Proposed GE Course 1. Wika, Kultura at Lipunan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Proposed GE Course 1. Wika, Kultura at Lipunan"

Transcription

1 12 Proposed GE Course 1 Wika, Kultura at Lipunan* Nakabalangkas ang GE Filipino sa pananaw na ito ay: 1. Nagsusulong ng mapanuri at mapagpalayang edukasyon. 2. Nakaangkla sa nasyonalismo. 3. Nagpapahalaga sa mga wika sa Pilipinas. 4. Nagkikintal na ang pag-aaral ng wikang Filipino ay pagkatutong panghabambuhay. Pamagat ng Kurso: Wika, Kultura at Lipunan Course Code: Deskripsyon ng Kurso: Pagsusuri sa ugnayan ng wika, kultura, at lipunan. Pangkalahatang Layunin Nakapag-iisip sa wikang Filipino bilang pananaw mundo at nasusuri ang ugnayan ng wikang Filipino sa kultura at lipunan sa konteksto ng mga pagbabagong lokal at global. Mga Tiyak na Layunin ng Kurso: 1. Nakapagpapaliwanag ng konsepto, kasaysayan, at halaga ng wikang Filipino 2. Nakapagsusuri ng iba t ibang aspekto ng ugnayan ng wika at kultura tungo sa paglikha ng diskurso at pagbuo ng pananaw-mundo 3. Nakalilikha ng proyekto o pag-aaral sa iba t ibang disiplina gamit ang lawak at lalim ng wikang Filipino 4. Nakabubuo ng indibidwal o kolektibong pagsusuri, pagpapasya, pagpaplano, at pagkilos para sa paguswag ng wikang Filipino Course Outline: I. Mga Konsepto sa Kasaysayan ng Wikang Filipino (9 oras) A. Mga batayang konsepto sa pag-aaral ng Wikang Filipino 1. Wikang Pambansa 2. Wikang Opisyal 3. Wikang Panturo 4. Unang Wika 5. Ikalawang Wika 6. Lingua Franca 7. Varayti Idyolek Dayalek Sosyolek Ekolek Register 8. Di-pasalitang komunikasyon B. Kasaysayan ng Wikang Filipino 1. Bilang wikang pambansa 2. Bilang wikang panturo 3. Bilang wikang opisyal 4. Estado ng wikang Filipino sa kasalukuyan Antas ng wikang Filipino sa pakikipagdiskurso Varayti ng wikang Filipino Relasyon ng mga wika sa Pilipinas sa wikang Filipino Proposed GE Course: Wika, Kultura at Lipunan *GE Mini Conference Recommendation (Sept 25-26, 2014): This is a required GE course.

2 13 Mga usapin tungkol sa wikang Filipino sa kasalukuyan C. Sintesis Mungkahing Gawain: 1. Pag-interbiyu ng mga estudyante sa iba t ibang grupo ng tao (ayon sa wikang sinasalita, propesyon, sektor, at iba pa) para maipakita ang mga varayti ng wika 2. Pagsarbey sa ibang mga estudyante sa UP para mapalitaw ang mga depinisyon o palagay nila tungkol sa wikang Filipino at sa mga kaugnay na konsepto (wikang pambansa, wikang panturo, wikang opisyal, lingua franca, at iba pa) 3. Pagsasagawa ng simpleng pananaliksik sa iba t ibang anyo ng media at social networking para masuri ang mga varayti ng wika 4. Pagtalakay tungkol sa napapanahong isyu sa wika (hal. CHED Memo 20, K+12, edukasyong multilingguwal) at pagdedebate ng mga estudyante tungkol sa mga usaping ito 5. Pagbuo ng posisyong papel tungkol sa napapanahong isyu sa wika 6. Pagsulat ng liham sa editor ng isang pahayagan para magpahayag ng posisyong tungkol sa usaping pangwika 7. Pakikilahok sa mga pagkilos sa loob at labas ng UP para higit na maunawaan ang mga isyung pangwika at makabuo at mapatatag ang paninindigan tungkol dito II. Wika at Kultura (15 oras) A. Wikang Filipino Bilang Pananaw-mundo (Hal. Wika at Pamumuhay, Wika at Paggawa, Wika at Kalikasan) B. Wika at Kultural na Diversidad, Ugnayan at Pagkakaisa C. Wika, Identidad at Bansa 1. Uri 2. Kasarian 3. Etnisidad 4. Lahi 5. Henerasyon 6. Relihiyon 7. Sikolohiyang Pilipino D. Wika, Agham at Teknolohiya 1. Wika bilang Teknolohiya 2. Bisa ng Teknolohiya sa Wika Media Social Media New Media Participatory Culture 3. Iba t ibang agham tulad ng medisina, agrikultura, at iba pa E. Wika at Usaping Panlipunan 1. Wika, kasarian, at seksuwalidad 2. Wika at panlipunang katarungan 3. Wika at kolonyalismo F. Sintesis Mungkahing Gawain: 1. Pananaliksik tungkol sa isang domain ng kultura (hal. pagkain, katawan, espasyo, laro, trabaho, at iba pa) at pagtitipon ng mga salita kaugnay ng domain na ito para makapagpalitaw ng mga idea, kabatiran (insights), o palagay tungkol sa wika at kulturang Filipino 2. Pag-aaral sa mga produksiyong kultural (hal. panitikang-bayan, awit, tula, kuwento, dula, at iba pa) ng iba t ibang grupong pangkultura sa Pilipinas para mapalitaw ang kanilang pananaw-mundo Proposed GE Course: Wika, Kultura at Lipunan *GE Mini Conference Recommendation (Sept 25-26, 2014): This is a required GE course.

3 14 3. Pagsasagawa ng simpleng pananaliksik tungkol sa gamit ng wika ng mga tao o grupong magkakaiba ayon sa uri, lahi at etnisidad, kasarian, henerasyon upang maipakita ang nagtutunggaliang pananaw at makapagmungkahi ng mga bagong paraan ng paggamit ng wika para mahamon ang mga dating pananaw 4. Pagsusuri ng mga entry sa diksiyonaryo para mapalitaw ang negatibong ideolohiya ayon sa mga kategorya ng uri, kasarian, lahi at etnisidad, henerasyon, at iba pa III. Wikang Filipino Sa Produksiyon Ng Kaalaman Sa Iba t Ibang Larang (12 oras) A. Pagtuklas at Paglinang ng mga Kaalaman batay sa Lokal na Kaalaman at/o Katutubong Kaalaman (Metaporisasyon, Problematisasyon, Pangangatwiran, at iba pa) 1. Kalusugan 2. Pagkain 3. Kapaligiran 4. Kapaniwalaan 5. Kabuhayan 6. Sining 7. Kalamidad at Sakuna 8. Kasarian 9. Kalakalan 10. At iba pa B. Intelektuwalisasyon ng Wika 1. Wikang Filipino sa Iba t Ibang Larang (Akademiko, Disiplina, Espesyalisasyon) Agham at teknolohiya Agham Panlipunan Sining at Humanidades Medisina Batas Agrikultura Mass media At iba pa 2. Iba t Ibang Larang sa Pagpapaunlad ng Wikang Filipino 3. Pagsasalin at Wikang Filipino Kasaysayan ng pagsasalin Uri ng mga pagsasalin Kasalukuyang kalagayan ng pagsasalin (lebel ng intelektuwalisasyon) 4. Pagsasakatutubo at Pag-aangkop C. Proseso ng pagbuo ng proyekto (hal. pananaliksik [batayang kaalaman: balangkas, layunin, problema], multimedia) Pagbasa, pagsulat, at pagsasalin sa wikang Filipino Pananaliksik gamit ang wikang Filipino D. Sintesis Mungkahing Gawain: 1. Pagpunta sa isang lugar (hal. palengke, talyer, ospital, baranggay, pabrika, tindahan, construction site, at iba pa) o grupo ng tao (hal. drayber ng dyip, tindera ng prutas at gulay, tagaluto sa karinderya, pintor, manlililok, magsasaka, mangingisda, hilot, arbularyo, at iba pa) para magtipon ng mga salitang ginagamit ng mga tao sa lugar na ito kaugnay ng function ng lugar o ng aktibidad ng mga tao sa layong makapagpalitaw ng mga bagong kaalaman o mga idea, kabatiran tungkol sa wika at sa kulturang Filipino 2. Pag-interbiyu sa indibidwal o grupo ng mga propesyonal (hal. doktor, abogado, engineer, arkitekto, siyentista, at iba pa) sa isang larang para mabatid ang gamit na wika sa kanilang larang at pag-alam sa Proposed GE Course: Wika, Kultura at Lipunan *GE Mini Conference Recommendation (Sept 25-26, 2014): This is a required GE course.

4 15 mga balakid at isyu sa paggamit ng wikang Filipino sa kanilang larang 3. Pagsusuri ng mga halimbawang akademikong papel (hal. iyong nalathala sa academic journal o naipresenta sa kumperensiya) na magpapakita ng paggamit ng wikang Filipino sa iba t ibang disiplina na hindi karaniwang pinaggagamitan ng wikang pambansa sa layuning mapalitaw ang register ng wika sa disiplinang ito, gayundin ang mga isyu kaugnay ng paggamit ng wikang Filipino sa disiplinang ito 4. Pagpapasalin sa mga estudyante ng maikling bahagi ng isang teksto mula sa iba t ibang disiplina (hal. physics, chemisty, sikolohiya, political science, engineering, arkitektura, musika, at iba pa) sa layuning mapalitaw ang iba t ibang isyu sa paggamit ng Filipino sa mga disiplina III. Mga Tunguhin at Hamon Sa Wikang Filipino (9 oras) A. Wikang Filipino at Nasyonalismo 1. Pamayanan 2. Bayan 3. Bansa B. Wikang Filipino sa mga isyung lokal at internasyonal Halimbawa: 1. globalisasyon 2. kapayapaan 3. kalikasan at kapaligiran 4. karapatang-pantao 5. seguridad sa pagkain 6. pagtatanggol sa teritoryo 7. teknolohiya 8. paggawa at diaspora 9. ortograpiya C. Pagsasabuhay, pagpapatatag, at pag-uswag ng wikang Filipino D. Sintesis Mungkahing Gawain: 1. Pananaliksik sa sariling pamayanan para gumawa ng imbentaryo ng mga salita, sagisag, konsepto mula sa pamayanan sa iba t ibang kategorya ng kultura (hal. pagkain, flora at fauna, sining, kasaysayan, arkitektura, at iba pa) na maaaring iambag sa bansa 2. Pagsusuri sa mga halimbawang sanaysay sa Ambagan: Salita mula sa Iba t ibang Wika sa Pilipinas na proyekto ng Filipinas Institute of Translation sa layuning masuri ang kalakasan at kahinaan ng proyekto bilang estratehiya ng pagpapayaman ng wikang pambansa 3. Pagtitipon ng mga balita na magpapakitang ang usapin ng wika ay mahalagang usapin sa mga pangyayari at usaping lokal at global (hal. paggamit ng wikang Ingles sa weather report na naging sanhi ng misinformation; pagtatalo sa kahulugan ng salita sa mga usaping pangkapayapaan; pagbabawal sa mga Filipinong nars na gumamit ng sarili nilang wika sa isang ospital sa ibang bansa, at iba pa) 4. Roundtable discussion sa klase tungkol sa relasyon ng wika at ng isa sa mga domain gaya ng siyensiya, kapaligiran, karapatang pantao, kapayapaan, at iba pa. Mga Mungkahing Babasahin: *Ang mga mungkaing babasahin ay tentatibong listahan lamang. Maaari pa itong madagdagan o mabawasan. UNANG BAHAGI: MGA KONSEPTO SA KASAYSAYAN NG WIKANG FILIPINO Almario, Virgilio S. (1997). Filipino ang Filipino, nasa Tradisyon at Wikang Filipino. Lungsod Quezon: Sentro ng Wikang Filipino-Sistemang UP. Proposed GE Course: Wika, Kultura at Lipunan *GE Mini Conference Recommendation (Sept 25-26, 2014): This is a required GE course.

5 16 Arao, D. A. (2012). Saysay ng pagkakaugnay-ugnay: mga sanaysay ng pagninilay-nilay. Manila: UST Publishing House. (Kabanata 1: Wika ng Diskurso, pp. 3-22) Calinawagan, Elizabeth. (2007). Diak Maawatan: Unang Sulyap sa Iluko Varayti ng Filipino nasa Salindaw: Varayti at Baryasyon ng Filipino. Lungsod Quezon: Sentro ng Wikang Filipino UP Diliman. mp Chirino, Pedro. (1604). On the Languages of the Philippines. Nasa Relacion de las Islas Filipinas. Chirino, Pedro. (1604). Of the writings of the Filipinos. Nasa Relacion de las Islas Filipinas. Constantino, E.A. (1996). Mga Linggwistik na Ilusyon sa Pilipinas. Nasa Constantino & Atienza(eds.). Mga Piling Diskurso sa Wika at Lipunan. Lungsod Quezon: UP Press. mp Constantino, Pamela.(2012). Wikang Filipino Bilang Konsepto. Nasa Salindaw: Varayti at Baryasyon ng Filipino. Lungsod Quezon: Sentro ng Wikang Filipino UP Diliman. mp. 3-9; at sa Minanga: Varayti at Varyasyon ng Filipino. Lungsod Quezon: Sentro ng Wikang Filipino UP Diliman, Constantino, Pamela C. (2005). Filipino at Pagpaplanong Pangwika (Ikalawang Sourcebook ng Sangfil). Lungsod Quezon: SWF-UP Diliman, Sangfil, at NCCA. Ocampo, Nilo. (2012). Mga Varayti ng Wika. Nasa Salindaw: Varayti at Baryasyon ng Filipino. Lungsod Quezon: Sentro ng Wikang Filipino UP Diliman. mp Melendrez-Cruz, Patricia. (1996). Ang Pulitika ng Wikang Panturo, nasa Mga Piling Diskurso sa Wika at Lipunan. Lungsod Quezon: UP Press. Nolasco, Ricardo. (2007) Ang Filipino at Tagalog, hindi ganoongkasimple. (Naakses 10 Okt 2014) Parale, Apolinar B. The Puristic Issue Against Pilipino, The Case for Pilipino. Manila: MCS Enterprises Inc., mp Rubrico,Jessie Grace. (2011). Filipino Variety of Davao: A Linguistic Description. Binasa sa 11th Philippine Linguistics Congress, NISMED University of the Philippines,Diliman, Lungsod Quezon. 7-9 Disyembre ( Naakses 13 Okt Rubrico, Jessie Grace U. The Metamorphosis of Filipino as National Language, naakses noong 13 Pebrero Mapupuntahan sa Salazar, Danica. The Philippine Lexicon, Hunyo 26 (walang taon), naakses noong 13 Pebrero Video: Cheche Lazaro Presents. (2013). Ang Wika Ko. ( Naakses 10 Okt Alcantara, Teresita. The Spanish-American Lexicons in Filipino, Philippine Academic Consortium for Latin American Studies, pdf document. naakses noong 3 Enero IKALAWANG BAHAGI: WIKA AT KULTURA Arao, D. A. (2012). Hay, buhay! Reklamong todo-todo mula sa nag-aalboroto. Quezon City: UP Press. Arao, Danilo. (2014). Bagong midya at responsableng paggamit ng teknolohiya. Nasa Media at Lipunan. Lungsod Quezon: UP Press. Atienza, Monico M. (1992). Kilusang Pambansa-Demokratiko sa Wika. Lungsod Quezon : Sentro ng Wikang Filipino, Unibersidad ng Pilipinas-Sistem. Calinawagan,Elizabeth. (???). TAGLISHKANO: Trilingualism for Intercultural Interaction Canilao, Narcisa Paredes. (1996). Wika, Kultura, at Katutubong Kaalaman. Daluyan Journal. VII: 3, mp Lungsod Quezon: SWF-Sistemang UP. Concepcion,Gerard. (2012). Ang Umuusbong na Wika ng Kabataang Filipino sa Paglalaro ng Dota nasa Salindaw: Varayti at Baryasyon ng Filipino. Lungsod Quezon: Sentro ng Wikang Filipino UP Diliman. mp Proposed GE Course: Wika, Kultura at Lipunan *GE Mini Conference Recommendation (Sept 25-26, 2014): This is a required GE course.

6 17 Constantino, Pamela. (2003). Euphemism/Yupemismo sa Lenggwahe ng mga Pinoy. Constantino,Pamela. (2012). Pluralidad tungo sa identidad: Ang varayti ng wikang Filipino sa pagbuo ng wika at kamalayang pambansa nasa Salindaw: Varayti at Baryasyon ng Filipino. Lungsod Quezon: Sentro ng Wikang Filipino UP Diliman. mp Constantino, Pamela C. at Monico M. Atienza. Mga Editor. (1996). Mga Piling Diskurso sa Wika. Lungsod Quezon: UP Press. Caoili, Olivia C. (salin sa Filipino ni Monico Atienza). Isang Kasaysayan ng Agham at Teknolohiya sa Pilipinas. Covar, Prospero. (1998). Kaalamang Bayang Dalumat ng Pagkataong Pilipino. Nasa Larangan: Seminal Essays on Philippine Culture, Maynila:Sampaguita Press. de Castro, Leonardo. (1995). Pagiging lalaki, pagkalalaki at pagkamaginoo. Nasa Philippine Social Science Review. Tomo 52, Blg 1-4. mp Jiang, Wenying. (1999). The relationship between culture and language. Nasa ELT Journal, Vol 54, Issue 4, mp Keating, Elizabeth. (2005). Language and Culture. Nasa Linguistic Anthropology. AnitaSujoldzic. (Ed). Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS). UNESCO, Eolss Publishers, Oxford,UK, [ OLSS%201.pdf] [Naakses 13 Okt 2014] Khalid, Haleema. Chapter 7: Language, Culture, and Society. Nasa Naakses 13 Okt Lee SuKim. (2013). Exploring the Relationship between Language, Culture and Identity. Nasa GEMA Online Journal of Language Studies. Vol.3 No. 2. (Naakses 13 Okt 2014) Maggay, Melba Padilla. (2002). Ang Panahon sa Ating mga Interaksiyon, nasa Pahiwatig: Kagawiang Pangkomunikasyon ng Filipino. Lungsod Quezon: AdMU Press. Maggay, Melba Padilla. (2002). Siksikan at Lagos-lagusan, nasa Pahiwatig: Kagawiang Pangkomunikasyon ng Filipino. Lungsod Quezon: AdMU Press. Mbakogu, Ifeyinwa Annastasia. (2004). Is There Really a Relationship Between Culture and Development? nasa Anthropologist, 6(1): Paz,Consuelo.(2008). Sino ang mey pasya? nasa Paz, Consuelo (ed.). Ginhawa, Kapalaran, Dalamhati: Essays on Well-being, Opportunity/Destiny, and Anguish. Lungsod Quezon: UP Press. mp Paz, Consuelo J. (1996) Wika ng Naghaharing-Uri. Nasa Constantino, Pamela C. at Monico M. Atienza. Mga Piling Diskurso sa Wika at Lipunan. Lungsod Quezon: UP Press. Peregrino, Jovy. (2012). Wika at relihiyon. nasa Salindaw: Varayti at Baryasyon ng Filipino. Lungsod Quezon: Sentro ng Wikang Filipino UP Diliman. mp Quindoza Santiago, Lilia.(1996). Ang Diskursong Patriarkal sa Wika at Panitikangbayan. NasaConstantino,Pamela C. at Monico M. Atienza. Mga Piling Diskurso sa Wika at Lipunan. Lungsod Quezon: UP Press. Shu Pin Nall & Timothy M. Nall. Language and Culture: Their Relationships and Linguistic Impact. Nasa Naakses 13 Okt Tan, Michael L. (2011). Thinking, Doing Culture. Lungsod Maynila: UST Publishing House. Tengku Sepora Tengku Mahadi at Sepideh Moghaddas Jafari. (2012). Language and Culture. Nasa International Journal of Humanities and Social Science.Vol. 2 No. 17; September. Tan, Samuel K. Ang Etnisidad at Kamalayang Pambansa: Perspektibong Muslim Tolentino, Delfin Jr. (2001). Hudhud Bilang Epiko: Tradisyong Pasalita at Nakasulat na Kasaysayan. Nasa Bulawan: Journal of Philippine Arts and Culture. Issue 2.Lungsod Maynila: National Commission for Culture and the Arts. Tolentino, Rolando. Wika at Media. The Effects of Texting on Your Language, naakses 15 Pebrero Proposed GE Course: Wika, Kultura at Lipunan *GE Mini Conference Recommendation (Sept 25-26, 2014): This is a required GE course.

7 IKATLONG BAHAGI: WIKANG FILIPINO SA PRODUKSIYON NG KAALAMAN SA IBA T IBANG LARANG Almario, Virgilio S. et. al Patnubay sa Pagsasalin. Lungsod Maynila: NCCA Pp Almario, Virgilio S. Ang Pagsasalin at Pagpapaunlad sa Wikang Pambansa, Sawikaan 2007: Mga Salita ng Taon. Lungsod Quezon: UP Press mp. xvi-xxi. Ambrosio, Dante L. (2006). Kabilugan at Katunawan: Buwan sa Kabihasnang Filipino. Daluyan Journal. XII: 1-2, p Lungsod Quezon: SWF-UP Diliman. Arao, D. A. (2014). Hay, Naku! 2013: Pagsusuma ng isang peryodista. Quezon City: Pinoy Media Center. Bawagan, Aleli B. (2007). Sa Sangandaan ng Modernisasyon, Saan Patutungo ang Iraya Mangyan? Daluyan Journal. XIV: 1, p Lungsod Quezon: SWF-UP Diliman. Caragay, Kristyn T. et. al. (2011). "Glosari sa Paggawa ng Damit." Gawad Saliksik Wika, Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman. Center for People Empowerment in Governance. Corruptionary: a dictionary of Filipino corruption words. Maynila: Anvil Publishing Dare, Evangeline M. (2011). "Kagamitang Pangkomedor at Pangkusina Bilang Kulturang Materyal at Sisidlan ng Kaalamang Lokal" nasa Daluyan: Journal ng Wikang Filipino, Tomo 17, Blg. 1-2, Sentro ng Wikang Filipino. del Rosario, Rosario de Santos.(2008). Ifugao Sadness and Sorrow through Songs. nasa Paz, Consuelo (ed.). Ginhawa, kapalaran, dalamhati: essays on well-being, opportunity/destiny, and anguish. Lungsod Quezon: UP Press. mp Evasco, Eugene, et al. (2011).Saliksik: Gabay sa Pananaliksik sa Agham Panlipunan, Panitikan at Sining. Lungsod Quezon: C & E Pub. Fajardo, Brenda. (2004). Wikang Biswal sa Kanlurang Bisaya: Pagpapahayag ng Sarili at Lugar. Daluyan Journal. XII: 2, p Lungsod Quezon: SWF-UP Diliman. Gatmaitan, Luis. (2009). Bayang Ipinangalan sa Lapis, Bayang Nagluwal kay Chinggis Khaam. Nasa Ani, The Philippine Literary Yearbook, The Pinoy as Asian, Vol. 35,mp Hernandez, Jesus Federico C. (2011). Pasók sa Banga: Ang mga Sosyolek Bilang Batis ng mga Salita sa Filipino, Sawikaan 2010: Mga Salita ng Taon. Lungsod Quezon: UP Press. mp Hernandez, Jesus Federico. Descent to the sariling mundo: Untangling the complexities of the language of mental health and illness in Filipino, para sa 2nd International Conference on Filipino as a Global Language. Naakses mula sa Komisyon sa Wikang Filipino. (2004). Mga Salitang Homosekswal. Maynila: Komisyon sa Wikang Filipino. pp. 88. Lumbera, Bienvenido L. (2000). Dating : Panimulang Muni sa Estetika ng Panitikang Filipino. Nasa Writing the Nation/Pag-akda ng Bansa.Lungsod Quezon: University of the Philippines Press, mp Paz, Consuelo. (2008). Ginhawa: Well-being as Expressed in Philippine languages. nasa Paz, Consuelo (ed.). Ginhawa, kapalaran, dalamhati: essays on well-being, opportunity/destiny, and anguish. Lungsod Quezon: UP Press. mp Peralejo, Cesar. (1997). Mga Saliksik sa Batas at Politika. Daluyan Journal. VIII: 1-2, mp Lungsod Quezon: SWF-Sistemang UP. Reyes-Otero,Marietta. Ang Sosyolingguwistikong Padron sa Panghihiram ng mga Salitang Ingles ng mga Manunulat ng Sanaysay sa Filipino Ronas, Malaya C. (2000). Pagtuturo sa Filipino ng Agham Panlipunan II. Daluyan Journal. IX: 1-4, p Lungsod Quezon: SWF-UP Diliman. Santiago, Charla Rochella G. (2013). "Ang Karanasan ng mga Nawalan ng Magulang" Tesis Pangmasters, Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan, Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Santos, Benilda. (2003). Ang Wikang Filipino sa Loob at Labas ng Akademya t Bansa (Unang Sourcebook ng Sangfil). Lungsod Quezon: SWF-UP Diliman, Sangfil, at NCCA. Tan, Michael. (2009). Revisiting Usog, Pasma, Kulam. Lungsod Quezon: UP Press. Proposed GE Course: Wika, Kultura at Lipunan *GE Mini Conference Recommendation (Sept 25-26, 2014): This is a required GE course.

8 19 Taylan, Dolores R. (2009). Unang Pagdanas sa Malaysia. Nasa Ani, The Philippine Literary Yearbook, The Pinoy as Asian, Vol. 35, mp Torres-Yu, Rosario. (1992). Paano Ba Umuwi sa Sariling Bayan? nasa Diliman Review 40 (30),mp Pangalang Gantimpala, CPMLA Sanaysay. Torres-Yu, Rosario. (2006). Batang Tundo CPMLA Unang Gantimpala, Sanaysay, CPMLA website. Torres-Yu, Rosario. (2014). Sa Pagitan ng Pabrika t Pamantasan, Ang Paghahanap ng Katuturan at Kabuluhan. Talumpati ng Pagtanggap, Concepcion Dadufalza Award for Distinguished Achievement, Oktubre 9, Pulungang C. M Recto, Bulwagang Rizal, UP Diliman. Torres-Yu, Rosario. (2012). Muling Pagsasalaysay ni Rizal ng Ang Matsing at ang Pagong: Ang Talas ng Mahina Laban sa Tuso ng Malakas. Nasa Malay Journal 25(2). Torres-Yu, Rosario. (2012). Hagkis ng Halakhak: Ang Nagpapatuloy na Kabuluhan ng Kritika in Amado V. Hernandez sa Politika. Nasa Social Science Diliman Journal 8(2). Veneracion, Ma. Corazon J. (2004). Bago dumating ang social work: Katutubong konsepto ng pagtulong sa Filipinas. Daluyan Journal. XII:L 1, p Lungsod Quezon: SWF-UP Diliman. Zafra, Galileo. (1999). Ang Pagsakay nina Juan Masolong at Flor Contemplacion sa MRT. Nasa Lagda: Opisyal na Journal ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas. Unibersidad ng Pilipinas, Diliman Bilang 1, mp Zafra, Galileo S. (2009). Salin-Suri: Panimulang Pagmamapa ng mga Larangan ng Pag-aaral ng Pagsasalin sa Filipinas (Ikatlong Sourcebook ng Sangfil). Lungsod Quezon: SWF-UP Diliman, Sangfil, at NCCA. Mga piling awitin ng Inang Laya, Joey Ayala, at ang Bagong Lumad Mga piling mito at alamat mula sa iba t ibang rehiyon IKAAPAT NA BAHAGI: MGA TUNGUHIN AT HAMON SA WIKANG FILIPINO Almario, Virgilio S. (2009). Filipino ng mga Filipino. Lungsod Pasig: Anvil Publishing, Inc Arao, D. A. (2012). Kon(tra)teksto: Pag-uungkat, pag-uulat at pagmumulat. Manila: Central Books at DLSU Publishing House. Bonifacio, Andres. Ang Dapat Mabatid ng mga Tagalog, isang tula Constantino, Renato. (1987). The Miseducation of the Philippines. Lungsod Quezon: Foundationfor Nationalist Studies. Cruz, Romeo. (1996). Ang Nasyonalismo at Wika. Nasa Constantino,Pamela C. at Monico M. Atienza. Mga Piling Diskurso sa Wika at Lipunan. Lungsod Quezon: UP Press. mp David, Randolf S. (1996). Politika ng Wika, Wika ng Politika. Daluyan Journal. VII: 1-2, mp Lungsod Quezon: SWF-Sistemang UP. De Quiros, Conrado. (1996) Ang Kapangyarihan ng Wika, Ang Wika ng Kapangyarihan. Daluyan Journal. VII: 1-2, mp Lungsod Quezon: SWF-Sistemang UP. Gonzales, Andrew. (1980). Language and Nationalism: The Philippine Experience Thus Far. Lungsod Quezon: Ateneo de Manila University. Hernandez, Amado V. (1997). Ito ba ang ating Demokrasya? Nasa Rosario Torres - Yu, ed. Magkabilang Mukha ng isang Bagol at iba pang akda in Amado V. Hernandez, Lungsod Quezon: University of the Philippines Press. Lumbera, Bienvenido L. (1993). Bakit Hindi Paksaing Filipino. Pananalita sa Pagtanggap ng Ramon Magsaysay Award, Cultural Center of the Philippines, 31 Agosto Mababasa sa Diliman Review 41(2) 1993, mp Muling inilathala sa Writing the Nation/Pag-akda ng Bansa. Lungsod Quezon: University of the Philippines Press. 2000, mp Lumbera, Bienvenido L. (2000). Ang Wikang Katutubo at ang Kamalayang Filipino, Writing the Nation/Pagakda ng Bansa. Lungsod Quezon: University of the Philippines Press, mp Mooney, Annabelle et al. (2010). Language Society and Power: An Introduction. Routledge Paz, Consuelo J. Nationalization of a language: Filipino, www. sealang.net. Naakses noong 27 Disyembre Tolentino, Delfin Jr. (1996). Pambungad: Ang Paggugumiit ng Filipino sa Bayan ng mga Inglesero. Daluyan Journal. VII: 3, mp Lungsod Quezon: SWF-Sistemang UP. Proposed GE Course: Wika, Kultura at Lipunan *GE Mini Conference Recommendation (Sept 25-26, 2014): This is a required GE course.

9 Proposed GE Course: Wika, Kultura at Lipunan *GE Mini Conference Recommendation (Sept 25-26, 2014): This is a required GE course. 20

10 21 Proposed GE Course 2 Critical Perspectives in Communication* Course Brief: Persons develop their individual and social identities through social institutions such as the family, school, church and media. These institutions vary in their influence on how individuals form their thoughts, feelings and actions on matters related to their personal and social concerns. Identity formation is basically a product of communication. It is through communication that individuals interact among others belonging to the same collective groups. It is through membership in such groups that social identities are formed. Communication permeates every sphere of human activity. This UP general education (GE) course is an attempt to explore the dynamics of communication in various levels of human interaction: interpersonal or group, mass or public, intercultural and workplace. It is in these spheres that students would be able forge their individual and collective identities, and make sense of their interactions not only with other human beings but also with institutions that inevitably impact on their thoughts, feelings and actions. As they interact with individuals and institutions, students need to be armed with various theoretical lenses for them to have a more meaningful engagement with issues and concerns of communication in both local and global contexts. University education focuses on the development of higher-order thinking skills. Such skills demand the student s ability not only to analyze situations, but also to integrate knowledges from other disciplines, especially as these inform the formation of ideas and opinions on matters of public concern. This perspectives course is hinged on a critical examination of communication issues in four different areas: language, representation, culture, and identity construction. Herein lies the built-in interdisciplinarity of the course. Critical Perspectives in Communication is a required course of the UP students general education (GE) program. As a perspectives course, it presupposes the development of advanced communication skills and exposure to the content of other courses, hence the preferred offering of the course on the third year of most students from various constituent universities (CUs). Faculty handling the course preferably should have a strong background in Communication, English, Language, Media and Cultural Studies, and related disciplines. It may be handled via team or relay teaching to capture the interdisciplinal flavor of the course. CUs may opt for a large lecture with recitation format or a traditional small class set-up. Through their respective GE councils, CUs may draw faculty expertise from various university units. Guest lecturers may be needed to handle special topics. Course Requirements: 1 long exam for Communication and Language, Communication and Representation 1 communication framework for Communication and Culture 1 case study presentation for Communication and Identity Construction Course Title: Critical Perspectives in Communication Course Code: Proposed GE Course: Critical Perspectives in Communication *GE Mini Conference Recommendation (August 19-20, 2014): This is a highly recommended as a GE course for all the CUs

11 22 Course Description: Theories and frameworks of communication in various contexts. Course Goals This course provides students with various theoretical lenses for a more informed engagement with issues of communication in local and global contexts Course Objectives: After completing this course, the student should be able to: 1. Discuss the changing landscape of communication; 2. Explain the different theories and frameworks of communication; 3. Apply the relevant communication theories and frameworks in the analysis of various issues; and 4. Formulate a critical perspective on communication. Course Outline: I. The Changing Landscape of Communication (6 hours) A. Orality and literacy B. Traditional media, mass media, new media C. Multimedia platforms: blurring of genres Learning Outcome: To appreciate communication as a distinct phenomenon where certain factors constitute its formation. To discuss the impact of technological developments in communication on the nature and dynamics of communication. II. Frames of Engagement: Theories and Frameworks of Communication (39 hours) A. Communication and language (9 hours) 1. Rhetoric 2. Language and identity politics B. Communication and representation (9 hours) 1. Semiotics 2. Media content and crisis of representation C. Communication and culture (9 hours) 1. Low- and high-context cultures 2. Critical theory of communication in organizations 3. Framing and decoding workplace rhetoric and intercultural communication D. Communication and identity construction (12 hours) 1. Discourse analysis 2. Language and power relations 3. Social media and construction of identities Learning Outcome: To discuss key concepts of the various theories and frameworks of communication. To differentiate the frames of analysis engendered by such theories and frameworks. III. Communication as critical practice (6 hours) Learning Outcome: To identify a communication phenomenon or event and the variables constituting its formation. To analyze issues in communication related to the phenomenon or event. To devise a communication plan for the phenomenon or event. References and Resources: Proposed GE Course: Critical Perspectives in Communication *GE Mini Conference Recommendation (August 19-20, 2014): This is a highly recommended as a GE course for all the CUs

12 23 Proposed GE Course 3 Critical Perspectives in the Arts* Course Brief: The proposed GE course was developed during the UP GE System Mini-conference on Living Arts and Culture in October 2014 in response to changes in the K-12 curriculum and wherein a critical perspective in the study of art is deemed necessary in university education. The participants agreed that this is a required course and may be taken in any year level. As the course seeks to deepen and enhance the knowledge gained from the high school curriculum through a multi-disciplinary approach in studying art, discursive teaching modules should be employed to developing aesthetic awareness, artistic literacy and reflexive thinking. The course outline is broad enough to accommodate the different art forms literary arts, media arts, performative arts, and visual arts so that the faculty will have a variety of choices in developing each module, activities and reading materials. As the course can be handled by different departments and colleges, the specific content for the course outline may vary across the UP units. Since the course is a discourse in art, the UP student will be equipped to understand art in various contexts and the issues that surrounds its production, circulation and reception in society. This is a necessary skill and knowledge in the context of an information society in which texts, images and art practices are shared freely and in multitudes every day and everywhere. A UP student is envisioned to be able to discern and give value-judgment on art on the basis of foregrounded research and knowledge of critical perspectives. Such knowledge is therefore necessary in an educational system that gives importance to the goal of life-long learning. Course Title: Critical Perspectives in the Arts Course Code: Course Description: A critical study of the experience, language, and context of art. Course Goals hone aesthetic awareness, artistic literacy and reflexive thinking develop an understanding of critical perspectives in valuing art in various contexts foreground the particularities of the Philippine condition in the study of art Course Objectives: At the end of this course, the student should be able to 1. Articulate aesthetic awareness using the language of art; 2. Discuss various critical perspectives in understanding art; 3. Examine art using various critical perspectives; and 4. Formulate a critical stance on the production, dissemination and reception of art. Course Outline: I. The Art Experience: Creativity and the Human Condition ( hours) A. The Agency of the Body B. The Form and the Creative Process C. The Artist and Perceiver D. The Text and Context II. The Language of Art ( hours) A. Vocabulary B. Materials and Technique Proposed GE Course: Critical Perspectives in the Arts *GE Mini Conference Recommendation (Oct 14-15, 2014): This is a required GE course.

13 24 C. Style and Genres D. Forms and Platforms III. Art in Society ( hours) A. Modes of Production B. Modes of Circulation C. Modes of Reception IV. Issues in Art (Sample issues, but not limited to the following) ( A. Representation and Identity Construction B. Gender Issues C. Belief and Religion D. Transnationalization and Globalization E. Geo-Humanities and the Environment hours) Activities The course will involve the following activities: reading literary texts, listening to music, watching films or videos, theater plays, music concerts, and dance performances, visits to museums and galleries, experiencing architectural structures and public art. A field trip to artistic sites or short community integration/educational integration is recommended. References and Resources: (Faculty may draw their reading requirements from this list or may add their own.) Abad, Gemino. Our Body Poetic: A Country to Our Image and Creativity and Philippine Literature. In Imagination s Way: Essays Critical and Persona. Quezon City: University of Santo Tomas Publishing House, Art and Society Handbook. Quezon City: CAL Foundation & CHED, Barry, Peter. Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory. 3rd Edition. Manchester and New York: Manchester UP, Barthes, Roland. Image, Music, Text. New York: Hill and Wang, Becker, Howard. Art Worlds. Los Angeles: University of California Press, Berger, John. Ways of Seeing. London: BBC, Boorstein, Daniel J. The Creators: History of the Heroes of the Imagination, Random House, Burgess, Jean and Joshua Green. Youtube: Online Video and Participatory Culture. Cambridge: Polity Press, Cañete, Reuben R. Ed. Suri-Sining: The Art Studies Anthology. Manila: The Art Studies Foundation, Chomsky, Noam and Robert McChesney. Profit Over People: Neoliberalism and Global Order. New York: Seven Stories Press, Datuin, Flaudette May, and others. Art and Society. Quezon City: UP Press, De La Paz, Cecilia and Patrick Flores. Sining at Lipunan. Quezon City: Sentro ng Wikang Filipino, Dewey, John. Art as Experience. New York: Capricorn Bks, The DBAE Handbook: An Overview of Discipline-based Art Education. California: Getty Institute, Eagleton, Terry. Literary Theory: An Introduction. 2 nd Edition. Oxford: Blackwell, Featherstone, Mike. Consumer Culture and Postmodernism, 2 nd edition. Goldsmith: Sage Publications Ltd., Gillmor, Dan. We the Media: Grassroots Journalism by the People, For the People. Sebastopol: O Reilly Media, Inc Gray, Jonathan and Amanda Lotz. Television Studies. Cambridge: Polity Press, Proposed GE Course: Critical Perspectives in the Arts *GE Mini Conference Recommendation (Oct 14-15, 2014): This is a required GE course.

14 25 Guillermo, Alice. Image to Meaning: Essays on Philippine Art. Quezon City: Ateneo de Manila University Press, Harbord, Janet. Film Cultures. Goldsmith: Sage Publications, Herman, Edward and Noam Chomsky. Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. Toronto: Pantheon Books, Jenkins, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press, Lacaba, Jose. Days of Disquiet, Nights of Rage: First Quarter Storm and Related Events. Pasig City: Anvil Publishing, Leitch, Vincent, Gen. Ed. The Norton Anthology of Theory and Criticism. New York: WW Norton & Co., Lico, Gerard. Edifice Complex: Power, Myth and Marcos State Architecture, QC: Ateneo de Manila University Press, Lister, Martin. New Media: A Critical Introduction, 2 nd edition. London: Routledge, Lodge, David and Wood, Nigel. Modern Criticism and Theory: A Reader. 3 rd Edition. New York and London: Routledge, Mays, Kelly, Ed. The Norton Introduction to Literature. 11 th Edition. New York: WW Norton & Co., Muog: Ang Naratibo ng Kanayunan sa Matagalang Digmang Bayan sa Pilipinas. Quezon City: UP Press, Puchner, Martin et al, Eds. The Norton Anthology of World Literature. Third Edition: Volumes A-F. New York: WW Norton Publishing & Co., Relacion de las Islas Filipinas: the Philippines in 1600, translated by Ramon Echevarria. Manila:Historical Conservation Society, Reyes, Soledad. Creation vs. Production: The Impact of Sociology on Literary/Cultural Studies. In A Dark Tinge to the World (Selected Essays: ). Quezon City: UP Press, Sa loob at labas ng piitan: mga tula ni Jose Ma. Sison, pinili at isinalin sa Pilipino ni Gelacio Guillermo. Quezon City: Amado V. Hernandez Resource Center, Stockstad, Marilyn. Art History (3rd Edition). Prentice Hall, Sturken, Lisa and Cartwright, Marita. Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture, Oxford University Press, Tolentino, Rolando, Patrick Campos, Randy Jay Solis and Choy Pangilinan. Communication and Media Theories. Quezon City: University of the Philippines Press, UP College of Mass Communication, Walder, Dennis. Literature in the Modern World: Critical Essays and Documents. Rev 2 nd Edition, Oxford. Oxford UP, Proposed GE Course: Critical Perspectives in the Arts *GE Mini Conference Recommendation (Oct 14-15, 2014): This is a required GE course.

15 26 Proposed GE Course 4 Philippine Arts and Culture* Course Brief: The proposed course is envisioned as a critical study of art and culture, employing transdisciplinal/ multidisciplinal approaches in the humanities and the social sciences. The course was developed from the agreements coming from the GE System Mini-Conference on Living Art and Culture in October The participants in the mini-conference agreed that the course should be required in the proposed UP GE program and may be taken in any year level, affirming that a UP student with a strong understanding of Philippine arts and culture will foreground UP s goal of internationalization and can therefore best serve the interest of our country in local, national, and global contexts. The course seeks to deepen the understanding of students in the interrelationship of life and art practices in everyday life, the valuation of art and cultural practices in various communities, and to broaden the definition of art and culture in the context of societal changes. It prepares the student to critically understand art and culture as seen through the lens of ideology and societal forces. The course is strengthened by existing courses on art and culture in the different Constituent Universities. The CU s are enjoined to develop their own modules, reading list and activities for each section of the course outline, utilizing the local resources of their immediate environment and locality. Course Title: Philippine Arts and Culture Course Code: Course Description: Approaches to Philippine Arts and Culture Course Goals 1. Broaden the understanding of the relationship of Philippine art and culture 2. Provide an overview of critical approaches in the study of Philippine art and culture 3. Reinforce a sense of being Filipino through the arts and humanities Course Objectives: At the end of this course, students should be able to: 1. Apply critical approaches in the study of Philippine art and culture; 2. Examine issues in Philippine art in various contexts; and 3. Analyze the interrelationship of the arts and disciplines in the Philippine experience. Course Outline: I. The Relationship of Philippine Art and Culture ( hours) A. Historical contexts of understanding art and culture B. Art as representation of culture C. Art as construct and the negotiated meaning of culture II. Critical Approaches to Art and Culture ( A. Historical B. Anthropological C. Sociological hours) Proposed GE Course: Philippine Arts and Culture *GE Mini Conference Recommendation (Oct 14-15, 2014): This is a required GE course.

16 27 D. Psychological E. Formalism and Semiotics F. Cultural Materialism III. Art as Cultural Text ( hours) A. Art as Social Practice B. Art as Popular Culture C. Art and the Other Disciplines IV. The Local and Global Contexts of Philippine Arts ( A. Art and the Regions B. Art and the Nation C. Art in Diaspora D. Art and Transnationalism hours) Activities The course will involve the following activities: reading literary texts, listening to music, watching films or videos, theater plays, music concerts and dance performances, visits to galleries and museums, experiencing artistic structures and works in the immediate environment, and cultural mapping. A short community integration/educational integration for research purposes and field trip to artistic/cultural sites is recommended. References and Resources: (Faculty may draw their reading requirements from this list or may add their own) Abad, Gemino, Ed. A Native Clearing: Filipino Poetry and Verse From English from the 50s to the present. Quezon City: University of the Philippine Press, A Habit of Shores. Filipino Poetry and Verse From English, 60s to the 90s. Quezon City: University of the Philippine Press, Upon Our Own Ground. Filipino Short Stories in English, (2 volumes). Quezon City: University of the Philippine Press, and Hidalgo, Cristina, Eds. The Likhaan Anthology of Philippine Literature in English from 1900 to the Present. Quezon City: University of the Philippine Press, and Manlapaz, Edna, Eds. Man of Earth: An Anthology of Filipino Poetry and Verse From English, 1905 mid 1950s. Quezon City: Ateneo De Manila University Press, 1989 Abueg, et al. Mga Agos sa Disyerto. Mandaluyong: National Bookstore, Inc, Almario, Virgilio. Taludtod at Talinghaga: Mga Sangkap ng Katutubong Pagtula. Pasig City: Anvil, Appadurai, Arjun. The Social Life of Things. Cambridge: Cambridge University Press, Barry, Coeli. Introduction. In The Many Ways of Being Muslim: Fiction by Muslim Filipinos. Ed by Coeli Barry. Manila: Anvil, Barthes, Roland. Mythologies, Hill and Wang, Cadar, Usopay Hamdag. Context and Style in the Vocal Music of the Muranao in Mindanao, Philippines. Dissertation. University of Washington, Cañete, Reuben R. Ed. Suri-Sining: The Art Studies Anthology. Manila: The Art Studies Foundation, Carreon, et al. mga editor. Sigwa: Isang Antolohiya ng Maikling Kuwento. Lungsod Quezon: UP Press, Castro, Christi-Ann Salazar. Music, Politics and the Nation at the Cultural Center of the Philippines. Dissertation. University of California, CCP Encyclopedia of Philippine Art. (All volumes). Manila: Cultural Center of the Philippines, Proposed GE Course: Philippine Arts and Culture *GE Mini Conference Recommendation (Oct 14-15, 2014): This is a required GE course.

17 28 Chua, Jonathan. The Critical Villa: Essays in Literary Criticism. Quezon City: Ateneo De Manila University Press, De La Paz, Cecilia and Patrick D. Flores. Sining at Lipunan. Quezon City: Sentro ng Wikang Filipino, Dioquino, Corazon C. Compendium of the Humanities of the Philippines: Musical Arts. National Research Council of the Philippines, Encarnacion, Rosario and Rodrigo Perez III. Folk Architecture. QC: GCF Books, Enriquez, Elizabeth, issue editor, Media and Gender Identity, Plaridel Journal: A Philippine Journal of Media, Communication, and Society. 10: Fernandez, Doreen. Palabas: Essays in Philippine Theater History. Quezon City: Ateneo De Manila University Press, Garcia, J Neil and Remoto, Danton, Eds. Ladlad: An Anthology of Philippine Gay Writing. Pasig City: Anvil Publishing, Gatbonton, Juan, et.al. Eds. Art Philippines. Pasig: Cruxible Workshop, Gonzalez, N.V.M. Kalutang: A Filipino in the World. In Work on the Mountain. Quezon City: The UP Press, Guillermo, Alice. Sculpture in the Philippine: From Anito to Assemblage and Other Essays, Manila: Metropolitan Museum of Manila, Hau, Caroline. Necessary Fictions: Philippine Literature and the Nation. Ateneo De Manila University Press, Hernandez, Eloisa. Digital Cinema in the Philippines Quezon City: University of the Philippines Press, UP College of Mass Communication, Hidalgo, Cristina. Looking for the Philippines: Travel Essays. Quezon City: UP Press, Fabulists and Chroniclers and New Tales for Old. In Fabulists and Chroniclers. Quezon City: The UP Press, Genre Fiction, Pinay Style. In Over a Cup of Ginger Tea: Conversations on the Literary Narratives of Filipino Women. Quezon City: The UP Press, Igloria, Luisa. Writing from the Filipino Diaspora. In Not Home, But Here: Writing from the Filipino Diaspora. Manila: Anvil, Irving, D.R.M. Colonial Counterpoint: Music in Early Modern Manila. Oxford University Press, Jurilla, Patricia May. Tagalog Bestsellers of the Twentieth Century. Ateneo De Manila University Press, Karp, Ivan and Steven Lavine, eds. Exhibiting Cultures. Smithsonian Institutions, Layton, Robert. The Anthropology of Art. 2d ed. Cambridge: Cambridge U Press, Lico, Gerarld, Arkitekturang Filipino: A History of Architecture and Urbanism in the Philippines. QC: UP Press, Lopez, Salvador P. Literature And Society. University Publishing Co., Lumbera, Bienvenido. Revaluation: Essays on Philippine Literature, Cinema and Popular Culture. Quezon City: Index Press, Re-viewing Filipino Cinema. Pasig City: Anvil Publishing, Tagalog Poetry, Quezon City: Ateneo De Manila University Press, Writing the Nation: Pag-akda ng Bansa. Quezon City: University of the Philippine Press, and Lumbera, Cynthia, eds. Philippine Literature: A History and Anthology. Pasig City: Anvil Publication, Maceda, Jose. Gongs and Bamboo: A Panorama of Philippine Music Instruments, Quezon City: UP Press, The Music of the Maguindanao. University of California, Manuud, Antonio. Brown Heritage; Essays on Philippine Cultural Traditions and Literature. Quezon City, Ateneo University Press, Proposed GE Course: Philippine Arts and Culture *GE Mini Conference Recommendation (Oct 14-15, 2014): This is a required GE course.

18 29 Mojares, Resil. Origins and Rise of the Filipino Novel. Quezon City: University of the Philippines Press, Mora, Manolete. Myth, Mimesis and Magic in the Music of the T'boli, Philippines. Ateneo de Manila Press, Mulder, Niels. Inside Philippine Society: Interpretations of Everyday Life. Quezon City: New Day, Navarro, Raul Casantusan. Kolonyal na Patakaran at ang Nagbabagong Kamalayang Filipino: Musika sa Publikong Paaralan sa Pilipinas Ateneo de ManilaUniversity Press Nor, Mohd Anis Md (chief editor). Reproducing Southeast Asian Performing Arts and Southeast Asian Bodies, Music, Dance and other Movement Arts. ICTM Study Group on Performing Arts of Southeast Asia, Philippine Women's University Ong, Charson. A Bridge Too Far: Thoughts on Chinese Filipino Writing. In Intsik: An Anthology of Chinese Filipino Writing. Ed. Caroline Hau. Manila: Anvil, Pison, Ruth. Alternative Histories: Martial Law Novels as Counter-memory. University of the Philippines Press, Post, Jennifer (editor). Current Research in Ethnomusicology: Outstanding Dissertations. Routledge, New York Reyes, Soledad. From Darna to Zsazsa Zaturnah. Essays on Literature and Popular Culture. Pasig City: Anvil Publishing Co., Introduction. Narratives of Note. Manila: UST Press, The Novel (2008) and it s Context. Narratives of Note. Manila: UST Press, Sakili, Abraham, Space and Identity: Expressions in the Culture, Arts and Society of the Muslims in the Philippines, Salanga, Alfredo Navarro et. al. eds. Kamao: Panitikan ng Protesta Manila : Center for Literature, Cultural Center of the Philippines, Santos, Ramon Pagayon. Laon-Laon: Perspectives in Transmission and Pedagogy of Musical Traditions in Post-Colonial Southeast Asia. UST Publishing House, Santos, Ramon Pagayon. Tunugan: Four Essays on Filipino Music. University pf the Philippines Press, Scott, William Henry, Barangay: 16 th Century Philippine Culture and Society. Quezon City: Ateneo de Manila University Press, Teodoro, Luis V. In Media Res: In the Middle of Things, Essays on the Philippine Press and Media. Quezon City: University of the Philippines Press, UP College of Mass Communication, Tiongson, Nicanor G., issue editor, Media and History, Plaridel Journal: A Philippine Journal of Media, Communication, and Society. 10: , Ed. Tuklas Sining: Essays on Philippine Arts. Manila: Cultural Center of the Philippines, , Ed. The Urian Anthology: , The Rise of the Philippine New Wave Indie Film. Quezon City: University of the Philippines Press, Tolentino, Rolando at Josefina M.C. Santos. Media at Lipunan. Quezon City: University of the Philippines Press, UP College of Mass Communication, , issue editor, Queer Media and Representations, Plaridel Journal: A Philippine Journal of Media, Communication, and Society. 9: Tope, Lily Rose. (Un)Framing Southeast Asia: Nationalism and the Postcolonial Text in English in Singapore, Malaysia and the Philippines. Quezon City: University of the Philippines Office of Research Coordination, Yabes, Leopoldo, Ed. Philippine Short Stories. Quezon City: University of the Philippines Press, Proposed GE Course: Philippine Arts and Culture *GE Mini Conference Recommendation (Oct 14-15, 2014): This is a required GE course.