

Anul fiscal 2013 şi modificări în 2014 privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale www.pwc.ro Anul fiscal 2013 şi modificări în 2014 privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale Simona Krutsch Manager Agenda 1. Obligaţiile plătitorilor de venituri în timpul şi la finalul anului

More information

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI O R D I N U L

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI O R D I N U L PROIECT BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI O R D I N U L BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI Nr. din privind modificarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă

More information

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin: ORDIN Nr. 2800/2017 din 20 octombrie 2017 pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată

More information

ANUNȚ BURSE 23 OCTOMBRIE 2018, ORA LUNILE PENTRU CARE SE ADUC ACTELE SUNT: IUNIE 2018, IULIE 2018, AUGUST 2018

ANUNȚ BURSE 23 OCTOMBRIE 2018, ORA LUNILE PENTRU CARE SE ADUC ACTELE SUNT: IUNIE 2018, IULIE 2018, AUGUST 2018 ANUNȚ BURSE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBȚINEREA BURSELOR SOCIALE PE SEMESTRUL I AL ANULUI UNIVERSITAR 2018 2019 SE DEPUN LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE INGINERIE PANA ÎN DATA DE 23 OCTOMBRIE 2018, ORA

More information

Regulament privind aplicarea unor prevederi ale art. 104 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare - PROIECT -

Regulament privind aplicarea unor prevederi ale art. 104 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare - PROIECT - Regulament privind aplicarea unor prevederi ale art. 104 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare - PROIECT - În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a)

More information

FISCALITATE ŞI FINANŢELE ÎNTREPRINDERII

FISCALITATE ŞI FINANŢELE ÎNTREPRINDERII ROXANA IONESCU-DAVIDESCU DANIELA PENU FISCALITATE ŞI FINANŢELE ÎNTREPRINDERII APLICAŢII, STUDII DE CAZ ŞI TESTE GRILĂ EDIŢIA A IV-A REVIZUITĂ ŞI ADĂUGITĂ 1 CUPRINS CAPITOLUL 1 IMPOZITUL PE PROFIT...7 1.1.

More information

RAPORT PRIVIND CERINTELE DE TRANSPARENTA SI PUBLICARE

RAPORT PRIVIND CERINTELE DE TRANSPARENTA SI PUBLICARE RAPORT PRIVIND CERINTELE DE TRANSPARENTA SI PUBLICARE 2013 in conformitate cu Regulamentul BNR-CNVM nr. 25/30/2006 privind cerintele de publicare pentru institutiile de credit si firmele de investitii

More information

Cristina ENULESCU * ABSTRACT

Cristina ENULESCU * ABSTRACT Cristina ENULESCU * REZUMAT un interval de doi ani un buletin statistic privind cele mai importante aspecte ale locuirii, în statele perioada 1995-2004, de la 22,68 milioane persoane la 21,67 milioane.

More information

HandiCapabil. Recognition, hope, trust! Magazine about a workshop for people with handicaps. HandiCapabil 1/2012 1

HandiCapabil. Recognition, hope, trust!   Magazine about a workshop for people with handicaps. HandiCapabil 1/2012 1 HandiCapabil Magazine about a workshop for people with handicaps www.ateliere-protejate.org Nr. 13, March 2012 Recognition, hope, trust! www.facebook.com/ateliereprotejate HandiCapabil 1/2012 1 2% Thanks!

More information

Banca Naţională a României

Banca Naţională a României Banca Naţională a României Bucureşti, 25 iunie 2014 CUPRINS 1. Aspecte generale 2. Contul curent: armonizarea cu cerinţele conturilor naţionale; aplicarea riguroasă a principiului schimbului de proprietate

More information

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin: ORDIN Nr. 1176/2018 din 26 ianuarie 2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile

More information

(Acte fără caracter legislativ) DECIZII

(Acte fără caracter legislativ) DECIZII 20.12.2016 RO L 347/1 II (Acte fără caracter legislativ) DECIZII DECIZIA (UE) 2016/2247 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 3 noiembrie 2016 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene (BCE/2016/35)

More information

DE CE SĂ DEPOZITAŢI LA NOI?

DE CE SĂ DEPOZITAŢI LA NOI? DEPOZITARE FRIGORIFICĂ OFERIM SOLUŢII optime şi diversificate în domeniul SERVICIILOR DE DEPOZITARE FRIGORIFICĂ, ÎNCHIRIERE DE DEPOZIT FRIGORIFIC CONGELARE, REFRIGERARE ŞI ÎNCHIRIERE DE SPAŢII FRIGORIFICE,

More information