Using the GDP Deflator in the Process of Transition to Market Economy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Using the GDP Deflator in the Process of Transition to Market Economy"

Transcription

1 Using the GDP Deflator in the Process of Transition to Market Economy Professor Constantin ANGHELACHE PhD Artifex University of Bucharest Mihai GHEORGHE, PhD Student Ec. Oana NUŢĂ Financial-banking specialist, EximBank Abstract This paper describes the evolution of various de-flation indicators used as instruments to favor the appreciation of national accounts in constand prices, but also important in revealing the correlation with the price index. The authors focused on the analysis of the main landmarks in the dynamics of the studied phenomenon. Key words: consumption, index, prices, households, deflation Pentru cazul concret al conturilor naţionale româneşti în perioada , se poate observa evoluţia diferiţilor deflatori utilizaţi în cadrul aprecierii conturilor naţionale în preţuri constante, cât şi relaţia dintre deflatorul implicit al PIB, ca o rezultantă, şi IPC. În acest context, se mai poate avea în vedere şi evoluţia a altor doi deflatori: deflatorul implicit al consumului final al gospodăriilor şi deflatorul implicit al formării brute de capital fix. Motivaţia acestei alegeri rezidă din capacitatea de evidenţiere a evoluţiei aproape similare a deflatorului implicit al consumului final al gospodăriilor cu cea a IPC, deoarece acest indice şi componente ale sale sunt utilizate pentru deflatarea elementelor de consum final al gospodăriilor, la cel mai mare nivel de dezagregare. Diferenţe importante în ceea ce priveşte evoluţia acestor indici sunt evidente pentru anul 1993, an în care distorsiunile induse de procesul inflaţionist au fost semnificative. În schimb, în cazul formării brute de capital fix (FBCF), dinamicile deflatorilor ar trebui să fie aproximativ aceleaşi cu cele ale elementelor corespunzătoare IPPI. Evoluţia deflatorilor PIB şi IPC Sursa: Broşura Conturilor Naţionale Anuale, Anuarul statistic al României, INS. Revista Română de Statistică Supliment Trim II/

2 Pentru anumiţi ani, valorile deflatorilor FBCF sunt cele mai înalte sau cele mai scăzute faţă de celelalte valori ale indicilor. Cea mai importantă variaţie a acestui indicator a avut loc în anul 1993, când a înregistrat cea mai mică creştere comparativ cu anul precedent faţă de ceilalţi deflatori, dar şi în anul 1997, fapt ce a coincis cu înregistrarea unor schimbări majore în structura economiei. Aceste puncte critice sunt datorate unor numeroase dezechilibre acumulate la nivel micro şi macro economice. Anul 1999 a fost un an critic, deoarece deciziile politice care au fost luate s-au concentrat pe încercarea de a evita o criză financiară de proporţii ce ameninţa România. Ca efect, în acest an se poate observa o convergenţă a indicilor, respectiv a deflatorilor. Următoarea perioadă s-a caracterizat printr-o tendinţă de scădere a inflaţiei, înregistrânduse rate de creştere a preţurilor din ce în ce mai reduse. Această evoluţie a oferit posibilitatea factorilor de decizie să stabilească ancore inflaţioniste pentru a putea pregăti politica de ţintire a inflaţiei. Evoluţia galopantă a preţurilor este, fără îndoială, unul din fenomenele marcante ale economiei româneşti de după anul Este de subliniat că amploarea variaţiilor de preţ nu se limitează numai la nivel, ci, îndeosebi, la modificări în structura preţurilor din economie, în sensul reaşezării sistemului de preţuri în raport cu piaţa şi al eliminării dezechilibrelor induse de raporturile de preţ lipsite de realism moştenite din economia centralizată. Mai mult, pe termen mediu, fiecărei perioade îi este caracteristică o anumită configuraţie a preţurilor, exprimată prin raporturile dintre diversele categorii de preţuri. Diferenţe între deflatorul PIB şi indicele preţurilor de consum în unele ţări dezvoltate - Puncte procentuale - Sursa: OECD - Economic Outlook, nr.74, Comparativ cu IPC, deflatorul PIB şi variatele sale componente reprezintă indicatorii cei mai adecvaţi şi expresivi pentru reflectarea modificării preţurilor relative. Deflatorul PIB reprezintă "un indice de preţ care acoperă toate bunurile şi serviciile finale produse în economie" (Dolan E.G., 1987), fiind un macro indicator important nu numai pentru că permite estimarea valorii nominale a produsului intern brut, ci mai ales pentru că este unul din principalii indicatori de apreciere a inflaţiei (Raportul Băncii Mondiale, 1991). Pentru actualizări - indexări, însă, rămâne mai adecvat indicele preţului de consum (IPC), deoarece măsoară costul de cumpărare a unui coş stabil de bunuri şi servicii, reprezentativ pentru consumul urban. 402 Revista Română de Statistică Supliment Trim II/2012

3 Pentru ţările Central şi Est-Europene, decalajul este mai pronunţat, în principal datorită inflaţiei înalte înregistrate, precum şi măsurilor iniţiate de reaşezare a sistemului de preţuri. Diferenţe între deflatorul PIB şi indicele preţurilor de consum în unele ţări în tranziţie - Puncte procentuale Sursa: OECD - Economic Outlook, nr.74, decembrie, Deflatorii valorii adăugate brute pe ramuri de activitate, deşi prezintă variaţii de la un an la altul, în funcţie de condiţiile concrete de pe piaţă, au înregistrat totuşi câteva trăsături cu caracter de generalitate pentru evoluţia preţurilor în perioada tranziţiei la economia de piaţă, după cum urmează: (i) primă trăsătură o reprezintă diferenţa semnificativă dintre deflatorul valorii adăugate brute totale şi deflatorul produsului intern brut, rezultat a deselor modificări în sistemul de impozitare şi subvenţionare şi, mai ales, în regimul taxelor vamale. Pe întreaga perioadă , deflatorul valorii adăugate a fost, în general, mai scazut faţă de deflatorul PIB. Perioadelor de creştere economică, şi respectiv , lea fost specific un raport între cei doi deflatori ce a fost în favorea deflatorului valorii adăugate brute totale. (ii) Altă caracteristică a reprezentat-o evoluţia contrară a deflatorilor ramurilor producătoare de bunuri şi a deflatorilor serviciilor. În perioada de recesiune , deflatorii ramurilor producătoare de bunuri (industrie, agricultură) au înregistrat niveluri inferiore deflatorului valorii adăugate totale şi implicit deflatorului PIB, iar deflatorii serviciilor (comerţ, servicii bancare şi financiare etc.) au avut o evoluţie superioară primilor. O posibilă explicaţie o constituie şi nivelul extrem de scăzut, în raport cu cerinţele economiei de piaţă, a unor categorii de servicii comerciale la începutul perioadei de tranziţie mult sub nivelul cererii. Totuşi, acest aspect nu a reprezentat un element hotărâtor în influenţarea evoluţiei deflatorului, întrucât, începând cu 1994, raportul dintre cele două grupe de deflatori se inversează. (iii) Comportamentul diferit al agenţilor economici şi a populaţiei în perioada de creştere economică comparativ cu perioada de recesiune, în ceea ce priveşte consumul de servicii şi cel de bunuri reprezintă o cauză mai sigură. În perioadele de recesiune, consumul relativ de servicii rămâne, mai ridicat decât cel de bunuri, care a fost mult mai fluctuant în raport cu veniturile. Astfel, pe de o parte, unele dintre servicii sunt "obligatorii", indiferent Revista Română de Statistică Supliment Trim II/

4 de existenţa sau nu a crizei (chiriile, serviciile de comunicaţie etc.), iar pe de altă parte, dificultăţile financiare de achiziţionare a unor bunuri cu valori ridicate sau a celor necesare pentru reluarea producţiei (cazul agenţilor economici) fac ca operatorii economici să apeleze suplimentar la serviciile bancare. Evoluţia deflatorilor din unele ramuri economice în raport cu deflatorul PIB Sursa: Calculat pe baza datelor INS. (iv) Declinul producţiei industriale, structura sa inadecvată cererii interne, dar mai ales costurile ridicate necesare realizării produselor au făcut ca deflatorii valorii adăugate brute specifici pentru această ramură să prezinte, în general, niveluri inferioare altora şi, pe ansamblul perioadei, chiar mai mici decât deflatorul valorii adăugate brute totale. Practic, prin preţurile de desfacere practicate, industria a înregistrat o pierdere relativă de venit, cu repercursiuni asupra capacităţii de relansare a propriei activităţi. Este de remarcat că această tendinţă s-a manifestat în condiţiile preponderenţei proprietăţii de stat şi a unui mecanism controlat de stabilire a preţurilor. Aceeaşi poziţie defavorizantă este argumentată şi de nivelurile înregistrate de indicii preţurilor producţiei industriale, care au fost inferiori indicilor preţurilor de consum, îndeosebi datorită dinamicii preţurilor din industria extractivă. (v) Pe fondul insuficienţei ofertei de produse agroalimentare din producţia internă, agricultura, a fost influenţată, cu deosebire în perioada , de evoluţia preţurilor. Deflatorul valorii adăugate brute din agricultură a fost mai scăzut atât faţă de deflatorul PIB cât şi faţă de IPC, ca efect a unei ponderi importante deţinute de autoconsum în consumul final al gospodăriilor. (vi) Avantajul comparativ al ramurilor prestatoare de servicii pe piaţa românească, câştigurile realizate ca urmare a unui sistem avantajos de preţuri sunt argumentate şi de evoluţia deflatorilor. Evoluţia deflatorului valorii adăugate brute din principalele ramuri producătoare de bunuri în raport cu cel din sectorul terţiar - Modificări procentuale Sursa: Calculat pe baza datelor INS. 404 Revista Română de Statistică Supliment Trim II/2012

5 Bineînţeles, modificările de preţ influenţează cheltuielile totale de consum. În general, inflaţia va defavoriza unele din categoriile de populaţie, şi anume acelea care prezintă evoluţii ale veniturilor nominale inferioare trendului preţurilor de consum. Aceste categorii sunt înclinate să-şi modifice structura consumului pentru a echilibra cheltuielile şi veniturile. Menţionăm că astfel de diferenţieri sensibile între consumul efectiv şi coşul de bunuri şi servicii (luat în calcul la determinarea indicilor preţurilor de consum) pot să apară şi ele nu sunt o excepţie. De asemenea, cheltuielile totale de consum includ şi variaţia preţurilor bunurilor şi serviciilor, care nu sunt cuprinse în coşul consum. Deflatorul formării brute a capitalului ilustrează evoluţia preţurilor bunurilor şi serviciilor destinate investiţiilor şi formării stocurilor. Indirect, acest deflator arată în ce măsură piaţa, ca urmare a politicii economice, ajută acumularea prin sistemul de preţuri. Evoluţia deflatorilor de cheltuieli în raport cu deflatorul PIB - Modificări procentuale Sursa: Calculat pe baza datelor INS. Raportul dintre deflatorul formării brute de capital fix şi cel al produsului intern brut este variabil. În România acesta a fost 0,887 între anii şi respectiv 0,754 între anii În cele două perioade caracterizate de creştere economică raportul între deflatorul FBCF fix şi cel al PIB a fost favorabil deflatorului FBCF. Dacă luăm în considerare că în perioadele respective creşterea economică, în termeni reali, a investiţiilor a fost ridicată s-ar putea aprecia că evoluţia deflatorului formării brute a capitalului fix a reprezentat un răspuns la dinamica cererii interne. Deflatorii componentelor de cheltuieli ale produsului intern brut, deşi prezintă variaţii anuale, reflectă trăsăturile evoluţiei economiei româneşti ce au fost prezentate în paragrafele anterioare. În ţările dezvoltate, cu rare excepţii, deflatorul consumului privat rămâne superior deflatorului produsului intern brut, independent de ciclicitatea activităţii economice. Nivelul redus al deflatorului consumului public relevă nu atât o neglijare a sectoarelor respective, ci o cerinţă de a reduce această categorie de cheltuieli în perioadele de recesiune, mai ales, ca efect a restructurării instituţionale a administraţiei şi, de asemenea, a creşterii consumului administraţiei private, ca urmare a poziţiei pe care acesta începe să o deţină în sistemul democratic. Revista Română de Statistică Supliment Trim II/

6 Bibliografie selectivă Anghelache, C-tin (2011). România Starea economică în malaxorul crizei, Editura Economică, Bucureşti Anghelache, C., Mitruţ, C., Voineagu, V., Isaic-Maniu, Al. (2011) Sistemul Conturilor Naţionale Sinteze şi Studii de Caz, Editura Economică, Bucureşti Anghelache, C-tin (2010). România Starea economică sub impactul crizei, Editura Economică, Bucureşti Anghelache, C-tin (2008). Tratat de statistică teoretică şi economică, Editura Economică, Bucureşti Revista Română de Statistică Supliment Trim II/2012

Evoluția pieței de capital din România. 09 iunie 2018

Evoluția pieței de capital din România. 09 iunie 2018 Evoluția pieței de capital din România 09 iunie 2018 Realizări recente Realizări recente IPO-uri realizate în 2017 și 2018 IPO în valoare de EUR 312.2 mn IPO pe Piața Principală, derulat în perioada 24

More information

Evoluţia Produsului Intern Brut

Evoluţia Produsului Intern Brut Evoluţia Produsului Intern Brut Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE Academia de Studii Economice, Bucureşti Universitatea Artifex din Bucureşti Lector univ. dr. Mădălina Gabriela ANGHEL Universitatea

More information

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice

Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice Titlul lucrării propuse pentru participarea la concursul pe tema securității informatice "Îmbunătăţirea proceselor şi activităţilor educaţionale în cadrul programelor de licenţă şi masterat în domeniul

More information

GHID DE TERMENI MEDIA

GHID DE TERMENI MEDIA GHID DE TERMENI MEDIA Definitii si explicatii 1. Target Group si Universe Target Group - grupul demografic care a fost identificat ca fiind grupul cheie de consumatori ai unui brand. Toate activitatile

More information

Analiza corelaţiei dintre PIB, consumul privat şi public prin regresie multiplă

Analiza corelaţiei dintre PIB, consumul privat şi public prin regresie multiplă Analiza corelaţiei dintre PIB, consumul privat şi public prin regresie multiplă Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE Academia de Studii Economice, Bucureşti Conf. univ. dr. Alexandru MANOLE Universitatea

More information

Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Valerica Baban

Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Valerica Baban Reflexia şi refracţia luminii. Aplicaţii. Sumar 1. Indicele de refracţie al unui mediu 2. Reflexia şi refracţia luminii. Legi. 3. Reflexia totală 4. Oglinda plană 5. Reflexia şi refracţia luminii în natură

More information

Model statistico-econometric utilizat în analiza corelaţiei dintre Produsul Intern Brut şi Productivitatea Muncii

Model statistico-econometric utilizat în analiza corelaţiei dintre Produsul Intern Brut şi Productivitatea Muncii Model statistico-econometric utilizat în analiza corelaţiei dintre Produsul Intern Brut şi Productivitatea Muncii Conf. univ. dr. Mirela PANAIT Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti Drd. Andreea Ioana

More information

Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate

Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate 3 noiembrie 2017 Clemente Kiss KPMG in Romania Agenda Ce este un audit la un IMM? Comparatie: audit/revizuire/compilare Diferente: audit/revizuire/compilare

More information

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2011

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2011 ANALIZA STATISTICĂ A DINAMICII VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR DE CONSUM ALE GOSPODĂRIILOR ÎN PERIOADA 1990 2010 Ana-Gabriela BABUCEA, Prof. univ.dr., Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu Aniela

More information

Raportul dintre cifra de afaceri si personalul din IMM Model de analiză

Raportul dintre cifra de afaceri si personalul din IMM Model de analiză Raportul dintre cifra de afaceri si personalul din IMM Model de analiză Lect.univ.dr. Florin Paul Costel LILEA Universitatea Artifex Bucureti florin.lilea@gmail.com Asist.univ.drd. Raluca Mariana DRAGOESCU

More information

Raport Financiar Preliminar

Raport Financiar Preliminar DIGI COMMUNICATIONS NV Preliminary Financial Report as at 31 December 2017 Raport Financiar Preliminar Pentru anul incheiat la 31 Decembrie 2017 RAPORT PRELIMINAR 2017 pag. 0 Sumar INTRODUCERE... 2 CONTUL

More information

Analiza evoluţiei Produsului Intern Brut în anul 2015

Analiza evoluţiei Produsului Intern Brut în anul 2015 Analiza evoluţiei Produsului Intern Brut în anul 2015 Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE Academia de Studii Economice, Bucureşti Universitatea Artifex din Bucureşti Conf. univ. dr. Mădălina Gabriela

More information

Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii

Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii www.pwc.com/ro Aspecte controversate în Procedura Insolvenţei şi posibile soluţii 1 Perioada de observaţie - Vânzarea de stocuri aduse în garanţie, în cursul normal al activității - Tratamentul leasingului

More information

Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU

Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU Versionare - GIT ALIN ZAMFIROIU Controlul versiunilor - necesitate Caracterul colaborativ al proiectelor; Backup pentru codul scris Istoricul modificarilor Terminologie și concepte VCS Version Control

More information

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom

earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom earning every day-ahead your trust stepping forward to the future opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România Opcom RAPORT DE PIA?Ã LUNAR MARTIE 218 Piaţa pentru Ziua Următoare

More information

Structura și Organizarea Calculatoarelor. Titular: BĂRBULESCU Lucian-Florentin

Structura și Organizarea Calculatoarelor. Titular: BĂRBULESCU Lucian-Florentin Structura și Organizarea Calculatoarelor Titular: BĂRBULESCU Lucian-Florentin Chapter 3 ADUNAREA ȘI SCĂDEREA NUMERELOR BINARE CU SEMN CONȚINUT Adunarea FXP în cod direct Sumator FXP în cod direct Scăderea

More information

Importurile Republicii Moldova și impactul ZLSAC

Importurile Republicii Moldova și impactul ZLSAC Seria de documente de politici [PB/03/2017] Importurile Republicii Moldova și impactul ZLSAC Ricardo Giucci, Woldemar Walter Berlin/Chișinău, Februarie 2017 Cuprins 1. Importurile Republicii Moldova Evoluția

More information

Analiza corelaței dintre Produsul Intern Brut şi consumul final de energie electrică

Analiza corelaței dintre Produsul Intern Brut şi consumul final de energie electrică Analiza corelaței dintre Produsul Intern Brut şi consumul final de energie electrică Drd. Viorel Florin GÎLCĂ Abstract Acest studiu îşi propune analiza corelației dintre Produsul Intern Brut al României

More information

Sistemul de indicatori de performanţă utilizaţi pe piaţa pensiilor private

Sistemul de indicatori de performanţă utilizaţi pe piaţa pensiilor private Sistemul de indicatori de performanţă utilizaţi pe piaţa pensiilor private Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE Academia de Studii Economice din București Prof. univ. dr. Alexandru MANOLE Lect. univ. dr.

More information

Dinamica soldului de Investiţii Străine Directe corelat cu evoluţia PIB în structură teritorială model de analiză

Dinamica soldului de Investiţii Străine Directe corelat cu evoluţia PIB în structură teritorială model de analiză Dinamica soldului de Investiţii Străine Directe corelat cu evoluţia PIB în structură teritorială model de analiză Prof. univ. Dr. Constantin ANGHELACHE Prof. univ. Dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE Drd.

More information

Procesarea Imaginilor

Procesarea Imaginilor Procesarea Imaginilor Curs 11 Extragerea informańiei 3D prin stereoviziune Principiile Stereoviziunii Pentru observarea lumii reale avem nevoie de informańie 3D Într-o imagine avem doar două dimensiuni

More information

Information for Authors Submitting Manuscripts

Information for Authors Submitting Manuscripts Economic Insights Trends and Challenges Vol. I (LXIV) No. 3/2012 123-127 Information for Authors Submitting Manuscripts General Requirements The journal Economic Insights - Trends and Challenges (formerly:

More information

Semnale şi sisteme. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC)

Semnale şi sisteme. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC) Semnale şi sisteme Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Departamentul de Comunicaţii (TC) http://shannon.etc.upt.ro/teaching/ssist/ 1 OBIECTIVELE CURSULUI Disciplina îşi propune să familiarizeze

More information

Evaluarea legaturilor dintre indicatorii proprietăţii utilizând metoda regresiei multiple

Evaluarea legaturilor dintre indicatorii proprietăţii utilizând metoda regresiei multiple Evaluarea legaturilor dintre indicatorii proprietăţii utilizând metoda regresiei multiple Prof.univ.dr. Constantin ANGHELACHE Conf.univ.dr. Elena BUGUDUI Lect.univ.dr. Florin Paul Costel LILEA Universitatea

More information

Intensitatea tehnologică a exporturilor în anul 2012

Intensitatea tehnologică a exporturilor în anul 2012 Intensitatea tehnologică a exporturilor în anul 2012 Analiza i evoluţiei în timp a comerţului exterior conform intensităţii tehnologice prezintă o importanţă deosebită deoarece reflectă evoluţia calitativă

More information

Cheltuielile şi consumurile alimentare din România

Cheltuielile şi consumurile alimentare din România Cheltuielile şi consumurile alimentare din România Marian CONSTANTIN Iulian ALECU Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti Abstract The present work aims at investigating the

More information

Cristina ENULESCU * ABSTRACT

Cristina ENULESCU * ABSTRACT Cristina ENULESCU * REZUMAT un interval de doi ani un buletin statistic privind cele mai importante aspecte ale locuirii, în statele perioada 1995-2004, de la 22,68 milioane persoane la 21,67 milioane.

More information

Mecanismul de decontare a cererilor de plata

Mecanismul de decontare a cererilor de plata Mecanismul de decontare a cererilor de plata Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) Ministerul Fondurilor Europene - Iunie - iulie

More information

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N

2. Setări configurare acces la o cameră web conectată într-un router ZTE H218N sau H298N Pentru a putea vizualiza imaginile unei camere web IP conectată într-un router ZTE H218N sau H298N, este necesară activarea serviciului Dinamic DNS oferit de RCS&RDS, precum și efectuarea unor setări pe

More information

ANALIZA-DIAGNOSTIC A ÎNTREPRINDERILOR DIN SECTORUL AGROALIMENTAR ŞI PERFORMANŢELE ACESTORA

ANALIZA-DIAGNOSTIC A ÎNTREPRINDERILOR DIN SECTORUL AGROALIMENTAR ŞI PERFORMANŢELE ACESTORA ANALIZA-DIAGNOSTIC A ÎNTREPRINDERILOR DIN SECTORUL AGROALIMENTAR ŞI PERFORMANŢELE ACESTORA Lect. sup. Tatiana DIACONU, USM Principalul obiectiv al întreprinderilor, care fac parte din sectorul agroalimentar,

More information

Evaluarea competitivităţii regionale -abordări teoretice şi practice

Evaluarea competitivităţii regionale -abordări teoretice şi practice Evaluarea competitivităţii regionale -abordări teoretice şi practice Autori: Muşat Ioana Dumitru-Vlădulescu Cristian- Marius Academia de Studii Economice din Bucureşti Facultatea de Economie Agroalimentară

More information

Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 -

Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 - Metrici LPR interfatare cu Barix Barionet 50 - Barionet 50 este un lan controller produs de Barix, care poate fi folosit in combinatie cu Metrici LPR, pentru a deschide bariera atunci cand un numar de

More information

METODE ȘI MODELE ECONOMETRICE UTILIZATE ÎN ANALIZA INFLUENȚEI FACTORIALE ASUPRA CREȘTERII PRODUSULUI INTERN BRUT

METODE ȘI MODELE ECONOMETRICE UTILIZATE ÎN ANALIZA INFLUENȚEI FACTORIALE ASUPRA CREȘTERII PRODUSULUI INTERN BRUT The 11th International Conference of the SEA Advances in Science, Innovation and Management METODE ȘI MODELE ECONOMETRICE UTILIZATE ÎN ANALIZA INFLUENȚEI FACTORIALE ASUPRA CREȘTERII PRODUSULUI INTERN BRUT

More information

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS BASED ON THE PROFIT AND LOSS STATEMENT

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS BASED ON THE PROFIT AND LOSS STATEMENT Ludmila PROFIR Alexandru Ioan Cuza University of Iași, Iași, Romania FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS BASED ON THE PROFIT AND LOSS STATEMENT K eywords Financial information Financial statement analysis Net

More information

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%]

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%] Piaţa pentru Ziua Următoare - mai 217 Participanţi înregistraţi la PZU: 356 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 264 Număr mediu de participanţi activi [participanţi/zi]: 247 Preţ mediu [lei/mwh]:

More information

Modele şi indicatori utilizaţi în prognoza macroeconomică

Modele şi indicatori utilizaţi în prognoza macroeconomică Modele şi indicatori utilizaţi în prognoza macroeconomică Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE Academia de Studii Economice, București, Universitatea Artifex București Conf. univ. dr. Mirela PANAIT Universitatea

More information

Studiu: IMM-uri din România

Studiu: IMM-uri din România Partenerul tău de Business Information & Credit Risk Management Studiu: IMM-uri din România STUDIU DE BUSINESS OCTOMBRIE 2015 STUDIU: IMM-uri DIN ROMÂNIA Studiul privind afacerile din sectorul Întreprinderilor

More information

Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative

Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative Modul de stabilire a claselor determinarea pragurilor minime şi maxime ale fiecǎrei clase - determinǎ modul în care sunt atribuite valorile fiecǎrei clase

More information

SUMAR / CONTENTS 8/2018

SUMAR / CONTENTS 8/2018 REVISTA ROMÂNĂ DE STATISTICĂ SUPLIMENT SUMAR / CONTENTS 8/2018 MODEL DE DEFLATARE A AGREGATELOR ÎN EXPRESIE REALĂ 3 DEFLATED MODEL OF THE AGGREGATES IN REAL EXPRESSION 11 Prof. Constantin ANGHELACHE PhD

More information

Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului

Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului Tema seminarului: Analiza evolutiei si structurii patrimoniului Analiza situaţiei patrimoniale începe, de regulă, cu analiza evoluţiei activelor în timp. Aprecierea activelor însă se efectuează în raport

More information

Subiecte Clasa a VI-a

Subiecte Clasa a VI-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii

More information

IMPACTUL CRIZEI MONDIALE ASUPRA COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

IMPACTUL CRIZEI MONDIALE ASUPRA COMERŢULUI INTERNAŢIONAL Florina POPA ACADEMIA ROMÂNĂ, Institutul de Economie Naţională (Institute of National Economy), Bucureşti IMPACTUL CRIZEI MONDIALE ASUPRA COMERŢULUI INTERNAŢIONAL Keywords World recession Markets International

More information

ENERGIEWENDE IN ROMÂNIA

ENERGIEWENDE IN ROMÂNIA ENERGIEWENDE IN ROMÂNIA Dr. Ing. Emil CALOTĂ, VICEPREŞEDINTE 12 aprilie 2016, Hotel Intercontinental, București Camera de Comerț și Industrie Româno - Germană 1 PRINCIPII ALE STRATEGIEI ENERGETICE A ROMÂNIEI

More information

Updating the Nomographical Diagrams for Dimensioning the Concrete Slabs

Updating the Nomographical Diagrams for Dimensioning the Concrete Slabs Acta Technica Napocensis: Civil Engineering & Architecture Vol. 57, No. 1 (2014) Journal homepage: http://constructii.utcluj.ro/actacivileng Updating the Nomographical Diagrams for Dimensioning the Concrete

More information

Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România

Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România www.pwc.com Implicaţii practice privind impozitarea pieţei de leasing din România Valentina Radu, Manager Alexandra Smedoiu, Manager Agenda Implicaţii practice în ceea ce priveşte impozitarea pieţei de

More information

Aspecte generale privind evoluţia PIB în România

Aspecte generale privind evoluţia PIB în România Economie teoretică şi aplicată Volumul XX (2013), No. 11(588), pp. 24-33 Aspecte generale privind evoluţia PIB în România Constantin ANGHELACHE Universitatea Artifex din Bucureşti Academia de Studii Economice

More information

Revista Română de Statistică Supliment

Revista Română de Statistică Supliment Institutul Naţional de Statistică National Institute of Statistics Revista Română de Statistică Supliment Romanian Statistical Review Supplement 8/2016 www.revistadestatistică.ro/supliment COLEGIUL ŞTIINŢIFIC

More information

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962)

ARBORI AVL. (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) ARBORI AVL (denumiti dupa Adelson-Velskii si Landis, 1962) Georgy Maximovich Adelson-Velsky (Russian: Гео ргий Макси мович Адельсо н- Ве льский; name is sometimes transliterated as Georgii Adelson-Velskii)

More information

Sustenabilitate fiscală

Sustenabilitate fiscală Colecț ia de working papers ABC-UL LUMII FINANCIARE Sustenabilitate fiscală Peşterău Laura Mădălina Facultatea Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de valori, anul III pesteraulaura@gmail.com Coordonatorul

More information

ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VALORII STATISTICE CALCULATE ÎN DECLARAŢIA INTRASTAT ŞI ACTUALIZAREA COEFICIENTULUI CIF/FOB ÎN ROMÂNIA

ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VALORII STATISTICE CALCULATE ÎN DECLARAŢIA INTRASTAT ŞI ACTUALIZAREA COEFICIENTULUI CIF/FOB ÎN ROMÂNIA ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VALORII STATISTICE CALCULATE ÎN DECLARAŢIA INTRASTAT ŞI ACTUALIZAREA COEFICIENTULUI CIF/FOB ÎN ROMÂNIA - rezumat al activităţilor şi rezultatelor grantului - Conform legislaţiei

More information

I.- ANALIZA FACTORILOR DE INFLUENȚĂ A PIEȚEI MUNCII... 3

I.- ANALIZA FACTORILOR DE INFLUENȚĂ A PIEȚEI MUNCII... 3 CUPRINS I.- ANALIZA FACTORILOR DE INFLUENȚĂ A PIEȚEI MUNCII... 3 1.1. Factori macroeconomici... 4 1.2. Evoluții demografice... 25 1.3. Mișcarea migratorie a populației... 35 II. ANALIZA SITUAȚIEI ÎNTREPRINDERILOR

More information

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR:

CHAMPIONS LEAGUE 2017 SPONSOR: NOUA STRUCTURĂ a Ch League Pe viitor numai fosta divizie A va purta numele Champions League. Fosta divizie B va purta numele Challenger League iar fosta divizie C se va numi Promotional League. CHAMPIONS

More information

PROGNOZA ŞOMAJULUI ÎN ROMÂNIA PE TERMEN SCURT

PROGNOZA ŞOMAJULUI ÎN ROMÂNIA PE TERMEN SCURT PROGNOZA ŞOMAJULUI ÎN ROMÂNIA PE TERMEN SCURT Mihaela, Savu 1, Delia, Teselios 2 Rezumat: Lucrarea prezintă două modalităţi de prognozare a numărului de şomeri. O metodă este cea utilizată de către Comisia

More information

NOTA: se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii.

NOTA: se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii. 2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal sau altele asemenea,

More information

DE CE SĂ DEPOZITAŢI LA NOI?

DE CE SĂ DEPOZITAŢI LA NOI? DEPOZITARE FRIGORIFICĂ OFERIM SOLUŢII optime şi diversificate în domeniul SERVICIILOR DE DEPOZITARE FRIGORIFICĂ, ÎNCHIRIERE DE DEPOZIT FRIGORIFIC CONGELARE, REFRIGERARE ŞI ÎNCHIRIERE DE SPAŢII FRIGORIFICE,

More information

Inegalitatea veniturilor gospodăriilor în România

Inegalitatea veniturilor gospodăriilor în România Inegalitatea veniturilor gospodăriilor în România Dr. Maria MOLNAR Institutul de Economie Naţională al Academiei Române Abstract Articolul prezintă rezultatele măsurării inegalităţii veniturilor gospodăriilor

More information

CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente. VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET

CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente. VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET CAIETUL DE SARCINI Organizare evenimente VS/2014/0442 Euro network supporting innovation for green jobs GREENET Str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2-4, Sector 1, CAIET DE SARCINI Obiectul licitaţiei: Kick off,

More information

The driving force for your business.

The driving force for your business. Performanţă garantată The driving force for your business. Aveţi încredere în cea mai extinsă reţea de transport pentru livrarea mărfurilor în regim de grupaj. Din România către Spania în doar 5 zile!

More information

UN MODEL NOU DE STABILIRE A TARIFELOR ÎN ENERGETICĂ, ECONOMIE ȘI SERVICII

UN MODEL NOU DE STABILIRE A TARIFELOR ÎN ENERGETICĂ, ECONOMIE ȘI SERVICII UN MODEL NOU DE STABILIRE A TARIFELOR ÎN ENERGETICĂ, ECONOMIE ȘI SERVICII Academician Gheorghe DUCA 1 Academician Vitalie POSTOLATI 2 Doctor în științe tehnice Mihai TÎRȘU 2 Cercetător științific Mihail

More information

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows

Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4.5.4 şi verificare importare certificat în Store-ul de Windows Data: 28.11.14 Versiune: V1.1 Nume fişiser: Ghid identificare versiune AWP, instalare AWP 4-5-4

More information

ANTICOLLISION ALGORITHM FOR V2V AUTONOMUOS AGRICULTURAL MACHINES ALGORITM ANTICOLIZIUNE PENTRU MASINI AGRICOLE AUTONOME TIP V2V (VEHICLE-TO-VEHICLE)

ANTICOLLISION ALGORITHM FOR V2V AUTONOMUOS AGRICULTURAL MACHINES ALGORITM ANTICOLIZIUNE PENTRU MASINI AGRICOLE AUTONOME TIP V2V (VEHICLE-TO-VEHICLE) ANTICOLLISION ALGORITHM FOR VV AUTONOMUOS AGRICULTURAL MACHINES ALGORITM ANTICOLIZIUNE PENTRU MASINI AGRICOLE AUTONOME TIP VV (VEHICLE-TO-VEHICLE) 457 Florin MARIAŞIU*, T. EAC* *The Technical University

More information

Strategia Europeană în Regiunea Dunării - oportunităţi pentru economiile regiunilor implicate -

Strategia Europeană în Regiunea Dunării - oportunităţi pentru economiile regiunilor implicate - Strategia Europeană în Regiunea Dunării - oportunităţi pentru economiile regiunilor implicate - 25 mai 2010 - Palatul Parlamentului, Sala Avram Iancu Inovatie, Competitivitate, Succes Platforme Tehnologice

More information

Deficitul bugetar al României în perioada

Deficitul bugetar al României în perioada Colecția de working papers ABC-UL LUMII FINANCIARE Deficitul bugetar al României în perioada 2010-2012 Andrei Alexandru Vlad Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, anul III Academia

More information

Aspecte generale privind evaluarea efectelor în sfera serviciilor publice

Aspecte generale privind evaluarea efectelor în sfera serviciilor publice Aspecte generale privind evaluarea efectelor în sfera serviciilor publice lector univ. dr. Claudiu CICEA Membru al Catedrei de Eficienţă economică, autorul a participat la numeroase stagii de documentare

More information

The Global Crisis Impact on Romanian Trade Structure

The Global Crisis Impact on Romanian Trade Structure MPRA Munich Personal RePEc Archive The Global Crisis Impact on Romanian Trade Structure George Georgescu 10. January 2012 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/36339/ MPRA Paper No. 36339, posted 2.

More information

EVOLUŢII RECENTE ALE CREDITULUI NEGUVERNAMENTAL ÎN ROMÂNIA

EVOLUŢII RECENTE ALE CREDITULUI NEGUVERNAMENTAL ÎN ROMÂNIA EVOLUŢII RECENTE ALE CREDITULUI NEGUVERNAMENTAL ÎN ROMÂNIA Prof. dr. Marius Gust, Universitatea Constantin Brâncoveanu, mariusgust@yahoo.com Asist. drd. Dorin Hoarcă, Universitatea Constantin Brâncoveanu,

More information

Journal of tourism CONTRIBUŢIA TURISMULUI ÎN PROCESUL CREŞTERII ECONOMICE

Journal of tourism CONTRIBUŢIA TURISMULUI ÎN PROCESUL CREŞTERII ECONOMICE Journal of tourism CONTRIBUŢIA TURISMULUI ÎN PROCESUL CREŞTERII ECONOMICE Asistent univ. drd. Dumitru NICOLETA Universitatea Româno-Americană, Bucureşti, România Abstract The spread of tourism presented

More information

Remitențele migranților o sursă importantă şi stabilă de fonduri externe, în dezvoltarea economică a unei țări

Remitențele migranților o sursă importantă şi stabilă de fonduri externe, în dezvoltarea economică a unei țări Remitențele migranților o sursă importantă şi stabilă de fonduri externe, în dezvoltarea economică a unei țări Prof.univ. dr. Constantin Anghelache Academia de Studii Economice, București; Universitatea

More information

Metode de ierarhizare utilizate în analiza statistică a întreprinderilor mici şi mijlocii în profil regional

Metode de ierarhizare utilizate în analiza statistică a întreprinderilor mici şi mijlocii în profil regional Metode de ierarhizare utilizate în analiza statistică a întreprinderilor mici şi mijlocii în profil regional Lect.univ.dr. Florin Paul Costel LILEA florin.lilea@gmail.com Conf.univ.dr. Elena BUGUDUI Lect.univ.dr.

More information

Textul si imaginile din acest document sunt licentiate. Codul sursa din acest document este licentiat. Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND

Textul si imaginile din acest document sunt licentiate. Codul sursa din acest document este licentiat. Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND Textul si imaginile din acest document sunt licentiate Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND Codul sursa din acest document este licentiat Public-Domain Esti liber sa distribui acest document

More information

Utilizarea metodelor statistice în evaluarea riscului financiar

Utilizarea metodelor statistice în evaluarea riscului financiar Utilizarea metodelor statistice în evaluarea riscului financiar Conf. univ. dr. Emanuela IONESCU Asistent univ. dr. Amelia DIACONU Asistent univ. dr. Alina GHEORGHE Universitatea Artifex din Bucureşti

More information

ABORDĂRI INOVATIVE PRIVIND INDICATORI ECONOMICI LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE

ABORDĂRI INOVATIVE PRIVIND INDICATORI ECONOMICI LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE ABORDĂRI INOVATIVE PRIVIND INDICATORI ECONOMICI LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE Paul Vasile ZAI Daniela Irina NEMEŞ Paul Vasile ZAI Conf. univ. dr., Departamentul de Administraţie și Management Public, Facultatea

More information

Tema specială. Inegalitatea și incluziunea financiară din perspectiva stabilității financiare

Tema specială. Inegalitatea și incluziunea financiară din perspectiva stabilității financiare Tema specială. Inegalitatea și incluziunea financiară din perspectiva stabilității financiare În România, reducerea inegalității veniturilor pare să cunoască o inversare de tendință în perioada 211-215

More information

ANALIZA DE SITUAȚIE. Ziua Mondială a Sănătății - 7 Aprilie 2018 Acoperirea universală cu servicii de sănătate Sănătate pentru toți!

ANALIZA DE SITUAȚIE. Ziua Mondială a Sănătății - 7 Aprilie 2018 Acoperirea universală cu servicii de sănătate Sănătate pentru toți! ANALIZA DE SITUAȚIE Ziua Mondială a Sănătății - 7 Aprilie 2018 Acoperirea universală cu servicii de sănătate Sănătate pentru toți! 1. Definiții. Importanța acoperirii universale cu servicii de sănătate

More information

SUMAR / CONTENTS 10/2017

SUMAR / CONTENTS 10/2017 REVISTA ROMÂNĂ DE STATISTICĂ SUPLIMENT SUMAR / CONTENTS 10/2017 AVUȚIA NAȚIONALĂ ACUMULATĂ ELEMENT AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE 3 ACCUMULATED NATIONAL WEALTH - AN ELEMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT 14 Prof. univ.

More information

Eurotax Automotive Business Intelligence. Eurotax Tendințe în stabilirea valorilor reziduale

Eurotax Automotive Business Intelligence. Eurotax Tendințe în stabilirea valorilor reziduale Eurotax Automotive Business Intelligence Eurotax Tendințe în stabilirea valorilor reziduale Conferinta Nationala ALB Romania Bucuresti, noiembrie 2016 Cristian Micu Agenda Despre Eurotax Produse si clienti

More information

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private CAPITOLUL I Analiză privind evoluţia sistemului de pensii private - trimestrul III I. Ponderea activelor totale în PIB 1 Activele fondurilor de pensii în trimestrul III au confirmat estimările privind

More information

Eficiența energetică în industria românească

Eficiența energetică în industria românească Eficiența energetică în industria românească Creșterea EFICIENȚEI ENERGETICE în procesul de ardere prin utilizarea de aparate de analiză a gazelor de ardere București, 22.09.2015 Karsten Lempa Key Account

More information

Anul 2014 a lăsat criza în urmă, dar retailul încă nu a cules roadele

Anul 2014 a lăsat criza în urmă, dar retailul încă nu a cules roadele Anul 2014 a lăsat criza în urmă, dar retailul încă nu a cules roadele 12 Jun 2015 de Mihaela Popescu [1] [2] [3] Pagina 1 din 7 [4] Anul 2014 s-a încheiat cu un indice de încredere al consumatorilor români

More information

Modelul anglo-saxon al ocupării în contextul economic actual. Cazul Marii Britanii

Modelul anglo-saxon al ocupării în contextul economic actual. Cazul Marii Britanii Economie teoretică şi aplicată Volumul XIX (2012), No. 11(576), pp. 43-58 Modelul anglo-saxon al ocupării în contextul economic actual. Cazul Marii Britanii Mirela Ionela ACELEANU Academia de Studii Economice

More information

IMPACTUL POLITICII FISCALE ÎN DOMENIUL IMPOZITĂRII DIRECTE ASUPRA MEDIULUI DE AFACERI PRIVAT DIN ROMÂNIA

IMPACTUL POLITICII FISCALE ÎN DOMENIUL IMPOZITĂRII DIRECTE ASUPRA MEDIULUI DE AFACERI PRIVAT DIN ROMÂNIA IMPACTUL POLITICII FISCALE ÎN DOMENIUL IMPOZITĂRII DIRECTE ASUPRA MEDIULUI DE AFACERI PRIVAT DIN ROMÂNIA THE IMPACT OF FISCAL POLICY IN DIRECT TAXATION FIELD ON PRIVATE BUSINESS ENVIRONMENT IN ROMANIA

More information

SINTEZA RAPORT AUDIT PERFORMANȚĂ

SINTEZA RAPORT AUDIT PERFORMANȚĂ SINTEZA RAPORT AUDIT PERFORMANȚĂ Din auditul performanţei cu tema Evaluarea vulnerabilităţilor şi sustenabilităţii datoriei publice s au desprins, în principal, următoarele constatări, concluzii și recomandări:

More information

Dispozitive Electronice şi Electronică Analogică Suport curs 02 Metode de analiză a circuitelor electrice. Divizoare rezistive.

Dispozitive Electronice şi Electronică Analogică Suport curs 02 Metode de analiză a circuitelor electrice. Divizoare rezistive. . egimul de curent continuu de funcţionare al sistemelor electronice În acest regim de funcţionare, valorile mărimilor electrice ale sistemului electronic sunt constante în timp. Aşadar, funcţionarea sistemului

More information

Impozitul pe venit în context internațional. Inegalitatea veniturilor

Impozitul pe venit în context internațional. Inegalitatea veniturilor Colecția de working papers ABC-UL LUMII FINANCIARE WP nr. 4/2016 Impozitul pe venit în context internațional. Inegalitatea veniturilor Scripcar Mădălina Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse

More information

GRADUL DE ADECVARE A SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII DIN ROMÂNIA ABORDARE MULTIDIMENSIONALĂ *

GRADUL DE ADECVARE A SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII DIN ROMÂNIA ABORDARE MULTIDIMENSIONALĂ * GRADUL DE ADECVARE A SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII DIN ROMÂNIA ABORDARE MULTIDIMENSIONALĂ * Cristina CIURARU-ANDRICA Cristina CIURARU-ANDRICA Preparator universitar, Departamentul de Contabilitate, Audit

More information

The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 2018

The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 2018 The First TST for the JBMO Satu Mare, April 6, 08 Problem. Prove that the equation x +y +z = x+y +z + has no rational solutions. Solution. The equation can be written equivalently (x ) + (y ) + (z ) =

More information

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip

Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir. Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir Mods euro truck simulator 2 harta romaniei by elyxir.zip 26/07/2015 Download mods euro truck simulator 2 harta Harta Romaniei pentru Euro Truck Simulator

More information

Analiza statistica a evoluției absolvenților de liceu în România, în perioada

Analiza statistica a evoluției absolvenților de liceu în România, în perioada Analiza statistica a evoluției absolvenților de liceu în România, în perioada 2000-2014 Emilia Gogu Conf.univ.dr. ASE Mihaela Mureșan Prof. univ.dr. UCDC București Marinella Sabina Turdean Conf.univ. dr.

More information

Notă ISBN Tehnoredactarea Caietelor de studii a fost realizată de către Direcţia Studii şi Publicaţii.

Notă ISBN Tehnoredactarea Caietelor de studii a fost realizată de către Direcţia Studii şi Publicaţii. CAIETE DE STUDII Nr. 19 Martie 2007 ISBN 1224-4449 Notă Opiniile prezentate în această lucrare sunt în întregime ale autorului şi ele nu implică sau angajează în vreun fel Banca Naţională a României. Tehnoredactarea

More information

Propuneri pentru teme de licență

Propuneri pentru teme de licență Propuneri pentru teme de licență Departament Automatizări Eaton România Instalație de pompare cu rotire în funcție de timpul de funcționare Tablou electric cu 1 pompă pilot + 3 pompe mari, cu rotirea lor

More information

TRAJECTORIES GENERATED BY THE R-R-RRT MECHANISM TRAIECTORII GENERATE DE MECANISMUL R-R-RRT

TRAJECTORIES GENERATED BY THE R-R-RRT MECHANISM TRAIECTORII GENERATE DE MECANISMUL R-R-RRT TRAIECTORII GENERATE DE MECANISMUL R-R-RRT Prof. univ. dr. ing. Liliana Luca, Univ. Constantin Brancusi din Targu- Jiu Prof. univ. dr. ing. Iulian Popescu, Universitatea din Craiova TRAJECTORIES GENERATED

More information

O SCURTA ANALIZA ASUPRA CHELTUIELILOR DE APARARE ALE ROMÂNIEI, IN PERIOADA DE TRANZITIE LA ECONOMIA DE PIATA

O SCURTA ANALIZA ASUPRA CHELTUIELILOR DE APARARE ALE ROMÂNIEI, IN PERIOADA DE TRANZITIE LA ECONOMIA DE PIATA O SURTA ANALIZA ASUPRA HELTUIELILOR DE APARARE ALE ROMÂNIEI, IN PERIOADA DE TRANZITIE LA EONOMIA DE PIATA Asist. univ. mr. ELENA FLORISTEANU Abstract: The diversity and complexity of the actions that Romanian

More information

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ:

INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: INSTRUMENTE DE MARKETING ÎN PRACTICĂ: Marketing prin Google CUM VĂ AJUTĂ ACEST CURS? Este un curs util tuturor celor implicați în coordonarea sau dezvoltarea de campanii de marketingși comunicare online.

More information

Compania. Misiune. Viziune. Scurt istoric. Autorizatii şi certificari

Compania. Misiune. Viziune. Scurt istoric. Autorizatii şi certificari Compania Misiune. Viziune. Misiunea noastră este de a contribui la îmbunătăţirea serviciilor medicale din România prin furnizarea de produse şi servicii de cea mai înaltă calitate, precum şi prin asigurarea

More information

Creditul acordat sectorului privat determinanți principali

Creditul acordat sectorului privat determinanți principali Banca Naţională a României Creditul acordat determinanți principali Andreea Muraru, economist Direcţia Politică Monetară Colocviile de politică monetară ediţia a VI-a Bucureşti, 12 noiembrie 2013 STRUCTURA

More information

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC Anul II Nr. 7 aprilie 2013 ISSN 2285 6560 Referent ştiinţific Lector univ. dr. Claudiu Ionuţ Popîrlan Facultatea de Ştiinţe Exacte Universitatea din

More information

Avuția națională acumulată element al dezvoltării economice

Avuția națională acumulată element al dezvoltării economice Avuția națională acumulată element al dezvoltării economice Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE (actincon@yahoo.com) Academia de Studii Economice din București / Universitatea Artifex din București Conf.

More information

PRIM - MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ

PRIM - MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale

More information

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M )

INFORMAȚII DESPRE PRODUS. FLEXIMARK Stainless steel FCC. Informații Included in FLEXIMARK sample bag (article no. M ) FLEXIMARK FCC din oțel inoxidabil este un sistem de marcare personalizată în relief pentru cabluri și componente, pentru medii dure, fiind rezistent la acizi și la coroziune. Informații Included in FLEXIMARK

More information